Suvestinė redakcija nuo 2019-11-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 55-2467, i. k. 103301MISAK00000265

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-02:

Nr. D1-646, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17194

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BEBRŲ POPULIACIJOS GAUSOS REGULIAVIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2003 m. gegužės 29 d. Nr. 265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 11 straipsniu ir siekdamas apsaugoti nuo bebrų daromos didelės žalos laukinę augaliją, gyvūniją ir natūralias jų buveines, pasėlius, miškus, vandenis ir kitą turtą,

Nustatau, kad bebrų populiacijos gausos reguliavimas vykdomas tokia tvarka:

1. Bebrų populiacijos gausa reguliuojama juos medžiojant Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Teritorijose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus medžioti draudžiama, bebrų populiacijos gausa reguliuojama Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

3. Žemės, miško, vandens telkinio savininkams, valdytojams ar naudotojams arba medžioklės plotų naudotojams (jiems priklausančiuose medžioklės plotuose), valstybės sienos apsaugą vykdančioms tarnyboms (valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonose) ištisus metus rankinėmis ir mechaninėmis priemonėmis leidžiama ardyti bebrų pastatytas užtvankas neperspektyviose (likviduotinose) bebravietėse. Bebravietė laikoma neperspektyvia (likviduotina), jeigu dėl bebrų veiklos konkrečioje vietoje kyla grėsmė atsirasti didelei žalai automobilių keliams, geležinkeliams, tiltams, pastatams, melioracijos ir hidrotechniniams statiniams, žemės ūkio pasėliams, kitoms naudmenoms, miškui, valstybės sienos linijos padėties pakitimui ar valstybės sienos apsaugos objektams ir įrenginiams, arba užtvanka yra upėse, kurių vandenimis arba krantais eina valstybės siena, ar upių, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams ir potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams, sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-378, 2010-05-11, Žin., 2010, Nr. 56-2797 (2010-05-15), i. k. 110301MISAK00D1-378

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 265 "Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-646, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17194

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 265 „Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo“ pakeitimo