Suvestinė redakcija nuo 2011-12-25

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 52-2340, i. k. 1031100NUTA00000664

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gegužės 27 d. Nr. 664

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463), ir išdėstyti 3.133, 3.134 punktus taip:

3.133. licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis:

3.133.1. išdavimą                                                                                 500 litų

3.133.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                        50 litų

3.134. licencijos gaminti ginklus:

3.134.1. išdavimą                                                                                 500 litų

3.134.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                        50 litų

Punkto pakeitimai:

Nr. 1496, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001496

 

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1496, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 159-7522 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo