Suvestinė redakcija nuo 2016-05-04 iki 2018-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 80-3671, i. k. 103301MISAK00000413

 

Nauja redakcija nuo 2010-09-19:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin. 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTO NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 413

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 56-1976; 2006, Nr. 77-2967) 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558) 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą;

2. Paraiškos gauti leidimą veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą;

3. Pranešimo apie veiklą, susijusią su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą;

4. Leidimo veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 413

 

GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTO NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (toliau – GMM) riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas įgyvendinant 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (OL 2009 L 125, p. 75).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

2. Šios Tvarkos tikslas – reglamentuoti GMM riboto naudojimo reikalavimus Lietuvos Respublikoje bei sudaryti sąlygas GMM genetinei modifikacijai, GMM naudotojams dalyvauti pasaulio rinkoje, užtikrinti biosaugumą bei informacijos, susijusios su GMM ribotu naudojimu, kaupimą ir teikimą visuomenei.

3. Ši Tvarka yra privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems veikla susijusia su GMM ribotu naudojimu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

4. Ši Tvarka netaikoma:

4.1. kai genetinė modifikacija atliekama nenaudojant rekombinantinių nukleino rūgščių molekulių;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

4.2. tokiems GMM, kurie yra gauti taikant šiuos metodus:

4.2.1. mutagenezę;

4.2.2. visų prokariotinių rūšių ląstelių susiliejimas (įskaitant protoplazminį suliejimą), per kurį genetinė medžiaga pakeičiama per žinomus fiziologinius procesus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

4.2.3. visų eukariotinių rūšių ląstelių susiliejimas (įskaitant protoplazminį suliejimą), įskaitant hibridomos sudarymą ir augalų ląstelių suliejimą;

Papildyta punktu:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

4.2.4. įsiklonavimą, vykstantį iš organizmo ląstelės pasišalinant nukleino rūgšties sekoms, kai po to visa arba dalis tos nukleino rūgšties (arba sintetinio ekvivalento) gali būti dar kartą įterpta, su arba be išankstinių fermentinių ar mechaninių pakopų, į tos pačios rūšies ląsteles ar filogenetiškai artimas giminingų rūšių ląsteles, kurios gali pasikeisti genetine medžiaga per natūralius fiziologinius procesus. Taip susidaręs mikroorganizmas negalėtų sukelti žmonių, gyvulių ar augalų ligų. Įsiklonavimas gali apimti rekombinantinių vektorių naudojimą, kurie jau yra ilgą laiką saugiai naudoti tam tikruose mikroorganizmuose;

Papildyta punktu:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

4.3. jeigu ribotas naudojimas atitinka GMM pateikimo rinkai keliamas sąlygas, kai GMM saugomi, veisiami, transportuojami, naikinami, šalinami ar naudojami ir kenksmingumo aplinkai vertinimą reglamentuoja kiti teisės aktai, ir tais atvejais, kai ribotai naudojamos tik tos GMM rūšys, kurios nekenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai ir atitinka Europos Komisijos nustatytus kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

5. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato kitokį GMM ribotą naudojimą, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatos.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

6.1. Apribojimas ir kitos apsaugos priemonės – mažiausias darbo vietos ir aplinkos sąlyčio su GMM palaikymas ir užtikrintas aukštas apribojamų priemonių lygis.

6.2. Avarinis planas – planas, skirtas nelaimingo atsitikimo atveju, kai nesuveikus riboto naudojimo apsaugos priemonėms gali iškilti tiesioginis ar uždelstas pavojus, žmonėms, esantiems darbo patalpose arba aplinkai.

6.3. Genetiškai modifikuotas mikroorganizmas (GMM) – tai mikroorganizmas, kuriame genetinė medžiaga yra pakeista tokiu būdu, kuris natūraliai nepasitaiko nei poruojantis, nei natūralios rekombinacijos būdu;

6.3.1. pagal šį apibrėžimą genetinė modifikacija įvyksta taikant:

6.3.1.1. rekombinantinių nukleino rūgščių metodus, kuriais gaunami nauji genetinės medžiagos junginiai įterpiant kokiu nors būdu į bet kurį virusą, bakterines plazmides ar kitas vektorių sistemas už organizmo ribų paimtas nukleino rūgšties molekules ir įvedant jas į šeimininką, kuriame tokių molekulių nepasitaiko, tačiau kuriame jos gali toliau daugintis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

6.3.1.2. metodus, kuriais į organizmą tiesiogiai įterpiama ne pačiame organizme paruošta paveldima medžiaga, įskaitant mikroinjekcijas, makroinjekcijas ir mikrokapsuliavimą;

6.3.1.3. ląstelių suliejimo (įskaitant protoplazminį suliejimą) ar hibridizacijos metodus, kai gaunamos naujos gyvos ląstelės su naujais paveldimos genetinės medžiagos junginiais, suliejant dvi ar daugiau ląstelių tokiais metodais, kurie natūraliai gamtoje neegzistuoja;

6.3.2. pagal šį apibrėžimą genetinė modifikacija neįvyksta, jei rekombinantinės nukleino rūgšties molekulės gautos taikant kitus, nei nurodyta šios Tvarkos 6.3.1 punkte, metodus arba jei nesukurti genetiškai modifikuoti organizmai:

6.3.2.1. in vitro apvaisinimas;

6.3.2.2. tokie natūralūs procesai kaip konjugacija, transdukcija, transformacija;

6.3.2.3. poliploidų sužadinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

6.3.3. GMM turi būti:

6.3.3.1. žinoma ir patvirtinta modifikacija;

6.3.3.2. genetinis stabilumas;

6.3.3.3. nepatogeninis (netoksiškas, nesukeliantis alergijų);

6.3.3.4. nesusijęs su žinomais žalingais papildomais veiksniais;

6.3.3.5. nedarantis žalos, kai perduodama genetinė medžiaga, taip pat perduodama genetinė medžiaga neturi persiduoti arba būti perduodama didesniu dažniu negu kiti recipiento ar motininio mikroorganizmo genai;

6.3.3.6. nekenksmingas aplinkai, netgi įvykus tokiam nelaimingam atsitikimui, kai į aplinką papuola didelis kiekis GMM.

Papildyta punktu:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

6.4. Neteko galios nuo 2010-09-19

Punkto naikinimas:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin. 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

6.5. Kompetentinga institucija – Aplinkos ministerija.

6.6. Naudotojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai, kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, atsakingas už ribotą GMM naudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

6.7. Suinteresuotos valstybės institucijos – Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

7. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. D1-225 „Dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 71-2487) vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

III. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

 

8. Prieš pateikdamas Aplinkos ministerijai pranešimą apie veiklą, susijusią su GMM ribotu naudojimu tam tikrose patalpose (toliau – Pranešimas), ir paraišką gauti leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu tam tikrose patalpose (toliau – Paraiška), naudotojas privalo įvertinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai pagal 2000 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisijos sprendimą 2000/608/EB „Dėl rekomendacinių pastabų rizikos įvertinimui, išdėstytam Direktyvos 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo III priede“ (OL 2000 specialusis leidimas, 15 skyrius, 05 tomas, p.218) ir nustatyti GMM riboto naudojimo klasę remdamasis GMM klasifikavimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107 (Žin., 2004, Nr. 188-7041), taikyti bendrus principus, nustatyti apribojimo bei kitas šios Tvarkos priede nurodytas apsaugos priemones, atitinkančias konkrečią riboto naudojimo klasę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

9. Naudotojas pateikia rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimo aprašymą kartu su pranešimu ir, vertindamas GMM potencialius pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai, turi atsižvelgti į keliančius riziką faktorius:

9.1. patogeniškus (įskaitant alerginius, toksinius) žmonėms, gyvūnams, augalams;

9.2. profilaktinius, terapinius sutrikimus;

9.3. GMM natūralų išplitimą;

9.4. atsirandančius dėl dirbtinai įterptos genetinės medžiagos ir natūraliais būdais patenkančios į kitą organizmą;

9.5. fenotipinį ir genetinį GMM nestabilumą

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

10. Nustatant rizikos faktorius, turi būti išanalizuota bei aprašyta rizikos įvertinime:

10.1. nemodifikuotas organizmas (recipientas);

10.2. genetinės medžiagos, naudotos modifikacijoje, įskaitant vektoriaus molekules;

10.3. donoras mikroorganizmas (kol donoras mikroorganizmas naudojamas genetinės modifikacijos metu);

10.4. genetinės modifikacijos metu naudojami metodai;

10.5. sukurto GMM naujos charakteristikos;

10.6. būsimo modifikuoto organizmo naudojimas;

10.7. ekosistema, į kurią gali patekti modifikuotas organizmas;

10.8. galima sąveika tarp modifikuoto organizmo ir ekosistemos;

10.9. galimo kenksmingo poveikio rimtumas;

Papildyta punktu:

Nr. D1-587, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 115-4725 (2007-11-10), i. k. 107301MISAK00D1-587

 

10.10. kenksmingo poveikio tikimybė.

Papildyta punktu:

Nr. D1-587, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 115-4725 (2007-11-10), i. k. 107301MISAK00D1-587

 

11. Riboto naudojimo veikla, vadovaujantis Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107 (Žin., 2004,
Nr.
188-7041), priskiriama vienai iš šių riboto naudojimo klasių, atsižvelgiant į taikytiną izoliavimo lygmenį, kuris nustatomas pagal Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353“ (Žin., 2001, Nr. 56-1999):

11.1. 1 klasė – nekenksminga ar nedidelę riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 1 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

11.2. 2 klasė – nedidelę riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 2 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

11.3. 3 klasė – vidutinio rizikingumo veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 3 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

11.4. 4 klasė – labai rizikinga veikla, t. y. veikla, kuriai reikalingas 4 lygio izoliavimas, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

12. Kai abejojama, prie kurios klasės priskirti ribotą naudojimą, ir nėra pakankamai įrodymų, kuriems pritartų Aplinkos ministerija, taikomos griežtesnės apsaugos priemonės.

13. Naudotojas nutraukęs riboto naudojimo veiklą privalo saugoti registruotą rizikos įvertinimo raštą 10 metų nuo tos datos, kada tokia veikla nutraukiama.

 

IV. APRIBOJIMO IR KITOS APSAUGOS PRIEMONĖS

 

14. Riboto naudojimo veikla planuojama, organizuojama ir tvarkoma tokiu būdu, kad būtų išlaikomas GMM žemiausias rizikos lygis, vykdomas įrenginiuose bei jų poveikio zonose.

15. Pagal 14 šios Tvarkos punktą aprašomos šios priemonės ir sąlygos:

15.1. riboto naudojimo veiklai parinkti GMM, kurie keltų kuo mažesnę riziką žmogaus sveikatai bei aplinkai;

15.2. darbo metodai, darbo eiga ir techninė įranga tokie, kad GMM rizika žmonių sveikatai bei aplinkai nedidėtų;

15.3. nustatytų apribojimų ir kitų apsaugos priemonių laikymasis;

15.4. darbo vieta naudojama tik personalui.

16. Atlikus įvertinimą žmogaus sveikatai bei aplinkai, nustačius riboto naudojimo klasę ir atsižvelgus į 17 ir 18 šios Tvarkos punktus, riboto naudojimo veiklai priskiriamas apribojimo lygis. Kiekvienai riboto naudojimo klasei atitinkamai taikomos apribojimo bei kitos apsaugos priemonės detaliai nurodytos šios Tvarkos priede.

17. Rizikos įvertinimas ir apribojimas bei kitos taikomos apsaugos priemonės Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka peržiūrimos periodiškai, o šiais dviem toliau nurodytais atvejais nedelsiant:

17.1. jeigu taikytų apribojimo priemonių nebepakanka ar nebetinka klasė, kuriai anksčiau buvo priskirtas ribotas naudojimas;

17.2. jeigu dėl tam tikrų priežasčių įtariama, kad, atsižvelgiant į naujas mokslo ar technikos žinias, ankstesnis rizikos įvertinimas nebetinka.

18. Jei pakinta darbo pobūdis ar mastas arba jei gaunama naujų mokslo ar technikos žinių taip, kad rizikos įvertinimas tampa nebetinkamas, rizikos įvertinimą reikia peržiūrėti atsižvelgiant į pokyčius. Bet kokį ribojimo sąlygų pakeitimą, nurodomą kaip rizikos vertinimo peržiūrėjimo rezultatą, reikia nedelsiant taikyti.

19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pagal šią Tvarką reguliariai kontroliuoja:

19.1. riboto naudojimo 1 klasės veiklą – ne rečiau kaip vieną kartą kas trejus metus;

19.2. riboto naudojimo 2 klasės veiklą – ne rečiau kaip vieną kartą kas dvejus metus;

19.3. riboto naudojimo 3 ir 4 klasės veiklas – ne rečiau kaip kasmet.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

Nr. D1-162, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01827

Nr. D1-313, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11072

 

V. PARAIŠKA IR PRANEŠIMAS

 

20. GMM gali būti ribotai naudojamas tik gavus Aplinkos ministerijos leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu. Kai vykdoma veikla su 1 riboto naudojimo klase, Aplinkos ministerijos leidimo nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

21. Naudotojas, norintis gauti 20 punkte nurodytą leidimą, turi užpildyti ir pateikti Aplinkos ministerijai Paraišką ir Pranešimą. Naudotojas, vykdantis 1 klasės riboto naudojimo veiklą, turi informuoti apie šią veiklą Aplinkos ministeriją, pateikdamas tik Pranešimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

22. Jeigu keičiasi 1 klasės GMM riboto naudojimo veikla, o klasė išlieka ta pati, naudotojas raštu informuoja apie tai Aplinkos ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

23. Naudotojas, vykdantis 1 klasės riboto naudojimo veiklą, norėdamas pradėti veiklą su aukštesne klase, turi pateikti Paraišką ir Pranešimą Aplinkos ministerijai, kuri priima sprendimą dėl leidimo išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

24. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, naudotojas, norintis pratęsti 2 klasės riboto naudojimo veiklą, ją gali tęsti pateikęs Pranešimą Aplinkos ministerijai, kuri pratęsia leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

25. Naudotojas, norintis tęsti 3 ar 4 klasės riboto naudojimo veiklą, pasibaigus leidimo galiojimo laikui, turi pagal šios tvarkos reikalavimus iš naujo kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl leidimo, nurodyto 20 punkte, išdavimo. 3 ar 4 klasės riboto naudojimo veikla gali būti tęsiama tik gavus minėtą leidimą.

26. Jei Aplinkos ministerija, išdavusi leidimą ribotai naudoti genetiškai modifikuotus mikroorganizmus, gauna informaciją apie GMM riboto naudojimo keliamą riziką ir galimas reikšmingas pasekmes, ji gali pareikalauti, kad naudotojas pakeistų riboto naudojimo sąlygas arba sustabdytų ar nutrauktų riboto naudojimo veiklą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

VI. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

 

27. Pasitarusi su naudotoju, Aplinkos ministerija nusprendžia, kuri informacija pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bus laikoma konfidencialia, ir apie tai praneša naudotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

271. naudotojas gali Pranešimuose nurodyti informaciją, kuri pagal Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 102 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2010, Nr. 19-864), būtų laikoma neteikiama informacija ir pateikti motyvuotą pagrindimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

272. Aplinkos ministerija neatskleidžia trečiosioms šalims bet kokios informacijos, kuri pagal 27 ir 271 punktus laikoma konfidencialia.

Papildyta punktu:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

28. Negalima laikyti konfidencialia tokios informacijos:

28.1. naudotojo pavadinimo, buveinės adreso (jei naudotojas fizinis asmuo – vardo, pavardės, gyvenamosios vietos);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

28.2. GMM bendro aprašymo ir GMM naudojimo vietos;

28.3. riboto naudojimo klasės ir apribojimo bei apsaugos priemonių;

28.4. numatomo poveikio, ypač žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingo poveikio, vertinimo.

29. Naudotojas, pateikęs pranešimą Aplinkos ministerijai, gali bet kuriuo pranešimo nagrinėjimo proceso metu jį atsiimti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

30. Jei naudotojas atsiima pranešimą, Aplinkos ministerija, suinteresuotos valstybės institucijos, GMO ekspertų komitetas (toliau – ekspertai) ir GMO valdymo priežiūros komitetas (toliau – Priežiūros komitetas), kuriems pagal kompetenciją buvo pateikta tokia informacija, privalo saugoti pateiktos informacijos konfidencialumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

Nr. D1-162, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01827

 

VII. LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCEDŪRA

 

31. Gavusi Pranešimą kartu su Paraiška išduoti leidimą 2 riboto naudojimo klasei, Aplinkos ministerija per 45 dienas priima sprendimą dėl leidimo išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

32. Gavusi pranešimą kartu su Paraiška išduoti leidimą 3 ar 4 riboto naudojimo klasei, Aplinkos ministerija per 90 dienų priima sprendimą dėl leidimo išdavimo. Jei didelės rizikos klasės naudojimo patalpoms leidimas jau buvo išduotas ir visi reikalavimai atlikti, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl leidimo išdavimo per 45 dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

33. Aplinkos ministerija, gavusi naudotojo Paraišką ir (ar) Pranešimą GMM riboto naudojimo veiklai, pateikia jį ekspertams, Priežiūros komitetui, suinteresuotoms valstybės institucijoms, kurie per 10 dienų pateikia pastabas Aplinkos ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

Nr. D1-162, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01827

 

34. Aplinkos ministerija išnagrinėja, ar pranešimas atitinka šios Tvarkos reikalavimus, ar suteiktoji informacija yra tiksli ir išsami, ar šios Tvarkos III skyriuje numatytas įvertinimas ir riboto naudojimo klasė yra teisingi ir, kai reikia, ar tinka apribojimo ir kitos apsaugos priemonės, atliekų tvarkymas ir reagavimo būdai nelaimingo atsitikimo atveju.

35. Aplinkos ministerija, remdamasi ekspertų išvadomis bei pasiūlymais, gali:

35.1. paprašyti GMM naudotojo suteikti daugiau informacijos arba pakeisti planuojamo riboto naudojimo sąlygas ir priskirti ribotą naudojimą kitai klasei. Tokiu atveju Aplinkos ministerija gali reikalauti, kad ribotas naudojimas, jei jis tik planuojamas, nebūtų pradėtas, o, jei jis jau atliekamas, tai būtų sustabdytas ar nutrauktas, kol Aplinkos ministerija, remdamasi gauta išsamesne informacija arba pakeistomis riboto naudojimo sąlygomis, priims sprendimą dėl leidimo išdavimo;

35.2. apriboti leistiną riboto naudojimo laiką ar nustatyti riboto naudojimo veiklai tam tikras specialias sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-162, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01827

 

36. Jei GMM naudotojas gauna svarbios naujos informacijos ar pakeičia ribotą naudojimą taip, kad tai gali turėti reikšmingų pasekmių jo keliamai rizikai, apie tai jis nedelsdamas praneša Aplinkos ministerijai ir papildo pranešimą.

37. Skaičiuojant 31 ir 32 šios Tvarkos punktuose minėtus laikotarpius, neįskaičiuojami laikotarpiai, kai Aplinkos ministerija:

37.1. laukia daugiau informacijos, kurios ji pareikalavo iš naudotojo pagal 35.1 punktą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

37.2. vykdo viešą konsultavimąsi su visuomene pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo išduodant leidimus genetiškai modifikuotų organizmų naudojimui tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 299 (Žin., 2003, Nr. 62-2832);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

37.3. Aplinkos ministerija, vykdydama konsultavimąsi su kitomis valstybėmis Europos Sąjungos narėmis, teikia šioms valstybėms narėms tą pačią informaciją, kuri teikiama visuomenei, pagal 37.2 punktą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

38. Jei Aplinkos ministerija vėliau gauna informacijos apie galimas reikšmingas pasekmes riboto naudojimo keliamai rizikai, ji gali pareikalauti, kad GMM naudotojas pakeistų riboto naudojimo sąlygas, jį sustabdytų ar nutrauktų.

39. Jei naudojant GMM padidėja rizika ir dėl to keičiasi riboto naudojimo klasė, GMM naudotojas privalo nedelsdamas pateikti Aplinkos ministerijai naują Pranešimą ir Paraišką leidimui gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

40. Naudotojas, kuriam buvo išduotas leidimas riboto naudojimo veiklai, bet nebuvo ta veikla vykdoma, privalo grąžinti leidimą Aplinkos ministerijai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo leidimo galiojimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

41. Naudotojas, pametęs leidimą, turi ne vėliau kaip per 5 dienas apie tai raštu informuoti Aplinkos ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

42. Leidimas riboto naudojimo veiklai neišduodamas, o išduotas panaikinamas, jei:

42.1. naudotojas nesilaiko šios Tvarkos ar leidime nurodytų sąlygų;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

42.2. vertinant riziką paaiškėja, kad GMM gali kelti pavojų žmonių sveikatai.

43. Leidimas išduodamas:

43.1. Neteko galios nuo 2011-02-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin. 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

43.2. riboto naudojimo 2 klasei ne ilgiau kaip 4 metams;

43.3. riboto naudojimo 3, 4 klasei ne ilgiau kaip 3 metams.

 

VIII. NELAIMINGAS ATSITIKIMAS

 

44. Naudotojas privalo:

44.1. prieš pradėdamas riboto naudojimo veiklą, sudaryti žmonių sveikatos ir įrenginio išorės aplinkos apsaugos avarinį planą nelaimingų atsitikimų atveju bei tiems riboto naudojimo atvejams, kai nesuveikus apribojimo priemonėms gali iškilti tiesioginis ar uždelstas pavojus žmonėms, esantiems už patalpų ribų, aplinkai, jei toks avarinis planas nėra parengtas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

44.2. informaciją apie avarinius planus, nurodytus 44.1 punkte, ir apie nelaimingo atsitikimo atveju taikytinas apsaugos priemones suteikti atitinkamoms tarnyboms pagal Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 (Žin., 2001, Nr. 56-1999);

44.3. informaciją apie priemones, kurių reikia imtis nelaimingo atsitikimo atveju, teikti be specialaus prašymo asmenims, kuriems nelaimingas atsitikimas gali daryti poveikį;

44.4. pasikeitus 44 punkte nurodytai informacijai, ją atnaujinti, ši informacija viešai skelbiama Aplinkos ministerijos GMO duomenų bazėje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

45. Nelaimingo atsitikimo metu GMM naudotojas privalo nedelsdamas pranešti Aplinkos ministerijai:

45.1. nelaimingo atsitikimo aplinkybes;

45.2. išleistų GMM tapatybę ir kiekius;

45.3. visą informaciją, būtiną nelaimingo atsitikimo poveikiui gyventojų sveikatai ir aplinkai įvertinti;

45.4. evakuacines priemones, kurių yra imtasi.

46. Įvykus nelaimingam atsitikimui, Aplinkos ministerija privalo:

46.1. teikti informaciją pagal Genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 (Žin., 2004, Nr. 157-5735);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

46.2. naudotojui įgyvendinant avarinius planus, konsultuotis su valstybėmis narėmis, kurioms įvykęs nelaimingas atsitikimas gali turėti poveikio;

46.3. nedelsiant informuoti Komisiją, detaliai nurodant avarijos aplinkybes, išleistų GMM tapatybę ir kiekį, taikytinas avarines reagavimo priemones ir jų veiksmingumą bei avarijos analizę, įskaitant rekomendacijas, kaip apriboti jos poveikį ir išvengti panašių atsitikimų ateityje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

IX. ATSAKOMYBĖ

 

47. Aplinkos ministerija, suinteresuotos valstybės institucijos ir Priežiūros komitetas, ekspertai, kuriems pateikiamas pranešimas, privalo saugoti pateiktą konfidencialią informaciją.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

48. Nelaimingų atsitikimų, kai naudojant GMM buvo padaryti nuostoliai, padarinių šalinimų išlaidas, taip pat padarytos žalos nuostolius aplinkai atlygina kalti asmenys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

49. GMM naudotojas atsako už saugų GMM ribotą naudojimą, įskaitant tinkamos technikos ir aptarnaujančio personalo pasirengimą šiam darbui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

50. Naudotojas privalo kaupti ir saugoti dokumentus, nurodytus šios Tvarkos priedo 2.4 punkte, ir teikti juos Aplinkos ministerijai, jai pareikalavus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

51. Juridiniai ir fiziniai asmenys už šios Tvarkos reikalavimų pažeidimus traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

X. APLINKOS MINISTERIJOS REGULIARIAI KOMISIJAI TEIKIAMA INFORMACIJA

 

52. Kiekvienų metų pabaigoje Aplinkos ministerija siunčia apibendrintą ataskaitą apie visus tais metais praneštus 3-ios ir 4-os klasės riboto naudojimo atvejus kartu su riboto naudojimo, jo tikslo ir rizikos aprašymu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

53. Kas treji metai Aplinkos ministerija Europos Komisijai siunčia apibendrintą ataskaitą apie Lietuvos patirtį, susijusią su ribotu genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

 

______________


Genetiškai modifikuotų

mikroorganizmų riboto naudojimo

Lietuvos Respublikoje tvarkos apašo

priedas

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RIBOTO NAUDOJIMO VEIKLAI

 

1. Darbo su GMM bendrieji principai:

1.1. laboratorija:

1.1.1. dydis, išplanavimas ir vieta turi atitikti atliekamam tyrinėjimui keliamus reikalavimus. Turi būti kuo mažiau aplinkos sąlygų trukdžių, galinčių turėti įtakos tyrinėjimo patikimumui;

1.1.2. išplanavimas turi būti tinkamas skirtingai veiklai atskirose vietose vykdyti, siekiant garantuoti kiekvieno tyrinėjimo atlikimą;

1.1.3. tyrimo laboratorija privalo turėti pakankamo ploto patalpas, jų turi būti pakankamas skaičius, kad būtų galima izoliuoti tyrimo sistemas, izoliuotai atlikti atskirus tyrinėjimus, kurių metu dirbama su genetiškai modifikuotais organizmais;

1.1.4. tiriamųjų objektų saugojimo patalpos ir vietos turi būti atskirtos nuo patalpų, kuriose yra tyrimo sistemos. Jos turi būti tinkamos tiriamųjų objektų tapatybei, koncentracijai, grynumui ir stabilumui išsaugoti ir garantuoti genetiškai modifikuotų organizmų saugų laikymą;

1.2. veikla, susijusi su GMM, turi būti vykdoma vadovaujantis šiais saugumo ir higienos principais:

1.2.1. tinkamai tikrinamos ir prižiūrimos apsaugos priemonės ir įranga;

1.2.2. esant būtinybei, tikrinamas GMM pasklidimas už teritorijos, kurioje dirbama su GMM, ribų;

1.2.3. organizuojami tinkami personalo mokymai;

1.2.4. sudaromos ir įgyvendinamos personalo saugaus elgesio taisyklės;

1.2.5. atliekama tinkama registracija;

1.2.6. esant būtinybei, veiklos tvarka pateikiama raštu.

2. Apribojimai ir apsaugos priemonės:

2.1. įrangos ir jos priedų, įrankių kontrolė:

2.1.1. privaloma užtikrinti, kad į laboratoriją, laboratorijos teritoriją ar didelės apimties eksperimentams skirtą erdvę galėtų patekti tik tokią teisę turintys asmenys. Šie asmenys, išskyrus 1 klasę, turi būti tinkamai apmokyti ir įspėti apie riziką;

2.1.2. į 3–4 klasėms priskirtas laboratorijas patenkama tik per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti. Visi reikmenys turi būti įnešami per oro sandarinimo kamerą tokiais pačiais principais kaip įeinant į laboratoriją;

2.1.3. įranga, jos priedai ir įrankiai turi būti sukonstruoti ar sumontuoti taip, kad būtų išvengta su GMM ribotu naudojimu susijusios rizikos, apribotas GMM pasklidimas bei būtų palengvintas būtinas valymas ir nukenksminimas;

2.1.4. siekiant išvengti GMM keliamos rizikos sveikatai ar aplinkai, imamasi kontrolės bei remonto priemonių tokia apimtimi, kokia yra būtina;

2.1.5 darbo vietoje, kur dirbama su GMM, turi būti tik darbui atlikti būtina įranga;

2.1.6. paviršiai turi būti atsparūs rūgštims, šarmams, tirpikliams, dezinfekavimo ir nukenksminimo priemonėms, lygūs ir lengvai valomi. Siekiant minimizuoti ar išvengti oro užteršimo, laboratorijose įrengiamos specialios kontroliuojamos vietos ventiliavimui skirtos priemonės;

2.1.7. uždaros sistemos aprūpinamos stebėsenos bei sensoriniais prietaisais, kurie darbo laboratorijoje metu fiksuotų nustatyto ribojimo vientisumą;

2.2. įspėjamieji ženklai:

2.2.1. Jeigu būtina, laboratorijai priskirtos patalpos nuo likusios pastato dalies atskiriamos specialiomis priemonėmis arba įrengtos atskirame pastate ar visiškai izoliuotoje pastato dalyje;

2.2.2. pritvirtinami ant patalpų durų, kuriose ribotai naudojami GMM. Ženkluose nurodomas biologinio pavojaus simbolis, ribojimo lygis, kur reikia, infekcijos rizika bei kita informacija. Ženkluose, kuriuose nurodyta 3 arba 4 apribojimo klasė, taip pat pažymima apie įėjimo apribojimus;

2.2.3. ant medžiagų, susijusių su ribotu naudojimu, įskaitant konteinerius bei kitus įrenginius, savyje turinčius GMM. Ženkluose nurodomas biologinio pavojaus simbolis, ribojimo lygis, kur reikia, infekcijos rizika bei kita informacija, būtina apsaugoti sveikatą ir aplinką nuo potencialiai GMM keliamos žalos;

2.3. reikalavimai darbo žurnalui:

2.3.1. pildo kiekvienas asmuo, atliekantis bet kokius veiksmus su GMM, aprašant visus darbo etapus bei laiką, pildoma neišsivalančiu rašalu, asmuo, pildęs žurnalą, pasirašo jame (vardas, pavardė, data, parašas);

2.3.2. lapai privalo būti numeruojami ir neišsegami;

2.3.3. reguliariai tikrina atsakingas asmuo (vadovas);

2.3.4. numeruojami ir archyvuojami.

2.4. kaupiami ir saugomi dokumentai:

2.4.1. darbų planas, pirminiai duomenys ir galutinė kiekvieno tyrinėjimo ataskaita;

2.4.2. darbo žurnalai;

2.4.3. įrašai apie personalo kvalifikaciją, mokymą ir patirtį bei pareiginiai nuostatai;

2.4.4. įrenginių priežiūros ir kalibravimo įrašai bei ataskaitos;

2.4.5. aplinkos sąlygų kontrolės įrašai;

2.5. įrenginiai, medžiagos ir reagentai:

2.5.1. įrenginiai, įskaitant įteisintas kompiuterines sistemas, naudojami duomenims gauti, saugoti ir atgauti bei aplinkos veiksniams, svarbiems tyrinėjimui, kontroliuoti, turi būti tinkamai išdėstyti ir suprojektuoti bei reikiamo galingumo;

2.5.2. tyrinėjime naudojami įrenginiai turi būti reguliariai tikrinami, valomi, prižiūrimi ir kalibruojami pagal standartinių veiklos procedūrų reikalavimus. Įrašai apie šiuos veiksmus turi būti išsaugoti. Kalibravimas, kai jo reikia, turi būti susietas su nacionaliniais ar tarptautiniais etalonais;

2.5.3. tyrinėjime naudojami įrenginiai ir medžiagos neturi neigiamai veikti tyrimo sistemų;

2.5.4. cheminės medžiagos, reagentai ir tirpalai turi būti ženklinami, nurodant jų tapatybę (jei reikia ir koncentraciją), galiojimo laiką ir specifines saugojimo sąlygas. Informacija apie jų gavimo šaltinį, pagaminimo datą ir stabilumą turi būti prieinama. Galiojimo data gali būti pratęsiama remiantis dokumentuotu įvertinimu arba analizės duomenimis;

2.6. valymas, nukenksminimas bei užterštų medžiagų perkėlimas:

2.6.1. siekiant išvengti GMM keliamos rizikos (žalos) sveikatai ar aplinkai, valymas ir nukenksminimas privalo būti atliekami tokia apimtimi, kuri yra būtina minėtiems tikslams pasiekti. Pasirinkti metodai turi būti tokie, kad būtų išvengta GMM pasklidimo. Jei būtina, naudojamos veikliosios medžiagos bei nukenksminimo metodai. Turi būti nustatyta speciali tvarka GMM išsiliejimo ar nutekėjimo atvejams;

2.6.2. darbo vieta laboratorijoje privalo būti tvarkinga. Mažiausiai vieną kartą per dieną ji turi būti išvaloma ir dezinfekuojama. Laboratorijoje turi būti tinkamų dezinfekavimo, nukenksminimo ir plovimo priemonių, kuriomis neutralizuojami išsilieję GMM;

2.6.3. GMM perkėlimas privalo būti kontroliuojamas. Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui. Medžiagos, prieš pašalinant jas iš laboratorijos, nuaktyvuojamos;

2.6.4. panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, šie nedelsiant privalo būti sudėti į uždarus konteinerius ir prieš išmetimą tinkamai dezinfekuojami arba apdorojami;

2.7. asmeninės apsaugos prietaisai ir higiena:

2.7.1. kiekvienas asmuo, kuris dirba su GMM ar gali patirti GMM poveikį, privalo laikytis rūpestingos asmens higienos. Šiam tikslui reikalingos priemonės ir įranga turi būti laisvai prieinama. Tais atvejais, kai darbo pobūdis kelia infekcijos riziką, darbo vietoje privalo būti lengvai prieinamos odos apsaugos bei rankų plovimo priemonės ir įranga;

2.7.2. dirbant su GMM, privaloma dėvėti apsauginius drabužius, kurie turi būti laikomi atskirai nuo darbuotojų asmeninių drabužių. Valant darbo vietą, apsauginiai drabužiai ir kitos asmeninės apsaugos priemonės iš laboratorijos išnešamos. Asmenys, dirbantys su GMM, esant rizikai, jog GMM pateks ant odos ir sukels sveikatos sutrikimus ar ligas, taip pat ir kitais atvejais pagal aplinkybes, privalo mūvėti apsaugines pirštines. Norint apsaugoti kvėpavimo takus, dėvimas respiratorius ir naudojamos kitos kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Jeigu būtina, dirbant su GMM taip pat turi būti naudojamos kitos asmeninės apsaugos priemonės;

2.7.3. darbui su GMM turi būti naudojamos tinkamos apsauginės pirštinės. Rankos turi būti plaunamos: po užteršimo GMM, išsiliejimų, kontaktų su gyvūnais, prieš pertraukas, po darbo pabaigos. Šiam tikslui privalo tinkamai būti įrengti praustuvai, o darbuotojai aprūpinti tinkamomis GMM nukenksminimo bei plovimo priemonėmis;

2.7.4. priklausomai nuo GMM klasės naudojami vienkartiniai darbo drabužiai arba jie keičiami nustatyta tvarka ir dažnumu. Asmenys, dirbantys su GMM, privalo mūvėti tinkamą avalynę, ją tinkamai prižiūrėti ir keisti;

2.8. žinios, informacija ir instrukcijos:

2.8.1. yra būtina užtikrinti, kad asmenys, dirbantys su GMM, ir kiekvienas, kuris gali patirti GMM poveikį, turėtų pakankamai žinių apie konkretaus GMM savybes, riziką, kuri yra susijusi su šiais organizmais, bei tai, kaip šio GMM poveikį galima neutralizuoti;

2.8.2. asmenims, dirbantiems su GMM, raštu pateikiamos darbo su GMM atlikimo ir saugos instrukcijos. Instrukcijose privalo būti nurodytos priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis atsitikus nepageidaujamam įvykiui, galinčiam pakenkti asmens sveikatai ar aplinkai;

2.9. susirgimai, nelaimingi atsitikimai ir incidentai:

2.9.1. asmuo, užsiimantis GMM tyrimu, privalo laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų. Privaloma užtikrinti, kad apie susirgimus, nelaimingus atsitikimus, incidentus, susijusius su GMM naudojimu, būtų pranešama kompetentingoms institucijoms. Tiriant šiuos susirgimus, nelaimingus atsitikimus ir incidentus, atsakingi asmenys privalo bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Siekiant išvengti susirgimų, nelaimingų atsitikimų ir incidentų pasikartojimo, turi būti peržiūrėtos ir atitinkamai pakeistos apsaugos priemonės, instrukcijos, taip pat imamasi kitų reikiamų apsaugos priemonių;

2.9.2. parengiama ir patvirtinama tvarka, nustatanti veiksmus, kurie turi būti atliekami laboratorijoje įvykus nelaimingam atsitikimui;

2.10. kiti apribojimai ir apsaugos priemonės:

2.10.1. laboratorijoje veikla turi būti planuojama, organizuojama ir vykdoma taip, kad GMM neigiamas poveikis žmogui ir aplinkai būtų minimalus. Tam būtina laikytis šių reikalavimų:

2.10.1.1. pasirinkti tokius GMM, kurie yra mažiausiai rizikingi žmogui ir aplinkai, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir siekiamus tikslus;

2.10.1.2. darbo metodai, procedūros ir techninės priemonės turi būti parinktos ir naudojamos taip, kad neigiamas GMM poveikis būtų minimalus ir, jeigu įmanoma, neutralizuotas;

2.10.1.3. apsaugos priemonės tokios, kad niekas nepatirtų neigiamų darbo su GMM pasekmių;

2.10.1.4. darbas su GMM atliekamas tinkamai izoliuotoje vietoje ir tinkamu laiku. Tik tinkamai įgalioti asmenys turi teisę patekti į teritoriją, kurioje dirbama su GMM;

2.10.1.5. turi būti naudojamos tinkamos asmens apsaugos priemonės;

2.11. avarinis planas:

2.11.1. vykdant su GMM susijusią veiklą laboratorijoje, laboratorijos teritorijoje ar dideliems eksperimentams skirtoje erdvėje, privaloma parengti avarinį planą;

2.11.2. avariniame plane turi būti numatytos priemonės, kurių būtina imtis atsitiktinio GMO išsiveržimo atveju, galinčio nedelsiant ar po kurio laiko sukelti didelį pavojų žmonėms, tiek esantiems teritorijos viduje, tiek už jos ribų, arba aplinkai;

2.11.3. avarinis planas turi užtikrinti, kad apie atsitiktinį išsiveržimą ir veiksmus, kurių turi būti imamasi avarijos atveju, būtų informuotos civilinės saugos, aplinkos apsaugos ir kitos kompetentingos institucijos;

2.11.4. civilinės saugos ir aplinkos apsaugos institucijoms avarijos atveju turi būti nedelsiant pateikta informacija apie:

2.11.4.1. tikslias įvykio aplinkybes;

2.11.4.2. išsiveržusius GMM ir jų kiekį;

2.11.4.3. galimą avarijos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai;

2.11.4.4. gelbėjimo ir apsaugos priemones, kurių buvo imtasi;

2.12. atliekų tvarkymo taisyklės:

2.12.1. atliekos turi būti tvarkomos ir šalinamos taip, kad nesudarytų pavojaus tyrimų patikimumui;

2.12.2. atliekos ir kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra GMM, turi būti tvarkomos pagal nustatytą tvarką tokiu būdu, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai;

2.12.3. asmuo, kuriam tokios medžiagos yra perduotos transportuoti ar sunaikinti, turi būti iš anksto informuotas apie medžiagas, riziką, susijusią su šia medžiaga, reikalavimus tarai bei kitas būtinas apsaugos priemones.

 

II. KONKRETŪS REIKALAVIMAI

 

3. Šiame priede esančiose lentelėse pateikiami įprastiniai kiekvienam ribojimo lygmeniui būtini reikalavimai ir priemonės saugos bei higienos darbo vietoje principai:

3.1. darbo vietoje ir aplinkoje išlaikyti kiek įmanoma mažesnį sąlyčio su bet kokiais GMM lygį;

3.2. prireikus taikyti inžinerinės kontrolės priemones ir aprūpinti reikiamais asmeniniais apsauginiais drabužiais ir įranga;

3.3. deramai tikrinti ir prižiūrėti kontrolės priemones ir įrangą;

3.4. jei būtina, patikrinti, ar nėra gyvybingų proceso organizmų už pirminio fizinio apribojimo ribų;

3.5. tinkamai mokyti personalą;

3.6. jei reikia, sukurti biologinės saugos komitetus ar pakomitečius;

3.7. deramai suformuluoti ir įdiegti vietines personalo darbo saugos taisykles;

3.8. kur reikia, iškabinti biologinio pavojaus ženklus;

3.9. aprūpinti personalą skalbikliais ir nukenksminimo priemonėmis;

3.10. tvarkyti reikalingus registrus;

3.11. uždrausti darbo vietoje valgyti, gerti, rūkyti, naudotis kosmetika ar laikyti žmonėms skirtą maistą;

3.12. naudoti tik automatines pipetes;

3.13. parengti rašytines darbo tvarkos taisykles, jei tai reikalinga saugumui užtikrinti;

3.14. turėti lengvai pasiekiamoje vietoje veiksmingų dezinfekavimo priemonių ir tikslias dezinfekavimo taisykles GMM nutekėjimo atvejais;

3.15. tam tikrais atvejais įrengti saugų sandėlį užkrėstiems laboratoriniams įrengimams ir medžiagoms.

4. Lentelėse pateikta ši informacija:

I lentelėje pateikiami būtiniausi reikalavimai laboratorijų veiklai.

II lentelėje pateikiami I lentelės papildymai ir pakeitimai, skirti su GMM susijusiai veiklai su gyvūnais.

III lentelėje pateikiami I lentelės papildymai ir pakeitimai, skirti su GMM susijusiai veiklai inspektuose/šiltnamiuose.

IV lentelėje pateikiami būtiniausi reikalavimai veiklai, atliekamai ne laboratorijoje.

Kai kuriais ypatingais atvejais gali būti privalu sujungti to paties lygio priemones iš I ir IV lentelių.

Kai kuriais atvejais naudotojai, kompetentingai institucijai sutinkant, gali netaikyti reikalavimų tam tikram konkrečiam ribojimo lygiui ar nederinti dviem skirtingiems lygiams keliamų reikalavimų.

Šiose lentelėse „pasirinktinai“ reiškia tai, kad naudotojas gali taikyti šias priemones individualiems atvejams priklausomai nuo Tvarkos 8 ir 9 punktuose minėto vertinimo.

 

I lentelė

APRIBOJIMO BEI KITOS APSAUGOS PRIEMONĖS LABORATORIJOSE IR LABORATORIJŲ ZONOSE

 

 

Specifikacijos

Ribojimo lygis (klasė)

1

2

3

4

ADMINISTRACINIAI REIKALAI

 

1.

Patekimas į laboratoriją

Neribojamas patekimas į laboratoriją

Patekti leidžiama tik tinkamai apmokytam bei apie riziką įspėtam personalui, kuriam būtina atlikti darbą.

Patekti leidžiama specialiai įvardintam bei apie riziką įspėtam personalui, kuriam būtina atlikti darbą. Įėjimas per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti (pasirinktinai)

Patekti leidžiama specialiai įvardintam bei apie riziką įspėtam personalui, kuriam būtina atlikti darbą. Įėjimas tik per oro sandarinimo kamerą (1)

su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti

2.

Laboratorijoje praleisto laiko registravimo žurnalas

Nereikalinga

Nereikalinga

Vedamas žurnalas, kuriame registruojamas personalo laboratorijoje praleistas laiko tarpas

Vedamas žurnalas, kuriame registruojamas personalo laboratorijoje praleistas laiko tarpas

3.

Įsinešami daiktai ir priemonės

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai per oro sandarinimo kamerą tokiais pačiais principais kaip ir įeinant

Įsinešami tik darbui reikalingi daiktai per oro sandarinimo kamerą tokiais pačiais principais kaip ir įeinant

4.

Apranga bei avalynė laboratorijoje

Laboratorijoje vilkima laboratoriniais chalatais arba kitais darbui tinkamais drabužiais, avima tinkama avalynė

Laboratorijoje vilkima laboratoriniais chalatais arba kitais darbui tinkamais drabužiais, avima tinkama avalynė

Specialūs reikalavimai, susiję su darbo drabužiais ir asmeniniais apsaugos įrenginiais, avima tinkama avalynė

Specialūs reikalavimai, susiję su darbo drabužiais ir asmeniniais apsaugos įrenginiais, avima tinkama avalynė

5.

Išėjimas bei išsinešimas iš laboratorijos

Darbui skirti drabužiai nusivelkami prieš valgymą bei pasibaigus darbo laikui

Prieš išeinant iš laboratorijos, personalas privalo nusivilkti darbui skirtus drabužius bei nusiauti darbui skirtą avalynę

Išeinama per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti. Išeidami darbuotojai privalo nusiprausti po dušu bei pasikeisti drabužius

Išeinama per oro sandarinimo kamerą su įrengtu dušu bei sąlygomis persirengti. Išeidami darbuotojai privalo nusiprausti po dušu bei pasikeisti drabužius

6.

Transportavimas

Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui

Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui

Turi būti sukurta procedūra GMM transportavimui bei transportavimo taros ženklinimui

Neturi būti išsineštos jokios medžiagos, kurios nėra apdorojamos autoklave. Patalpose turi būti šiam tikslui skirti atitinkami įrenginiai

7.

Tabako gaminiai, gėrimai ir kosmetika

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami.

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami.

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami.

Laboratorijoje draudžiama naudoti tabako gaminius, valgyti, gerti bei naudoti kosmetiką. Jei tokie daiktai atsinešami, jie saugomi specialioje patalpoje. Tačiau maistas ir gėrimai į laboratoriją neįsinešami.

8.

Nesusiję su darbu gyvūnai, augalai

Jokių specialių reikalavimų

Neturi būti gyvūnų ir augalų, nesusijusių su darbu

Neturi būti gyvūnų ir augalų, nesusijusių su darbu

Neturi būti gyvūnų ir augalų, nesusijusių su darbu

9.

Rankų plovimas išeinant

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo plauti rankas

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo plauti rankas

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo tinkamai dezinfekuoti rankas

Prieš išeidami iš laboratorijos visi darbuotojai privalo tinkamai dezinfekuoti rankas

10.

Atliekos

Visos GMM turinčios atliekos kaupiamos specialiuose konteineriuose, apdorojamos autoklave arba atitinkamai dezinfekuojamos prieš išmetant

Prieš išmetant (pašalinant) visos atliekos apdorojamos autoklave šiai kategorijai priskirtoje patalpoje

Prieš išmetant (pašalinant) visos atliekos apdorojamos autoklave šiai kategorijai priskirtoje patalpoje

Prieš išmetant (pašalinant) visos atliekos apdorojamos autoklave šiai kategorijai priskirtoje patalpoje

11.

Atliekos, hermetiški konteineriai

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave arba dezinfekuojamos, turi būti išneštos iš tai kategorijai priskirtos vietos

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave, turi būti išneštos iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jos privalo būti transportuojamos hermetiškuose konteineriuose

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave, turi būti išneštos iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jos privalo būti transportuojamos hermetiškuose konteineriuose

Jeigu GMM turinčios atliekos tam, kad būtų apdorojamos autoklave, turi būti išneštos iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jos privalo būti transportuojamos hermetiškuose konteineriuose

12.

Saugus sunaikinimas

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiam sunaikinimui. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiam sunaikinimui. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiam sunaikinimui. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

Jeigu autoklavo procedūra ir dezinfekcija yra nepraktiškos, atliekos iš karto gali būti transportuojamos saugiam sunaikinimui. Transportuojama tinkamai hermetizuotoje taroje

13.

Švirkštų, vienkartinių švirkštų, adatų, daiktų aštriais kampais išmetimas

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, šie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius, taip pat prieš išmetimą ar valymą turi būti apdorojami autoklave arba dezinfekuojami

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, šie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius, taip pat prieš išmetimą ar valymą turi būti apdorojami autoklave

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, šie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius ir prieš išmetimą ar valymą turi būti apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

Panaudojus švirkštų adatas, vienkartinius švirkštus, daiktus aštriais kampais bei panašius daiktus, šie nedelsiant privalo būti patalpinti į uždarus konteinerius ir prieš išmetimą ar valymą turi būti apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

14.

Įvairių reikmenų, stiklo dirbinių bei panašių daiktų valymas

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai, užteršti GMM, prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave arba dezinfekuojami

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai, užteršti GMM, prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave šiai kategorijai priskirtoje vietoje

Reikmenys, stiklo dirbiniai bei panašūs daiktai prieš plovimą turi būti apdorojami autoklave šiai kategorijai priskirtoje vietoje

15.

Pagalbinių medžiagų pašalinimas

Nereikalinga

Nereikalinga

Būtinos pagalbinės medžiagos tol, kol nebuvo apdorotos autoklave, negali būti pašalinamos iš šiai kategorijai priskirtos vietos

Būtinos pagalbinės medžiagos tol, kol nebuvo apdorotos autoklave, negali būti pašalinamos iš šiai kategorijai priskirtos vietos

16.

Darbui skirtų drabužių valymas, plovimas

Darbui skirti drabužiai iki plovimo laikomi uždarame konteineryje arba maišuose.

Darbui skirti drabužiai surenkami į uždarą konteinerį bei prieš arba plovimo metu tinkamai apdorojami autoklave.

Darbui skirti drabužiai surenkami į uždarą konteinerį bei prieš plaunant apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

Darbui skirti drabužiai surenkami į uždarą konteinerį bei prieš plaunant apdorojami autoklave tai kategorijai priskirtoje vietoje

17.

Transportuojamų konteinerių išorinis paviršius

Nereikalinga

Prieš tai, kai transportuojami konteineriai išnešami iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jų išorinis paviršius privalo būti tinkamai dezinfekuotas

Prieš tai, kai transportuojami konteineriai išnešami iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jų išorinis paviršius privalo būti tinkamai dezinfekuotas

Prieš tai, kai transportuojami konteineriai išnešami iš šiai kategorijai priskirtos vietos, jų išorinis paviršius privalo būti tinkamai dezinfekuotas

18.

Darbuotojų apmokymai ir instruktavimas

Nereikalinga

Darbas privalo būti prižiūrimas (darbui turi vadovauti) asmens, turinčio būtinas atitinkamos darbo srities žinias

Specialūs reikalavimai, susiję su profesine darbuotojų kvalifikacija

Specialūs reikalavimai, susiję su profesine darbuotojų kvalifikacija

SAUGUMO ĮRENGIMAI IR TAISYKLĖS

 

19.

Aliarmo sistema, pranešanti apie techninių apsaugos priemonių sugedimą

Nereikalinga

Įrengiama mikrobiologinio saugumo poste arba pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Privaloma įrengti

Privaloma įrengti

20.

Atsarginis energijos tiekimas, numatytas apsaugos įrenginiams laboratorijoje

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasiriktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

21.

Autoklavas

Vietoje

Pastate

Laboratorijos patalpose (atliekant patvirtintas procedūras, per kurias galima saugiai perleisti medžiagą į autoklavą ne laboratorijoje ir suteikti to pat lygio apsaugą), jei yra galimybė, dvigubu galu.

Laboratorijoje – dvigubu galu

22.

Autoklavo veiksmingumo stebėsena

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

23.

Mikrobiologinio saugumo postas su įrengtais HEPA (2)

filtrais arba darbo vietoje sumontuotas atitinkamas aptvaras

Nereikalinga

Jei yra didelė aerozolių atsiradimo rizika, mikrobiologinis postas įrengiamas užkrėstų medžiagų tvarkymui

Įrengiamas 1 arba 2 klasės mikrobiologinio saugumo postas užkrėstų medžiagų tvarkymui.

Reikalinga HEPA

Išeinančiam orui, išskyrus veiklą, kai perdavimas vyksta kanalais, kuriuose nėra oro

Įrengiamas 3 klasės mikrobiologinio saugumo postas.

Reikalinga HEPA

Įeinančiam ir išeinančiam orui, išskyrus naudojant virusus, kurių nesulaiko HEPA filtrai – išeinančiam orui būtina nustatyti papildomus reikalavimus

24.

Nelaimingų atsitikimų ir pavojingų situacijų registracijos žurnalas

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos, kurios sukėlė riziką žmonių sveikatai ar saugumui arba išorinei aplinkai)

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos, kurios sukėlė riziką žmonių sveikatai ar saugumui arba išorinei aplinkai)

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos)

Reikalinga (visi nelaimingi atsitikimai bei pavojingos situacijos)

25.

Patvirtinta tvarka, kaip elgtis susirgimų, nelaimingų atsitikimų ir incidentų metu

Reikalinga

Reikalinga. Kiekvienam darbuotojui įteikiamos rašytinės instrukcijos

Reikalinga. Kiekvienam darbuotojui įteikiamos rašytinės instrukcijos

Reikalinga. Kiekvienam darbuotojui įteikiamos rašytinės instrukcijos

26.

Pranešimas apie nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie pagrindinius nelaimingus atsitikimus

Aplinkos ministerijai nedelsiant pranešama apie pagrindinius nelaimingus atsitikimus

27.

Efektyvios priemonės bei kontrolė nuo parazitų (pvz., graužikų ir vabzdžių)

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga. Vykdoma nuolatinė kontrolė

Reikalinga. Vykdoma nuolatinė kontrolė

Reikalinga. Vykdoma nuolatinė kontrolė

DARBO ATLIKIMAS

 

28.

Saugus GMM laikymas

Priklausomai nuo rizikos įvertinimo

GMM laikomi taip, kad nei vienas neįgaliotas asmuo negalėtų prie jų prieiti ar būti netyčia paveiktas

GMM laikomi taip, kad nei vienas neįgaliotas asmuo negalėtų prie jų prieiti ar būti netyčia paveiktas. Saugoma gerai kontroliuojamoje vietoje

GMM laikomi taip, kad nei vienas neįgaliotas asmuo negalėtų prie jų prieiti ar būti netyčia paveiktas. Saugoma gerai kontroliuojamoje vietoje

29.

Aerozolių susidarymas

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

Darbas atliekamas taip, kad aerozolių susidarymas būtų minimalus

30.

Darbas ventiliuojamose patalpose

Jeigu yra sveikatai žalingo oro užteršimo pavojus, darbas privalo būti atliekamas patalpoje su atskira ventiliacijos sistema

Darbas privalo būti atliekamas patalpoje su atskira ventiliacijos sistema, jeigu yra sveikatai žalingo oro užteršimo pavojus, įskaitant atvejus, kada:

1) yra GMM turinčių aerozolių susiformavimo pavojus

2) darbe naudojama dideli kiekiai GMM turinčių skysčių

3) darbe naudojamos didelės koncentracijos GMM

Visas darbas su GMM už uždaros sistemos ribų atliekamas patalpoje, kurioje įrengta atskira ventiliavimo sistema

Visas darbas su GMM už uždaros sistemos ribų atliekamas patalpoje, kurioje įrengta atskira ventiliavimo sistema

31.

Švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

Minimizuojamas švirkštų adatų, švirkštų, objektų aštriais kampais bei panašių daiktų naudojimas

VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

32.

Darbo vietos valymas ir dezinfekavimas kiekvieną dieną

Reikalinga

Reikalinga (pagal specialią tvarką)

Reikalinga (pagal specialią tvarką)

Reikalinga (pagal specialią tvarką)

33.

Tinkamos dezinfekavimo priemonės laboratorijoje

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

34.

Išsiliejusios nedelsiant dezinfekuojamos tinkamomis dezinfekcinėmis priemonėmis

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga. Veiksmingai dezinfekuojami visi išsiliejimai

Reikalinga. Veiksmingai dezinfekuojami visi išsiliejimai

35.

Darbui skirtos aprangos, avalynės ir asmeninės apsaugos priemonių išsinešimas iš laboratorijos tik plovimo ir sunaikinimo tikslais

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

36.

Tinkamos pirštinės

Nereikalinga

Pasirinktinai (jeigu dirbama su gyvūnais arba yra sąlyčio su GMM pavojus)

Reikalinga

Reikalinga

37.

Kruopšti avalynės dezinfekcija tinkamomis priemonėmis išsiliejimo atveju

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

38.

Asmeninė higiena

Rankos turi būti plaunamos:

Rankos turi būti plaunamos:

Rankos turi būti plaunamos:

Rankos turi būti plaunamos:

- po užteršimo GMM;

- po užteršimo GMM;

- po užteršimo GMM;

po užteršimo GMM;

- po išsiliejimų;

- po išsiliejimų;

- po išsiliejimų;

- po išsiliejimų;

- po kontaktų su gyvūnais;

- po kontaktų su gyvūnais;

- po kontaktų su gyvūnais;

- po kontaktų su gyvūnais;

- prieš pertraukas;

- prieš pertraukas;

- prieš pertraukas;

- prieš pertraukas;

- po darbo pabaigos

- po darbo pabaigos

- po darbo pabaigos

- po darbo pabaigos

39.

Darbo metu durys privalo būti uždarytos

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

DARBO VIETOS SUPLANAVIMAS IR APRŪPINIMAS

 

40.

Langai

Pasirinktinai

Langai arba turi būti uždaryti, arba uždengti pertvaromis nuo vabzdžių

Langai turi būti uždaryti bei sandarūs

Langai turi būti uždaryti, sandarūs ir nedūžtantys

41.

Ženklai ant durų

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas gali būti pažymėta: „Dirbama su GMM, klasė 1“

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas turi būti pažymėta: „Dirbama su GMM, klasė 2“

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas turi būti pažymėta: „Dirbama su GMM, klasė 3“, patekimo į laboratoriją apribojimai.

Ant durų į šiai kategorijai priskirtas patalpas turi būti pažymėta: „Dirbama su GMM, klasė 4“, patekimo į laboratoriją apribojimai.

42.

Izoliavimas (3)

Nereikalinga

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga. Atskiriama specialiomis priemonėmis

Reikalinga. Šiai kategorijai priskirtos patalpos turi būti atskirame pastate arba visiškai izoliuotoje pastato dalyje

43.

Sumontavimas, įrenginiai, įtaisai bei baldai

Laboratorija turi būti taip sumontuota ir įrengta, kad būtų lengva valyti bei dezinfekuoti

Laboratorija turi būti taip sumontuota ir įrengta, kad būtų lengva valyti bei dezinfekuoti. Ten, kur laboratorijoje dirbama su GMM, darbo vietoje turi būti tik būtina įranga

Šiai kategorijai priskirtos patalpos turi būti taip sumontuotos ir įrengtos, kad būtų labai lengvai valomos. Ten, kur laboratorijoje dirbama su GMM, darbo vietoje turi būti tik būtina įranga

Specialūs reikalavimai, susiję su valymo procedūra bei darbuotojų kvalifikacija. Ten, kur laboratorijoje dirbama su GMM, darbo vietoje turi būti tik būtina įranga

44.

Stalų, kėdžių ir pan. paviršiai laboratorijoje turi būti lygūs ir lengvai valomi

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

45.

Grindų paviršius lygus ir nesuskilinėjęs, prie sienų apvalėjantis perėjimas nuo grindų

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

46.

Sienų paviršius, sujungimai

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas.

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas. Perėjimai tarp įrangos ir konstrukcijų turi būti arba visiškai sandarūs, arba būti pakankamai prieinami juos veiksmingai valyti

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas. Perėjimai tarp įrangos ir konstrukcijų turi būti arba visiškai sandarūs, arba būti pakankamai prieinami juos veiksmingai valyti

Laboratorijos sienų paviršius turi būti lygus ir lengvai plaunamas. Perėjimai tarp įrangos ir konstrukcijų turi būti arba visiškai sandarūs, arba būti pakankamai prieinami juos veiksmingai valyti

47.

Kilnojamieji baldai privalo būti lengvai perkeliami valymo ir dezinfekavimo metu

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

48.

Atsparumas, vandeniui, rūgštims, šarmams, organiniams tirpikliams ir vidutiniam karščiui

Ir lengvai valomi paviršiai

Reikalinga (įrangos, baldų ir grindų paviršiai laboratorijoje)

Reikalinga (įrangos, baldų ir grindų paviršiai laboratorijoje)

Reikalinga (įrangos, baldų ir grindų paviršiai laboratorijoje)

Reikalinga (įrangos, baldų, grindų, sienų ir lubų paviršiai laboratorijoje)

49.

Nukenksminimo ir plovimo priemonės darbo vietoje

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

50.

Įrenginiai rankoms plauti

Įrengiamas lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti

Įrengiamas lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti

Lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti su dezinfekcinėmis priemonėmis. Kriauklė turi būti įrengta arti išėjimo. Vandens čiaupai neturi būti atsukami rankomis

Lengvas priėjimas prie kriauklės rankoms plauti su dezinfekcinėmis priemonėmis. Kriauklė turi būti įrengta arti išėjimo. Vandens čiaupai neturi būti atsukami rankomis

51.

Automatiškai užsidarančios durys oro sandarinimo kamerose. Oro slėgis žemesnis nei aplinkinėse patalpose ir aukštesnis nei šiai klasei priskirtose patalpose

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga,

išskyrus veiklą, kai perdavimas vyksta kanalais, kuriuose nėra oro

Reikalinga

52.

Specialūs reikalavimai oro sandarinimo kameros suprojektavimui

Nereikalinga

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

53.

Stebėjimo langai

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga, kad galima būtų matyti šiai klasei priskirtoje patalpoje dirbančius asmenis

Reikalinga, kad galima būtų matyti šiai klasei priskirtoje patalpoje dirbančius asmenis

54.

Patalpų sandarumas, kai reikia dezinfekuoti ar atlikti fumigaciją

Nereikalinga

Nereikalinga

Šiai klasei priskirtos patalpos turi būti sandarios, kad jas būtų galima dezinfekuoti ir atlikti fumigaciją

Šiai klasei priskirtos patalpos turi būti sandarios, kad jas būtų galima dezinfekuoti ir atlikti fumigaciją

55.

Specialūs reikalavimai vandentiekio sistemai bei šildymui

Nereikalinga

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

56.

Oro grąžinimas į ventiliavimo sistemą

Iš bendrosios ventiliacijos išėjęs oras neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas. Tačiau, ypatingais atvejais, pvz., steriliose patalpose, tai yra priimtina

Iš bendrosios ventiliacijos išėjęs oras neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas. Tačiau, ypatingais atvejais, pvz., steriliose patalpose, tai yra priimtina

Oras išėjęs iš ventiliavimo sistemos neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas

Oras išėjęs iš ventiliavimo sistemos neturi būti grąžinamas į tas pačias ar kitas vidines patalpas

57.

Specialūs reikalavimai uždaroms sistemoms

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

58.

Išeinančio oro filtravimas, filtrų apdorojimas autoklave

Pasirinktinai

Iš kabinetų su atskiromis ventiliavimo sistemomis išėjęs oras turi būti filtruojamas per ypač tankius filtrus, o filtrai prieš išmetimą apdorojami autoklave

Visas išėjęs oras filtruojamas per ypač tankius filtrus, o filtrai prieš išmetimą apdorojami autoklave

Visas įėjęs bei išėjęs oras filtruojamas per ypač tankius filtrus, o filtrai prieš išmetimą apdorojami autoklave

59.

Filtrų veikimo stebėsena bei remontas

Turi būti nustatyta filtrų stebėsenos bei remonto procedūra, taip pat ventiliavimo sistemos efektyvios stebėsenos ir remonto procedūra

Turi būti nustatyta filtrų stebėsenos bei remonto procedūra, taip pat ventiliavimo sistemos efektyvios stebėsenos ir remonto procedūra

Specialūs reikalavimai, susiję su stebėsena ir remontu

Specialūs reikalavimai, susiję su stebėsena ir remontu

60.

Nutekamieji vamzdžiai

GMM negali būti nuleidžiamos į nutekamuosius ir kanalizacijos vamzdžius

Privaloma imtis priemonių, kad GMM nepatektų iš nutekamųjų vamzdžių į kanalizaciją. Privalo būti priemonės, kuriomis GMM turinčios nuotekos būtų surenkamos ir apdorojamos autoklave. Šie reikalavimai netaikomi nutekamųjų vamzdžių iš kriauklių, kuriose plaunamos tik rankos, naudojimui

Privaloma imtis priemonių, kad GMM nepatektų iš nutekamųjų vamzdžių į kanalizaciją, įskaitant dušo nutekamuosius vamzdžius. Privaloma surinkti ir apdoroti autoklave visas nuotekas.

Privaloma imtis priemonių, kad GMM nepatektų iš nutekamųjų vamzdžių į kanalizaciją, įskaitant dušo nutekamuosius vamzdžius. Privaloma surinkti ir apdoroti autoklave visas nuotekas.

 

(1) Oro sandarinimo kamera – įėjimas turi būti įrengtas per oro sandarinimo patalpą, kuri yra nuo laboratorijos izoliuota kamera. Tarp oro sandarinimo kameros neužterštosios pusės ir apsaugotosios pusės turi būti įrengtos persirengimo ar dušo patalpos ir pageidautina – blokuojančios durys.

(2) HEPA – itin veiksmingos oro dalelės.

(3) Izoliavimas – laboratorija atskiriama nuo kitų to paties pastato erdvių arba įrengiama atskirame pastate.

 

II lentelė

 

RIBOJIMO IR KITOS APSAUGOS PRIEMONĖS DIRBANT SU GYVŪNAIS, SĄMONINGAI APKRĖSTAIS GMM AR GM GYVŪNAIS

 

Taikomos visos I lentelės nuostatos su šiais papildymais ir pakeitimais:

 

Įranga

Ribojimo lygis (klasė)

1

2

3

4

1.

Izoliatoriai arba izoliuotų kambarių filtrai(1)

Nereikalinga

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga ore pakilusios infekcijos atveju, kitaip pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

2.

Patalpos gyvūnams atskirtos sandariomis užrakinamomis durimis(2)

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

Patalpos gyvūnams suprojektuojamos taip, kad lengva būtų nukenksminti (neperšlampamos ir lengvai nuplaunamos medžiagos (narvai ir pan.))

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

3.

Priemonės, ribojančios galimybę gyvūnams pabėgti iš kontroliuojamos vietos

(narvai, gardai, rezervuarai)

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Pasirinktinai

4.

Lengvai valomi paviršiai (grindys ir sienos)

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga (grindys)

Reikalinga (grindys ir sienos)

Reikalinga (grindys ir sienos)

5.

Gyvūnų sekcijos izoliavimas(3)

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Darbo tvarka ir organizavimas

6.

Gyvūnų palaikų sudeginimas

Rekomenduotina

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga, sudeginti nedelsiant

7.

Naudojami vienkartiniai drabužiai, kiekvieną kartą keičiami

Nereikalinga

Pasiriktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga. Visų rūbų pakeitimas

8.

Kraiko ir atliekų nukenksminimas

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

9.

Respiracinė apsauga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Naudojami tinkami respiraciniai filtrai

Naudojami tinkami respiraciniai filtrai

 

(1) Izoliatoriai – skaidrios dėžės narvo viduje arba ne narve, kuriose laikomi smulkūs gyvūnai; dideliems gyvuliams labiau tiktų izoliuoti kambariai

(2) Patalpos gyvuliams – patalpos, kuriose paprastai laikomi galvijai, veisliniai ar eksperimentiniai gyvuliai, arba patalpos, naudojamos smulkioms chirurginėms procedūroms atlikti.

(3) Gyvūnų sekcija – pastatas ar atskiras plotas pastate, kuriame yra tokios patalpos ir kiti plotai, kaip persirengimo kambariai, dušai, autoklavai, maisto sandėliai ir pan.

 

III lentelė

 

RIBOJIMO IR KITOS APSAUGOS PRIEMONĖS DIRBANT SU AUGALAIS, SĄMONINGAI APKRĖSTAIS GMM AR GM AUGALAIS

 

Taikomos visos I lentelės nuostatos su šiais papildymais ir pakeitimais:

 

Įranga

Ribojimo lygis (klasė)

1

2

3

4

1.

Šiltnamiai/patalpos auginimui: konstrukcija su sienomis, stogu bei grindimis, skirta kontroliuojamoje bei apsaugotoje aplinkoje auginti augalus

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

2.

Inspektas (stacionari konstrukcija) (1)

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

3.

Įėjimas ir išėjimas iš šiltnamio tik per oro sandarinimo kamerą

Nereikalinga

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Reikalinga

4.

Gyvų medžiagų pernešimo tarp inspekto/šiltnamio, apsauginės konstrukcijos ir laboratorijos procedūra kontroliuoja genetiškai modifikuotų mikroorganizmų plitimą

Iki minimumo sumažinti plitimą

Iki minimumo sumažinti plitimą

Neleisti plisti

Neleisti plisti

5.

Užterštų vandens nuotekų kontrolė

Pasirinktinai pagal rizikos įvertinimą

Iki minimumo sumažinti nutekėjimą, kai GMM gali būti pernešami per žemę.

Neleisti nutekėti

Neleisti nutekėti

6.

Efektyvi parazitų kontrolė (pvz., graužikų, vabzdžių, artropodų)

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

 

(1) Inspektas – tai vietoje, į kurią nepatenka nutekantys paviršiniai vandenys, pastatyta stacionari konstrukcija su nuolatine vandeniui atsparia danga ir su savaime užsidarančiomis sandariomis durimis.

 

IV lentelė

 

RIBOJIMAS BEI KITOS APSAUGOS PRIEMONĖS DIDELĖS APIMTIES EKSPERIMENTAMS IR SU JAIS SUSIJUSIAI ĮRANGAI

 

Bendrosios nuostatos

Ribojimo lygis (klasė)

1

2

3

4

1.

Gyvybingi mikroorganizmai laikomi tokioje sistemoje, kuri yra fiziškai atskirta nuo aplinkos (uždara sistema)

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

2.

Iš uždaros sistemos išmetamų dujų kontrolė vykdoma taip, kad dujų emisija:

Nepakenktų žmonių sveikatai ir aplinkai

Reikalinga, kad būtų sumažinta iki minimalaus lygio

Reikalinga, kad būtų sumažinta iki minimalaus lygio

Reikalinga, kad bet kokiam dujų išmetimui būtų užkertamas kelias

3.

Mėginių surinkimo, medžiagų įnešimo į uždarą sistemą ar pernešimo į kitą uždarą sistemą metu vykdoma aerozolių kontrolė

Pasirinktinai

Reikalinga, iki minimalaus lygio sumažinamas jų išmetimas

Reikalinga, užkertamas kelias išmetimui

Reikalinga, užkertamas kelias išmetimui

4.

Didelio kiekio skysčių nuaktyvavimas prieš pašalinimą iš uždaros sistemos

Pasirinktinai

Reikalinga, naudojamos patvirtintos priemonės

Reikalinga, naudojamos patvirtintos fizinio poveikio bei cheminės priemonės

Reikalinga, naudojamos patvirtintos fizinio poveikio bei cheminės priemonės

5.

Izoliacinis sluoksnis taip sumodeliuotas, kad išleidimas būtų minimizuojamas arba jam užkertamas kelias

Jokių specialių reikalavimų, tačiau privalo nekelti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai

Iki minimalaus lygio sumažinamas išleidimas

Užkertamas kelias išleidimui

Užkertamas kelias išleidimui

6.

Kontroliuojama vieta taip suprojektuota, kad sulaikytų viso uždaros sistemos turinio išsiliejimą nelaimingo atsitikimo atveju

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

Reikalinga

7.

Galimybės užsandarinti kontroliuojamą vietą, kad galima būtų dezinfekuoti ir atlikti fumigaciją

Nereikalinga

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

Įranga

 

 

 

 

8.

Įėjimas į kontroliuojamą vietą per oro sandarinimo kamerą

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

9.

Paviršiai turi būti atsparūs rūgštims, šarmams, tirpikliams, dezinfekavimo ir nukenksminimo agentams bei lengvai valomi

Reikalinga (darbo stalams)

Reikalinga (darbo stalams, grindims)

Reikalinga (darbo stalams, grindims)

Reikalinga (darbo stalams, grindims, luboms, sienoms)

10.

Specialios kontroliuojamos vietos ventiliavimui skirtos priemonės, tam kad būtų minimizuotas oro užteršimas

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

11.

Kontroliuojamoje vietoje turi būti palaikomas žemesnis oro slėgis nei aplinkinėse patalpose

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai, priklausomai nuo rizikos įvertinimo

Reikalinga

12.

Iš kontroliuojamos vietos išeinantis bei į ją įeinantis oras filtruojamas HEPA filtrais

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga išeinančiam orui, priklausomai nuo rizikos įvertinimo, pasirinktinai įeinančiam orui

Reikalinga tiek įeinančiam, tiek išeinančiam orui

13.

Uždara sistema neatidaroma remontui tol, kol pripažintais metodais sistema nebuvo sterilizuota

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

14.

Uždaros sistemos aprūpinamos stebėsenos bei sensoriniais prietaisais, kurie operacijų metu matuotų numatyto ribojimo vientisumą

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

15.

Uždarų sistemų ribojimo vientisumas tikrinamas naudojant atitinkamus užkrėstus (host) organizmus prieš tai, kai sistema pradedama naudoti

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Darbo sistema

 

 

 

 

16.

Uždaros sistemos yra kontroliuojamos vietos ribose

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

17.

Įeiti leidžiama tik įvardintiems asmenims

Nereikalinga

Reikalinga, įleidžiami tik asmenys, supažindinti su galima rizika

Reikalinga, vykdoma griežta kontrolė, įleidžiami tik įgalioti asmenys

Reikalinga ir įeinama per oro sandarinimo kamerą. Vykdoma griežta kontrolė, įleidžiami tik įgalioti asmenys

18.

Genetinės inžinerijos vieta privalo būti pažymėta

Pažymima „Klasė 1“

Pažymima

„Klasė 2“

Pažymima

„Klasė 3“

Pažymima „Klasė 4“

19.

Biologinio pavojaus ženklai

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

20.

Prieš palikdami kontroliuojamą vietą, darbuotojai privalo praustis po dušu

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

21.

Įrengiamos kriauklės rankoms plauti

Reikalinga

Reikalinga, automatinis vandens bėgimo mechanizmas neliečiant rankomis

Reikalinga, automatinis vandens bėgimo mechanizmas neliečiant rankomis

Reikalinga, automatinis vandens bėgimo mechanizmas neliečiant rankomis

21.

Darbuotojai turi būti aprūpinti nukenksminimo bei plovimo priemonėmis

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

22.

Darbuotojai privalo vilkėti apsauginius rūbus

Reikalinga (rūbai, skirti darbui)

Reikalinga (rūbai, skirti darbui)

Reikalinga

Privaloma visiškai pasikeisti rūbus prieš įeinant ir išeinant

Atliekos

 

 

 

 

23.

Iš kriauklių, skirtų rankoms plauti, dušo ar kitų vamzdžių į kanalizacijos vamzdžius nutekantys GMM privalo būti nuaktyvinami

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

24.

Užterštose medžiagose ir atliekose esantys GMM, įskaitant tuos, kurie patenka į vamzdžius prieš galutinai nutekant, privalo būti nuaktyvinami

Pasirinktinai

Reikalinga, taikomos patvirtintos priemonės

Reikalinga, taikomos patvirtintos fizinio poveikio ir cheminės priemonės

Reikalinga, taikomos patvirtintos cheminės priemonės

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2005-03-16

Priedo naikinimas:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin. 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2005-03-16

Priedo naikinimas:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin. 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2005-03-16

Priedo naikinimas:

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin. 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

 


 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 413

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 27 d.

įsakymo Nr. D1-91 redakcija)

 

_________________________________________

(naudotojo pavadinimas)

__________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijai

 

PARAIŠKA GAUTI LEIDIMĄ VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

_________________ Nr. ______

(data)

 

1. Darbo apimtis per metus (pažymėti langelį):

[] maža (iki 600 l/metams) [] didelė (daugiau kaip 600 l/metams)

 

2. Darbo pavadinimas

 

3. Darbo tikslas

 

4. Darbe apribojamų priemonių lygis (pažymėti langelį):

 

Laboratorija

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Fermentatorius

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Šiltnamis, inspektas

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Auginimo kambarys

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Gyvūnų skyrius

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Kita mikroorganizmų riboto naudojimo veikla

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

5. Numatomas gauti GMM (pažymėti langelį):

[] bakterija; [] virusas; [] kiti ..............

 

6. Darbas su GMM:

6.1. pažymėti, koks bus naudojamas kultūros kiekis vienam kartui:

[] iki 1 litro; [] iki 10 litrų; [] iki 100 litrų;

[] iki 600 litrų; [] daugiau kaip 600 litrų (                      )

6.2. kultūros koncentracija....................

 

7. GMM atsparumas (pvz., antibiotikams)

 

8. Iš GMM išskirto produkto pavadinimas, panaudojimo sritis

(medicina, žemės ūkis, maisto pramonė, mokslo tikslais ir kt.)

 

9. NAUDOTOJO PAREIŠKIMAS:

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad:

1) visa šioje paraiškoje pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri ir teisingi;

2) rizikos įvertinimo dokumentus saugosiu ir pateiksiu Aplinkos ministerijai, jai pareikalavus;

3) informuosiu Aplinkos ministeriją apie pateiktų dokumentų nurodytų duomenų pasikeitimus ir paraiškos nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą.

Ši paraiška užpildyta vadovaujantis LR GMO įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

PRIDEDAMA (pažymėti x):

[] 1. Pranešimas 1 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 2. Pranešimas 2 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 3. Pranešimas 3 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 4. Pranešimas 4 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 5. Rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai įvertinimas, ____ lapas (-ai).

[] 6. Avarinis planas, ____ lapas (-ai).

[] 7. Apribojimo priemonių sąrašas, ____ lapas (-ai).

[] 8. Atliekų tvarkymo planas ____ lapas (-ai).

[] 9. Naudotos literatūros sąrašas ____ lapas (-ai).

[] 10. Kita papildoma informacija ____ lapas (-ai).

Bendras pateiktų dokumentų skaičius ____.

 

 

_______________________                   ___________                 __________________

(vadovo ar įgalioto asmens                           (parašas)                        (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

_________________


 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 413

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 27d.

įsakymo Nr. D1-91 redakcija)

 

___________________________________________________

(naudotojo pavadinimas)

___________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijai

 

PRANEŠIMAS APIE VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

________________ Nr. _________

(data)

 

1. Asmenų, atsakingų už veiklos priežiūrą, saugą, vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresai; mokymas bei kvalifikacija

 

2. Detali informacija apie ekspertus, atlikusius rizikos įvertinimą: vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresai; mokymas bei kvalifikacija

 

3. Galutinis GMM (pažymėti langelį):

[] bakterija; [] virusas; [] grybas; [] kiti................................................................................

 

4. Darbas su GMM:

4.1. pažymėti langelį, koks kultūros kiekis bus naudojamas vienam kartui:

[] iki 1 litro; [] iki 10 litrų; [] iki 100 litrų;

[] iki 600 litrų;

[] daugiau kaip 600 litrų (                   );

 

4.2. kultūros koncentracija...................................................................................................

 

5. Ar jau buvote pateikę pranešimą dėl tokio paties GMM [] riboto naudojimo? (pažymėkite, jei taip)

 

6. Riboto naudojimo veiklos klasė – pažymėkite langelį

Klasė 1 []

Klasė 2 []

Klasė 3 []

Klasė 4 []

 

7. Trumpas veiklos aprašymas ir patalpų, kuriose vykdoma veikla, adresas

 

8. Riboto naudojimo tikslas ir numatomi rezultatai

 

9. GMM charakteristikos, atsižvelgiant į numatomų rezultatų vertinimą:

9.1. recipientas/motininis organizmas (pvz., genotipas, rizikos lygis, šaltinis, katalogo numeris, kitos rizikos įvertinimo savybės);

 

9.2. šeimininko/vektoriaus sistema (pvz., genotipas, rizikos lygis, šaltinis, katalogo numeris, kitos rizikos įvertinimo savybės);

 

9.3. modifikacijai naudojamos genetinės medžiagos šaltiniai ir numatomos funkcijos;

 

9.4. GMM tapatybė ir charakteristikos;

 

9.5. numatomų neigiamų padarinių, susijusių su riboto naudojimo veikla, ar gauto GMM analizė;

 

9.6. įterptos genetinės medžiagos aprašymas;

 

10. Taikomas apribojimo priemonių lygis

 

Taikomas apribojimo priemonių lygis (pažymėti langelį)

Lygis 2

Lygis 3

Lygis 4

Laboratorija

 

 

 

Fermentatorius

 

 

 

Šiltnamis, inspektas

 

 

 

Auginimo kambarys

 

 

 

Gyvūnų skyrius

 

 

 

Kita GMM riboto naudojimo priemonė

 

 

 

 

11. Informacija apie personalą (maksimalus patalpoje dirbančių darbuotojų skaičius ir tiesiogiai su GMM dirbančių darbuotojų skaičius)

 

12. Informacija apie įrenginį (veikla, kurioje planuojama naudoti GMM technologinius procesus; įrenginio dalių aprašymas, vyraujančių meteorologinių sąlygų ir kylančio dėl įrenginio vietos konkretaus pavojaus aprašymas)

 

13. Informacija apie nelaimingų atsitikimų prevenciją ir reagavimo avariniu atveju planus (pavojaus šaltiniai ir sąlygos, kuriomis nelaimingas atsitikimas gali įvykti; taikomos prevencinės priemonės, tokios kaip saugos įrengimai, pavojaus signalizavimo sistemos, apribojimo metodai, procedūros ir turimi ištekliai)

 

14. Apribojimo priemonių tęstinio veiksmingumo tikrinimo tvarka ir planai

 

15. Informacija apie atliekų tvarkymą (atliekų, atsirandančių dėl mikroorganizmo (-ų) naudojimo, tipai, kiekis ir galimi pavojai; atliekų tvarkymo metodai, įskaitant skystų ir kietų atliekų panaudojimo ir nukenksminimo metodus; galutinė nukenksmintų atliekų forma ir jų paskirties vieta)

 

16. Pažymėti, kad prie šios formos yra pridėtas avarinis planas []

 

17. Pažymėti, kad prie šios formos yra pridėtas rizikos įvertinimas ir jo santrauka []

 

18. Informacija, reikalinga Aplinkos ministerijai, kad ji galėtų sudaryti ir nustatyti būtinus reagavimo nelaimingo atsitikimo atveju planus

 

19. Darbuotojams suteiktos informacijos aprašymas

 

20. Asmeninė informacija (vardas, pavardė, mokymas ir kvalifikacija asmens, atsakingo už patalpų, kuriose vykdoma GMM riboto naudojimo veikla, priežiūrą ir saugą)

 

21. Pagrįsta konfidenciali informacija

 

22. Išsami informacija apie visus biologinės saugos komitetus ar pakomitečius, jeigu tokie yra.

 

_____________________                       ___________                    _____________________

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-766

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

LEIDIMAS VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU GENETIŠKAI

MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

______________ Nr. ________

(data)

Vilnius

 

Juridinio ar fizinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, juridinio asmens kodas .

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų lietuviškas bei lotyniškas pavadinimas                  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų kilmės šalis ................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų panaudojimo sritis ....................

Maksimalus eksperimento metu naudojamų riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų kiekis, litrais/vnt. .................................................................................................................................

Riboto naudojimo veiklos klasė ..............................................................................................

Riboto naudojimo patalpų vieta ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

Riboto naudojimo pradžia (metai, mėnuo) ..............................................................................

 

Specialiosios genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo sąlygos ..................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................

 

Leidimas galioja iki 20... m ................. d.

 

________________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Leidimas pratęsiamas iki 20... m ................. d.

 

________________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Leidimas pratęsiamas iki 20... m ................. d.

 

________________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

___________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-233, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2765 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-233

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-130, 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 34-1120 (2005-03-15), i. k. 105301MISAK00D1-130

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-587, 2007-11-07, Žin., 2007, Nr. 115-4725 (2007-11-10), i. k. 107301MISAK00D1-587

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos respublikoje tvarkos patvirtinimo" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-766, 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5650 (2010-09-18), i. k. 110301MISAK00D1-766

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-91, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-755 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-91

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 "Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-162, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-20, i. k. 2014-01827

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-313, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11072

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo