Suvestinė redakcija nuo 2011-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 39-1808, i. k. 103110MISAK00B1-390

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VETERINARINĖS MEDICINOS PRODUKTŲ IR VAISTINIŲ PAŠARŲ, NAUDOJAMŲ MAISTINIAMS GYVŪNAMS, APSKAITOS IR NAUDOJIMO KONTROLĖS

 

2003 m. balandžio 18 d. Nr. B1-390

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. B1-334, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4489 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-334

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) ir siekdamas užtikrinti veterinarinių vaistų, imunologinių produktų, vaistinių premiksų, kokcidiostatikų (toliau – veterinarinės medicinos produktų), vaistinių pašarų, naudojamų maistiniams gyvūnams, kontrolę ir apskaitą, gyvūninio maisto saugą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-334, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4489 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-334

 

1. Nustatau, kad:

1.1. maistinių gyvūnų savininkai privalo pildyti veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, įsigytų pagal veterinarijos gydytojų receptus ir sunaudotų maistiniams gyvūnams, apskaitos žurnalą, kuriame nurodoma:

1.1.1. veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų pavadinimas,

1.1.2. sunaudotas kiekis,

1.1.3. maistinių gyvūnų, kuriems panaudoti veterinarinės medicinos produktai ir vaistiniai pašarai:

1.1.3.1. rūšis, lytis, amžius,

1.1.3.2. identifikavimo numeriai,

1.1.4. panaudojimo tikslas, gydymo atveju – klinikinė diagnozė (įrašo veterinarinės medicinos produktus ir vaistinius pašarus skyręs veterinarijos gydytojas),

1.1.5. gydymo laikotarpis,

1.1.6. karencijos periodas (įrašo veterinarijos gydytojas),

1.1.7. gyvūno savininko parašas,

1.1.8. veterinarijos gydytojo parašas;

1.2. maistinių gyvūnų savininkai yra atsakingi, kad nepasibaigus karencijos laikui gyvūniniai produktai nebūtų tiekiami žmonių maistui ir maistiniai gyvūnai nebūtų skerdžiami žmonių maistui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-334, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4489 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-334

 

2. Pavedu apskričių, rajonų, miestų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms kontroliuoti veterinarinės medicinos produktų, vaistinių pašarų naudojimą produkcijos gyvūnams ir apskaitos žurnalo pildymą.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir Maisto skyriams.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-334, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4489 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-334

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. B1-390 "Dėl veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, naudojamų produkcijos gyvūnams, apskaitos ir naudojimo kontrolės" pakeitimo