Suvestinė redakcija nuo 2023-09-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 60-2734, i. k. 1032330ISAK003D-234

 

Nauja redakcija nuo 2012-02-23:

Nr. 3D-105, 2012-02-14, Žin. 2012, Nr. 23-1092 (2012-02-22), i. k. 1122330ISAK003D-105

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMO IR JOSE LAIKOMŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1173 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymą suteikimo“ 2 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

1. T v i r t i n u Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonėms nustatytas privalomas reikalavimas registruoti duomenis Ūkinių gyvūnų registre įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro

2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-886

redakcija)

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMO VIETŲ REGISTRAVIMO IR JOSE LAIKOMŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikoje laikomų ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo Ūkinių gyvūnų registre (toliau – Registras) ir apskaitos tvarką.

2. Aprašo tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje laikomų privalomai ženklinamų ir registruojamų ūkinių gyvūnų atsekamumą dėl užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės, dėl bendrų žmonėms ir ūkiniams gyvūnams ligų (zoonozių) kontrolės.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 1173 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymą suteikimo“ 2 punktu, Ūkinių gyvūnų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Ūkinių gyvūnų registro nuostatai), 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo, 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97, 2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/949, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisyklės, susijusios su galvijų identifikacinio kodo konfigūracija, ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2004, 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004, nustatančiu avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiu reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB, 2011 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/685/ES, kuriuo pripažįstama, kad Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti, 2015 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/262, kuriuo pagal Tarybos direktyvas 90/427/EEB ir 2009/156/EB nustatomos arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo metodų taisyklės (Arklinių paso reglamentas).

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Arklinių šeimos gyvūnas – arklinių (Equide) šeimos arklių (Equus) genties laukinis arba naminis žinduolis ar šios genties rūšių hibridas.

4.2. Registruotas arklinių šeimos gyvūnas – arklinių šeimos gyvūnas, kuris yra įrašytas į kilmės knygą ar tinkamas įrašyti į kilmės knygą ir kurio tapatybė nustatoma pagal arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentą, arba arklinių šeimos gyvūnas, įskaitant ponius, kuris įregistruotas tarptautinės asociacijos ar organizacijos, tvarkančios reikalus, susijusius su varžybose dalyvaujančiais arkliais, ir kurio tapatybė nustatoma pagal tos asociacijos ar organizacijos nacionalinio lygmens filialo išduotą arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentą.

4.3. Skerdykla – valstybinės veterinarinės priežiūros objektas, kuriame skerdžiami arba žudomi gyvūnai.

4.4. Skerstinas arklinių šeimos gyvūnas – arklinių šeimos gyvūnas, kurį numatoma tiesiogiai arba tranzitu per patvirtintą paskirstymo centrą, nurodytą Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-720 „Dėl Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“, 17 punkte, vežti į skerdyklą.

4.5. Ūkinio gyvūno registravimas – ūkinio gyvūno duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintas formas ir (ar) ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą ir Registrą.

4.6. Ūkinio gyvūno tapatybės nustatymas – ūkinio gyvūno atpažinimas pagal tatuiruotės, ausų įsagų, paso arba mikroschemos numerį arba kitu būdu.

4.7. Ūkinių gyvūnų banda (toliau – banda) – vienoje laikymo vietoje laikoma vienos rūšies ūkinių gyvūnų grupė, kuriai suteikiamas atpažinties numeris. Jei vienoje laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena ūkinių gyvūnų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpažįstama pagal atskirą numerį.

4.8. Ūkinių gyvūnų kaita – prieauglio atsivedimas, ūkinio gyvūno gaišimas, paskerdimas ir kiti įvykiai, susiję su ūkinių gyvūnų skaičiaus bandoje pasikeitimu ir nesusiję su ūkinių gyvūnų perkėlimu.

4.9. Ūkinių gyvūnų perkėlimas – ūkinių gyvūnų pervežimas arba pervarymas iš vienos laikymo vietos, bandos į kitą laikymo vietą, bandą, taip pat ūkinių gyvūnų pervežimas iš jų laikymo vietos į skerdyklą.

4.10. Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugos teikėjas (toliau – paslaugos teikėjas) – asmuo, išklausęs ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymo kursą, turintis jo baigimą patvirtinantį dokumentą, kuriuo suteikiama teisė ženklinti ir registruoti jame nurodytos rūšies ūkinius gyvūnus, ir teikiantis tokią paslaugą.

4.11. Veisti ir produkcijai gauti skirtas arklinių šeimos gyvūnas – veisti ir produkcijai gauti laikomas arklinių šeimos gyvūnas, kuris nepriskiriamas prie registruotų arklinių šeimos gyvūnų dėl veislės reikalavimų neatitikimo ir prie skerstinų arklinių šeimos gyvūnų ir kurio tapatybė nustatoma pagal arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentą.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme, reglamente (ES) 2015/262, kituose teisės aktuose.

6. Vykdant ūkinių gyvūnų ženklinimą, registravimą ir apskaitą dalyvauja:

6.1. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM);

6.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT);

6.3. Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Centras);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

6.4. Lietuvos Respublikos grynaveislių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacijos ir reglamento (ES) 2015/262 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti subjektai (toliau – veisimo organizacijos);

6.5. ausų įsagų, mikroschemų, ženklinimo ir nuskaitymo įrangos tiekėjai (toliau – tiekėjai);

6.6. paslaugų teikėjai;

6.7. ūkinių gyvūnų laikytojai, savininkai (toliau – laikytojas);

6.8. skerdyklos;

6.9. šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) tvarkymo įmonės.

7. ŽŪM nustato:

7.1. galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų techninius reikalavimus;

7.2. tiekėjų įtraukimo (įrašymo) į galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų sąrašus reikalavimus;

7.3. galvijų pasų ir arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ir naudojimo taisykles.

8. VMVT:

8.1. vykdo Apraše ir Ūkinių gyvūnų registro nuostatuose nustatytas funkcijas;

8.2. teikia Europos Komisijai ataskaitas apie ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatus;

8.3. kontroliuoja Aprašo 6.4, 6.6–6.9 papunkčiuose nurodytų ūkio subjektų veiklą įgyvendinant ūkinių gyvūnų ženklinimą, registravimą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

8.4. registruoja ūkinių gyvūnų laikymo vietų (toliau – laikymo vieta) patikrinimo duomenis Registre;

8.5. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos klausimais;

8.6. priima sprendimą dėl ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymo baigimo pažymėjimų (toliau – pažymėjimas) galiojimo sustabdymo ar panaikinimo Aprašo X skyriuje nustatyta tvarka ir apie tai informuoja Centrą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

9. Centras:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

9.1. atlieka Ūkinių gyvūnų registro nuostatuose pavestas funkcijas;

9.11. informuoja VMVT apie paskerstus savo reikmėms ūkinius gyvūnus, kai jų skaičius vienam ūkinių gyvūnų laikytojui per einamuosius metus yra daugiau kaip:

9.11.1. 5 galvijai iki 12 mėn. ir (arba) 3 galvijai, vyresni nei 12 mėn. amžiaus;

9.11.2. 15 avių iki 12 mėn. ir (arba) 10 avių, vyresnių  nei 12 mėn. amžiaus;

9.11.3.  bet kokio amžiaus 4 kiaulės;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-20, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00737

 

9.2. kas ketvirtį teikia VMVT ataskaitas apie duomenų teikimo, gavimo ir suvedimo į Registrą pažeidimus ir kitus netikslumus;

9.3. užtikrina ūkinių gyvūnų ausų įsagų numerių intervalo pateikimą tiekėjui;

9.4. suteikia laikymo vietų ir ūkinių gyvūnų bandų atpažinties numerius, ūkinių gyvūnų individualius numerius, arklinių šeimos gyvūnų unikalius numerius;

9.5. pagal poreikį spausdina ir veisimo organizacijoms ir (ar) paslaugų teikėjams, turintiems teisę ženklinti arklinių šeimos gyvūnus, platina AŽ-1 (7 priedas) formas;

9.6. pagal kompetenciją konsultuoja laikytojus ir paslaugų teikėjus ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos klausimais;

9.7. išduoda galvijų pasus, arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentus žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

9.8. įtraukia į tiekėjų sąrašą tiekėjus, atitinkančius žemės ūkio ministro nustatytus reikalavimus, arba išbraukia iš jo dėl neatitikties reikalavimams, žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

9.9. suteikia asmenims prieigą prie Registro duomenims teikti elektroninio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis atpažinti duomenų teikėją ir užtikrinančiomis dokumentų teksto apsaugą (toliau – prieiga prie Registro);

9.10. sudaro, skelbia ir nuolat atnaujina Centro tinklalapyje paslaugų teikėjų pagal ūkinių gyvūnų rūšis sąrašą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

10. Paslaugų teikėjai:

10.1. vykdo Apraše nustatytas funkcijas;

10.2. privalo kreiptis į Centrą dėl prieigos prie Registro suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

10.3. užtikrina ūkinių gyvūnų ženklinimo priemonių užsakymą ir panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

10.4. atsako už Aprašo prieduose nustatytose formose nurodytų ir į Registrą įvestų duomenų teisingumą ir šių duomenų įvedimą Apraše nustatytais terminais;

10.5. privalo nedelsdami informuoti VMVT apie laikytojus, pažeidžiančius Aprašo nuostatas.

II SKYRIUS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMAS

 

11. Kiekvienas laikytojas privalo užtikrinti, kad jo laikomi galvijai, įskaitant bizonus (Bizon bizon) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus) (toliau – galvijai), avys, ožkos, kiaulės būtų paženklinti šiame Aprašo skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

12. Arklinių šeimos gyvūnų ženklinimas vykdomas pagal Aprašo VIII skyriaus reikalavimus.

13. Aprašo 11 punkte nurodytus ūkinius gyvūnus ausų įsagais ir (ar) tatuiruotėmis (tik kiaules, vežamas skersti į skerdyklą) gali ženklinti laikytojas (tik savo laikomus ūkinius gyvūnus) arba laikytojo prašymu – paslaugos teikėjas. Laikytojas ar paslaugos teikėjas ūkinius gyvūnus gali ženklinti tik tuo atveju, jei turi galiojantį Aprašo IX skyriuje nurodytų mokymų baigimą patvirtinantį pažymėjimą arba galiojantį iki Aprašo įsigaliojimo VMVT išduotą ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimą.

14. Galvijų, išskyrus bizonus, prieauglis turi būti paženklintas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo arba prieš jo perkėlimą, jeigu perkėlimas vykdomas anksčiau nei prieš 7 kalendorines dienas. Bizonų prieauglį būtina paženklinti po atjunkymo (atskyrimo nuo motinos), bet ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo prieauglio atvedimo ir (ar) ne vėliau kaip prieš jo perkėlimą. Galvijų prieauglis ženklinamas į abi ausis įsegant po vieną dviejų dalių įsagą, kuriame nurodytas individualus galvijo numeris, arba taikant galvijų elektroninį ženklinimą – į vieną ausį įsegamas įsagas su individualiu galvijo numeriu, o į kitą ausį – įsagas, kurio viena dalis yra su mikroschema tokiu pačiu individualiu numeriu.

15. Avių ir ožkų prieauglį būtina paženklinti per 6 mėn. nuo prieauglio atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš jo perkėlimą. Avių ir ožkų prieauglis ženklinamas į abi ausis įsegant po vieną dviejų dalių įsagą, kuriame nurodytas individualus avies ar ožkos numeris, o avių ir ožkų prieauglis, kurį laikytojas ketina išvežti į ES valstybes nares, ženklinamas į abi ausis įsegant po vieną dviejų dalių įsagą, kuriame nurodytas individualus avies ar ožkos numeris, – į vieną ausį segamas įsagas su avies ar ožkos individualiu numeriu, o į kitą ausį segamas įsagas, kurio viena dalis yra su mikroschema ir tokiu pačiu individualiu numeriu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05333

 

16. Kiaulės ženklinamos kiekvieną kartą prieš jų perkėlimą į kitą laikymo vietą ir (ar) kitą bandą į vieną ausį įsegant vieną dviejų dalių ausų įsagą, kuriame nurodytas bandos numeris (jeigu kiaulės buvo perkeltos į kitą laikymo vietą ir (ar) kitą bandą keletą kartų, jos turi būti paženklintos ausų įsagu su paskutinės bandos, kurioje buvo laikomos prieš perkėlimą, numeriu), o į skerdyklą vežamos kiaulės gali būti ženklinamos į užpakalinę šlaunį tatuiruote, kurioje nurodomas aiškiai įskaitomas bandos numeris.

17. Kiaulės, kurios Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka įrašomos į pripažintų kiaulių veisimo organizacijų tvarkomas grynaveislių kiaulių kilmės knygas ir (arba) kilmės registrus, turi būti ženklinamos Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka ir individualiai kiaulių veisimo organizacijos vykdomos veisimo programos nustatyta tvarka, kurioje turi būti nustatyti individualaus ženklinimo būdai ir terminai, numatyta ženklinimo sistema, užtikrinanti, kad bus galima nustatyti kiekvienos kiaulės kilmę (tėvą, motiną, senelius, atvedimo vietą ir datą).

18. Ženklinat ūkinius gyvūnus, ausų įsagai segami į ausis taip, kad įsagas būtų ausies kremzlinės dalies viduryje ir gerai matomas iš ūkinio gyvūno priekinės ir užpakalinės dalies, ausies įsago brūkšninis kodas turi būti matomas iš ūkinio gyvūno priekinės dalies.

19. Iš ES valstybių narių įvežtų į Lietuvos Respubliką galvijų, avių, ožkų, kiaulių iš naujo ženklinti nereikia, paliekami tie patys ausų įsagai. Įvežtų iš ES valstybių narių galvijų, avių, ožkų ausų įsagai prireikus gali būti pakeisti atgaminamais ausų įsagais, kuriuose turi būti nurodytas ES valstybėje narėje suteiktas individualus galvijų, avių, ožkų numeris.

20. Iš trečiųjų valstybių įvežtų į Lietuvos Respubliką skersti ūkinių gyvūnų iš naujo paženklinti nereikia, o įvežtuosius auginti galvijus, avis, ožkas reikia iš naujo paženklinti naujais įsagais, kuriuose turi būti nurodytas Lietuvos Respublikoje suteiktas individualus galvijų, avių, ožkų numeris, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją dienos.

21. Jeigu galvijas, avis, ožka pameta ausies įsagą ar įsage esantys įrašai tampa neįskaitomi, laikytojas Aprašo 66 punkte nustatyta tvarka turi užsakyti atgaminamą ausies įsagą ir užtikrinti, kad ūkinis gyvūnas būtų juo paženklintas.

 

III SKYRIUS

LAIKYMO VIETŲ IR JOSE LAIKOMŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS

 

22. Kiekvienas laikytojas privalo registruoti galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų laikymo vietas ir jose laikomus galvijus, avis, ožkas, kiaules, arklinių šeimos gyvūnus.

23. Kitų nei Aprašo 22 punkte nurodytų ūkinių gyvūnų laikymo vietų, bandų ir jose laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus registravimas Registre privalomas, jeigu dėl šių ūkinių gyvūnų jų laikytojai siekia ir (ar) gauna valstybės paramą (visą paramos administravimo laikotarpį).

231. Ūkinių gyvūnų laikytojai, dalyvaujantys įgyvendinant paramos priemones, pagal kurias būtina užtikrinti ūkinių gyvūnų ganymą tam tikrą nepertraukiamą laikotarpį, privalo registruoti Registre jų išgynimo ir pargynimo datą, o kartu dalyvaujantys ir ekologinėse sistemose „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema", „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ ir intervencinėje priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ išskirti neįskaičiuojamus paramos priemonėje ūkinius gyvūnus, užpildydami formą GAN-1 (8 priedas).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-609, 2023-09-15, paskelbta TAR 2023-09-15, i. k. 2023-18238

 

24. Laikytojas, siekiantis registruoti naują laikymo vietą ar bandą, VMVT teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra laikymo vieta, banda, Aprašo 30.2 papunktyje nustatytu būdu raštu pateikia Prašymą dėl ūkinio gyvūno laikymo vietos ir (ar) bandos (-ų) įregistravimo (1 priedas) (toliau – Prašymas) ir asmens tapatybės nustatymo dokumento kopiją. VMVT teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos sutikrina prašyme nurodytus laikytojo duomenis su asmens tapatybės nustatymo dokumente nurodytais duomenimis ir prašyme nurodytus duomenis suveda į Registrą, kuriame Centras kiekvienai laikymo vietai ir bandai (bandoms) suteikia bandos atpažinties numerį, kuris išlieka visą laikymo vietos ir bandos (bandų) gyvavimo laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

25. Laikytojas kartu su Aprašo 24 punkte nustatytu Prašymu gali pateikti ir duomenis apie toje laikymo vietoje, bandoje laikomus ūkinius gyvūnus, užpildydamas šias formas:

25.1. GŽ-1 formą (4 priedas) – kai teikiami bandos atpažinties numeriu registruojamų ūkinių gyvūnų duomenys;

25.2. GŽ-2 formą (5 priedas) – kai teikiami vieno individualiu atpažinties numeriu paženklinto ūkinio gyvūno duomenys;

25.3. GŽ-2a formą (6 priedas) – kai teikiami kelių ar daugiau individualiu atpažinties numeriu paženklintų ūkinių gyvūnų duomenys.

26. Ūkiniai gyvūnai registruojami Registre:

26.1. galvijai, avys, ožkos, – individualiu atpažinties numeriu;

26.2. kiaulės ir kiti ūkiniai gyvūnai – bandos atpažinties numeriu.

27. Arklinių šeimos gyvūnai registruojami Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

28. Duomenis apie individualiai suženklintas kiaules patvirtintoje veisimo programoje nustatyta tvarka ir terminais Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos Kiaulių veislininkystės posistemyje registruoja kiaulių veisimo organizacija, vykdanti veisimo programą, arba joje dalyvaujantys kiaulių veisėjai.

29. Kiekvienas laikytojas privalo užtikrinti, kad:

29.1. laikomas paženklintas galvijų prieauglis būtų užregistruotas Registre nepažeidžiant Aprašo 14 punkte nustatytų terminų, paženklintas avių ir ožkų prieauglis – Aprašo 15 punkte nustatytų terminų, arklinių šeimos gyvūnų prieauglis – Aprašo 68 punkte nustatytų terminų;

29.2. iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respubliką įvežti auginti galvijai, avys, ožkos būtų užregistruoti Registre nepažeidžiant Aprašo 20 punkte nustatytų terminų. Registruojami tik Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka perženklinti iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respubliką įvežti auginti galvijai, avys, ožkos nurodant ir ankstesnio (buvusio) ausies įsago numerį;

29.3. iš ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką įvežti auginti galvijai, avys, ožkos būtų užregistruoti Registre ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų įvežimo.

30. Laikytojai Registrui duomenis ir dokumentus teikia šiais būdais:

30.1. elektroniniu būdu įvesdami duomenis į Registrą (turintys prieigą prie Registro);

30.2. raštu pildo du Prašymo, GŽ-1, GŽ-2 ar GŽ-2a, ar GAN-1 formų egzempliorius ir juos abu pateikia VMVT teritoriniam padaliniui, kurių vienas lieka VMVT teritoriniam padaliniui, o kitas su VMVT teritorinio padalinio gavimo žyma grąžinamas laikytojui, arba raštu pildo vieną atitinkamos formos egzempliorių ir pasirašytą siunčia el. paštu VMVT teritoriniam padaliniui. VMVT teritorinis padalinys, gavęs laikytojo pateiktas formas, atlieka Ūkinių gyvūnų registro nuostatuose nustatytus veiksmus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

 

30.3. kreipiasi į paslaugos teikėją, pateikdami jam užpildytą GŽ-1, GŽ-2 ar GŽ-2a formą arba prašydami paslaugos teikėjo ją užpildyti. Šiuo atveju paslaugos teikėjas, suvedęs duomenis į Registrą, grąžina formą laikytojui su formos gavimo ir duomenų suvedimo į Registrą žyma.

30.31. Laikytojai, dalyvaujantys įgyvendinant paramos priemones, pagal kurias būtina užtikrinti ūkinių gyvūnų ganymą tam tikrą nepertraukiamą laikotarpį ir privaloma šiuos duomenis registruoti Registre, kreipiasi į paslaugos teikėją, pateikdami jam užpildytą GAN-1 formą arba prašydami paslaugos teikėjo ją užpildyti. Šiuo atveju paslaugos teikėjas, suvedęs duomenis į Registrą, grąžina formą laikytojui su formos gavimo ir duomenų suvedimo į Registrą žyma.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

 

31. Paženklinęs atvestą galvijų, avių ir ožkų prieauglį laikytojas, turintis prieigą prie Registro, įveda šių ūkinių gyvūnų duomenis, laikytojas, neturintis prieigos prie Registro, pateikia raštu užpildytas GŽ-2 ar GŽ-2a formas Aprašo 30.2 papunktyje nurodytu būdu. Kiaulių ir kitų bandos atpažinties numeriu registruojamų ūkinių gyvūnų prieauglio atvedimas atskirai neregistruojamas ir jam taikomos Aprašo 54, 55 ir 56 punkto nuostatos.

32. Iš kitų ES valstybių narių įvežti auginti paženklinti galvijai registruojami turint galvijo pasą ir ES valstybės narės siuntėjos kompetentingos tarnybos išduotą vidaus prekybos sertifikatą, paženklintos avys, ožkos, kiaulės – vidaus prekybos sertifikatą, paženklinti arklinių šeimos gyvūnai – arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentą ir vidaus prekybos sertifikatą ar sveikatos pažymą.

33. Iš trečiųjų valstybių įvežti auginti galvijai, avys, ožkos, kiaulės registruojami Registre paženklinus juos pagal Aprašo 20 punkto nuostatas tik turint trečiosios valstybės siuntėjos kompetentingos tarnybos išduotą veterinarijos sertifikatą.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMĄ TEIKIMAS

(DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)

 

34. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos ir (arba) bandos į kitą galimas tik tarp Registre įregistruotų laikymo vietų ir (arba) bandų. Perkelti nepaženklintus ir Registre neregistruotus galvijus, avis, ožkas, kiaules, arklinių šeimos gyvūnus draudžiama.

35. Lietuvos Respublikoje galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arklinių šeimos gyvūnai perkeliami su užpildytu Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščiu, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ (toliau – važtaraštis). Į kitas ES valstybes nares galvijai perkeliami su galvijų pasais, vidaus prekybos sertifikatu, avys, ožkos, kiaulės – su vidaus prekybos sertifikatu, arklinių šeimos gyvūnai – su arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentais, vidaus prekybos sertifikatu ar sveikatos pažyma (tik registruoti arklinių šeimos gyvūnai). Į trečiąsias valstybes perkeliami galvijai su galvijų pasais ir eksporto sertifikatu, avys, ožkos, kiaulės – su eksporto sertifikatu, arklinių šeimos gyvūnai – su arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentais, eksporto sertifikatu.

36. Galvijų pasai išduodami Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-238 „Dėl Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, aklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentai – Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-274 „Dėl Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklės), nustatyta tvarka.

37. Laikytojas, siekiantis perkelti ir laikyti ūkinius gyvūnus naujoje laikymo vietoje, bandoje, privalo būti registravęs laikymo vietą, bandą Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka.

38. Kiekvienas laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo perkėlimo (išvežimo, atvežimo į laikymo vietą, bandą) dienos privalo pateikti Registrui galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų perkėlimo (išvežimo, atvežimo) duomenis. Laikytojas, turintis prieigą prie Registro, pats įveda ūkinių gyvūnų perkėlimo duomenis į Registrą, laikytojas, neturintis prieigos prie Registro, privalo pildyti GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir ją pateikti Aprašo 30.2 ar 30.3 papunktyje nustatytu būdu.

381. Laikytojai, dalyvaujantys įgyvendinant paramos priemones, pagal kurias būtina užtikrinti ūkinių gyvūnų ganymą tam tikrą nepertraukiamą laikotarpį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų išleidimo ganytis į ganyklą / diendaržį / atvirą erdvę, suveda į Registrą ganymo pradžios datą ir ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų pargynimo iš ganyklos / diendaržio / atviros erdvės į tvartą, suveda į Registrą ganymo pabaigos datą. Laikytojas, turintis prieigą prie Registro, pats įveda ūkinių gyvūnų ganymo duomenis į Registrą, laikytojas, neturintis prieigos prie Registro, privalo pildyti GAN-1 formą ir ją pateikti Aprašo 30.2 ar 30.31 papunktyje nustatytu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

 

39. Laikytojo pasikeitimo duomenis, kai nesikeičia laikymo vietos ir bandos numeris, buvęs laikytojas teikia Registrui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo laikytojo pasikeitimo. Laikytojas, turintis prieigą prie Registro, pats įveda naujo laikytojo duomenis į Registrą, laikytojas, neturintis prieigos prie Registro, pildo raštu GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir teikia ją Aprašo 30.2 papunktyje nustatytais būdais.

40. Laikytojo pasikeitimą, kai laikytojas mirė, yra pripažintas nežinia kur esančiu ar paskelbtas mirusiu, registruoja naujasis laikytojas (asmuo, faktiškai laikantis ir prižiūrintis ūkinius gyvūnus po pirmiau nurodytų aplinkybių). Tokiu atveju naujasis laikytojas VMVT teritoriniam padaliniui Aprašo 30.2 papunktyje nustatytais būdais pateikia užpildytą GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir buvusio laikytojo mirties liudijimo, teismo sprendimo dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu ar paskelbto mirusiu kopiją. Tokia pat tvarka registruojami ir duomenys apie laikytojo pasikeitimą, kai laikytojas turi būti pakeistas pagal teismo sprendimą ir buvęs laikytojas nevykdo Aprašo 39 punkto reikalavimų.

41. Prekiautojai ūkiniais gyvūnais duomenis apie ūkinio gyvūno perkėlimą turi įvesti į Registrą elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų atvežimo ir (ar) išvežimo  dienos.

42. Į skerdyklą ūkiniai gyvūnai vežami su šiais dokumentais:

42.1. atvesti Lietuvos Respublikoje ir vežami į skerdyklą Lietuvos Respublikoje galvijai – su galvijo (atvesto iki 2011 m. liepos 1 d.) pasu, važtaraščiu. Nuo 2011 m. liepos 1 d. Lietuvoje atvesti galvijai vežami be paso, bet tais atvejais, kai atvesto po 2011 m. liepos 1 d. galvijo laikytojui išduotas pasas – su pasu; avys, ožkos ir kiaulės – su važtaraščiu;

42.2. iš ES vežami į skerdyklą Lietuvos Respublikoje galvijai – su galvijo pasu, ES vidaus prekybos sertifikatu; avys, ožkos, kiaulės – su ES vidaus prekybos sertifikatu;

42.3. iš trečiųjų valstybių vežami į skerdyklą Lietuvos Respublikoje – su veterinarijos sertifikatu.

43. Į skerdyklą vežami ūkiniai gyvūnai turi būti Apraše nustatyta tvarka tinkamai paženklinti ir registruoti (t. y. turi būti aiškiai nustatoma jų tapatybė). Jeigu į skerdyklą atvežtas galvijas, avis, ožka yra paženklinta tik vienu ausies įsagu, pagal kurį galima aiškiai nustatyti skerstino galvijo, avies, ožkos tapatybę prieš skerdimą, šiuos ūkinius gyvūnus leidžiama skersti. Netinkamai paženklintus ir (ar) neregistruotus ūkinius gyvūnus skersti draudžiama.

44. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas ūkinių gyvūnų atvežimą ir išvežimą registruoja Registre elektroniniu būdu.

45. Registruotų Registre galvijų, avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų vagystės atveju laikytojas duomenis apie pavogtą ūkinį gyvūną ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas įveda į Registrą ar Aprašo 30.2 papunktyje nurodytais būdais praneša VMVT teritoriniam padaliniui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, įvykį pažymėdamas kaip išvežimą, o jo priežastį nurodydamas vagystę.

46. Suradus pavogtą galviją, avį, ožką, arklinių šeimos gyvūną, laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas įveda duomenis į Registrą ar Aprašo 30.2 papunktyje nurodytais būdais praneša VMVT teritoriniam padaliniui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą, pažymėdamas atvežimą, o priežastį nurodydamas grąžinimą.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAITĄ TEIKIMAS

 

47. Laikytojas duomenis apie galvijų, avių, ožkų kaitą (prieauglio atvedimą, skerdimą savo reikmėms, gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą, išsimetimą ir kt.) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kaitos turi pateikti Registrui. Laikytojas, turintis prieigą prie Registro, pats įveda duomenis į Registrą, laikytojas, neturintis prieigos prie Registro, pildo raštu GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir teikia ją Aprašo 30.2 papunktyje nustatytais būdais. Įregistravus Registre laikomą paženklintą galvijų, avių, ožkų prieauglį kartu laikomi įregistruotais duomenys apie prieauglio atvedimą. Nugaišusių ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami. Už paskerstų savo reikmėms ūkinių gyvūnų ausų įsagų sunaikinimą atsako laikytojas. Nugaišusių, paskerstų savo reikmėms galvijų pasus laikytojas turi grąžinti pasą išdavusiai įstaigai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo galvijo nugaišimo ar paskerdimo savo reikmėms.

48. Skerdykla privalo teikti duomenis apie:

48.1. kiekvieną atvežtą skersti individualiai registruotą ūkinį gyvūną, sutikrindama Aprašo 42 punkte nurodytų lydimųjų dokumentų, taip pat pirminės apžiūros metu užfiksuotus duomenis ir Registre esančius duomenis (laikytojas, bandos numeris, ženklinimo numeris, gyvūno rūšis, veislė, atvedimo data, amžius, lytis, galvijo paso (jei išduotas) serija, numeris, išdavimo data, laikymo vietos adresas, atvežimo data). Nustačius ūkinio gyvūno duomenų (laikytojas, bandos numeris, ženklinimo numeris, įsagų skaičius ausyse, gyvūno rūšis, veislė, atvedimo data, amžius, lytis, galvijo paso (jei išduotas) serija, numeris, išdavimo data, laikymo vietos adresas, atvežimo data) ir fakto neatitiktį, neatitinkantys fakto duomenys pažymimi Centro parengtoje neatitikimų programoje, o ūkinis gyvūnas neskerdžiamas, laikomas atskirai nuo skerdžiamų ūkinių gyvūnų ir apie nustatytas neatitiktis nedelsiant informuojamas laikytojas. Neatitiktimi nelaikoma, kai galvijo, avies, ožkos tapatybę galima aiškiai nustatyti pagal duomenis Registre, dokumentuose ir ausies įsagą vienoje ausyje. Tik laikytojui pašalinus nustatytas neatitiktis, duomenų neatitiktį Registre ir (ar) pateikus naujus dokumentus, ūkinis gyvūnas gali būti skerdžiamas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

48.2. kiekvieną paskerstą ūkinį gyvūną ar ūkinių gyvūnų bandą, suvesdama duomenis į  Centro parengtą programą ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno paskerdimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

48.3. skerdykla, įsivežanti skerdimui ūkinius gyvūnus iš ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, privalo registruoti ūkinių gyvūnų perkėlimo (įvežimo) duomenis Registre elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų atvežimo.

49. Skerdykloje paskerstų ūkinių gyvūnų ausų įsagai išimami tik skerdimo proceso metu ant jų skerdenų perkėlus atsekamumo informaciją ar kitaip jas paženklinus. Už ausų įsagų, išimtų iš ūkinių gyvūnų ausų, sunaikinimą, galvijų pasų grąžinimą Centrui per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno paskerdimo atsako skerdyklos administracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

50. ŠGP tvarkytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų gaišenų gavimo pagal gaišenų važtaraštį, kurio forma tvirtinama VMVT direktoriaus įsakymu, turi:

50.1. sutikrinti gaišenų važtaraštyje nurodytus ir Registre esančius duomenis (laikytojo pavadinimas ar vardas, pavardė, laikymo vietos numeris, adresas, bandos numeris, ženklinimo numeris, ūkinio gyvūno rūšis, amžius, lytis);

50.2. įvesti į Registrą ūkinių gyvūnų gaišenų gavimo ir sunaikinimo datą, gautų ir sunaikintų gyvūnų gaišenų skaičių, jų svorį, gyvūnų gaišenų gavimo ir sunaikinimo patvirtinimo dokumento registracijos numerį.

 

VI SKYRIUS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ APSKAITA

 

51. Galvijai, avys, ožkos bandoje privalo būti apskaitomi Ūkinių gyvūnų apskaitos GAŽ-1 (2 priedas) žurnale, kiaulės – Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos GAŽ-2 (3 priedas) žurnale.

52. Laikytojai, turintys prieigą prie Registro, privalo tvarkyti galvijų, avių, ožkų, kiaulių apskaitą tiesiogiai Registre, įvesdami į jį duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą Aprašo IV–V skyriuose nustatyta tvarka ir terminais. Po duomenų įvedimo į Registrą jame suformuojami GAŽ-1, GAŽ-2 žurnalų įrašai.

53. Laikytojai, neturintys prieigos prie Registro, privalo tvarkyti galvijų, avių, ožkų, kiaulių apskaitą GAŽ-1 ir GAŽ-2 žurnaluose, įrašydami juose duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą Aprašo IV–V skyriuose nustatytais terminais, raštu arba kompiuterinėje laikmenoje.

54. Kiaulių laikytojai bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį (atitinkamai sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn.) privalo Registrui teikti duomenis apie laikomą kiaulių skaičių.

55. Valstybės paramos siekiantys ir (ar) ją gaunantys laikytojai, bandomis registruojamų ūkinių gyvūnų ir (ar) kitų vienoje laikymo vietoje laikomų vienos rūšies ūkinių gyvūnų grupių, už kuriuos siekiama gauti ir (ar) gaunama parama, išskyrus kiaulių ir bičių, duomenis apie laikomą ūkinių gyvūnų  skaičių turi teikti Registrui laikotarpiais, nurodytais atitinkamos paramos teikimo taisyklėse. Laikytojai duomenis Registrui teikia Aprašo 57 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

 

56. Duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių laikytojai turi teikti Registrui bent 1 kartą per metus ir ši informacija turi būti pateikta kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d., prieš teikdami paraišką gauti valstybės paramą, išskyrus atvejus, kai paramos teikimo taisyklės nustato kitokią duomenų teikimo Registrui tvarką.  Laikytojai duomenis Registrui teikia Aprašo 57 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

 

57. Aprašo 54–56 punktuose nurodyti laikytojai, turintys prieigą prie Registro, įveda duomenis į Registrą patys; neturintys prieigos prie Registro, užpildo GŽ-1 formą (4 priedas) raštu ir ją teikia Aprašo 30.2 ar 30.3 papunkčiuose nustatytais būdais. Aprašo 54–56 punktuose nurodyti laikytojai, neturintys prieigos prie Registro ir norintys teikti duomenis Aprašo 30.2 papunktyje nustatytais būdais apie skirtinguose rajonuose laikomus bandomis registruojamus ūkinius gyvūnus ir (ar) kitas vienoje laikymo vietoje laikomų vienos rūšies ūkinių gyvūnų grupes, gali vienam iš bandų (grupių) laikymo vietų VMVT teritorinių padalinių pateikti tiek GŽ-1 formų, kiek turi pateikti bandų (grupių) duomenų. VMVT teritorinis padalinys, į kurį kreipėsi laikytojas, užpildytas GŽ-1 formas, jeigu bandos (grupės) yra ne jo kontroliuojamoje teritorijoje, siunčia tiems VMVT teritoriniams padaliniams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra registruojamos bandos (grupės). Atitinkamas VMVT teritorinis padalinys pagal gautas GŽ-1 formas įveda visas laikytojo bandas (grupes) ir visus bandos (grupės) duomenis į Registrą vienu metu, ta pačia nurodyta data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

 

58. Siekdamas apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, bičių laikytojas, vadovaudamasis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, pažymi bičių laikymo vietas Centro elektroninėje informacinėje sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

59. Duomenys apie bandomis registruotus ūkinius gyvūnus (jų skaičių), išskyrus bites, galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais ir turi būti atnaujinami kiekvienais metais Apraše nustatyta tvarka. Duomenys apie laikomų bičių šeimų skaičių galioja nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. ir turi būti atnaujinami Aprašo 56 punkte nurodytu laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

 

VII SKYRIUS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ AUSŲ ĮSAGŲ, MIKROSCHEMŲ UŽSAKYMAS IR ĮSIGIJIMAS, AUSŲ ĮSAGŲ ATGAMINIMAS

 

60. Ausų įsagus, mikroschemas, ženklinimo įrangą, skaitytuvus Lietuvos Respublikoje laikytojams, paslaugų teikėjams gali tiekti tiekėjas, kuris žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka įtrauktas į Centro tvarkomą ausų įsagų tiekėjų sąrašą. Tiekėjams, įtrauktiems į ausų įsagų tiekėjų sąrašą, Centras suteikia galvijų, avių, ožkų ausų įsagų numerių intervalus, kiaulių laikytojai tiekėjams, įtrauktiems į ausų įsagų tiekėjų sąrašą, nurodo savo bandos numerį iš Registro. Arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų tiekėjas turi pateikti tiekiamų mikroschemų kodų seką Centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

61. Tiekėjas elektroniniu būdu Centro parengtoje Ausų įsagų ir mikroschemų apskaitos programoje pildo ausų įsagų ir (ar) mikroschemų įsigijimo ir platinimo informaciją, nurodydamas ausų įsagų užsakymo būklę, datą (data sistemoje įrašoma automatiškai duomenų įvedimo dieną), pirkėjo vardą, pavardę ar pavadinimą, kodą, telefoną, el. paštą, gyvenamosios vietos adresą, ausų įsagų kiekį, gyvūnų rūšį (galvijai, avys, ožkos, kiaulės), numerių intervalus (nuo, iki). Ausų įsagų individualių numerių (galvijų, avių, ožkų) intervalai Registre pagal tiekėjo įvestus duomenis priskiriami juos užsakiusiam paslaugų teikėjui ir (ar) laikytojui. Paslaugų teikėjo panaudoti ausų įsagai priskiriami prie panaudotų pagal duomenis, įvestus į Registrą po ūkinio gyvūno paženklinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

62. Paslaugų teikėjai ausų įsagus ir mikroschemas įsigyja gavę prieigą prie Registro.

63. Laikytojai, užsiregistravę Registre ir norėdami įsigyti ūkinių gyvūnų ausų įsagų, naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslauga arba prisijungę prie Registro suveda užsakymo duomenis į Registrą arba kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį ar į paslaugos teikėją. Jei laikytojas kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį ar paslaugų teikėją, VMVT teritorinis padalinys ar paslaugų teikėjas įveda duomenis apie užsakytus įsagus į Registrą. Tiekėjas pagal Registre registruotus ūkinių gyvūnų laikytojų užsakymus pagamina ausų įsagus, suveda užsakymo duomenis į Registro Ausų įsagų ir mikroschemų apskaitos programą, nurodytą Aprašo 61 punkte, o pagamintus ausų įsagus pateikia laikytojui per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo tiekėjui ir laikytojui priimtinu būdu.

64. Įsigytais ausų įsagais laikytojas gali ženklinti tik savo ūkinius gyvūnus.

65. Laikytojai ausų įsagų gali užsisakyti ir įsigyti tiek, kiek planuoja kitais metais gauti ūkinių gyvūnų  prieauglio.

66. Galvijui, aviai, ožkai pametus ausies (-ų) įsagą (-us) arba ausies (-ų) įsago (-ų) įrašams tapus neįskaitomiems, laikytojas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas užsako reikalingus atgaminti ausų įsagus Aprašo 63 punkte nustatyta tvarka. Tiekėjas per 3 darbo dienas užsakyme pateiktus įsagus, jų atgaminimo ir išsiuntimo datas užregistruoja Registre ir atgamintus ausų įsagus ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia tiekėjui ir laikytojui priimtinu būdu. Kai atgaminami ausų įsagai su mikroschema, tiekėjas informuoja laikytoją apie numatomą atgaminimo terminą. Kontroliuojančiai institucijai nustačius pažeidimą dėl pamestų ausų įsagų, apie ausų įsagus pametusių ūkinių gyvūnų pakartotinį ženklinimą atgamintais ausų įsagais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas informuoja VMVT teritorinį padalinį.

67. Pirmą kartą atgamintame ausų įsage šalia valstybės kodo turi būti pažymėtos papildomos žymės romėnišku skaičiumi I, antrąjį kartą – romėnišku skaičiumi II ir toliau eilės tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ ŽENKLINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

68. Kiekvienas laikytojas privalo užtikrinti, kad jo laikomo arklinių šeimos gyvūno tapatybė būtų nustatyta (arklinių šeimos gyvūnas turi būti paženklintas mikroschema, registruotas Registre, jo laikytojas turėti kiekvieno arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentą ) ne vėliau kaip per 12 mėnesių po jo atvedimo ir bet kuriuo atveju prieš jam visam laikui paliekant atvedimo vietą, išskyrus reglamento (ES) 2015/262 12 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtis.

69. Dėl arklinių šeimos gyvūno ženklinimo ir (ar) registravimo Registre arklinių šeimos gyvūnų laikytojai turi kreiptis į:

69.1. veisimo organizaciją, jei arklinių šeimos gyvūnas yra registruotas arklinių šeimos gyvūnas;

69.2. paslaugos teikėją, tik jei arklinių šeimos gyvūnas yra veisti ir produkcijai gauti skirtas arklinių šeimos gyvūnas. Veisimo organizacijai sutikus, veisti ir produkcijai gauti skirto arklinių šeimos gyvūno laikytojas dėl jo registravimo Registre gali kreiptis ir į veisimo organizaciją.

70. Arklinių šeimos gyvūnus gali ženklinti tik paslaugos teikėjai, atitinkantys Aprašo13 punkte nustatytus reikalavimus.

71. Arklinių šeimos gyvūno laikytojas privalo užtikrinti arklinių šeimos gyvūno fiksavimą ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi ženklinimo metu.

72. Paslaugos teikėjas pirmą kartą ženklindamas arklinių šeimos gyvūną mikroschema privalo įsitikinti, kad tas pats gyvūnas nebuvo anksčiau paženklintas kita mikroschema. Po arklinių šeimos gyvūno paženklinimo privalo patikrinti mikroschemos numerį skaitytuvu ir užtikrinti, kad mikroschema nepasislinks iš jos įterpimo vietos.

73. Paženklinęs arklinių šeimos gyvūną mikroschema, paslaugos teikėjas iš karto pildo AŽ-1 formą, į kurios visus egzempliorius įklijuojama įklija, kurioje nurodyti 15 paskutinių mikroschemos kodo skaičių ir kuri buvo komplektuojama kartu su mikroschema. Paskutiniai 15 skaičių įklijoje ir mikroschemos skaičiai turi tarpusavyje sutapti (negali skirtis).

74. Paslaugos teikėjas, atlikęs arklinių šeimos gyvūno ženklinimą mikroschema ir užpildęs AŽ-1 formą, atsako už formoje įrašytų duomenų teisingumą.

75. Veisimo organizacijos ir (ar) paslaugų teikėjai suveda arklinių šeimos gyvūno duomenis į Registrą ir AŽ-1 formos pirmąjį egzempliorių siunčia Centrui, antrąjį egzempliorių pasilieka veisimo organizacijos ir (ar) paslaugų teikėjai, trečiąjį egzempliorių grąžina arklinių šeimos gyvūno laikytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

76. Paženklinto mikroschema ir Registre registruoto arklinių šeimos gyvūno laikytojas Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka turi kreiptis dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo.

77. Arklinių šeimos gyvūno unikalus registracijos numeris Registre sudarytas iš 2 segmentų: 1 segmentas – UELN bazėje suteiktas 6 simbolių numeris, sudarytas iš 3 simbolių šalies kodo (440 arba LTU) pagal standartą ISO 3166 ir 3 skaitmenų; 2 segmentas – individualus arklinių šeimos gyvūno numeris, sudarytas iš 9 skaitmenų: 2 skaitmenų veislės kodas iš Registro, 5 skaitmenų arklinių šeimos gyvūno, kurio tapatybė nustatyta tais kalendoriniais metais, eilės numeris, du paskutiniai arklinių šeimos gyvūno atvedimo metų skaičiai.

78. Arklinių šeimos gyvūnai visada turi būti su tapatybės nustatymo dokumentu. Be tapatybės nustatymo dokumento arklinių šeimos gyvūnai gali būti, jeigu:

78.1. jie laikomi tvarte arba ganykloje ir laikytojas gali nedelsdamas pateikti tapatybės nustatymo dokumentą;

78.2. jais laikinai jojama, jie vežami, vedami ar paimami:

78.2.1. į šalia laikymo vietos esančią vietą Lietuvos Respublikos teritorijos ribose, o tapatybės nustatymo dokumentą įmanoma pateikti nedelsiant, arba

78.2.2. sezono metu vedami į ganyklas ir iš jų, o tapatybės nustatymo dokumentą galima pateikti išvykimo laikymo vietoje;

78.3. jie yra nenujunkyti ir lydi savo motiną ar žindančią kumelę;

78.4. jie dalyvauja žirgų varžybų ar renginio treniruotėje ar atrankoje, dėl kurių turi būti tam tikram laikui išvesti iš treniruotės, varžybų ar renginio vietos;

78.5. jie perkelti ar pervežti susidarius nepaprastajai padėčiai, susijusiai su pačiais arklinių šeimos gyvūnais arba jų laikymo vieta.

79. Perkeliant į skerdyklą skerstinus arklinių šeimos gyvūnus, būtina turėti tapatybės nustatymo dokumentą.

80. Be arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento skerstiną arklinių šeimos gyvūną galima perkelti iš laikymo vietos, kurioje jis atvestas, tiesiai į skerdyklą Lietuvos Respublikoje su sąlyga, kad:

80.1. arklinių šeimos gyvūnas yra jaunesnis kaip 12 mėnesių ir turi matomas laikinų priešakinių dantų pulpos žymes;

80.2. užtikrinamas arklinių šeimos gyvūno atsekamumas nuo laikymo vietos, kurioje jis atvestas, iki skerdyklos;

80.3. pervežant į skerdyklą arklinių šeimos gyvūną galima atskirai nustatyti jo tapatybę pagal reglamento (ES) 2015/262 18 ar 21 straipsnius;

80.4. prie siuntos pagal reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnį pridedama maisto grandinės informacija, kurioje pateikiama nuoroda į individualų ženklinimą pagal Aprašo 80.3 papunktį.

81. Paskerdus arklinių šeimos gyvūną skerdykla imasi šių priemonių:

81.1. mikroschema ar kita fizinė tapatybės nustatymo priemonė apsaugoma nuo nesąžiningo vėlesnio panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje;

81.2. užtikrinama, kad arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento galiojimas būtų nutrauktas paženklinant visus arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento lapus skylėmis, ne mažesnėmis nei skylmušos. Nebegaliojantis arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentas Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka grąžinamas jį išdavusiai įstaigai ar organizacijai.

82. Arklinių šeimos gyvūnui nugaišus, arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentas Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka grąžinamas jį išdavusiai įstaigai ar organizacijai. Už arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento grąžinimą jį išdavusiai įstaigai ar organizacijai atsakingas laikytojas.

83. Arklinių šeimos gyvūnų, registruotų Registre, perkėlimo (įskaitant perkėlimą į ar iš ES valstybės narės ar trečiosios valstybės) ir kaitos (tik gaišimo) duomenis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas laikytojas registruoja registre Aprašo 30 punkte nustatytu būdu, pateikdamas GŽ-2 ar GŽ-2a formą.

84. Arklinių šeimos gyvūnų, neregistruotų Registre ir perkeltų auginti iš ES valstybės narės ar trečiosios valstybės, duomenis ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas laikytojas privalo registruoti Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka, pateikęs arklinių šeimos gyvūno registravimui reikalingus dokumentus, nurodytus Aprašo 35 punkte. Veisimo organizacija ir (ar) paslaugų teikėjai patikrina arklinių šeimos gyvūno tapatybę, atlieka Aprašo 75 punkte ir Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių nustatytus veiksmus.

 

IX SKYRIUS

LAIKYTOJŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ MOKYMAI

 

85. Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymus (toliau – mokymai) turi teisę organizuoti mokslo ir studijų institucijos, vykdančios aukštojo mokslo studijas ar su studijomis susijusią veiklą ir mokslinius tyrimus bei eksperimentinę veiklą žemės ūkio mokslų srityse veterinarijos ir (arba) gyvūnų mokslų kryptyse, profesinio mokymo įstaigos ir (ar) kiti asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą žemės ūkio srityje (toliau – mokymų organizatorius).

86. Mokymų organizatorius turi užtikrinti, kad mokymus vestų lektoriai, turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą žemės ūkio mokslų srities gyvūnų mokslų ar veterinarijos krypties aukštąjį išsilavinimą.

87. Mokymai turi būti ne trumpesni kaip 8 akademinių valandų trukmės, iš kurių bent 4 akademinės valandos turi būti skirtos praktinei daliai įvedant duomenis į Registrą, bent 1 akademinė valanda – ženklinimui. Mokymai turi būti vykdomi pagal mokymų organizatoriaus parengtą ir su ŽŪM ir VMVT suderintą Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymų programą (toliau – Programa).

88. Programoje turi būti nurodyta:

88.1. kiekvienai temai skirtas akademinių valandų skaičius;

88.2. kiekvienos temos lektoriaus vardas, pavardė ir patirtis srityje, kurią pristatys lektorius skaitydamas pranešimą nurodyta tema;

88.3. mokymų organizatoriaus duomenys (pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas);

88.4. mokymų organizavimo vieta (-os) ir laikas;

88.5. už mokymus atsakingo asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas).

89. Mokymų organizatorius atsakingas už tinkamą lektorių parinkimą ir tinkamą bei kokybišką Programoje nurodytų temų išdėstymą.

90. Programos ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki mokymų pradžios turi būti pateiktos ŽŪM ir VMVT vertinti.

91. ŽŪM ir VMVT, gavusios Programą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikta derinti Programa atitinka Aprašo 87–88 punktus. ŽŪM ir VMVT, vertindamos Programą, turi teisę kreiptis į mokymų organizatorių su prašymu pateikti lektorių gyvenimo aprašymus ir numatomų skaityti pranešimų santraukas. ŽŪM ir VMVT, pripažinusios Programą tinkama, raštu informuoja mokymų organizatorių. Jei ŽŪM ir (ar) VMVT Programą pripažįsta netinkama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba elektroniniu paštu informuoja mokymų organizatorių apie Programos pripažinimą netinkama, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis.

92. Mokymų organizatoriai asmenims, baigusiems mokymus, išduoda pažymėjimą, kuriame  turi būti nurodyta:

92.1. pažymėjimą išdavusio mokymų organizatoriaus pavadinimas;

92.2. pažymėjimo registracijos numeris ir išdavimo data;

92.3. pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė;

92.4. kokius ūkinius gyvūnus asmuo išmoko ženklinti ir registruoti.

93. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusio mokymų organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens (jei pažymėjimą išduoda fizinis asmuo, tokiu atveju pažymėjimą pasirašo jį išdavęs fizinis asmuo) bei patvirtintas pažymėjimą išdavusio mokymų organizatoriaus antspaudu (jei turi).

94. Mokymų organizatoriai perduoda mokymus baigusių paslaugų teikėjų duomenis Centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

95. Centras sudaro ir skelbia paslaugų teikėjų, į kuriuos gali kreiptis laikytojai, sąrašus, nurodo ūkinių gyvūnų, kuriuos turi teisę ženklinti ir registruoti paslaugos teikėjas, rūšis, aptarnaujamą teritoriją ir (ar) ūkio subjektą, kuriam atstovauja paslaugų teikėjas, bei Aprašo 101 punkte nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

X SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

96. VMVT, nustačiusi, kad laikytojai, ženklinantys ir registruojantys savo laikomus ūkinius gyvūnus, ir paslaugų teikėjai nesilaiko Apraše nustatytų pareigų, nurodo nustatytus pažeidimus ir nustato ne trumpesnį kaip 7 ir ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą jiems pašalinti (jeigu pažeidimus galima pašalinti) bei raštu įspėja, kad nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą arba per 12 mėnesių laikotarpį nustačius pakartotinį Apraše nustatytų pareigų nevykdymo atvejį (kai trūkumų pašalinti negalima) bus sustabdytas pažymėjimo galiojimas.

97. Jeigu Aprašo 96 punkte nurodyti laikytojai ar paslaugų teikėjai nepašalina trūkumų per nustatytą terminą ar per 12 mėnesių laikotarpį pakartotinai nevykdo Apraše nustatytų pareigų (kai trūkumų pašalinimo terminas nebuvo nustatytas, bet buvo įspėta apie pažymėjimo galiojimo sustabdymą), VMVT, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir mastą, sustabdo pažymėjimo galiojimą nuo 1 iki 6 mėn.

98. VMVT nustatytu pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu paslaugų teikėjams draudžiama teikti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugas, o laikytojams – patiems ženklinti ir registruoti savo laikomus ūkinius gyvūnus. Pažymėjimo galiojimo sustabdymas išnyksta be atskiro VMVT sprendimo pasibaigus VMVT nustatytam jo galiojimo sustabdymo laikotarpiui.

99. VMVT panaikina pažymėjimo galiojimą, jeigu paslaugų teikėjai ar laikytojai, ženklinantys ir registruojantys savo laikomus ūkinius gyvūnus, per 12 mėnesių laikotarpį nuo pažymėjimo galiojimo sustabdymo išnykimo pakartotinai nevykdo Apraše nustatytų pareigų.

100. Paslaugų teikėjai ar laikytojai, kurių pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas, gali pakartotinai dalyvauti Aprašo 85 punkte nustatytuose mokymuose ne anksčiau kaip po 12 mėnesių po pažymėjimo panaikinimo. Už šiame punkte nustatyto reikalavimo vykdymą atsakingi mokymų organizatoriai.

101. VMVT, sustabdžiusi ar panaikinusi pažymėjimo galiojimą, informuoja apie tai Centrą, kuris Aprašo 95 punkte nustatytame sąraše nurodo informaciją apie pažymėjimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpį ar sprendimo panaikinti pažymėjimą priėmimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

 

102. Šiame Aprašo skyriuje nustatyta tvarka sustabdomas ar panaikinamas ir VMVT išduotų ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimų galiojimas.

 

Xi skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

103. Apraše nurodyti prašymai, formos, ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalai, pildomi raštu, turi būti saugomi ne mažiau kaip 3 metus. Registrui teikiami duomenys saugomi Ūkinių gyvūnų registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

104. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

105. Laikytojai, prekiautojai ūkiniais gyvūnais, paslaugų teikėjai, , ŠGP tvarkymo įmonės, skerdyklos privalo leisti ir sudaryti tinkamas sąlygas kontroliuojančios institucijos pareigūnams tikrinti ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos reikalavimų laikymąsi.

_______________________________________

 

 

part_e33ff2d996fc4cb0ac0b312db1d2a0be_end

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

2 priedas GAZ-1

 

3 priedas GAZ-2

 

4 priedas GZ-1

 

5 priedas GZ-2

 

6 priedas GZ-2a

 

7 priedas AZ-1

 

8 priedas (pagal įsakymą Nr. 3D-609)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-609, 2023-09-15, paskelbta TAR 2023-09-15, i. k. 2023-18238

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-437, 2003-10-17, Žin., 2003, Nr. 100-4499 (2003-10-24), i. k. 1032330ISAK003D-437

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-55, 2004-02-19, Žin., 2004, Nr. 29-941 (2004-02-24), i. k. 1042330ISAK0003D-55

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-301, 2004-05-14, Žin., 2004, Nr. 82-2950 (2004-05-20), i. k. 1042330ISAK003D-301

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-568, 2004-10-21, Žin., 2004, Nr. 157-5746 (2004-10-28), i. k. 1042330ISAK003D-568

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-378, 2005-08-02, Žin., 2005, Nr. 96-3600 (2005-08-09), i. k. 1052330ISAK003D-378

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-362, 2006-09-15, Žin., 2006, Nr. 100-3894 (2006-09-21), i. k. 1062330ISAK003D-362

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-598, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 5-176 (2008-01-12), i. k. 1072330ISAK003D-598

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-277, 2008-05-15, Žin., 2008, Nr. 57-2155 (2008-05-20), i. k. 1082330ISAK003D-277

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-551, 2008-10-15, Žin., 2008, Nr. 120-4568 (2008-10-18), i. k. 1082330ISAK003D-551

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-6, 2010-01-08, Žin., 2010, Nr. 6-267 (2010-01-16), i. k. 1102330ISAK00003D-6

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1092 (2012-02-22), i. k. 1122330ISAK003D-105

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-655, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 103-5084 (2013-10-01), i. k. 1132330ISAK003D-655

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 "Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-193, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04232

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-260, 2014-05-07, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05240

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-505, 2014-08-25, paskelbta TAR 2014-08-26, i. k. 2014-11280

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-886, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28937

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-5, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00227

Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. 3D-886 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-174, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05333

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-20, 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00737

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 ,,Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-834, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25865

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-235, 2023-04-07, paskelbta TAR 2023-04-07, i. k. 2023-06863

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-609, 2023-09-15, paskelbta TAR 2023-09-15, i. k. 2023-18238

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo