Suvestinė redakcija nuo 2021-03-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 63-2875, i. k. 10300GKISAK000V-362

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-01:

Nr. 5-V-649, 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13786

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 23 d. Nr. V-362

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                               VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-649

redakcija)

 

 

 

FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS

TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų (toliau – asmenys) turimų A kategorijos ginklų, išvardytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 6–10 punktuose (toliau – A kategorijos ginklai), B, C kategorijų šaunamųjų ginklų, skirtų medžioklei, savigynai, sportui, Įstatymo 11 straipsnio 8 punkte nustatytiems tikslams (toliau – šaulio tarnyba ar kario įgūdžių tobulinimas), kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams, A kategorijos ginklų priedėlių (duslintuvų ir naktinių taikiklių), šaudmenų, jų dalių apyvartos ir jos kontrolės tvarką, leidimų įsigyti ginklus asmenims, nurodytiems Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje (toliau – užsieniečiai), išdavimo ir kontrolės tvarką, turimų ginklų civilinės apyvartos ir jos kontrolės tvarką. Aprašas fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinę apyvartą ir jos kontrolę reguliuoja tiek, kiek atskirų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės nereguliuoja kiti ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojantys teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) A kategorijos ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius (duslintuvus ir naktinius taikiklius), lazerinius taikiklius ir (ar) B kategorijos ginklus.

2.2. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimas – nustatyta tvarka atliekami veiksmai, susiję su leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pratęsimu (ginklų perregistravimu).

2.3. Leidimas parduoti (perdirbti) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo turi teisę parduoti (perdirbti) dokumente nurodytą ginklą (ginklus).

2.4. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) C kategorijos ginklus.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

3. Profesinei veiklai skirtus šautuvus ir pistoletus, leidžiančius atlikti injekciją iš tam tikro atstumo, jų šovinius gali įsigyti ir turėti fiziniai asmenys, gavę neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

4. Šaunamųjų ginklų pagrindinių dalių apyvartai taikomos tos pačios taisyklės kaip ir šaunamiesiems ginklams.

5. Leidimus laikyti (nešiotis) ginklus išduoda, perregistruoja, panaikina, leidimus parduoti (perdirbti) ginklus išduoda, panaikina ir neterminuotus leidimus laikyti (nešiotis) ginklus išduoda, panaikina apskričių vyriausieji policijos komisariatai (toliau – teritorinės policijos įstaigos). Leidimus įsigyti ginklus, šaudmenis užsieniečiams išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

 

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ RŪŠYS

 

6. Nustatomos šios leidimų rūšys:

6.1. leidimas įsigyti ginklą;

6.2. leidimas laikyti (nešiotis) ginklus;

6.3. leidimas parduoti (perdirbti) ginklus;

6.4. neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus.

 

III SKYRIUS

Sprendimo dėl LEIDIMo LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLus išdavimo priėmimas

 

7. Asmuo, pageidaujantis gauti ar patikslinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (toliau – asmuo, arba pareiškėjas), pagal savo gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) pateikia:

7.1. prašymą išduoti ar patikslinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Prašyme asmuo turi nurodyti kartu su juo gyvenančius asmenis, vyresnius kaip 14 metų. Prašyme asmuo taip pat nurodo planuojamų įsigyti ginklų paskirtį ir rūšį. Prašyme turi būti pažymėtas asmens sutikimas dėl asmens duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu, teikimo policijai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

7.2. medicininio patikrinimo išvadą, kad asmuo dėl sveikatos būklės gali įsigyti ir turėti ginklus, išduotą Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – medicininio patikrinimo išvada). Medicininio patikrinimo išvados pateikti nereikia, jeigu asmuo kreipiasi dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus patikslinimo arba kai medicininio patikrinimo išvada yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos informacine sistema (toliau – Policijos IS). Tai, kad fizinio asmens medicininio patikrinimo išvada yra saugoma ESPBI IS, pareiškėjas pažymi prašyme. Šis papunktis netaikomas Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims, pateikusiems Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatytą pažymą.

Duomenis apie policijos pareigūnams suteiktą teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą pareigūnas patikrina Policijos personalo posistemyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

7.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentas pateikiamas, jei kreipiamasi tiesiogiai);

7.4. Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietą (dokumentas pateikiamas tik įsigyjant ginklus medžioklei);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

7.5. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą Lietuvos Respublikoje registruotai šaudymo sporto organizacijai (toliau – šaudymo sporto organizacija) (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus sportui);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

7.6. Neteko galios nuo 2020-01-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

7.6. užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), kad šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas (toliau – teistumo pažyma), kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką. Jei užsienietis buvo teistas, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė, ar ji atlikta (pateikiama dėl pareiškėjo ar kartu su juo viename būste gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų, kurie yra užsieniečiai, tačiau ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenę ne Lietuvos Respublikoje);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

7.7. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą Lietuvos šaulių sąjungai, Lietuvos kariuomenei ar Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti).

8. Pareigūnas ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo (toliau – pareigūnas), priėmęs pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitus dokumentus, sutikrina pareiškėjo asmens tapatybę su pateiktu asmens dokumentu, patikrina pareiškėjo pateiktus dokumentus ir:

8.1. registruoja tiesiogiai (žodžiu) pateiktą prašymą Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje (toliau – PLVIS), užregistruotą prašymą išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti, taip pat pateikia į PLVIS prašymo ir Aprašo 7.2, 7.4, 7.5 ar 7.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų elektronines kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

8.2. per PEPS pateikto prašymo ir Aprašo 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 ar 7.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų elektronines kopijas perkelia į PLVIS. Jeigu asmens medicininio patikrinimo išvada išduota trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, duomenis apie medicininės pažymos galiojimo datą pareigūnas suveda į PLVIS.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

9. Pareigūnas parengia pažymą pareiškėjui, kad prašymas gautas. Pažymoje nurodoma, kad sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos, taip pat nurodoma sprendimo apskundimo tvarka bei terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimtas teigiamas sprendimas. Pažyma pareiškėjui išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

9.1. raštu kartu su dokumentų originalais (jeigu pareiškėjas į teritorinę policijos įstaigą kreipėsi tiesiogiai ir dokumentų originalai bei pažyma nebuvo atiduota prašymo priėmimo metu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

9.2. per PEPS (jeigu pareiškėjas pateikė prašymą per PEPS).

10. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Policijos IS patikrina pareiškėjo ir kartu su juo gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų duomenis. Jei trūksta kurio nors dokumento ar jie netinkamai įforminti (apie tai pareiškėją informuoja dokumentus priimantis pareigūnas), pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų juos turi pateikti, priešingu atveju Aprašo III skyriuje nurodytos procedūros neatliekamos, o pareiškėjas, praėjus minėtam terminui, raštu arba per PEPS (informavimo būdas pasirenkamas pagal prašymo pateikimo būdą) informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena.

11. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, pareigūnas registruoja asmenį PLVIS ir organizuoja patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus pareiškėjui galėtų būti neišduodamas.

12. Pareiškėjas ir kartu su juo viename būste gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmenys, t. y. ar asmenys teisti (neteisti), bausti (nebausti) administracinėmis nuobaudomis, ar asmenims Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai, ar per pastaruosius 5 metus Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka buvo skirtas vienas ar keli teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga arba Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas turi (neturi) duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui arba valstybės saugumui. Asmenis pareigūnas tikrina naudodamasis vidaus reikalų ir Policijos IS ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privaloma informaciją patikslinti ar papildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

13. Jeigu bent vienas iš Aprašo 12 punkte nurodytų asmenų yra užsieniečiai, tačiau ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenęs ne Lietuvos Respublikoje, teritorinė policijos įstaiga turi organizuoti patikrinimus per Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybą, siekdama nustatyti, ar tas (-ie) asmuo (-enys) yra nepriekaištingos reputacijos (patikrinimas neatliekamas, jei yra pateikta Aprašo 7.6 papunktyje nurodyta pažyma).

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

14. Jeigu atlikus patikrinimus gaunama informacija, kuri nėra pagrindas taikyti teisės įsigyti ar turėti ginklus apribojimus (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis), tačiau remiantis ja galima numanyti, kad pareiškėjas ar kartu su juo gyvenantis (-ys) asmuo (-enys) gali būti padaręs (-ę) kitų teisėtvarkos pažeidimų ar pareiškėjas gali turėti sveikatos problemų, būtina atlikti papildomus patikrinimus (pvz., pateikti paklausimą kitoms teritorinėms policijos įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, apklausti asmenis).

15. Jeigu nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas, remdamasis patikrinimo rezultatais ir Aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais, pareigūnas PLVIS parengia teigiamą sprendimą ir atsakymą asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Teigiamą sprendimą PLVIS tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patvirtinus teigiamą sprendimą, pareigūnas atsakymą asmeniui pateikia pasirašyti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami ir saugomi PLVIS.  

16. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais, parengiamas neigiamas sprendimas ir atsakymas asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neišdavimo. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma), priimtas vadovaujantis Įstatyme numatytais pagrindais. Neigiamas sprendimas dėl kartu gyvenančio asmens neatitikties Įstatyme nustatytiems pagrindams surašomas laikantis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Neigiamą sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas, tvirtinti sprendimą ir pasirašyti atsakymą asmeniui pateikia teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinus neigiamą sprendimą ir pasirašius atsakymą asmeniui, pareigūnas padaro neigiamo sprendimo ir atsakymo asmeniui elektronines kopijas ir jas įkelia į PLVIS. Neigiamų sprendimų ir atsakymų asmenims kopijos ir kita surinkta medžiaga eilės tvarka segami į atskirą neigiamų sprendimų dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo bylą. Neigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

17. Išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus atsisakoma Įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje, 12 straipsnio 12 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, tais atvejais, jei netenkinami Įstatymo 13 straipsnio 2–9, 12–14 dalyse nustatyti reikalavimai, kitų įstatymų pagrindais, taip pat, jei asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

18. Patikrinimai turi būti atliekami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Prie medžiagos gali būti pridedami kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis. Jeigu per 27 kalendorines dienas nuo visų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo negaunama informacijos apie 12 ir 13 punktuose nurodytus patikrinimus, sprendimas priimamas neatsižvelgiant į tai, kad informacijos, dėl kurios galėtų būti neišduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus, nėra gauta. Gavus informacijos, kuri galėtų būti pagrindas neišduoti leidimo, sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinami. Šio punkto terminai gali būti pratęsiami Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju. 

19. Apie teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo pareiškėjas, kuris pateikė prašymą tiesiogiai, informuojamas raštu. Asmenys, kurie pateikė prašymą per PEPS, informuojami pateikiant atsakymą (neigiamo sprendimo atveju – sprendimą ir atsakymą) per PEPS. Jeigu priimamas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, siunčiamame rašte nurodoma, kokius papildomus dokumentus (nurodytus Aprašo 24 punkte) jis turi pateikti atsiimdamas leidimą. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą, kartu su atsakymu pareiškėjui visais atvejais raštu siunčiama sprendimo kopija, patvirtinta sprendimą priėmusios institucijos įgalioto asmens parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

IV SKYRIUS

ASMENŲ MOKYMAS IR EGZAMINAVIMAS

 

20. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, nustatyta tvarka privalo būti baigęs mokymus, išlaikęs egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą ar Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo programą, ar Apsaugos darbuotojo formaliojo mokymo programą, ar Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą. Pareiškėjams, pageidaujantiems gauti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, egzamino laikyti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

21. Neteko galios nuo 2021-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

22. Asmenys, pageidaujantys įsigyti šaunamuosius ginklus medžioklei, egzaminuojami Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo nustatyta tvarka. Egzamino išlaikymą patvirtinantis dokumentas – medžiotojo bilietas.

23. Neteko galios nuo 2021-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS

 

24. Pareiškėjas, dėl kurio priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo gavimo teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai ar per PEPS turi pateikti:

24.1. egzamino išlaikymo pažymėjimą, jei PLVIS nėra duomenų apie egzamino išlaikymą.  Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodyti asmenys vietoj minėto pažymėjimo gali pateikti  Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje ar 17 straipsnio 5 dalyje nurodytas pažymas (tik asmenims, norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai). Padarius elektronines dokumentų kopijas, dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas visas elektronines dokumentų kopijas įkelia į PLVIS. Egzamino išlaikymo pažymėjimo duomenis pareigūnas suveda į PLVIS skiltį „Išlaikyti egzaminai“.

Duomenis apie policijos pareigūnų ir buvusių policijos pareigūnų išlaikytą egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimosi (priskyrimo) pareigūnas patikrina Policijos personalo posistemyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

24.2. deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti (Aprašo priedas). Deklaraciją pareiškėjas užpildo per PEPS arba tiesiogiai atvykus pareiškėjui, pareigūnas pagal pareiškėjo pateiktą informaciją PLVIS užpildo deklaraciją apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas, kurioje nurodo duomenis apie asmens deklaruotas ginklo (-ų) laikymo sąlygas, PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (pirmas ginklas)“, atspausdina deklaraciją ir asmens pasirašytos deklaracijos elektroninę kopiją PLVIS prisega prie ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

24.3. šaudymo sporto organizacijos pažymą (raštą), patvirtinančią, kad asmuo sporto organizacijos nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo sportui nešiojimosi ir naudojimo (dokumentus pateikia tik asmenys, norintys įsigyti šaunamąjį ginklą sportui). Padarius elektronines dokumentų kopijas, dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas visas elektronines dokumentų kopijas įkelia į PLVIS;

24.4. Įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytus dokumentus (dokumentus pateikia tik asmenys, norintys įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

24.5. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo per pastaruosius 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos reguliariai užsiėmė šaudymo sportu (dalyvavo bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo sporto varžybose),  aktyviai treniravosi (dalyvavo bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo sporto pratybose) rengdamasis šaudymo sporto varžyboms ir dalyvavo šaudymo sporto varžybose, kurias yra pripažinusi tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija arba nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija, kai ginklas atitinka specifikacijas, būtinas šaudymo rungčiai, kurią yra pripažinusi tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija arba nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija (toliau – specialusis šaudymo sportas) (dokumentai pateikiami tik įsigyjant A kategorijos ginklus specialiajam šaudymo sportui).

25. Pareiškėjui per 5 mėnesius nepateikus Aprašo 24 punkte nurodytų dokumentų, sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo laikomas negaliojančiu ir pareiškėjas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo turi kreiptis į teritorinę policijos įstaigą Aprašo III skyriuje nurodyta tvarka.

26. Pareigūnas, gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, parengia leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, jeigu yra priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir yra pateikti Aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai. Leidimą pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Laminuotas leidimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pateikiami Aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus numeris sudaromas iš PLVIS automatiniu būdu suteikto eilės numerio.

27. Asmuo, atsiimdamas leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privalo pateikti dokumentų, nurodytų Aprašo 7 ir 24 punktuose, originalus. Medicininio patikrinimo išvados originalo pateikti nereikia, kai ji yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos IS. Pareigūnas sutikrina pateiktus dokumentus su elektroninėmis dokumentų kopijomis PLVIS ir dokumentų originalus grąžina pareiškėjui. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

28. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus suteikia teisę įsigyti leidime nurodytų ginklų ir šaudmenų jiems. Leidimas taip pat suteikia asmeniui teisę laikyti (nešiotis) turimus ginklus.

29. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus:

29.1. šaulio tarnybai papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti A kategorijos priedėlius (duslintuvus ir naktinio matymo taikiklius), taip pat lazerinius taikiklius ir Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, bei Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių;

29.2. kario įgūdžiams tobulinti papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, bei Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių;

29.3. medžioklei ir sportui papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti lazerinius taikiklius.

29.4. specialiajam šaudymo sportui papildomai suteikia teisę įsigyti ir laikyti lazerinius taikiklius ir Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, bei Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių.

 

VI SKYRIUS

A kategorijos ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių (Duslintuvų ir naktinių taikiklių), B AR C KATEGORIJOS GINKLŲ, Ginklų priedėlių, ŠAUDMENŲ, jų dalių ĮSIGIJIMAS

 

30. Ginklai įsigyjami šia tvarka:

30.1. Asmenys A kategorijos ginklus, jų dalis, šaudmenis, skirtus tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlius, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, įsigyja Turto valdymo ir ūkio departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – TVŪD), pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kitus B, C, D kategorijų ginklus, jų dalis, ginklų priedėlius asmenys įsigyja TVŪD arba iš Europos fizinio asmens ar Europos juridinio asmens, turinčio licenciją prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, ar per tarpininkus (toliau – prekybininkai ginklais), pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

30.2. Asmenys, gavę išankstinį sutikimą ar leidimą įvežti (išvežti) ginklus, gali ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis įsigyti ir užsienio valstybėse. Kai asmuo, gavęs išankstinį sutikimą, ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis įsigyja ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis), juos galima atsisiųsti tik per prekybininkus ginklais. Šiuo atveju išankstiniame sutikime turi būti įrašomas TVŪD, jei įsigyjami A kategorijos ginklai, jų dalys, šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, arba prekybininko ginklais, jei įsigyjami kiti ginklai, adresas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

30.3. Asmenys, pageidaujantys įsigyti daugiau kaip 5 ginklus ar daugiau kaip 12 ginklų, Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka pateikia patikslintą deklaraciją apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas, jei pagal pirminės deklaracijos apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas duomenis asmuo galėjo laikyti ne daugiau kaip 5 ginklus ar ne daugiau kaip 12 ginklų. Pareigūnas PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodo patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

31. Asmenys B kategorijos ginklų šaudmenis įsigyja iš prekybininkų ginklais, pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Europos fiziniai asmenys, pateikę asmens dokumentą ir Europos šaunamojo ginklo leidimą, turi teisę įsigyti šaudmenų ginklui, kuris įrašytas šiame leidime. Ginklų savininkas ar naudotojas:

31.1. turintis 357 MAGNUM kalibro revolverį, gali įsigyti ir .38 SPECIAL tipo šovinių;

31.2. turintis 22 LR tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir .22 SHORT tipo šovinių;

31.3. turintis 1895 m. modelio NAGANT tipo revolverį, gali įsigyti ir .32 SW LONG tipo šovinių;

31.4. turintis 7,62 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,63 x 25 tipo šovinių;

31.5. turintis 7,63 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,62 x 25 tipo šovinių;

31.6. gali įsigyti garsinių šovinių jo turimam ginklui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

VII SKYRIUS

A ir B KATEGORIJŲ GINKLŲ REGISTRAVIMAS, GINKLŲ PAŽYMĖJIMŲ, LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

32. TVŪD ar prekybininkas ginklais, pardavęs asmeniui A ar B kategorijos ginklą, per PEPS pateikia informaciją teritorinei policijos įstaigai apie asmeniui parduotą ginklą ir, naudodamasis PEPS, išduoda asmeniui ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjime nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo, ginklo pažymėjimo numeris ir išdavimo data. Ginklo pažymėjimą pasirašo TVŪD ar prekybininko ginklais administracijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

33. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi informaciją iš TVŪD ar prekybininko ginklais apie asmeniui parduotą A ar B kategorijos ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užregistruoja ginklą PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

34. Padovanotą, paveldėtą ar užsienio valstybėje įsigytą A ar B kategorijos ginklą asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ginklo dokumento gavimo dienos privalo įregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Asmuo, norintis registruoti ginklą, teritorinei policijos įstaigai turi pateikti prašymą kartu su:

34.1. paveldėjimo teisės liudijimu, jeigu pareiškėjas yra paveldėjęs ginklus, arba ginklo dovanojimo sutartimi, jeigu ginklas yra padovanotas. Ginklo dovanojimo sutartis pateikiama dalyvaujant dovanos teikėjui ir dovanos gavėjui. Pareigūnas atlieka patikrinimą ar dovanos gavėjas turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

34.2. ginklu;

34.3. asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu;

34.4. dokumentais, patvirtinančiais ginklo įsigijimą ir įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu ginklas įsigytas užsienio valstybėje, ir (ar) dokumentais, patvirtinančiais, kad ginklas užsienio valstybėje turimas teisėtai;

34.5. apdovanojimo ginklo dokumentą, jeigu asmenį ginklu apdovanojo Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, krašto apsaugos ministras, Lietuvos kariuomenės vadas ir vidaus reikalų ministras.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

35. Pareigūnas, gavęs Aprašo 34 punkte nurodytą asmens prašymą ir kitus dokumentus, patikrina asmens tapatybę, padaro išvardytų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Ginklas ir dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas užregistruoja ginklą PLVIS. Ginklo pažymėjimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Ginklo pažymėjime nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimo išdavimo data, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo ir išdavimo data. Ginklo pažymėjimą pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

36. Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodyti ginklai, 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose nurodyti ginklai registruojami tik nustačius, kad šie ginklai yra išbandyti (identifikuoti) ne ankščiau kaip prieš vienerius metus. Dokumentus priėmęs pareigūnas patikrina šių ginklų išbandymo (identifikavimo) duomenis PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

37. Jeigu ginklo, vamzdžių, spynos numeriai ar ginklo modelis ir jų numeriai dokumentuose nesutampa akivaizdžiai dėl techninės klaidos, surenkami reikiami dokumentai, patikrinama, ar ginklas nėra ieškomas Policijos IS Ieškomų ginklų registre, surašoma išvada, kurioje pagrindžiami pakeitimai dokumentuose (išvadą tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo), ir ginklas įregistruojamas. Išvada turi būti surašyta ir ginklas įregistruotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Ginklas ir jo įsigijimo dokumentai paimami iki ginklo įregistravimo.

Jei kyla įtarimų dėl ginklo tinkamumo naudoti, ginklas paimamas ir tolesni veiksmai atliekami Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamo Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

38. Jeigu ginklo modelis ir jo duomenys įsigijimo dokumentuose neatitinka iš dalies (dėl raidžių transkripcijos, dėl įsigijimo dokumentuose neįrašytos ginklo modelio modifikacijos ir kt.), išvada nerašoma – pareigūnas įregistruoja ginklą su patikslintais duomenimis.

39. Jeigu įtariama, kad įrašai leidime laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjime ar užsienio valstybių institucijų išduotuose dokumentuose, patvirtinančiuose ginklo įsigijimą ir įvežimą į Lietuvos Respubliką, yra suklastoti, pakeistas ar sunaikintas ginklo numeris ar yra kitų Įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytų pagrindų, ginklus registruojantis pareigūnas privalo:

39.1. paimti dokumentus, susijusius su ginklu (leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo įsigijimo dokumentus ir kt.);

39.2. paimti ginklą;

39.3. pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas;

39.4. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti procesinio sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą.

40. Aprašo 39 punkte nurodytais atvejais pareigūnas ginklą paima Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 5-V-229 „Dėl Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos patvirtnimo“, nustatyta tvarka.

41. Ginklas ir dokumentai paimami laikinai, kol bus baigtas tyrimas.

42. Asmenims, kurie turi galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, užregistravus naują ginklą, leidimo galiojimo terminas nesikeičia.  

43. Registruojamų ginklų ir jų savininkų duomenys įrašomi į PLVIS.

44. Jeigu asmuo yra paveldėjęs ginklus ir pageidauja juos įregistruoti savo vardu, į teritorinę policijos įstaigą dėl ginklų įregistravimo turi kreiptis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo dienos.

45. Jeigu ginklų paveldėtojas neturi leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, jis teritorinei policijos įstaigai turi pateikti Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus. Patikrinimai atliekami ir sprendimas priimamas Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduodamas ir ginklai registruojami, jei yra priimtas sprendimas išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir pateikti Aprašo 24 ir 34 punktuose nurodyti dokumentai.

46. Praradusiam leidimą ar ginklo pažymėjimą asmeniui, kuris per PEPS ar tiesiogiai pateikia prašymą, teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išduoda leidimo dublikatą su žyma „D“. Ginklo pažymėjimą asmuo taip pat gali atsispausdinti iš PEPS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

47. Pareigūnas, tiesiogiai gavęs Aprašo 45 punkte nurodytą asmens prašymą, patikrina asmens tapatybę, padaro prašymo elektroninę kopiją ir įkelia ją į PLVIS. Prašymo originalas grąžinamas pareiškėjui. Prašymas, gautas per PEPS, taip pat įkeliamas į PLVIS.

 

VIII SKYRIUS

NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS AR PANAIKINIMAS, C KATEGORIJOS GINKLŲ ĮSIGIJIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

48. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pagal gyvenamąją vietą policijos įstaigai tiesiogiai (žodžiu) arba per PEPS pateikia:

48.1. prašymą išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Prašyme turi būti pažymėtas asmens sutikimas dėl asmens duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu, teikimo policijai;

48.2. Aprašo 7.2 papunktyje nurodytus dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

48.3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus profesinei veiklai);

48.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

48.5. teistumo pažymą, kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką. Jei užsienietis buvo teistas, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė, ar ji atlikta (pateikiama dėl pareiškėjo, kuris yra užsienietis, tačiau ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenęs ne Lietuvos Respublikoje).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

49. Pareigūnas, priėmęs pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitus dokumentu, sutikrina pareiškėjo asmens tapatybę su pateiktu asmens dokumentu, patikrina kitus dokumentus ir:

49.1. suveda tiesiogiai (žodžiu) pateikto prašymo duomenis į PLVIS, užregistruotą prašymą išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti, taip pat padaro prašymo ir medicininio patikrinimo išvados elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

49.2. perkelia per PEPS gauto prašymo ir kitų dokumentų kopijas į PLVIS.

50. Pareigūnas gautą prašymą registruoja PLVIS ir parengia pažymą pareiškėjui, kad prašymas gautas. Pažymoje nurodoma, kad sprendimas dėl leidimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos, taip pat nurodoma sprendimo apskundimo tvarka, terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, jog priimtas teigiamas sprendimas. Pažyma  pareiškėjui išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

50.1. raštu kartu su dokumentų originalais (jeigu pareiškėjas į teritorinę policijos įstaigą kreipėsi tiesiogiai);

50.2. per PEPS (jeigu pareiškėjas pateikė prašymą per PEPS).

51. Jei neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus išduodamas prašymo pateikimo dieną, pažyma apie gautą prašymą išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus pareiškėjui neteikiama.

52. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, vidaus reikalų ir policijos informacinėse sistemose patikrina pareiškėjo duomenis. Jeigu trūksta kurio nors dokumento ar jie netinkamai įforminti (apie tai pareiškėją informuoja dokumentus priimantis pareigūnas), pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų juos turi pateikti, priešingu atveju patikrinimai neatliekami, o pareiškėjas, praėjus minėtam terminui, raštu informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir juos priėmęs, pareigūnas naudodamasis PLVIS, organizuoja patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus pareiškėjui neišduodamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

53. Pareiškėjas tikrinamas, ar jis yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmuo, t. y. ar pareiškėjas teistas (neteistas), baustas (nebaustas) administracinėmis nuobaudomis, ar pareiškėjui  Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai, ar per pastaruosius 5 metus Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka buvo skirtas vienas ar keli teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga arba Valstybės saugumo departamentas turi (neturi) duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui arba valstybės saugumui. Asmenį pareigūnas tikrina naudodamasis vidaus reikalų ir Policijos IS ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privaloma informaciją patikslinti ar papildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

54. Jeigu nėra priežasčių, dėl kurių neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais ir Aprašo 48 punkte nurodytais dokumentais, pareigūnas PLVIS parengia teigiamą sprendimą ir atsakymą asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Teigiamą sprendimą PLVIS tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Patvirtinus sprendimą, pareigūnas atsakymą asmeniui pateikia pasirašyti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami ir saugomi PLVIS.

55. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta priežasčių, dėl kurių neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais, parengiamas neigiamas sprendimas ir atsakymas asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neišdavimo. Sprendimas atsisakyti išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma), priimtas vadovaujantis Įstatyme numatytais pagrindais. Neigiamą sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia jį tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinus neigiamą sprendimą ir pasirašius atsakymą asmeniui, pareigūnas padaro neigiamo sprendimo bei atsakymo elektronines kopijas ir jas įkelia į PLVIS. Neigiami sprendimai, atsakymai asmenims ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą. Neigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Jeigu atlikus patikrinimus gaunama informacija, kuri nėra pagrindas taikyti teisės įsigyti ar turėti ginklus apribojimus (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis), tačiau remiantis ja galima numanyti, kad pareiškėjas gali būti padaręs kitų teisėtvarkos pažeidimų ar gali turėti sveikatos problemų, būtina atlikti papildomus patikrinimus (pvz., pateikti paklausimą kitoms teritorinėms policijos įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, apklausti asmenis).

56. Patikrinimai turi būti atliekami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 27 kalendorines dienas nuo visų Aprašo 48 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Prie medžiagos gali būti pridedami kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus paprastai išduodamas tą pačią dieną kaip ir sprendimas. Šiame leidime ginklų duomenys neįrašomi. Išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus atsisakoma Įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje, 17 straipsnyje nurodytais atvejais, taip pat jei netenkinami Įstatymo 13 straipsnyje nustatyti reikalavimai, jei asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, kurie galėtų trukdyti tinkamai elgtis su ginklu. Sprendimas atsisakyti išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma) ir patvirtintas teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Šiame punkte nurodyti terminai gali būti pratęsiami Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju. 

57. Apie teritorinės policijos įstaigos vadovo sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo pareiškėjas, kuris pateikė prašymą tiesiogiai, informuojamas raštu. Asmenys, kurie pateikė prašymą per PEPS, informuojami pateikiant atsakymą per PEPS. Jeigu priimamas sprendimas išduoti neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, siunčiamame rašte pažymima, kad pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 mėnesius turi atvykti į teritorinę policijos įstaigą pasiimti leidimo. Neatsiėmus neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus per nustatytą terminą, dėl kito neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus gavimo galima kreiptis bendrąja tvarka į teritorinę policijos įstaigą. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išduoti neterminuotą leidimą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, kartu su atsakymu pareiškėjui visais atvejais raštu siunčiama sprendimo kopija, patvirtinta sprendimą priėmusios institucijos įgalioto asmens parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

58. Asmenys C kategorijos ginklus, šaudmenis iš TVŪD ir prekybininkų ginklais įsigyja pateikę neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. TVŪD ar prekybininkas ginklais informuoja teritorinę policijos įstaigą ir išduoda ginklo pažymėjimą šio Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi informaciją apie asmeniui parduotą C kategorijos ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užregistruoja ginklą PLVIS. Asmeniui paveldėjus ar įsigijus užsienio valstybėje C kategorijos ginklą, jis registruojamas po to, kai asmuo pateikia teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ginklą, jo įsigijimą ir (ar) gabenimą patvirtinančius dokumentus. Pareigūnas patikrina asmens tapatybę, padaro išvardytų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Ginklas ir dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

59. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo PLVIS arba per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, dėl kurių asmuo negali turėti ginklų įsiteisėjimo:

59.1. Įstatymo 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

59.2. kai asmuo per 40 darbo dienų nuo įpareigojimo dienos be pateisinamų priežasčių nepateikia teritorinei policijos įstaigai medicininio patikrinimo išvados;

59.3. jeigu asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;

59.4. kai naudotojas persikelia gyventi atskirai nuo ginklų savininko.

Panaikinus neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas privalo ne vėliau kaip leidimo panaikinimo dieną pažymėti PLVIS, kad neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas. Pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paskutinio ginklo išregistravimo iš neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus dienos pažymėti PLVIS, kad neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra panaikintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

60. Neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo pagrindas yra aplinkybes, dėl kurių gali būti panaikinamas leidimas, patvirtinanti medžiaga. Ja remiantis ir priimamas sprendimas. Sprendimas dėl leidimo panaikinimo surašomas laisva forma, jį tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas turi būti įkeltas ir užregistruotas PLVIS.

61. Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuriam leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikintas. Teritorinė policijos įstaiga privalo jam pateikti sprendimą. Neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas įsigalioja iš karto po sprendimo jį panaikinti priėmimo, net jei jis ir ginčijamas. Sprendimai ir atsakymai dėl neterminuotų leidimų laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo ir kita surinkta medžiaga segami į atskirą bylą.

62. Panaikinus neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas ir ginklas (-ai) paimami, jei tai anksčiau nebuvo padaryta teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Tais atvejais, kai asmuo atsisako grąžinti leidimą, į PLVIS turi būti įkeliamas asmens paaiškinimas ir visa su tuo susijusi medžiaga. Ginklai, šaudmenys realizuojami, perdirbami ar sunaikinami Aprašo XIV skyriuje nustatyta tvarka.

63. Praradusiam neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus asmeniui, kuris pateikia prašymą tiesiogiai arba per PEPS, teritorinė policijos įstaiga išduoda leidimo dublikatą su žyma „D“ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pareigūnas, priėmęs asmens prašymą dėl dublikato išdavimo, patikrina asmens tapatybę ir prašymą įkelia į PLVIS. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

 

IX SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PERREGISTRAVIMAS

 

64. Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos asmuo privalo perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir teritorinei policijos įstaigai (tiesiogiai arba per PEPS), kurioje registruotas (-i) ginklas (-ai), turi pateikti:

64.1. prašymą, kuriame taip pat nurodoma, ar asmuo turi įsigijęs Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, ir ar asmuo turi visus ginklus;

64.2. deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti;

64.3. Aprašo 7.2, 7.4, 7.5 ir 7.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus (jei anksčiau pristatyti dokumentai yra galiojantys, jų iš naujo pateikti nereikia).

Asmens tapatybė patvirtinama ir dokumentų kopijos daromos Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

65. Prieš perregistruojant leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, trumpieji šaunamieji ginklai išbandomi Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka. Jeigu ginklas buvo išbandytas ir nuo jo išbandymo (identifikavimo) nėra praėję vieni metai, pakartotinis išbandymas neatliekamas. Jeigu su asmeniu kartu gyvena asmuo, kuris Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka nebuvo tikrintas, priimant sprendimą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo, atliekamas ir šio asmens patikrinamas Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.

66. Pareigūnas tiesiogiai gautą prašymą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo registruoja PLVIS, patikrina asmens tapatybę, pateiktus dokumentus, užregistruotą prašymą išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti, padaro prašymo ir pateiktų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia į PLVIS. Deklaracija, patvirtinanti, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, pildoma Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka, PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas – „Asmens deklaracija (ginklo perregistravimas).

Per PEPS gautas prašymas su visais dokumentais dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo įkeliami į PLVIS. Pareigūnas PLVIS pažymi, kad patikrino asmens tapatybę ir kitus pateiktus dokumentus, taip pat patikrina duomenis apie trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymą (identifikavimą). Dokumentų originalus pareigūnas grąžina pareiškėjui. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus perregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu pateikiami Aprašo 64 punkte nurodyti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

67. Atlikus patikrinimus ir nustačius priežastis, dėl kurių Įstatymo nustatyta tvarka asmuo negali turėti ginklų, apibendrinama patikrinimo medžiaga ir sprendžiama dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neperregistravimo. Jei leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neperregistruojamas, surašomas laisvos formos sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neperregistravimo. Šį sprendimą turi patvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

68. Jeigu perregistravus leidimą ir atlikus Aprašo 12 punkte nurodytus patikrinimus nustatomos Įstatyme nurodytos priežastys, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, perregistruotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas Aprašo XII skyriuje nustatyta tvarka.

69. Ginklo savininkas, pakeitęs ginklo (-ų) laikymo vietą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai per PEPS ar tiesiogiai informuoja naujoje ginklo (-ų) laikymo vietoje esančią teritorinę policijos įstaigą ir Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka pateikia deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas – „Asmens deklaracija (kiti atvejai). Deklaracijos originalą pareigūnas grąžina ginklo savininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

70. Asmenų patikrinimai atliekami Aprašo 12 punkte (esant būtinumui – ir 13 punkte) nustatyta tvarka ir, esant Įstatyme nustatytoms priežastims, dėl kurių asmuo negali turėti ginklo, sprendžiama dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo (išskyrus atvejus, kai ginklo savininkas įsipareigoja laikyti ar laiko ginklą (-us) ne savo gyvenamojoje vietoje).

71. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus asmeniui persikėlus į naują gyvenamąją vietą turi būti pakeistas. Apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, ginklo (-ų) laikymo vietą turi būti padaromos žymos PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

72. Ginklo (-ų) savininkas, kurio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas pasibaigė, nedelsdamas turi atiduoti ginklą (-us) į teritorinę policijos įstaigą laikinai saugoti.  Ginklo (-ų) savininkui to nepadarius, teritorinė policijos įstaiga įpareigoja jį pristatyti ginklą (-us) į teritorinę policijos įstaigą ir raštu įspėja (išsiunčia raštą arba supažindina su įspėjimu pasirašytinai) dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo perregistravimo. Asmeniui neįvykdžius įpareigojimo, teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas paima asmeniui priklausantį (-čius) ginklą (-us).

73. Jei ginklo (-ų) savininkas per 30 kalendorinių dienų po to, kai buvo įspėtas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo perregistravimo, be svarbių priežasčių nepateikia teritorinei policijos įstaigai dokumentų, reikalingų leidimui laikyti (nešiotis) ginklus perregistruoti, leidimas, vadovaujantis Aprašo XII skyriumi, panaikinamas. Svarbiomis priežastimis laikytinas gydymasis, komandiruotė ir kitos panašios aplinkybės, kurios truko ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų po įspėjimo gavimo, jeigu ginklo savininkas pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

 

X SKYRIUS

GINKLŲ APSKAITA

 

74. Duomenys apie leidimo įsigyti ginklą išdavimą, leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą, perregistravimą, panaikinimą ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą, apribojimą ar panaikinimą, ginklų registravimą, paėmimą, saugojimą policijoje, grąžinimą, taip pat visa su tuo susijusi medžiaga įkeliami į PLVIS.

75. Ginklas, atsižvelgiant į Aprašo 76–84 punktų nuostatas, išregistruojamas, jeigu:

75.1. jis yra parduotas, padovanotas, perduotas sunaikinti ar perduotas realizuoti komiso pagrindais;

75.2. jis yra pavogtas;

75.3. jis yra prarastas;

75.4. jis yra konfiskuotas;

75.5. miręs ginklo savininkas;

75.6. ginklo savininkui panaikintas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus;

75.7. ginklo savininkas pakeitė gyvenamąją vietą (persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę);

75.8. ginklas perdirbtas taip, kad yra visiškai netinkamas naudoti.

76. Ginklo išregistravimo pagrindas  Aprašo 75.1 papunktyje nurodytais atvejais yra juridinio asmens, prekiaujančio ginklais, išduota pažyma, dovanojimo sutartis ar dokumentai, patvirtinantys ginklo perdavimą sunaikinti. Ginklo savininkas sutartį, o juridinis asmuo, prekiaujantis ginklais, pažymą teritorinei policijos įstaigai turi pateikti per 5 darbo dienas nuo ginklo realizavimo dienos.

77. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.2 ir 75.3 papunkčiuose nurodytais atvejais yra ginklo savininko pareiškimas ir institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą, išduota pažyma arba Ieškomų ginklų registro išrašas.

78. Jeigu ginklas yra pavogtas arba prarastas, jis iš PLVIS išregistruojamas automatiškai, įrašius jo duomenis į Ieškomų ginklų registrą.

79. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.4 papunktyje nurodytu atveju yra atitinkamų institucijų priimtas sprendimas konfiskuoti ginklą ir tai patvirtinantys dokumentai.

80. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.5 papunktyje nurodytu atveju yra ginklo savininko mirties liudijimas ir testamentas arba paveldėjimo teisės liudijimas bei surinkta medžiaga su sprendimu leisti paveldėtojui įsigyti ginklą. Jeigu paveldėtojo vardu įstatymų nustatyta tvarka ginklas negali būti įregistruotas arba paveldėtojas to nenori, ginklą privaloma nustatyta tvarka realizuoti. Tokiu atveju papildomas ginklo išrašymo iš įskaitos pagrindas yra nurodytas Aprašo 75.1 papunktyje.

81. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.6 papunktyje nurodytu atveju yra jo realizavimas arba konfiskavimas ir tai patvirtinantys dokumentai.

82. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.7 papunktyje nurodytu atveju yra asmens deklaracija, kad jis persikelia gyventi į kitą valstybę.

83. Jeigu pasikeičia ginklo savininko gyvenamoji vieta Lietuvoje, gyvenamosios vietos duomenis Policijos IS keičia naujos gyvenamosios vietos teritorinė policijos įstaiga.

84. Ginklo išregistravimo pagrindas Aprašo 75.8 papunktyje nurodytu atveju yra ginklo deaktyvacijos sertifikatas arba pažyma, kad ginklas yra perdirbtas į visiškai netinkamą naudoti.

85. Aprašo 75.1–75.6 papunkčiuose nustatytais atvejais ginklai išregistruojami iš leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, 75.7 papunktyje nurodytu atveju išregistruojami iš PLVIS, o 75.8 papunktyje nurodytu atveju išregistruojami iš leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ir Aprašo nustatyta tvarka registruojami neterminuotame leidime laikyti (nešiotis) ginklus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

86. Ginklo registracija gali būti atnaujinta, jeigu asmuo atgauna pavogtą ar prarastą ginklą arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstami netekusiais galios sprendimai, lėmę ginklo išregistravimą iš įskaitos.

 

XI SKYRIUS

ĮPAREIGOJIMAS PASITIKRINTI SVEIKATĄ AR PERLAIKYTI EGZAMINĄ

 

87. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo, turintis ginklą ar pageidaujantis įsigyti ginklą (kai yra pateikti dokumentai ir atlikti patikrinimai), kilus pagrįstam įtarimui (yra gauta informacija iš sveikatos priežiūros įstaigos, ikiteisminio tyrimo įstaigų ar kitų institucijų arba iš asmens elgesio akivaizdžiai galima numanyti, kad jis serga ir (ar) turi fizinių trūkumų, nurodytų Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221) arba tais atvejais, kai medicininio patikrinimo išvada išduota trumpesniam nei 5 metų terminui, pasibaigus jos galiojimui arba jei nuo prašymo pateikimo dienos leidimui laikyti (nešiotis) ginklus gauti ar perregistruoti iki pateiktos medicininio patikrinimo išvados galiojimo pabaigos buvo likę mažiau nei 6 mėn., pasibaigus jos galiojimui, įpareigojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka per 40 darbo dienų pasitikrinti sveikatą ir pateikti naują medicininio patikrinimo išvadą. Sprendime nurodomi motyvai, t. y. dėl kokių priežasčių asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Jei būtina atlikti stacionarinį tyrimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 40 darbo dienų terminas gali būti pratęsiamas. Sprendimas dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą turi būti įkeliamas į PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

88. Sprendimo kopija pasirašytinai įteikiama asmeniui, kuris įpareigojamas pasitikrinti sveikatą, arba jam siunčiama registruotu laišku. Teritorinės policijos įstaigos raštų kopijos ir sprendimai dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą saugomi atskiroje byloje.

89. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga paima iš asmens gautą sprendimo pasitikrinti sveikatą kopiją ir atlieka asmens sveikatos patikrinimą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga apie atlikto sveikatos patikrinimo rezultatus pažymi kitoje teritorinės policijos įstaigos sprendimo pusėje ir sprendimą paštu grąžina jį išdavusiai teritorinei policijos įstaigai. Sveikatą pasitikrinusiam asmeniui išduodama medicininio patikrinimo išvada, kurią jis privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai, įpareigojusiai pasitikrinti sveikatą.

90. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintu sprendimu ginklą turinčiam asmeniui pažeidus ginklų apyvartos taisykles, kai yra pagrindas manyti, jog asmuo padarė pažeidimą todėl, kad neišmano Ginklo, šaudmenų įsigijimo, laikymo, nešiojimo, naudojimo, realizavimo, gabenimo taisyklių ir iki šio sprendimo priėmimo nėra priimtas sprendimas panaikinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, asmuo gali būti įpareigotas baigti kursus ir perlaikyti egzaminą pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ir per 40 darbo dienų pristatyti tai patvirtinantį pažymėjimą. Teritorinės policijos įstaigos sprendime dėl įpareigojimo nurodomi motyvai, t. y. dėl kokių priežasčių asmuo įpareigojamas perlaikyti egzaminą. Įpareigojimas gali būti taikomas neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies ginklą asmuo turi. Su sprendimu asmuo supažindinamas Aprašo 88 punkte nustatyta tvarka. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

91. Teritorinės policijos įstaigos sprendime, įpareigojančiame asmenis pasitikrinti sveikatą ar perlaikyti egzaminą, turi būti nuspręsta ir dėl ginklo (-ų), šaudmenų bei leidimo laikyti (nešiotis) ginklus paėmimo, jeigu jie nebuvo paimti anksčiau kitais teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS. Tokiu atveju laikinai, kol teritorinė policijos įstaiga gaus medicininio patikrinimo išvadą ar egzamino išlaikymo pažymėjimą, ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys bei leidimas laikyti (nešiotis) ginklus paimami ir saugomi teritorinėje policijos įstaigoje.

 

XII SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS PANAIKINIMAS

 

92. Pareigūnas leidimą laikyti (nešiotis) ginklus panaikina per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo PLVIS arba per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, dėl kurių asmuo negali turėti ginklų įsiteisėjimo:

92.1. Įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka;

92.2. kai asmuo per 40 darbo dienų nuo įpareigojimo dienos be pateisinamų priežasčių nepateikia teritorinei policijos įstaigai medicininio patikrinimo išvados arba egzamino išlaikymo pažymėjimo;

92.3. kai asmuo, kuris neturi registruotų ginklų, per vieną mėnesį nuo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos nesikreipė dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus pratęsimo. Šiuo atveju sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo nesurašomas. PLVIS panaikinimo priežastis nurodoma „Leidimo nepratęsimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

92.4. jeigu asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;

92.5. kai naudotojas persikelia gyventi atskirai nuo ginklų savininko.

Panaikinęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas privalo ne vėliau kaip leidimo panaikinimo dieną pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas. Pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paskutinio ginklo išregistravimo iš leidimo laikyti (nešiotis) ginklus dienos pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra panaikintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

93. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo pagrindas yra aplinkybes, dėl kurių gali būti panaikinamas leidimas, patvirtinanti medžiaga. Ja remiantis ir priimamas sprendimas. Sprendimas dėl leidimo panaikinimo surašomas laisva forma, jį tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas turi būti įkeltas į PLVIS. Tuo atveju, kai leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas dėl sąmoningai klaidingų duomenų ar suklastotų dokumentų pateikimo, pareigūnas nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimą.

Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuriam išduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikintas. Asmeniui teritorinė policijos įstaiga privalo pateikti sprendimo kopiją. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas įsigalioja iš karto po sprendimo jį panaikinti priėmimo, net jei jis ir ginčijamas.

94. Panaikinus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas ir ginklas (-ai) paimami, jei tai anksčiau nebuvo padaryta teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Tais atvejais, kai asmuo atsisako grąžinti leidimą ir (ar) ginklo (-ų) pažymėjimą (-us), į PLVIS turi būti įkeliamas asmens paaiškinimas ir visa su tuo susijusi medžiaga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

95. Tais atvejais, kai asmens leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas netekus teisės medžioti (jeigu nėra kitų aplinkybių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas), ginklo savininkas (naudotojas) gali teritorinei policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti turimus ginklus savigynai ar sportui, jeigu tokių rūšių ginklus šiems tikslams leidžiama įsigyti. Norint perregistruoti ginklus sportui, papildomai turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai.

96. Tais atvejais, kai asmens leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas netekus narystės šaudymo sporto organizacijoje (jeigu nėra kitų aplinkybių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas), ginklo savininkas (naudotojas) gali teritorinei policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti turimus ginklus savigynai ar medžioklei, jeigu tokių rūšių ginklus šiems tikslams leidžiama įsigyti. Norint perregistruoti ginklus medžioklei, papildomai turi būti pateikiamas medžiotojo bilietas.

97. Panaikinus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus Įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, ginklo savininkas (naudotojas) gali teritorinei policijos įstaigai pateikti prašymą perregistruoti turimus ginklus savigynai, medžioklei ar sportui, jeigu tokių rūšių ginklus šiems tikslams leidžiama įsigyti. Norint perregistruoti ginklus medžioklei, papildomai turi būti pateikiamas medžiotojo bilietas. Norint perregistruoti ginklus sportui, papildomai turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis asmens priklausymą šaudymo sporto organizacijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

XIII SKYRIUS

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ LAIKYMAS, SAUGOJIMAS, NEŠIOJIMASIS, GABENIMAS IR NAUDOJIMAS

 

98. Ginklo savininkas, naudotojas ginklą (-us) laiko, nešiojasi, gabena ir naudoja Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

99. Ginklo savininkas, naudotojas, laikydamas, gabendamas, nešiodamasis ginklą (-us), privalo su savimi turėti galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir ginklo (-ų) pažymėjimą (-us), kuriame (-iuose) įrašyti to (-ų) ginklo (-ų) duomenys, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

100. Ginklo savininkas gali laikinai laikyti ginklus kitoje vietoje (ne daugiau kaip vienoje), kurioje laikinai gyvena ir (arba) naudoja ginklus:

100.1. Ginklo savininkas, pageidaujantis laikinai laikyti ginklą (-us), teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje nori laikyti ginklą (-us), per PEPS arba tiesiogiai pateikia prašymą leisti laikinai laikyti ginklą (-us) ir Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“. Ginklo (-ų) savininko ir kitoje vietoje kartu gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų patikrinimai atliekami Aprašo 12 punkte (esant būtinumui – ir 13 punkte) nustatyta tvarka ir jeigu yra Įstatyme nustatytų priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikinai laikyti ginklo, pateikiamas neigiamas atsakymas. Jei priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikyti ginklo (-ų) šioje vietoje, nenustatoma, teritorinė policijos įstaiga informuoja pareiškėją per PEPS arba raštu (priklausomai nuo prašymo pateikimo būdo). Pranešime taip pat nurodoma, kad laikinai toje vietoje asmuo ginklą (-us) gali saugoti iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos. Teritorinė policijos įstaiga prašymo ir visų dokumentų kopijas persiunčia leidimą laikyti (nešiotis) ginklus išdavusiai teritorinei policijos įstaigai (jei skiriasi leidimą išdavusi ir patikrinimą atlikusi teritorinės policijos įstaigos), o ši informaciją apie laikiną ginklo (-ų) laikymo vietą įtraukia į PLVIS. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

100.2. Laikinoje vietoje gali būti laikomas (-)i tik ginklas (-ai), nurodytas (-i) teritorinės policijos įstaigos rašte.

100.3. Draudžiama ginklą (-us) palikti laikinoje laikymo vietoje, ginklo savininkui persikėlus į nuolatinę gyvenamąją vietą.

100.4. Perregistravus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, dėl laikino ginklo (-ų) laikymo galima kreiptis Aprašo 100.1 papunktyje nustatyta tvarka.

 

XiV SKYRIUS

GINKLŲ, ŠAUDMENŲ REALIZAVIMAS, PERDIRBIMAS IR SUNAIKINIMAS

 

101. A kategorijos ginklai, jų dalys, šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, parduodami tik per TVŪD. Kiti B, C, D kategorijų ginklai, išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus, jų šaudmenys, dalys, kiti ginklų priedėliai parduodami per TVŪD ir prekybininkus ginklais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

102. Asmuo, pageidaujantis parduoti jam nuosavybės teise priklausantį ginklą, šaudmenis, jų dalis TVŪD ar kitam prekybininkui ginklais, kartu su ginklu, šaudmenimis turi pateikti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

103. Neteko galios nuo 2020-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

104. Jeigu leidimas laikyti (nešiotis) ginklus yra panaikintas ar pasibaigęs jo galiojimas ir yra priimtas teritorinės policijos įstaigos sprendimas realizuoti ginklus, šaudmenis, ginklas paimamas ir tolesni veiksmai atliekami Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamo  Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

105. Neteko galios nuo 2020-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

106. Neteko galios nuo 2020-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

107. Ginklo savininkas, norintis perdirbti ginklą (pakeisti ginklo kokybės charakteristikas, susilpninti vamzdį ir pan.), teritorinei policijos įstaigai turi pateikti prašymą. Kartu su prašymu ginklo savininkas pateikia ginklą ir ginklo gamintojo dokumentus, kuriuose yra nurodytos ginklo techninės charakteristikos. Leidimas parduoti (perdirbti) ginklą neišduodamas, jeigu prašymas pateikiamas dėl perdirbimo, kuris pakeistų ginklo pirminius rūšies požymius. Išduodant leidimą perdirbti ginklą, priimamas sprendimas, kuriuo nustatomos ribos, kiek leidžiama ginklą perdirbti. Leidimas perdirbti ginklą išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Perdirbtus ginklus, šaudmenis (išskyrus perdirbtus į visiškai netinkamus naudoti) ginklo savininkas privalo savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka išbandyti, ar jie atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

108. Paveldėtojas, negavęs leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba nenorintis nustatyta tvarka ginklo užregistruoti savo vardu (turi tikslą ginklą realizuoti), turi kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimo. Norėdamas gauti leidimą parduoti (perdirbti) ginklą, paveldėtojas teritorinei policijos įstaigai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo turi pateikti:

108.1. prašymą parduoti (perdirbti) ginklą;

108.2. paveldėjimo teisės liudijimą (dokumentus priėmęs pareigūnas padaro elektroninę liudijimo kopiją ir ją įkelia į PLVIS);

108.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pareigūnas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka patvirtina asmens tapatybės patikrinimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

109. Jei pateikiami visi reikiami dokumentai ir jie tinkamai įforminti, leidimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

110. Paveldėtojui, kuris turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikus Aprašo 108 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas leidimas parduoti (perdirbti) ginklą ir atiduodamas ginklas. Duomenys apie leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimą įrašomi PLVIS. Jei paveldėtojas tokio leidimo neturi, negauna arba atsisako ginklą perdirbti, A kategorijos ginklus, ginklų dalis ir šaudmenis, skirtus tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlius, taip pat Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, TVŪD, o kitus ginklus prekybininkams ginklais pristato paveldėtojas ar jo įgaliotas asmuo kartu su asmeniu, turinčiu leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Paveldėtojo ginklus, saugomus teritorinėje policijos įstaigoje, taip pat gali paimti prekybininkas ginklais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

111. Neteko galios nuo 2021-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

112. Neteko galios nuo 2020-07-04

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

113. Paveldėtojas, pageidaujantis paveldėtą ginklą dovanoti asmeniui, turinčiam leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, turi teritorinei policijos įstaigai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo pateikti:

113.1. dovanojimo sutartį. Ginklo dovanojimo sutartį paveldėtojas pateikia dalyvaujant dovanos gavėjui. Pareigūnas atlieka patikrinimą ar dovanos gavėjas turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus;

113.2. paveldėjimo teisės liudijimą (dokumentus priėmęs pareigūnas padaro elektroninę liudijimo kopiją ir ją įkelia į PLVIS);

113.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pareigūnas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka patvirtina asmens tapatybės patikrinimą).

Pareigūnas, gavęs Aprašo 113 punkte nurodytus dokumentus, patikrina asmens tapatybę, padaro išvardytų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui. Pareigūnas užregistruoja ginklą PLVIS. Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodyti ginklai, 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose nurodyti ginklai registruojami tik nustačius, kad šie ginklai yra išbandyti (identifikuoti) ne anksčiau kaip prieš vienerius metus. Dokumentus priėmęs pareigūnas patikrina šių ginklų išbandymo (identifikavimo) duomenis PLVIS. Ginklo pažymėjimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Ginklo pažymėjime nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimo išdavimo data, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo ir išdavimo data. Ginklo pažymėjimą pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

XV SKYRIUS

A, B AR C KATEGORIJŲ GINKLŲ NAUDOTOJAS

 

114. Asmuo jam priklausantį ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu gyvenančiam šeimos nariui (toliau – naudotojas), turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą. Laikyti ar nešiotis ginklą naudotojas gali tik nustatyta tvarka, gavęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

115. Ginklo savininkas, pageidaujantis perleisti nuolat naudoti ginklą naudotojui, turi tiesiogiai (žodžiu) ar per PEPS kreiptis su prašymu į gyvenamosios vietos teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo naudotojui, nurodyti naudotojo asmens kodą, vardą, pavardę. Ginklo naudotojas turi pateikti Aprašo 7.2, 7.4 papunkčiuose (jei suteikiama teisė nuolat naudoti medžioklinius ginklus), 7.5 papunktyje (jei suteikiama teisė nuolat naudoti sportinius ginklus), 7.7 papunktyje (jei suteikiama teisė nuolat naudoti ginklus šaulio tarnybai ar kario įgūdžiams tobulinti) ar 48.3 papunktyje (jei suteikiama teisė nuolat naudoti ginklus profesinei veiklai) nurodytus dokumentus, išduotus naudotojo vardu. Pareigūnas gautą prašymą registruoja PLVIS, užregistruotą prašymą išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti, taip pat prašymo ir pateiktų dokumentų elektronines kopijas įkelia į PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

116. Ginklo naudotojo patikrinimai atliekami Aprašo 12 punkte (esant būtinumui – ir 13 punkte) nustatyta tvarka. Atlikus patikrinimus, dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

117. Jei pateikiami visi reikiami dokumentai ir jie tinkamai įforminti, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui išduodamas per 5 darbo dienas, kitu atveju – Aprašo nustatytais terminais, per kuriuos priimamas sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo. Sprendimai ir atsakymai asmenims dėl naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ir neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus naudotojui panaikinamas atsiradus Aprašo XII skyriuje (leidimų laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas) nurodytoms aplinkybėms. Ginklo savininkui per vieną mėnesį nuo naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos nesikreipus dėl naujo naudotojo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas Aprašo 92.3 papunktyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

 

XVI SKYRIUS

LEIDIMO ĮSIGYTI GINKLĄ išdavimas užsieniečiams

 

118. Teisėtai į Lietuvos Respubliką atvykę ne jaunesni kaip 21 metų trečiųjų šalių gyventojai, taip pat Europos fiziniai asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, įsipareigoję, kad įsigyti ginklai ir (ar) šaudmenys iš Lietuvos Respublikos bus išvežti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jų įsigijimo, turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje A, B, C kategorijų ginklus, jų šaudmenis.

119. Užsienietis, norintis gauti leidimą įsigyti ginklą, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodo asmens vardą, pavardę, gimimo metus, jei yra – asmens kodą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius, ginklo įsigijimo tikslą.

120. Kartu su prašymu pateikiami Pavienių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo iš jos, vežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ (toliau – Taisyklės), III skyriuje nurodyti dokumentai, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus ar leidimui vežti ginklus gauti.

121. Dokumentus dėl leidimų gavimo užsieniečiai gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

122. Jeigu pateikiami visi Aprašo 119 ir 120 punktuose nurodyti dokumentai ir nėra 123 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių leidimas įsigyti ginklą neišduodamas, Policijos departamentas išduoda leidimą įsigyti ginklą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

123. Leidimas įsigyti ginklą neišduodamas, jeigu:

123.1. pateikti ne visi dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

123.2. yra Taisyklėse nustatyti pagrindai, kai neišduodamas leidimas įvežti (išvežti) ginklus ar leidimas vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis;

123.3. pageidaujama įsigyti civilinėje apyvartoje draudžiamus ginklus.

124. Leidimas įsigyti ginklą išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti ginklą pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui įsigyti ginklą išduoti, gavimo dienos.

 

XVII SKYRIUS

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ paėmimas

 

125. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys paimami Įstatymo 41 straipsnyje nustatyta tvarka, surašant sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

126. Visais atvejais, kai ginklas (-ai) iš asmens yra paimamas (-i), tačiau sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo (nešiotis) ginklus panaikinimo nėra priimamas, pareigūnas, paėmęs ginklą (-us), privalo kartu paimti ir asmens turimą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, taip pat ginklo (-ų) pažymėjimą (-us). Pareigūnas ginklo (-ų) paėmimo dieną PLVIS turi pažymėti, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas apribotas. Tais atvejais, kai asmuo atsisako grąžinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, taip pat ginklo (-ų) pažymėjimą (-us), pareigūnas privalo paimti rašytinį paaiškinimą dėl leidimų ir pažymėjimo (-ų) negrąžinimo ir įkelti jį į PLVIS.

127. Jeigu pareigūnas, tikrindamas asmens ginklą (-us), įtaria, kad pakeistas ar sunaikintas ginklo, spynos ar vamzdžio numeris, atliekami Aprašo 40 ir 41 punktuose nurodyti veiksmai. Jei pareigūnui kyla įtarimų dėl ginklo (-ų) tinkamumo naudoti, ginklas (-ai) paimamas (-i) ir tolesni veiksmai atliekami Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamo Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

 

XViiI SKYRIUS

RINKLIAVOS UŽ LEIDIMUS

 

128. Už leidimų parduoti (perdirbti) ginklus išdavimą, leidimų laikyti (nešiotis) ginklus papildymą įrašais ar dublikatų išdavimą, neterminuotų leidimų laikyti (nešiotis) ginklus dublikatų išdavimą ir sprendimo dėl leidimo įsigyti ginklą išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo (neišdavimo), perregistravimo ar sprendimo dėl neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

 

XiX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

129. Sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, sprendimą panaikinti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus arba sprendimą neperregistruoti leidimo laikyti (nešiotis) ginklus asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apskųsti teismui. Kitus Apraše priimtus sprendimus asmuo gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

1 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Priedo pakeitimai:

Nr. 5-V-535, 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4718 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-535

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Priedo pakeitimai:

Nr. 5-V-535, 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4718 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-535

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Priedo pakeitimai:

Nr. 5-V-654, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5849 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-654

 

8 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

9 priedas. Neteko galios nuo 2013-09-30

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin. 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 Priedas Ginklo laikymo deklaracija pagal 5-V-46

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. V-491, 2003-09-15, Žin., 2003, Nr. 90-4099 (2003-09-24), i. k. 10300GKISAK000V-491

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. V-430, 2004-09-08, Žin., 2004, Nr. 137-5023 (2004-09-10), i. k. 10400GKISAK000V-430

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. V-610, 2004-12-27, Žin., 2005, Nr. 1-15 (2005-01-04), i. k. 10400GKISAK000V-610

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-498, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 104-4012 (2008-09-11), i. k. 10800GKISAK05-V-498

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-720, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 138-5485 (2008-12-02), i. k. 10800GKISAK05-V-720

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-88, 2009-01-29, Žin., 2009, Nr. 15-612 (2009-02-07), i. k. 10900GKISAK005-V-88

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-850, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 139-6145 (2009-11-24), i. k. 10900GKISAK05-V-850

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-172, 2011-03-01, Žin., 2011, Nr. 28-1365 (2011-03-05), i. k. 11100GKISAK05-V-172

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-344, 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 48-2359 (2011-04-23), i. k. 11100GKISAK05-V-344

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-535, 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4718 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-535

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-654, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5849 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-654

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-734, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4924 (2013-09-20), i. k. 11300GKISAK05-V-734

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-902, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6168 (2013-11-26), i. k. 11300GKISAK05-V-902

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-778, 2015-09-03, paskelbta TAR 2015-09-03, i. k. 2015-13503

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-475, 2016-06-10, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16898

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-664, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22474

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-758, 2016-09-22, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24406

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-734, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13841

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-727, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13049

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-316, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-16, i. k. 2019-06198

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-649, 2019-08-30, paskelbta TAR 2019-08-30, i. k. 2019-13786

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-46, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00751

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-563, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14950

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-252, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06268

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo