Suvestinė redakcija nuo 2016-06-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 94-4261, i. k. 1032250ISAK000V-556

 

Nauja redakcija nuo 2016-06-01:

Nr. V-275, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03085

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 41:2016 „MOKYKLINĖS KUPRINĖS. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-556

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo
16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 41:2016 „Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-556

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d.

įsakymo Nr. V-275 redakcija)

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 41:2016 „MOKYKLINĖS KUPRINĖS. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

 

1. Lietuvos higienos norma HN 41:2016 „Mokyklinės kuprinės. Bendrieji ir specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma) nustato pagrindinius mokyklinių kuprinių sveikatos saugos reikalavimus.

2. Higienos norma parengta pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1), reikalavimus.

3. Higienos normos reikalavimai privalomi visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms bei jų padaliniams, gaminantiems, tiekiantiems rinkai mokyklines kuprines ir vykdantiems jų rinkos priežiūrą.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

4. Teisės aktai, į kuriuos Higienos normoje pateiktos nuorodos:

4.1. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 674 „Dėl dviračių, vaikiškų viršutinių drabužių, mokyklinių kuprinių ir portfelių su šviesą atspindinčiais elementais gamybos“;

4.3Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

III SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

5. Higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

5.1Mokyklinė kuprinė – yra šios higienos normos reikalavimus atitinkanti kuprinė, nešama pasikabinus per pečius ant nugaros ir skirta naudojamiems mokykloje ugdymo reikmenims susidėti.

5.2. Kitos šioje Higienos normoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme.

 

IV SKYRIUS

MokyklinIŲ kuprinIŲ BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

6. Ūkio subjektai, gaminantys ir tiekiantys rinkai mokyklines kuprines, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingi už jų tiekiamų produktų saugą visuomenės sveikatai [4.1].

7Mokyklinės kuprinės ir jų dalys turi būti tokių konstrukcijų, kad nekiltų pavojus susižeisti.

8Visos mokyklinės kuprinės, tiekiamos rinkai, turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta
tvarka [4.3].

 

V SKYRIUS

MokyklinIŲ kuprinIŲ Specialieji SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

9. Mokyklinių kuprinių gamybai naudojamų tekstilės medžiagų atsparumas sausai trinčiai turi būti įvertintas ne mažiau kaip 4 balais, o šlapiai trinčiai – ne mažiau kaip 3 balais, vadovaujantis standartu LST EN ISO 105-X12:2002 „Tekstilė. Nusidažymo atsparumo nustatymas. X12 dalis. Nusidažymo atsparumas trinčiai (ISO 105-X12:2001)“.

10. Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai [4.2].

11. Mokyklinės kuprinės turi turėti formą išlaikančią nugarėlę ir pakietintą korpusą.

12. Mokyklinės kuprinės turi būti su diržais ir rankenėlėmis.

13. Mokyklinių kuprinių diržų ilgis turi būti reguliuojamas.

14. Mokyklinių kuprinių diržų plotis 40–45 cm atstumu nuo diržų tvirtinimo vietos prie kuprinės viršutinės dalies turi būti 3,5–4,0 cm, kitose dalyse – ne mažesnis kaip 2,0–2,5 cm.

15. Mokyklinių kuprinių svoris, išskyrus kuprines su ratukais, turi būti: pradinių klasių moksleivių kuprinių – ne didesnis kaip 700 g, vyresniųjų klasių moksleivių kuprinių – ne didesnis kaip 1 000 g.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-275, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03085

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-861, 2004-12-06, Žin., 2004, Nr. 179-6637 (2004-12-14), i. k. 1042250ISAK000V-861

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-556 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 41:2003 "Mokyklinės prekės" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-275, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03085

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-556 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“ patvirtinimo“ pakeitimo