Suvestinė redakcija nuo 2019-04-04 iki 2020-09-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 61-2797, i. k. 1031100NUTA00000817

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. 989, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19594

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. 817

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi,  Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti  Ūkininkų ūkių registro nuostatus (pridedama) .

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                          JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 989 redakcija)

 

 

ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkininkų ūkių registro nuostatai (toliau – šie nuostatai) reglamentuoja Ūkininkų ūkių registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro objektus, jų duomenis, Registro objektų registravimą, išregistravimą ir duomenų atnaujinimą, Registro duomenų taisymą, pakeitimą, papildymą, Registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų, informacijos ir dokumentų teikimą ir naudojimą, jų saugą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2.  Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. ūkininko ūkio adresas – ūkininko nuožiūra pasirinkto žemės sklypo vieta ir ją nurodantys duomenys.

2.2. kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose registrų veiklą ir jų duomenų tvarkymą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

3. Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkius, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo bei šių nuostatų nustatytus duomenis ir dokumentus.

4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą Registro objektų registravimą, teisingos ir išsamios informacijos apie Registro objektus rinkimą, kaupimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir teikimą Registro duomenų gavėjams. Asmens duomenys Registre tvarkomi vadovaujantis Reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

5. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Registro valdytojas).

8. Registro tvarkytojai ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra: valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), savivaldybių administracijos ir savivaldybių administracijų filialai – seniūnijos (toliau – savivaldybės administracija). Kai šių nuostatų normos taikomos tiek ŽŪIKVC, tiek savivaldybių administracijoms, jie kartu toliau vadinami Registro tvarkytojais.

9. Registro valdytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas, taip pat sprendžia Registro modernizavimo, finansavimo ir veiklos klausimus.

10. ŽŪIKVC atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas, taip pat:

10.1. užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

10.2. tvarko Registro duomenų bazę, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi Registro duomenys;

10.3. suteikia Registro objektui identifikavimo kodą;

10.4. sutikrina savivaldybių administracijų arba Registro duomenų teikėjų savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojus Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu (toliau – e. būdu), įregistruotų Registro objektų duomenis su kitų  susijusių valstybės  registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenimis;

10.5. prireikus informuoja savivaldybių administracijas apie įregistruotų Registro objektų duomenų atitiktį ar neatitiktį kitų registrų duomenims;

10.6. teikia metodinę pagalbą savivaldybių administracijoms Registro tvarkymo klausimais;

10.7. užtikrina Registro sąveiką su kitais valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

10.8. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines Registro tvarkymo problemas ir teikia Registro valdytojui pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;

10.9. organizuoja ir koordinuoja darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant Registro duomenis, mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, kitus su kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus;

10.10. sudaro duomenų (įskaitant ir asmens duomenų) teikimo ir bendradarbiavimo sutartis;

10.11. teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teisės aktų, šių nuostatų ir sutarčių nustatyta tvarka ir išduoda atlygintinas pažymas apie  ūkininko ūkio (toliau – ūkis; ūkiai) duomenis;

10.12. administruoja Registro duomenis tvarkančių asmenų duomenis, suteikia jiems prieigos teises, naudotojo vardus ir slaptažodžius;

10.13. atlieka asmenų, turinčių teisę naudotis Registro duomenimis, peržiūros kontrolę;

10.14. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja ir raštu teikia atsakymus į raštu gautus prašymus dėl Registro objektų registravimo, išregistravimo, duomenų tvarkymo ir teikimo;

10.15. tvirtina dokumentų, kuriais patvirtinamas Registro objektų įregistravimas, duomenų atnaujinimas Registre, Registro objektų išregistravimas, formas, šių dokumentų pateikimo tvarką ir būdus;

10.16. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja skundus dėl Registro tvarkytojų priimtų sprendimų;

10.17. vykdo Registro valdytojo nurodymus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu;

10.18. nustato Registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

10.19. informuoja raštu ir (ar) el. paštu (bet ne ilgiau kaip per 24 valandas) Registro valdytoją pagal Reglamento 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikdamas pranešimą pagal Reglamento 33 straipsnio 3 dalį;

10.20. tvarko asmens duomenis tik pagal Registro valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma ŽŪIKVC; tokiu atveju ŽŪIKVC, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, praneša apie tokį teisinį reikalavimą Registro valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;

10.21. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti ŽŪIKVC darbuotojai būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama ŽŪIKVC įstatais nustatyta konfidencialumo pareiga;

10.22. imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento 32 straipsnį;

10.23. laikosi Reglamento 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;

10.24. atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Registro valdytojui taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registro valdytojo pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

10.25. padeda Registro valdytojui užtikrinti Reglamento 32–36 straipsniuose nustatytų pareigų laikymąsi, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir ŽŪIKVC turimą informaciją;

10.26. pagal Registro valdytojo pasirinkimą, užbaigęs teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, sunaikina arba grąžina Registro valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;

10.27. pateikia Registro valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento 28 straipsnyje nustatytos pareigos, ir sudaro sąlygas bei padeda Registro valdytojui arba kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus.

10.28. turi kitas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises, funkcijas ir pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

11. Savivaldybių administracijos atlieka šias funkcijas:

11.1. priima iš Registro duomenų teikėjų reikiamus dokumentus  ir prašymus įregistruoti Registro objektus, patikrina juos ir priima sprendimą dėl įregistravimo. Jei Registro objektas neregistruojamas, priežastis nurodo raštu;

11.2. priima iš Registro duomenų teikėjų reikiamus dokumentus ir prašymus išregistruoti Registro objektus, patikrina juos ir priima sprendimą dėl išregistravimo. Jei Registro  objektas neišregistruojamas,  priežastis nurodo raštu;

11.3. priima iš Registro duomenų teikėjų prašymus pakeisti, papildyti, pataisyti, atnaujinti Registro duomenis ir pakeičia, papildo, pataiso ir atnaujina  juos pagal pateiktus dokumentus, kuriais patvirtinamas duomenų pasikeitimas. Jei prašymų negali įvykdyti, priežastis nurodo raštu;

11.4. registruoja, išregistruoja, atnaujina, pataiso, pakeičia ar papildo  Registro objektų duomenis šių nuostatų ir Registro valdytojo nustatyta tvarka;

11.5. įrašo duomenis į Registro duomenų bazę ir išduoda ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus (toliau – įregistravimo pažymėjimas);

11.6. šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia Registro duomenis Registro duomenų teikėjams – ūkininkams arba asmenims, įgaliotiems atstovauti ūkininkui: pagal prašymą išduoda pranešimus apie jų ūkio įregistravimą, apie jų ūkio duomenų atnaujinimą, pakeitimą,  pataisymą, papildymą arba apie jų ūkio išregistravimą, išduoda ūkio duomenų išrašą iš Registro duomenų bazės (neatlygintinai kartą per kalendorinius metus pagal prašymą), teikia informaciją apie ūkio duomenis žodžiu, raštu (paštu) ir (arba) elektroninėmis ryšio priemonėmis;

11.7. tvarko įregistravimo pažymėjimų apskaitą;

11.8. saugo ūkio byloje Registro objektams įregistruoti, išregistruoti ir Registro duomenims pakeisti, pataisyti, papildyti arba atnaujinti pateiktus dokumentus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

11.9. atsako už teisės aktų ir ŽŪIKVC nustatytų saugumo reikalavimų laikymąsi įrašant duomenis į Registro duomenų bazę;

11.10. vykdo kitus Registro valdytojo ir ŽŪIKVC nurodymus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu;

11.11. teikia Registro valdytojui ir ŽŪIKVC pasiūlymus dėl Registro funkcionavimo tobulinimo;

11.12. kasmet iki kovo 31 dienos atlieka Registro duomenų patikrinimą ir nustato, ar ūkio duomenys Registre buvo atnaujinti  (jei Registro objekto duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti). Jei tai neatlikta, apie numatomą ūkio išregistravimą ūkininką informuoja raštu;

11.13. Registro duomenų teikėjui neatnaujinus Registro objekto duomenų kartą per kalendorinius metus, t. y. iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., skiria vienų metų nuo rašytinio informavimo apie numatomą Registro objekto išregistravimą terminą nustatytiems trūkumams pašalinti;

11.14. informuoja raštu ir (ar) el. paštu (bet ne ilgiau kaip per 24 valandas) Registro valdytoją pagal Reglamento 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą  pateikdamos pranešimą pagal Reglamento 33 straipsnio 3 dalį;

11.15. tvarko asmens duomenis tik pagal Registro valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma savivaldybių administracijoms; tokiu atveju savivaldybių administracijos, prieš pradėdamos tvarkyti duomenis, praneša apie tokį teisinį reikalavimą Registro valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;

11.16. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti savivaldybių administracijų darbuotojai būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama savivaldybių administracijų nuostatais nustatyta konfidencialumo pareiga;

11.17. imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento 32 straipsnį;

11.18. laikosi Reglamento 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;

11.19. atsižvelgdamos į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Registro valdytojui taikydamos tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registro valdytojo pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

11.20. padeda Registro valdytojui užtikrinti Reglamento 32–36 straipsniuose nustatytų pareigų laikymąsi, atsižvelgdamos į duomenų tvarkymo pobūdį ir savivaldybių administracijų turimą informaciją;

11.21. pagal Registro valdytojo pasirinkimą, užbaigusios teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, sunaikina arba grąžina Registro valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;

11.22. pateikia Registro valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento 28 straipsnyje nustatytos pareigos, ir sudaro sąlygas bei padeda Registro valdytojui arba kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

12. Registro objektai – ūkiai .

13. Registro duomenų bazėje kaupiami šie Registro objekto duomenys:

13.1. Registro objekto identifikavimo kodas, kurį sudaro atsitiktine tvarka parinkti 7 skaitmenys;

13.2. ūkininko duomenys:

13.2.1. ūkio nario tipas: ūkininkas ar ūkininko partneris;

13.2.2. asmens kodas;

13.2.3. vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);

13.2.4. gyvenamosios vietos adresas: pašto kodas, savivaldybės pavadinimas, miesto gyvenamosios vietovės, kaimo gyvenamosios vietovės (miestelio, kaimo, viensėdžio) pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

13.2.5. telekomunikacijų rekvizitai: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu jį turi;

13.2.6. profesinio pasirengimo ūkininkauti žyma;

13.2.7. mirties data, jei ūkininkas miręs;

13.3. ūkininko ūkio adreso duomenys:  

13.3.1. ūkininko ūkio adreso tipas: Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas, kurio paskirtis – žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio, valdomas ūkio nario (-ių) nuosavybės ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise; valstybinė žemė, suteikta ūkio nariams laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti (toliau – valstybinės žemės plotas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

13.3.2. unikalus žemės sklypo numeris Nekilnojamojo turto registre (jei yra);

13.3.3. ūkyje esanti žemės sklypo dalis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

13.3.4. žemės sklypo arba valstybinės žemės ploto buvimo vieta: savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė;

13.3.5. valstybinės žemės ploto duomenys: kadastro vietovės kodas, kadastro bloko kodas, valstybinės žemės ploto numeris (jeigu suteiktas), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus vadovo įsakymu suteikto naudotis valstybinės žemės ploto bendras plotas,  įsakymo data ir numeris, leidimo naudotis valstybiniu žemės plotu pabaigos data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

13.3.6. žemės sklypo bendras plotas:  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

13.3.6.1. žemės ūkio naudmenų plotas, iš jo: ariamosios žemės, sodų, pievų ir ganyklų plotai;

13.3.6.2. miško, kelių, užstatytos teritorijos, vandenų plotai;

13.3.6.3. kitos žemės plotas, iš jo: medžių ir krūmų želdinių, pelkių, pažeistos žemės, nenaudojamos žemės plotai;

13.3.6.4. nusausintos žemės, drėkinamosios žemės plotai.

13.3.7. naudojimosi žemės sklypu arba valstybinės žemės plotu teisinio pagrindo žyma: privati nuosavybė, nuoma, subnuoma, panauda, naudojimasis kitais pagrindais;

13.4. ūkyje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys:

13.4.1.  ekonominės veiklos krypties kodas ir pavadinimas;

13.4.2.  ekonominės veiklos rūšies kodas ir pavadinimas;

13.5. ūkininko partnerių duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.2.1–13.2.7  papunkčiuose;

13.6. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.2.2–13.2.5 papunkčiuose;

13.7. ūkyje plėtojamos papildomos ekonominės veiklos duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.4.1 ir 13.4.2 papunkčiuose;

13.8. ūkyje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3.2–13.3.4, 13.3.6, 13.3.7 papunkčiuose;

13.9. ūkyje esančių valstybinės žemės plotų duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3.4, 13.3.5 ir 13.3.7 papunkčiuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

13.10. sutarčių dėl nekilnojamojo turto duomenys:

13.10.1. sutarties dalykas, sudarymo data, galiojimo pabaigos data (jeigu sutartis neterminuota, galiojimo pabaigos data neįrašoma);

13.10.2. ūkininko ar ūkininko partnerio, sudariusio sutartį, duomenys: asmens kodas, vardas ir pavardė;

13.10.3. kitos sutarties šalies  duomenys: fizinio arba juridinio asmens kodas, fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

13.10.4. sutarties dalyko duomenys – Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3.2–13.3.4, 13.3.6, 13.3.7 papunkčiuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

13.11. Registro duomenų teikėjų pateiktų dokumentų duomenys: pateikto dokumento pavadinimas, popierinio dokumento pateikimo ar nepateikimo žyma;

13.12. savivaldybės, kurioje Registro objekto duomenys įrašyti į Registro duomenų bazę, pavadinimas ir kodas;

13.13. savivaldybės administracijos darbuotojo, priėmusio Registro duomenų teikėjo dokumentus ir įrašiusio Registro objekto duomenis į Registro duomenų bazę arba patvirtinusio Registro duomenų teikėjo savarankiškai e. būdu pateiktus Registro objekto registracijos duomenis, vardas, pavardė ir (ar) pareigos;

13.14. prašymo įregistruoti, išregistruoti Registro objektą arba atnaujinti, pataisyti, papildyti, pakeisti registracijos duomenis Registre unikalus registracijos Gautų dokumentų registre numeris ir data (metai, mėnuo, diena), kurie įrašomi į Registro duomenų bazės elektroninį Gautų dokumentų registrą;

13.15. duomenų įrašymo į Registro duomenų bazę data ir laikas;

13.16. duomenų įrašymo į Registro duomenų bazę tikslas: ūkio įregistravimas arba išregistravimas, duomenų atnaujinimas, pataisymas, papildymas, pakeitimas. Jeigu ūkio duomenys atnaujinami, pakeičiami, pataisomi, papildomi, naujas  identifikavimo  kodas ūkiui nesuteikiamas;

13.17. ūkio būsena;

13.18. įregistravimo pažymėjimo numeris;

13.19. ūkio išregistravimo žyma.

14. Ūkio registravimo ir klasifikavimo požymiams nustatyti naudojami šie klasifikatoriai:

14.1. klasifikatoriai, kuriuos tvarko ŽŪIKVC:

14.1.1. ūkio nario tipų klasifikatorius;

14.1.2. ūkio būsenų klasifikatorius;

14.2. ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kurį tvarko Lietuvos statistikos departamentas;

14.3. Neteko galios nuo 2019-04-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

14.4. Neteko galios nuo 2019-04-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Registre įregistruojami ūkiai, jeigu ūkininkai atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas ir pateikti šiuose nuostatuose nurodyti dokumentai.

16. Registro duomenų teikėjai yra asmenys, pageidaujantys įregistruoti ūkį, ūkininkai, asmenys, įgalioti atstovauti ūkininkui.

17. Registro duomenų teikėjai privalo:

17.1. teikti duomenis savivaldybių administracijoms šių nuostatų nustatyta tvarka;

17.2. užtikrinti, kad jų teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, atitiktų susijusių registrų duomenis ir informaciją ir būtų pateikti laiku;

17.3.  kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos šiuose nuostatuose nustatyta tvarka atnaujinti ūkio pasikeitusius duomenis Registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, patvirtinti šį faktą;

17.4. vykdyti kitas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

18. Registro duomenų teikėjai turi teisę:

18.1. teikti duomenis savarankiškai e. būdu;

18.2. reikalauti, kad būtų ištaisyti, pakeisti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs ir atnaujinti pasenę Registro duomenys, taip pat pašalinti nereikalingus arba neteisėtai surinktus duomenis.

19. Ūkiui įregistruoti Registro duomenų teikėjai šių nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai duomenis, kurių pagrindu programinėmis priemonėmis formuojamas prašymas įregistruoti ūkį ir ūkis įregistruojamas:

19.1. privalomai pateikiami šie duomenys:

19.1.1. ūkininko duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.2.1–13.2.6 papunkčiuose;

19.1.2. ūkininko ūkio adreso duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3 papunktyje;

19.1.3. ūkyje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.4 papunktyje;

19.2. neprivalomai, Registro duomenų teikėjo nuožiūra, atsižvelgiant į pageidaujamus įtraukti ūkio duomenis teikiami duomenys (jeigu tokie duomenys yra), nurodyti šių nuostatų 13.5–13.10 papunkčiuose. 

20. Ūkiui įregistruoti Registro duomenų teikėjai pateikia šiuos dokumentus ir dokumentų kopijas:

20.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

20.2. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui:

20.2.1. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

20.2.2. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopiją;

20.3. dokumento, kuriuo patvirtinamas ūkininko arba ūkininko partnerio profesinis pasirengimas ūkininkauti, kopiją;

20.4. jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su ūkininko partneriais, reikia papildomai pateikti:

20.4.1. ūkininko partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

20.4.2. jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją;

20.4.3. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą Registre nurodyti kaip ūkininko partnerį, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos sutartis;

20.5. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, kaip nurodyta Nuostatų 13.10 papunktyje, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

20.6. Neteko galios nuo 2019-04-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

21. Jeigu ūkis paveldimas, Registro duomenų teikėjas savivaldybės administracijai pateikia įregistravimo pažymėjimą, prašymą įregistruoti ūkį įpėdinio vardu, kuriame išvardyti šių nuostatų 19.1 papunktyje nurodyti duomenys, kartu su paveldėjimo patvirtinimo ir kitų dokumentų, nurodytų šių nuostatų 24 punkte, kopijomis.

22. Kartu su šių nuostatų 20 ir 24 punktuose nurodytų dokumentų kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro; patikrinus, jie grąžinami pateikusiam asmeniui.

23. Ūkių duomenys atnaujinami:

23.1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti;

23.2. ūkininkui mirus, kai  įpėdinis priima palikimą ir įregistruoja ūkį savo vardu.

24. Ūkio duomenims atnaujinti Registro duomenų teikėjas šių nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai duomenis, kurių pagrindu atnaujinami ūkio duomenys, ir dokumentus bei jų kopijas, nurodytas šių nuostatų 20.1–20.2 papunkčiuose. Duomenys ir dokumentai, nurodyti šių nuostatų 20.3–20.5 papunkčiuose, pateikiami, jeigu ūkyje įvyko pokyčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

25. Ūkis registruojamas arba ūkio duomenys kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinami:

25.1. Registro duomenų teikėjui pateikiant savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje yra būsimo  ūkininko ūkio adresas, o ūkio duomenų atnaujinimo atveju – savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje yra ūkininko ūkio adresas, šių nuostatų 20–22 punktuose (registruojant ūkį) arba 24 punkte (atnaujinant ūkio duomenis) nurodytus duomenis ir dokumentus bei jų kopijas;

25.2. Registro duomenų teikėjui pateikiant duomenis e. būdu.

26. Jeigu Registro duomenų teikėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją, ūkis įregistruojamas arba ūkio duomenys atnaujinami šia tvarka:

26.1. savivaldybės administracijos darbuotojas, priėmęs iš Registro duomenų teikėjo dokumentus, nurodytus šių nuostatų 20–22 arba 24 punktuose, ir jų kopijas, jo akivaizdoje atlieka pirminę teikiamų dokumentų patikrą, kurios metu patikrina, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar dokumentų forma ir turinys atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus,  jų galiojimas nėra pasibaigęs, ar visi įrašai yra įskaitomi:

26.1.1. jei Registro duomenų teikėjas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, ūkis neįregistruojamas arba ūkio duomenys neatnaujinami. Registro duomenų teikėjas informuojamas, kokių dokumentų trūksta ūkiui įregistruoti ar ūkio duomenims atnaujinti;

26.1.2. jei Registro duomenų teikėjo pateikti dokumentai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, jų galiojimas yra pasibaigęs arba šiuose dokumentuose nurodyti įrašai yra neįskaitomi, ūkis neįregistruojamas arba ūkio duomenys neatnaujinami. Registro duomenų teikėjas informuojamas, kokie dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, būtinų ūkiui įregistruoti ar ūkio duomenims atnaujinti;

26.1.3. jeigu neatitikimų nerandama, dokumentai priimami toliau tvarkyti;

26.2. savivaldybės administracijos darbuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo  duomenų pateikimo įrašo Registro duomenų teikėjo pateiktus ūkio duomenis į Registro duomenų bazę, o duomenų atnaujinimo atveju – pataiso, pakeičia ar papildo Registro duomenų bazėje jau esančius ūkio duomenis:

26.2.1. jeigu ūkio įregistravimo arba duomenų atnaujinimo metu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę įrašyti netikslūs duomenys, ūkis neįregistruojamas arba jo duomenys neatnaujinami;

26.2.2. jeigu neatitikimų nerandama, programinėmis priemonėmis suformuojamas ir išspausdinamas užpildytas pateiktais duomenimis prašymas registruoti ūkį arba atnaujinti  ūkio duomenis, kuris pateikiamas patikrinti Registro duomenų teikėjui;

26.2.3. jeigu Registro duomenų teikėjas pastebi duomenų įvedimo netikslumų, ūkio duomenys taisomi Registro duomenų bazėje ir išspausdinama nauja prašymo registruoti ūkį arba atnaujinti ūkio duomenis kopija.

27. Registro duomenų teikėjui prisijungus e. būdu suteikiama prieiga prie registro įregistruoti arba ūkio duomenims atnaujinti. Ūkiai įregistruojami arba ūkių duomenys atnaujinami šia tvarka:

27.1. registruodamas ūkį, Registro duomenų teikėjas pateikia šių nuostatų 20–22 arba 24 punktuose nurodytus duomenis ir dokumentų skaitmenines kopijas. Registro duomenų teikėjas privalomai pateikia šių nuostatų 19.1 papunktyje nurodytus duomenis ir savo nuožiūra šių nuostatų 19.2 papunktyje nurodytus duomenis;

27.2. atnaujindamas ūkio duomenis, Registro duomenų teikėjas pateikia šių nuostatų 20.3–20.5   papunkčiuose nurodytus duomenis, jeigu ūkyje įvyko pokyčių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

27.3. savivaldybės, kurios teritorijoje yra būsimo ar esamo ūkininko ūkio adresas, administracijos darbuotojas prieš įregistruodamas ūkį, patikrina registro duomenų bazės archyve pagal asmens kodą, ar ūkis nebuvo įregistruotas anksčiau. Jeigu nustatoma, kad ūkis buvo įregistruotas anksčiau, jis nėra pakartotinai registruojamas, o jo duomenys į registro duomenų bazę perkeliami iš registro duomenų bazės archyvo;

27.4 savivaldybės administracijos darbuotojas programinėmis priemonėmis patikrina, ar į Registro duomenų bazę įrašyti duomenys atitinka šių nuostatų reikalavimus ir susijusių registrų perduotus duomenis, ar pateiktos visų reikalaujamų dokumentų skaitmeninės kopijos, ar jų forma ir turinys atitinka teisės aktuose nustatytus  reikalavimus, o jų galiojimas nėra pasibaigęs, ar visi įrašai yra įskaitomi;

27.5. nustačius neatitikimų, ūkis neįregistruojamas arba jo duomenys neatnaujinami. Registro duomenų teikėjas informuojamas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kokie duomenys ir (arba) dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, būtinų ūkiui įregistruoti ar ūkio duomenims atnaujinti;

27.6. jeigu neatitikimų nerandama, savivaldybės administracijos darbuotojas priima sprendimą patvirtinti ūkio duomenų įvedimą;

27.7. ūkis turi būti įregistruotas arba, atsisakius įregistruoti, Registro duomenų teikėjas turi būti informuojamas šių nuostatų 27.5 papunktyje nurodyta tvarka  apie neįregistravimo priežastis  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų ūkiui įregistruoti pateikimo dienos.

28. Ūkis laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracijos darbuotojo įrašytų arba Registro duomenų teikėjo savarankiškai e. būdu pateiktų ir savivaldybės administracijos darbuotojo patvirtintų ūkio registracijos duomenų pagrindu savivaldybės administracijos darbuotojas priima sprendimą įregistruoti ūkį, kurio pagrindu ŽŪIKVC automatiniu būdu  suteikia ūkiui identifikavimo kodą, ir patvirtina įrašytus duomenis. Patvirtinus duomenis, ūkio įregistravimo žyma ir ūkio įregistravimo data automatiškai įrašomos į Registro duomenų bazę. Savivaldybės administracija ūkininkui išduoda įregistravimo pažymėjimą. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą, o savivaldybės administracijai pateikti skelbimo iškarpą ir prašymą išduoti naują.

29. Atnaujinus ūkio duomenis, jo identifikavimo kodas nepasikeičia.

30. ŽŪIKVC kasmet iki kovo 31 d. registro duomenų pagrindu, automatiniu būdu pateikia duomenis  savivaldybių administracijoms, pagal  kuriuos jos nustato ūkius, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus.

31. Savivaldybių administracijos:

31.1. kasmet nuo kovo 31 d. raštu informuoja ūkininkus apie numatomą ūkio išregistravimą, nustatydamos vienų metų terminą nuo ūkininko informavimo dienos nustatytiems trūkumams pašalinti;

31.2. be pakartotinio įspėjimo išregistruoja ūkį, jeigu per vienus metus nuo ūkininko informavimo apie numatomą ūkio išregistravimą dienos, ūkio duomenys nebuvo atnaujinti.

32. Registro objektas išregistruojamas:

32.1. Registro duomenų teikėjo, ūkininko įpėdinio prašymu;

32.2. ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir ūkio veikla toliau netęsiama;

32.3. teismo sprendimu;

32.4. šių nuostatų 31 ir 35 punktuose nurodyta tvarka.

33. Ūkis Registro duomenų teikėjo ar ūkininko įpėdinio prašymu iš Registro išregistruojamas šia tvarka:

33.1. Registro duomenų teikėjas, o mirus ūkininkui – įpėdinis, kreipiasi į savivaldybės administraciją, kurioje registruotas ūkis, su prašymu išregistruoti ūkį, pridėdamas šiuos dokumentus:

33.1.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

33.1.2. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui, – asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;

33.1.3. jeigu buvo sudaryta ūkininko partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, ūkininko partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimą dėl ūkio išregistravimo;

33.2. pasirašytus dokumentus, reikalingus ūkiui išregistruoti, Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis gali pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis;

33.3. savivaldybės administracijos darbuotojas, priėmęs iš Registro duomenų teikėjo dokumentus, nurodytus šių nuostatų 33.1.1–33.1.3 papunkčiuose, atlieka pirminę pateiktų dokumentų patikrą, kurios metu patikrina prašymo pagrįstumą ir pridedamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams:

33.3.1. jei Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis pateikė klaidingą, neaiškiai išdėstyto turinio prašymą, nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ar dokumentai neatitinka reikalavimų, ūkis neišregistruojamas. Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis informuojamas raštu elektroninėmis ryšio priemonėmis apie atsisakymą išregistruoti ūkį ir šio atsisakymo priežastis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

33.3.2. jeigu netikslumų ar neatitikimų nerandama, priimamas sprendimas dėl ūkio išregistravimo iš Registro;

33.3.3. savivaldybės administracijos darbuotojas programinėmis priemonėmis generuoja nustatytos formos prašymą išregistruoti ūkį ir pateikia  jį pasirašyti Registro duomenų teikėjui ar įpėdiniui;

33.3.4. Ūkis išregistruojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo  prašymo pateikimo.

34. Ūkis laikomas išregistruotu, kai savivaldybės administracijos darbuotojas priima sprendimą išregistruoti ūkį iš Registro, įrašo išregistravimo žymą ir išregistravimo datą į Registro duomenų bazę.

35. Ūkininkui mirus, jeigu yra įpėdinių ir ūkio veikla toliau tęsiama, savivaldybės administracijai per vieną mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų gavimo dienos pateikiami ir šių nuostatų 21 punkte nurodyti dokumentai; jeigu šie dokumentai nepateikiami, praėjus vieneriems  metams po ūkininko mirties, ūkis išregistruojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

36. Išregistravus Registro objektą, tas pats identifikavimo kodas negali būti panaudotas kitiems Registro objektams registruoti. Ūkio paveldėjimo atveju identifikavimo kodas nesikeičia.

37. Keičiantis Registre įrašytiems duomenims, nauji duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi nesunaikinus ankstesniųjų. Visi ūkio duomenys saugomi Registro duomenų bazėje iki ūkio išregistravimo iš Registro.

38. Išregistruoto ūkio duomenys ir išregistravimo žyma 5 metus saugomi Registro duomenų bazėje, praėjus nurodytam terminui jie perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 70 metų. Pasibaigus šiam saugojimo terminui, nurodyti duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

39. Už ūkio įregistravimą ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

40. Registro duomenys taisomi, pakeičiami, papildomi:

40.1. Registro tvarkytojų iniciatyva;

40.2. gavus rašytinį suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro tvarkytojo, Registro duomenų teikėjo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

41. Registro tvarkytojai, nustatę Registro duomenų teikėjo Registrui pateiktų dokumentų ar duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų ar duomenų gavimo praneša apie tai Registro duomenų teikėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis arba paštu ir pareikalauja ištaisyti, papildyti,  pakeisti dokumentų ar duomenų netikslumus. Registro duomenų teikėjas, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti ištaisytus, papildytus, pakeistus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos taisyti, papildyti ar pakeisti. Registro tvarkytojai, per nustatytą terminą negavę Registro duomenų teikėjo ištaisytų, papildytų, pakeistų dokumentų ar duomenų ir turėdami tokių aplinkybių patvirtinimo duomenis ir dokumentus, gali patys ištaisyti Registro duomenų teikėjo pateiktus neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis – apie tai jie praneša Registro duomenų teikėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis arba paštu ir nurodo ištaisymą, papildymą, pakeitimą ir jo pagrindą.

42. Jeigu nustatoma, kad dėl Registro tvarkytojų kaltės į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Registro tvarkytojai privalo nedelsdami, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, juos ištaisyti ir neatlygintinai apie tai informuoti Registro duomenų gavėjus, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems perduoti netikslūs duomenys, ir Registro duomenų teikėją.

43. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

43.1. susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis;

43.2. reikalauti savivaldybės administraciją ištaisyti, pakeisti, papildyti į Registrą įrašytus neteisingus, netikslius ar neišsamius jo duomenis. Šiuo tikslu prie rašytinio laisvos formos prašymo pridedami dokumentai, kuriuose patvirtinami prašomi ištaisyti, papildyti, pakeisti duomenys.

44. Registro tvarkytojai per 5 darbo dienas nuo asmens, kurio duomenys įrašyti Registre, reikalavimo ir nurodytų faktų patvirtinimo dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti, papildyti, pakeisti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui, o ištaisytus, papildytus, pakeistus Registro duomenis neatlygintinai perduoti Registro duomenų gavėjams, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams pagal duomenų teikimo sutartyse nustatytas sąlygas.

45. Registro tvarkytojai, gavę iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jiems perduotų duomenų netikslumus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti, papildyti, pakeisti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojai turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas. Ištaisę, papildę, pakeitę Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojai apie tai nedelsdami praneša Registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir Registro duomenų teikėjui.

46. Registro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumų, apie tai nedelsdami praneša savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija  privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Registro duomenų netikslumus gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, nedelsdami neatlygintinai ištaisyti netikslumus ir raštu pranešti apie tai Registro duomenų gavėjui, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams ir Registro duomenų teikėjams, o informacijai nepasitvirtinus – raštu pranešti ją pateikusiam Registro duomenų gavėjui apie atsisakymą ištaisyti, papildyti, pakeisti netikslumus.

47. Tvarka, kuria Registro duomenų gavėjas turi informuoti Registro tvarkytoją apie pastebėtus jam pateiktų Registro duomenų netikslumus ir kuria Registro tvarkytojas informuoja Registro duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą, papildymą, pakeitimą  gali būti nustatyta duomenų teikimo sutartyje.

48. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis Registro tvarkytojai užtikrina, kad tvarkant Registrą būtų įrašyti teisingi, tikslūs ir išsamūs Registro duomenys, kad Registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų duomenis.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Reglamente, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų subjektų teises. Reglamento III skyriuje nurodytos Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

49. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

49.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.2.2, 13.2.3, 13.2.7 papunkčiuose;

49.2. Nekilnojamojo turto registro – žemės sklypų duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.3.2–13.3.4, 13.3.6, 13.3.7 papunkčiuose;

49.3. Lietuvos erdvinės informacijos portalo – valstybinės žemės plotų, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai, duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.9 papunktyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

50. Sąveika su susijusiais valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis nustatoma duomenų teikimo sutartimis.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

51. Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus asmens duomenis, yra vieši, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip.

52. Registro duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų duomenų tvarkymą.

53. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek reikalinga Registro tikslams pasiekti vadovaujantis Reglamento 5 straipsniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

54. Registro duomenys teikiami asmenims, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti.

55. Susijusiems registrams Registro duomenys perduodami pagal Registro tvarkytojo ŽŪIKVC ir susijusio registro tvarkytojo sudarytas sutartis, išskyrus tuos atvejus, kai Registro ir susijusio registro tvarkytojas yra tas pats juridinis asmuo.

56. Registro duomenys (įskaitant ir asmens duomenis) Registro duomenų gavėjams, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, teikiami pagal Registro tvarkytojo ŽŪIKVC ir Registro duomenų gavėjo sudarytas duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal Registro duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju).

57. Fiziniams asmenims Registre tvarkomi jų duomenys teikiami pagal prašymą.

58. Duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju) sudaro ŽŪIKVC. Duomenų teikimo (išskyrus asmens duomenis) sutartyse nurodomas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, teikiamų duomenų apimtis, numatyti duomenų teikimo būdai, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie netikslumų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka. Duomenų teikimo būdas derinamas su Registro duomenų gavėjais ir gali būti keičiamas tik abipusiu ŽŪIKVC ir Registro duomenų gavėjo susitarimu.

59. Registro duomenų (išskyrus asmens duomenis) gavėjo prašyme (vienkartinio teikimo atveju) turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis, jų teikimo būdas, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas.

60. Asmens duomenų teikimo sutartyje (daugkartinio teikimo atveju) turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme gauti asmens duomenis (vienkartinio teikimo atveju) turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, asmens duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

61. Registro tvarkytojas – ŽŪIKVC – gali:

61.1. teikti Registro ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus Registro duomenų bazėje saugomus Registro duomenis arba jų dalį, Registro duomenų pasikeitimus;

61.2. teikti pagal Registro duomenis parengtas pažymas, kuriose patvirtinami juridiniai faktai, ir kitus dokumentus;

61.3. teikti pagal Registro duomenis parengtą, apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

61.4. teikti Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

62. Registro tvarkytojas – savivaldybės administracija – gali:

62.1. Registro duomenų teikėjams teikti jos aptarnaujamoje savivaldybėje įregistruotų jų ūkių duomenų išrašus;

62.2. teikti pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją apie jos aptarnaujamoje savivaldybėje įregistruotus ūkius;

62.3. teikti Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

63. Šių nuostatų 61 punkte nurodyti Registro išrašai ir Registro duomenų bazės išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos gali būti:

63.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

63.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

63.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninėmis ryšių priemonėmis;

63.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytais būdais.

64. Registro duomenų gavėjai gautus Registro duomenis (įskaitant ir asmens duomenis) privalo naudoti (taip pat ir pakartotinai) tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie nurodyti šių nuostatų 56 punkte nurodytoje sutartyje ar prašyme. Gautus Registro duomenis Registro duomenų gavėjai tretiesiems asmenims gali teikti tik šių nuostatų 56 punkte nurodytų sutarčių nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš Registro gautus Registro duomenis apie save.

65. Registro duomenų teikimas gali būti apribotas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

66. Registre sukaupti viešieji duomenys, išskyrus asmens duomenis, Registro duomenų gavėjams, naudojantiems Registro duomenis ir Registro informaciją, kad galėtų teikti informacines paslaugas tretiesiems asmenims, Registro duomenų gavėjo pageidavimu teikiami Registro duomenų bazės ir (arba) Registro išrašu. Šis išrašas turi atitikti Registro duomenų teikimo sutartį. Šioje sutartyje turi būti aptartas Registro duomenų bazės ir (arba) Registro išrašo formatas, turinys ir atsiskaitymo už teikiamus duomenis tvarka.

67. Gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų ir Registro informacijos ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

68. Registro duomenys teikiami už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas išimtis.

69. Registro duomenys, informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos neatlygintinai:

69.1. teikiami ūkininkams arba asmenims, įgaliotiems atstovauti ūkininkams, apie jų registruotus ūkius – kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;

69.2. perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms pagal duomenų teikimo sutartis;

69.3. teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

 

70. ŽŪIKVC interneto svetainėje skelbiami statistiniai, suvestiniai ar kitaip apdoroti apibendrinti Registro duomenys, pateikiama informacija apie Registro objektus, Registro duomenų tvarkymo tikslus, Registro valdytoją ir tvarkytojus, ūkių registravimo ir duomenų atnaujinimo, neteisingų ar netikslių duomenų ištaisymo Registre tvarką, asmenų, kurių duomenys tvarkomi Registre, ir Registro duomenų gavėjų teises.

71. Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms Registro duomenys ir informacija teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

72. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas atsisakyti teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

73. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

74. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:

74.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

74.2. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

74.3. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

74.4. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

74.5. Registro duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro;

74.6. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro;

74.7. Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politika, patvirtinta ŽŪIKVC generalinio direktoriaus;

74.8. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001, LST ISO/IEC 27002 ir kitais Lietuvos bei tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą.

75. Registro tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

 

76. Registro valdytojo ir tvarkytojų darbuotojai, tvarkantys Registre kaupiamus asmens duomenis, Registrą naudojantys asmenys privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja nutraukus su duomenų, informacijos ir dokumentų ir jų kopijų tvarkymu susijusią veiklą, taip pat pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

77. Registre kaupiami asmens duomenys perkeliami į Registro archyvą praėjus 5 (penkeriems) metams po Registro objekto išregistravimo ir saugomi 70 metų.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

78. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, savivaldybių biudžetų lėšų, taip pat lėšų, gautų už teikiamas paslaugas.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

79. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d nutarimu Nr. 881 „Dėl registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

80. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1247, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 139-5512 (2008-12-04), i. k. 1081100NUTA00001247

Nr. 989, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19594

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1, 2007-01-03, Žin., 2007, Nr. 2-74 (2007-01-06), i. k. 1071100NUTA00000001

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 869, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3735 (2007-08-30), i. k. 1071100NUTA00000869

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1247, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 139-5512 (2008-12-04), i. k. 1081100NUTA00001247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 705, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 68-3401 (2010-06-12), i. k. 1101100NUTA00000705

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1279, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 107-5521 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001279

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1110, 2013-11-27, Žin., 2013, Nr. 125-6386 (2013-12-07), i. k. 1131100NUTA00001110

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19594

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1105, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18153

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 293, 2019-03-27, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05400

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo