Suvestinė redakcija nuo 2022-07-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 63-2875, i. k. 10300GKISAK000V-362

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-01:

Nr. 5-V-649, 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13786

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 23 d. Nr. V-362

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                                   VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 5-V-702

redakcija)

 

 

 

FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų (toliau – asmenys) turimų civilinėje apyvartoje leidžiamų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių, skirtų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams, apyvartos ir jos kontrolės tvarką, leidimų įsigyti ginklus asmenims, nurodytiems Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje (toliau – užsieniečiai), išdavimo ir kontrolės tvarką, turimų ginklų civilinės apyvartos ir jos kontrolės tvarką. Aprašas fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinę apyvartą ir jos kontrolę reguliuoja tiek, kiek atskirų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės nereguliuoja kiti ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojantys teisės aktai.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Ginklo paskirtis – ginklo turėjimas Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytam tikslui.

2.2. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) A kategorijos ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius ir (ar) B kategorijos ginklus Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytai paskirčiai.

2.3. Leidimas parduoti (perdirbti) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo turi teisę parduoti (perdirbti) dokumente nurodytą ginklą (ginklus).

2.4. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimas – nustatyta tvarka atliekami veiksmai, susiję su leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pratęsimu (ginklų perregistravimu).

2.5. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad  asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) C kategorijos ginklus.

2.6. Specialusis šaudymo sportas – šaudymo rungtis sporto varžybose, kurias yra pripažinusi tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija arba nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija, ir kuriai atlikti būtinas ginklas, atitinkantis Įstatymo 3 straipsnio 6–8 punktuose nurodytus kriterijus.

2.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties.

3. Šaunamųjų ginklų pagrindinių dalių apyvartai taikomos tos pačios taisyklės kaip ir šaunamiesiems ginklams.

4. Leidimus laikyti (nešiotis) ginklus išduoda, perregistruoja, panaikina, leidimus parduoti (perdirbti) ginklus išduoda, panaikina ir neterminuotus leidimus laikyti (nešiotis) ginklus išduoda, panaikina apskričių vyriausieji policijos komisariatai (toliau – įgaliota policijos įstaiga). Leidimus įsigyti ginklus, šaudmenis užsieniečiams išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

5. Asmenys Apraše nurodytus prašymus ir kitus dokumentus teikia per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) arba tiesiogiai pagal savo gyvenamąją vietą įgaliotai policijos įstaigai (šiuo atveju su prašymu ir kitais dokumentais turi būti pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas).

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ RŪŠYS

 

6. Nustatomos šios leidimų rūšys:

6.1. leidimas laikyti (nešiotis) ginklus;

6.2. neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus;

6.3. leidimas parduoti (perdirbti) ginklus;

6.4. leidimas įsigyti ginklą.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS

 

7. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikia:

7.1. prašymą išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Prašyme nurodomi kartu su juo gyvenantys asmenys, vyresni kaip 14 metų, ir planuojamų įsigyti ginklų paskirtis ir rūšis. Prašyme turi būti pažymėtas asmens sutikimas dėl asmens duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu, teikimo policijai;

7.2. medicininio patikrinimo išvadą, kurios išdavimo data prašymo pateikimo dieną yra ne vėlesnė negu 3 mėnesiai ir kuri patvirtina, kad asmuo dėl sveikatos būklės gali įsigyti ir turėti ginklus, išduotą Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – medicininio patikrinimo išvada). Medicininio patikrinimo išvados pateikti nereikia, kai medicininio patikrinimo išvada yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos informacine sistema (toliau – Policijos IS). Šis papunktis netaikomas Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims, pateikusiems Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatytą pažymą;

7.3. Aprašo 25 punkte nurodytą dokumentą (dokumentas pateikiamas tik įsigyjant ginklus medžioklei);

7.4. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą Lietuvos Respublikoje registruotai šaudymo sporto organizacijai (toliau – šaudymo sporto organizacija) (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus sportui);

7.5. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą Lietuvos šaulių sąjungai, Lietuvos kariuomenei ar Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti);

7.6. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo per pastaruosius 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos reguliariai užsiėmė šaudymo sportu (dalyvavo bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo sporto varžybose), aktyviai treniravosi (dalyvavo bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo sporto pratybose) rengdamasis specialiojo šaudymo sporto varžyboms ir dalyvavo specialiojo šaudymo sporto varžybose (dokumentai pateikiami tik įsigyjant A kategorijos ginklus specialiajam šaudymo sportui);

7.7. užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), kad šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas (toliau – teistumo pažyma), iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos. Jei užsienietis buvo teistas, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė, ar ji atlikta (pateikiama dėl pareiškėjo ir kartu su juo viename būste gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų, kurie yra užsieniečiai).

8. Pareigūnas, priėmęs pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitus dokumentus, patikrina pareiškėjo pateiktus dokumentus ir:

8.1. kai pateikiama per PEPS, prašymo ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų elektronines kopijas perkelia į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą (toliau – PLVIS);

8.2. kai pateikiama tiesiogiai, registruoja tiesiogiai (žodžiu) pateiktą prašymą PLVIS, užregistruotą prašymą atspausdina, pateikia asmeniui pasirašyti ir prašymą kartu pateiktų dokumentų elektroninėmis kopijomis įkelia į PLVIS, o popierinius dokumentus grąžina pareiškėjui;

8.3. registruoja pareiškėją ir prašyme nurodytus asmenis PLVIS, patikrina pareiškėjo ir prašyme nurodytų vyresnių kaip 14 metų asmenų duomenis Vidaus reikalų informacinėje sistemoje ir Policijos IS. Jei trūksta kurio nors dokumento ar jie netinkamai įforminti (apie tai pareiškėją informuoja dokumentus priimantis pareigūnas), pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų juos turi pateikti. Jei pareiškėjas per 15 kalendorinių dienų nepateikė trūkstamų dokumentų, jis, prašymo pateikimo būdu (išskyrus atvejus, kai yra pareiškėjo prašymas gauti informaciją kitokiu būdu negu buvo pateiktas pats prašymas) informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena;

8.4. parengia pažymą pareiškėjui, kad prašymas gautas. Pažymoje nurodoma, kad sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos, taip pat nurodoma sprendimo apskundimo tvarka bei terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimtas teigiamas sprendimas. Pažyma pareiškėjui išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

8.4.1   per PEPS (jeigu pareiškėjas pateikė prašymą per PEPS);

8.4.2   raštu kartu su dokumentų originalais (jeigu pareiškėjas kreipėsi tiesiogiai ir dokumentų originalai bei pažyma nebuvo atiduoti registruojant prašymą).

9. Duomenis apie policijos pareigūnams suteiktą teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą pareigūnas ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo (toliau – pareigūnas) patikrina Policijos IS Personalo posistemyje.

10. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, pareigūnas organizuoja patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus pareiškėjui galėtų būti neišduodamas.

11. Pareiškėjas ir prašyme nurodyti vyresni kaip 14 metų asmenys tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos, taip pat patikrinama, ar nėra kitų Įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas negali įsigyti ar turėti ginklų. Asmenis pareigūnas tikrina naudodamasis Vidaus reikalų informacine sistema ir Policijos IS ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privaloma informaciją patikslinti ar papildyti.

12. Jeigu atlikus patikrinimus gaunama informacija, kuria remiantis galima numanyti, kad pareiškėjas ar kartu su juo gyvenantis (-ys) asmuo (-enys) gali būti padaręs (-ę) kitų teisėtvarkos pažeidimų, pareiškėjas gali turėti sveikatos problemų arba pareiškėjas pateikė klaidingus duomenis ar suklastotus dokumentus, būtina atlikti papildomus patikrinimus (pvz., pateikti paklausimą kitoms  policijos įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, apklausti asmenis).

13. Jeigu nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas, pareigūnas PLVIS parengia teigiamą sprendimą ir atsakymą asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Teigiamą sprendimą PLVIS tvirtina įgaliotos policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patvirtinus teigiamą sprendimą, pareigūnas atsakymą asmeniui pateikia pasirašyti įgaliotos policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami ir saugomi PLVIS.

14. Jeigu atliekant patikrinimą buvo nustatyta priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais, parengiamas neigiamas sprendimas ir atsakymas asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neišdavimo. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma), priimtas vadovaujantis Įstatyme ir Apraše nustatytais reikalavimais. Neigiamas sprendimas dėl kartu gyvenančio asmens neatitikties Įstatyme nustatytiems reikalavimams surašomas laikantis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Neigiamą sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas, tvirtinti sprendimą ir pasirašyti atsakymą asmeniui pateikia įgaliotos policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Neigiami sprendimai ir atsakymai pasirašomi ir tvirtinami Policijos dokumentų valdymo sistemoje, į PLVIS įkeliamai atsakymo ir sprendimo elektroniniai nuorašai.

15. Išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus atsisakoma Įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje, 12 straipsnio 12 dalyje, 17 straipsnyje nurodytais atvejais, taip pat, jei asmuo neatitinka Įstatymo 13 straipsnio 2–5, 9 ar 14 dalyse nustatytų reikalavimų, taip pat, jei asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu.

16. Patikrinimai turi būti atliekami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Šio punkto terminai gali būti pratęsiami Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju.

17. Apie sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu arba per PEPS (informavimo būdas pasirenkamas pagal prašymo pateikimo būdą).

18. Jeigu priimamas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, siunčiamame rašte nurodoma, kokius papildomus dokumentus, nurodytus Aprašo 19 punkte, asmuo turi pateikti atsiimdamas leidimą. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą, kartu su atsakymu pareiškėjui visais atvejais raštu siunčiamas sprendimo elektroninio dokumento nuorašas.

19. Pareiškėjas, dėl kurio priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos turi pateikti:

19.1. Aprašo IV skyriuje nurodytą dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikytas egzaminas tai ginklo paskirčiai, kuriai pateiktas prašymas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, jei šis dokumentas nebuvo pateiktas kartu su prašymu išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Dokumento pateikti nereikia, jei dokumento duomenys suvesti skiltyje „Išlaikyti egzaminai“ (ar dokumento duomenys suvesti, pareiškėjas gali pasitikrinti PEPS skiltyje „Išduoti leidimai ir licencijos“). Duomenis apie policijos pareigūnų ir buvusių policijos pareigūnų išlaikytą egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimosi (priskyrimo) pareigūnas patikrina Policijos IS Personalo posistemyje. Dokumento, (išskyrus Aprašo 25 punkte nurodytą dokumentą) patvirtinančio, kad išlaikytas egzaminas, duomenis pareigūnas suveda į PLVIS skiltį „Išlaikyti egzaminai“;

19.2. deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, kurioje taip pat nurodoma, ar asmuo turi įsigijęs Įstatymo 3 straipsnyje nurodytų ginklų ir ginklų priedėlių, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių. Deklaraciją pareiškėjas užpildo per PEPS arba, tiesiogiai atvykus pareiškėjui, pareigūnas pagal pareiškėjo pateiktą informaciją PLVIS užpildo deklaraciją apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas, kurioje nurodo duomenis apie asmens deklaruotas ginklo (-ų) laikymo sąlygas, PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą „Asmens deklaracija (pirmas ginklas)“, atspausdina deklaraciją ir asmens pasirašytos deklaracijos elektroninę kopiją prideda PLVIS skiltyje  „Ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimai.

Jei ginklas (-ai) bus saugomas (-i) pas subjektą, turintį leidimą laikyti ginklus, kartu su deklaracija, patvirtinančia, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, pateikiama ginklo (-ų) saugojimo sutartis (sutikimas). Pareiškėjas, pildydamas deklaraciją PEPS, arba pareigūnas, pildydamas deklaraciją PLVIS, suveda ginklų saugyklos, kurioje bus saugomas ginklas (-ai), informaciją apie ginklo laikymo sąlygas.

20. Pareiškėjui per 5 mėnesius nepateikus Aprašo 19 punkte nurodytų dokumentų, sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo laikomas negaliojančiu ir pareiškėjas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo turi kreiptis Aprašo 7 punkte nurodyta tvarka.

21. Pareigūnas, gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, parengia leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Leidimą pasirašo jį parengęs pareigūnas arba įgaliotos policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Leidimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pateikiami Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai.

22. Kai pareiškėjas Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus pateikė kartu su prašymu išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo, leidimas išduodamas tą pačią dieną, kai priimamas Aprašo 13 punkte nurodytas sprendimas.

23. Pareiškėjas, atsiimdamas leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privalo pateikti kartu su prašymu pateiktų elektroninių dokumentų kopijų originalus (tais atvejais kai elektroninių dokumentų kopijos buvo pateiktos per PEPS). Pareigūnas sutikrina pateiktus dokumentus su elektroninėmis dokumentų kopijomis PLVIS ir dokumentų originalus grąžina pareiškėjui. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos arba iki medicininio patikrinimo išvados galiojimo pabaigos, jei medicininio patikrinimo išvada išduota trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui. Leidimas laikyti (nešiotis) A kategorijos ginklus šaulio tarnybai ar profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti, išduotas asmeniui pirmą kartą, galioja 2 metus.

 

IV SKYRIUS

EGZAMINO IŠLAIKYMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

 

24. Ginklų turėjimo savigynai egzamino išlaikymą patvirtina vienas iš dokumentų:

24.1. egzamino išlaikymo pažymėjimas pagal patvirtintą Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą, Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programą, Apsaugos darbuotojo formaliojo mokymo programą arba Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą;

24.2. pažyma, nurodyta Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje.

25. Ginklų turėjimo medžioklei egzamino išlaikymą patvirtina medžiotojo bilietas, išduotas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo nustatyta tvarka, arba užsienio šalies išduotas analogiškas medžiotojo bilietui dokumentas, kurio tikrumą patvirtino tos šalies kompetentinga institucija.

26. Ginklų turėjimo sportui egzamino išlaikymą patvirtina šaudymo sporto organizacijos pažyma (raštas), kad asmuo sporto organizacijos nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo sportui nešiojimosi ir naudojimo.

27. Ginklų turėjimo šaulio tarnybai egzamino išlaikymą patvirtina dokumentas, įrodantis, kad Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta tvarka yra išlaikytas egzaminas.

28. Ginklų turėjimo profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario individualiems praktiniams įgūdžiams tobulinti egzamino išlaikymą patvirtina pažyma, kad suteikta teisė tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą.

 

V SKYRIUS

NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS

 

29. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikia:

29.1. prašymą išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Prašyme turi būti pažymėtas asmens sutikimas dėl asmens duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu, teikimo policijai;

29.2. Aprašo 7.2 ir 7.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

30. Prašymas tvarkomas, patikrinimai atliekami ir sprendimas priimamas Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

31. Priėmus sprendimą išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas išduodamas sprendimo priėmimo dieną, o siunčiamame rašte pažymima, kad pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 mėnesius turi atvykti į įgaliotą policijos įstaigą pasiimti leidimo. Rašte taip pat nurodoma, kad, neatsiėmus neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus per nustatytą terminą, dėl kito neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo galima kreiptis bendrąja tvarka į įgaliotą policijos įstaigą.

32. Asmeniui, turinčiam galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikus Aprašo 29.1 papunktyje nurodytą prašymą, neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduodamas prašymo pateikimo dieną. Nesant galimybės išduoti leidimą prašymo pateikimo dieną, neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IR NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ

LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PATIKSLINIMAS

 

33. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ir neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus patikslinamas pasikeitus asmens duomenims, kurie yra nurodyti leidime.

34. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus patikslinamas išduodant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus papildomoms ginklų paskirtims.

35. Asmuo, pageidaujantis patikslinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus pateikia:

35.1. prašymą, kuriame nurodoma leidimo tikslinimo priežastis;

35.2. dokumentus, patvirtinančius egzamino išlaikymą būtent tai ginklo paskirčiai, kuriai prašoma išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (jei leidimą laikyti (nešiotis) ginklus prašoma papildyti naujomis ginklų paskirtimis).

36. Asmenims, netekusiems teisės medžioti, ilgieji lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai perregistruojami savigynai be Aprašo 24 punkte nurodyto dokumento. Šiuo atveju trumpuosius šaunamuosius ginklus savigynai asmuo gali įsigyti tik pateikęs vieną iš Aprašo 24 punkte nurodytų dokumentų.

37. Prašymas patikslinti leidimą priimamas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka, o leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduodamas Aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

38. Patikslinus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimo galiojimo terminas nesikeičia.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IR NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS GINKLO NAUDOTOJUI

 

39. Ginklo savininkas jam priklausantį ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu gyvenančiam šeimos nariui (toliau – naudotojas), turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą. Laikyti ar nešiotis ginklą naudotojas gali tik gavęs naudotojo leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą naudotojo leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, dėl kurio išdavimo prašymą pateikė ginklo savininkas.

40. Ginklo savininkas, pageidaujantis perleisti nuolat naudoti ginklą naudotojui, pateikia:

40.1. prašymą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo naudotojui, kuriame nurodo naudotojo asmens kodą, vardą, pavardę ir ginklų paskirtį;

40.2. Aprašo 7.2 ir 7.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus, išduotus naudotojo vardu;

40.3. prašant išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui, papildomai pateikiami dokumentai, patvirtinantys egzamino išlaikymą tai ginklų paskirčiai, ir Aprašo 7.5 papunktyje nurodyti dokumentai (jei ginklų paskirtis – šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti) arba Aprašo 7.6 papunktyje nurodyti dokumentai (jei A kategorijos ginklų paskirtis – specialusis šaudymo sportas), išduoti naudotojo vardu.

41. Prašymas tvarkomas, patikrinimai atliekami ir sprendimas priimamas Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

42. Jei pateikiami visi reikiami dokumentai ir jie tinkamai įforminti, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui, turinčiam leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, išduodamas Aprašo nustatyta tvarka per 5 darbo dienas, kitu atveju – Aprašo nustatyta tvarka ir terminais, per kuriuos priimamas sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PERREGISTRAVIMAS

 

43. Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos asmuo privalo perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

44. Prieš perregistruojant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, graižtviniai trumpieji šaunamieji ginklai (pistoletai ir revolveriai) išbandomi A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 5-V-641 „Dėl A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Jeigu ginklas buvo išbandytas ir nuo jo išbandymo nėra praėję vieni metai, pakartotinis išbandymas neatliekamas.

45. Asmuo, pageidaujantis perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi pateikti:

45.1. Aprašo 7.1 papunktyje nurodytą prašymą;

45.2. Aprašo 19.2 papunktyje nurodytą deklaraciją, kurioje taip pat nurodoma, ar asmuo turi visus ginklus. Deklaracijos pateikti nereikia, jeigu nuo paskutinės deklaracijos pateikimo praėję mažiau nei 5 metai ir ginklo (-ų) laikymo sąlygos nepasikeitė;

45.3. Aprašo 7.2 papunktyje nurodytus dokumentus;

45.4. priklausomai nuo turimų ginklų paskirties Aprašo 7.3–7.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Aprašo 7.4–7.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų išdavimo data jų pateikimo dieną turi būti ne vėlesnė negu vieni metai.

46. Prašymas tvarkomas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka. Deklaracija, patvirtinanti, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, pildoma Aprašo 19.2 papunktyje nustatyta tvarka, PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas „Asmens deklaracija (ginklo perregistravimas)“.

47. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus perregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pateikiami Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai.

48. Atlikus patikrinimus ir nustačius priežastis, dėl kurių Įstatymo nustatyta tvarka asmuo negali turėti ginklų, priimamas sprendimas panaikinti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimą Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

49. Jeigu perregistravus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus nustatomos Įstatyme nurodytos priežastys, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, perregistruotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas Aprašo IX skyriuje nustatyta tvarka.

50. Asmenų patikrinimai atliekami Aprašo 11–12 punktuose nustatyta tvarka ir, esant Įstatyme nustatytoms priežastims, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, sprendžiama dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo (išskyrus atvejus, kai ginklo savininkas įsipareigoja laikyti arba laiko ginklą (-us) ne savo gyvenamojoje vietoje).

51. Asmeniui, deklaravusiam ginklų laikymo vietą kitos įgaliotos policijos įstaigos prižiūrimoje teritorijoje, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus turi būti pakeistas. Apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, ginklo (-ų) laikymo vietą, turi būti padaromos žymos PLVIS.

52. Ginklo (-ų) savininkas, kurio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas pasibaigė, nedelsdamas turi atiduoti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, jų dalis įgaliotai policijos įstaigai laikinai saugoti. Ginklo (-ų) savininkui to nepadarius, ginklai, A kategorijos ginklų priedėliai, šaudmenys, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, jų dalys paimamos Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 5-V-551 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

53. Ginklo savininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos įspėjamas, kad jei be svarbių priežasčių per 30 kalendorinių dienų nepateiks dokumentų, būtinų leidimui laikyti (nešiotis) ginklus perregistruoti, leidimo galiojimas, vadovaujantis Įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, bus panaikintas.

54. Jei ginklo (-ų) savininkas per 30 kalendorinių dienų po to, kai buvo įspėtas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo perregistravimo, be svarbių priežasčių nepateikia dokumentų, būtinų leidimui laikyti (nešiotis) ginklus perregistruoti, leidimo galiojimas, vadovaujantis Aprašo IX skyriumi, panaikinamas. Svarbiomis priežastimis laikytinas gydymasis, komandiruotė ir kitos panašios aplinkybės, kurios truko ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo dienos, jeigu ginklo savininkas pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

 

IX SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS ir neterminuotų leidimų laikyti (nešiotis) ginklus GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

55. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo PLVIS dienos arba per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, dėl kurių asmuo negali turėti ginklų, įsiteisėjimo:

55.1. Įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka;

55.2. kai asmuo per 40 darbo dienų nuo įpareigojimo pasitikrinti sveikatą dienos be pateisinamų priežasčių nepateikia įgaliotai policijos įstaigai medicininio patikrinimo išvados;

55.3. kai asmuo per 40 darbo dienų nuo įpareigojimo baigti kursus ir perlaikyti egzaminą dienos be pateisinamų priežasčių nepateikia įgaliotai policijos įstaigai egzamino išlaikymo pažymėjimo (tik dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo panaikinimo);

55.4. kai asmuo, kuris neturi registruotų ginklų, per vieną mėnesį nuo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos nesikreipė dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus pratęsimo;

55.5. jeigu asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;

55.6. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme nustatytais atvejais.

56. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas naudotojui taip pat panaikinamas ginklo savininkui per vieną mėnesį nuo naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos nesikreipus dėl naujo naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo.

57. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo panaikinimo pagrindas yra aplinkybes, dėl kurių gali būti panaikinamas leidimas, patvirtinanti medžiaga. Ja remiantis ir priimamas sprendimas. Sprendimas dėl leidimo panaikinimo surašomas laisva forma, jį tvirtina įgaliotos policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS. Kai leidimas panaikinamas dėl sąmoningai klaidingų duomenų ar suklastotų dokumentų pateikimo, pareigūnas nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą.

58. Sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo panaikinimo nesurašomas:

58.1. panaikinus leidimų galiojimą Įstatymo 40 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nustatytais pagrindais, kai visi asmens turimi ginklai tinka likusioms leidime paskirtims;

58.2. panaikinus leidimų galiojimą asmens prašymu – PLVIS panaikinimo priežastis nurodoma „Asmens prašymu“;

58.3. Aprašo 55.4 papunktyje ir Aprašo 56 punkte nustatytais atvejais. PLVIS panaikinimo priežastis nurodoma „Leidimo nepratęsimas“.

59. Įgaliota policijos įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuriam išduoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas panaikintas. Kai leidimo galiojimas panaikintas priimant sprendimą, asmeniui taip pat išsiunčiama sprendimo kopija. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo panaikinimas įsigalioja iš karto priėmus sprendimą jį panaikinti, net jei jis ir ginčijamas.

60. Panaikinus leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimą Įstatymo 40 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nustatyta tvarka, ginklo savininkas gali įgaliotai policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti ginklus kitai paskirčiai, jeigu tokių rūšių ginklus šiai paskirčiai leidžiama turėti. Norint perregistruoti ginklus kitai paskirčiai, būtina gauti tai paskirčiai leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

61. Panaikinus leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimą, pareigūnas privalo ne vėliau kaip leidimo panaikinimo dieną pažymėti PLVIS, kad leidimo galiojimas yra apribotas. Išregistravus paskutinį leidime nurodytą ginklą, pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pažymėti PLVIS, kad leidimo galiojimas panaikintas.

 

X SKYRIUS

GINKLŲ, A KATEGORIJOS GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ ĮSIGIJIMAS

 

62. Asmenys gali įsigyti tik tokios kategorijos ir rūšies ginklus, kurie nurodyti leidime laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotame leidime laikyti (nešiotis) ginklus. Profesinei veiklai skirtus šautuvus ir pistoletus, kuriais galima atlikti injekciją iš tam tikro atstumo, jų šovinius gali įsigyti ir turėti asmenys, gavę neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Asmenys, turintys ginklų, gali įsigyti ir turėti šiems ginklams tinkančius šaudmenis ir ginklų dalis.

63. A, B, C kategorijų ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, jų dalys įsigyjami:

63.1. Lietuvoje iš subjektų, turinčių teisę prekiauti civilinėje apyvartoje atitinkamos kategorijos ar rūšies ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, arba per ginklų tarpininkus;

63.2. užsienio valstybėse gavus išankstinį sutikimą ar leidimą įvežti (išvežti) ginklus. Kai gavus išankstinį sutikimą, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, jų dalys įsigyjami užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis), juos galima atsisiųsti tik per subjektus, turinčius teisę prekiauti civilinėje apyvartoje atitinkamos kategorijos ar rūšies ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis. Šiuo atveju išankstiniame sutikime turi būti įrašomas subjekto, turinčio teisę prekiauti civilinėje apyvartoje atitinkamos kategorijos ar rūšies ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, adresas.

64. A, B, C kategorijų ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, jų dalys įsigyjami pateikus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

65. Europos fiziniai asmenys, pateikę asmens dokumentą ir Europos šaunamojo ginklo leidimą, turi teisę įsigyti šaudmenų ginklui, kuris įrašytas šiame leidime.

66. Ginklų savininkas ar naudotojas:

66.1. turintis 357 MAGNUM kalibro revolverį, gali įsigyti ir turėti .38 SPECIAL tipo šovinių;

66.2. turintis 22 LR tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir turėti .22 SHORT tipo šovinių;

66.3. turintis 1895 m. modelio NAGANT tipo revolverį, gali įsigyti ir turėti .32 SW LONG tipo šovinių;

66.4. turintis 7,62 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir turėti 7,63 x 25 tipo šovinių;

66.5. turintis 7,63 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir turėti 7,62 x 25 tipo šovinių;

66.6. gali įsigyti ir turėti garsinių ir imitacinių šovinių, tinkančių jo turimam A, B ar C kategorijos šaunamajam ginklui.

67.  D kategorijos ginklai, ginklų priedėliai D kategorijos ginklams Lietuvoje įsigyjami pateikus asmens dokumentą arba užsienio valstybėse ir įvežami Pavienių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo iš jos, vežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių eksporto, importo, vežimo ir gabenimo tranzitu“, nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

GINKLŲ REGISTRAVIMAS, GINKLŲ PAŽYMĖJIMŲ, LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IR NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

68. Padovanotą ar užsienio valstybėje įsigytą A, B ar C kategorijos ginklą asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ginklo įsigijimo ar padovanojimo dienos privalo įregistruoti įgaliotoje policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklą (-us).

69. Jeigu asmuo yra paveldėjęs ginklus ir pageidauja juos įregistruoti savo vardu, į įgaliotą policijos įstaigą dėl ginklų įregistravimo turi kreiptis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo dienos.

70. Asmuo, pageidaujantis įregistruoti ginklą, turi pateikti:

70.1. prašymą;

70.2. ginklą (išskyrus atvejus, kai ginklas saugomas policijos įstaigoje);

70.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

70.4. apdovanojimo ginklu dokumentą, jeigu asmenį ginklu apdovanojo Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, krašto apsaugos ministras, Lietuvos kariuomenės vadas ar vidaus reikalų ministras (pateikiama, kai apdovanojama ginklu);

70.5. ginklo dovanojimo sutartį, kuri pateikiama dalyvaujant dovanos teikėjui ir dovanos gavėjui. Pareigūnas atlieka patikrinimą, ar dovanos gavėjas turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (pateikiama, kai ginklas dovanojamas);

70.6. paveldėjimo teisės liudijimą. Kai yra keli paveldėtojai, pateikiama arba ginklo dovanojimo sutartis, arba paveldėtojų rašytinis susitarimas dėl ginklo atitekimo vienam iš paveldėtojų, kurį paveldėtojai pasirašo įgaliotoje policijos įstaigoje (pateikiama, kai ginklas paveldimas);

70.7. užsienio valstybės išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad ginklas užsienio valstybėje įsigytas ar užsienio valstybėje buvo turėtas ir į Lietuvos Respubliką įvežtas teisėtai (pateikiama, kai ginklai įvežti į Lietuvos Respubliką).

71. Ginklo savininkas, pageidaujantis patikslinti ginklo, ginklo dalies duomenis arba pakeisti ginklo kategoriją, kai įsigytas A kategorijos ginklas, pakeitus dėtuvę gali būti realizuojamas kaip B kategorijos ginklas, įgaliotai policijos įstaigai pateikia:

71.1. prašymą;

71.2. ginklo pažymėjimą;

71.3. ginklą.

72. Pareigūnas, gavęs Aprašo 70 ar 71 punkte nurodytą asmens prašymą ir kitus dokumentus, įregistruoja ginklą arba patikslina ginklo duomenis PLVIS ir išduoda ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Ginklo pažymėjimą pasirašo jį išdavęs pareigūnas arba įgaliotos policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

73. Graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų registravimui taikomos Aprašo 44 punkto nuostatos.

74. Jeigu ginklo, vamzdžių, spynos numeriai ar ginklo modelis ir jų numeriai dokumentuose nesutampa akivaizdžiai dėl techninės klaidos, surenkami reikiami dokumentai, patikrinama, ar ginklas nėra ieškomas Policijos IS Ieškomų ginklų registre, surašoma išvada, kurioje pagrindžiami pakeitimai dokumentuose (išvadą tvirtina įgaliotos policijos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo), ir ginklas įregistruojamas. Išvada turi būti surašyta ir ginklas įregistruotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Ginklas ir jo įsigijimo dokumentai paimami iki ginklo įregistravimo.

75. Jeigu ginklo modelis ir jo duomenys įsigijimo dokumentuose neatitinka iš dalies (dėl raidžių transkripcijos, dėl įsigijimo dokumentuose neįrašytos ginklo modelio modifikacijos ir kt.), išvada nerašoma – pareigūnas įregistruoja ginklą su patikslintais duomenimis.

76. Asmuo, praradęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikia prašymą dėl dublikato išdavimo. Prašymas tvarkomas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka. Leidimo dublikatas su žyma „D“ išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

77. Asmuo, praradęs ginklo pažymėjimą gali pateikti Aprašo 76 punkte nurodytą prašymą arba ginklo pažymėjimą atsispausdinti iš PEPS.

 

XII SKYRIUS

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ LAIKYMAS, SAUGOJIMAS, NEŠIOJIMASIS, GABENIMAS IR NAUDOJIMAS

 

78. Ginklo savininkas, naudotojas ginklą (-us) laiko, nešiojasi, gabena ir naudoja Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Ginklo savininkas gali laikyti ginklus kitoje (ne savo gyvenamojoje) vietoje, kito asmens būste, pas asmenis, teikiančius ginklų saugojimo paslaugą, darbovietėje ir kt.

80. Ginklo savininkas, pageidaujantis ginklus laikyti kitoje vietoje (ne asmens gyvenamojoje vietoje), pateikia:

80.1. prašymą dėl ginklo laikymo kitoje (ne gyvenamojoje) vietoje. Jei ginklas bus laikomas būste, kuriame gyvena kiti asmenys, nurodomi ir vyresnių nei 14 metų tame būste gyvenančių asmenų duomenys;

80.2. dokumentą, patvirtinantį galimybę laikyti ginklus nurodytoje vietoje (sutartį, sutikimą ar kt.), jei ginklai bus laikomi ne gyvenamajame būste.

81. Įgaliota policijos įstaiga ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvertina, ar bus užtikrinimas ginklų saugumas, ir pateikia atsakymą dėl galimybės laikyti ginklus kitoje vietoje.

82. Ginklo savininkas, gavęs teigiamą įgaliotos policijos įstaigos atsakymą, deklaruoja ginklo laikymo sąlygas Aprašo 19.2 papunktyje nustatyta tvarka.

83. Ginklo savininkas gali laikinai laikyti ginklus kitoje vietoje (ne daugiau kaip vienoje), kurioje laikinai gyvena ir (arba) naudoja ginklus.

84. Ginklo savininkas, pageidaujantis laikinai laikyti ginklą (-us), įgaliotai policijos įstaigai, kurios prižiūrimoje teritorijoje nori laikyti ginklą (-us), pateikia prašymą leisti laikinai laikyti ginklą (-us) ir deklaraciją Aprašo 19.2 papunktyje nustatyta tvarka. PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“. Ginklo (-ų) savininko ir kitoje vietoje kartu gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų patikrinimai atliekami Aprašo 11–12 punktuose nustatyta tvarka, ir jeigu yra Įstatyme nustatytų priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikinai laikyti ginklo, pateikiamas neigiamas atsakymas. Jei priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikyti ginklo (-ų) šioje vietoje, nenustatoma, įgaliota policijos įstaiga informuoja pareiškėją per PEPS arba raštu (priklausomai nuo prašymo pateikimo būdo). Pranešime taip pat nurodoma, kad laikinai toje vietoje asmuo ginklą (-us) gali saugoti iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos. Įgaliota policijos įstaiga informuoja leidimą laikyti (nešiotis) ginklus išdavusią įgaliotą policijos įstaigą (jei skiriasi leidimą išdavusi ir patikrinimą atlikusi įgaliotos policijos įstaigos), o ši informaciją apie laikiną ginklo (-ų) laikymo vietą įtraukia į PLVIS.

85. Laikinoje vietoje gali būti laikomas (-i) tik ginklas (-ai), nurodytas (-i) įgaliotos policijos įstaigos rašte.

86. Draudžiama ginklą (-us) palikti laikinoje laikymo vietoje, ginklo savininkui persikėlus į nuolatinę gyvenamąją vietą.

87. Perregistravus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, dėl laikino ginklo (-ų) laikymo galima kreiptis Aprašo 84 punkte nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimas

 

88. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys paimami Įstatymo 41 straipsnyje nustatytais atvejais.

89. A kategorijos ginklų priedėliai, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, paimamos nustačius, kad asmuo neturi teisės jų turėti. Jei asmuo deklaravo, kad neturi A kategorijos ginklų priedėlių ir pirmiau nurodytų dėtuvių, pareigūnas nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą.

90. Jeigu įtariama, kad pakeistas ar sunaikintas ginklo, spynos ar vamzdžio numeris arba kad įrašai leidime laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjime ar užsienio valstybių institucijų išduotuose dokumentuose, patvirtinančiuose ginklo įsigijimą ir įvežimą į Lietuvos Respubliką, yra suklastoti arba yra kitų Įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytų pagrindų, pareigūnas privalo:

90.1. paimti dokumentus, susijusius su ginklu (leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo įsigijimo dokumentus ir kt.);

90.2. paimti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis;

90.3. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą.

91. Aprašo 90 punkte nurodytais atvejais pareigūnas ginklą paima ir tolesnius veiksmus atlieka Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 5-V-229 „Dėl Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

92. Jeigu leidimas laikyti (nešiotis) ginklus yra panaikintas ar pasibaigęs jo galiojimas ir yra priimtas įgaliotos policijos įstaigos sprendimas realizuoti ginklus, šaudmenis arba pareigūnui kyla įtarimų dėl ginklo (-ų) tinkamumo naudoti, ginklas (-ai) paimamas (-i) ir tolesni veiksmai atliekami Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 5-V-551 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

93. Visais atvejais, kai ginklas (-ai) iš asmens yra paimamas (-i), tačiau sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo (nešiotis) ginklus panaikinimo nepriimamas, pareigūnas, paėmęs ginklą (-us), privalo kartu paimti ir asmens turimą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, taip pat ginklo (-ų) pažymėjimą (-us).

94. Kai asmuo atsisako grąžinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, taip pat ginklo (-ų) pažymėjimą (-us), pareigūnas privalo paimti rašytinį paaiškinimą dėl leidimų ir pažymėjimo (-ų) negrąžinimo ir įkelti jį į PLVIS.

95. Pareigūnas ginklo (-ų) paėmimo dieną arba informacijos apie paimtą ginklą (-us) gavimo dieną PLVIS turi pažymėti, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas apribotas.

 

XIV SKYRIUS

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ REALIZAVIMAS, PERDIRBIMAS IR SUNAIKINIMAS

 

96. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys realizuojami per subjektus, turinčius teisę prekiauti civilinėje apyvartoje atitinkamos kategorijos ar rūšies ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, arba per ginklų tarpininkus.

97. Ginklo savininkas, pageidaujantis realizuoti ginklą, šaudmenis, jų dalis, subjektui, turinčiam teisę prekiauti civilinėje apyvartoje atitinkamos kategorijos ar rūšies ginklais, kartu su ginklu, šaudmenimis, jų dalimis turi pateikti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

98. Ginklo savininkas, norintis perdirbti ginklą (pakeisti ginklo kokybės charakteristikas, susilpninti vamzdį ir kt.), turi pateikti prašymą. Kartu su prašymu ginklo savininkas pateikia ginklą ir ginklo gamintojo dokumentus, kuriuose yra nurodytos ginklo techninės charakteristikos. Leidimas parduoti (perdirbti) ginklą neišduodamas, jeigu prašymas pateikiamas dėl perdirbimo, kuris pakeistų ginklo pirminius rūšies požymius. Išduodant leidimą perdirbti ginklą, priimamas sprendimas, kuriuo nustatomos ribos, kiek leidžiama ginklą perdirbti. Leidimas perdirbti ginklą išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Perdirbtus ginklus, šaudmenis (išskyrus perdirbtus į visiškai netinkamus naudoti) ginklo savininkas privalo savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka išbandyti, ar jie atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

99. Paveldėtojas, negavęs leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba nenorintis nustatyta tvarka ginklo užregistruoti savo vardu (turi tikslą ginklą realizuoti), turi kreiptis į įgaliotą policijos įstaigą dėl leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimo. Norėdamas gauti leidimą parduoti (perdirbti) ginklą, paveldėtojas įgaliotai policijos įstaigai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo dienos turi pateikti:

99.1. prašymą parduoti (perdirbti) ginklą;

99.2. paveldėjimo teisės liudijimą. Kai yra keli paveldėtojai, policijos įstaigai pateikiama arba ginklo dovanojimo sutartis, arba paveldėtojų rašytinis susitarimas dėl ginklo atitekimo vienam iš paveldėtojų;

99.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

100. Jei pateikiami visi reikiami dokumentai ir jie tinkamai įforminti, leidimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

101. Paveldėtojui, kuris turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikus Aprašo 99 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas leidimas parduoti (perdirbti) ginklą ir atiduodamas ginklas. Duomenys apie leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimą įrašomi PLVIS. Jei paveldėtojas tokio leidimo neturi, ginklai ir šaudmenys gabenami Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 5-V-551 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

102. Paveldėtojas gali paveldėtą ginklą dovanoti asmeniui, turinčiam teisę turėti tos kategorijos ir rūšies ginklus, Aprašo XI skyriaus nustatyta tvarka.

 

 

 

XV SKYRIUS

ĮPAREIGOJIMAS PASITIKRINTI SVEIKATĄ AR PERLAIKYTI EGZAMINĄ

 

103. Įgaliotos policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo, turintis ginklą ar pageidaujantis įsigyti ginklą (kai yra pateikti dokumentai ir atlikti patikrinimai), kilus pagrįstam įtarimui (yra gauta informacija iš sveikatos priežiūros įstaigos, ikiteisminio tyrimo įstaigų ar kitų institucijų arba iš asmens elgesio akivaizdžiai galima numanyti, kad jis serga ir (ar) turi fizinių trūkumų, nurodytų Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“), įpareigojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka per 40 darbo dienų pasitikrinti sveikatą ir pateikti naują medicininio patikrinimo išvadą. Sprendime nurodomi motyvai, t. y. dėl kokių priežasčių asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Jei būtina atlikti stacionarinį tyrimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 40 darbo dienų terminas gali būti pratęsiamas. Sprendimas dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą įkeliamas į PLVIS.

104. Sprendimo kopija pasirašytinai įteikiama asmeniui, kuris įpareigojamas pasitikrinti sveikatą, arba jam siunčiama registruotu laišku. Įgaliotos policijos įstaigos raštai ir sprendimai dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą įkeliami į PLVIS.

105. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga paima iš asmens gautą sprendimo pasitikrinti sveikatą kopiją ir atlieka asmens sveikatos patikrinimą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga apie atlikto sveikatos patikrinimo rezultatus pažymi kitoje įgaliotos policijos įstaigos sprendimo pusėje ir sprendimą paštu grąžina jį išdavusiai įgaliotai policijos įstaigai.

106. Įgaliotos policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintu sprendimu ginklą turinčiam asmeniui pažeidus ginklų apyvartos taisykles, kai yra pagrindas manyti, jog asmuo padarė pažeidimą todėl, kad neišmano ginklo, šaudmenų įsigijimo, laikymo, nešiojimo, naudojimo, realizavimo, gabenimo taisyklių, ir iki šio sprendimo priėmimo nėra priimtas sprendimas panaikinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, asmuo gali būti įpareigotas baigti kursus ir perlaikyti egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ir per 40 darbo dienų pristatyti tai patvirtinantį pažymėjimą. Įgaliotos policijos įstaigos sprendime dėl įpareigojimo nurodomi motyvai, t. y. dėl kokių priežasčių asmuo įpareigojamas perlaikyti egzaminą. Įpareigojimas gali būti taikomas neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies ginklą asmuo turi. Su sprendimu asmuo supažindinamas Aprašo 104 punkte nustatyta tvarka.

107. Įgaliotos policijos įstaigos sprendime, įpareigojančiame asmenis pasitikrinti sveikatą ar perlaikyti egzaminą, turi būti nuspręsta ir dėl ginklo (-ų), šaudmenų bei leidimo laikyti (nešiotis) ginklus paėmimo, jeigu jie nebuvo paimti anksčiau kitais teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS. Tokiu atveju laikinai, kol įgaliota policijos įstaiga gaus medicininio patikrinimo išvadą ar egzamino išlaikymo pažymėjimą, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys bei leidimas laikyti (nešiotis) ginklus paimami ir saugomi įgaliotoje policijos įstaigoje.

108. Sprendimas dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą ar perlaikyti egzaminą turi būti priimtas per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, dėl kurių asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą ar perlaikyti egzaminą atsiradimo dienos.

109. Informacija apie įpareigojimą perlaikyti egzaminą įrašoma į PLVIS „Informacijos apie kursų baigimą ir egzamino pažymėjimą“ skiltį „Pastabos dėl išlaikymo“.

 

XVI SKYRIUS

GINKLŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

110. Ginklas, atsižvelgiant į Aprašo 111–120 punktų nuostatas, išregistruojamas, jeigu:

110.1. jis yra parduotas, padovanotas ar perduotas realizuoti komiso pagrindais;

110.2. jis yra pavogtas;

110.3. jis yra prarastas;

110.4. jis yra konfiskuotas;

110.5. miręs ginklo savininkas;

110.6. ginklo savininkui panaikintas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus;

110.7. ginklo savininkas pakeitė gyvenamąją vietą (persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę);

110.8. jis perduotas sunaikinti.

111. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 110.1 papunktyje nurodytais atvejais yra per PEPS gauta informacija apie ginklo realizavimą ar dovanojimo sutartis.

112. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 110.2 ir 110.3 papunkčiuose nurodytais atvejais yra ginklo savininko pareiškimas ir institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą, išduota pažyma arba Ieškomų ginklų registro išrašas.

113. Jeigu ginklas yra pavogtas arba prarastas, jis iš PLVIS išregistruojamas automatiškai, įrašius jo duomenis į Ieškomų ginklų registrą.

114. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 110.4 papunktyje nurodytu atveju yra atitinkamų institucijų priimtas sprendimas konfiskuoti ginklą ir tai patvirtinantys dokumentai.

115. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 110.5 papunktyje nurodytu atveju yra ginklo savininko mirties liudijimas ir testamentas arba paveldėjimo teisės liudijimas bei surinkta medžiaga su sprendimu leisti paveldėtojui įsigyti ginklą.

116. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 110.6 papunktyje nurodytu atveju yra jo realizavimas arba konfiskavimas ir tai patvirtinantys dokumentai.

117. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 110.7 papunktyje nurodytu atveju yra asmens deklaracija, kad jis persikelia gyventi į kitą valstybę. Ginklas išregistruojamas po to, kai ginklo savininkas informuoja apie persikėlimą į kitą valstybę arba pasibaigus leidimo išvežti ginklus ar leidimo vežti ginklus galiojimo laikui.

118. Jeigu ginklų savininkas deklaruoja ginklų laikymo vietą kitos įgaliotos policijos įstaigos prižiūrimoje teritorijoje, duomenis Policijos IS keičia naujos gyvenamosios vietos įgaliota policijos įstaiga.

119. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 110.8 papunktyje nurodytu atveju yra ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių perdavimo–priėmimo aktas.

120. Aprašo 110.1–110.6 papunkčiuose nustatytais atvejais ginklai išregistruojami iš leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, Aprašo 110.7 ir 110.8 papunkčiuose nurodytais atvejais išregistruojami iš PLVIS.

121. Ginklo registracija gali būti atnaujinta, jeigu asmuo atgauna pavogtą ar prarastą ginklą arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstami netekusiais galios sprendimai, lėmę ginklo išregistravimą.

 

XVII SKYRIUS

LEIDIMO ĮSIGYTI GINKLĄ IŠDAVIMAS UŽSIENIEČIAMS

 

122. Užsieniečiai, įsipareigoję, kad įsigyti ginklai ir (ar) šaudmenys iš Lietuvos Respublikos bus išvežti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jų įsigijimo, turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje A, B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis.

123. Užsienietis, norintis gauti leidimą įsigyti ginklą, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodo asmens vardą, pavardę, gimimo metus, jei yra – asmens kodą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį, ginklo įsigijimo tikslą.

124. Kartu su prašymu pateikiami Pavienių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo iš jos, vežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ (toliau – Taisyklės), III skyriuje nurodyti dokumentai, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus ar leidimui vežti ginklus gauti.

125. Dokumentus dėl leidimų gavimo užsieniečiai gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

126. Jeigu pateikiami visi Aprašo 123 ir 124 punktuose nurodyti dokumentai ir nėra Aprašo 127 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių leidimas įsigyti ginklą neišduodamas, Policijos departamentas išduoda leidimą įsigyti ginklą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

127. Leidimas įsigyti ginklą neišduodamas, jeigu:

127.1. pateikti ne visi dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

127.2. yra Taisyklėse nustatyti pagrindai, kai neišduodamas leidimas įvežti (išvežti) ginklus ar leidimas vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis;

127.3. pageidaujama įsigyti civilinėje apyvartoje draudžiamus ginklus.

128. Leidimas įsigyti ginklą išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti ginklą pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui įsigyti ginklą išduoti, gavimo dienos.

 

XVIII SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS VIDAUS RINKOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE

 

129. Priėmus sprendimą neišduoti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar panaikinus leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimą Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktuose nustatytais pagrindais ar dėl padaryto tyčinio smurtinio nusikaltimo, informacija apie leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neišdavimą ar leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo panaikinimą suvedama ir tvarkoma Vidaus rinkos informacinėje sistemoje vadovaujantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1423, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2021/555 nustatoma sistemingo keitimosi, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, informacija apie atsisakymus išduoti leidimus įsigyti arba laikyti tam tikrus šaunamuosius ginklus tvarka (toliau – Reglamentas (ES) 2021/1423).

130. Vidaus rinkos informacinėje sistemoje suvedant informaciją apie Aprašo 129 punkte nurodyto sprendimo priėmimą:

130.1. priimto sprendimo galiojimo laikas nenurodomas, jei sprendimas priimtas vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punktu (pasirenkama Reglamento (ES) 2021/1423 3 straipsnio h punkto i papunktyje nurodyta kategorija);

130.2. priimto sprendimo galiojimo laikas nurodomas apskaičiuojant teistumo išnykimo datą ir pridedant Įstatyme nustatytą papildomą terminą, jei Įstatymas tokį terminą nustato, priėmus sprendimą dėl kitų tyčinių smurtinių nusikaltimų (pasirenkama Reglamento (ES) 2021/1423 3 straipsnio h punkto ii papunktyje nurodyta kategorija);

130.3. nurodomas trejų metų priimto sprendimo galiojimo laikas, jei sprendimas priimtas vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktais (pasirenkama Reglamento (ES) 2021/1423 3 straipsnio h punkto ii papunktyje nurodyta kategorija);

130.4. priimto sprendimo galiojimo laikas nenurodomas, jei neįmanoma apskaičiuoti teistumo išnykimo datos (pasirenkama Reglamento (ES) 2021/1423 3 straipsnio h punkto iii papunktyje nurodyta kategorija).

 

XIX SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS PLVIS

 

131. Aprašo II skyriuje nurodytų leidimų ir ginklo pažymėjimų numeriai sudaromi iš PLVIS automatiniu būdu suteikto eilės numerio.

132. Duomenys apie leidimo įsigyti ginklą išdavimą, leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą, perregistravimą, panaikinimą ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą, apribojimą ar panaikinimą, ginklų registravimą, paėmimą, saugojimą policijoje, grąžinimą, taip pat visa su tuo susijusi medžiaga įkeliami į PLVIS.

133. Į PLVIS skiltį „Asmuo“ prie papildomų dokumentų įkeliami tik ilgą laiką aktualūs dokumentai (pvz., medicininių patikrinimo išvados, kurių galiojimo laikas trumpesnis nei 5 metai, Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytos pažymos ir kt.).

134. Asmenų pateiktų dokumentų, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų elektroninės kopijos turi būti įkeltos į PLVIS (nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybės dokumento elektroninė kopija nedaroma). Kartu su prašymu pateiktų dokumentų kopijos įkeliamos į PLVIS prie prašymo (PLVIS skiltis „Prašymai“).

135. Patikrinimų gauta informacija ir dokumentai, apibūdinantys tikrinamą asmenį (teismų sprendimai, pažymos, įstaigų atsakymai ir kt.) įkeliami į PLVIS skiltį „Žymos“. Iš susijusių registrų ir informacinių sistemų gauti įrašai apie padarytas nusikalstamas veikas ar administracinius nusižengimus į PLVIS neįkeliami.

136. Jei nustatoma, kad per PEPS pateiktas prašymas netinkamai įformintas ar yra neišsamus arba trūksta kurio nors dokumento, prašymas PLVIS atmetamas, nurodant, kokius veiksmus ir iki kurios datos pareiškėjui reikia atlikti, kad naujai pateiktas prašymas būtų nagrinėjamas.

137. PLVIS leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ir neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus apribojamas nedelsiant, nustačius Įstatymo 40 ir 41 straipsniuose nurodytas aplinkybes.

 

XX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

138. Už leidimų parduoti (perdirbti) ginklus išdavimą, leidimų laikyti (nešiotis) ginklus papildymą įrašais ar dublikatų išdavimą, neterminuotų leidimų laikyti (nešiotis) ginklus dublikatų išdavimą ir sprendimo dėl leidimo įsigyti ginklą išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo (neišdavimo), perregistravimo ar sprendimo dėl neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

139. Sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, sprendimą panaikinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba sprendimą neperregistruoti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų savo pasirinkimu apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Kitus Apraše priimtus sprendimus asmuo gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________________

 

part_8574de43658c49709095f9863cdcdb45_end

1 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Priedo pakeitimai:

Nr. 5-V-535, 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4718 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-535

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Priedo pakeitimai:

Nr. 5-V-535, 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4718 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-535

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Priedo pakeitimai:

Nr. 5-V-654, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5849 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-654

 

8 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

9 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. V-491, 2003-09-15, Žin., 2003, Nr. 90-4099 (2003-09-24), i. k. 10300GKISAK000V-491

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. V-430, 2004-09-08, Žin., 2004, Nr. 137-5023 (2004-09-10), i. k. 10400GKISAK000V-430

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. V-610, 2004-12-27, Žin., 2005, Nr. 1-15 (2005-01-04), i. k. 10400GKISAK000V-610

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-498, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 104-4012 (2008-09-11), i. k. 10800GKISAK05-V-498

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-720, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 138-5485 (2008-12-02), i. k. 10800GKISAK05-V-720

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-88, 2009-01-29, Žin., 2009, Nr. 15-612 (2009-02-07), i. k. 10900GKISAK005-V-88

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-850, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 139-6145 (2009-11-24), i. k. 10900GKISAK05-V-850

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-172, 2011-03-01, Žin., 2011, Nr. 28-1365 (2011-03-05), i. k. 11100GKISAK05-V-172

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-344, 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 48-2359 (2011-04-23), i. k. 11100GKISAK05-V-344

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-535, 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4718 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-535

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-654, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5849 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-654

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-902, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6168 (2013-11-26), i. k. 11300GKISAK05-V-902

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-778, 2015-09-03, paskelbta TAR 2015-09-03, i. k. 2015-13503

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-475, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16898

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-664, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22474

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-758, 2016-09-22, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24406

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-734, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13841

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-727, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13049

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-316, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-16, i. k. 2019-06198

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-649, 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13786

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-1150, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26477

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-702, 2022-07-01, paskelbta TAR 2022-07-01, i. k. 2022-14381

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo