Suvestinė redakcija nuo 2018-04-12

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 40-1843, i. k. 1031100NUTA00000524

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. 25, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01214

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR VERTĖJAMS IŠMOKĖTINŲ SUMŲ DYDŽIO NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 25 d. Nr. 524

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 104 straipsniu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 


 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 524
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 25
redakcija)

 

 

 

LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR VERTĖJAMS IŠMOKĖTINŲ SUMŲ DYDŽIO NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ar administracinių nusižengimų teisenoje, išmokėtinų sumų dydžių nustatymą ir apmokėjimą.

2. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, šaukiamiems pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančią administracinio nusižengimo bylą, ir gyvenantiems ne iškvietimo vietoje, kompensuojamos kelionės į iškvietimo vietą ir atgal išlaidos, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, taip pat mokami dienpinigiai.

3. Liudytojams ir nukentėjusiesiems kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo proporcingai laikui, kurį jie sugaišo vykdami pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančią administracinio nusižengimo bylą.

4. Ekspertams, specialistams ir vertėjams sumokama už jų darbą, išskyrus atvejus, kai jie šį darbą atlieka pagal tarnybines pareigas. Tais atvejais, kai ekspertai, specialistai ir vertėjai atlieka savo darbą pagal tarnybines pareigas, darbo užmokestį jiems moka juridinis asmuo, kuriame jie dirba.

 

II SKYRIUS

LIUDYTOJAMS, NUKENTĖJUSIESIEMS, EKSPERTAMS, SPECIALISTAMS IR VERTĖJAMS IŠMOKĖTINŲ SUMŲ MOKĖJIMAS

 

5. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos kompensuojamos, dienpinigiai mokami pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, atvykusiems iš užsienio valstybių, faktinės gyvenamosios patalpos nuomos, kelionės ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Tačiau kelionės išlaidų kompensuojama ne daugiau kaip vykstant ekonomine (turistine) klase, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų – ne daugiau kaip viena Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga per parą, gyvenimo Lietuvos Respublikoje išlaidų – ne daugiau kaip viena Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta bazinė socialinė išmoka per parą.

7. Dokumentai, liudijantys kelionės į iškvietimo vietą išlaidas, yra pagrindas apmokėti kelionės atgal išlaidas.

8. Aprašo 3 punkte nurodytiems asmenims proporcingai laikui (įskaitant kelionei skirtą laiką), kurį jie nedirbo, nes vyko pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančią administracinio nusižengimo bylą, kompensuojamas vidutinis darbo užmokestis, šaukiamajam asmeniui pateikus pažymą iš savo darbovietės apie darbo užmokesčio dydį. Jeigu šaukiamasis asmuo nedirba, už jo atitraukimą nuo įprastinio užsiėmimo apmokamos faktiškai jo turėtos išlaidos pagal pateiktus jas pagrindžiančius dokumentus. Šiame punkte nurodyta kompensacija nemokama į teismą ar teisėsaugos instituciją šaukiamiems valstybės tarnautojams, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais paliekamas darbo užmokestis.

9. Ekspertams, specialistams ir vertėjams, išskyrus aprašo 4 punkte nurodytas išimtis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą atskirą šių proceso dalyvių apmokėjimo tvarką, už atliktą darbą mokamas sutartyje su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra, teismu ar institucija, nagrinėjančia administracinio nusižengimo bylą, nustatytas atlyginimas pagal pateiktas sąskaitas. Sutartyje nurodytais atvejais į šį atlyginimą gali būti įtraukiamos ir kitos eksperto, specialisto ar vertėjo patiriamos išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 339, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05844

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Apraše nustatytos sumos mokamos iš institucijoms pagal sąmatą skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams jas išmoka ikiteisminį tyrimą atliekanti ikiteisminio tyrimo įstaiga arba prokuratūra, teisminio nagrinėjimo metu – teismas, o administracinių nusižengimų teisenoje – institucija, nagrinėjanti administracinio nusižengimo bylą.

11. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams apraše nustatytos sumos išmokamos jiems atlikus savo pareigas pagal pateiktą rašytinį išlaidas patyrusio asmens ar jo įgalioto asmens prašymą ir dokumentus, įrodančius turėtas išlaidas. Išlaidos atlyginamos tik esant nusikalstamą veiką tiriančio ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro arba baudžiamąją ar administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančio teisėjo, teismo ar institucijos (pareigūno) patvirtinimui ir šias sumas išmokančios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimui.

12. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtas sumas pagrindžiantys dokumentai (ar jų nuorašai) pridedami prie baudžiamosios bylos (ikiteisminio tyrimo medžiagos) ar administracinio nusižengimo bylos siekiant užtikrinti galimą proceso išlaidų išieškojimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

TAR pastaba. Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašas taikomas ir išmokėtinų sumų administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, patvirtintame 1984 m. įstatymu Nr. X-4449, teisenoje, dydžiui nustatyti ir apmokėti.

Nr. 25, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01214

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 25, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01214

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 524 „Dėl Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 339, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05844

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 524 „Dėl Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo