Suvestinė redakcija nuo 2016-09-17 iki 2018-05-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 97-4367, i. k. 1032070ISAKSAK-1407

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 9 d. Nr. ĮSAK-1407

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3375) 2.1 punktu:

1. Tvirtinu Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios švietimo ir mokslo ministro 1997 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 860 „Dėl pareigų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, sąrašo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1824).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                              ALGIRDAS MONKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro

2003 m. spalio 9 d.

įsakymu Nr. ĮSAK-1407

 

PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠAS

 

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

1.1. auklėtojas

1.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.3. direktorius

1.4. judesio korekcijos mokytojas (pedagogas)

1.5. logopedas

1.6. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

1.7. mokytojas

1.8. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

1.9. plaukimo instruktorius

1.10. priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1.11. psichologas

1.12. socialinis pedagogas

1.13. specialusis pedagogas

1.14. surdopedagogas

1.15. tiflopedagogas

1.16. koncertmeisteris, akompaniatorius

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

1.17 psichologo asistentas

Papildyta punktu:

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

 

2. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

2.1. auklėtojas

2.2. bendrabučio auklėtojas

2.3. grupės auklėtojas

2.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2.5. direktoriaus pavaduotojas neformaliajam (papildomajam) ugdymui

2.6. direktorius

2.7. judesio korekcijos mokytojas (pedagogas)

2.8. logopedas

2.9. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

2.10. meno vadovas

2.11. mokytojas

2.12. mokytojas konsultantas

2.13. neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius

2.14. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

2.15. priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2.16. profesijos mokytojas

2.17. psichologas

2.18. socialinis pedagogas

2.19. specialusis pedagogas

2.20. skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėjas

2.21. surdopedagogas

2.22. tiflopedagogas

2.23. treneris

2.24. koncertmeisteris, akompaniatorius

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

2.25 psichologo asistentas

Papildyta punktu:

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

 

2.26. klasių kuratorius

Papildyta punktu:

Nr. V-1418, 2010-08-24, Žin., 2010, Nr. 101-5231 (2010-08-26), i. k. 1102070ISAK00V-1418

 

2.27 profesijos patarėjas

Papildyta punktu:

Nr. V-1418, 2010-08-24, Žin., 2010, Nr. 101-5231 (2010-08-26), i. k. 1102070ISAK00V-1418

 

2.28 vairavimo instruktorius

Papildyta punktu:

Nr. V-1418, 2010-08-24, Žin., 2010, Nr. 101-5231 (2010-08-26), i. k. 1102070ISAK00V-1418

 

3. PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOJE

3.1. bendrabučio auklėtojas

3.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3.3. direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui

3.4. direktorius

3.5. logopedas

3.6. meno vadovas

3.7. metodininkas

3.8. mokymo firmos vadovas

3.9. mokytojas

3.10. neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius

3.11. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

3.12. praktikos vadovas

3.13. profesijos mokytojas

3.14. psichologas

3.15. socialinis pedagogas

3.16. specialusis pedagogas

3.17. padalinio, susijusio su ugdymu, vedėjas

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

3.18. surdopedagogas

3.19. tiflopedagogas

3.20. vairavimo instruktorius

3.21 psichologo asistentas

Papildyta punktu:

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

 

3.22. filialo direktorius

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-794, 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23639

 

3.23. sektorinio praktinio mokymo centro vadovas

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-794, 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23639

 

4. Neteko galios nuo 2007-12-29

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin. 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

 

5. AUKŠTOJOJE NEUNIVERSITETINIO TIPO MOKYKLOJE

5.1. dėstytojas (profesorius, docentas, lektorius, asistentas)

5.2. direktorius, laikinasis direktorius

5.3. direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai

5.4. fakulteto dekanas

5.5. katedros vedėjas

5.6. meninio ugdymo pedagogas

5.7. meno vadovas

5.8. metodininkas

5.9. mokomosios laboratorijos vadovas (vedėjas)

5.10. praktikos (praktinių užsiėmimų, praktikumų) vadovas (vedėjas)

5.11. praktinio mokymo firmos vadovas (vedėjas)

5.12. prodekanas

5.13. studijų centro vadovas (vedėjas)

5.14. padalinio, susijusio su studijomis ar mokslo taikomąja veikla, vadovas (vedėjas)

5.15. padalinio, susijusio su studijomis ar mokslo taikomąja veikla, vadovo (vedėjo) pavaduotojas

5.16. treneris

5.17. vairavimo instruktorius

5.18. koncertmeisteris, akompaniatorius

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

6. AUKŠTOJOJE UNIVERSITETINIO TIPO MOKYKLOJE

6.1. dėstytojas (profesorius, docentas, lektorius, asistentas)

6.2. doktorantūros studijų vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.3. fakulteto dekanas

6.4. katedros vedėjas

6.5. katedros vedėjo pavaduotojas

6.6. kvalifikacijos kėlimo centro direktorius (vadovas)

6.7. meninio ugdymo pedagogas

6.8. metodininkas

6.9. mokomosios laboratorijos vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.10. mokomosios laboratorijos vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.11. praktikos vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.12. praktikos vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.13. praktinio mokymo ar bandymų centro vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.14. praktinio mokymo ar bandymų centro vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.15. prodekanas

6.16. prorektoriaus pavaduotojas (padėjėjas) studijoms, mokslui

6.17. prorektorius (išskyrus ūkio reikalams)

6.18. rektorius

6.19. padalinio, susijusio su mokslu ar studijomis, vedėjas (vadovas, viršininkas)

6.20. padalinio, susijusio su mokslu ar studijomis, vedėjo (vadovo, viršininko) pavaduotojas

6.21. specialistas praktiniam studentų mokymui

6.22. koncertmeisteris, akompaniatorius

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

7. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGAS)

7.1. būrelio vadovas

7.2. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

7.3. direktorius

7.4. kabineto vedėjas

7.5. laboratorijos vedėjas

7.6. logopedas

7.7. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

7.8. metodininkas

7.9. metodinio darbo vadovas

7.10. mokytojas, dėstytojas

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

 

7.11. mokytojas konsultantas

7.12. plaukimo instruktorius

7.13. praktinio mokymo firmos vedėjas

7.14. profesijos mokytojas

7.15. psichologas

7.16. padalinio, susijusio su ugdymu, vedėjas

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

7.17. skraidymo instruktorius

7.18. socialinis pedagogas

7.19. specialusis pedagogas

7.20. surdopedagogas

7.21. tiflopedagogas

7.22. treneris

7.23. vairavimo instruktorius

7.24. dėstytojas

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-248, 2004-02-24, Žin., 2004, Nr. 33-1066 (2004-03-02), i. k. 1042070ISAKISAK-248

 

7.25. koncertmeisteris, akompaniatorius

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

7.26. mokymo centro regioninio skyriaus viršininkas

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

 

7.27 psichologo asistentas

Papildyta punktu:

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

 

7.28 meno vadovas

Papildyta punktu:

Nr. V-1418, 2010-08-24, Žin., 2010, Nr. 101-5231 (2010-08-26), i. k. 1102070ISAK00V-1418

 

8. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGOJE, MOKYTOJŲ ŠVIETIMO CENTRE

8.1. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

8.2. dėstytojas

8.3. direktorius

8.4. metodininkas

8.5. padalinio, susijusio su mokymu, vedėjas

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

9. SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS CENTRE, PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

9.1. direktoriaus pavaduotojas pedagoginiam psichologiniam darbui

9.2. direktorius

9.3. logopedas

9.4. psichologas

9.5. metodininkas

9.6. mokytojas konsultantas

9.7. padalinio, susijusio su pedagoginiu procesu, vedėjas

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

9.8. socialinis pedagogas

9.9. specialusis pedagogas

9.10. surdopedagogas

9.11. tiflopedagogas

9.12 psichologo asistento

Papildyta punktu:

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

 

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

10. VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOJE

10.1. auklėtojas

10.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10.3. Neteko galios nuo 2005-06-12

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin. 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-248, 2004-02-24, Žin., 2004, Nr. 33-1066 (2004-03-02), i. k. 1042070ISAKISAK-248

 

10.4. logopedas

10.5. mokytojas

10.6. meninio ugdymo mokytojas (pedagogas)

10.7. papildomojo (neformaliojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

10.8. profesijos mokytojas

10.9. psichologas

10.10. socialinis pedagogas

10.11. specialusis pedagogas

10.12. surdopedagogas

10.13. tiflopedagogas.

10.14. koncertmeisteris, akompaniatorius

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

10.15 psichologo asistentas

Papildyta punktu:

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

 

11. SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE

11.1. auklėtojas,

11.2. muzikos vadovas.

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-248, 2004-02-24, Žin., 2004, Nr. 33-1066 (2004-03-02), i. k. 1042070ISAKISAK-248

 

12. PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRUOSE

12.1. direktoriaus pavaduotojas (išskyrus ūkio reikalams)

12.2. dėstytojas, mokytojas

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

 

12.3. direktorius

12.4. logopedas

12.5. psichologas

12.6. metodininkas

12.7. padalinio, susijusio su pedagoginiu procesu, vedėjas

12.8. socialinis pedagogas

12.9. specialusis pedagogas

12.10. surdopedagogas

12.11. tiflopedagogas

12.12. neformaliojo ugdymo mokytojas

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

 

12.13. neformaliojo ugdymo organizatorius

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

 

12.14 psichologo asistentas

Papildyta punktu:

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

 

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

 

Pastaba. Meninio ugdymo mokytoju ar pedagogu laikomi iliustruotojas, choreografas, režisierius, grafikas, tapytojas, skulptorius, keramikas ir kiti specialistai, dirbantys analogišką darbą tiesiogiai su asmenimis, kurie mokosi.

 

Papildyta pastraipa:

Nr. ISAK-248, 2004-02-24, Žin., 2004, Nr. 33-1066 (2004-03-02), i. k. 1042070ISAKISAK-248

Pastraipos pakeitimai:

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-248, 2004-02-24, Žin., 2004, Nr. 33-1066 (2004-03-02), i. k. 1042070ISAKISAK-248

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 "Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1044, 2005-06-07, Žin., 2005, Nr. 73-2667 (2005-06-11), i. k. 1052070ISAKSAK-1044

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 "Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2529, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 137-5616 (2007-12-28), i. k. 1072070ISAKSAK-2529

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-338, 2010-03-15, Žin., 2010, Nr. 31-1446 (2010-03-18), i. k. 1102070ISAK000V-338

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 "Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1418, 2010-08-24, Žin., 2010, Nr. 101-5231 (2010-08-26), i. k. 1102070ISAK00V-1418

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 "Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-794, 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23639

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo