Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 39-1797, i. k. 1032270ISAK00000112

 

Nauja redakcija nuo 2014-12-04:

Nr. 1R-354, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18591

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo

 

2003 m. balandžio 18 d. Nr. 112

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3  punktu,

tvirtinu teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 112

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1R-354

redakcija)

 

 

TEISINIŲ ŽINIŲ PROGRAMA ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TAPTI TEISMO EKSPERTAIS

 

 

Eil. Nr.

Tema

Teisės aktai

 

 

1. Lietuvos Respublikos teisės sistema

1.1.

Konstitucinės nuostatos dėl žmogaus teisių ir laisvių

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18–37 straipsniai

1.2.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso pagrindiniai bruožai

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 1–44, 62–65 straipsniai

1.3.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso pagrindiniai bruožai

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 1–24, 37, 41, 49, 72, 111, 301, 340 straipsniai

1.4.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos pagrindiniai bruožai

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – Administracinių bylų teisenos įstatymas) 3, 17, 23 straipsniai

 

 

2. Teismai, teisėsaugos institucijos, gynyba ir atstovavimas teisme

2.1.

Lietuvos Respublikos teismų sistema ir pagrindiniai veiklos principai

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1–9, 12 straipsniai

2.2.

Lietuvos Respublikos teismų sudėtis ir kompetencija

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 14, 15, 18−23, 28−31 straipsniai

2.3.

Prokuratūros sistema ir funkcijos

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2, 6–9 straipsniai

2.4.

Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir jų kompetencija

Baudžiamojo proceso kodekso 18, 19, 164, 165 straipsniai, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 5, 11, 12 straipsniai

2.5.

Gynėjo ir atstovo procesinės teisės ir pareigos

Administracinių bylų teisenos įstatymo 47, 48 straipsniai, Baudžiamojo proceso kodekso 17, 47–52 straipsniai, Civilinio proceso kodekso 51–61 straipsniai

 

 

3. Ekspertizės reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose

3.1.

Įrodymų samprata

Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnis, Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 177 straipsnis, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 569 straipsnis

3.2.

Ekspertų ir ekspertizės skyrimas baudžiamajame procese

Baudžiamojo proceso kodekso 84, 85, 208–211, 286 straipsniai

3.3.

Ekspertų ir ekspertizės skyrimas civiliniame procese

Civilinio proceso kodekso 212, 213 straipsniai

3.4.

Ekspertų ir ekspertizės skyrimas administracinių ir administracinių nusižengimų bylų teisenose

Administracinių bylų teisenos įstatymo 61 straipsnis, Administracinių nusižengimų kodekso 587, 627, 640, 650 straipsniai

3.5.

Papildomos, pakartotinės, naujos ekspertizės skyrimo tvarka, ypatumai

Baudžiamojo proceso kodekso 286 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 219 straipsnis, teismo ekspertizių darymo teismo ekspertizės įstaigose nuostatai

3.6.

Kompleksinės ir komisijinės ekspertizės skyrimo tvarka, ypatumai

Teismo ekspertizių darymo teismo ekspertizės įstaigose nuostatai

3.7.

Eksperto teisės ir pareigos

Administracinių bylų teisenos įstatymo 62 straipsnis, Administracinių nusižengimų kodekso 587 straipsnis, Baudžiamojo proceso kodekso 86, 87 straipsniai, Civilinio proceso kodekso 214 straipsnis, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo (toliau – Teismo ekspertizės įstatymas) 11, 12 straipsniai

3.8.

Ekspertizės įstaigos ir jų funkcijos

Teismo ekspertizės įstatymo 19–21 straipsniai, teismo ekspertizės įstaigų nuostatai, teismo ekspertizių darymo teismo ekspertizės įstaigose nuostatai

3.9.

Specialisto skyrimas, jo teisės ir pareigos

Administracinių bylų teisenos įstatymo 60, 62 straipsniai, Baudžiamojo proceso kodekso 89–90, 205–206, 284 straipsniai

3.10.

Eksperto nušalinimo pagrindai ir tvarka

Administracinių bylų teisenos įstatymo 44, 45 straipsniai, Baudžiamojo proceso kodekso 57–60 straipsniai, Civilinio proceso kodekso 64, 65, 67–69 straipsniai

3.11.

Eksperto atsakomybė

Administracinių bylų teisenos įstatymo 59 straipsnis, Administracinių nusižengimų kodekso 587 straipsnis, Baudžiamojo proceso kodekso 87 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 215 straipsnis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnis, Teismo ekspertizės įstatymo 14 straipsnis

3.12.

Eksperto apklausa teismo posėdyje

Baudžiamojo proceso kodekso 285, 286 straipsniai, Civilinio proceso kodekso 217 straipsnis

3.13.

Ekspertizės atlikimo išlaidų apmokėjimo tvarka

Administracinių bylų teisenos įstatymo 39 straipsnis, Administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnis, Baudžiamojo proceso kodekso 103, 104 straipsniai, Civilinio proceso kodekso 88–91 straipsniai, Teismo ekspertizės įstatymo 15 straipsnis, Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 524 „Dėl Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo“, 4–12 punktai, Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6–16 punktai

 

 

4. Lietuvos Respublikos teismo ekspertų teisinė padėtis pagal Teismo ekspertizės įstatymą ir kitus teisės aktus

4.1.

Teismo ekspertizes atliekantys subjektai

Teismo ekspertizės įstatymo 3, 4 straipsniai

 

4.2.

Reikalavimai asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais

Teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnis

 

4.3.

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo tvarka

Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnis

4.4.

Įrašymas ir išbraukimas iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo

 

Teismo ekspertizės įstatymo 7–10 straipsniai, Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašas, patvirtintas teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“

4.5.

Privataus teismo eksperto statusas

Teismo ekspertizės įstatymo 17, 18 straipsniai

4.6.

Specialių žinių samprata, jų panaudojimo, atliekant teismo ekspertizes, sąlygos ir tvarka

Teismo ekspertizės įstatymo 22, 23 straipsniai

 

 

5. Ekspertizės aktas, jo turinys pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus

5.1.

Ekspertizės akto forma ir turinys

 

Baudžiamojo proceso kodekso 88 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 216 straipsnis, Teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnis

5.2.

Ekspertizės akto įvertinimas

 

Baudžiamojo proceso kodekso 20, 286 straipsniai, Civilinio proceso kodekso 185, 218 straipsniai

 

 

6. Teismo ekspertų veiklos principai, atsakomybė už Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimus ir skundų nagrinėjimas

6.1.

Teismo ekspertų veiklos principai

Teismo ekspertizės įstatymo 41 straipsnis, Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas, patvirtintas Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2014 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-16 „Dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso patvirtinimo“

6.2.

Atsakomybė už Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimus

Teismo ekspertizės įstatymo 41 straipsnis

6.3.

Skundų dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimas

 

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamentas, patvirtintas teisingumo ministro 2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1R-54 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-202, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17938

Nr. 1R-325, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29452

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-354, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18591

Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-202, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17938

Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-325, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29452

Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“ pakeitimo