Suvestinė redakcija nuo 2010-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 89-4049, i. k. 1032310ISAK001V-328

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PASO BEI ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1V-328

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paso įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3524; 2009, Nr. 141-6193) 2 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 97-3418) 2 straipsnio 1 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-23, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 11-550 (2010-01-28), i. k. 1102310ISAK0001V-23

 

1. Tvirtinu pridedamas:

 

1. 1. paso formą;

 

1. 2. asmens tapatybės kortelės formą.

 

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 55 „Dėl Lietuvos Respublikos paso bei asmens tapatybės kortelės formų nustatymo“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                            Virgilijus Bulovas


 

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2003 m. rugsėjo 10 d.

įsakymu Nr. 1V-328

 

 

 

 

(Paso forma)

 

(Paso viršelis)

 


 

 

(Paso duomenų lapo pirmoji pusė)

 

 

_______________________

1 Elektroninės įklijos aprašymas pateiktas paso formos priede.

 

 

 

 

 

 

(Paso duomenų lapo antroji pusė)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA/REPUBLIC OF LITHUANIA/REPUBLIQUE DE LITUANIE

 

PASAS/                                 Rūšis/Type/Type                                Valstybės kodas/Code of state/Code du pays                  Paso Nr./Passport No./No du passeport

PASSPORT/                                    P                                                             LTU

PASSEPORT

1. Pavardė/Surname/Nom

 

 

2. Vardai/Given names/Prénoms

 

 

3. Pilietybė/Nationality/Nationalité

 

 

[Vieta nuotraukai]                                                          LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

4. Gimimo data/Date of birth / Date de naissance                         5. Asmens kodas/Personal No./N° personnel

 

 

6. Lytis/Sex/Sexe                                                                                   7. Gimimo vieta/Place of birth/Lieu de naissance

 

 

8. Išdavimo data/Date of issue/Date de délivrance                       9. Pasą išdavė/Authority/Autorité

 

 

10. Galioja iki/Date of expiry/Date d'expiration                             11. Asmens parašas/Holder's signature/Signature du titulaire

 

 

 

[Mašininio nuskaitymo zona]

 

 

 

 

 

(Paso 1 puslapis)

 

 

 

 

 

Numeris

 

 

 

 

 

[Vieta pavardei]

 

PASTABOS/

REMARKS/

REMARQUES

[Vieta vardui (-ams)]

 

 

 

[Vieta nuotraukai]

 

 

 


 

 

(Paso 2 puslapis)

 

 

 

 

RODYKLĖ/INDEX/INDEX

 

1. Pavardė/Surname/Nom

2. Vardai/Given names/Prénoms

3. Pilietybė/Nationality/Nationalité

4. Gimimo data/Date of birth/Date de naissance

5. Asmens kodas/Personal No./N° personnel

6. Lytis/Sex/Sexe

7. Gimimo vieta/Place of birth/Lieu de naissance

8. Išdavimo data/Date of issue/Date de délivrance

9. Pasą išdavė/Authority/Autorité

10. Galioja iki/Date of expiry/Date d'expiration

11. Asmens parašas/Holder's signature/Signature du titulaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Paso 3–31 puslapiai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZOS/VISAS/VISAS

 

 

 

 

(Paso 32 puslapis)

 

 

 

 

JEI RADOTE ŠĮ PASĄ, PRAŠYTUME JĮ PERDUOTI ARTIMIAUSIAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADAI

AR KONSULATUI ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI PAVALDŽIAI ĮSTAIGAI.

 

 

IF FOUND, PLEASE FORWARD THIS PASSPORT TO THE NEAREST

EMBASSY OR CONSULATE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA OR

TO ANY DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR

OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA.

 

 

TOUTE PERSONNE QUI TROUVERAIT CE PASSEPORT EST PRIEE

DE LE TRANSMETTRE A L'AMBASSADE OU AU CONSULAT DE LA

REPUBLIQUE DE LITUANIE LE PLUS PROCHE OU AUX SERVICES

DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAME PASE 32 NUMERUOTI PUSLAPIAI

THIS PASSPORT CONTAINS 32 NUMBERED PAGES

CE PASSEPORT CONTIENT 32 PAGES NUMEROTEES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Paso viršelio antrojo lapo vidinė pusė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

(Asmens tapatybės kortelės forma)

 

(Asmens tapatybės kortelės pirmoji pusė)

 

(pav.)

 

 

(Asmens tapatybės kortelės antroji pusė)

 

(pav.)

 

___________________

** TIC pastaba. Pav. žr.

Žin., 2008, Nr. 84-3363, 70 psl. **

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-289, 2005-09-12, Žin., 2005, Nr. 111-4055 (2005-09-15), i. k. 1052310ISAK001V-289

Nr. 1V-81, 2006-02-24, Žin., 2006, Nr. 27-909 (2006-03-04), i. k. 1062310ISAK0001V-81

Nr. 1V-272, 2008-07-21, Žin., 2008, Nr. 84-3363 (2008-07-24), i. k. 1082310ISAK001V-272

 


 

Paso formos

priedas

 

ELEKTRONINĖS ĮKLIJOS APRAŠYMAS

 

1. Elektroninė įklija – atitinkamo dizaino įklija su joje įdiegta elektronine laikmena, kurią sudaro mikroprocesorius, turintis ne mažiau kaip 32 kilobaitų talpos atmintį (lustas), ir nekontaktinė antena.

2. Visos elektroninės įklijos yra numeruotos. Elektroninės įklijos viršutinės pusės dizainas atitinka nustatytą pirmosios paso duomenų lapo pusės dizainą. Elektroninė įklija privalo turėti 1, 2 ir 3 lygio technologinės apsaugos priemonių. Mažiausiai viena technologinės apsaugos priemonė privalo turėti slaptumo žymą „Konfidencialiai“.

3. Paso duomenų lapo su elektroninės įklijos A dalimi, kurioje įdiegta elektroninė laikmena, storis – ne daugiau kaip 1,3 mm, su elektroninės įklijos B dalimi, kurioje neįdiegta elektroninė laikmena, storis – ne daugiau kaip 1 mm.

4. Į elektroninę laikmeną duomenys apie pilietį ir piliečio veido atvaizdas įrašomi paso išrašymo metu. Į elektroninę laikmeną įrašyti duomenys apie pilietį ir piliečio veido atvaizdas apsaugomi laikantis 2005 m. vasario 28 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. C(2005)409, nustatančio valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų technines specifikacijas, priedo reikalavimų.

5. Į elektroninę laikmeną įrašomas piliečio veido atvaizdas ir šie duomenys apie pilietį: vardas (vardai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta (įrašomas valstybės pavadinimas), asmens kodas, pilietybė.

______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1V-81, 2006-02-24, Žin., 2006, Nr. 27-909 (2006-03-04), i. k. 1062310ISAK0001V-81

 

 

PATVIRTINTA

vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-272 Asmens tapatybės kortelės formos

priedas

 

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS FORMOS APRAŠYMAS

 

1. Asmens tapatybės kortelės blanko (toliau – kortelė) formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ISO/IEC 7810:1995 standarto ID-1 kortelių reikalavimus. Kortelė pagaminta iš polikarbonato arba iš medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes eksploatavimo savybes. Kortelė turi dvi puses.

2. Kortelės pirmojoje pusėje yra:

2.1. ženklas, žymintis, kad kortelėje nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įdiegti biometriniai duomenys;

2.2. Lietuvos valstybės herbas;

2.3. užrašas „LIETUVOS RESPUBLIKA“, išspausdintas didžiosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių ir anglų kalbomis;

2.4. užrašas „Asmens tapatybės kortelė“, išspausdintas mažosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių ir anglų kalbomis;

2.5. užrašai „Pavardė“, „vardai“, „Pilietybė“, „Lytis“, „Gimimo data“, „Asmens kodas“, „Kortelės Nr.“, „Galioja iki“, „Asmens parašas“, išspausdinti mažosiomis raidėmis lietuvių ir anglų kalbomis;

2.6. pilietybę nurodantis įrašas „LIETUVOS RESPUBLIKOS“, išspausdintas didžiosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių kalba;

2.7. kairėje pusėje – kontaktinė elektroninė laikmena;

2.8. technologinės apsaugos elementas – sudėtinio arba kintamo lazerinio vaizdo graviravimo struktūra (CLI arba MLI). Technologinės apsaugos elemento vieta nustatoma kortelės eskizo rengimo metu.

3. Kortelės antrojoje pusėje yra:

3.1. užrašai „Išdavimo data“, „Kortelę išdavė“, išspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis;

3.2. kairėje pusėje – triženklis valstybės kodas „LTU“;

3.3. brūkšninis kodas;

3.4. automatinio nuskaitymo zona.

4. Kortelės metrikos ir gamyklinio numerio vieta nustatoma kortelės eskizo rengimo metu.

5. Kortelės išrašymo metu kortelėje išgraviruojami Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 97-3417) 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nustatyti duomenys; į kontaktinę elektroninę laikmeną elektroniniu būdu fiksuojami asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir kvalifikuotas sertifikatas, o į nekontaktinę elektroninę laikmeną – veido atvaizdas ir pirštų atspaudai. Kortelės išrašymo metu į technologinės apsaugos elementą (CLI arba MLI) naudojant specialią sudėtinio arba kintamo lazerinio vaizdo graviravimo technologiją įrašomas sumažintas asmens veido atvaizdas ir triženklis valstybės kodas „LTU“.

_________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1V-272, 2008-07-21, Žin., 2008, Nr. 84-3363 (2008-07-24), i. k. 1082310ISAK001V-272

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-289, 2005-09-12, Žin., 2005, Nr. 111-4055 (2005-09-15), i. k. 1052310ISAK001V-289

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 "Dėl paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-81, 2006-02-24, Žin., 2006, Nr. 27-909 (2006-03-04), i. k. 1062310ISAK0001V-81

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 "Dėl paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-272, 2008-07-21, Žin., 2008, Nr. 84-3363 (2008-07-24), i. k. 1082310ISAK001V-272

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 "Dėl paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-23, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 11-550 (2010-01-28), i. k. 1102310ISAK0001V-23

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 "Dėl paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo" pakeitimo