Suvestinė redakcija nuo 2019-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 79-3614, i. k. 103301MISAK00000387

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO“ PATVIRTINIMO

 

2003 m. liepos 17 d. Nr. 387

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šis statybos techninis reglamentas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

3. Nustatau, kad šio statybos techninio reglamento nuostatos privalomos pastatams, kurie pradedami projektuoti, įsigaliojus šiam statybos techniniam reglamentui.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Arūnas Kundrotas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387    

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

STR 2.01.07:2003

 

PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO

 

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [12.1], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ [12.3] ir atitinka statybos produktų (SPD) direktyvos 89/106/EEB nuostatas [12.2].

2. Reglamento tikslas – nustatyti pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimus, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertes, kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir atitiktų darbui, poilsiui bei miegui būtino akustinio komforto kokybę [12.2].

3. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas [12.1], bei statybos valstybinį reguliavimą vykdančioms valstybės įstaigoms ir institucijoms.

4. Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių (akustinio komforto) sistema. Šioms garso klasėms nustatyti yra naudojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės.

5. Naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų, vienbučių pastatų, turinčių bendrą sieną su kitu vienbučiu pastatu, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų, pateikiamų Reglamente, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E. Pastatų (jų dalių), pradėtų projektuoti iki Reglamento įsigaliojimo dienos, esamos garso klasės gali būti nustatomos savininkui (valdytojui) pageidaujant:  

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

5.1. rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus, kai atliekami statybos darbai, susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais, pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas E garso klasei, – jei pastato ar jo atskirų patalpų paskirtis nekeičiama;

5.2. keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei.

6. Pastato išorės aplinkos garso klasė yra informacinio pobūdžio. Jei pastato išorės aplinkos triukšmo rodiklis neįvertinamas, pastato išorės aplinka turi būti pažymėta „Neklasifikuota“ (žr. Reglamento VI skyrių).

7. Naujai pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų įvairios paskirties statinių ar jų dalių (pramogų, aptarnavimo, paslaugų bei kitos ūkinės veiklos) į aplinką skleidžiamas triukšmas neturi bloginti šalia esančių pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasių rodiklių.

8. Pastatą projektuojant, reikia vadovautis akustikos skaičiavimais Reglamento II skyriuje nurodytais atitinkamais darniaisiais standartais [12.27–12.31], numatant jo (jo dalių) būsimą garso klasę. Numatomos pastato (jo dalies) garso klasės visų rodiklių reikalavimai turi būti įvykdyti. Pastato (jo dalių) faktinė garso klasė turi atitikti projektinę.

9. Iki naujas pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti [12.5], turi būti nustatyta jo (jo dalių) faktinė garso klasė, įvertinama natūriniais akustiniais matavimais [12.11–12.26]. Matavimai vykdomi bent 5% pastato ir/arba jo elementų. Mažiausias elementų skaičius yra trys. Pastato konkrečios paskirties patalpos gali būti klasifikuojamos, jei kiekvienoje iš jų atlikti akustiniai matavimai. Nustatyta pastato (jo dalių) garso klasė patvirtinama klasifikavimo protokolu (žr. Reglamento VIII skyrių).

10. Jei, rekonstruojant pastatą, buvo pastatyti nauji aukštai, iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti natūriniais matavimais įvertinami naujų aukštų ir gretutinio aukšto faktinės garso klasės bei apiforminamas klasifikavimo protokolas.

11. Atitikties Reglamento reikalavimams natūrinius akustinius matavimus atlieka tokiam darbui pagal LST EN ISO/IEC 17025 [12.34] akredituotos Nacionalinio akreditacijos biuro bandymo laboratorijos.

 

II. NUORODOS

 

12. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

12.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.2. Europos Bendrijos Tarybos 1998 12 21 direktyvą 89/106/EEB „Dėl valstybių-narių statybos produktų teisinių ir administracinių nuostatų suvienodinimo“ ir šią direktyvą papildantį Aiškinamąjį dokumentą 94/C62/01 Nr.5  „Apsauga nuo triukšmo“;

12.3. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.4. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, ekspertizė“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-696, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5691 (2007-12-29), i. k. 107301MISAK00D1-696

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.5. statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.6. Neteko galios nuo 2019-08-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.7. Neteko galios nuo 2007-12-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-696, 2007-12-22, Žin. 2007, Nr. 138-5691 (2007-12-29), i. k. 107301MISAK00D1-696

 

12.8. LST EN 60651+A1+A2:2002 Garso lygio matuokliai (IEC 60651:1979 +A1:1993+A2:2000);

12.9. LST EN 60804:2002 Integruojantieji vidutinio garso lygio matuokliai (IEC 60804:2000);

12.10. LST EN 61260:2001/A1:2003 Elektroakustika. Oktavos ir dalinės oktavos juostos pločio filtrai (IEC 61260:1995/A1:2001);

12.11. LST EN ISO 140-4:2001 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 4 dalis. Natūriniai ore sklindančio garso izoliavimo tarp patalpų matavimai (ISO 140-4:1998);

12.12. LST EN ISO 140-5:2001 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 5 dalis. Natūriniai fasado ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimo matavimai (ISO 140-5:1998);

12.13.  LST EN ISO 140-7:2001 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 7 dalis. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai (ISO 140-7:1998);

12.14.  LST L EN ISO 10052:2003 Akustika. Natūriniai ore sklindančio ir smūgio garso izoliavimo bei įrenginių garso matavimai. Tikrinamasis metodas (ISO/DIS 10052:2000);

12.15.  LST L EN ISO 16032:2003 Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas (ISO/DIS 16032:2000);

12.16.  LST EN ISO 717-1:1999 Akustika. Statinių atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1-oji dalis. Oro garso izoliavimas (ISO 717-1:1996);

12.17.  LST EN ISO 717-2:2002 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas (ISO 717-2:1996);

12.18.  LST EN 20354+A1:1998 Akustika. Garso sugerties matavimas aidėjimo kameroje (ISO 354:1985+AMD1:1997);

12.19.  LST EN ISO 11654:1998 Akustika. Garsą sugeriantys statybos gaminiai. Garso sugerties įvertinimas (ISO 11654:1997);

12.20.  LST EN ISO 3382:2002 Akustika. Įvairių akustinių parametrų patalpų aidėjimo trukmės matavimas (ISO 3382:1997);

12.21.  LST ISO 1996-1:1993  Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. 1-oji dalis. Pagrindiniai dydžiai ir metodikos;

12.22.  LST ISO 1996-2:1994 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. 2-oji dalis. Duomenų, tinkamų žemės naudojimo klausimams spręsti, gavimas;

12.23.  LST ISO 1996-3:1993 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. 3-ioji dalis. Taikymas leidžiamiems triukšmo lygiams;

12.24. LST ISO 3891:2002 Akustika. Žemės paviršiuje girdimo orlaivių triukšmo aprašymas;

12.25. LST EN ISO 11200+AC:1999 Akustika. Mašinų ir įrenginių skleidžiamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių nustatymas darbo ir kitose nurodytosiose vietose. Pagrindinių standartų taikymo vadovas (ISO 11200:1995);

12.26. LST ISO 2922:2002 Akustika. Uostuose ir vidaus vandens keliuose laivų spinduliuojamo ore sklindančio garso matavimai (ISO 2922:2000);

12.27. LST EN 12354-1:2001 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 1 dalis. Oro garso tarp patalpų izoliavimas;

12.28. LST EN 12354-2:2001 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 2 dalis. Smūgio garso tarp patalpų izoliavimas;

12.29. LST EN 12354-3:2001 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 3 dalis. Išorinės aplinkos oro garso izoliavimas;

12.30. LST EN 12354-4:2003 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 4 dalis. Garso sklidimas iš vidaus į išorės aplinką;

12.31. LST L EN 12354-6:2003 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 6 dalis. Uždarų erdvių garso sugertis;

12.32. Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyvą 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ OJ.L189. 18.7.2002, 12 p.;

12.33. LST EN ISO 140-3:1999 Akustika. Statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo matavimas. 3-ioji dalis. Laboratoriniai statinio dalių oro garso izoliavimo matavimai (ISO 140-3:1995);

12.34. LST  EN  ISO/IEC 17025:2000 Bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencija. Bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:1999);

12.35. Lietuvos higienos normą HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.36. Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.37. Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

12.38. Europos Tarybos 1996 m. rugsėjo 24 d. direktyvą 96/61/EB „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ OJ L257, 10.10.1996, 26 p.;

12.39. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

13. Šiame Reglamente vartojamų pagrindinių sąvokų apibrėžtys pateiktos Statybos įstatyme [12.1], Turizmo įstatyme [12.39], statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 [12.4], direktyvoje 2002/49/EB [12.32], higienos normose [12.35–12.37]. Pateikiamos tik tiesiogiai susijusios su šiuo Reglamentu sąvokos ir jų apibrėžtys: 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-696, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5691 (2007-12-29), i. k. 107301MISAK00D1-696

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

13.1. (akustinis) triukšmas – subjektyvusis žmogų veikiančio garso apibrėžimas, parodantis, kad girdimas garsas yra stiprus, nemalonus, netikėtas, tiesiog nepageidaujamas bei dirginantis arba žalingas;

13.2. kenksmingi poveikiai – neigiami poveikiai žmogaus sveikatai [12.32];

13.3. dirginimas – per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimo triukšmu laipsnis [12.32];

13.4. akustinis komfortas – subjektyvusis „apsaugos nuo triukšmo” kokybės apibrėžimas. Kai triukšmo poveikio pasekmės negali būti klasifikuojamos kaip liga, akustinis komfortas parodo, kokiu laipsniu yra ribojami nepatogumai arba nuovargis, atsirandantys dėl triukšmo trukdymo susikaupti, bendrauti bei miegoti, taip pat dirginantis triukšmo poveikis;

13.5. aplinkos triukšmas – nepageidaujami arba žalingi žmogui išoriniai garsai, kuriuos sukelia žmonių veikla, įskaitant transporto priemonių, kelių eismo, geležinkelių eismo, oro eismo spinduliuojamą triukšmą ir triukšmą iš pramonės veiklos zonų, kaip apibrėžta 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvoje 96/61/EB [12.38], [12.32];

13.6. triukšmo rodiklis – garso, suvokiamo kaip aplinkos (arba akustinis) triukšmas, išraiška fizikiniais garso mato vienetais [12.32];

13.7. įvertinimas – yra apsaugos nuo triukšmo rodiklio arba akustinio komforto klasės nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo, numatymo arba matavimo metodą [12.32];

13.8. ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis – apsaugos nuo triukšmo vienparametris įvertis, kuris parodo statinio atitvaros sugebėjimą silpninti ore sklindantį garsą. Reglamentuojamieji dydžiai pateikiami standartizuotojo lygių skirtumo rodiklių DnT,W [12.27] ar D2m,nT,W;[12.29] ar tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w [12.27] vertėmis, kurios išreiškiamos decibelais (dB), kaip apibrėžta [12.16].

Šių rodiklių atitiktis tikrinama natūriniais akustiniais matavimais trečdalio oktavos dažnių juostose [12.11, 12.12] arba oktavos dažnių juostose [12.14], jų rezultatus įvertinus vienparametrėmis vertėmis [12.16]. Jeigu naudojamas papildomas spektro pataisos sandas C50–3150,  reglamentuojamos vertės pateikiamos, kaip suma R¢w + C50–3150 arba DnT,w + C50–3150;

13.9. smūgio garso izoliavimo rodiklis – apsaugos nuo triukšmo vienparametris įvertis, kuris parodo, kaip perdangos perduoda smūgio garsą statinyje. Reglamentuojamieji dydžiai pateikiami normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w [12.28] verte, kuri išreiškiama decibelais, kaip apibrėžta [12.17].

Šio rodiklio atitiktis tikrinama natūriniais akustiniais matavimais trečdalio oktavos dažnių juostose [12.13] arba oktavos dažnių juostose [12.14], jų rezultatus įvertinus vienparametrėmis vertėmis [12.17]. Jeigu naudojamas papildomas spektro pataisos sandas CI,50–2500, reglamentuojamos vertės pateikiamos, kaip suma L¢n,w + CI,50–2500;

13.10. triukšmo lygis – vienparametris garso slėgio lygių įvertis, gautas naudojant 1‑os tikslumo klasės garso lygio matuoklį su dažniniais svertiniais filtrais [12.8–12.10]. Reglamentuojami įvertinamo laikotarpio T dydžiai: ekvivalentinis A svertinis garso slėgio lygis LpA,eq,T ir didžiausiasis A svertinis garso slėgio lygis LpA,max, kai laiko pastovioji (laikinė svertis) F (Fast). Jie išreiškiami decibelais A (dBA) [12.22, 12.26].

Vidaus aplinkoje, vadovaujantis atitinkamais Lietuvos standartais [12.14, 12.15, 12.25], išmatuojami vidutiniai erdviniai ir laikiniai garso slėgio lygiai. Pastato išorės teritorijoje, vadinamojo laisvojo garso lauko sąlygomis, nustatomi vidutiniai paros laikotarpio garso slėgio lygiai [12.32]. Matavimo trukmė t bei kitos sąlygos priklauso nuo garso šaltinio (-ių) ir yra nurodomos matavimo metoduose arba standartuose. Matuojant triukšmo lygius patalpos viduje, patalpa turi būti su uždarytais langais bei durimis. Kai matuojamas išorės šaltinių triukšmas, oro vėdinimo kanalų įėjimo bei išėjimo angos turi būti atidarytos. Jeigu patalpoje matuojama kitomis sąlygomis, rezultatai turi būti koreguojami pagal atitinkamus matavimo standartus.

Išorės aplinkoje garso slėgio lygiai matuojami vadovaujantis atitinkamais Lietuvos standartais [12.21–12.26].

Kai triukšme aiškiai vyrauja atskirų tonų garsai, galutinis rezultatas gaunamas prie išmatuotos vertės pridedant 5 dB pataisą;

13.11. aidėjimo trukmė – laiko tarpas, per kurį, nutraukus garso spinduliavimą, garso slėgio lygis sumažėja 60 dB. Šis dydis žymimas T60 ir išreiškiamas sekundėmis.

Išmatuotos vidutinės erdvinės aidėjimo trukmės vertės turi neviršyti normuojamų verčių kiekvienoje 500, 1000 ir 2000 Hz oktavų dažnių juostoje [12.20];

13.12. vidaus aplinka –  atitvarinėmis konstrukcijomis apribota pastato erdvė. Tai – gyvenamieji, miegamieji bei kitos paskirties patalpos;

13.13. išorės aplinka – erdvė šalia pastato jam priklausančio žemės sklypo ribose: balkonai, erdvė šalia langų, žaidimo aikštelės bei kitos panašios sritys;

13.14. garso klasė supaprastinta pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybės sistemos išraiška;

13.15. kambarys – patalpa, tenkinanti gyvenamosioms patalpoms nustatytus reikalavimus.

 

IV. GARSO KLASĖS

 

14. Žemiau pateikiama Reglamente vartojama garso klasių sistema:

14.1. A garso klasė – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;

14.2. B garso klasė – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;

14.3. C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;

14.4. D garso klasė – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;

14.5. E garso klasė – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė;

14.6. Neklasifikuojama – specialioji klasė, informuojanti, kad pastato išorės akustinė aplinka gali apsunkinti SPD direktyvos 89/106/EEB [12.2] esminio reikalavimo Nr.5 „Apsauga nuo triukšmo” vykdymą.

 

V. PASTATŲ VIDAUS APLINKOS APSAUGOS NUO TRIUKŠMO KLASIFIKAVIMAS

 

15. Gyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

Reglamentas nustato pastatų vidinių ir išorinių atitvarinių konstrukcijų pagrindinių akustinių charakteristikų reikalavimus: ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio bei aidėjimo trukmės vertės gyvenamojo pastato vidaus aplinkoje, kurios pateiktos 1–4  lentelėse. Triukšmo lygį šių pastatų aplinkoje reglamentuoja kiti normatyviniai dokumentai (pvz., higienos norma [12.37]).

15.1. Pastato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas:

15.1.1. projektiniai pastato vidinių atitvarų ir jo dalių charakteristikų apskaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą [12.27] ir 1 priedą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-696, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5691 (2007-12-29), i. k. 107301MISAK00D1-696

 

15.1.2. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo klasifikavimo vertės, kurios nustatomos mažiausiu tariamuoju garso izoliavimo arba standartizuotojo lygių skirtumo rodikliu, pateiktos 1 lentelėje:

 

1 lentelė

Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.

Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

 

 

Vidinių atitvarų garso klasė

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

 

Rodiklis

 

R¢w +C50–3150

arba

DnT,W+C50–3150 (dB)

R¢w +C50–3150

arba

DnT,W+C50–3150 (dB)

R¢w

arba

DnT,W

(dB)

R¢w

arba

DnT,W

(dB)

R¢w

arba

DnT,W

(dB)

Kambariai nuo negyvenamosios paskirties patalpų arba bendrojo garažo

68

63

60

55

52

Kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų arba bendrojo naudojimo patalpų) *

63

58

55

52

48

Įėjimo į butą durys (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.)

40 (A)

35 (B)

30 (C)

25 (D)

20 (E)

Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys) nuo to paties buto kitų patalpų**

48

44

 

Mažiems prieškambariams bei įėjimams šie reikalavimai netaikomi, kai juose užtikrintas pakankamai geras sienų ir durų kombinacijos garso izoliavimas, pvz., C garso klasės butuose turi būti naudojamos C garso izoliavimo klasės durys (žr. VII skyriaus 17 lentelę).

** C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių butams, tada ribinė vertė yra 41 dB.

Pastabos:

1. C garso klasėje taip, kaip A ir B garso klasėse, rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C50–3150, tada ribinės vertės sumažinamos 2 dB.

2. Diskotekų, restoranų ir kitų pramogų salių, esančių gyvenamuosiuose pastatuose, skleidžiamo triukšmo lygiai turi atitikti higienos normos [12.37] vertes. Šios vertės toliau naudojamos nustatant reikalavimus pastato atitvarų ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimui, norint pasiekti atitinkamos garso klasės sąlygas.

3.“ – „ – parodo, kad rodiklis nereglamentuojamas.

 

15.2. Pastato perdangų smūgio garso izoliavimas:

15.2.1. projektiniai pastato perdangų ir jų dalių charakteristikų apskaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą [12.28];

15.2.2. ribinės smūgio garso izoliavimo klasifikavimo vertės, nustatomos didžiausiu normuotuoju svertiniu smūgio garso slėgio lygiu, pateiktos 2 lentelėje:

2 lentelė

Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius.

Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w arba L¢n,w + CI,50–2500  vertės

 

 

Perdangų garso klasė

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

L¢n,w+

CI,50 –2500

(dB)

L¢n,w+

C1,50–2500

(dB)

 

L¢n,w

(dB)

 

L¢n,w

(dB)

 

L¢n,w

(dB)

Kambarių nuo pastato negyvenamosios paskirties patalpų

38

43

48

 

53

 

58

Kambarių nuo virš jų esančių kitų butų patalpų

43

48

53

 

58

 

60

Kambarių nuo bendrojo naudojimo patalpų

48

53

58

60

63

Bent vieno miegamojo (poilsio kambario) nuo to paties buto kitų patalpų *

53

58

 

* C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių butams, tada ribinė vertė yra 60 dB.

Pastaba:

1. C garso klasėje, taip pat kaip A ir B garso klasėse, rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C I,50–2500. Vartojant šį sandą C garso klasėje ribinės vertės nesikeičia.

2.“ – „ – parodo, kad rodiklis nereglamentuojamas.

 

15.3. Pastato patalpų aidėjimo trukmė:

15.3.1. projektiniai pastato patalpų apdailos apskaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą [12.31];

15.3.2. ribinės aidėjimo klasifikavimo vertės, nustatomos didžiausia aidėjimo trukme, pateiktos 3 lentelėje:

 

3 lentelė

Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius.

Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės

 

 

 

Aidėjimo patalpoje garso klasė

A

B

 

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

 

Rodiklis

T60 (s)

Bendrojo naudojimo  patalpos (laiptinės, koridoriai ir pan.)

1,0

1,1

1,3

1,5

1,7

 

15.4. Pastato išorinių atitvarų (fasadų) ore sklindančio garso izoliavimas:

15.4.1. projektiniai pastato išorinių atitvarų (fasadų) ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimo apskaičiavimai atliekami, atsižvelgiant į numatomus triukšmo lygius pastato išorės aplinkoje, vadovaujantis Lietuvos standartu [12.29];

15.4.2. išorinių atitvarų ribinės ore sklindančio garso izoliavimo klasifikavimo vertės priklausomai nuo išorės aplinkos triukšmo lygių garso klasės, nustatomos mažiausiu standartizuotojo lygių skirtumo rodikliu, pateiktos 4 lentelėje:

 


 

4 lentelė

Gyvenamųjų pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.

Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės

 

 

Išorinių atitvarų garso klasė

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Išorės aplinkos

garso klasė

Rodiklis

D2m,nT,W  (dB)

A

32

29

24

21

20

B

35

32

27

23

21

C

40

35

30

25

23

D

45

40

35

28

23

E

50

45

40

33

28

Neklasifikuojama*

55

50

45

38

33

 

* Šie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triukšmo lygis iki 70 dBA. Esant aukštesniam triukšmo lygiui, ribinės vertės tikslinamos skaičiavimais.

Pastabos:

1. Vertės taikomos kambariams su uždarytais langais.

2. Virtuvėms, buitinėms patalpoms ir t.t. nuo ribinių verčių atimami 5 dB.

3. Garso klasėms taip pat galima taikyti papildomą spektro pataisos sandą Ctr, tada ribinės vertės nustatomos kaip suma D2m,nT,W  + Ctr ir sumažinamos 7 dB.

 

16. Gydymo paskirties pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

Reglamentas nustato tokių pastatų atitvarinių konstrukcijų pagrindinių akustinių charakteristikų [12.3] rodiklių vertes. Triukšmo lygį šių pastatų aplinkoje reglamentuoja kiti normatyviniai dokumentai (pvz., higienos norma [12.37]):

16.1. projektiniai pastato dalių akustinių charakteristikų apskaičiavimai atliekami vadovaujantis standartais, nurodytais 15 p.;

16.2. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio ir aidėjimo trukmės klasifikavimo vertės gydymo paskirties pastatų viduje pateiktos 5–7 lentelėse:

16.2.1. pastato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas:

 


 

5 lentelė

 

Gydymo paskirties pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.

Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

 

 

Vidinių atitvarų garso klasė

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

 

Rodiklis

R¢w  arba DnT,W  (dB)

Tarp intensyvaus gydymo palatų *

43

38

33

30

Tarp palatų (miegamųjų); tarp palatų ir patalpų, prilygintų palatoms **

52

50

48

46

Tarp palatų (miegamųjų) ir triukšmingų darbo bei bendrojo naudojimo patalpų

58

55

52

50

Durys iš atskirų palatų (miegamųjų) į koridorių (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.)

40(A)

35(B)

30(C)

25(D)

 

*Slaugos palatų sienos ir durys gali būti permatomos su vitrininiu stiklo paketu.

** Prilygintinos palatoms patalpos – medicininės apžiūros ir procedūriniai kabinetai, slaugos kambariai bei medicinos personalo patalpos.

 

16.4. Pastato perdangų smūgio garso izoliavimas:

 

6 lentelė

 

Gydymo paskirties pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w vertės

 

 

Perdangų garso klasė

B

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

L¢n,w (dB)

Palata (miegamasis) nuo kitų patalpų *

57

60

63

65

Palatos (miegamieji) nuo bendrojo naudojimo patalpų (aktyvaus poilsio bei žaidimų patalpų, valgyklų ir t.t.)

53

58

60

63

 

* Šioje lentelėje apibrėžimas „patalpų“ apima medicininės apžiūros ir procedūrinius kabinetus, slaugos ir operacinės patalpas.

 

16.4. Pastato patalpų aidėjimo trukmė:

 


 

7 lentelė

 

Gydymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės

 

 

 

Aidėjimo patalpoje garso klasė

B

 

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

 

Rodiklis

T 60(s)

Bendrojo naudojimo patalpos

1,3

1,4

1,5

1,6

 

17. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

17.1. Reglamentas nustato tokių pastatų garso klasės rekomenduojamą susietumą su šių pastatų kategorija [12.39]:

17.1.1.  5* žvaigždučių viešbučiams ir moteliams – A garso klasės;

17.1.2.  4* žvaigždučių viešbučiams, moteliams ir kempingams – B garso klasės;

17.1.3.  3* žvaigždučių viešbučiams, moteliams ir kempingams – C garso klasės;

17.1.4.  2* žvaigždučių viešbučiams, moteliams ir kempingams – D garso klasės;

17.1.5.  1* žvaigždutės viešbučiams, moteliams ir kempingams bei seniau pastatytoms bei kitoms trumpalaikio apgyvendinimo įstaigoms: viešbučiams, moteliams, kempingams, užeigos namams, pensionams ir kitoms panašios paskirties apgyvendinimo įstaigoms –
E garso klasės.

17.2. projektiniai pastato vidinių ir išorinių atitvarų ir jo dalių akustinių charakteristikų apskaičiavimai atliekami vadovaujantis standartais, nurodytais 15 p.:

17.2.1. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio bei aidėjimo trukmės rodiklių klasifikavimo vertės trumpalaikio apgyvendinimo pastato viduje pateiktos 8–11 lentelėse.

17.3. Pastato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas:

 

8 lentelė

 

Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.

Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

 

 

Vidinių atitvarų garso klasė

A

B

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

 

Rodiklis

R¢w + C50–3150 (dB)

R¢w + C50–3150

(dB)

R¢w

arba

DnT,W

(dB)

R¢w

arba

DnT,W

(dB)

R¢w

arba

DnT,W

(dB)

Tarp kambarių 

55

52

50

48

46

Tarp kambarių ir bendrojo naudojimo patalpų

58

55

52

50

48

Tarp kambarių ir pramogoms skirtų patalpų

61

58

55

52

50

Durys tarp kambarių ir koridorių (durų garso izoliavimo klasė pagal  22 p.):

 

40 (A)

35 (B)

30 (C)

25 (D)

20 (E)

 

17.4. Pastato perdangų smūgio garso izoliavimas:

 

9 lentelė

 

Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w arba L¢n,w + CI,50–2500  vertės

 

 

Perdangų garso klasė

A

B

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

 

Rodiklis

L¢n,w+

CI,50–2500

(dB)

L¢n,w+

CI,50–2500

(dB)

L¢n,w

(dB)

L¢n,w

(dB)

L¢n,w

(dB)

Kambariai nuo virš jų esančių  kambarių

48

53

58

58

60

Kambariai nuo bendrojo naudojimo patalpų

55

58

60

63

65

Kambariai nuo pramogoms skirtų patalpų

43

48

53

55

58

 

17.5. Pastato patalpų aidėjimo trukmė:

 

10 lentelė

 

Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60  vertės

 

 

Aidėjimo patalpoje garso klasė

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

 

T60 (s)

Bendrojo naudojimo patalpos

1,0

1,0

1,3

1,5

1,6

 

17.6. Pastato išorinių atitvarų (fasadų) ore sklindančio garso izoliavimas:

 


 

11 lentelė

 

Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.

Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės

 

 

Išorinių atitvarų garso klasė

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

Išorės aplinkos

garso klasė

Rodiklis

D2m,nT,W  (dB)

B

35

32

27

23

21

C

40

35

30

25

23

D

45

40

35

28

23

E

50

45

40

33

28

Neklasifikuojama*

55

50

45

38

33

Neklasifikuojama**

58

55

50

43

38

 

* Šie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triukšmo lygis iki 70 dBA.

** Šie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triukšmo lygis iki 75 dBA. Esant aukštesniam triukšmo lygiui ribinės vertės tikslinamos skaičiavimais.

Pastabos:

1. Vertės taikomos kambariams su uždarytais langais.

2. Garso klasėms taip pat galima taikyti papildomą spektro pataisos sandą Ctr, tada ribinės vertės nustatomos kaip suma D2m,nT,W  + Ctr ir sumažinamos 7 dB.

 

18. Kitos paskirties pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

Reglamentas nustato tokių pastatų atitvarinių konstrukcijų pagrindinių akustinių charakteristikų [12.3] rekomenduojamas rodiklių vertės. Triukšmo lygį šių pastatų aplinkoje reglamentuoja kiti normatyviniai dokumentai (pvz., higienos norma [12.35–12.37]).

18.1. Mokslo paskirties pastatai:

18.1.1. pagal garso klases projektuojamos bendrojo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai;

18.1.2. mokslo įstaigų pastatų vidinių atitvarų ir jų dalių bei patalpų apdailos akustinių charakteristikų apskaičiavimai atliekami vadovaujantis standartais, nurodytais 15 p.;

18.1.3. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio ir aidėjimo trukmės klasifikavimo vertės pateiktos 12, 13 ir 14 lentelėse:

 


12 lentelė

 

Mokslo paskirties pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius.

Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

 

 

Vidinių atitvarų garso klasė

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

R¢w arba DnT,W (dB)

Tarp mokymo patalpų 

52

48

46

44

Tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų miegamųjų

54

52

50

48

Tarp miegamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų (žaidimų (mokymo) kambarių, valgyklų ir t.t.);

tarp muzikos mokyklų mokymo patalpų

58

55

52

50

Tarp auditorijų

62

58

55

53

Durys į koridorių:

(durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.)  

iš mokslo patalpų,

iš miegamųjų, muzikos klasių, auditorijų

 

 

35 (B)

40 (A)

 

 

30 (C)

35 (B)

 

 

25(D) 30(C)

 

 

20(E)

25(D)

 

Pastaba. Tarp didelių auditorijų, konferencijų salių ir koridorių arba vestibiulių garso izoliavimui gali būti numatyti specialūs reikalavimai, bet rekomenduojama, kad sienų ir durų kombinacijos R¢w ³ 55dB.

13 lentelė

 

Mokslo paskirties pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w vertės

 

 

Perdangų garso klasė

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

L¢n,w  (dB)

Mokymo patalpos nuo virš jų esančių kitų klasių  

58

60

62

64

Miegamasis nuo kitų patalpų

55

58

60

63

Muzikos mokyklų mokymo patalpos nuo virš jų esančių kitų klasių

50

53

58

60

Mokymo patalpos nuo triukšmingų darbo bei pramogų patalpų, aukštųjų mokyklų auditorijų, muzikos patalpų

43

48

53

58

 

Pastaba. Tarp didelių auditorijų, konferencijų salių ir vestibiulių garso izoliavimui gali būti numatyti specialūs reikalavimai.

 

14 lentelė

 

Mokymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės

 

 

Garso klasė

 

B

 

C

 

D

 

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

 

T 60(s)

Bendrojo naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai ir t.t.) 500¸2000 Hz dažnių juostose

1,0

1,3

1,5

1,6

Mokymo patalpos, išskyrus muzikos klases, 125¸2000 Hz dažnių juostose

0,6

0,8 

0,9

1,0

Specialios paskirties klasėse 125¸2000 Hz dažnių juostose

0,5

0,6

0,6

Sporto salėse (V<3000 m3) 125¸2000 Hz dažnių juostose

1,2

1,5

2,0

 

Pastaba.

“ – „ – parodo kad rodiklis nereglamentuojamas.

 

18.2. Administracinės ir kitos panašios paskirties pastatai:

18.2.1. pagal pagrindinių akustinių charakteristikų [12.3] vertes gali būti projektuojamos vidinės atitvarinės konstrukcijos tarp vadovų kabinetų ir kitų patalpų, taip pat tarp patalpų, kurioms keliami konfidencialumo reikalavimai, ir bendrųjų erdvių (koridorių, vestibiulių), bei kitų darbo patalpų. Siūlomos rodiklių vertės: standartizuotasis lygių skirtumų rodiklis DnT,w ³ 52 dB, smūgio garso izoliavimo rodiklis L¢n,w 58 dB, taip pat  (B) garso izoliavimo klasės durys Rw–kl, = 35 dB;

18.2.2. to paties pastato tarp skirtingų įstaigų darbo patalpų siūlomi standartizuotasis lygių skirtumų rodiklis DnT,w ³ 48 dB, smūgio garso izoliavimo rodiklis L¢n,w 60 dB, taip pat (C) garso izoliavimo klasės durys Rw–kl = 30 dB;

18.2.3.  laisvanoriškas šių pastatų garso klasės nustatymas gali būti atliktas pagal 18.1 p. mokymo patalpų klasifikavimo schemą.

 

VI. PASTATŲ IŠORĖS APLINKOS AKUSTINIS KLASIFIKAVIMAS

 

19. Transporto, statinio inžinerinių sistemų ir kitų ilgalaikio veikimo triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygiai pastato išorės aplinkoje klasifikuojami visiems pastatams vienodai nepriklausomai nuo jų paskirties (gyvenamiesiems, gydymo, trumpalaikio apgyvendinimo, mokslo ir kitiems) [12.32]. Transporto šaltinių, lauko mechanizmų bei pramonės įmonių skleidžiamą triukšmą riboja kiti normatyviniai dokumentai:

19.1. projektiniai akustinės pastatų kokybės apskaičiavimai gali būti atliekami pagal Lietuvos standartą [12.30] ar 2002/49/EB direktyvos metodus [12.32];

19.2. ribinės išorės aplinkos triukšmo klasifikavimo vertės pateiktos 15 ir 16 lentelėse. Išorės aplinkos akustinio komforto sąlygos gali būti nenustatomos, tokiu atveju klasifikuojant pastatą jo išorės aplinkos triukšmas (garso klasė) turi būti nurodytas kaip „Neklasifikuota“ (žr. VIII skyrių).

20. Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygį pastato išorės aplinkoje apibūdina Ldvn  triukšmo rodiklis.

 

Ldvn – dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis, išreikšiantis apibendrintą triukšmo poveikio sukeliamą dirginimą paros laikotarpiu. Ldvn decibelais (dB) apskaičiuojamas pagal formulę [12.32]:

 

,

čia:

Ldienos – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso slėgio lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui, kaip apibrėžta LST ISO 1996-2:1994 [12.22];

Lvakaro – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso slėgio lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui, kaip apibrėžta LST ISO 1996-2:1994 [12.22];

Lnakties – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso slėgio lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui, kaip apibrėžta LST ISO 1996-2:1994 [12.22].

Dienos trukmė – 12 valandų, vakaro – 4 valandos, nakties – 8 valandos.

Dienos (vakaro, nakties) pradžios standartinis laikas yra toks: diena – nuo 07.00 val. iki 19.00 val., vakaras – nuo 19.00 val. iki 23.00 val. ir naktis – nuo 23.00 val. iki 07.00 val. vietos laiku.

Atsižvelgiama tik į laisvai atsklindantį garsą, tai reiškia, kad neatsižvelgiama į garsą, atsispindėjusį nuo pastato fasado (paprastai manoma, kad matuojant tai sudaro 3 dB pataisą matavimo rezultatuose).

Didžiausios transporto šaltinių skleidžiamo triukšmo pastato išorėje klasifikavimo vertės Ldvn yra nustatytos vidutiniam metiniam transporto srautui [12.32] ir pateiktos 15 lentelėje:

 

15 lentelė

Transporto šaltinių garso slėgio lygių pastato išorėje klasifikatorius.

Didžiausios vidutinių ilgalaikių A svertinių garso lygių, išreikštų per Ldvn, vertės

 

Apsaugomos erdvės tipas

Triukšmo rodiklis

Pastato išorės aplinkos garso klasė

A

B

C

D

E

Neklasi-

fikuoja-ma

Pastato išorės aplinka bent vienoje vietoje

 

Ldvn

 

 

45

 

50

55

60

65

> 65

 

21. Statinio inžinerinių sistemų ir kitų infrastruktūros bei pramonės šaltinių skleidžiamo triukšmo lygiai pastato išorės aplinkoje.

Įvairių statinio inžinerinių sistemų arba šalia jo esančių infrastruktūros statinių ir kitų triukšmo šaltinių (pramogų, aptarnavimo, prekybos, ūkinės veiklos ir t.t.), išskyrus išvardytus 15 lentelėje, skleidžiamo garso slėgio lygių pastato išorėje klasifikavimo vertės pateiktos 16 lentelėje:

 


16 lentelė

 

Statinio inžinerinių sistemų bei kitų infrastruktūros šaltinių triukšmo rodiklių pastato išorės aplinkoje klasifikatorius. Didžiausios ekvivalentinio A svertinio garso slėgio lygio LpA,eq,T  ir didžiausiojo A svertinio garso slėgio lygio LpA,max vertės

 

Apsaugomos erdvės tipas

Matuojamasis dydis

Pastato išorės aplinkos garso klasė

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

Neklasi-fikuoja-ma

Pastato išorės aplinka

 

LpA,eq,T h, dBA

Tdienos (07–19 h)

Tvakaro (19–23 h)

Tnakties (23–07 h)

 

40

35

30

 

45

40

35

 

50

45

40

 

55

50

45

 

60

55

50

 

>60

>55

>50

LpA,max *

Tnakties (23–07 h)

50

55

60

65

70

>70

 

*Šis reikalavimas taikomas, kai nakties laikotarpiu yra virš dešimties triukšmingų atvejų.

Pastaba.

Statinio inžinerinių sistemų ir infrastruktūros šaltinių skleidžiamas triukšmas vertinamas pastato langų ir balkonų išorinėje erdvėje.

 

VII. PASTATO DALIŲ (LANGŲ IR DURŲ) GARSO IZOLIAVIMO KLASĖS

 

22. Langų ir durų garso izoliavimo klasės nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST EN ISO 140-3 [12.33] ir įvertinamos pagal LST EN ISO 717-1 [12.16]. Langai ir durys pagal ore sklindančio garso izoliavimo savybes skirstomi į klases pagal 17 lentelę:

 

17 lentelė

Durų ir langų garso izoliavimo klasės

 

Garso izoliavimo klasė

Garso izoliavimo klasės žymuo Rw–kl, dB

Išmatuotų laboratorinių garso izoliavimo rodiklių Rw ribos, dB

Neklasifikuojama

Neklasifikuojama

£ 20

E

20

21–26

D

25

27–32

C

30

33–37

B

35

38–43

A

40

> 43

 

 

 


VIII. GARSO KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAS

 

23. Garso klasifikavimo protokole turi būti tokia informacija:

23.1. pastato (jo dalies) vidaus aplinkos garso klasė;

23.2. pastato išorės aplinkos garso klasė. Jei pastato išorės garso klasė nenustatoma, tai išorės aplinkos garso klasifikavimo protokole turi būti pažymėta „Neklasifikuota“;

23.3. klasifikavimo atlikimo data; nuoroda į STR 2.01.05:2003;

23.4. pastato statybos užbaigimo metai;

23.5. paskutinės klasifikavimo atitikties patikros data;

23.6. patikrą atlikusios organizacijos pavadinimas ir jos akreditavimo pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuoroda;

23.7. panaudoti matavimo metodai su nuorodomis į atitinkamus apsaugos nuo triukšmo rodiklių matavimo standartus;

23.8. akustinių matavimų atlikimo data;

23.9. patikrintų objektų vienetų skaičius bei kita su jais susijusi informacija;

23.10. rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pastato konstrukcijose padarytų pakeitimų aprašymas;

23.11. kiti svarbūs arba galintys paveikti apsaugos nuo triukšmo sąlygas ir klasifikavimo įvertinimo veiksniai.

231. Akredituotos pastatų akustinių matavimų laboratorijos privalo savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus pastatų akustinių matavimų protokolus, nurodyti bandymo protokolo išdavimo datą, protokolo numerį, pastato (ar jo dalies) unikalų numerį, pastato (ar jo dalies) adresą, nustatytą pastato vidaus aplinkos garso klasę.

Papildyta punktu:

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________

 

STR 2.01.07:2003

1 priedas

 

GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ ATITVARINIŲ KONSTRUKCIJŲ ORO IR SMŪGIO GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIŲ DUOMENYS, NAUDOTINI PROJEKTUOJANT C GARSO KLASĖS PASTATUS

 

1. Pertvarų ir perdangų tarp butų ir visuomeninės paskirties patalpų oro garso izoliacijos ribinės vertės yra reglamentuojamos tariamuoju garso izoliavimo rodikliu , arba standartizuotoju lygių skirtumo rodikliu . Projektuojant pastatų atitvaras reikia vadovautis statybos techniniame reglamente [12.4] numatytais skaičiavimais, atliekamais pagal LST EN 12354-1:2001 [12.27], matavimais, atliekamais laboratorijoje pagal LST EN ISO 140-3:1999 [12.33], ir matavimais, atliekamais natūroje pagal LST EN ISO 140-4 [12.11]. Visais šiais atvejais pagrindiniu oro garso izoliacijos įvertinimo dydžiu pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 717-1:1999 [12.16] pasirinktas tariamasis oro garso izoliavimo rodiklis .

2. Projektiniai pertvarų oro garso izoliacijos skaičiavimai atliekami pagal LST EN 12354-1:2001 [12.27]. Pertvarų ir perdangų tarp izoliuojamų patalpų oro garso izoliacijos matavimai laboratorinėmis sąlygomis atliekami pagal LST EN ISO 140-3:1999 [12.33], o natūrinėse sąlygose pagal standartą LST EN ISO 140-4:2001 [12.11]. Matavimų rezultatai įvertinami pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 717-1:1999 [12.16].

3. Projektiniai perdangų smūgio garso izoliacijos skaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą LST EN 12354-2:2001 [12.28]. Perdangų tarp izoliuojamų patalpų natūriniai smūgio garso izoliacijos matavimai atliekami pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 140-7:2001 [12.13], o matavimų įvertinimas atliekamas pagal standartą LST EN ISO 717-2:002 [12.17]. Perdangų tarp butų ir visuomeninės paskirties patalpų smūgio garso izoliacijos ribinės vertės yra reglamentuojamos normuotuoju svertinio smūgio garso slėgio lygio rodikliu.

4. Projektuojant vienasluoksnes pertvaras gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose galima vadovautis oro garso izoliacijos rodikliais, gautais matavimais laboratorinėse sąlygose. Matavimų rezultatai  pateikiami 1 lentelėje.

 

1 lentelė

 

Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodikliai, gauti matavimais laboratorinėse sąlygose

 

Eil. Nr.

Pertvarų su tinku konstrukcija

Sienos storis

δ, mm

Tūrio masė

γ, kg/m3

Sienos masė m, kg/m²

Oro garso izoliacijos rodiklis , dB

1

Betonas, netinkuotas

250

2400

600

60

2

Betonas, netinkuotas

180

2388

430

55

3

Akytasis betonas

250

1600

400

53

4

Akytasis betonas

120

1500

330

52

5

Skylėtieji blokeliai

240

1375

380

51

6

Tas pats, tik blokelių tuštumos užpildytos smėliu

240

1666

400

56

7

Blokeliai iš lengvo betono

240

1166

280

49

8

Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos pripildytos smėlio

240

1458

350

52

9

Blokeliai iš lengvo betono, tuštumos užpildytos betonu

240

1541

370

53

10

Pilnavidurio betono blokeliai

240

1413

340

52

11

Blokeliai iš kalkinio skiedinio

240

2125

510

55

12

Pilnavidurės plytos

240

1916

460

55

13

Skylėtosios plytos

240

1458

350

53

14

Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių

240

1360

326

56

15

Silikatiniai blokeliai su tinku iš abiejų pusių

80

1360

109

45

16

Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių

365

570

208

52

17

Akyto betono blokeliai su 6 mm tinku iš abiejų pusių

240

570

137

48

18

Keramzitbetonio blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių

200

850

170

52

19

Silikatiniai blokeliai su 10 mm tinku iš abiejų pusių

300

600

180

52

20

Gipso blokeliai

100

900

90

39

21

Gipso blokeliai

80

900

90

38

 

5. Oro garso izoliavimo rodiklis , išmatuotas natūrinėmis sąlygomis dėl garso, sklindančio netiesioginiais keliais per gretutines konstrukcijas, ir blogesnės statybos darbų kokybės yra mažesnis negu , išmatuotas laboratorinėmis sąlygomis, kai pagrindinis garso sklidimo pro pertvarą kelias yra tiesioginis. Skaičiuojant ši įtaka įvertinama Lietuvos standarte LST EN 12354-1:2001 [12.27] aprašytais skaičiavimo metodais.

6. Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliavimo rodiklių vidutinės vertės nustatytos daugkartiniais natūriniais matavimais skirtinguose gyvenamuose namuose pateikiamos 2 lentelėje.

2 lentelė

 

Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodiklių, išmatuotų natūrinėse sąlygose, vertės

 

Eil. Nr.

Konstrukcijos eskizas

Konstrukcijos aprašymas

Oro garso izoliavimo rodiklis , dB

Silikatinių plytų sienos

1.

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Silikatinių plytų mūras 380 mm,

γ = 1800 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

 

m = 710 kg/m2

 

56

2

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Silikatinių plytų mūras 250 mm,

γ = 1800 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

 

m = 476 kg/m2

54

3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Silikatinių plytų mūras 240 mm,

γ = 1916 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

 

m = 486 kg/m2

55

4

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Silikatinių plytų mūras 175 mm,

γ = 2170 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

 

m = 406 kg/m2

52

5

 

 

 

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Silikatinių plytų mūras 115 mm,

γ = 2260 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

 

m = 286 kg/m2

49

Kiaurymėtų plytų sienos

6

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Kiaurymėtų plytų mūras 300 mm,

γ = 1500 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 450 kg/m2

 

54

7

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Kiaurymėtų plytų mūras 250 mm,

γ = 1600 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 426 kg/m2

 

53

8

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Kiaurymėtų plytų mūras 240 mm,

γ = 1458 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 376 kg/m2

 

51

9

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Kiaurymėtų plytų mūras 115 mm,

γ = 1785 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

 

m = 231 kg/m2

 

47

Keramzitbetonio blokeliai

13

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Keramzitbetonio blokeliai

250 mm, γ = 850 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 239 kg/m2

 

53

Monolitinio betono sienos

14

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Monolitinis betonas 250 mm,

γ = 2400 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 600 kg/m2

 

60

15

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Monolitinis betonas 200 mm,

γ = 2300 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 486 kg/m2

 

56

16

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Monolitinis betonas 180 mm,

γ = 2300 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 440 kg/m2

 

54

17

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Monolitinis betonas 140 mm,

γ = 2357 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 330 kg/m2

 

52

18

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Monolitinis betonas 120 mm,

γ = 2300 kg/m3

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

m = 276 kg/m2

 

49

19

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m3

·    Monolitinis betonas 100 mm,

γ = 2300 kg/m‑

·    Tinkas 10 mm, γ = 1300 kg/m‑

m = 230 kg/m‑

 

46

Visada galima oro garso izoliavimo rodiklių, išmatuotų natūroje, verčių sklaida. Ji tiesiogiai priklauso nuo garso sklidimo netiesioginiais keliais per gretutines atitvaras, statybos darbų kokybės, konstrukcijų išpildymo tikslumo.

 

 

7. Daugiasluoksnių perdangų oro ir smūgio garso izoliavimo rodiklių vidutinės matavimų vertės, nustatytos natūriniais matavimais skirtinguose gyvenamuose namuose, pateikiamos 3 lentelėje.

 

3 lentelė

 

Perdangų oro ir smūgio garso izoliacijos rodiklių, išmatuotų natūrinėse sąlygose, vertės

 

Eil. Nr.

Konstrukcijos eskizas

Konstrukcijos aprašymas

Oro garso izoliavimo rodiklis , dB

Smūgio garso izoliavimo rodiklis , dB

Monolitinio gelžbetonio perdangos

1

·    Perdangos plokštė iš monolitinio betono 200 mm, 

·    γ = 2300 kg/m3

·    Glaistas

 

m = 460 kg/m2

 

55

71

2

 

·    Armuota grindų plokštė iš smėlio betono  50 mm,

γ =1800 kg/m3

·    Technologinis atskiriamasis sluoksnis

·    Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis

≤ 15 MN/m2 –  50 mm

·    g/b monolitinė plokštė –
220 mm, γ = 2300 kg/m‑

 

m  = 601 kg/m‑

 

60

47

3

·    Armuota grindų plokštė iš smėlio betono  50 mm,

γ =1800 kg/m3

·    Technologinis atskiriamasis sluoksnis

·    Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis

≤ 15 MN/m2 – 30 mm

·    Smėlio sluoksnis * –
35 mm, γ = 1600 kg/m3       

·    g/b monolitinė plokštė –
200 mm, γ = 2300 kg/m3

 

m = 611 kg/m2

 

61

45

Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos

4

 

·    Perdangos plokštė – 220 mm;

·    Glaistas

m = 288 kg/m2

50

77

5

·    Armuota grindų plokštė iš smėlio betono – 50 mm -

·    Technologinis atskiriamasis sluoksnis

·    Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis ≤ 15 MN/m2 –   50 mm

·    g/b  plokštė – 220 mm

·    Glaistas

 

m = 383 kg/m2

 

54

53

6

·    Armuota grindų plokštė iš smėlio betono – 50 mm -

·    Technologinis atskiriamasis sluoksnis

·    Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis ≤ 15 MN/m2 –  30 mm

·    Smėlio sluoksnis* –35 mm

·    g/b  plokštė – 220 mm

·    Glaistas

 

m = 440 kg/m2

 

56

50

*Smėlio sluoksnio statybose naudoti nerekomenduojama, nes jis būna drėgnas, jame statybos metu kaupiasi papildoma drėgmė, atsiranda įvairių kenksmingų mikroorganizmų ir kt.

Visada galima ir smūgio garso izoliavimo rodiklių, išmatuotų natūroje, verčių sklaida. Ji priklauso nuo  statybos darbų kokybės, konstrukcijų išpildymo tikslumo. Dėl to gali rastis išmatuotų rezultatų skirtumas.

 

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-696, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5691 (2007-12-29), i. k. 107301MISAK00D1-696

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-696, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 138-5691 (2007-12-29), i. k. 107301MISAK00D1-696

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 387 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-219, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06991

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ pakeitimo