Suvestinė redakcija nuo 2007-08-31 iki 2008-12-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 61-2797, i. k. 1031100NUTA00000817

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. 817

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 11 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2743), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti iki 2003 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registrą keičiant registro tvarkymo įstaigas, tvarkomų duomenų sąrašą, duomenų naudotojus ir duomenų rinkimo ir naudojimo tvarką.

2. Patvirtinti Ūkininkų ūkių registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Žemės ūkio ministeriją vadovaujančiąja Ūkininkų ūkių registro tvarkymo įstaiga.

4. Pavesti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos nustatytąja tvarka perduoti Žemės ūkio ministerijai programinę ūkininkų ūkių registravimo įrangą ir Ūkininkų ūkių registro duomenų bazes.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 701 „Dėl Ūkininkų ūkių registro“ (Žin., 1994, Nr. 62-1217) 2 ir 3 punktus;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 98 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 9-189).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. birželio 25 d. nutarimu

Nr. 817

 

ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkininkų ūkių registro nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, jo reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti ūkininkų ūkius, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) bei šių Nuostatų nustatytus duomenis ir dokumentus įstatymų, šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Registro objektai – ūkininkų ūkiai.

4. Registro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Registras yra pagrindinis valstybės registras.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

7. Registrą tvarko:

7.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Žemės ūkio ministerija;

7.2. registro tvarkymo įstaigos:

7.2.1. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau vadinama – Centras);

7.2.2. savivaldybių administracijos.

8. Kai šių Nuostatų normos taikomos tiek Centrui, tiek savivaldybių administracijoms, vartojami žodžiai „registro tvarkymo įstaiga“.

9. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

9.1. metodiškai vadovauja registro tvarkymo įstaigoms, koordinuoja jų veiklą, susijusią su registro tvarkymu, vykdo šios veiklos priežiūrą;

9.2. rengia teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu.

10. Centras atlieka šias funkcijas:

10.1. užtikrina registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

10.2. tvarko registro duomenų bazę, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi registro duomenys;

10.3. suteikia registro objektui unikalų identifikavimo kodą ir įrašo jį į registro duomenų bazę;

10.4. sutikrina registro tvarkymo įstaigų – savivaldybių administracijų įregistruotų objektų duomenis su kitų registrų duomenimis;

10.5. prireikus informuoja registro tvarkymo įstaigas – savivaldybių administracijas apie įregistruotų objektų pateiktų duomenų neatitikti kitų registrų duomenims;

10.6. koordinuoja ir kontroliuoja registro tvarkymo įstaigų – savivaldybių administracijų veiklą registro tvarkymo klausimais;

10.7. užtikrina registro sąveiką su kitais valstybės registrais: teikia registro duomenis kitiems registrams ar registro duomenų naudotojams įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka; gauna ir naudoja kitų valstybės registrų duomenis;

10.8. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines registro tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, kurių reikia registro tvarkymui užtikrinti;

10.9. organizuoja darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant registro duomenis, kvalifikacijos kėlimą;

10.10. kasmet, iki kovo 1 d., atsiskaito vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai už registro tvarkymą per praėjusius metus;

10.11. tvarko registro duomenų bazės archyvą, užtikrina registro duomenų bazės ir jos archyvo apsaugą;

10.12. vykdo kitus vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nurodymus, susijusius su registro tvarkymu.

11. Savivaldybių administracijos atlieka šias funkcijas:

11.1. priima iš duomenų teikėjų reikiamus dokumentus ir prašymus įregistruoti registro objektus registre, patikrina juos;

11.2. registruoja ir išregistruoja objektus šių Nuostatų ir vadovaujančiosios registrų tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka;

11.3. įrašo duomenis į registro duomenų bazę ir gavusios iš Centro registro objekto unikalų identifikavimo kodą išduoda objektų įregistravimo pažymėjimus;

11.4. priima iš duomenų teikėjų prašymus patikslinti registro duomenis ir patikslina juos pagal pateiktus dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą;

11.5. gavusi informaciją iš Centro, informuoja registro duomenų teikėjus apie įregistruotų objektų duomenų neatitikti kitų registrų duomenims ir pareikalauja ištaisyti pateiktus klaidingus arba neišsamius duomenis;

11.6. apskaito įregistravimo pažymėjimus, užtikrina išregistruotų objektų įregistravimo pažymėjimų grąžinimą;

11.7. saugo objektų įregistravimui, išregistravimui ir registro duomenų patikslinimui pateiktus dokumentus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Registro tvarkymo įstaigos užtikrina, kad registre nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs objektų duomenys, kad duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus.

13. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

14. Registre tvarkomi šie ūkininko ūkio (toliau vadinama – ūkis) duomenys:

14.1. ūkio unikalus identifikavimo kodas, kurį suteikia Centras;

14.2. ūkininko, kurio vardu registruojamas ūkis, vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

14.3. ūkininko žemės naudojimo teisinis pagrindas: žemės nuosavybės ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavusi institucija, išdavimo data;

14.4. ūkininko nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės kadastriniai duomenys;

14.5. žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

14.6. ūkio įregistravimo ir išregistravimo datos;

14.7. ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo (toliau vadinama – ūkio įregistravimo pažymėjimas) numeris.

15. Jeigu įregistruojamas ūkis, kuriame ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), į registravimo duomenis turi būti papildomai įtraukta:

15.1. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo data;

15.2. partnerių vardai ir pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos;

15.3. partnerių bendrai veiklai skirtos žemės naudojimo teisinis pagrindas ir žemės kadastriniai duomenys, jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

15.4. asmens arba asmenų, turinčių teisę veikti visų partnerių vardu, duomenys.

16. Visi registravimo duomenys tvarkomi Centro duomenų bazėje. Pateikti ūkio įregistravimui, išregistravimui ir registro duomenų patikslinimui dokumentai registro tvarkymo įstaigose – savivaldybių administracijose saugomi ūkininko ūkio byloje.

 

IV. DUOMENŲ TEIKĖJAI

 

17. Duomenų teikėjai yra ūkininkai, kurie vieni ar su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla, miškininkyste ar kita įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės.

18. Duomenų teikėjas atsako už teikiamų duomenų teisingumą. Nustačius, kad registruojant ūkį buvo nurodyti klaidingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama apie tai informuoti duomenų teikėją ir pareikalauti nedelsiant ištaisyti klaidą. Ištaisius klaidą, registro tvarkymo įstaiga per 10 darbo dienų informuoja registro duomenų naudotojus.

19. Jeigu į registro duomenų bazę įrašyti duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės neatitinka faktinių, ji privalo per 10 darbo dienų ištaisyti klaidą ir informuoti apie tai duomenų teikėją ir visus registro duomenų naudotojus, kuriems klaidingi duomenys buvo pateikti.

20. Kiekvienas registro duomenų teikėjas turi teisę nustatytąja tvarka susipažinti su registre laikomais jo pateiktais duomenimis.

21. Duomenų teikėjas, susipažinęs su registre laikomais jo pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad registro tvarkymo įstaiga ištaisytų klaidingus arba papildytų neišsamius duomenis ir pašalintų nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis.

Gavusi šį reikalavimą, registro tvarkymo įstaiga privalo per 10 darbo dienų jį įvykdyti ir raštu informuoti apie tai duomenų teikėją ir visus registro duomenų naudotojus, kuriems klaidingi duomenys buvo pateikti.

 

V. OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

22. Registre įregistruojami ūkiai, jeigu ūkininkai atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 4 straipsnyje nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas ir pateikti šių Nuostatų 23 ir 24 punktuose nurodyti dokumentai.

23. Ūkio įregistravimui turi būti pateikti šie dokumentai:

23.1. asmens prašymas įregistruoti ūkį, kuriame nurodomas registruojamo ūkio adresas, ūkio žemės plotas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

23.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

23.3. ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijos, o tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, – teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduota pažyma apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypo kadastrinius kodus);

23.4. registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopija;

23.5. dokumento, patvirtinančio ūkininko arba jo partnerio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija;

23.6. mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

24. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su partneriais, turi būti papildomai pateikta:

24.1. partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

24.2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopija;

24.3. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

24.4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

25. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas arba – atsisakius įregistruoti – raštu nurodomos neįregistravimo priežastys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkiui įregistruoti pateikimo.

26. Kartu su šių Nuostatų 23 ir 24 punktuose nurodytų dokumentų kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro, kurie patikrinus grąžinami pateikusiam asmeniui.

27. Ūkis laikomas įregistruotu nuo duomenų įrašymo į registro duomenų bazę ir ūkio unikalaus identifikavimo kodo suteikimo.

28. Ūkis išregistruojamas:

28.1. ūkininko prašymu;

28.2. ūkininkui mirus;

28.3. teismo sprendimu.

29. Norėdamas išregistruoti ūkį, ūkininkas pateikia registro tvarkymo įstaigai – savivaldybės administracijai ūkio įregistravimo pažymėjimą ir rašytinį prašymą išregistruoti jį iš registro.

30. Ūkininkui mirus, registro tvarkymo įstaigai – savivaldybės administracijai ūkio įregistravimo pažymėjimą ir rašytinį prašymą išregistruoti ūkį iš registro pateikia ūkio paveldėtojas.

31. Ūkis laikomas išregistruotu, kai registro duomenų bazėje įrašoma, kad ūkis išregistruotas.

32. Centras apie ūkio išregistravimą iš registro praneša visiems registro duomenų naudotojams ir skelbia įstatymų numatytais atvejais.

33. Duomenų teikėjai ne vėliau kaip per 6 mėnesius privalo registro tvarkymo įstaigoms – savivaldybių administracijoms pranešti ūkio registravimo duomenų pasikeitimus.

34. Registro duomenys keičiami šių Nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka duomenų teikėjui pateikus duomenų pasikeitimus patvirtinančius dokumentus. Duomenys, kurie buvo pakeisti, sunaikinami.

35. Praėjus vieneriems metams po ūkio išregistravimo, išregistruoto ūkio duomenys perkeliami į Centro registro duomenų bazės archyvą.

36. Ūkio įregistravimui, išregistravimui ir registro duomenų patikslinimui registro tvarkymo įstaigoms – savivaldybių administracijoms pateikti dokumentai saugomi ir atiduodami į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

37. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojama šių valstybės registrų informacija:

37.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

37.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro;

37.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro;

37.4. Lietuvos Respublikos adresų registro;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

 

37.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro.

38. Sąveika su kitais valstybės registrais nustatoma duomenų teikimo sutartimis.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

39. Registro duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.

40. Registro duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, nurodant duomenų naudojimo tikslą (vienkartinio teikimo atveju) arba pagal Centro ir duomenų gavėjo sudarytas duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose nurodoma duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.

41. Registro duomenys fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami atlygintinai. Neatlygintinai registro duomenys teikiami:

41.1. fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi šiame registre, – duomenys apie juos ir apie kitus registre tvarkomus jų pateiktus duomenis:

41.1.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą (neperduodant pačių duomenų);

41.1.2. registro išrašo teikimas kartą per kalendorinius metus;

41.2. susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis;

41.3. mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

41.4. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms − jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 869, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3735 (2007-08-30), i. k. 1071100NUTA00000869

 

42. Registro duomenys teikiami šiais būdais:

42.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą neperduodant pačių duomenų;

42.2. registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

42.3. išduodant juridinę galią turinčias pažymas;

42.4. teikiant registro išrašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1, 2007-01-03, Žin., 2007, Nr. 2-74 (2007-01-06), i. k. 1071100NUTA00000001

 

43. Registro duomenų gavėjams teikiant duomenis apie fizinius asmenis, neteikiamas jų asmens kodas.

44. Iš registro gautais duomenimis naudotojas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu nustatyta juos perduodant.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

45. Registro duomenys gali būti perduodami į užsienio valstybes tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis nustatytais atvejais.

 

IX. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

46. Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkymo įstaiga.

47. Registro duomenų saugos priemones vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga nustato atsižvelgdama į registre tvarkomų duomenų pobūdį.

48. Registro duomenų saugos priemonės turi būti išsamiai išdėstytos registro techniniame projekte.

49. Registro duomenų saugai nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinti registro tvarkymo įstaiga parengia reikiamas administracines, organizacines, technines, programines ir kitokias priemones, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.

 

X. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

50. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų.

 

XI. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

51. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1, 2007-01-03, Žin., 2007, Nr. 2-74 (2007-01-06), i. k. 1071100NUTA00000001

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 869, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3735 (2007-08-30), i. k. 1071100NUTA00000869

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo