Suvestinė redakcija nuo 2016-10-01 iki 2018-10-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 61-2829, i. k. 1032055ISAK000V-179

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ NUO ŽALIAVINĖS MEDIENOS IR NENUKIRSTO MIŠKO PARDAVIMO PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0463 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 23 d. Nr. V-179

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525), Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229 patvirtinta Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 80-3415) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti sklandų privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formą (toliau – FR0463 forma).

1.2. Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR 0463 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui, vadovaujantis Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“, FR0463 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad iki 2003 09 01 būtų parengta programinė įranga FR0463 formose pateiktiems duomenims apdoroti.

2.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0463 formos blankų pagaminimą ir šiais blankais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

2.4. AVMI kontroliuoti, kad miškų valdytojai, deklaruodami privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką, naudotų FR0463 formos 02 versiją ir vadovautųsi šiuo įsakymu patvirtintomis Taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2014-01-31, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00807

Nr. VA-1, 2015-01-02, paskelbta TAR 2015-01-02, i. k. 2015-00033

 

2.5. Inspekcijos viršininko pavaduotojams šio įsakymo vykdymą kontroliuoti pagal kuruojamus klausimus.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos  

prie Lietuvos Respublikos finansų   

ministerijos viršininko

2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-179

(Valstybinės mokesčių inspekcijos  

prie Lietuvos Respublikos finansų   

ministerijos viršininko

2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. VA-1

redakcija)

 

 

PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ IŠ PAJAMŲ UŽ PARDUOTĄ ŽALIAVINĘ MEDIENĄ IR NENUKIRSTĄ MIŠKĄ DEKLARACIJOS FR0463 FORMOS UŽPILDYMO

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir parduotą nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos 02 versijos (toliau – deklaracija FR0463) užpildymo tvarką. 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.

3. Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys arba užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, praėjusio mėnesio privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — VMI), atitinkamo mokestinio laikotarpio kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos. Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 pateikimo termino pabaigos.

4. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 pateikti VMI, kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po kalendorinio pusmečio, 15 dienos. Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 pateikimo termino pabaigos.

5. Miško valdytojai mokesčių administratoriui deklaracijas turi pateikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-60, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10717

 

6. Miško valdytojo, kuris yra fizinis asmuo arba yra užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, arba yra užsienio juridinis asmuo neįsikūręs Lietuvoje, užpildyta deklaracija FR0463 gali būti pateikta  tokiais būdais:

6.1. elektroniniu būdu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatytą tvarką;

6.2. atsiųsta paštu užpildyta popierinė deklaracija į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

6.3. tiesiogiai įteikta AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Jeigu Deklaraciją norima pateikti Deklaracijos pateikimo taisyklių 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytais būdais, ją galima atsispausdinti iš VMI prie FM interneto tinklalapio www.vmi.lt ir užpildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-60, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10717

 

7. Miško valdytojo, kuris yra juridinis asmuo, užpildyta deklaracija FR0463 turi būti pateikta elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.

Deklaracija FR0463 pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-60, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10717

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

8. Deklaracijos FR0463 1 laukelyje įrašomas miško valdytojui suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), t. y. įrašomas Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka Mokesčių mokėtojų registre suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Miško valdytojas, kuris yra fizinis asmuo, 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

9. 2 laukelyje – miško valdytojo pavadinimas; jeigu deklaraciją FR0463 teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė;

10. 3 laukelyje – miško valdytojas pažymi X ženklu vieną iš langelių, nurodydamas, ar jis yra valstybinio miško, ar privataus miško valdytojas;

11. 4 laukelyje – asmuo, pažymėjęs 3 laukelyje langelį „Privataus miško valdytojas“, 4 laukelio langelį pažymi X ženklu, nurodydamas, ar jis yra juridinis, ar fizinis asmuo;

12. 5 laukelyje – deklaracijos FR0463 užpildymo data (metai, mėnuo, diena), o „Registracijos Nr.“ – miško valdytojo tvarkomos deklaracijų įregistravimo atitinkamoje knygoje eilės numeris. Miško valdytojams, kurie neregistruoja deklaracijų atitinkamoje knygoje, 5 laukelio užpildyti nereikia;

13. 6 laukelyje – vadovaujantis šių Taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytais mokestinio laikotarpio terminais, užpildomi laukeliai, nurodant, už kurį mokestinį laikotarpį teikiama deklaracija FR0463. Pvz., jeigu privalomieji atskaitymai iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, deklaruojami už kalendorinį pusmetį, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., „nuo 2015-01 iki 2015-06“; jeigu mokestinis laikotarpis yra mėnuo, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., „nuo 2015-01 iki 2015-01“;

14. 7 laukelyje – miško valdytojo per mokestinį laikotarpį gautos žaliavinės medienos pardavimo pajamos; 

15. 8 laukelyje – miško valdytojo per mokestinį laikotarpį gautos nenukirsto miško pardavimo pajamos;

16. 9 laukelyje – visos miško valdytojo mokestinio laikotarpio pajamos, nuo kurių skaičiuojami privalomi atskaitymai (7 laukelis + 8 laukelis);

17. 10 laukelyje – privalomųjų atskaitymų tarifas:

17.1. privataus miško valdytojas įrašo 5 proc. privalomųjų atskaitymų tarifą;

17.2. valstybinio miško valdytojas įrašo 15 proc. tarifą. 

18. 11 laukelyje – mokėtina privalomųjų atskaitymų suma (9 laukelis x 10 laukelio / 100).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Miško valdytojai deklaracijos FR0463 duomenis teikia pagal atitinkamu mokestiniu laikotarpiu galiojančias taisykles. Teikiant ar tikslinant iki 2015 m. birželio 30 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 01 versija, o teikiant ar tikslinant po 2015 m. liepos 1 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 02 versija.

20. Jei deklaracija užpildyta nesilaikant šiose taisyklėse nurodytų reikalavimų, tai mokesčių administratorius deklaraciją FR0463 pateikiančiam miško valdytojui gali nurodyti ją pataisyti.

21. Už deklaracijos FR0463 ir / ar patikslintos deklaracijos FR0463 nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, už pavėluotą deklaracijos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos atitinkamuose teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-7, 2014-01-31, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00807

Nr. VA-1, 2015-01-02, paskelbta TAR 2015-01-02, i. k. 2015-00033

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-179 pakeitimo VA-1 forma FR0463

Papildyta priedu:

Nr. VA-203, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20610

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-1, 2015-01-02, paskelbta TAR 2015-01-02, i. k. 2015-00033

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-7, 2014-01-31, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00807

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-203, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20610

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-1, 2015-01-02, paskelbta TAR 2015-01-02, i. k. 2015-00033

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10717

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo