Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 80-3673, i. k. 1032330ISAK003D-322

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 3D-966, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21224

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALKOHOLINIŲ KOKTEILIŲ APIBŪDINIMO, GAMYBOS IR PREKINIO PATEIKIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-322

Vilnius

 

 

Siekdamas reglamentuoti alkoholinių kokteilių apibūdinimą, gamybos procesus ir nustatyti prekinio pateikimo reikalavimus,

t v i r t i n u Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ                                     ARŪNAS KUNDROTAS

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos 2003 07 22 raštu Nr. B6-(1.8)-1293

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-322

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d.

įsakymo Nr. 3D- 966 redakcija)

 

 

ALKOHOLINIŲ KOKTEILIŲ APIBŪDINIMO, GAMYBOS IR PREKINIO PATEIKIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

 

1. Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas (toliau – reglamentas) parengtas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“.

2. Reglamentas nustato alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo reikalavimus. Reglamento nuostatos privalomos visoms Lietuvos Respublikos įmonėms (išskyrus atvejus, kai alkoholiniai kokteiliai gaminami viešojo maitinimo įmonėse ir parduodami suvartoti nedelsiant viešojo maitinimo įmonės patalpose), užsiimančioms šiame reglamente apibrėžtų alkoholinių kokteilių gamyba bei pardavimu. Taikant abipusio pripažinimo principą, šie gėrimai, pagaminti teisėtai kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, arba Turkijoje, kurie leidžiami tiekti rinkai toje valstybėje arba teisėtai importuoti iš trečiosios valstybės į ES valstybę narę arba Turkiją, kurie leidžiami tiekti rinkai toje valstybėje, gali būti be jokių apribojimų tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, net jeigu šie gėrimai pagaminti vadovaujantis skirtingomis nei Lietuvos Respublikoje tokiems gėrimams taikomomis techninėmis taisyklėmis.

Prie alkoholinių kokteilių nepriskiriami prie kitų alkoholinių gėrimų grupių priskirti kokteiliai vaisių ir (ar) uogų vyno kokteiliai, `aromatizuoti vyno kokteiliai, alaus kokteiliai ir kiti specialiuosiuose teisės aktuose reglamentuoti kokteiliai.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

3. Alkoholinio gėrimo pusgaminis – alkoholinis gėrimas, pagamintas pagal to gėrimo gamybą reglamentuojančio teisės akto reikalavimus, bet neišpilstytas į prekinę tarą.

4. Alkoholinio kokteilio mišinio darymas – alkoholinių kokteilių gamybos technologinis procesas, kai iš atskirų receptūroje nurodytų sudedamųjų dalių paruošiamas kokteilio mišinys.

5. Alkoholinio kokteilio mišinio taisymas – papildomas receptūroje nurodytų sudedamųjų dalių supylimas į alkoholinio kokteilio mišinį, nustačius fizikinių ar cheminių rodiklių nuokrypius.

6. Alkoholinio kokteilio pusgaminis (toliau – pusgaminis) – ne visai baigtas gaminys, gaunamas bet kurioje alkoholinio kokteilio gamybos stadijoje nuo mišinio sudarymo iki išpilstymo.

7. Alkoholinis kokteilis (toliau – kokteilis) – žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir (ar) spiritinių gėrimų mišinys su kitais alkoholiniais gėrimais, vandeniu, sultimis ar kitomis alkoholinių gėrimų gamyboje leidžiamomis naudoti žaliavomis, kuriame etilo alkoholio yra ne mažiau kaip 1,2 ir mažiau kaip 15 tūrio proc.

8. Alkoholinis kokteilis su natūralios fermentacijos alkoholiu – alkoholinis kokteilis, kuriame natūralios fermentacijos alkoholinio gėrimo etilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 25 proc. viso tame kokteilyje esančio etilo alkoholio kiekio.

9. Gazuotas alkoholinis kokteilis – alkoholinis gėrimas, gaunamas į alkoholinį kokteilį pridėjus anglies dioksido, kuriame yra ne mažiau kaip 1,2 ir ne daugiau kaip 15 tūrio proc. etilo alkoholio ir kurio perteklinis slėgis yra ne mažesnis kaip 150 kPa, kai temperatūra 20 °C.

10. Gazuotas alkoholinis kokteilis su natūralios fermentacijos alkoholiu gazuotas alkoholinis kokteilis, kuriame natūralios fermentacijos alkoholinio gėrimo etilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 25 proc. viso tame kokteilyje esančio etilo alkoholio kiekio.

11. Grąžinamasis neatitiktinis produktas – alkoholinių kokteilių gamyboje gaunamas alkoholinis tirpalas, kurio rodikliai neatitinka pusgaminio ar kokteilio reikalavimų, tačiau neperdirbtas jis gali būti pakartotinai naudojamas kokteilio mišiniui sudaryti.

12. Neatitiktinis produktas – alkoholinių kokteilių gamyboje gaunamas alkoholinis tirpalas, kurio rodikliai neatitinka pusgaminio ar kokteilio reikalavimų, nenaudojamas kokteilio mišiniui sudaryti. Toks neatitiktinis produktas perdirbamas išskiriant iš jo etilo alkoholį.

13. Vartoti skirtas alkoholinis kokteilis – išpilstytas į prekinę tarą alkoholinis kokteilis, kuriam įforminti atitikties dokumentai.

 

III SKYRIUS

GAMYBOS ŽALIAVOS IR MEDŽIAGOS, JŲ APIBŪDINIMAS IR JOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

14. Kokteiliams gaminti leidžiama naudoti visų kategorijų alkoholinius gėrimus, nurodytus Alkoholinių gėrimų grupėse, pogrupiuose ir (ar) kategorijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“, ir atitinkančius Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Kokteiliams gaminti naudojami alkoholinių gėrimų pusgaminiai.

15. Alkoholiniai gėrimai, pagaminti maišant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 patvirtintų 1, 2, 3 (alaus, vyno, fermentuotų gėrimų) grupių gėrimus, priskiriami prie fermentuotų gėrimų mišinių pogrupio ir negali būti vadinami alkoholiniais kokteiliais.

16. Alkoholiniai gėrimai, pagaminti maišant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 patvirtintų 1, 2, 3 (alaus, vyno, fermentuotų gėrimų) grupių gėrimus su nealkoholiniais gėrimais, priskiriami prie fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišinių pogrupio ir negali būti vadinami alkoholiniais kokteiliais. Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišinys gali būti vadinamas „alaus kokteiliu“, „aromatizuoto vyno kokteiliu“, „vaisių ir (ar) uogų vyno kokteiliu“, „vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimu“ ar „midaus gėrimu“, jeigu jis atitinka šį gėrimą reglamentuojančiame teisės akte nustatytus reikalavimus.

17. Į kokteilius pridėtas rektifikuotas etilo alkoholis turi būti tik žemės ūkio kilmės ir atitikti Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3D-25 „Dėl Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninio reglamento patvirtinimo“, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

18. Kokteiliams gaminti naudojamas geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus.

19. Gaminant kokteilius, naudojami maisto priedai ir jų leidžiami vartoti kiekiai turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/1832 (OL 2015, L 266, p. 27), reikalavimus.

20. Naudojamos kvapiosios medžiagos turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL 2008 L 354, p. 34), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/1760 (OL 2015 L 257, p. 27), reikalavimus.

21. Pagalbinės perdirbimo medžiagos tokios medžiagos, kurios naudojamos tam tikroms kokteilių savybėms pasiekti bei technologijos operacijoms atlikti. Prie šių medžiagų priskiriamos skaidrinimo medžiagos, adsorbentai, stabilizatoriai, filtravimo priedai ir kitos medžiagos.

22. Kokteilių gamybos kitos žaliavos ir medžiagos turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir turėti atitikties deklaracijas, kuriose nurodomi jų kokybės ir saugos rodikliai.

 

IV SKYRIUS

GAMYBOS TECHNOLOGIJOS IR PROCESAI

 

23. Kokteiliai gaminami laikantis šio reglamento nuostatų, įmonėje patvirtintų technologijos instrukcijų ir receptūrų, taip pat maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

24. Gaminant ir tvarkant kokteilius taikytini šie procesai:

24.1. etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų pusgaminių ir kitų etilo alkoholio turinčių žaliavų priėmimas ir saugojimas;

24.2. kitų žaliavų bei sudedamųjų dalių priėmimas ir saugojimas;

24.3. vandens paruošimas;

24.4. žaliavų ir sudedamųjų dalių paruošimas;

24.5. mišinio sudarymas ir jo kokybės rodiklių taisymas, pridedant sudedamųjų dalių;

24.6. mišinio skaidrinimas, filtravimas, stabilizavimas ir pasterizavimas (jeigu reikia);

24.7. prisotinimas anglies dioksidu (gaminant gazuotus kokteilius);

24.8. išpilstymas į tarą, ženklinimas ir apipavidalinimas;

24.9. sudėjimas į dėžes arba pakuotes;

24.10. laikymas iki pardavimo;

24.11. gabenimas.

25. Kokteilių gamyboje taikomi bendrieji gamybos ir tvarkymo procesai – saldinimas, sumaišymas, derinimas, aromatizavimas, dažymas ir kt., turi atitikti reikalavimus, nustatytus Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninis reglamentas).   

 

V SKYRIUS

GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ IR PROCESŲ REIKALAVIMAI

 

26. Kiekviena įmonė privalo turėti kokteilių gamybos ir apskaitos taisykles, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Technologijos instrukcijos rengiamos, tvirtinamos ir registruojamos pagal Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo tvarkos“, jei Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato kitaip.

27. Kokteilių gamybos ir tvarkymo proceso kiekvienos pakopos parametrus, naudojamą įrangą, kontrolės ir valdymo procesus nustato įmonė pagal gaminamų kokteilių kategorijas ir rūšis, gaminamą kiekį ir kitus ypatumus, tačiau visi gamybos ir tvarkymo procesai turi būti atliekami taip, kad gėrimas būtų saugus ir kokybiškas, o naudojami pusgaminiai, žaliavos, medžiagos ir pagaminti kokteiliai atitiktų šio reglamento ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei taikomų normatyvinių dokumentų nuostatas.

28. Pagal patvirtintas gamybos ir apskaitos taisykles įmonės atsakingi asmenys žurnaluose ir (arba) kituose juos atitinkančiuose dokumentuose daro įrašus apie žaliavų ir medžiagų priėmimą bei išdavimą, gamybos ir tvarkymo procesų eigą: nurodomi procesų parametrai; panaudotų žaliavų ir medžiagų ir proceso pabaigoje gauto produkto kiekiai; kiti reikiami duomenys.

29. Kokteiliai ir jų gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi būti tvarkomos laikantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 034 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, reikalavimų.

30. Žaliavų ir medžiagų užterštumas cheminiais teršalais negali viršyti 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/1940 (OL 2015 L 283, p. 3), nustatytų dydžių.

31. Didžiausios pesticidų likučių koncentracijos negali viršyti 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/2075 (OL 2015 L 302, p. 15), nustatytų leidžiamų dydžių.

32. Etilo alkoholio ir visos etilo alkoholio turinčių produktų, pusgaminių ir žaliavų priėmimo, saugojimo ir išdavimo operacijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Jeigu kokteilių gamybai naudojamas etilo alkoholio ir vandens mišinys, jis ruošiamas laikantis reikalavimų, nurodytų Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente.

33. Kitos žaliavos ir medžiagos priimamos į įmonę ir joje saugomos (sandėliuojamos) pagal įmonės vadovo patvirtintas instrukcijas.

34. Kokteilių gamybai rekomenduojama naudoti specialiai paruoštą (minkštintą) vandenį, apdorojant Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente nustatytais ar kitais leistinais būdais.

35. Prieš naudojant kokteilių gamybai, žaliavos ir medžiagos turi būti tinkamai paruoštos pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas instrukcijas bei nustatytus jų paruošimo reikalavimus. Prie tokių žaliavų priskiriamas cukraus sirupas, karamelės tirpalas, sultys, antpilai, aromatizuoti spiritai ir kitos žaliavos.

36. Etilo alkoholio koncentracija kontroliuojama įvairiose gamybos pakopose. Nustatyti etilo alkoholio koncentracijos nuokrypiai taisomi, pripilant apskaičiuotą etilo alkoholio, kokteilio gamybai naudojamo alkoholinio gėrimo pusgaminio ar pusgaminių arba geriamojo vandens kiekį.

37. Kokteilių mišiniai ruošiami periodiniu ar srautiniu būdu. Kokteilių mišinių rodikliai turi būti kontroliuojami ir, jeigu bent vienas rodiklis neatitinka receptūros reikalavimų, mišinys taisomas, pripilant į jį trūkstamų sudedamųjų dalių. Kokteilių mišinys taisomas pagal etilo alkoholio, cukraus, rūgšties kiekį ir (ar) kitus receptūroje nurodytus rodiklius.

38. Kokteilių gamyboje taikomi skaidrinimo ir filtravimo technologiniai procesai priklauso nuo naudojamų žaliavų kiekio ir fizikinių bei cheminių savybių, technologijos ypatumų ir kokteilių kokybės. Šie procesai, jų deriniai ir taikomos medžiagos bei įranga parenkami kiekvienoje įmonėje pagal produkcijos asortimentą ir gamybos apimtį, tačiau naudojamos medžiagos ir procesai neturi pakeisti kokteilių gamyboje panaudotų alkoholinių gėrimų esminių savybių – skonio ir aromato.

39. Skaidrinimui gali būti naudojamos tik tokios medžiagos, kurios veikia mechaniškai ar absorbcijos būdu ir kurios po to galėtų būti pašalinamos, arba jų liekana nesukeltų pavojaus vartotojų sveikatai.

40. Kokteilių stabilumui pagerinti gali būti taikomi fizikiniai ir cheminiai būdai, nurodyti Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, taip pat pasterizavimas ir sterilusis filtravimas.

41. Kokteiliai, kurių kokybės rodiklių atitiktis teisės aktų reikalavimams patvirtinama atestuotos laboratorijos išduotu kokybės dokumentu, pilstomi į stiklinius ir polietilentereftalato (PET) butelius, metalinius indelius, statines ir kitokią tarą, kuri sandariai uždaroma. Tara ir jos uždarymui naudojami kamščiai turi būti pagaminti iš 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p.4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p.14), ir Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus atitinkančių medžiagų.

42. Kokteiliai gabenami ir sandėliuojami apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio, esant ne žemesnei kaip +2 0C temperatūrai. Sandėlio patalpos turi būti vėdinamos, jų oro santykinis drėgnis turi neviršyti 85 proc.

 

VI SKYRIUS

ALKOHOLINIŲ KOKTEILIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

43. Kiekvienam konkretaus pavadinimo kokteiliui turi būti parengta receptūra, kurią tvirtina įmonės vadovas. Receptūroje turi būti nurodytas žaliavų ir kitų sudedamųjų dalių kiekis, kokteilio organoleptiniai ir toliau išvardyti fizikiniai bei cheminiai rodikliai.

44. Privalomai nurodomi šie fizikiniai bei cheminiai rodikliai:

44.1. faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc.;

44.2. cukraus kiekis, perskaičiuotas į invertuotąjį, g/l;

44.3. titruojamų rūgščių kiekis, perskaičiuotas į kokteilyje vyraujančią (obuolių ar citrinų) rūgštį, g/l;

44.4. tinkamumo vartoti terminas (kokteiliams, turintiems mažiau kaip 10 tūrio proc. etilo alkoholio);

44.5. gali būti nurodomi ir kiti reikiami (kontroliuojami) fiziniai bei cheminiai rodikliai.

45. Žaliavų ir kitų sudedamųjų dalių kiekį rekomenduojama nurodyti 10000 litrų gėrimo.

46. Fizinių ir cheminių rodiklių nuokrypos nuo receptūroje nurodytųjų neturi viršyti:

46.1. faktinė etilo alkoholio koncentracija, ± 0,3 proc.;

46.2. cukraus kiekio, perskaičiuoto į invertuotąjį, ± 3 g/l;

46.3. titruojamojo rūgštingumo, perskaičiuoto į kokteilyje vyraujančią (obuolių ar citrinų) rūgštį, ± 0,5 g/l.

47. Nurodytos reglamento 46 punkte nuokrypos negalimos, jeigu nurodytas leistinas rodiklių intervalas. Reglamento 46 punkte nurodytos nuokrypos turi būti taikomos nepažeidžiant tyrimų metodų, naudojamų nustatant nurodytus rodiklius, nuokrypų.

48. Organoleptiniai rodikliai nurodomi pagal šio reglamento 52.1 papunktį.

49. Kokteilių kiekis pakuotėje turi atitikti Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimus.

50. Kokteilių gamyba tikrinama laikantis Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente nurodytų atitinkamų reikalavimų. Kiekvienoje įmonėje parengiamos išsamios žaliavų, jų sudedamųjų dalių, medžiagų, pusgaminių ir kokteilių kokybės tikrinimo instrukcijos, kurias tvirtina įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

51. Kokybės rodikliams nustatyti taikomi oficialiai Lietuvoje įteisinti analizės metodai. Gali būti taikomi kiti nustatyta tvarka įforminti analizės metodai, bet tik tuo atveju, jei gauti rezultatai, įvertinus metodų leidžiamas tikslumo, pakartojamumo ir atkuriamumo vertes, atitinka nurodytuosius oficialiai Lietuvos įteisintuose standartuose. Nesutarimo atveju rezultatai tikrinami akredituotose nešališkose laboratorijose oficialiai įteisintais analizės metodais.

52. Organoleptiniai kokteilių rodikliai vertinami pagal 10 balų sistemą:

52.1. organoleptiniai kokteilių rodikliai ir jų įvertinimas balais:

Rodikliai

Rodiklių apibūdinimas

Įvertinimas balais

Pastaba

1.Skaidrumas (tik skaidriems kokteiliams) ir spalva

1.1. skaidrus, ryškios ir gaminiui būdingos spalvos, be nuosėdų ir priemaišų skystis su būdingu blizgesiu;

 

1.2. skaidrus, gaminiui būdingos spalvos, be nuosėdų ir priemaišų skystis, be būdingo blizgesio;

1.3. skaidrus, be nuosėdų ir priemaišų skystis, nelabai ryškios spalvos, tačiau ir būdingo blizgesio; 

1.4. drumstas, nebūdingos gaminiui spalvos skystis. 

1,9–2,0 (labai gerai)

 

 

1,7–1,8 (gerai)

 

 

1,6–1,5 (patenkinamai)

 

<1,5 (blogai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brokuojama

2. Aromatas

2.1. būdingas gaminiui, aiškiai juntamas;

 

2.2. būdingas gaminiui, geras;

2.3. būdingas gaminiui, tačiau menkai juntamas;

2.4. nebūdingas gaminiui, turi pašalinį nemalonų kvapą.

3,6-4,0 (labai gerai)

3,0-3,5 (gerai)

2,5-2,9 (patenkinamai)

<2,5 (blogai)

 

 

 

 

 

 

 

 

brokuojama

3. Skonis

3.1. harmoningas, suderintas, būdingas gaminiui;

3.2. geras, grynas, būdingas gaminiui;

3.3. būdingas gaminiui, tačiau menkai išreikštas;

3.4. nebūdingas gaminiui, su pašaliniu prieskoniu.

3,6-4,0 (labai gerai)

 

3,0-3,5 (gerai)

2,5-2,9 (patenkinamai)

<2,5 (blogai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brokuojama

 

52.2. bendrasis įvertinimas gaunamas susumavus atskirų organoleptinių rodiklių įvertinimo rodiklius:

 

 

 

Įvertinimas

Balų suma

 

 

Įvertinimo sąlygos

skaidriems kokteiliams     

neskaidriems kokteiliams

Labai gerai

9,1–10

7,2–8,0

Visi rodikliai įvertinti labai gerai

Gerai

7,7–9,0

6,0–7,1

Rodikliai įvertinti tik labai gerai ir gerai

Patenkinamai

9,6–7,7

5,0–5,9

Rodikliai įvertinti tik labai gerai, gerai ir patenkinamai

Blogai

Mažiau nei 6,6

Mažiau nei 5,0

Bent vienas rodiklis įvertintas  blogai

 

52.3. kilus nesutarimų dėl kokteilių organoleptinių rodiklių įvertinimo, pavyzdžiui, tarp kokteilių gamintojų ir (ar) prekiautojų ir Lietuvos Respublikos įgaliotųjų kontroliuojančiųjų institucijų, organoleptiniai rodikliai įvertinami pakartotinai laikantis juslinės analizės metodikų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-165 „Dėl juslinės analizės metodikų patvirtinimo“, ir galiojančių juslinio įvertinimo standartų. Tokiam įvertinimui bendru sutarimu tarp gamintojų ir (ar) prekiautojų ir Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų institucijų sudaroma degustacijos komisija, kurios sudėtį tvirtina abiejų ginče dalyvaujančių įmonių vadovai.

 

VII SKYRIUS

PREKINIS PATEIKIMAS

 

53. Kokteilius galima laikyti pardavimui ir parduoti vartotojui, jeigu jie atitinka šio reglamento, receptūros ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus.

54. Tiekiami žmonėms vartoti kokteiliai, priskirti prie vienos iš kategorijų, turi atitikti šiai kategorijai nustatytus reikalavimus.

55. Kokteiliai ženklinami pagal Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 119:2014), kitų teisės aktų, reglamentuojančių alkoholinių gėrimų ženklinimą, bei šio reglamento 56 punkto reikalavimus.

56. Kokteilio etiketėse ar kitu būdu pateikiamoje informacijoje, be reglamento 55 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, papildomai turi būti nurodoma:

56.1. kokteilio kategorija pagal reglamento 7–10 punktus;

56.2. sudedamųjų dalių sąrašas ir jų kiekis pagal Lietuvos higienos normos HN 119:2014 reikalavimus;

56.3. kokteilio kategoriją nurodančio užrašo raidės turi būti ne mažesnės kaip  3 mm. Kategorijos apibūdinimo visi žodžiai turi būti pateikiami to paties šrifto, dydžio ir spalvos raidėmis bei vienoje vietoje;

56.4. kokteilis negali būti pavadintas kitų alkoholinių gėrimų kategorijos, nurodytos alkoholinių gėrimų grupėse, pogrupiuose ir kategorijose, vardu;

56.5. kokteilio sudėtiniame pavadinime leidžiama vartoti:

56.5.1. spiritinio gėrimo kategorijos pavadinimą, su sąlyga, kad tokio kokteilio sudėtyje visas esantis etilo alkoholio kiekis gaunamas vien pavadinime nurodyto spiritinio gėrimo;

56.5.2. nuorodą „alkoholinis kokteilis su…“, toliau nurodant kokteiliui gaminti panaudoto natūralios fermentacijos gėrimo kategorijos pavadinimą, su sąlyga, kad tokio kokteilio sudėtyje su pavadinime nurodytu gėrimu pridėtas etilo alkoholio kiekis sudaro ne mažiau kaip 25 proc. bendrojo kokteilyje esančio etilo alkoholio kiekio.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Alkoholinių kokteilių gamintojai bei pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminamų ir parduodamų kokteilių prekinis pateikimas atitiktų šio reglamento reikalavimus, išskyrus išlygą, nurodytą šio reglamento 2 punkte.

58. Kiekvienai Lietuvos Respublikoje pagaminta ir realizuojama kokteilių partija privalo turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos laboratorijos. Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“.

59. Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pareikalavus, turi būti pateikiama informacija apie kokteilių gamybos technologiją ir procesus, gamyboje panaudotų žaliavų ir medžiagų sudėtį, kokybę bei kilmę.

60. Atitiktį patvirtinantys dokumentai turi būti įforminami pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus, išduodami ir tvarkomi pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, patvirtintų Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, reikalavimus.

61. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-966, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21224

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-966, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21224

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3D-322 „Dėl Alkoholinių kokteilių terminų, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo