Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 61-2760, i. k. 1031010ISTA0IX-1607

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. birželio 10 d. Nr. IX-1607

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Specialioji programa) lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką.

 

2 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Specialiosios programos tikslas – finansuoti savivaldybių vykdomas aplinkos apsaugos priemones, numatytas šio Įstatymo 4 straipsnyje.

2. Specialiosios programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

3. Specialiosios programos priemones tvirtina savivaldybės taryba.

 

3 straipsnis. Specialiosios programos finansavimo šaltiniai

Specialiosios programos finansavimo šaltiniai:

1) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką;

2) medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

 

3) juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai ir baudos, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už angliavandenilių išteklius, juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1383, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19667

 

4) lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-1243, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 80-3217 (2007-07-19), i. k. 1071010ISTA00X-1243

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

 

5) savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. X-1243, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 80-3217 (2007-07-19), i. k. 1071010ISTA00X-1243

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

 

6) kitos teisėtai gautos lėšos.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. X-1243, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 80-3217 (2007-07-19), i. k. 1071010ISTA00X-1243

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

 

4 straipsnis. Specialiosios programos lėšų naudojimas

1. Specialiosios programos lėšos naudojamos:

1) aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

 

2) savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 procentų Specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų pagal 3 straipsnio 2 punktą);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-1981, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 25-754 (2004-02-14), i. k. 1041010ISTA0IX-1981

 

3) finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, – įplaukos pagal 3 straipsnio 2 punktą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-374, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3337 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-374

Nr. XIII-1889, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00097

 

4) viešųjų želdynų kūrimui, viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai, tvarkymui, būklės stebėsenai, viešųjų želdinių veisimui, privalomai viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizei, želdinių ir želdynų, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą, inventorizavimui ir apskaitai;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-1243, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 80-3217 (2007-07-19), i. k. 1071010ISTA00X-1243

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

Nr. XIV-202, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07419

 

5) savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos naudojamos pagal mokėtojų pageidavimus.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. X-1243, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 80-3217 (2007-07-19), i. k. 1071010ISTA00X-1243

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

 

2. Specialiosios programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti.

3. Savivaldybės institucija ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie Specialiosios programos priemonių vykdymą teikia Aplinkos ministerijai jos nustatyta tvarka.

4. Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems šiame Įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti lėšas ne ginčo tvarka yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Ne ginčo tvarka išieškotos lėšos pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, ir naudojamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

6 straipsnis. Kitų teisės aktų galiojimas

Įsigaliojus šiam Įstatymui, netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų“ (Žin., 1991, Nr. 31-829; 2000, Nr. 88-2691; 2002, Nr. 93-3961);

2) Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl savivaldybių sveikatos fondų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 60-1405; 2001, Nr. 85-2973).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1981, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 25-754 (2004-02-14), i. k. 1041010ISTA0IX-1981

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo Specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1243, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 80-3217 (2007-07-19), i. k. 1071010ISTA00X-1243

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1104, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-7005 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1104

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3, 4 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-374, 2013-06-18, Žin., 2013, Nr. 67-3337 (2013-06-26), i. k. 1131010ISTA0XII-374

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1383, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19667

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1889, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00097

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-202, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07419

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio pakeitimo įstatymas