Suvestinė redakcija nuo 2010-06-13 iki 2010-09-11

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 61-2797, i. k. 1031100NUTA00000817

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. 817

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 485 „Dėl Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2015), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1247, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 139-5512 (2008-12-04), i. k. 1081100NUTA00001247

 

1. Reorganizuoti iki 2003 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registrą keičiant registro tvarkymo įstaigas, tvarkomų duomenų sąrašą, duomenų naudotojus ir duomenų rinkimo ir naudojimo tvarką.

2. Patvirtinti Ūkininkų ūkių registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Žemės ūkio ministeriją vadovaujančiąja Ūkininkų ūkių registro tvarkymo įstaiga.

4. Pavesti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos nustatytąja tvarka perduoti Žemės ūkio ministerijai programinę ūkininkų ūkių registravimo įrangą ir Ūkininkų ūkių registro duomenų bazes.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 701 „Dėl Ūkininkų ūkių registro“ (Žin., 1994, Nr. 62-1217) 2 ir 3 punktus;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 98 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 9-189).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. lapkričio 24 d.

nutarimo Nr. 1247 redakcija)

 

ūkininkų ūkių registro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkininkų ūkių registro nuostatai (toliau vadinama – šie nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, registro objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų saugą, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkius, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) bei šių nuostatų nustatytus duomenis ir dokumentus.

3. Registro objektai – Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkiai.

4. Registro duomenys kaupiami ir saugomi vienoje registro duomenų bazėje.

5. Registro duomenų teikėjai yra ūkininkai.

6. Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą objektų įregistravimą, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti išsamią ir teisingą informaciją apie registro objektus.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

8. Registro tvarkymo įstaigos yra šios:

8.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Žemės ūkio ministerija, kuri yra ir registro asmens duomenų valdytoja;

8.2. registro tvarkymo įstaigos: valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, savivaldybių administracijos. Šios registro tvarkymo įstaigos yra ir asmens duomenų tvarkytojos. Kai šių nuostatų normos taikomos tiek Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, tiek savivaldybių administracijoms, vartojami žodžiai „registro tvarkymo įstaiga“.

9. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo:

9.1. koordinuoti registro tvarkymo įstaigų darbą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų priežiūrą;

9.2. užtikrinti tinkamą registro tvarkymo įstaigų darbą;

9.3. atlikti registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

9.4. kontroliuoti, kaip vykdomi metinis ir perspektyvinis registro biudžetai;

9.5. nagrinėti ir apibendrinti registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo;

9.6. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais;

9.7. planuoti metinį ir perspektyvinį registro biudžetus;

9.8. teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie registro veiklą;

9.9. organizuoti ir koordinuoti registro tvarkymo įstaigų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, kitus su kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus.

10. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

10.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

10.2. organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, tobulinti ir plėtoti registrą;

10.3. atlikti kitus šiuose nuostatuose nustatytus veiksmus.

11. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atlieka šias funkcijas:

11.1. užtikrina registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

11.2. tvarko registro duomenų bazę, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi registro duomenys;

11.3. suteikia registro objektui identifikavimo kodą ir įrašo jį į registro duomenų bazę;

11.4. sutikrina registro tvarkymo įstaigų – savivaldybių administracijų įregistruotų objektų duomenis su kitų registrų duomenimis;

11.5. prireikus informuoja registro tvarkymo įstaigas – savivaldybių administracijas apie įregistruotų objektų pateiktų duomenų neatitiktį kitų registrų duomenims;

11.6. teikia metodinę pagalbą registro tvarkymo įstaigoms – savivaldybių administracijoms registro tvarkymo klausimais;

11.7. užtikrina registro sąveiką su kitais valstybės registrais: teikia registro duomenis kitiems registrams ar registro duomenų gavėjams įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka; gauna ir naudoja kitų valstybės registrų duomenis;

11.8. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines registro tvarkymo problemas ir teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;

11.9. organizuoja darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant registro duomenis, kvalifikacijos tobulinimą;

11.10. užtikrina registro duomenų saugą.

12. Savivaldybių administracijos atlieka šias funkcijas:

12.1. priima iš duomenų teikėjų reikiamus dokumentus su duomenimis ir prašymus įregistruoti registro objektus registre, patikrina juos ir priima sprendimą įregistruoti registro objektą;

12.2. registruoja ir išregistruoja registro objektus šių nuostatų ir vadovaujančiosios registrų tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka;

12.3. įrašo duomenis į registro duomenų bazę ir išduoda ūkio įregistravimo pažymėjimus (toliau vadinama – įregistravimo pažymėjimas);

12.4. priima iš duomenų teikėjų prašymus patikslinti registro duomenis ir patikslina juos pagal pateiktus dokumentus, patvirtinančius duomenų pasikeitimą;

12.5. apskaito įregistravimo pažymėjimus, skelbia įregistravimo pažymėjimo negaliojimo faktą šalies dienraštyje, užtikrina išregistruotų objektų įregistravimo pažymėjimų grąžinimą, remdamosi Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 465 (Žin., 2000, Nr. 1-21; 2002, Nr. 49-1919);

12.6. saugo ūkininko ūkio byloje objektų įregistravimui, išregistravimui ir registro duomenų patikslinimui pateiktus dokumentus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Registro tvarkymo įstaigos privalo užtikrinti, kad:

13.1. registras veiktų nepertraukiamai;

13.2. registro duomenys atitiktų registro tvarkymo įstaigai pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

13.3. registro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

13.4. neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys arba registro duomenų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

13.5. registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

13.6. registras būtų tvarkomas vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

14. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Registro tvarkymo įstaigos turi teisę:

15.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

15.2. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu registro tvarkymo įstaiga nustato, kad registrui pateikti duomenys ar dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

15.3. nustatyti registro darbo organizavimo taisykles;

15.4. atlikti kitus šiuose nuostatuose nustatytus veiksmus.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

16. Registro duomenų bazėje kaupiami šie registro duomenys:

16.1. registro objekto identifikavimo kodas, kurį sudaro atsitiktine tvarka parinkti 7 skaitmenys;

16.2. ūkininko duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

16.3. duomenys apie registro objektą:

16.3.1. įregistravimo data, duomenų įrašymo ir keitimo datos;

16.3.2. išregistravimo data ir priežastys;

16.3.3. ūkininko žemės naudojimo teisinis pagrindas – žemės nuosavybės ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymas ir naudojimas;

16.3.4. ūkininko nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės kadastriniai duomenys (žemės sklypo: buvimo vieta, plotas, sudėtis pagal žemės naudmenas);

16.3.5. žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

16.3.6. įregistravimo pažymėjimo numeris;

16.4. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo data;

16.5. partnerių vardai ir pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai;

16.6. partnerių bendrai veiklai skirtos žemės naudojimo teisinis pagrindas – žemės nuosavybės ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymas ir naudojimas;

16.7. partnerių bendrai veiklai skirtos žemės kadastriniai duomenys (žemės sklypo: buvimo vieta, plotas, sudėtis pagal žemės naudmenas);

16.8. asmens arba asmenų, turinčius teisę veikti visų partnerių vardu, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

16.9. bendrai veiklai skirtų žemės sklypų plotas;

16.10. bendrai veiklai skirtų žemės sklypų ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis (žemės ūkio naudmenų plotas, miško plotas, vandens plotas);

16.11. žemės sklypų įregistravimo, išregistravimo datos;

16.12. asmens, įregistravusio ūkį, mirties data.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

17. Registre įregistruojami ūkiai, jeigu ūkininkai atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 4 straipsnyje nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas ir pateikti šiuose nuostatuose nurodyti dokumentai.

18. Registro duomenų teikėjai:

18.1. atsako už registro tvarkymo įstaigai pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą;

18.2. turi teisę reikalauti raštu pataisyti registre įrašytus neteisingus, netikslius arba papildyti neišsamius savo duomenis, taip pat pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis.

19. Registro duomenų teikėjai registro tvarkymo įstaigai pateikia šiuos dokumentus:

19.1. asmens prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomas registruojamo ūkio žemės sklypų buvimo vietos, nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas, žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

19.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.3. ūkyje registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas, o jeigu ūkis paveldimas – notaro patvirtintų paveldėjimo dokumentų kopijas. Tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, – teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (joje nurodo apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypo kadastrinius kodus);

19.4. ūkyje registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją;

19.5. dokumento, patvirtinančio ūkininko arba jo partnerio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.

20. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su partneriais, turi būti papildomai pateikta:

20.1. partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

20.2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;

20.3. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

20.4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

21. Kartu su šių nuostatų 19 ir 20 punktuose nurodytų dokumentų kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro; patikrinus jie grąžinami pateikusiam asmeniui.

22. Ūkis laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracija priima sprendimą įregistruoti registro objektą, įrašo jį į duomenų bazę, o Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras suteikia registro objektui identifikavimo kodą. Savivaldybės administracija išduoda įregistravimo pažymėjimą. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų šalies dienraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą, o savivaldybės administracijai pateikti skelbimo iškarpą ir prašymą išduoti naują pažymėjimą.

23. Jeigu registro objekto registravimo metu Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras po duomenų sutikrinimo su kitais registrais nustato, kad į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi duomenys, registro objektui nesuteikiamas identifikavimo kodas ir registro objekto registracija sustabdoma. Jeigu tai nėra duomenų suvedimo klaidos, savivaldybės administracija susisiekia su duomenų teikėju ir pareikalauja patikslinti duomenis. Jeigu tai – duomenų suvedimo klaidos, savivaldybės administracija klaidas ištaiso ir registro objekto registravimas tęsiamas.

24. Ūkis turi būti įregistruotas arba – atsisakius įregistruoti – raštu nurodomos neįregistravimo priežastys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkiui įregistruoti pateikimo dienos.

25. Registro objektas išregistruojamas:

25.1. ūkininko prašymu;

25.2. ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir ūkio veikla toliau netęsiama;

25.3. teismo sprendimu.

26. Norėdamas išregistruoti registro objektą, ūkininkas pateikia registro tvarkymo įstaigai – savivaldybės administracijai įregistravimo pažymėjimą ir rašytinį prašymą išregistruoti jį iš registro. Ši, gavusi minėtus dokumentus, išregistruoja ūkį. Jeigu ūkininkas nepateikia įregistravimo pažymėjimo, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl ūkio išregistravimo gavimo dienos skelbia pažymėjimo negaliojimo faktą šalies dienraštyje ir išregistruoja ūkininko ūkį.

27. Ūkininkui mirus, jeigu yra įpėdinių ir ūkio veikla toliau tęsiama, savivaldybės administracijai per vieną mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų gavimo dienos pateikiami paveldėjimo ir šių nuostatų 19 ir 20 punktuose nurodyti dokumentai; jeigu šie dokumentai nepateikiami, praėjus 7 mėnesiams po ūkininko mirties, ūkis išregistruojamas. Savivaldybės administracija skelbia įregistravimo pažymėjimo negaliojimo faktą šalies dienraštyje.

28. Registro objektas laikomas išregistruotu, kai registro duomenų bazėje savivaldybės administracija įrašo duomenis apie ūkio išregistravimą.

29. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais jo duomenimis. Neteisingi registro duomenys keičiami gavus rašytinį registro duomenų teikėjo, kurio duomenys įrašyti registre, prašymą ištaisyti registre įrašytus neteisingus, papildyti neišsamius, pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis ir jam pateikus duomenų pasikeitimus patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės administracija, įsitikinusi prašymo pagrįstumu, per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaiso nurodytus netikslumus ir apie tai informuoja to reikalavusį duomenų teikėją ir registro duomenų gavėjus, kuriems šie duomenys buvo perduoti.

30. Savivaldybės administracija patikrina pateiktus dokumentus, duomenis ir tai, ar registro duomenų teikėjas atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nustatytus reikalavimus, ir priima sprendimą dėl registro objekto įregistravimo, išregistravimo ar pateiktų duomenų keitimo.

31. Išregistravus registro objektą, tas pats identifikavimo kodas negali būti panaudotas kitiems registro objektams registruoti. Ūkio paveldėjimo atveju identifikavimo kodas nesikeičia.

32. Savivaldybės administracija, nustačiusi pateiktų dokumentų netikslumus, per 5 darbo dienas raštu informuoja apie tai registro duomenų teikėją ir pareikalauja netikslumus ištaisyti. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, nustatęs duomenų netikslumus, informuoja apie tai savivaldybės administraciją ir pareikalauja netikslumus ištaisyti.

33. Jeigu dėl savivaldybės administracijos kaltės į registrą įrašomi neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro objekto duomenys, registro tvarkymo įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ištaiso netikslumus ir neatlygintinai informuoja apie tai visus registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

34. Pasikeitus registro duomenims, registro duomenų teikėjai per pusę metų nuo šių pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai prašymą, ir dokumentus, patvirtinančius šiuos pakitimus.

35. Nauji duomenys įrašomi į registro duomenų bazę nesunaikinus ankstesnių registro objekto duomenų: jie saugomi registro duomenų bazėje. Išregistruotų registro objektų duomenys saugomi registro duomenų bazėje, o praėjus 5 metams po registro objekto išregistravimo, jie perkeliami į registro duomenų bazės archyvą. Duomenų saugojimas registro duomenų bazės archyve, įskaitant duomenų saugojimo terminus, ir duomenų perdavimas valstybės archyvams atliekamas vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

36. Už ūkininko ūkio įregistravimą ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

37. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo įsipareigoti saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

38. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių valstybės registrų duomenys:

38.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenys, nurodyti šių nuostatų 16.2, 16.5, 16.8 ir 16.12 punktuose;

38.2. Nekilnojamojo turto registro – žemės sklypų unikalūs ir kadastro numeriai ir kiti duomenys, nurodyti šių nuostatų 16.3.3, 16.3.4, 16.6, 16.7, 16.9 ir 16.11 punktuose.

39. Sąveika su susijusiais valstybės registrais nustatoma duomenų teikimo sutartimis.

40. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi iš kitų valstybės registrų informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai duomenų teikėjas yra pateikęs neteisingus (netikslius) duomenis, registro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į registro duomenų teikėją, kuris per 10 darbo dienų turi patikrinti informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Registro tvarkymo įstaiga, ištaisiusi registro duomenų netikslumus, turi nedelsdama informuoti registro duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

41. Registro duomenys yra vieši, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

42. Registro duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.

43. Registro duomenis susijusiems registrams teikia Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir savivaldybės administracija. Kiekvienas registro duomenų gavėjas privalo naudoti registro duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro internetinėje svetainėje pateikiama informacija apie duomenų skelbimą internetiniuose puslapiuose.

44. Registro duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, nurodant duomenų naudojimo tikslą (vienkartinio teikimo atveju) arba pagal duomenų valdytojo vardu įgalioto Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir duomenų gavėjo sudarytas duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose nurodomi duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.

45. Registro duomenys fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami atlygintinai. Neatlygintinai registro duomenys teikiami:

45.1. fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi šiame registre, – duomenys apie juos ir apie kitus registre tvarkomus jų pateiktus duomenis:

45.1.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą (neperduodant pačių duomenų);

45.1.2. registro išrašo teikimas kartą per kalendorinius metus;

45.2. susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis;

45.3. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 705, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 68-3401 (2010-06-12), i. k. 1101100NUTA00000705

 

45.4. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.

46. Registro duomenys teikiami šiais būdais:

46.1. registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą neperduodant pačių duomenų;

46.2. registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

46.3. išduodant juridinę galią turinčias pažymas;

46.4. teikiant registro išrašus.

47. Registro duomenų gavėjams teikiant duomenis apie fizinius asmenis, neteikiamas jų asmens kodas.

48. Iš registro gautais duomenimis gavėjas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu nustatyta juos perduodant.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

49. Registro duomenys Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims ir jose įsteigtų įmonių filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka, kaip Lietuvos Respublikos fiziniams, juridiniams asmenims ir Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialams ir atstovybėms.

50. Registro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

51. Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkymo įstaiga teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka. Registro asmens duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad registro duomenų tvarkytojui būtų suteiktos tinkamos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitokio neteisėto tvarkymo.

52. Steigiant ir tvarkant registrą, turi būti įgyvendintos organizacinės, programinės, techninės ir administracinės duomenų saugos nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitokio neteisėto tvarkymo priemonės. Jos turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų registro duomenų pobūdį ir jų tvarkymo riziką. Šias priemones, registro duomenų saugaus tvarkymo reikalavimus ir jų įgyvendinimą reglamentuoja vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai.

53. Savivaldybės administracija atsako už registravimui, išregistravimui ir registro duomenų patikslinimui pateiktų dokumentų ir registravimo, išregistravimo ar duomenų patikslinimo metu įvedamų duomenų saugą, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – už registro duomenų bazėje sukauptų duomenų tvarkymą, saugą ir saugojimą.

54. Registro duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, administracinės ir kitos priemonės nustatomos vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

55. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, savivaldybių biudžetų lėšų, taip pat lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, ir kitų teisės aktuose numatytų šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

56. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 485 (Žin., 2005, Nr. 58-2015), nustatyta tvarka.

57. Likviduojamo ar reorganizuojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1247, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 139-5512 (2008-12-04), i. k. 1081100NUTA00001247

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1, 2007-01-03, Žin., 2007, Nr. 2-74 (2007-01-06), i. k. 1071100NUTA00000001

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 869, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3735 (2007-08-30), i. k. 1071100NUTA00000869

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1247, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 139-5512 (2008-12-04), i. k. 1081100NUTA00001247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 705, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 68-3401 (2010-06-12), i. k. 1101100NUTA00000705

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo