Suvestinė redakcija nuo 2020-10-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 41-1899, i. k. 1032250ISAK000V-239

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ NEDIDELIO, DIDELIO IR LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ

 

2003 m. balandžio 23 d. Nr. V-239

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) 269 straipsnio 2 dalį:

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įsigaliojimo dienos.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. V-239

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo
Nr. V-1033 redakcija)

 

NARkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo Rekomendacijos

 

Eil. Nr.

Medžiagos pavadinimas

Nedidelis kiekis (ne daugiau kaip)

Didelis kiekis (daugiau kaip)

Labai didelis kiekis (daugiau kaip)

I SĄRAŠAS

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAIS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI Į I SĄRAŠĄ ĮRAŠYTOS MEDŽIAGOS YRA REGISTRUOTO VAISTINIO PREPARATO SUDĖTYJE

1961 m. Bendrosios konvencijos I sąrašas

1.

Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas)

100 g

10 kg

50 kg

2.

Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas**

1 l

100 l

500 l

3.

Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) koncentratas***