Suvestinė redakcija nuo 2021-05-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 90-4096, i. k. 1032055ISAK000V-255

 

TAR pastaba. Iki įsakymo Nr. VA-36 (2021-05-25) įsigaliojimo (2021-05-26) atspausdintomis Kasos aparato techninio paso, Kasos aparato kasos operacijų žurnalo ir Inidividualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalo formomis gali būti naudojamasi ir jomis gali būti prekiaujama ir po įsakymo Nr. VA-36 (2021-05-25) įsigaliojimo dienos (2021-05-26) , kol baigsis jų atsargos.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KASOS APARATŲ IR TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR SPRENDIMO IŠREGISTRUOTI KASOS APARATĄ FR1156 FORMOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-255

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. VA-42, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08342

 

Vadovaudamasi Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 8, 9, 10 punktais, 23.21 papunkčiu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

1. Tvirtinu:

1.1.    Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

1.2. Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-42, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08342

 

2. Įsakau:

2.1. Patikrinimus atliekantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams kontroliuoti, kad kasos aparatus naudojantys ūkio subjektai laikytųsi Taisyklių.

2.2. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. ūkio subjektai kasos aparato kvituose ir kasos aparato dienos ataskaitose („Z“) gali spausdinti nepakeistus PVM tarifus (galiojusius iki 2011 m. gruodžio 31 d.) ir neperskaičiuotas PVM sumas, tačiau kasos aparato Kasos aparato kasos operacijų žurnaluose (apskaitos registruose) turi įrašyti naujus PVM tarifus ir atitinkamai apskaičiuotas PVM sumas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-69, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5935 (2008-12-23), i. k. 1082055ISAK000VA-69

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-140, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 1-44 (2012-01-04), i. k. 1112055ISAK00VA-140

 

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

2003 m. rugsėjo 17 d.

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo

Nr. VA-42  redakcija)

 

 

 

KASOS APARATŲ ir TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje naudojamų kasos aparatų įrengimo, naudojimo, remonto ir techninio aptarnavimo reikalavimus bei kasos aparato kasos operacijų žurnalo naudojimo ir užpildymo tvarką bei tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų (toliau – Terminalas) įregistravimo, perregistravimo, išregistravimo ir kasos operacijų žurnalo užpildymo tvarką.

2.  Taisyklių privalo laikytis visi kasos aparatus naudojantys ar jais disponuojantys juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat kasos aparatais prekiaujančios ir kasos aparatus techniškai aptarnaujančios įmonės bei Terminalus naudojantys asmenys.

3.  Taisyklės parengtos, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Asmuo – prekes perkantis, paslaugas gaunantis ir prekybos ar paslaugų suteikimo vietoje už jas atsiskaitantis juridinis arba fizinis asmuo.

4.2. Atsakingas asmuo – tai kasos aparatus naudojančio ar jais disponuojančio ūkio subjekto vadovas (savininkas) arba jo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už turimų kasos aparatų naudojimo tvarką.

4.3. Atsiskaitymas – pinigų mokėjimo veiksmas, kuriuo įvykdomas asmens piniginis įsipareigojimas ūkio subjektui arba ūkio subjekto piniginis įsipareigojimas asmeniui.

4.4. Darbo diena – tai ūkio subjekto darbo dienos (paros) dalis nuo kasos aparato įjungimo ir visų parengimo dirbti procedūrų atlikimo momento iki kasos aparato išjungimo, atlikus darbo kasos aparatu pabaigos įforminimo procedūras (išspausdinus ir įklijavus dienos ataskaitą („Z“) bei atlikus kasos aparato instrukcijoje nurodytas procedūras). Jei dirbama visą parą, viena darbo diena baigiasi tada, kai yra išspausdinama dienos ataskaita („Z“) ir užpildoma kasos aparato kasos operacijų žurnalo atitinkama dalis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

4.5. Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, kuris prekių pardavimo (paslaugos suteikimo) vietoje kasos aparatu fiksuoja asmens atsiskaitymą ir išduoda jam kasos aparato kvitą. Šiuo atveju darbuotoju taip pat laikomas individualios įmonės savininkas, kuris pats atlieka minėtas funkcijas, arba ūkinės bendrijos tikrasis narys, kuris minėtas funkcijas atlieka bendrosios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taip pat individualia veikla besiverčiantis gyventojas.

4.6. Kasos aparato kvitas (toliau – kvitas) – kasos aparatu išspausdintas arba tik suformuotas ir kontrolinėje juostoje užfiksuotas (atsižvelgiant į kvito pateikimo būdą) prekių (paslaugų) pardavimo ir (ar) prekių pirkimo apskaitos dokumentas, atitinkantis kasos aparatų techninius reikalavimus.

4.7. Kasos aparato naudotojas – tai kasos aparatą naudojantis ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos filialas, atstovybė, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka individualia veikla besiverčiantis gyventojas.

4.8. Kasos operacijų atlikimo vieta – kasos aparatu atliekamų operacijų atlikimo vieta, kurios ribas turi nusistatyti pats ūkio subjektas. Jeigu ūkio subjektas ribų nėra nustatęs, kasos operacijų atlikimo vieta laikoma patalpa, kurioje įrengtas kasos aparatas, kasa ir kasininko darbo vieta, ar tokios patalpos dalis, nuo asmenų atskirta pertvara, prekystaliu, baro ar specialiai tokiai darbo vietai skirtais baldais. Kasos operacijų atlikimo vieta gali būti kelių transporto priemonė ar jos dalis, laikinasis prekystalis ir kita vieta, kurioje įrengtas kasos aparatas.

4.9. Kvito pateikimas elektroniniu būduprieigos prie kvito duomenų pirkėjui suteikimas arba kvito duomenų perdavimas, naudojant informacinių technologijų programines priemones, kuriomis pirkėjui suteikiama galimybė peržiūrėti ir tvarkyti nuo duomenų pakeitimo apsaugotus kvito duomenis.

4.10. Pirkėjo atpažinimo elementas – tai šalių susitarimu naudojamas skaitmenų ir / ar raidžių derinys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris arba kita elektroninės atpažinties priemonė, skirta pirkėjui kvito duomenų pateikimą užtikrinti elektroniniu būdu.

4.11. Sertifikuota kasos aparatų aptarnavimo įmonė (toliau – aptarnaujanti įmonė) – juridinis asmuo, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

4.12. Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistas (toliau – aptarnaujančios įmonės specialistas) – aptarnaujančios įmonės darbuotojas, turintis VMI prie FM nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

4.13. Terminalo naudotojas – tai terminalą naudojantis ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos filialas, atstovybė, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka individualia veikla besiverčiantis gyventojas.

4.14. Utilizavimas – tai kasos aparato išardymas ar kitoks veiksmas, kuris užtikrina, kad kasos aparatas negalės būti naudojamas pagal savo tiesioginę paskirtį.

4.15. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Tvarkos apraše ir kituose galiojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

5. Kasos aparatas naudojamas juridinių asmenų vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir fizinių asmenų individualios veiklos (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme) įplaukoms registruoti. Kitiems ūkio subjekto poreikiams gali būti naudojamas tik toks kasos aparatas, kurio techniniame pase nurodyti kiti poreikiai, o šis kasos aparatas įregistruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

6. Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas VMI.

Kasos aparatai įregistruojami, išregistruojami ir įregistruotų kasos aparatų registravimo duomenys keičiami aptarnaujančios įmonės specialistui prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką ir pateikus „Prašymą įregistruoti / išregistruoti kasos aparatą / pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis“ (Taisyklių 5 priedas, toliau – prašymas), ir kitus reikalingus dokumentus / reikalingą informaciją per Taisyklėse nustatytus terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

7. Draudžiama įplaukų apskaitai naudoti VMI neįregistruotus ir nustatyta tvarka neprižiūrimus kasos aparatus. Taip pat draudžiama naudoti VMI neįregistruotus kasos aparatus, kuriuos ūkio subjektai naudoja kitiems poreikiams (mokyti, saugoti, nuomoti ir panašiai).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

8. Kasos aparatų įregistravimą, išregistravimą, įregistruotų kasos aparatų registravimo duomenų keitimą VMI, tų aparatų įrengimą, techninį aptarnavimą, remontą (išskyrus šių Taisyklių 56.2 papunktyje nurodytus sutrikimus) ir utilizavimą atlieka tik aptarnaujančios įmonės specialistai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

81. Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo (toliau – Sąrašas) išbrauktų modelių kasos aparatai gali būti naudojami iki pirmojo sutrikimo, po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija (sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį), bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo jų išbraukimo iš Sąrašo, išskyrus kasos aparatus, kurie neatitinka kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninių reikalavimų, kaip tai numatyta Tvarkos aprašo 6 punkte.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų įregistravimo dienos gali būti įregistruojami kito ūkio subjekto vardu. Likusį laikotarpį šiuos kasos aparatus gali naudoti tiktai tas ūkio subjektas, kurio vardu paskutinį kartą jie buvo įregistruoti. Reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo įregistravusios iki reorganizavimo.

Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą VMI įregistruoti iš Sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatus.

Kiekvieno iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparato techninė priežiūra turi būti atlikta ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinės kasos aparato techninės priežiūros ar remonto dienos. Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl techninės kasos aparato priežiūros, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos, kaip nustatyta šių Taisyklių 56.5 papunktyje. Draudžiama naudoti iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kurio techninė priežiūra ar remontas nebuvo atlikti ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šių Taisyklių 602 punkte nustatytą atvejį, kai techninė priežiūra ar remontas atliekami, iškvietus aptarnaujančios įmonės specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šių Taisyklių 56.5 papunkčio reikalavimus.

Kasos aparato savininkas (jeigu kasos aparatas neparduotas ir neįregistruotas kito ūkio subjekto vardu iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro) kasos aparatą per 3 mėnesius turi išregistruoti VMI, kai iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka jo darbas, arba ūkio subjektas likviduojamas. Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnaujančios įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingai saugoti kasos aparatą priėmusį kasos aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį kasos aparatą utilizuoti priėmusią aptarnaujančią įmonę.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

9Terminalai įplaukų apskaitai gali būti naudojami Tvarkos apraše nustatytais atvejais.

10. Kiekvienas Terminalas turi būti įregistruotas tuo adresu, kuriuo jis įrengtas (ar saugomas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

11.   Draudžiama įplaukų apskaitai naudoti AVMI neužregistruotus ar neperregistruotus Terminalus.

 

II SKYRIUS

KASOS APARATO ĮSIGIJIMAS, ĮRENGIMAS, ĮREGISTRAVIMAS, ĮREGISTRUOTŲ KASOS APARATŲ REGISTRAVIMO DUOMENŲ KEITIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KASOS APARATO ĮSIGIJIMAS, ĮRENGIMAS

 

12. Kasos aparatą galima įsigyti iš juridinių asmenų, prekiaujančių kasos aparatais, arba iš tų asmenų, kurių vardu jis įregistruotas VMI. Visais atvejais aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti kasos aparato techniniame pase ir tokį aparatą išregistruoti ir įregistruoti VMI.

13. Kasos aparatas identifikuojamas pagal tokius požymius: įmonę (firmą) gamintoją, modelį (pavadinimą), gamintojo suteiktą unikalų kasos aparato numerį, kurie nurodomi ant kasos aparato korpuso ir (ar) prie jo pritvirtintoje etiketėje. Identifikavimo požymiai būtinai nurodomi visuose su kasos aparatu susijusiuose dokumentuose: techniniame pase, kasos operacijų žurnale, kasos aparato aptarnavimo sutartyje, įsigijimo dokumentuose, važtaraščiuose, aktuose ir panašiai.

14. Kasos aparato naudotojas įrengia kasos aparato kasos operacijų atlikimo vietą ir ją nurodo aptarnaujančios įmonės specialistui. Aptarnaujančios įmonės specialistas įrengia kasos aparatą ir tinkamai jį užprogramuoja pagal kasos aparato naudotojo poreikius.

Kasos aparato kasos operacijų atlikimo vietos ribos turi būti nustatytos kasos aparato naudotojo (jei kasos aparato naudotojas juridinis asmuo – vadovo rašytiniu įsakymu).

15. Kasos aparato naudotojas turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl visų kasos aparato įrengimo, parengimo dirbti, naudojimo sustabdymo, techninės priežiūros ir remonto darbų bei kasos aparato įsigijimo, perpardavimo ir kitokio perdavimo įforminimo. Aptarnaujančios įmonės specialistas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atlieka visus būtinus darbus ir tai įformina kasos aparato techniniame pase, taip pat Taisyklėse nustatytais atvejais per 3 darbo dienas per Mano VMI pateikia prašymą, užpildyto kasos aparato techninio paso kopiją, kasos aparatą įregistruoja ar pakeičia įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis VMI bei informuoja VMI apie kasos aparato perleidimą kitam kasos aparato naudotojui.

16. Kasos operacijų atlikimo vietoje turi būti nustatytos formos kiekvieno kasos aparato techninis pasas (Taisyklių 1 priedas), kuris turi būti saugomas kartu su atspausdintu ir aptarnaujančios įmonės specialisto parašu patvirtintu pranešimu iš Mano VMI apie įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų pakeitimą visą šio kasos aparato naudojimo laiką. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio kasos aparato registravimo VMI duomenys, kopija. Kasos aparatais prekiaujanti ir juos techniškai prižiūrinti aptarnaujanti įmonė neturi teisės ūkio subjektui perduoti VMI neįregistruoto ir (ar) neužplombuoto kasos aparato.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KASOS APARATO ĮREGISTRAVIMAS, ĮREGISTRUOTŲ KASOS APARATŲ REGISTRAVIMO DUOMENŲ KEITIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

17. Įregistruodamas ar išregistruodamas kasos aparatą, aptarnaujančios įmonės specialistas per Mano VMI pateikia tinkamai užpildytą prašymą ir kasos aparato techninio paso kopiją, kuriame įrašai turi būti aiškūs ir įskaitomi.

18. Prašymo nagrinėjimo metu VMI per Mano VMI gali pareikalauti pateikti papildomų dokumentų ir / ar duomenų ir / ar patikslinti prašymą, jeigu:

18.1.  prašyme nurodyti neteisingi ir / arba ne visi duomenys arba jie yra neaiškūs ir / ar neįskaitomai;

18.2.  kartu su prašymu pateikti neteisingi ir / arba ne visi dokumentai ir / ar duomenys ir / ar įrašai juose nėra aiškūs ir / ar įskaitomi.

VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), įregistravęs / išregistravęs kasos aparatą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo ar patikslinimo dienos per Mano VMI aptarnaujančiai įmonei pateikia pranešimą, kuriame nurodo kasos aparato įregistravimo datą ir įregistravimo numerį / išregistravimo datą.

Duomenys kasos aparato naudotojui apie įregistruotus / išregistruotus kasos aparatus ar įregistruotų kasos aparatų registravimo duomenų pakeitimą yra pateikiami ir Mano VMI įmonės / asmens duomenų skiltyje „Kasos aparatai“.

Kasos aparato naudojimas negalimas, kol VMI nepateikia pranešimo apie kasos aparato įregistravimą / išregistravimą.

19. Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas VMI, nurodant jo įrengimo adresą arba ūkio subjekto buveinės arba filialo ar kito padalinio, įregistruoto Mokesčių mokėtojų registre (toliau – kitas padalinys), adresą, taip pat individualia veikla besiverčiančio gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą arba kitą Taisyklėse nurodytą vietą (adresą).

Nurodant buveinės adresą ir (ar) nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys kasos aparatai (atsarginiai, rezerviniai) arba tie kasos aparatai, kurių įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėnesių, naudojami nuomos, mokymosi, testavimo ar panašiais tikslais.

Aptarnaujančios įmonės, įsigijusios kasos aparatus iš kasos aparatų naudotojų ir norėdamos juos parduoti, gali juos įregistruoti, nurodydamos aptarnaujančios įmonės buveinės adresą arba aptarnaujančios įmonės kito padalinio adresą. Prieš tokių kasos aparatų registravimą techniniuose pasuose nurodoma jų paskirtis (pvz., „atsakingas saugojimas“, „mokomasis“).

Kai aptarnaujanti įmonė iš kasos aparato naudotojo įsigyja kasos aparatą parduoti ir tą pačią dieną jį parduoda kitam kasos aparato naudotojui, tokiu atveju kasos aparatą galima iš karto įregistruoti jį įsigijusio (nusipirkusio) naujo kasos aparato naudotojo vardu. Tai būtina pažymėti kasos aparato techniniame pase.

20. Aptarnaujančios įmonės specialistas, pasikeitus įregistruoto kasos aparato registravimo duomenims (išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus, kai įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keisti nebūtina), t. y. kasos aparato įrengimo adresui, kasos aparato paskirčiai ir kitiems, šiose Taisyklėse įtvirtintiems atvejams, per Mano VMI pateikia tinkamai užpildytą prašymą, kurio pateikimo data yra laikoma įregistruoto kasos aparato duomenų pakeitimo data. Kartu su prašymu turi būti pateikiama techninio paso kopija su aptarnaujančios įmonės specialisto įrašu, nurodančiu įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keitimo priežastį. Jeigu prašyme pateikti neteisingi ir / arba ne visi duomenys ir / arba kartu su prašymu pateikti neteisingi ir / arba ne visi dokumentai ir / ar duomenys ir / ar įrašai nėra aiškūs ir / ar įskaitomi, VMI per Mano VMI gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus ir / ar duomenis ir / ar patikslinti prašymą. Jeigu papildomi dokumentai ir / ar duomenys nepateikiami per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai į aptarnaujančią įmonę kreipiamasi dėl papildomų dokumentų ir / ar duomenų pateikimo, laikoma, jog įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys nėra pakeisti, ir VMI per 3 darbo dienas apie tai raštu per Mano VMI informuoja aptarnaujančią įmonę.

VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pakeitęs įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos per Mano VMI aptarnaujančiai įmonei pateikia pranešimą, kuriame nurodo įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų pakeitimo datą. Kasos aparatas gali būti naudojamas, nelaukiant VMI pranešimo apie įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų pakeitimą.

Kai pasikeičia kasos aparato naudotojas, kasos aparatas turi būti išregistruotas ir įregistruotas Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka. Kai ūkio subjekto kasos aparatas naudojamas nuomos ar panaudos sutarties pagrindu, techniniame pase turi būti atliktas aptarnaujančios įmonės specialisto įrašas, nurodant kasos aparato nuomos arba panaudos sutarties datą, numerį ir sutarties šalis.

Jei pasikeičia kasos aparato naudotojo pavadinimas, kasos aparato naudotojo rekvizitai (išskyrus kasos aparato įrengimo adresą), aptarnaujančios įmonės specialistas turi pakeitimą įrašyti techniniame pase. Tokiu atveju įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keisti nebūtina.

21. Jei kasos aparatas laikinai nenaudojamas (t. y. ūkio subjektas sustabdo veiklą tam tikroje konkrečioje vietoje ne ilgiau kaip 30 dienų) ar kasos aparatas perkeliamas laikinai naudoti kitu adresu (pvz., dirbti parodose, mugėse ir panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų), išregistruoti kasos aparato ar pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų nebūtina. Jeigu ūkio subjektas kasos aparato laikinai nenaudoja ilgiau kaip 30 dienų (išskyrus atvejus, kai nenaudojama dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir / ar karantino), tai kasos aparatas Taisyklių nustatyta tvarka turi būti išregistruojamas arba pakeičiami įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys, nurodant atsakingą saugojimą. Jeigu kasos aparatas perkeliamas laikinai naudoti kitu adresu ilgiau kaip 10 dienų, tai Taisyklių nustatyta tvarka turi būti pakeičiami įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys, nurodant naują kasos aparato įrengimo adresą.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytas reikalavimas dėl įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keitimo, kai kasos aparatas naudojamas ilgiau kaip 10 dienų kitu adresu, netaikomas, jeigu naudojami kasos aparatai, kurie, atsižvelgiant į tai, kad įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėnesių, yra įregistruoti, nurodant buveinės adresą ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, kaip tai numatyta Taisyklių 19 punkte.

22.  Tvarkos apraše nustatytais atvejais kasos aparatas turi būti išregistruotas ir perduotas utilizuoti pagal perdavimo utilizuoti (utilizavimo) aktą arba turi būti pakeičiami įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys, nurodant kasos aparato paskirtį: atsakingas saugojimas arba mokomasis. Išregistravimo ar pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys turi būti nurodomi techniniame pase.

23. Jei pasikeitė fiskalinio kasos aparato unikalus numeris (pakeitus fiskalinį bloką, fiskalinį spausdintuvą ar fiskalinę atmintį), turi būti išrašytas naujas techninis pasas, o VMI kasos aparatas turi būti įregistruotas kaip naujai įrengtas Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, nurodant priežastį „dėl unikalaus numerio pasikeitimo“. Kasos aparatas gali būti naudojamas, nelaukiant VMI pranešimo apie kasos aparato įregistravimą. Senasis techninis pasas turi būti saugomas kartu su naujuoju techniniu pasu. Užpildyta ar išimta utilizuoti perduoto kasos aparato fiskalinė atmintis perduodama kasos aparato naudotojui ir saugoma 10 metų kaip ir apskaitos dokumentai.

24. VMI savo sprendimu gali išregistruoti kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

24.1. kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojų registro;

24.2. kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir VMI nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

24.3. kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatlikti iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparato techninė priežiūra ar remontas;

24.4. kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti Tvarkos aprašo 17 punkte nurodyti pažeidimai.

Taisyklių 24.2, 24.3, 24.4 papunkčiuose numatytais atvejais išregistruojant kasos aparatą, yra priimamas Sprendimas išregistruoti kasos aparatą (FR1156 forma; toliau – Sprendimas) ir per 3 darbo dienas išsiunčiamas kasos aparato savininkui.

Kai į VMI kreipiamasi dėl kasos aparato įregistravimo, kuris buvo išregistruotas Taisyklių 24.1 ir 24.2 papunkčiuose numatytais atvejais, VMI atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas pranešimo apie kasos aparato įregistravimą pastabose turi įrašyti, kad šis kasos aparatas buvo išregistruotas VMI Sprendimu, ir nurodyti Sprendimo datą bei numerį.

Taisyklių 24.3 ir 24.4 papunkčiuose numatytais atvejais iš naujo įregistruoti tą patį kasos aparatą yra draudžiama.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

III SKYRIUS

KASOS APARATO NAUDOJIMAS

 

25. Kasos aparatą gali naudoti tik tas kasos aparato naudotojas, kurio vardu jis įregistruotas VMI, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

26. Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol kasos aparatas neįregistruotas ar nėra pranešta apie pasikeitusius įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis VMI, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, kai įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų keisti nebūtina.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

27. Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas kasos aparato naudotojo vardu, kaip nurodyta šių Taisyklių 19 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

271. Draudžiama naudoti sugedusį, neplombuotą arba su pažeista plomba kasos aparatą. Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti tapati. Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama. Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma dvejus metus.

Kasos aparatuose, atitinkančiuose VMI prie FM nustatytus Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus, gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta, kurios kaupiami duomenys gali būti saugomi elektroninėse laikmenose.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

272. Kasos aparatai, kurie dėl Tvarkos aprašo 17 punkte nustatytų pažeidimų negali būti naudojami (pvz.: kai ūkio subjektai, kuriems užfiksuota kasos aparatų duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, neteisėtai įformintos grąžinamos prekės, nepagrįstai mažinamos kasos aparatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas) arba nustatyta, kad jie naudoja neteisėtai pakeistos konstrukcijos ar programos kasos aparatus), ne vėliau kaip per 30 dienų nuo minėtųjų pažeidimų nustatymo privalo būti pakeisti naujais fiskaliniais kasos aparatais. Naudoti keistinus kasos aparatus draudžiama nuo pažeidimų nustatymo dienos, kitaip šie kasos aparatai prilyginami be nustatytąja tvarka įregistruoto techninio paso naudojamiems kasos aparatams. Iki įrengiami nauji fiskaliniai kasos aparatai, darbas gali būti organizuojamas taip, kaip numatyta šių Taisyklių 602 punkto ketvirtojoje pastraipoje.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

273. Pakeistieji kasos aparatai negali būti įregistruoti kito ūkio subjekto vardu, o ne vėliau kaip per 30 dienų nuo minėtųjų pažeidimų nustatymo turi būti perduoti aptarnaujančiai įmonei utilizuoti.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Kasos operacijų žurnalų naudojimas

 

28.  Kasos aparatu registruojamų įplaukų duomenys turi būti apskaitomi atskirame kiekvienam kasos aparatui skirtame kasos operacijų žurnale:

28.1.  kasos aparatą naudojantis Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys turi pildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą (Taisyklių 2 priedas);

28.2kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi užpildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – Kasos operacijų apskaitos žurnalas, Taisyklių 3 priedas). Kasos operacijų apskaitos žurnalo II skyrius „DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“ užpildomas Taisyklių 49.11.2–49.11.4 papunkčiuose nustatyta tvarka. Kasos operacijų apskaitos žurnalo III skyrius „BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA“ turi būti užpildomas, laikantis Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatytos tvarkos.

29. Kiekvienam naudojamam kasos aparatui turi būti užpildomas atskiras kasos aparato kasos operacijų žurnalas. Šiame žurnale turi būti kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaita („Z“), išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus. Dienos ataskaitos turi būti pasirašytos kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens, kasos aparatą naudojančio gyventojo ir įklijuotos kasos aparato kasos operacijų žurnale, išskyrus Taisyklių 32 punkte numatytą atvejį. Žurnalas per darbo dieną laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma kasos aparato kasos operacijų žurnalo titulinio lapo kopija. Užpildytas kasos operacijų žurnalas saugomas 10 metų.

Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), dienos ataskaitas galima spausdinti, tik atliekant inkasavimą, o kai atsiskaitymai priimami tik negrynaisiais pinigais – dienos ataskaitos spausdinamos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti banko ar kito nustatytąja tvarka veikiančio juridinio asmens inkasavimo tarnyba, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams. Tokiu atveju tinkamai parengtas inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo išspausdina kasos aparato dienos ataskaitą, joje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda ataskaitą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), kasos operacijų žurnalai gali būti laikomi ūkio subjekto buhalterijoje, juose klijuojamos visos išspausdintos dienos ataskaitos („Z“), bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

30. Kasos aparato kasos operacijų žurnale klijuojama kiekviena darbo dienos ataskaita („Z“) bei kiekvieno kalendorinio mėnesio ataskaita. Už kasos operacijų žurnalo užpildymą ir saugojimą atsako kasos aparato naudotojas ar jo vadovas.

Kasos aparato kasos operacijų žurnalas yra apskaitos registras. Užpildytas kasos operacijų žurnalas turi būti saugomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

31Naudotojo vardu registruoto atsarginio kasos aparato atsarginis kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomas ir saugomas šių Taisyklių 28 ir 30 punktuose nustatyta tvarka.

Aptarnaujančios įmonės vardu registruoto atsarginio kasos aparato, kuris skirtas remontuojamiems kasos aparatų naudotojų kasos aparatams pakeisti, kasos aparato kasos operacijų žurnalas neužpildomas. Atsarginiu kasos aparatu užfiksuoti atsiskaitymų duomenys registruojami remontuojamo kasos aparato kasos operacijų žurnale, nurodant atsarginio kasos aparato unikalųjį numerį.

32.  Kasos operacijų apskaitos žurnalas ir Kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomi rankiniu būdu. Šis reikalavimas netaikomas degalinėms, teikiančioms Valstybinei mokesčių inspekcijai Degalinės mėnesio operacijų ataskaitą, kurios AKC410 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Šios degalinės Kasos aparato kasos operacijų žurnalą gali užpildyti techninėmis priemonėmis. Degalinių techninėmis priemonėmis užpildomo Kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti nurodomi tokie pat duomenys, kaip ir rankiniu būdu užpildomame Kasos aparato kasos operacijų žurnale esantys duomenys (išskyrus 23 ir 24 skiltis).

Techninėmis priemonėmis užpildomas Kasos aparato kasos operacijų žurnalas laikomas elektroninėje laikmenoje ir, Valstybinei mokesčių inspekcijai pareikalavus, turi būti pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka. Pasibaigus darbo dienai, dienos ataskaitos („Z“) atspausdinamos, pasirašomos ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens ir kartu su atspausdintomis mėnesio ataskaitomis saugomos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka.

Kasos aparato kasos operacijų žurnalas ir atspausdintos dienos ataskaitos („Z“) bei mėnesio ataskaitos, kontroliuojančiai institucijai paprašius, turi būti pateikiamos per nurodytą terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

321. Kasos aparato kasos operacijų žurnalo III skyriaus „Kasos aparato kasos operacijų duomenys“ užpildyti neprivaloma, išskyrus Taisyklių 36 ir 42 punktuose numatytais atvejais, kai Kasos aparato kasos operacijų žurnale atliekami įrašai dėl inkasavimo, prekių grąžinimo ir klaidų taisymo.

Papildyta punktu:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

33.  Kasos aparato kasos operacijų žurnalą ir Kasos operacijų apskaitos žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio adresu www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Juridinio asmens darbas su kasos aparatu ir kasos operacijų apskaitymas

 

34.  Atsakingas asmuo privalo:

34.1.  pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

34.2užtikrinti, kad kasos aparatu dirbtų tik apmokyti kasininkai, susipažinę su to aparato naudojimo instrukcija ir šiomis Taisyklėmis.

35.  Darbo dienos pradžioje atsakingas asmuo privalo:

35.1.  kasininkui įteikti darbui reikalingą pinigų sumą (gali būti užregistruotas praėjusios dienos kasos likutis), kvitų bei kontrolinės juostos ritinėlius ir kitus reikmenis;

35.2.  patikrinti, ar nepažeistos kasos aparato plombos;

35.3.  įsitikinęs, kad kasos aparatas parengtas dirbti, nurodyti kasininkui pradėti darbo dieną.

36. Kasininkas darbo dienos pradžioje turi įregistruoti kasos aparate dienos pradžioje turimą pinigų sumą (gautą iš įmonės kasos ir (ar) neinkasuotą praėjusios dienos kasos likutį). Kasos aparato duomenys apie inkasuotų grynųjų pinigų sumas turi sutapti su kasos aparato kasos operacijų žurnale nurodytomis sumomis arba pinigų perdavimą patvirtinančiais apskaitos dokumentais, turinčiais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus, o šiame žurnale nurodyta inkasuota suma – su kasos pajamų orderiuose įrašyta arba inkasuota suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

37.  Vadovo nustatyta tvarka kasininkas gali iki inkasavimo dalį grynųjų pinigų pagal kasos aparato pinigų išėmimą iš kasos aparato patvirtinantį kvitą perkelti į tam skirtą (vadovo įsakyme dėl kasos operacijų atlikimo vietos ribų nustatymo nurodytą) vietą, kurioje šie pinigai kartu su jų išėmimą iš kasos aparato patvirtinančiu kvitu (kvitais) saugomi iki pinigų inkasavimo. Už perkeltų saugoti ir kasos aparato kasoje laikomų pinigų sumos atitiktį atitinkamoms kasos aparatu apskaitytoms sumoms kasininkas atsako iki jų inkasavimo.

38Neteko galios nuo 2019-07-02.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

39.  Kasininkas privalo:

39.1.  darbe vadovautis šiomis Taisyklėmis bei kasos aparato naudojimo instrukcija;

39.2.  registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

39.3.  užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą ir aiškiai pasakyti ją asmeniui;

39.4jei asmuo moka grynaisiais pinigais, suskaičiuoti gautus pinigus, aiškiai pasakyti sumą, užregistruoti ją kasos aparatu, padėti šiuos pinigus atskirai, asmeniui matomoje vietoje. Kitos atsiskaitymo priemonės (mokėjimo kortelės ir panašiai) naudojamos šalių susitarimu;

39.5. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, jei naudojamo kasos aparato techninės galimybės leidžia ir pirkėjas sutinka gauti kvitą elektroniniu būdu, kvitą pirkėjui pateikti elektroniniu būdu, priimti pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą, pagal kurį pirkėjui bus pateiktas kvitas elektroniniu būdu; jei dėl techninių aplinkybių kvitas negali būti pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu arba pirkėjas nesutinka gauti kvitą elektroniniu būdu, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

39.6. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) įteikti asmeniui. Jei šalių susitarimu kvitas pirkėjui pateikiamas elektroniniu būdu, informuoti pirkėją kokiomis techninėmis programinėmis priemonėmis pirkėjas gavo kvito duomenis. Kvitas pirkėjui elektroniniu būdu pateikiamas nedelsiant pagal pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą. Dėl techninių aplinkybių pirkėjui negavus elektroniniu būdu perduoto kvito, pirkėjui pareikalavus, kasininkas ar kitas įmonės vadovo įgaliotas asmuo turi papildomai pateikti kvito duomenis. Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), kvitas automatiškai spausdinamas arba pateikiamas elektroniniu būdu, jei pirkėjas tiesiogiai pasinaudoja atitinkama savitarnos kasos aparato funkcija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

39.7.  jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), Taisyklių 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui įteikti naują kvitą.

40Kasininkas ar kitas įmonės vadovo įgaliotas asmuo, pirkėjui pareikalavus, teisės aktuose nustatytais atvejais turi papildomai išduoti nustatyta tvarka užpildytą sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą.

41.  Pirkėjas turi atsiskaityti pagal kvitą, patikrinti kvitą ir gautą grąžą, saugoti pirkimo kvitą visą buvimo prekybos (paslaugos suteikimo) vietoje laiką, turi teisę reikalauti ginčytinais atvejais atlikti kasos inventorizaciją.

42. Jei, išspausdinus kvitą arba pateikus kvitą elektroniniu būdu, pirkėjas nutraukia pirkimo–pardavimo sutartį, jei išspausdintas arba pateiktas elektroniniu būdu klaidingas kvitas arba jei pirkėjas grąžina įsigytą prekę, kasininkas privalo:

42.1. įmonės vadovo nustatyta tvarka surašyti laisvos formos pinigų grąžinimo aktą (tai gali būti įrašas Kasos aparato kasos operacijų žurnale), kuriame turi nurodyti kvito datą ir numerį, grąžinamos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžinamą pinigų sumą. Pinigų grąžinimo aktą turi pasirašyti atsakingas asmuo ir (ar) kasininkas ir grąžinti pirkėjui pinigus.

Kasininkas, išmokėdamas grynuosius pinigus, gali registruoti prekių grąžinimą tik tokiu kasos aparatu, kuriame yra gamintojo parengta prekės (paslaugos) grąžinimo funkcija, ir tik pagal kasos aparato instrukciją;

42.2. grąžintą spausdintą kvitą (kai kvitas buvo pateiktas elektroniniu būdu, žurnale nurodyti, kad kvitas pirkėjui buvo pateiktas elektroniniu būdu) ir pinigų grąžinimo aktą įklijuoti Kasos aparato kasos operacijų žurnale arba saugoti ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka ir, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitai kontroliuojančiai institucijai pareikalavus, pateikti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-81, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17442

 

42.3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant gauti kvitą su jame nurodytomis kitomis (negrąžinamomis) prekėmis:

išspausdinti arba elektroniniu būdu pateikti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą (o esant techninėms galimybėms, papildomuose kvito rekvizituose pažymėti, jog jis išspausdintas pakartotinai dėl prekės grąžinimo, ir nurodyti pirminę negrąžinamų prekių pardavimo datą) ir šio kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte arba 

padaryti pirkėjo pardavėjui grąžinamo kvito kopiją ir joje grąžinamą prekę išbraukti ranka, šalia išbrauktos prekės turi pasirašyti, grąžinamo kvito numerį nurodyti pinigų grąžinimo akte ir šio kvito kopiją pateikti pirkėjui.

Tik šiame punkte nustatyta tvarka užfiksuota grąžinimų ir taisymų suma dienos pabaigoje registruojama atitinkamoje kasos operacijų žurnalo grafoje ir pagrindžia kasos aparate užregistruotos inkasuotinos realizacijos sumos sumažėjimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-81, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17442

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

43.  Jei baigėsi ar nutrūko kontrolinė juosta, kasininkas privalo pasirašyti ant jos nutrūkusių galų arba ant jos pabaigos ir naujos juostos pradžios, nurodyti datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama.

44.  Pasibaigus darbo dienai (pamainai), kasininkas, dalyvaujant atsakingam asmeniui, privalo:

44.1.  suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais. Išimamą iš kasos aparato kasos (inkasuojamą) grynųjų pinigų sumą įregistruoti kasos aparatu;

44.2.  grynuosius pinigus ir atsiskaitymo dokumentus (banko čekius, atsiskaitymo pagal korteles sąskaitas ir panašiai) įmonės vadovo nustatyta tvarka perduoti pinigus priimti įgaliotam asmeniui;

44.3išspausdinti fiskalinę dienos ataskaitą („Z“), kurią turi pasirašyti atsakingas asmuo ir kasininkas, o paskutinę mėnesio dieną turi atspausdinti ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą bei šias ataskaitas įklijuoti į Kasos aparato kasos operacijų žurnalą;

44.4. įrašus, jeigu jie yra pildomi, dėl inkasavimo, prekių grąžinimo ir klaidų taisymo parašu turi patvirtinti atsakingas asmuo ir kasininkas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

45. Neteko galios nuo 2019-07-02.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

451. Kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira kasos aparato kasa.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

46.  Išspausdintų kontrolinių juostų ritinėliai sunumeruojami spausdinimo eilės tvarka (nurodomi metai ir eilės numeris, pvz.: Nr. 2002/51) ir tvarkingai supakuojami. Ant pakuotės nurodomi metai ir juostų numeriai. Pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, kontrolinės juostos teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos.

47.  Papildomi kasos aparatų naudojimo reikalavimai:

47.1.  atsiskaitymui užsienio valiuta (pvz.: tarptautiniais reguliariais susisiekimo maršrutais vykstančiose keleivinio transporto priemonėse) registruoti gali būti naudojami tik gamintojo numatytą atsiskaitymo užsienio valiuta funkciją turintys kasos aparatai, kuriais privaloma:

47.1.1. šalims susitarus atsiskaityti užsienio valiuta, kvituose nurodyti mokėtinos sumos, sumokėtos sumos ir grąžintos sumos (grąžos) valiutos pavadinimą;

47.1.2. saugoti fiskalinėje atmintyje ir ataskaitose nurodyti pardavimo sumas, apmokestinamas sumas pagal mokesčius ir mokesčių sumas – eurais, ataskaitose nurodyti grynųjų pinigų sumas kasoje eurais ir užsienio valiuta;

47.1.3. Kasos aparato kasos operacijų žurnale atskiras grynųjų pinigų inkasuotas sumas nurodyti eurais ir užsienio valiuta (vienam dienos įrašui galima panaudoti dvi Kasos aparato kasos operacijų žurnalo eilutes);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

47.1.4. kasos operacijų atlikimo vietoje saugoti grynųjų pinigų sumas eurais ir užsienio valiuta, kurios turi atitikti kasos aparato duomenis pagal kiekvieną valiutą.

Jei pageidaujama atsiskaityti kita valiuta (ne eurais), kasos aparatą privalo tinkamai užprogramuoti ir parengti darbui jį aptarnaujanti įmonė. Pagrindinė (turinti gamintojo įgaliojimus) to modelio kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo parengti ir VMI prie FM pateikti kiekvieno atsiskaitymams užsienio valiuta naudotino kasos aparato modelio naudojimo instrukciją, kurioje būtų aprašytos atsiskaitymo kita valiuta procedūros, ataskaitų turinys ir nurodyta, kaip užpildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

47.2.  atsiskaityti už superkamas prekes gali būti naudojami:

47.2.1. kasos aparatai, turintys tik tam skirtą gamintojo numatytą funkciją, ir aptarnaujančios įmonės tinkamai parengti kasos aparatai, kai jais registruojamos parduodamos ir superkamos prekės (šiais kasos aparatais privaloma prekių supirkimo kvite nurodyti kiekvienos superkamos prekės pavadinimą (gali būti simbolinis), vieneto kainą, vienetų skaičių ir visą pirkimo sumą, o dienos ataskaitoje „Z“ spausdinti bendrą už nupirktas prekes išmokėtą pinigų sumą. „Z“ arba kitose ataskaitose turi būti spausdinamas nupirktų prekių vienetų skaičius);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

47.2.2. kasos aparatai, neturintys gamintojo numatytos prekių supirkimo funkcijos, kai jais registruojamos tik superkamos prekės, o parduodamas prekes registruoti draudžiama (tokiais kasos aparatais prekių supirkimo kvite privaloma nurodyti šių Taisyklių 47.2.1 papunktyje nurodytus duomenis ir tokius aparatus, skirtus prekėms supirkti, galima naudoti tik pagal tų modelių kasos aparatus aptarnaujančios įmonės parengtą instrukciją, kuri turi būti saugoma kasos operacijų atlikimo vietoje ar įklijuota Kasos aparato kasos operacijų žurnale);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

47.3.  užstatams už pakuotes priimti ir (ar) grąžinti gali būti naudojami tik aptarnaujančios įmonės tinkamai parengti kasos aparatai, kuriais:

47.3.1. kvite galima registruoti užstato už pakuotę priėmimą (kvite būtina nurodyti už užstatą perduotos pakuotės pavadinimą (gali būti simbolinis), pakuočių vienetų skaičių ir visą paimto užstato sumą);

47.3.2. kvite registruoti užstato už pakuotę grąžinimą gali tik specialią gamintojo funkciją turintys aparatai (kvite būtina įvardyti „užstato grąžinimo“ operaciją ir nurodyti pakuotės pavadinimą (gali būti simbolinis), pakuočių vienetų skaičių bei visą grąžinamą užstato sumą);

47.3.3. kai naudojamas kasos aparatas, gamintojo nepritaikytas užstatų apskaitai, užstato už pakuotę grąžinimas gali būti registruojamas tik atskirame kvite, negalima registruoti kartu su parduodamomis prekėmis (tokiame kvite būtina įvardyti „užstato grąžinimo“ operaciją ir nurodyti pakuotės pavadinimą (gali būti simbolinis), vienetų skaičių bei visą grąžinamą užstato sumą. Užstatams grąžinti galima naudoti atskirą, tik tam skirtą kasos aparatą);

47.3.4. dienos ataskaitoje („Z“) būtina spausdinti bendrą už nupirktas prekes išmokėtą pinigų sumą. Dienos ataskaitoje („Z“) arba kitose (kiekinėse) ataskaitose turi būti spausdinamas nupirktų prekių vienetų skaičius;

47.3.5. kai naudojamas aparatas, gamintojo nepritaikytas užstatų apskaitai, užstatų apskaitai jį galima naudoti tik pagal to modelio kasos aparatus aptarnaujančios įmonės parengtą instrukciją, kurioje turi būti aprašytos užstatų priėmimo ir grąžinimo procedūros, iššifruotas dienos ataskaitos („Z“) ir skyrių ataskaitų turinys, aprašyta Kasos aparato kasos operacijų žurnalo užpildymo tvarka bei užstatų apskaitai būtini skaičiavimai. Tokia instrukcija turi būti saugoma kasos operacijų atlikimo vietoje ar įklijuota Kasos aparato kasos operacijų žurnale.

47.4.  Atsiskaitant vaistinėse ir jų filialuose (toliau – vaistinė), kai naudojami kasos aparatai, išduodant (parduodant) apdraustiesiems vaistus ir (ar) medicinos pagalbos priemones, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (toliau – kompensuojamieji vaistai ir (ar) MPP) pagal elektroninį receptą, popierinį receptą, išrašytą 3 formos recepto blanke (toliau – 3 formos receptas), ar 3 formos (išimties atvejams) recepto blanke (toliau – 3 formos (išimties atvejams) receptas), vadovaujantis Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“:

47.4.1. išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP, kasos aparatu turi būti atskirai registruojama už kiekvieną kompensuojamąjį vaistą ir (ar) MPP suteikiama kompensacija iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (toliau – kompensacija). Visos vienam pirkėjui suteikiamos kompensacijos už vienu metu vaistinėje išduodamus (parduodamus) kompensuojamus vaistus ir (ar) MPP pagal visuose pateiktuose elektroniniuose receptuose ar 3 formos receptuose arba 3 formos (išimties atvejams) receptuose nurodytus kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP registruojamos viename kasos aparato kvite.

Jeigu pirkėjas grynaisiais pinigais sumoka kompensuojamųjų vaistų ir (ar) MPP nekompensuojamą jų kainos dalį arba kartu su kompensuojamaisiais vaistais ir (ar) MPP už grynuosius pinigus perka ir nekompensuojamųjų vaistų bei vaistinių prekių, visi sumokėti grynieji pinigai registruojami antrame kasos aparato kvite. Šiuo atveju kasos aparato kvite pirmiausiai registruojamos už kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP sumokėtos nekompensuojamos jų kainų dalys, po to – nekompensuojamųjų vaistų bei vaistinių prekių kainos;

47.4.2. kompensacija registruojama kasos aparatu pagal kasos aparato gamintojo nustatytą procedūrą, skirtą kompensuojamiems vaistams ir (ar) MPP pardavimams registruoti (toliau specialus kasos aparatas).

Jeigu naudojamas ne specialus kasos aparatas, kompensuojama vaisto ir (ar) MPP kainos dalis turi būti registruojama, naudojant atsiskaitymo negrynaisiais pinigais funkciją (klavišą). Kai vaistinėje naudojamuose kasos aparatuose numatyti keli atsiskaitymo negrynaisiais pinigais būdai (kreditais, čekiais ir panašiai), vaistinės veiklos licencijos turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytiniu įsakymu turi būti nustatyta, kuris iš būdų turi būti naudojamas kompensacijoms registruoti. Šis įsakymas turi būti saugomas kasininko darbo vietoje kartu su techniniu pasu bei Kasos aparato kasos operacijų žurnalu;

47.4.3. kiekviename 3 formos recepte ar 3 formos (išimties atvejams) recepte, pagal kurį išduotas (parduotas) kompensuojamasis vaistas ir (ar) MPP, turi būti pažymėtas unikalus kasos aparato numeris ir kasos aparato kvito eilės numeris. Šie duomenys gali būti žymimi kitoje 3 formos recepto ar 3 formos (išimties atvejams) recepto pusėje kartu su duomenimis, kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka reikalaujama, įforminant kompensuojamojo vaisto ir MPP išdavimą;

47.4.4. neteko galios nuo 2019-07-02;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

 

47.4.5. kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP išduodančių (parduodančių) vaistinių veiklos licencijų turėtojai ar jų įgalioti asmenys privalo pateikti teritorinių ligonių kasų ekspertams, atliekantiems vaistinės patikrinimą, kasos aparato kontrolinę juostą bei Kasos aparato kasos operacijų žurnalą;

47.5. kai  mokėjimai priimami kaip avansas, užstatas arba už daugiatipį kuponą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – PVMĮ) (toliau – daugiatipis kuponas), ir jiems apskaityti naudojamas kasos aparatas, šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas nefiskalinis kasos aparato kvitas, kurio informacija turi būti įrašoma į kasos aparato kontrolinę juostą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-71, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14842

 

47.6. kai mokėjimai priimami už vienatipį kuponą, kaip jis apibrėžtas PVMĮ, (toliau – vienatipis kuponas), šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas fiskalinis kasos aparato kvitas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-71, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14842

 

47.7. kai atsiskaitant už prekes ir (ar) paslaugas pateikiamas daugiatipis kuponas visai prekės ir (ar) paslaugos kainai ar jos daliai, arba už prekes ir (ar paslaugas) jau yra sumokėta avansu arba užstatu, šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas fiskalinis kasos aparato kvitas. Suma, už kurią priimtas daugiatipis kuponas arba kuri sumokėta avansu arba užstatu, kvite nurodoma kaip sumokėta avansu, nurodant žodžius „sumokėta avansu“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-71, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14842

 

47.8. kai atsiskaitant už prekes ir (ar) paslaugas pateikiamas vienatipis kuponas visai prekės ir (ar) paslaugos kainai ar jos daliai, šiai ūkinei operacijai patvirtinti turi būti išduodamas fiskalinis kasos aparato kvitas. Suma, už kurią priimtas vienatipis kuponas, fiskaliniame kvite pažymima kaip suteikta nuolaida nuo bendros mokėtinos sumos, nurodant žodžius „nuolaida su kuponu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-71, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14842

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

 

48. Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali naudoti tik VMI jo vardu įregistruotą kasos aparatą. Kai kasos aparatą naudoja gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno iš partnerių vardu, įregistruotą kasos aparatą prekybos veikloje gali naudoti visi partneriai. Gyventojas dėl kasos aparato įregistravimo VMI turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

49.  Individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi:

49.1.  kiekvieną dieną užpildyti Kasos operacijų apskaitos žurnalą;

49.2pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

49.3.  registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

49.4.  užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą;

49.5. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, jei naudojamo kasos aparato techninės galimybės leidžia kvitą pirkėjui pateikti elektroniniu būdu ir pirkėjas sutinka gauti kvitą elektroniniu būdu, priimti pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą, pagal kurį pirkėjui bus pateiktas kvitas elektroniniu būdu; jei dėl techninių aplinkybių kvitas negali būti pirkėjui pateiktas elektroniniu būdu arba pirkėjas neišreiškė sutikimo gauti kvitą elektroniniu būdu, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

49.6. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) išduoti asmeniui (pirkėjui). Jei šalių susitarimu kvitas pirkėjui pateikiamas elektroniniu būdu, informuoti pirkėją kokiomis techninėmis programinėmis priemonėmis pirkėjas gavo kvito duomenis. Kvitas pirkėjui elektroniniu būdu pateikiamas nedelsiant pagal pirkėjo nurodytą ir šalių susitarimu naudojamą pirkėjo atpažinimo elementą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

49.7.  jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), Taisyklių 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui išduoti naują kvitą;

49.8.  kasos aparatu apskaitytus pinigus rekomenduojama laikyti kasos aparato stalčiuje arba kitoje vietoje, tačiau atskirai nuo asmeninių pinigų (nelaikyti vienoje piniginėje, dėžutėje ir panašiai);

49.9. jei, išspausdinus kvitą arba pateikus kvitą elektroniniu būdu, pirkėjas nutraukia pirkimo–pardavimo sutartį, jei išspausdintas arba pateiktas elektroniniu būdu klaidingas kvitas arba jei pirkėjas grąžina įsigytą prekę, gyventojas turi:

49.9.1. Kasos operacijų apskaitos žurnale įrašyti kvito datą ir numerį, grąžintos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžintą pinigų sumą;

49.9.2. grąžintą spausdintą kvitą įklijuoti Kasos operacijų apskaitos žurnale; kai kvitas buvo pateiktas elektroniniu būdu, žurnale nurodyti, kad kvitas pirkėjui buvo pateiktas elektroniniu būdu;

49.9.3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant, išspausdinti arba elektroniniu būdu pateikti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti laisvos formos pinigų grąžinimo akte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

49.10.  kai baigiasi ar nutrūksta kontrolinė juosta, pasirašyti ant jos nutrūkusių galų arba ant jos pabaigos ir naujos juostos pradžios, nurodyti datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama;

49.11.  pasibaigus darbo dienai būtina:

49.11.1. suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais;

49.11.2. išspausdinti fiskalinę dienos ataskaitą („Z“), o paskutinę mėnesio dieną – ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą bei įklijuoti į Kasos operacijų apskaitos žurnalą;

49.11.3. kai dėl kasos aparato gedimo ar kitais atvejais pirkėjui išrašomas Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nurodytas apskaitos dokumentas (toliau – Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytas apskaitos dokumentas), Kasos operacijų apskaitos žurnalo skyriuje „Dienos „Z“ ir periodinės (mėnesio) ataskaitos“ dienos pabaigoje įrašoma gauta pajamų suma, paskaičiuota pagal išrašytus Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytus apskaitos dokumentus;

49.11.4. užpildyti Kasos operacijų apskaitos žurnalą, kurio įrašo duomenis parašu turi patvirtinti individualia veikla besiverčiantis gyventojas;

49.12.  išspausdintų kontrolinių juostų ritinėlius sunumeruoti spausdinimo eilės tvarka (nurodyti metus ir eilės numerį, pvz.: Nr. 2002/51) ir tvarkingai supakuoti. Ant pakuotės nurodyti metus ir juostų numerius. Pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, kontrolines juostas sunaikinti (smulkintuvu, sudeginti ar panašiai). Kai kontrolinės juostos sunaikinamos, Kasos operacijų apskaitos žurnale (kurių metų juostos sunaikintos) III skyriuje „Pastabos“ turi įrašyti sunaikinimo būdą, datą ir pasirašyti.

50.  Rekomenduojama darbo dienos pradžioje patikrinti, ar nepažeistos kasos aparato plombos bei darbe vadovautis šiomis Taisyklėmis bei kasos aparato naudojimo instrukcija.

51.  Kasos operacijų apskaitos žurnalą ir techninį pasą rekomenduojama darbo metu laikyti kasos operacijų atlikimo vietoje arba kitoje saugioje vietoje, tačiau, kontroliuojančiai institucijai paprašius, pateikti per nurodytą terminą.

52.  Kasos aparato gedimo atvejais privaloma kreiptis į aptarnaujančią įmonę, su kuria yra sudaryta sutartis. Jei tokia sutartis nėra sudaryta, kreiptis į bet kurią tą kasos aparato modelį aptarnaujančią įmonę.

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas kasos aparato gedimo šalinimo laikotarpiu ar kitais atvejais, kai jį naudoti draudžiama (pažeista plomba ir panašiai), kiekvienam su juo atsiskaičiusiam asmeniui turi išduoti Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytą apskaitos dokumentą.

Jei individualia veikla besiverčiantis gyventojas naudoja aptarnaujančios įmonės vardu registruotą atsarginį kasos aparatą, kuris skirtas remontuojamam kasos aparatui pakeisti, atsarginiu kasos aparatu užfiksuoti atsiskaitymų duomenys registruojami remontuojamo kasos aparato Kasos operacijų apskaitos žurnale, nurodant atsarginio kasos aparato unikalųjį numerį.

53Jei prarandamas kasos aparatas, kasos aparato techninis pasas, Kasos operacijų apskaitos žurnalas, reikia vadovautis Taisyklių IV skyriaus „KASOS APARATŲ GEDIMAI, DOKUMENTŲ PRARADIMAI“ nuostatomis mutatis mutandis.

54. Neteko galios nuo 2021-05-26.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

55. Neteko galios nuo 2021-05-26.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

IV SKYRIUS

KASOS APARATŲ GEDIMAI, DOKUMENTŲ PRARADIMAI

 

56.  Sugedus kasos aparatui (įtarus gedimą ar kitą sutrikimą), jį praradus (dėl vagystės, pametus ir panašiai):

56.1.  kasininkas turi iškviesti atsakingą asmenį;

56.2. jei kasos aparato sutrikimo priežasties negalima savarankiškai pašalinti (įtarus gedimą), atsakingas asmuo turi kreiptis į aptarnaujančią įmonę ir šių Taisyklių 56.5 papunktyje nustatytu būdu įforminti iškvietimą (išskyrus elektros energijos tiekimo sutrikimo atvejį ar kitą nuo ūkio subjekto nepriklausantį ir aptarnaujančios įmonės nešalinamą sutrikimą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

56.3.  iki kasos aparato remonto pabaigos, sutrikusio elektros energijos tiekimo atnaujinimo ar kito Taisyklių 56.2 papunktyje nurodyto sutrikimo pašalinimo atsiskaitymams turi būti naudojamas fiskalinis atsarginis ar kitas to kasos aparato naudotojo vardu registruotas kasos aparatas arba atsiskaitoma pagal Tvarkos apraše nustatytu būdu išrašomus apskaitos dokumentus;

56.4. praradus kasos aparatą dėl įvykdytos nusikalstamos veikos ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kasos aparato naudotojas ar jo įgaliotas asmuo privalo informuoti apie tai nedelsdamas (tą pačią ar artimiausią darbo dieną, jeigu prarandama ne darbo dieną) aptarnaujančią įmonę ir jai pateikti kasos aparato naudojoto pareiškimo ikiteisminio tyrimo įstaigai dėl įvykusios nusikalstamos veikos (pavyzdžiui, dėl vagystės, plėšimo, turto sunaikinimo ir panašiai) ar kreipimosi į kompetetingą instituciją dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimo ir dėl jų prarasto kasos aparato faktų patvirtinimo kopijas.

Aptarnaujanti įmonė, gavusi kasos aparato naudotojo ar jo įgalioto asmens pranešimą, per 3 darbo dienas Mano VMI turi pateikti prašymą dėl kasos aparato išregistravimo. Kartu su prašymu turi būti pateikti kasos aparato naudotojo šio papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodyti dokumentai, taip pat prarasto kasos aparato techninio paso (jei techninis pasas yra prarastas kartu su kasos aparatu, išduoti techninio paso dublikato ir jo kopijos pateikti kartu su prašymu dėl kasos aparato išregistravimo nereikia), kuriame turi būti padarytas aptarnaujančios įmonės specialisto įrašas apie kasos aparato praradimą, ir kasos operacijų žurnalo titulinio lapo ir lapo, kuriame yra padarytas paskutinis įrašas, kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

56.5. visi aptarnaujančios įmonės iškvietimai chronologine tvarka turi būti užregistruoti sugedusio kasos aparato kasos operacijų žurnale. Kasos operacijų žurnale nurodoma iškvietimo (kreipimosi) data, laikas, kasos aparatus aptarnaujančios įmonės pavadinimas. Tik užregistravus iškvietimą (kreipimąsi), gali būti tęsiamas darbas, kaip nurodyta šių Taisyklių 602 punkto ketvirtojoje pastraipoje. Keleiviniame transporte iki reiso pabaigos darbas gali būti tęsiamas ir neužregistravus aptarnaujančios įmonės iškvietimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

56.6. aptarnaujanti įmonė, nustačiusi, kad neteisėtai pakeista aptarnaujamo kasos aparato programa ar konstrukcija, privalo apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti VMI, pranešimą pateikdama tiesiogiai atvykusi į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu arba elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Konstrukcijos pakeitimu laikomas gamintojo sumontuotų detalių, mazgų, jų sujungimo priemonių išėmimas, pakeitimas, gamintojo nenumatytų dalių prijungimas ar korpuso konstrukcijos pakeitimas, dėl kurio buvo ar galėjo būti pakeistos kasos aparato vykdomos funkcijos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

57. Praradus kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo nedelsdamas (tą pačią ar artimiausią darbo dieną, jeigu prarandama ne darbo dieną) kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl techninio paso dublikato išdavimo.

Praradus techninį pasą, kasos aparato naudotojas aptarnaujančiai įmonei pateikia prašymą su nurodytais prarasto techninio paso ir kasos aparato pagrindiniais duomenimis (t. y. kasos aparato techninio paso (Taisyklių 1 priedas) titulinėje dalyje nurodytus duomenis). Kasos aparato techninio paso dublikatą pagal kasos aparato naudotojo prašymą užpildo kasos aparatą aptarnaujanti įmonė. Ji techniniame pase įrašo kasos aparato skaitiklių rodmenis, kurie buvo kasos aparato naudotojo vardu įregistruoto kasos aparato įregistravimo metu ir šio techninio paso įregistravimo metu. Techninio paso titulinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe užrašoma (dedamas spaudas) „IŠDUOTAS VIETOJ PRARASTO TECHNINIO PASO Serija _______ Nr. ______, išduoto“ ir nurodoma prarasto techninio paso išdavimo data.

Šiame punkte nustatyta tvarka parengus techninio paso dublikatą, turi būti pakeičiami įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

58.  Praradus Kasos aparato kasos operacijų žurnalą:

58.1.  nefiskalinio Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikatas užpildomas pagal kasos aparato kontrolinėse juostose išspausdintas dienos („Z“) ataskaitas (ataskaitų kopijų Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikate klijuoti nebūtina);

58.2.  fiskalinio Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikatas užpildomas pagal kasos aparatu išspausdintas visas fiskalines ataskaitas („Z“), kurios klijuojamos Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikate.

59. Praradus kontrolinę juostą, kasos aparato naudotojas arba jo vadovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo fakto paaiškėjimo apie tai privalo pranešti VMI, pranešimą pateikdamas tiesiogiai atvykęs į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu arba elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

V SKYRIUS

KASOS APARATŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS

 

60.  Kasos aparatus aptarnaujanti įmonė privalo:

60.1.  kasos aparato naudotojo nurodytoje ir tinkamai parengtoje kasos operacijų atlikimo vietoje įrengti kasos aparatą;

60.2.  kasos aparato naudotojo poreikiams pritaikyti ir tinkamai užprogramuoti įrengtą kasos aparatą;

60.3. VMI įregistruoti naujai įrengtus, perkeltus kitu adresu, perduotus kitam kasos aparato naudotojui (pasikeitus savininkui, nuomai ir panašiai) kasos aparatus ir išregistruoti nenaudotinus (nepataisomai sugedusių, pasibaigus Tvarkos apraše nustatytam naudojimo laikui) ir kitus išregistruotinus kasos aparatus. Kasos aparato techniniame pase turi būti nurodyti visi kasos aparato įrengimo, techninės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Programą pakeisti (išskyrus kainas, prekių pavadinimus ir kodus) gali tik aptarnaujanti įmonė. Kasos aparato techniniame pase turi būti nurodyta kiekvieno po šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

60.4. Priimti kasos aparatų naudotojų iškvietimus ir registruoti juos Taisyklių 56.5 papunktyje nustatyta tvarka bei užtikrinti, kad nustatytu laiku būtų suremontuoti ar techniškai aptarnauti iškvietime nurodyti kasos aparatai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

60.5.  kasos aparato remontą įforminti laisvos formos remonto aktu, kuriame nurodomi kasos aparato, jo naudotojo ir aptarnaujančios įmonės rekvizitai, trumpai apibūdinami remonto darbai. Aktą turi pasirašyti kasos aparato naudotojas ar jo vadovas, ar vadovo paskirtas atsakingas asmuo ir aptarnaujančios įmonės specialistas. Vienas akto egzempliorius paliekamas kasos aparato naudotojui. Kasos aparato naudotojui pageidaujant, remonto laikotarpiui gali būti įrengiamas aptarnaujančiai įmonei priklausantis atsarginis kasos aparatas;

60.6kasos aparato naudotojo prašymu priimti utilizuoti nepataisomai sugedusius, pagal Tvarkos aprašą nenaudotinus ar dėl kitų priežasčių kasos aparato naudotojo nurašytus kasos aparatus. Kasos aparatas utilizuoti (sunaikinti) priimamas pagal utilizavimo aktą, kuriame turi būti nurodomi kasos aparato, jo naudotojo ir priėmusios aptarnaujančios įmonės rekvizitai. Kai utilizuojamas fiskalinis kasos aparatas, fiskalinė atmintis išimama ir pagal tą utilizavimo aktą perduodama kasos aparato naudotojui. Pirmasis akto egzempliorius kartu su kasos aparato techniniu pasu atiduodamas kasos aparato naudotojui, antrasis egzempliorius lieka utilizuoti priėmusioje aptarnaujančioje įmonėje, kuri yra atsakinga už tai, kad utilizuoti perduotas kasos aparatas nebūtų panaudotas atsiskaitymams registruoti. Utilizavimo aktas ir utilizuoto kasos aparato techninis pasas saugomi 10 metų. Priimti aparatai utilizuojami, laikantis teisės aktuose nustatytų gamtos apsaugos reikalavimų;

60.7. sudaryti kiekvieno pagal gamintojo suteiktus įgaliojimus aptarnaujamo kasos aparato programavimo parametrų sąrašus, kuriuos pateikia VMI prie FM ir visoms šios įmonės įgaliojimus turinčioms aptarnaujančioms įmonėms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

60.8. visas gamintojo nustatytas ir (ar) aptarnaujančios įmonės pagal kasos aparato naudotojo poreikius suprogramuotas funkcijas aprašyti kasos aparato naudotojo instrukcijoje. Papildytą ar pakeistą instrukciją aptarnaujanti įmonė turi pateikti VMI prie FM tiesiogiai atvykus, paštu arba elektroniniu paštu vmi@vmi.lt;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

60.9. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti VMI, jei pagal kasos aparato naudotojo prašymą priėmė techniškai aptarnauti iki tol kitos aptarnaujančios įmonės prižiūrėtą kasos aparatą, pranešimą pateikdama tiesiogiai atvykusi į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu arba elektroniniu paštu vmi@vmi.lt;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

60.10. pranešti VMI apie kasos aparato sutrikimus ar naudotojo neteisėtus veiksmus, dėl kurių buvo pažeisti kasos aparatu užregistruoti prekių pardavimo (paslaugų suteikimo) ir atsiskaitymo ūkinių operacijų duomenys ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokių faktų sužinojimo, pranešimą pateikdama tiesiogiai atvykusi į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, paštu arba elektroniniu paštu vmi@vmi.lt;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

60.11. suremontavus ar techniškai aptarnavus kasos aparato fiskalinę atmintį, kai pasikeičia fiskalinės atminties skaitiklio rodmenys, tačiau nesikeičia kasos aparato unikalus numeris, pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

601. Aptarnaujančiai įmonei draudžiama aptarnauti jos pačios (įskaitant visus padalinius bei filialus) atsiskaityti naudojamus kasos aparatus.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

602. Ūkio subjektas gali sudaryti ilgalaikę arba vienkartinę kasos aparato techninės priežiūros ir (ar) remonto sutartį. Ūkio subjektas, nesudaręs ilgalaikės kasos aparato techninės priežiūros ir (ar) remonto sutarties, gali kreiptis į bet kurią Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte nurodytą aptarnaujančią įmonę su prašymu atlikti kasos aparato techninę priežiūrą ar remontą.

Aptarnaujanti įmonė privalo tvarkyti prašymų registravimo knygą (knygas), kurioje (kuriose) registruojami visi prašymai atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ar juos suremontuoti. Aptarnaujanti įmonė prašymų registravimo knygoje turi pažymėti, ar ūkio subjekto prašymas priimtas, ar jo atsisakyta.

Aptarnaujanti įmonė, priėmusi ūkio subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 10 dienų turi atlikti kasos aparato techninę priežiūrą ar jį suremontuoti. Jeigu dėl techninių priežasčių aptarnaujanti įmonė kasos aparato suremontuoti negali, remonto laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 dienų.

Kasos aparato techninės priežiūros ar remonto laikotarpiu darbas gali būti tęsiamas – išduodami Tvarkos aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai, tačiau tik užregistravus aptarnaujančios įmonės iškvietimą (kreipimąsi) šių Taisyklių 56.5 punkte nustatyta tvarka. Minėtu laikotarpiu gali būti naudojamas ir rezervinis fiskalinis kasos aparatas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

61.  Aptarnaujančios įmonės specialistas privalo:

61.1.  aptarnaujančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens pavedimu atlikti veiksmus, būtinus šių Taisyklių 60 punkte nurodytoms aptarnaujančios įmonės pareigoms vykdyti;

61.2.  įrengti, užprogramuoti, aptarnauti ir remontuoti kasos aparatus pagal šių Taisyklių, Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų bei aptarnaujančios įmonės vadovo nustatytus reikalavimus;

61.3. techninio aptarnavimo, remonto metu ir įformindamas kasos aparato perregistravimą ar išregistravimą, tikrinti, ar tinkamai suprogramuotas kasos aparatas ir ar nepažeistos plombos bei kasos aparato konstrukcija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

61.4. tinkamai užpildyti techninį pasą kasos aparato įrengimo, remonto, techninio aptarnavimo, perstatymo ar išregistravimo, naudojimo sustabdymo atvejais (aptarnaujančios įmonės specialistas pats turi įrašyti kiekvieną įrašą techniniame pase, patvirtinti jį parašu ir asmeninio plombavimo įrankio atspaudu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

61.5. pranešti VMI ir aptarnaujančiai įmonei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokių faktų sužinojimo apie nustatytus kasos aparato fiskalinių duomenų ar plombos pažeidimus, programų, programavimo parametrų, konstrukcijos pakeitimus ar pažeidimus ir kitus neteisėtai atliktus veiksmus, visus nustatytus pažeidimus įforminti laisvos formos aktu, kurio vieną egzempliorių turi palikti aptarnaujančioje įmonėje, o kitą išsiųsti VMI;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

61.6.  kai kasos aparato suremontuoti jo įrengimo vietoje negalima, kartu su kasos aparatu paimti ir jo techninį pasą, surašyti kasos aparato paėmimo remontuoti aktą, kurio vieną egzempliorių turi palikti kasos aparato įrengimo vietoje, o kitą kartu su kasos aparatu turi gabenti, perduoti aptarnaujančiai įmonei ir su suremontuotu kasos aparatu grąžinti kasos aparato naudotojui;

61.7.  prieš pradėdamas kasos aparato techninį aptarnavimą ar remontą ir po jo, aptarnaujančios įmonės specialistas tuo metu kasos aparate esančioje juostoje turi užrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

VI SKYRIUS

TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TERMINALO ĮREGISTRAVIMAS, PERREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

62.  Terminalus registruoja jų savininkas. Terminalai yra įregistruojami, perregistruojami ir išregistruojami AVMI. Registruojant Terminalą AVMI, turi būti pateikiamas prašymas, kuriame privalo būti nurodytas prašymą teikiančio ūkio subjekto (Terminalo savininko) pavadinimas  ir identifikacinis numeris (kodas), Terminalo naudotojo pavadinimas, Terminalo naudotojo identifikacinis numeris (kodas), Terminalo unikalus numeris, pagal kurį būtų galima identifikuoti Terminalą, ir Terminalo įrengimo adresas (Taisyklių 4 priedas). Prašyme nurodoma, ar Terminalas yra įregistruojamas, perregistruojamas ar išregistruojamas. Prašymo pastabų laukelyje įrašoma, kokiu pagrindu Terminalas perduotas naudoti Terminalo naudotojui (pvz.: nuoma, panauda ar pan.). AVMI pateikiami 2 prašymo egzemplioriai, iš kurių vienas yra grąžinamas. Dėl Terminalo įregistravimo, perregistravimo ar išregistravimo prašymas gali būti pateikiamas bet kuriai AVMI.

63Terminalas registruojamas pagal tokius identifikavimo požymius: ūkio subjekto (Terminalo savininko) pavadinimą, jo identifikacinį numerį (kodą), Terminalo naudotojo pavadinimą, Terminalo naudotojo identifikacinį numerį (kodą), Terminalo unikalų numerį, Terminalo įrengimo adresą. Identifikavimo požymiai turi būti nurodomi visuose su Terminalu susijusiuose dokumentuose: kasos operacijų žurnale, įsigijimo dokumentuose, važtaraščiuose, aktuose ir panašiai. Prašymas, nurodant Taisyklių 62 punkte pateiktą informaciją, turi būti pateikiamas AVMI ir tais atvejais, kai pasikeičia Terminalo savininkas, naudotojas, jų rekvizitai ar Terminalo įrengimo adresas.

ANTRASIS SKIRSNIS

KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO UŽPILDYMO TVARKA

 

64Kiekvienam Terminalui turi būti užpildomas Kasos operacijų žurnalas. Kasos operacijų žurnalas užpildomas šių Taisyklių III skyriaus „KASOS APARATO NAUDOJIMAS“ Pirmojo skirsnio „Kasos operacijų žurnalų naudojimas“ nustatyta tvarka. Terminalų Kasos operacijų žurnalas užpildomas rankiniu būdu arba techninėmis priemonėmis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65.  Asmenys, pažeidę šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

66.  Taisyklių laikymosi kontrolę pagal savo kompetenciją užtikrina Valstybinė mokesčių inspekcija ir kitos kontroliuojančios institucijos.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-25, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 25-1243 (2011-03-01), i. k. 1112055ISAK000VA-25

Nr. VA-42, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08342

 

 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių

tinklo terminalų naudojimo taisyklių

1 priedas

 

KASOS APARATO

 

_____________________________________________________

(gamintojas, modelis, pavadinimas)

_____________________________________________________

 

 

TECHNINIS PASAS

 

Serija ____ Nr. __________

 

 

__________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

TURINYS

 

1. Kasos aparato techninio paso užpildymas ir saugojimas.................................................................. 2

2. Kasos aparato identifikaciniai duomenys, sudėtis ir pirmasis įrengimas.......................................... 3

3. Kasos aparato kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai bei paaiškinimai........................................................... 5

4. Kasos aparato naudotojas, aparato įrengimo vieta, jo įregistravimas ir išregistravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.......................................................................................................................................... 6

5. Kasos aparato aptarnavimas, remontas, techninė kontrolė ir patikra............................................... 8

6. Kasos aparato programavimo ataskaitos......................................................................................... 10

7. Pastabos.......................................................................................................................................... 11

 

I SKYRIUS

KASOS APARATO TECHNINIO PASO UŽPILDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

1. Techninis pasas yra kasos aparato įregistravimo dokumentas, kuris tvarkomas iki kasos aparato utilizavimo dienos ir saugomas kartu su kitais kasos aparato dokumentais.

2. Tik turint techninį pasą, kasos aparatas gali būti parduodamas, įrengiamas, įregistruojamas, išregistruojamas, pakeičiami įregistruoto kasos aparato registravimo duomenys Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI), naudojamas ir techniškai aptarnaujamas.

3. Techninį pasą išduoda, suteikia jo seriją ir numerį kasos aparatų pagrindinis tiekėjas (gamintojas ar importuotojas).

4. Techninį pasą užpildo kasos aparato pardavėjas, sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistas ir VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Visi įrašai daromi tušinuku arba rašalu (be braukymų, trynimų, taisymų) ir patvirtinami parašais.

5. Techninio paso skyriai:

5.1. antrame skyriuje „Kasos aparato identifikaciniai duomenys, sudėtis ir pirmasis įrengimas“ įrašomi pagrindiniai kasos aparato identifikaciniai duomenys, žinios apie pardavėjus, pagrindiniai moduliai, kasos aparato (fiskalinio bloko) veikimo programa ir ryšio su kompiuteriu programa, raktai, prijungimo prie kasų tinklo (nurodyti žodį „taip“ arba „ne“) ir kasos aparato parengimo eksploatuoti duomenys;

5.2. trečiame skyriuje „Kasos aparato kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai bei paaiškinimai“ įklijuojami šio modelio kasos aparatu spausdinamų kvitų ir ataskaitų pavyzdžiai ir šių dokumentų paaiškinimai;

5.3. ketvirtame skyriuje „Kasos aparato naudotojas, aparato įrengimo vieta, jo įregistravimas ir išregistravimas VMI“ įrašomi duomenys apie kasos aparato naudotoją, aparato įrengimo vietą, įregistravimą, išregistravimą, įregistruoto kasos aparato registravimo duomenų pakeitimą VMI. Pirmoje skiltyje taip pat įrašomi perparduoto (nuomojamo / įgyto panaudos sutarties pagrindu) kasos aparato įsigijimą (nuomą / panaudą) patvirtinančio dokumento duomenys. Šiam skyriui rekomenduojama skirti tiek lapų, kad būtų vietos užpildyti 15 įrašų;

5.4. penktame skyriuje „Kasos aparato aptarnavimas, remontas, techninė kontrolė ir patikra“ nurodomi duomenys apie kasos aparato būklę ir techninio aptarnavimo metu atliktus darbus. Įrašai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Pirma eilutės dalis skirta įrašams prieš aptarnavimą (remontą), antra – po aptarnavimo (remonto). Trečia skiltis („Bendros įplaukos“) fiskalinių kasos aparatų atveju užpildoma iš fiskalinės suminės ataskaitos. VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašo, kai pasikeitė skaitiklių rodmenys, yra pažeidimų ir kontrolės metu, o sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistas – kiekvieno aptarnavimo, remonto bei patikros metu. Šiam skyriui rekomenduojama skirti tiek lapų, kad būtų vietos užpildyti 20 įrašų;

5.5. šeštame skyriuje „Kasos aparato programavimo ataskaitos“ įklijuojamos kasos aparato bazinio programavimo ar jo pakeitimo ataskaitos, patvirtintos ūkio subjekto vadovo bei sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto parašais ir pastarojo asmeniniu spaudu. Šiam skyriui rekomenduojama skirti tiek lapų, kad būtų vietos įklijuoti 12 ataskaitų;

5.6. septintame skyriuje „Pastabos“ gali būti įrašoma papildoma informacija. Šiam skyriui rekomenduojama skirti bent du lapus.

6. Techninio paso puslapiai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka. Naudojamo kasos aparato techniniame pase pritrūkus vietos, atitinkamo skyriaus trūkstami lapai įrišami techninio paso pabaigoje ir sunumeruojami, toliau pratęsiant bendrą lapų numeravimą.

7. Už techninio paso saugojimą atsakingas įmonės, kurioje įrengtas (saugomas) kasos aparatas, vadovas. Kasos aparato techninis pasas turi būti nedelsiant pateiktas kontrolę atliekantiems pareigūnams ir sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistui.

 

II SKYRIUS

KASOS APARATO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS, SUDĖTIS IR PIRMASIS ĮRENGIMAS

 

TECHNINIS PASAS

Serija ___ Nr. _______

GAMINTOJAS, ŠALIS___________________________________________________________

MODELIS (PAVADINIMAS)______________________________________________________

ĮTRAUKTAS Į KASOS APARATŲ SĄRAŠĄ ____m.__________ mėn.______ d., Id. Nr.___

UNIKALUS KASOS APARATO Nr. □□□□□□□□□□□

PAGRINDINIS TIEKĖJAS,□□□□□□□

                               (sutrumpintas įmonės (įmonės kodas) pavadinimas, adresas)

 

KASOS APARATO PAGRINDINĖ SUDĖTIS:

 

Eil. Nr.

Modulio pavadinimas

Darbo programos pavadinimas

Modifikacija

Programos versija

Unikalus kasos aparato Nr.

Programos kontrolinė suma

Kiekis vienetais

Įrengimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKTAI:

 

1

 

vnt.

5

 

vnt.

 

2

 

vnt.

6

 

vnt.

3

 

vnt.

7

 

vnt.

4

 

vnt.

8

 

vnt.

 

 

PRIJUNGTAS PRIE KASŲ (PK) TINKLO

 

 

 

 

PIRMĄ KARTĄ KASOS APARATĄ ĮRENGĖ:

_________________________________________________________________ , □□□□□□□□

                    (Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės pavadinimas)                 (įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

                                                               (adresas, telefono Nr.)

Įrengto kasos aparato sudėtinės dalys išvardytos lentelėje „Pagrindinė sudėtis“.

Kasos aparato naudotojui (savininkui) įteikti lentelėje išvardyti raktai, iš viso _____ vnt.

Apmokyti kasininkai ir atsakingas asmuo.

Programavimo ataskaita išspausdinta 20_____ m. _____________ mėn. _____d. _______ val., patvirtinta sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto parašu ir įklijuota techniniame pase.

Kasos aparatu spausdinami ataskaitų ir kvitų pavyzdžiai bei paaiškinimai įklijuoti šiame techniniame pase.

Kasos aparatas yra techniškai tvarkingas, jo savybės ir spausdinamų dokumentų turinys atitinka techninius reikalavimus, įrengimo vieta ir eksploatavimo sąlygos atitinka gamintojo reikalavimus ir naudotojo poreikius.

Skaitiklių rodmenys įrengimo metu įrašyti techninio paso 4 skyriuje „Kasos aparato naudotojas, aparato įrengimo vieta, jo įregistravimas ir išregistravimas VMI“.

Kasos aparatas užplombuotas pagal pridedamą plombavimo planą.

Pastabos: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Kasos aparatas užplombuotas ir parengtas naudoti                                       

______ m. __________________ mėn. _____ d.

 

Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistas

_____________________________________           _____________________________________

(parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

 

III SKYRIUS

KASOS APARATO KVITŲ IR ATASKAITŲ PAVYZDŽIAI BEI PAAIŠKINIMAI

(įklijuoti)

 

 

IV SKYRIUS

KASOS APARATO NAUDOTOJAS, APARATO

 

Naudotojas ir jį įdentifikuojantis kodas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas), PVM mokėtojo (fizinio asmens ar įmonės) kodas (jei yra įsiregistravęs), adresas, telefonas, duomenys apie kasos aparato naudojimo pagrindą (pirkimo–pardavimo, nuomos ar panaudos sutartis, šios sutarties data, numeris, sutarties šalys) 

Kasos aparato įrengimo adresas, telefonas

Skaitiklių rodmenys (nurodomas 4 skyriaus įrašo eilės Nr. ir data) patvirtinti parašais

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRENGIMO VIETA, JO ĮREGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS VMI

 

Aparatą įrengusios sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės pavadinimas ir sertifikato Nr.

Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto vardas, pavardė, sertifikato Nr., parašas ir plombavimo įrankio spaudas

Įregistravimo Nr. ir data

Išregistravimo priežastis ir data

VMI pranešimo data ir numeris

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

KASOS APARATO APTARNAVIMAS, REMONTAS, TECHNINĖ KONTROLĖ IR PATIKRA

 

Pradėta (data ir laikas)

SKAITIKLIŲ RODMENYS

PRIEŠ TECHNINĮ APTARNAVIMĄ (REMONTĄ)

PO APTARNAVIMO (REMONTO)

DARBŲ APRAŠYMAS:

● Įrengimas (perregistravimas, nurašymas)

● Programavimas

● Techninė kontrolė, profilaktika

● Remontas

● Atminties duomenų grąžinimas į nulinę reikšmę (Fiskalinės atminties išėmimas keitimas)

● Atsarginio kasos aparato įrengimas

● Kita

 

Kasos aparato būklė

Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės pavadinimas ir sertifikato Nr. Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto vardas, pavardė, sertifikato Nr., Parašas, data ir plombavimo įrankio spaudas

Kontrolę atliekančio pareigūno vardas, pavardė, parašas ir data

Baigta (data ir laikas)

dienos („Z“) ataskaitos Nr.

Bendrųjų, įplaukų skaitiklio („GT“)

Dienos įplaukų skaitiklio

Paskutinio atminties gražinimo į nulinę reikšmę data ir Nr.

Paskutinio kvito Nr. (fiskalinių dienos kvitų skaičius)

gedimas, pažeidimas ir kita (išvardyti)

plomba pažeista, remonto metu nuimta

atlikti darbai; kasos aparatas parengtas naudoti

užplombuotas (taip, ne), plombos spaudas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KASOS APARATO PROGRAMAVIMO ATASKAITOS

(įklijuoti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII SKYRIUS

PASTABOS

 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ m. _______________________ mėn. _____ d.

_______________________                                                _________________________________

     (pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                  (vardas, pavardė)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-149, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17320

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių

tinklo terminalų naudojimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Kasos aparato kasos operacijų žurnalo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)                       (PVM mokėtojo (ūkio subjekto) kodas)

 

________________________________________________________________________

(kasos aparato įrengimo adresas)

 

KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALAS Nr. ________

 

________________________________________________________________________

(kasos aparato gamintojas, modelio pavadinimas)

 

UNIKALUS KASOS APARATO Nr. __________, TECHNINIO PASO serija _________ Nr. ________________

 

Pradėtas užpildyti ______ m. _______________ ____ d., baigtas užpildyti ______ m. _______________ ____ d.

 

 

I SKYRIUS

KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

1. Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo kasos aparato kasos operacijų žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių, pildant vieną eilutę per dieną. Pagal ūkio subjekto poreikį per vieną dieną gali būti pildomos kelios žurnalo eilutės (jei atsiskaitoma keliomis valiutomis, spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną ir panašiai). Žurnalai turi būti sunumeruoti paties ūkio subjekto nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

2. Turi būti pildomi visi žurnalo stulpeliai, išskyrus tuos, kuriuose nurodytos ūkinės operacijos nevykdomos ar netaikomi juose nurodyti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifai. Keisti pildytinus stulpelius draudžiama. Kasos aparato naudotojas pagal poreikį gali panaudoti atsarginius žurnalo stulpelius, jų pritrūkus įvesti papildomus ar pakeisti to naudotojo atveju nenaudotinus šiame žurnale nurodytus stulpelius (pvz.: PVM neapmokestintų įplaukų stulpelį, kai neapmokestintomis prekėmis neprekiaujama ir pan.). Žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

3. Jei teisės aktuose nenustatyta kitaip, kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje žurnalas pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir atsakingo asmens parašais. Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas, nurodant priežastį, dėl kurios kasos aparatas nenaudojamas.

4. Kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

4.1. II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“, o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Dienos ataskaitas „Z“ turi pasirašyti kasininkas ir atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis;

4.2. III skyriuje KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS pagal dienos „Z“ ataskaitas (kai būtina ir pagal kitas ataskaitas) įrašomi to kasos aparato naudojimo kiekvienos dienos duomenys apie įplaukas. Paskutinėje kiekvieno lapo eilutėje įrašomos sumos „Iš viso lape“, o užpildžius paskutinės mėnesio dienos įrašą, pildomos paskutinės to lapo eilutės „Iš viso lape“ ir „Iš viso per mėnesį“. Kito mėnesio duomenys pildomi naujame lape.

Šiame žurnalo skyriuje taip pat registruojami techninio aptarnavimo įmonės iškvietimai. Tokie duomenys užpildomi pirmoje tuščioje eilutėje po paskutinės užpildytos (ar pradėtos užpildyti) dienos įrašo eilutės.

4.3. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai, o III skyriaus KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS viename lape turi būti ne mažiau kaip 17 eilučių ir iš viso ne mažiau kaip 24 tokie lapai žurnale. Žurnalo lapai numeruojami iš eilės didėjančia tvarka.

5. Už žurnalo pildymą atsako įmonės vadovas, jo paskirtas atsakingas asmuo ir kasininkas.

6. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą laiką.

 

II SKYRIUS

DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamaina ___ – __ val.

1 pamaina ___ – __ val..

1 pamaina ___ – __ val.

1 pamaina ___ – __ val.

 

 

 

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

 

 

 

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

2 pamaina ___ – __ val.

 

 

 

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

___________________

(vardo raidė, pavardė)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS

 

Data

Dienos („Z“) ataskaitos Nr.

Bendrųjų įplaukų skaitiklių („GT“) rodmenys

Dienos įplaukos

Išmokėta suma

 

____proc. PVM

apmokestinta įplaukų suma

visos

iš jų grynaisiais pinigais

iš jų be grynųjų pinigų (kortelėmis ir pan.)

už grąžintas prekes ir ištaisyta klaidų

už supirktas prekes

iš viso su mokesčiu

mokesčio suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso per mėnesį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____proc. PVM apmokestinta įplaukų suma

____proc. PVM, apmokestinta įplaukų suma

PVM neapmokestintų įplaukų suma

 

 

Realizacijai nepriskiriamų įplaukų suma

Grynieji pinigai kasos aparato kasoje

Pinigus atidaviau (parašas)

Įrašą patikrinau/ Pinigus priėmiau (parašas)

iš viso su mokesčiu

mokesčio suma

iš viso su mokesčiu

mokesčio suma

ankstesnis likutis + įdėta dienos pradžioje

inkasuota

likutis

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių

tinklo terminalų naudojimo taisyklių

3 priedas

 

(Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________________________

(gyventojo, besiverčiančio individualia veikla, vardas, pavardė, adresas)

_________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(kasos aparato įrengimo adresas)                               PVM mokėtojo (ūkio subjekto) kodas)

 

INDIVIDUALIA VEIKLA BESIVERČIANČIO GYVENTOJO KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Nr.

________________________________________________________________________

(kasos aparato gamintojas, modelio pavadinimas)

 

UNIKALUS KASOS APARATO NUMERIS _______________________, TECHNINIO PASO serija _________ Nr. ________________

 

Pradėtas užpildyti _____ m. ________________ ____ d., baigtas užpildyti _____ m. __________________ d.

 

 

I SKYRIUS

INDIVIDUALIA VEIKLA BESIVERČIANČIO GYVENTOJO KASOS APARATO KASOS OPERACIJŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

1. Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių. Pagal kasos aparato naudotojo poreikį per vieną dieną gali būti spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos per dieną. Žurnalai turi būti sunumeruoti paties kasos aparato naudotojo nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

2. Žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

3. Jei teisės aktuose nenustatyta kitaip, kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje žurnalas pildomas chronologine tvarka. Taisymai turi būti patvirtinti kasos aparato naudotojo (individualia veikla besiverčiančio gyventojo) parašu. Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas ir nurodoma priežastis, kodėl kasos aparatas nenaudojamas.

4. Žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

4.1. II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“, o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas Dienos ataskaitas „Z“ turi pasirašyti kasininkas (individualia veikla besiverčiantis gyventojas). Šiame skyriuje taip pat nurodoma gauta pajamų suma, kai, nenaudojant kasos aparato, pirkėjams išrašomi Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse), ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse), numatyti apskaitos dokumentai. Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas paskiria asmenį, atsakingą už ataskaitų spausdinimą, ataskaitas pasirašyti turi atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis.

4.3. III skyriuje BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos, susijusios su pajamomis, nuo kurių pajamų mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą (neskaidant jų pagal rūšis) arba per mėnesį patirtos išlaidos, kurios pripažįstamos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais. Gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, kai išlaidos padaromos arba kai išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos. Šis skyrius pildomas laikantis Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse nustatytos tvarkos. Gyventojai, pasirinkę apmokestinamąsias veiklos pajamas apskaičiuoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, šio skyriaus gali nepildyti.

4.4. IV skyriuje PASTABOS gali būti įrašoma kasos aparato naudotojo ir/ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.

4.5. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

5. Už žurnalo pildymą atsako kasos aparato naudotojas (žurnalą pildantis gyventojas).

6. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą laiką.

 

II SKYRIUS

DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamaina

______ – ______ val.

1 pamaina

______ – ______ val.

1 pamaina

______ – ______ val.

1 pamaina

______ – ______ val.

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

2 pamaina

______ – ______ val.

2 pamaina

______ – ______ val.

2 pamaina

______ – ______ val.

2 pamaina

______ – ______ val.

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Gauta pajamų suma nenaudojant kasos aparato

______________

 

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

Kasininkas

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo

____________________

(vardo raidė, pavardė)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

___________________

(vardo raidė, pavardė)

_________________

(vardo raidė, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA

 

Eilės numeris

Veiklos pavadinimas ir kodas

Data

Dokumento data, pavadinimas ir numeris

Operacijos turinys

Prekių įsigijimo ir kitos išlaidos arba leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PASTABOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

 

FR1156 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo

Nr. VA-42

redakcija)

 

 

 

.................................................................................................................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

 

SPRENDIMAS

IŠREGISTRUOTI KASOS APARATĄ

 

 

                           

 

 

Nr.

 

 

...........................

                                                   (data)

 

(registracijos numeris)

 

                                     

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu ir Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 24 punktu:

nusprendžiu išregistruoti kasos aparatą.........................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ,

(kasos aparato įmonė (firma) gamintojas, modelis (pavadinimas), gamintojo suteiktas unikalus kasos aparato numeris)

 

priklausantį....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ,

(kasos aparato savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

įregistruotą....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... vardu.

(kasos aparato naudotojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

Kasos aparatas išregistruojamas, vadovaujantis Taisyklių ......... papunkčiu.................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .

(pasirenkamas (-i) atitinkamas (-i) Taisyklių 24.1 / 24.2 / 24.3 /24.4 papunktis (-iai), nurodomi motyvai ir paaiškinimai)

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka  .................. apygardos administraciniam teismui (adresu:.................) ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

 

 

 

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

                                                    A. V.

 

 

 

 

 

(rengėjo nuoroda)

Papildyta forma:

Nr. VA-42, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08342

Formos pakeitimai:

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

 

 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių

tinklo terminalų naudojimo taisyklių

4 priedas

 

(Prašymo įregistruoti, perregistruoti arba išregistruoti tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalą (-us) formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)__________________________________ ,

adresas____________________ , telefono numeris __________ .

 

____________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI, PERREGISTRUOTI ARBA IŠREGISTRUOTI TIESIOGINIO RYŠIO KOMPIUTERIŲ TINKLO TERMINALĄ (-US)

20___m. _________ d.

 

Prašau  []įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo

(reikalingą pabraukti)

terminalą (-us) (toliau – Terminalas):

 

Eilės numeris

Veiksmas*

Terminalo unikalus numeris

Terminalo naudotojo pavadinimas

Terminalo naudotojo

identifikacinis numeris (kodas)

Terminalo įrengimo adresas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pažymima: I – įregistruoti, P – perregistruoti, IŠ – išregistruoti.

 

 

 

______________________                                                     ___________________________

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

________________

 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių

tinklo terminalų naudojimo taisyklių

5 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

_______________________________________________________________________________ :

(sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės pavadinimas, identifikacinis numeris)

 

buveinės adresas__________________________________________________________________ ,

telefono numeris __________________________________________________________________ ,

elektroninio pašto adresas___________________________________________________________ .

 

_______________________________________________________________________________ :

(sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto vardas, pavardė)

 

sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto sertifikato numeris__________________ ,

telefono numeris __________________________________________________________________ ,

elektroninio pašto adresas___________________________________________________________ .

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRAŠYMAS

ĮREGISTRUOTI / IŠREGISTRUOTI KASOS APARATĄ / PAKEISTI ĮREGISTRUOTO KASOS APARATO REGISTRAVIMO DUOMENIS

 

20 ___ m. ________________ d.

 

________________

(vieta)

 

Prašau (reikalingą (-us) pažymėti):

įregistruoti kasos aparatą;

išregistruoti kasos aparatą;

pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis.

 

Kasos aparato duomenys:

 

Kasos aparato modelis

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos suteiktas registracijos numeris (jeigu yra suteiktas)

 

Unikalus kasos aparato numeris

 

Techninio paso serija

 

Techninio paso numeris

 

 


 

 

 

Užpildoma, kai prašoma įregistruoti kasos aparatą:

 

Paskirtis

Naudoti Atsakingas saugojimas

Mokomasis

Kasos aparato naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Kasos aparato naudotojo identifikacinis numeris / kodas

 

Skaitiklio rodmenys

 

Z ataskaitos numeris

 

Z ataskaitos ir skaitiklio rodmenų užfiksavimo data

 

Kasos aparato įrengimo adresas

 

 

Užpildoma, kai prašoma išregistruoti kasos aparatą:

 

Kasos aparato naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Kasos aparato naudotojo identifikacinis numeris / kodas

 

Skaitiklio rodmenys

 

Z ataskaitos numeris

 

Z ataskaitos ir skaitiklio rodmenų užfiksavimo data

 

Kasos aparato įrengimo adresas

 

 

Užpildoma, kai prašoma įregistruoti kasos aparatą dėl unikalaus numerio pasikeitimo:

 

Kasos aparato modelis

 

Išregistruojamo kasos aparato Valstybinės mokesčių inspekcijos suteiktas registracijos numeris

 

Kasos aparato naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Kasos aparato naudotojo identifikacinis numeris / kodas

 

Kasos aparato duomenys:

įregistruojamo

išregistruojamo

Unikalus kasos aparato numeris

 

 

Techninio paso serija

 

 

Techninio paso numeris

 

 

Skaitiklio rodmenys

 

 

Z ataskaitos numeris

 

 

Z ataskaitos ir skaitiklio rodmenų užfiksavimo data

 

 

Naujai įregistruojamo kasos aparato įrengimo adresas

 

 

 

Užpildoma, kai prašoma pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis:

 

adreso pakeitimas

atsakingas saugojimas

apskaitos priemonės naudojimo atnaujinimas po atsakingo saugojimo

mokymams

prarastas

utilizavimas

kita

___________________________________________________________________________

(trumpas situacijos aprašymas, kuris pildomas, jei pažymėta „kita“)

 

Kasos aparato naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Kasos aparato naudotojo identifikacinis numeris / kodas

 

Skaitiklio rodmenys

 

Z ataskaitos numeris

 

Z ataskaitos ir skaitiklio rodmenų užfiksavimo data

 

Apskaitos priemonės įrengimo adresas

 

 

Užpildoma, kai prašoma pakeisti įregistruoto kasos aparato registravimo duomenis fiskalinės atminties gedimo / užsipildymo atveju:

 

maksimalios GT reikšmės fiksavimas

fiskalinės atminties užsipildymas

fiskalinės atminties gedimas

Kasos aparato naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Kasos aparato naudotojo identifikacinis numeris / kodas

 

Fiskalinės atminties duomenys

Prieš

Po

Skaitiklio rodmenys

 

 

Z ataskaitos numeris

 

 

Z ataskaitos ir skaitiklio rodmenų užfiksavimo data

 

 

 

Užpildoma, kai prašoma išduoti techninio paso dublikatą:

 

Kasos aparato naudotojo pavadinimas / vardas, pavardė

 

Kasos aparato naudotojo identifikacinis numeris / kodas

 

Skaitiklio rodmenys kasos aparato įregistravimo metu (prarasto techninio paso)

 

Skaitiklio rodmenys techninio paso dublikato įregistravimo metu

 

Z ataskaitos numeris techninio paso dublikato įregistravimo metu

 

Z ataskaitos ir skaitiklio rodmenų užfiksavimo data techninio paso dublikato įregistravimo metu.

 

 

Pridedami dokumentai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

Sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto

 

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

_______________________________

Papildyta priedu:

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-141, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 113-4263 (2004-07-22), i. k. 1042055ISAK00VA-141

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 "Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-69, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5935 (2008-12-23), i. k. 1082055ISAK000VA-69

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 "Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-25, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 25-1243 (2011-03-01), i. k. 1112055ISAK000VA-25

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 "Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-51, 2011-04-29, Žin., 2011, Nr. 55-2683 (2011-05-10), i. k. 1112055ISAK000VA-51

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 "Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-140, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 1-44 (2012-01-04), i. k. 1112055ISAK00VA-140

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 "Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-96, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 128-6448 (2012-11-06), i. k. 1122055ISAK000VA-96

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 "Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-149, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17320

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-65, 2016-05-10, paskelbta TAR 2016-05-11, i. k. 2016-12189

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-42, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08342

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-48, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09241

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-56, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10636

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-71, 2019-09-19, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14842

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-81, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-04, i. k. 2019-17442

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-36, 2021-05-25, paskelbta TAR 2021-05-25, i. k. 2021-11510

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo