Suvestinė redakcija nuo 2013-10-27 iki 2014-06-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 61-2818, i. k. 103301MISAK00000294

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 11 d. Nr. 294

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3017) 48 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 49 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 1919 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 118-5301) 2.1 ir 2.3 punktais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 

1. Tvirtinu:

1.1. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašą (pridedama);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 

1.2. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašą (pridedama);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 

1.3. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programą (pridedama);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 

1.4. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formą (pridedama);

1.5. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymą (pridedama).

2. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 259 „Dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 70-2215) 2 punktą.

3. Nustatau, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 259 patvirtintų Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių nuostatų 1 priede nurodyti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nustatyto pavyzdžio pažymėjimai galioja iki 2003 m. gruodžio 31 d.

4. Ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „kontrolė“, „valdymo sistema“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                 ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 21d. įsakymo Nr. D1-433

redakcija)

 

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas nustato neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir atsiskaitymą už ją, teikiamos informacijos registravimą, numato socialinių garantijų taikymo tvarką bei atsakomybę už suteiktų galių viršijimą.

2. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, aplinkos ministro įsakymais, šiuo tvarkos aprašu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

II. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindinis neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždavinys – nustatyta tvarka teikti pagalbą institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

4. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijos yra:

4.1. teikti informaciją apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

4.2. pagal savo kompetenciją tirti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

4.3. vykdyti visuomenės švietimą aplinkos apsaugos srityje;

4.4. įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones.

 

III. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ TEISĖS

 

5. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę:

5.1. tikrinti fizinių ir juridinių asmenų bei pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius;

5.2. aiškintis aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų asmenybes, pristatyti juos į policiją;

5.3. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, aktus, kitus pažeidimą fiksuojančius dokumentus ir dalyvauti nagrinėjant jų pagrindu iškeltas administracines bylas;

5.4. įstatymų nustatyta tvarka paimti iš aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius pažeidimo padarymo įrodymus, gauti paaiškinimus, dokumentų nuorašus;

5.5. kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais patekti į ūkinių objektų teritorijas ir atlikti jų užduotis aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams išaiškinti ar pasekmėms likviduoti.

5.6. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

IV. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ PAREIGOS

 

6. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kontroliuodami, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, privalo:

6.1. nustatę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją imtis priemonių užkirsti jam kelią, išsiaiškinti priežastis bei nustatyti asmenis, kaltus dėl pažeidimo padarymo. Kai neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai pagal savo kompetenciją negali imtis priemonių dėl aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų, jie privalo apie tokius pažeidimus pranešti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms ar pareigūnams;

6.2. pranešti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms ar pareigūnams apie pastebėtus avarinius ir kitus aplinkos užteršimo, gyvūnų žuvimo, žuvų dusimo, augalijos naikinimo bei ekologinių pokyčių atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą;

6.3. nustatę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, pildydami 3 priede nustatytos formos blanką ir atitinkantį 122 punkte nurodytai informacijai, pateikti šį protokolą asmeniui, kuriam jis surašomas, su juo susipažinti ir jį pasirašyti. Antras surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo egzempliorius įteikiamas asmeniui, kuriam jis buvo surašytas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1038, 2010-12-27, Žin., 2010, Nr. 155-7911 (2010-12-30), i. k. 110301MISAK0D1-1038

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

6.4. pildydami administracinio teisės pažeidimo protokolą, išaiškinti asmenims jų teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, nurodyti jų padarytų pažeidimų esmę ir pareigą nutraukti pažeidimą;

6.5. išaiškinę aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną perduoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams arba įstatymų nustatyta tvarka kitiems pareigūnams ar institucijoms surašytus pažeidimą fiksuojančius dokumentus, paimtus neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius ir dokumentinius įrodymus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

6.6. laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, patikėtas užduotis atlikti laiku ir tiksliai;

6.7. kreipdamiesi į asmenį, kurio veikla tikrinama, pasisveikinti, prisistatyti, parodyti galias patvirtinantį pažymėjimą, trumpai ir aiškiai išdėstyti kreipimosi priežastį ir tikslą. Rodant pažymėjimą, neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai jo neperduoda asmeniui į rankas, tačiau parodo taip, kad asmuo galėtų aiškiai perskaityti jame esamus įrašus;

6.8. elgtis taip, kad savo veiksmais ar elgesiu nežemintų ir nediskredituotų neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vardo;

6.9. būti teisingam, nešališkam, užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų ne tik teisėti, bet ir objektyvūs, be savanaudiškų paskatų;

6.10. vengti veiksmų ar neveikimo, kurie kenktų neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių autoritetui, juos kompromituotų;

6.11. gerbti kiekvieno asmens teises ir laisves, savo elgesiu, sprendimais ir veiksmais neapriboti ir nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių kitaip nei Lietuvos Respublikos įstatymais neetatiniui aplinkos apsaugos inspektoriui suteiktomis teisėmis;

6.12. su asmenimis bendrauti mandagiai ir dalykiškai, visose situacijose išlikti santūriam ir taktiškam, nevartoti necenzūrinės kalbos;

6.13. nevartoti alkoholinių gėrimų, nebūti apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

 

V. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

7. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai reido metu tikrina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o ne reido metu tikrinti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, gali, jeigu įtariama, kad pažeidžiami teisės aktai, apie tai nedelsiant telefonu informuojant jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus, nurodant tikrinimo objektą, vietą, laiką ir kitas tikrinimo aplinkybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

71. savarankiškame reide turi dalyvauti ne mažiau kaip du neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai arba vienas neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius kartu su policijos pareigūnu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnu, Valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnu, muitinės pareigūnu, Krašto apsaugos ministerijos pareigūnu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

8. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių reidai registruojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros padaliniuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-484 patvirtinta Gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcijoje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

9. Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, prieš savarankiškai vykdamas į reidą, apie tai privalo pranešti jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, nurodydamas reido tikslą, reide dalyvaujančių piliečių vardus ir pavardes, reido vietą, reido pradžią ir transporto priemonę, kuria bus vykdomas reidas. Informaciją apie reido pabaigą ir rezultatus neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius pateikia jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, pasibaigus reidui. Informaciją apie savarankiškai neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vykdomą reidą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas pažymi reidų registracijos žurnale, tai patvirtindamas savo parašu.

10. Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, savarankiško reido metu nustatęs aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, nedelsdamas informuoja jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūną.

11. Jeigu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius vykdo savo funkcijas kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnu, tai pažymi atsakingas už reidą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas 9 punkte nurodytame žurnale.

12. Aplinkos apsaugos agentūra kaupia, analizuoja ir apibendrina visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos rezultatus, teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams ir koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių mokymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

121. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių mokymus organizuoja neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus suteikiančios institucijos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

122. Administracinio teisės pažeidimo protokolus neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui išduoda įgalinimus suteikusios institucijos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas. Darbuotojas protokolus sunumeruoja ir apskaito, ant kiekvieno lapo antroje pusėje nurodo savo vardą, pavardę, pareigas ir pasirašo. Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, gavęs protokolus, pasirašo apskaitos žurnale, kuriame nurodomas protokolą išdavusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas, protokolo numeris, protokolo išdavimo data, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, kuriam išduodamas protokolas, vardas, pavardė, parašas, protokolo grąžinimo data, darbuotojo, kuris priėmė grąžinamą protokolą, vardas, pavardė, parašas. Nepanaudotus administracinio teisės pažeidimo protokolus privaloma grąžinti įgalinimus suteikusiai institucijai kartu su pažymėjimu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

VI. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ TEIKIAMOS INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS

 

13. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

14. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

15. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

16. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

VII. ATSISKAITYMAS UŽ NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLĄ

 

17. Pasibaigus ketvirčiui, per 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu teikia Aplinkos apsaugos agentūrai neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, įrašytų į įskaitą, veiklos duomenis pagal 2 priedą. Aplinkos apsaugos agentūra, pasibaigus ketvirčiui, per 15 darbo dienų Aplinkos ministerijai teikia apibendrintus duomenis apie neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

VIII. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

18. Valstybė išmoka vienkartinę pašalpą neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, jei, jam atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, buvo padarytas kūno sužalojimas, dėl kurio jis tapo:

18.1. I grupės invalidu – 50 MGL dydžio;

18.2. II grupės invalidu – 40 MGL dydžio;

18.3. III grupės invalidu – 30 MGL dydžio.

19. Prašymą išmokėti vienkartinę pašalpą neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti Aplinkos ministerijos Finansų skyriui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo invalidumo nustatymo (suteikimo) dienos.

20. Kūno sužalojimą patyręs neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (ar jo įgaliotas asmuo) prie prašymo išmokėti vienkartinę išmoką turi pateikti šio aprašo 26 punkte nurodyto sprendimo pripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas pareigas, kopiją ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą apie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus sveikatos pakitimus, sužalojimo laipsnį ir darbingumo sumažėjimą.

21. Jeigu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, atlikdamas neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, žuvo, jo šeimos nariams (sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), vaikams, gimusiems po žuvusiojo mirties) ir nedarbingiems asmenims, kurie buvo žuvusiojo išlaikomi ar jo žuvimo dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, išmokama lygiomis dalimis 100 MGL dydžio vienkartinė pašalpa.

22. Neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui žuvus, atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio aprašo 26 punkte nurodyto sprendimo gavimo dienos 21 punkte nurodytas asmuo Aplinkos ministerijos Finansų skyriui pateikia dokumentus: prašymą išmokėti vienkartinę pašalpą, šio aprašo 26 punkte nurodyto sprendimo kopiją, asmens tapatybę ir teisę gauti vienkartinę pašalpą įrodančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas.

23. Pašalpos nemokamos, jeigu:

23.1. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius žuvo ar susižalojo, darydamas tyčinį nusikaltimą;

23.2. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus žuvimo ar susižalojimo priežastis buvo apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų;

23.3. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius nusižudė, kėsinosi nusižudyti ar tyčia save sužalojo;

23.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus žuvimo ar susižalojimo priežastis buvo transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti arba perdavimas ją vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų arba neturinčiam teisės vairuoti;

23.5. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus sveikata sutriko ar jis mirė dėl ligos ar kitų veiksnių, nesusijusių su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijų vykdymu.

24. Atsitikus įvykiui, kurio pagrindu neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui ar įstatyminiam(-iams) įpėdiniui(-iams) ar asmeniui(-ims), turinčiam gauti vienkartinę pašalpą, gali būti mokamos šio tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose numatytos pašalpos, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų surašomas nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktas, siekiant nustatyti, ar nelaimingas atsitikimas įvyko dėl priežasčių, susijusių su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijų atlikimu. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktą surašo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kuri suteikė neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, vadovo sudaryta komisija. Komisija turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš trijų narių. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akte nurodoma:

24.1. nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo pagrindas, įvykio patikrinimą atliekančios komisijos narių pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės);

24.2. įvykio esmė ir padariniai;

24.3. surinktos įvykio faktinės aplinkybės;

24.4. įvykio priežastys ir sąlygos;

24.5. ar tarp įvykio, kuris buvo neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus kūno sužalojimo, žūties ar mirties priežastis, ir jo funkcijų atlikimo yra nustatytas priežastinis ryšys;

24.6. ar buvo nustatytos šio aprašo 23 punkte išvardytos aplinkybės;

24.7. motyvuotas siūlymas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui pripažinti arba nepripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas funkcijas.

25. Nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktas teikiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui.

26. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas, atsižvelgdamas į komisijos pateiktą nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo aktą, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo šio akto gavimo dienos priima atitinkamu teisės aktu įformintą motyvuotą sprendimą pripažinti arba nepripažinti, kad neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius patyrė kūno sužalojimą ar žuvo vykdydamas jam pavestas funkcijas.

27. Šio aprašo 26 punkte nurodyto aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui ar kitiems asmenims, turintiems teisę gauti vienkartinę pašalpą.

28. Jeigu dėl įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymas gali būti sustabdytas iki prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Sprendimą dėl nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo sustabdymo priima institucijos, suteikusios neetatiniui aplinkos apsaugos inspektoriui įgalinimus, vadovas, gavęs įvykį tiriančios komisijos motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl šio patikrinimo sustabdymo. Tokiu atveju nelaimingo atsitikimo atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas tyrimo akto surašymo terminas toliau skaičiuojamas nuo prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

29. Sprendimą dėl vienkartinės pašalpos išmokėjimo Aplinkos ministerija priima per 1 mėnesį nuo visų 19, 20, 22, punktuose nurodytų dokumentų gavimo, jei jis teigiamas, – per 1 mėnesį pašalpa išmokama. Sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ATSAKOMYBĖ

 

30. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, viršiję jiems suteiktas galias, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2013-10-27

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

 

 

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

__________________________ ataskaita apie _________ketvirčio neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą

(Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija)

 

Eil. Nr.

Miesto, rajono agentūra, inspekcija

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skaičius

 

Savarankiškai išaiškino pažeidimų

 

Savarankiškai išaiškino pažeidimų

Dalyvavo išaiškinant pažeidimus

Dalyvavo išaiškinant pažeidimus

Surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus

Surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus

atmosferos apsaugos

vandenų apsaugos

kraštovaiz-džio, miškų apsaugos

gyvūnijos apsaugos

kitų aplinkos apsaugos įstatymų

iš viso

iš jų šiurkščių

medžioklės

žvejybos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

(Aplinkos ministerijos institucijos vadovo vardas, pavardė)

____________

(data)

____________

(parašas)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

 

Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių

funkcijų atlikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(administracinio teisės pažeidimo protokolo forma)

 

_________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

_________________________________________________

 

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS 

Nr. ___________

 

20__ m. _________________  ____ d.

________________________________________________

(surašymo vieta)

 

Aš, neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius _______________________________________

(protokolą surašiusio vardas, pavardė, pažymėjimo Nr.)

___________________________________________ , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 259, 2591, 260 straipsniais,

 surašiau šį protokolą dėl to, kad _________________________________________________

___________________________________________________________________________

(asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, vardas, pavardė)

asmens kodas _______________________, gyvenantis _______________________________

__________________________________, dirbantis _________________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, darbovietė ir adresas, kiti duomenys)

 

20__ m. _____________  __ d. ____ val. __________________________________________

(administracinio teisės pažeidimo vieta, esmė)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Tuo pažeidė: ________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, straipsnį, dalį, punktą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atsakomybė už tai numatyta ATPK ______________________________________________

(nurodyti straipsnį, dalį)

 

Liudytojai, nukentėjusieji: ______________________________________________________

(vardas, pavardė, adresas, parašas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis ATPK 268, 269 str. buvo atliktas daiktų patikrinimas ir paimti šie daiktai, dokumentai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

ADMINISTRACINIS NURODYMAS (ši dalis pildoma, kai yra ATPK 2601 straipsnyje nurodyti pagrindai):

 

Vadovaujantis ATPK 2601 straipsniu siūloma ______________________________________

___________________________________________________________________________

(asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, vardas, pavardė)

___________________________________ iki 20___ m. _______________ ____ d. sumokėti

baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos už ATPK ___________________________

(nurodyti straipsnį, dalį)

nurodytą pažeidimą, t.y. _______________________________________________________

(suma)

(________________________________________________________________ ) litų baudą į

(suma žodžiais)

_______________________________ banko sąskaitą Nr. ____________________________ .

 

Laiku sumokėjus nurodyto dydžio baudą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl ATPK straipsnio dalies, dėl kurios surašytas administracinis nurodymas, baigiama.

 

Jei per nurodytą terminą Jūs nesumokėsite baudos, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o administracinio teisės pažeidimo byla bus nagrinėjama ATPK nustatyta tvarka.

 

Primename, jog ATPK ____________________________________  nurodytas administracinis

(nurodyti straipsnį, dalį)

teisės pažeidimas užtraukia baudą nuo __________ iki __________ litų arba ___________________ (įrašyti žodį „įspėjimą“, jeigu numatytas).

 

Vadovaujantis ATPK 2601 straipsnio 3 dalimi administracinis nurodymas yra neskundžiamas.

 

Teisės ir pareigos, numatytos ATPK 272 str. (272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą naudotis teisine advokato pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėjama tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą.), man išaiškintos, su protokolu supažindintas, apie bylos nagrinėjimą 20__ m. ______________ _____ d. ________ val. ________________________________________________________

(institucijos pavadinimas, adresas, kabineto numeris)

___________________________________________________________________________

man pranešta ________________________________________________________________

(asmens, traukiamo administracinėn  atsakomybėn, vardas, pavardė, parašas, jeigu

atsisako pasirašyti – apie tai pažymėti)

 

ASMENS, TRAUKIAMO ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN, PAAIŠKINIMAS:

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Paaiškinimas surašytas teisingai

_____________________________________

(asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn,

parašas)

 

Protokolą surašė  __________________   __________________________________________

(parašas)                                         (vardas, pavardė)

 

Protokolą gavau:

 

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas, pavardė)

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-1038, 2010-12-27, Žin., 2010, Nr. 155-7911 (2010-12-30), i. k. 110301MISAK0D1-1038

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-433 redakcija)

 

PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠAS

 

I. Benrosios nuostatos

 

1. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo, pratęsimo, panaikinimo, įskaitos tvarkymo, veiklos vertinimo ir atsiskaitymo už neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą tvarką.

2. Aplinkos apsaugos agentūra kaupia ir tvarko informaciją apie neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

II. PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS KOMISIJOS

 

3. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du nariai. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė komisijos narių. Jeigu komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisija nagrinėja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų suteikimo, pratęsimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

4. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus, gavus ne mažiau kaip 10 prašymų per 20 darbo dienų nuo paskutinio prašymo pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

5. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo visi dalyvaujantys komisijos nariai.

6. Aplinkos apsaugos agentūros priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos pirmininką ir narius įsakymu skiria Aplinkos apsaugos agentūros direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

7. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijų pirmininkus ir narius įsakymu skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.

8. Neteko galios nuo 2013-03-24

Punkto naikinimas:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin. 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

III. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ SUTEIKIMAS

 

9. Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą.

91. Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, kuriems aplinkos ministro įsakymu suteikti vyriausiųjų, vyresniųjų ir valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai, pateikę 11.1–11.3 punktuose nurodytą informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

10. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams išduodami jų galias patvirtinantys aplinkos ministro nustatyto pavyzdžio pažymėjimai. Juos išduoda Aplinkos apsaugos agentūros direktorius bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

11. Asmenys, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, Aplinkos apsaugos agentūros arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovui pateikia:

11.1. motyvuotą prašymą suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus (1 priedas);

11.2. asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją;

11.3. dvi nuotraukas (3x4 cm formato).

11.4. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

111. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

12. Piliečio prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus registruojamas Aplinkos apsaugos agentūroje arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

13. Gavus prašymą patikrinama, ar nėra aplinkybių, numatytų Tvarkos aprašo 9 punkte, dėl kurių pilietis negali tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi. Piliečio duomenys taip pat patikrinami naudojantis Medžiotojų sąvado, aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų informacinės sistemos ir kitomis duomenų bazėmis ir išrašai iš šių duomenų bazių pridedami prie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus bylos.

14. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai piliečiams suteikiami tik Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sudarytoms komisijoms patikrinus ir nustačius, kad asmuo, pretenduojantis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi, prašyme nurodė teisingus duomenis, atitinka 9 punkte nurodytus reikalavimus, yra susipažinęs su įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

141. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisija prieš teikdama siūlymą suteikti įgalinimus taip pat turi nustatyti:

141.1. ar asmuo per paskutinius 10 metų nebuvo 2 kartus baustas už aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus;

141.2. ar asmuo per paskutinius 3 metus nebaustas už teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, žvejybą, reikalavimų pažeidimus;

141.3. ar asmeniui nepanaikinti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

15. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami Aplinkos apsaugos agentūros arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovo įsakymu. Sprendimai dėl įgalinimų suteikimo per vieną mėnesį gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

16. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius posėdžio metu asmuo, norintis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi ir atitinkantis 9 ir 141 punktų reikalavimus, laiko egzaminą raštu, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus, policijos pareigūnus, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus, muitinės pareigūnus, Krašto apsaugos ministerijos pareigūnus ir Lietuvos Respublikos Seimo narius, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintą programą. Egzamino testas turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu. Testas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 50 klausimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

161. Policijos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, muitinės pareigūnai, Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai, atitinkantys 9 ir 141 punktų reikalavimus, išklauso įvadinius mokymus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

17. Laikoma, kad pilietis egzaminą išlaikė, jeigu atsakė į ne mažiau kaip 80 procentų pateiktų klausimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

18. Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išklausiusiems įvadinius mokymus, ir asmenims, kuriems egzaminas ar įvadiniai mokymai neprivalomi, išduodamas pažymėjimas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po komisijos posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

19. Pažymėjimas išduodamas einamiesiems metams ir galioja iki gruodžio 31 d. Išduoti pažymėjimai registruojami įgalinimus suteikusioje institucijoje registravimo žurnaluose. Išduotų pažymėjimų registravimo žurnale turi būti šios grafos: eilės numeris, pažymėjimo numeris, pažymėjimo išdavimo data, pažymėjimą išdavusio asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, parašas), pažymėjimą gavusio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas), pažymėjimo grąžinimo jį išdavusiai institucijai data ir pastabų grafa.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

20. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami ar pratęsiami vieneriems einamiesiems metams.

21. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdžio Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai duomenis apie piliečius, kuriems suteikti, pratęsti ar panaikinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai, užpildydami nustatytos formos lentelę (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

22. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai įgalinimus turi institucijos, išdavusios pažymėjimą, kontroliuojamoje teritorijoje. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kuriems pažymėjimą išdavė Aplinkos apsaugos agentūros direktorius, turi įgalinimus veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

IV. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ PANAIKINIMAS

 

23. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai panaikinami įgalinimus suteikusios institucijos vadovo įsakymu:

23.1. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus prašymu;

23.2. dėl piktnaudžiavimo suteiktais įgalinimais;

23.3. dėl neetatinio inspektoriaus vardo diskreditavimo, netekus institucijos, kuriai jis atstovauja, pasitikėjimo ir gavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno motyvuotą siūlymą;

23.4. įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui ar esant priimtam nutarimui administracinėje teisės pažeidimo byloje už šio Tvarkos aprašo 9 punkte numatytas veikas;

23.5. kitais atvejais, kai neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla nesuderinama su nepriekaištinga reputacija.

24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu per tris dienas informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą apie panaikintus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

25. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sprendimai dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų panaikinimo per vieną mėnesį gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

V. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮGALINIMŲ PRATĘSIMAS

 

26. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai atsiskaito už aplinkosauginę veiklą jiems įgalinimus suteikusiai institucijai ir ataskaitas pateikia iki gruodžio 15 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

27. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai už aplinkosauginę veiklą atsiskaito užpildydami nustatytos formos neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitą (3 priedas). Pateiktos neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos ataskaitos registruojamos įgalinimus suteikusioje institucijoje.

28. Asmenys, norintys, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai jiems būtų pratęsti, apie tai parašo ataskaitoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

29. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

30. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisija iki einamųjų metų gruodžio 20 d. nagrinėja, vertina ir teikia siūlymus dėl įgalinimų pratęsimo. Komisijos posėdis protokoluojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

31. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai pratęsiami Aplinkos apsaugos agentūros arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono apsaugos departamento vadovo įsakymu įvertinus komisijos pateiktus siūlymus, nepriekaištingą reputaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

32. Jei piliečiui neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai nepratęsiami, pakartotinai kreiptis dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų suteikimo jis gali ne anksčiau kaip po metų, o įgalinimai suteikiami tik išlaikius egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą.

33. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, nedalyvaujantiems arba neaktyviai dalyvaujantiems aplinkosauginėje veikloje (dalyvauta mažiau kaip dviejuose reiduose ar surašyti mažiau kaip du administracinio teisės pažeidimo protokolai ar nedalyvauta visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje), įgalinimai nepratęsiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

VI. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ VEIKLOS VERTINIMAS

 

34. Komisijai svarstant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų pratęsimą, atliekamas neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos vertinimas.

341. Apie priimtus sprendimus dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų pratęsimo asmenys informuojami elektroniniu būdu. Esant sprendimui nesuteikti įgalinimų ar nepratęsti, per 10 darbo dienų nuo informacijos apie sprendimą gavimo asmenys privalo grąžinti pažymėjimą įgalinimus suteikusiai institucijai. Esant sprendimui suteikti įgalinimus, išduodamas naujas pažymėjimas. Asmenys, kuriems įgalinimai pratęsti ir išduotas naujas pažymėjimas, privalo per 10 darbo dienų nuo pažymėjimo galiojimo pabaigos grąžinti jį išdavusiai institucijai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

35. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos vertinimo kriterijai yra:

35.1. Neteko galios nuo 2013-10-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin. 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26) ; Žin. 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 

35.2. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus suteiktos informacijos kiekis;

35.3. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus suteiktos informacijos, pagal kurią aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai nustatė aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus ir išaiškino aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus, kiekis;

35.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus savarankiškai atliktų reidų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti skaičius;

35.5. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais atliktų reidų skaičius;

35.6. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nustatytų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų ir išaiškintų aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų skaičius;

35.7. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus dalyvavimas visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje;

35.8. kita neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus aplinkosauginė veikla.

36. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos siūlymas dėl įgalinimų pratęsimo įrašomas į neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

361. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. D1-548 patvirtintu Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimo tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 138-4988).

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

362. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veikla vertinama kaip darbo patirtis aplinkos apsaugos srityje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

VII. NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ ĮSKAITOS TVARKYMAS

 

37. Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai tvarko neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įskaitą, paskiria atsakingus darbuotojus už įskaitos vedimą ir tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

 

38. Piliečiams, pateikusiems prašymus tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, užvedamos asmens bylos.

39. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus asmens byloje kaupiami šie dokumentai:

39.1. nustatytos formos prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus;

39.2. asmenybę patvirtinančio dokumento kopija;

39.3. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaitos;

39.4. neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimai, kurių galiojimas yra pasibaigęs, jeigu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius juos grąžina;

39.5. duomenys apie neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų pratęsimą, išduoto pažymėjimo numeris ir išdavimo data;

39.6. išrašai iš Medžiotojų sąvado, aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų informacinės sistemos ir kitų duomenų bazių;

39.7. kita medžiaga ar dokumentai, susiję su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veikla.

40. Atskirose bylose kaupiami komisijos posėdžių dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimų suteikimo arba pratęsimo protokolai bei medžiaga piliečių, kuriems neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai buvo nesuteikti, nepratęsti ar panaikinti.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 


Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

1 priedas

 

Pil. ______________________________

(vardas)

_________________________________

(pavardė)

_________________________________

(asmens kodas)

_________________________________

(gyv. vieta, tel. nr.)

_________________________________

_________________________________

(darbovietė, pareigos)

_________________________________

 

Nuotraukos

vieta

 

_________________________________

(adresatas)

P R A Š Y M A S

_____________

(data)

 

Prašau man suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus ir išduoti

pažymėjimą veiklai ___________________________________________________________ .

(nurodyti, kokio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono

aplinkos apsaugos departamento ar visoje Lietuvos Respublikos

teritorijoje)

Mano prašymo motyvai yra šie _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

Su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos įstatymu, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo reikalavimais esu susipažinęs ir įsipareigoju juos vykdyti.

Anksčiau neetatiniu (visuomeniniu) aplinkos apsaugos inspektoriumi buvau: __________

___________________________________________________________________________ .

(nurodyti laiką ir vietą)

Nesu (esu) teistas už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus, baustas administracine tvarka už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Nėra (yra) įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus ar nusikaltimus aplinkai        

___________________________________________________________________________

(nurodyti, ar esate teistas, ar esate baustas administracine nuobauda, ar yra įsiteisėjęs teismo

apkaltinamasis nuosprendis, jei taip, už kokius teisės aktų pažeidimus ir kada)

___________________________________________________________________________ .

Pateikti duomenys ir informacija yra teisingi, patvirtinu tai parašu, sutinku, kad jie būtų tikrinami:

 

____________

(parašas)

____________

(data)

 

Rekomenduoju _________________________________________  suteikti neetatinio aplinkos

apsaugos inspektoriaus

įgalinimus __________________________________________________________________ .

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

Komisijos siūlymas dėl įgalinimų suteikimo ________________________________________

 

______________________

(komisijos pirmininko pareigos, parašas, vardas, pavardė)

____________

(data)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

 

 

 

Priėmimo į neetatinius aplinkos

apsaugos inspektorius tvarkos aprašo

2 priedas

 

__________________ duomenys apie piliečius, kuriems suteikti arba pratęsti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių

(Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias suteikusi institucija)

įgalinimai ___________ metais

 

Eil. Nr.

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamoji vieta, telefono Nr.

Darbovietė, pareigos

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo Nr.

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikti/pratęsti

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

(Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių galias suteikusios institucijos vadovo vardas, pavardė)

______________

(parašas)

_______________

(data)

 

_________________

 

 

Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos

inspektorius tvarkos aprašo

3 priedas

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaita

 

Aš, ________________________________ , ______________________________________

(vardas, pavardė)                                    (neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių

galias suteikusi institucija)

neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, __________ metais atlikau šią aplinkosauginę veiklą:

1. Savarankiškai atliktų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti reidų skaičius  ___.

2. Kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais atliktų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti reidų skaičius ___.

3. Surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų skaičius ___.

4. Valstybinėms aplinkos apsaugos kontrolės institucijoms suteiktos informacijos apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skaičius ___.

5. Savarankiškai išaiškinau ar dalyvavau išaiškinant:

5.1. atmosferos apsaugos ___ pažeidimus;

5.2. vandenų apsaugos ___ pažeidimus;

5.3. kraštovaizdžio, miškų apsaugos ___ pažeidimus;

5.4. gyvūnijos apsaugos ___ pažeidimus ( ___ medžioklės taisyklių pažeidimus, ___ žvejybos taisyklių pažeidimus);

5.5. kitus ___ aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus.

6. Dalyvavau visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje:

___________________________________________________________________________ .

(kokioje, trumpai aprašyti)

 

7. Kita aplinkosauginė veikla: ___________________________________________________ .

 

 

Prašau pratęsti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus ________ metams.

 

__________________                                                                            _______________

(parašas)                                                                                                     (data)

 

Komisijos siūlymas dėl įgalinimų pratęsimo     ____________________________________

 

__________________                                                                            _______________

(komisijos pirmininko pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                  (data)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-433

redakcija)

 

NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

 

1. Konstitucinės nuostatos, susijusios su aplinkos apsauga.

2. Administracinio teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės samprata.

3. Administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas.

4. Administracinio teisės pažeidimo protokolas.

5. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos pagrindai.

6. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai.

7. Aplinkos apsaugos samprata ir principai.

8. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, jos samprata, principai, turinys.

9. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir pareigūnai.

10. Pagrindinės medžioklės taisyklių nuostatos (teisės medžioti suteikimas, medžioklės įrankiai, būdai ir terminai, medžioklės dokumentai, su medžiokle susijusi draudžiama veikla).

11. Pagrindinės mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių nuostatos (leidimų išdavimo tvarka, leidžiami bei draudžiami žvejybos įrankiai ir būdai, žvejybos režimas ir draudimai).

12. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas.

13. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas.

14. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

15. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.

16. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

17. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.

18. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai.

19. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

 

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMA

 

 

zenkliukas

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS

 

P A Ž Y M Ė J I M A S Nr. 000000

 

 

 

__________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

Išdavė: ______________________________________________

 

 

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

________________

(data)

_________________

(parašas)

 

A. V.

Pažymėjimas galioja:

________________

________________

teritorijoje

data m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS TEISĖS

 

 

 

Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę:

 

1. tikrinti fizinių ir juridinių asmenų bei pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius;

 

2. aiškintis aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų asmenybes, pristatyti juos šiuo tikslu į policiją;

 

3. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, aktus, kitus pažeidimus fiksuojančius dokumentus ir dalyvauti nagrinėjant jų pagrindu iškeltas administracines bylas;

 

4. įstatymų nustatyta tvarka paimti iš aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų

 

neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius pažeidimo padarymo įrodymus, taip pat dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius, gauti paaiškinimus, dokumentų nuorašus;

 

5. kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais patekti į ūkinių objektų teritorijas ir atlikti jų užduotis aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams išaiškinti ar pasekmėms likviduoti.

 

 

 

 

Išrašas iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-554, 2005-11-17, Žin., 2005, Nr. 139-5026 (2005-11-26), i. k. 105301MISAK00D1-554

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294

 

NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMAS

 

1. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo matmenys 75 x 105 mm.

2. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo numeriai – nuo 000001 iki 200000.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-554, 2005-11-17, Žin., 2005, Nr. 139-5026 (2005-11-26), i. k. 105301MISAK00D1-554

 

3. Viršuje, kairėje pusėje yra apvalus, 14 mm skersmens ženklas su užrašu „LIETUVOS APLINKOS APSAUGA“ (1 priedas).

4. Apačioje, kairėje pusėje yra vieta neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus nuotraukai.

5. Apačioje dešinėje pusėje nurodyti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo galiojimo metai.

6. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo horizontali viršutinė 17 mm pločio dalis yra šviesiai žalios spalvos.

7. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo likusi apatinė dalis yra baltai gelsvos spalvos.

8. Antroje neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo pusėje nurodytos neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus teisės.

9. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pažymėjimų užrašai spausdinami juodais dažais. Numeriai spausdinami numeratoriumi juodais dažais.

______________


 

Neetatinio aplinkos apsaugos

inspektoriaus pažymėjimo

aprašymo

1 priedas

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-554, 2005-11-17, Žin., 2005, Nr. 139-5026 (2005-11-26), i. k. 105301MISAK00D1-554

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-433, 2009-07-21, Žin., 2009, Nr. 91-3944 (2009-07-31), i. k. 109301MISAK00D1-433

Dėl aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos, Piliečių priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-863, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-247 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-863

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1038, 2010-12-27, Žin., 2010, Nr. 155-7911 (2010-12-30), i. k. 110301MISAK0D1-1038

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-203, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 30-1486 (2013-03-23), i. k. 113301MISAK00D1-203

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-763, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 112-5605 (2013-10-26); Žin., 2013, Nr. 120-0 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-763

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 "Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo" pakeitimo