Suvestinė redakcija nuo 2019-05-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 57-2549, i. k. 1031100NUTA00000739

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1381, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22013

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 9 d. Nr. 739

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 27 d.  nutarimo

Nr. 1381 redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektus ir jų funkcijas, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktoriaus funkcijas, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teises, pareigas ir atsakomybę bei objektų priešgaisrinės būklės kontrolę.

2. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros uždaviniai yra šie:

2.1. užtikrinti gaisrų prevenciją ir kontroliuoti jos reikalavimų įgyvendinimą;

2.2. informuoti visuomenę priešgaisrinės saugos klausimais, skleisti priešgaisrinės saugos žinias;

2.3. skatinti gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, aplinkos ministro patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS SUBJEKTAI IR JŲ FUNKCIJOS

 

4. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektai yra šie:

4.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinis padalinys – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba;

4.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniai struktūriniai padaliniai – priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 500, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08363

 

5. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba:

5.1. organizuoja valstybinę priešgaisrinę priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5.2. nustato valstybinės priešgaisrinės priežiūros uždavinių įgyvendinimo formas, koordinuoja ir tikrina priešgaisrinių gelbėjimo valdybų atliekamą valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklą;

 

5.3. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus gaisrų prevencijos klausimais;

5.4. rengia ar dalyvauja rengiant priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.5. teikia metodinę pagalbą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams gaisrų prevencijos vykdymo klausimais;

5.6. nagrinėja ir sprendžia kitus su valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.

6. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagal kompetenciją atlieka valstybinę priešgaisrinę priežiūrą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatytoje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 500, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08363

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAI, JŲ IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

 

7. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai pagal jiems suteiktas funkcijas yra:

7.1. vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir jo pavaduotojas;

7.2. vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai;

7.3. valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

8. Vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas, koordinuojantis ir kontroliuojantis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos veiklą. Vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus pavaduotojas yra Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas.

9. Vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai yra:

9.1. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos skyrių viršininkai;

9.2. priešgaisrinių gelbėjimo valdybų viršininkai ir jų pavaduotojai, koordinuojantys ir kontroliuojantys priešgaisrinių gelbėjimo valdybų skyrių, atliekančių valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, veiklą;

9.3. priešgaisrinių gelbėjimo valdybų skyrių, atliekančių valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, viršininkai.

10. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai yra kiti, nei Nuostatų 8 ir 9 punktuose nurodyti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos ir priešgaisrinių gelbėjimo valdybų struktūrinių padalinių, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pareigūnai, atliekantys valstybinę priešgaisrinę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 500, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08363

 

11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius:

11.1. dalyvauja formuojant valstybinės priešgaisrinės priežiūros strategiją ir rūpinasi jos įgyvendinimu;

11.2. pagal kompetenciją priima valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą ir darbo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus;

11.3. tvirtina priešgaisrinės saugos taisykles;

11.4. nustato priešgaisrinės saugos reikalavimus, jeigu jie nenustatyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

11.5. teikia priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų rengėjams rekomendacijas ir pastabas dėl jų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams;

11.6. tvirtina priešgaisrinių techninių komisijų (rizikos valdymo grupių) tipinius nuostatus;

11.7. nustato teritorijose, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus, negu nustatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kad būtų išvengta gaisrų;

11.8. teikia įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų patvirtintų ar priimtų statybos techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių, standartų, techninių sąlygų ir kitų teisės aktų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams;

11.9. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

12. Vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius:

12.1. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktuose nenustatytų priešgaisrinės saugos reikalavimų nustatymo;

12.2. priima sprendimus valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo ir vykdymo klausimais;

12.3. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl priešgaisrinės saugos gerinimo šalyje;

12.4. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl griežtesnių priešgaisrinės saugos reikalavimų, negu nustatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, nustatymo teritorijose, kuriose susidarė ekstremalioji situacija;

12.5. jeigu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nėra, vykdo jo funkcijas valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje;

12.6. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai vykdo šias funkcijas:

13.1. kontroliuoja, kaip asmenys laikosi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

13.2. atlieka ikiteisminį tyrimą;

13.3. atlieka gaisrų tyrimą, renka ir apibendrina statistikos duomenis apie gaisrus;

13.4. tikrina, ar pateikiami statinių projektai atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

13.5. dalyvauja statybos techniniame reglamente aplinkos ministro nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos darbe;

13.6. teikia pasiūlymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengiančioms priešgaisrinės saugos mokymo programas, dėl šių programų temų ir turinio;

13.7. vadovaudamiesi gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analize, rengia ir teikia įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus, kaip gerinti gyvenamųjų vietovių ir objektų priešgaisrinę būklę bei apsaugą;

13.8. konsultuoja asmenis, gaminančius priešgaisrinę įrangą;

13.9. informuoja visuomenę priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja priešgaisrinės techninės literatūros, lankstinukų ir plakatų priešgaisrinės saugos tema leidimą;

13.10. konsultuoja asmenis priešgaisrinės saugos klausimais;

13.11. dalyvauja įmonių, įstaigų ir organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sudaromų komisijų priešgaisrinės saugos klausimams spręsti veikloje;

13.12. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

14. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai turi Priešgaisrinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytas teises, taip pat teisę:

14.1. vertinti objektų, atskirų patalpų, įrenginių, įrangos saugą gaisro arba sprogimo atžvilgiu, projektinių ir techninių sprendimų pagrįstumą, pareigūnų (darbdavių) veiklą užtikrinant objektų ir juose dirbančių arba esančių žmonių apsaugą nuo gaisrų;

14.2. tikrinti, ar turimi naudojamos įrangos bei medžiagų priešgaisrinę saugą liudijantys ir Lietuvoje pripažįstami dokumentai;

14.3. nustatyti papildomus priešgaisrinės saugos reikalavimus žmonių saugai užtikrinti masinių renginių metu;

14.4. tikrinti, ar statybos produktai tinka naudoti pagal statinio, kuriame numatoma juos naudoti, esminius priešgaisrinės saugos reikalavimus.

15. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai privalo:

15.1. kontroliuoti, kaip vykdomi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

15.2. saugoti patikrinimų metu sužinotas valstybės, tarnybos ir komercines paslaptis;

15.3. atlikti kitas priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas.

16. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas sprendimus, susijusius su pareigų vykdymu, pagal kompetenciją priima savarankiškai ir asmeniškai už juos atsako.

17. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

18. Vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

 

V SKYRIUS

OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS KONTROLĖ

 

19. Objektų priešgaisrinė būklė kontroliuojama atliekant objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

20. Jeigu yra priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas, taip pat neužtikrinama žmonių sauga arba nevykdomi rašytiniai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymai, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas taiko poveikio priemones dėl priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

21. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas gali priimti nutarimą uždrausti eksploatuoti objektą tik Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka atlikęs objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimą.

22. Nutarimą uždrausti eksploatuoti objektą gali priimti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius, jo pavaduotojas ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

23. Techniškai netvarkingus šildymo, vėdinimo, elektros, kitus įrenginius bei įrangą, galinčius sukelti gaisrą ar sprogimą, gali uždrausti eksploatuoti visi valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai. Šiuos įrenginius uždraudžiama eksploatuoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno sprendimu, kuris įforminamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatytos formos protokolu.

24. Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą ar Nuostatų 23 punkte nurodytas sprendimas gali būti apskųstas vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo nutarimo uždrausti eksploatuoti objektą ar Nuostatų 23 punkte nurodyto sprendimo vykdymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 500, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08363

 

25. Uždraustą eksploatuoti objektą arba šildymo, vėdinimo, elektros, kitus įrenginius bei įrangą leidžiama eksploatuoti tik pašalinus priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1381, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22013

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1119, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4980 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001119

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 170, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1125 (2010-02-27), i. k. 1101100NUTA00000170

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1381, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22013

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 500, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-27, i. k. 2019-08363

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo