Suvestinė redakcija nuo 2024-01-13

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 38-1739, i. k. 1031100NUTA00000480

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-15:

Nr. 1261, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20544

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS IR MOBILIOSIOMS PROGRAMOMS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

1. Patvirtinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Informacinės visuomenės plėtros komitetą atlikti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše nurodytas įgaliotosios institucijos funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1261, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20544

 

3. Pavesti:

3.1. Informacinės visuomenės plėtros komitetui kartą per metus, konsultuojantis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja tikslinėms grupėms, atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų būklės analizę ir kasmet iki liepos 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – ministerija) šios analizės rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1261, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20544

 

3.2. ministerijai – įvertinti gautos analizės rezultatus ir savo pasiūlymus ir išvadas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų tobulinimo iki liepos 20 d. pateikti Informacinės visuomenės plėtros komitetui; Informacinės visuomenės plėtros komitetui apibendrinti ministerijos pateiktus pasiūlymus ir išvadas dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų tobulinimo ir kasmet iki rugpjūčio 1 d. analizės rezultatus paskelbti Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje;

3.3. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms – ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. pašalinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų trūkumus pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto parengtus ir jo interneto svetainėje paskelbtus analizės rezultatus ir apie atliktus veiksmus raštu informuoti Informacinės visuomenės plėtros komitetą.

4. Nustatyti, kad Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše nurodytų reikalavimų įgyvendinimą koordinuoja ir metodinę paramą – išvadas ir rekomendacijas – teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

5. Rekomenduoti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo V skyriuje nustatytų reikalavimų laikytis subjektams, kurių interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms netaikomas Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               JUOZAS BERNATONIS

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261

 

BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS IR MOBILIOSIOMS PROGRAMOMS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas ir kitus subjektus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (toliau – įstaigos), jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus (toliau – įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektas (-ai) ir su jais susijusią teisinę informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, visuomenės poreikius atitinkančių svetainių kūrimą, reguliarų informacijos atnaujinimą, įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų pritaikymo prieinamumo reikalavimus, įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų pritaikymo prieinamumo reikalavimams tvarką, įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimo tvarką, skundų dėl įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų nepritaikymo ar netinkamo pritaikymo prieinamumo reikalavimams teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

2Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Įrašas įrašyta garso, vaizdo, garso ir (arba) vaizdo medžiaga su interaktyviomis funkcijomis.

2.2. Įstaigos interneto svetainės ar mobiliosios programos atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimo duomenys – skaičiais išreikšti stebėsenos veiklos, vykdomos siekiant patikrinti, ar įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos atitinka Apraše nustatytus prieinamumo reikalavimus, rezultatai. Jie apima kiekybinę informaciją apie tikrintų įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pavyzdžius (interneto svetainių ir mobiliųjų programų skaičius ir galimas lankytojų arba naudotojų skaičius ir t. t.) ir kiekybinę informaciją apie prieinamumo lygį.

2.3. Paveldo kolekcijos objektai – kultūros vertybės, kurios yra svarbios etniniu, archeologiniu, istoriniu, meniniu, moksliniu, techniniu, religiniu, estetiniu ar kitu požiūriu ir yra bibliotekose, archyvuose ir muziejuose saugomų kolekcijų dalis.

2.4. Raštinės programinės įrangos dokumentų rinkmenos raštinės programa sukurtas dokumentas, kurio pagrindinė paskirtis yra naudoti ne internete ir kuris yra skelbiamas įstaigos interneto svetainėje, pavyzdžiui, „Adobe Portable Document Format (PDF), „Microsoft Office“ dokumentai arba jų atvirųjų programų atitikmenys.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, vartojamas sąvokas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

3.  Įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus, arba Apraše nustatytą informaciją skelbti centralizuotai specialiai šiam tikslui skirtuose įstaigų portaluose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos, Vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos šioms įstaigoms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą, Apraše nustatytą informaciją privalo skelbti įstaigų portale „Mano vyriausybė“. Įstaiga, turinti teritorinių padalinių, gali turėti bendrą interneto svetainę, kurioje teikiama Apraše nustatyta informacija apie teritorinius padalinius.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija gali neturėti atskirų interneto svetainių, tačiau Apraše nustatyta informacija turi būti pateikiama atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainėse.

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainėms, kuriose yra teisės aktų paieškos sistema arba nuoroda į ją, netaikomi Aprašo 13.2 ir 13.4 papunkčių reikalavimai.

Įstaigoms, kurios nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų, netaikomi Aprašo 13.2.2 papunkčio reikalavimai.

Jeigu įstaiga yra kriminalinės žvalgybos subjektas ar žvalgybos institucija, jai netaikomi Aprašo 13 punkto reikalavimai.

Įstaigoms, kurios teikia asmenims viešąsias paslaugas, netaikomi Aprašo 10 punkto (tik tais atvejais, kai įstaiga pagal įstaigos steigimo dokumentus gali vykdyti reklamos veiklą) ir 13.2 papunkčio reikalavimai.

Įstaigoms, kurios neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo, netaikomi Aprašo 13.2.5 papunkčio reikalavimai.

Įstaigoms, kurios neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros, netaikomi Aprašo 13.5.8 papunkčio reikalavimai.

Įstaigoms, nurodytoms Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje, taikomas Aprašo 22.10 papunktis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1261, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20544

Nr. 946, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14810

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

Nr. 572, 2023-07-19, paskelbta TAR 2023-07-19, i. k. 2023-14857

 

4. Įstaigos interneto svetainė yra informacinių technologijų pagrindu veikianti informacinė sistema ar informacinės sistemos sudedamoji dalis (komponentė, posistemis), skirta informacijai apie įstaigos funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, asmenims skatinti aktyviai dalyvauti valstybės valdymo ar vietos savivaldos procese, įstaigos veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir (arba) administracinėms paslaugoms elektroninių ryšių priemonėmis teikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

5Siekiant gerų įstaigų interneto svetainių lankomumo ir vartotojo pasitenkinimo rodiklių, rekomenduojama įstaigų interneto svetainėse informaciją pateikti vadovaujantis trijų pelės paspaudimų taisykle, pagal kurią įstaigos interneto svetainės lankytojas turi rasti ieškomą informaciją trimis pelės paspaudimais.

6Įstaigų interneto svetainių antrojo lygio adresų sritis turi būti sudaroma vartojant pirmąsias įstaigos pavadinimo žodžių raides arba žodžių trumpinius, pagal kuriuos būtų galima nesunkiai numatyti įstaigos pavadinimą.

7Įstaigos interneto svetainė turi atitikti Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuojamas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma).

8. Informacijos įstaigos interneto svetainėje saugai mutatis mutandis taikomos Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo“, nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

 

9Įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis – atspindintis įstaigos veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą, interneto svetainės įvadinio puslapio viršuje turi būti Lietuvos valstybės herbas (ir) ar įstaigos logotipas (jeigu įstaiga jį turi), įregistruotas kaip prekės ženklas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, ir įstaigos pavadinimas. Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti nurodyta įstaigos teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja), įstaigos kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kitos informacinės technologijos ar ryšių priemonės, kuriomis įstaiga naudojasi (pavyzdžiui, fakso numeris, socialinio bendravimo interneto svetainių, tokių kaip „Facebook“, „Twitter“, „Linked In“, „MySpace“, „YouTube“ ir pan. adresai). Įstaigos interneto svetainėje turi būti nurodoma informacijos apie įstaigos struktūrą, įstaigos kontaktinės informacijos, įstaigos reguliavimo srities naujienų ir atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus atnaujinimo data.

Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje rekomenduojama skelbti įstaigos reguliavimo srities naujienas, pranešimus spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinę. Jeigu tokia informacija skelbiama, įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti šią informaciją elektroniniu paštu ar kitais formatais, kuriais galima greitai pasiekti informaciją ir kuriais sudaroma galimybė patogiai sekti informacijos interneto svetainėje pasikeitimus joje neapsilankius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

 

10Įstaigos interneto svetainė negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai, išskyrus tuos atvejus, kai įstaigos interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į informaciją apie įstaigos veiklą socialinio bendravimo interneto svetainėse, pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“, „Linked In“, „MySpace“, „YouTube“ ir kitur.

11Įstaigos interneto svetainėse gali būti naudojami statiški ar (ir) dinamiški reklaminiai skydeliai, kurie yra įstaigos savireklama arba nuorodos į kitų įstaigų, jų veiklos, užsienio valstybių įstaigų ar kartu su jomis organizuojamų renginių interneto svetaines.

12Įstaigos interneto svetainėje visa informacija pateikiama valstybine kalba. Svarbiausia su įstaigos veikla susijusi informacija (jos svarbą nustato įstaiga), įskaitant informaciją apie įstaigos teikiamas administracines paslaugas arba (ir) teikiamas ar administruojamas viešąsias paslaugas ir paaiškinimus, kaip jas gauti (bet ja neapsiribojant), taip pat informacija apie dažniausiai užduodamus klausimus įstaigos interneto svetainėje papildomai pateikiama anglų kalba, prireikus ir kita įstaigos pasirinkta užsienio kalba. Įstaigos, teikiančios administracines arba (ir) viešąsias paslaugas arba administruojančios viešąsias paslaugas, interneto svetainės vietoje, kurioje galima pasirinkti informacijos interneto svetainėje pateikimo kalbą, pateikia interneto naršyklės įskiepių, atliekančių automatinio teksto vertimo funkcijas į kitas kalbas, sąrašą. Sudarant šį sąrašą, turi būti įvertinta, kuriomis užsienio kalbomis yra labiausiai tikėtina ir kartu bus galima informacijos apie įstaigos teikiamas administracines arba (ir) viešąsias paslaugas arba administruojamas viešąsias paslaugas paieška.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA

 

13Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, meniu antraštės tikslios ir ne ilgesnės kaip keturi reikšminiai žodžiai. Įstaigos interneto svetainėje turi būti šie skyriai ir jų sritys:

13.1. struktūra ir kontaktinė informacija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

13.2.  teisinė informacija:

13.2.1. teisės aktai;

13.2.2. teisės aktų projektai;

13.2.3. tyrimai ir analizės;

13.2.4. teisės aktų pažeidimai;

13.2.5. galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

13.3.  veiklos sritys;

13.31. pranešėjų apsauga;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

13.4.  korupcijos prevencija;

13.5.  administracinė informacija:

13.5.1. nuostatai;

13.5.2. planavimo dokumentai;

13.5.3. darbo užmokestis;

13.5.4. paskatinimai ir apdovanojimai;

13.5.5. viešieji pirkimai;

13.5.6. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;

13.5.7. finansinių ataskaitų rinkiniai;

13.5.8. ūkio subjektų priežiūra;

13.5.9. tarnybiniai lengvieji automobiliai;

13.5.10. lėšos veiklai viešinti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

13.6.  paslaugos;

13.7atviri duomenys;

13.8asmens duomenų apsauga;

13.9.  nuorodos.

13.10. dažniausiai užduodami klausimai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

13.11. konsultavimasis su visuomene.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

14Prireikus kiekviena įstaiga savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti, tačiau visi privalomi skyriai ir jų sritys turi išlikti, išskyrus atvejus, kai įstaigai netaikomi Aprašo 13 punkto reikalavimai ar jų dalis. Jeigu teisės aktai nenustato pareigos įstaigoms ar dėl kitų objektyvių priežasčių įstaiga neprivalo (negali) teikti Aprašo 13 punkte nurodytuose skyriuose ar srityse pateikiamos informacijos ar paslaugų, minėtuose įstaigos interneto svetainės skyriuose ar srityse turi būti nurodyta, kad įstaiga tokios informacijos ar paslaugų neteikia, ir nurodomi argumentai, kodėl tokia informacija ar paslaugos neteikiamos. Įstaiga savo interneto svetainėje privalo skelbti ir kitą įstatymų nustatytą informaciją.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

15Įstaigos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija. Ji turi būti atnaujinama pagal keitimosi periodiškumą (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius). Jeigu ši informacija skelbiama ir užsienio kalba (-omis), vienu metu turi būti atnaujinamos ir visos kitos įstaigos interneto svetainės versijos užsienio kalba (-omis).

16. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktinė informacija“ turi būti pateikiami šie duomenys:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

16.1įstaigos valdymo struktūros schema; įstaigos vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir gyvenimo aprašymas (-ai);

16.2. įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų), viceministrų, ministerijų kanclerių įstaigoje darbotvarkės (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

16.3 įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka);

16.4kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei;

16.5. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 6 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodyta informacija, kuri turi būti skelbiama viešai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-11, i. k. 2019-00427

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

 

16.6. įstaigos struktūrinio padalinio, kuriam pavesta aptarnauti į įstaigą besikreipiančius asmenis, arba, jeigu tokio padalinio įstaigoje nėra, įstaigos darbuotojo, kuris atsakingas už asmenų aptarnavimą, kontaktinė informacija (telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas ar informacija apie elektroninio pašto sudarymo tvarką, kitos įstaigos naudojamos informacinės technologijos ar ryšių priemonės (pavyzdžiui, fakso numeris, „Skype“, „Messenger“ kontaktai, pateikiant nuorodas į juos, nediegiant įskiepio), kuriomis asmenys įstaigai gali teikti savo prašymus ar skundus), darbo laikas, informacija apie kalbas, kuriomis įstaigoje gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

 

16.7. informacija apie įstaigos struktūrinius padalinius (jeigu įstaiga jų turi), kurioje būtų nurodytos struktūriniam padaliniui priskirtos įstaigos veiklos sritys (funkcijos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

 

16.8informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas (jeigu įstaigai priskirtos), kurioje būtų atskirai nurodytos įstaigos, teikiančios viešąsias ir (arba) administracines paslaugas;

16.9informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, ir jų veiklą.

17Įstaigų vadovai, atsižvelgdami į nacionalinio saugumo, gynybos, užsienio politikos interesus, gali patvirtinti pareigybių, kurias einančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kontaktinė informacija, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei įstaigos interneto svetainėje neskelbiami arba skelbiami sutrumpinti ar apibendrinti, sąrašą. Taip pat nustatyti įstaigos interneto svetainėje neskelbiamą informaciją apie sudarytas komisijas ir darbo grupes.

18Įstaigos interneto svetainėje skelbiamas įstaigos darbuotojų elektroninio pašto adresas turi būti sudarytas šia tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritys. Jei įstaigos darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis. Tokiu atveju, kai keli darbuotojai turi vienodus vardus ir pavardes, elektroninio pašto adreso sudarymo tvarką nustato įstaiga.

19Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityse teikiama ši informacija:

19.1Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, taip pat kiti šios įstaigos teisės taikymo aktai. Šioje srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos interneto svetainėje skelbiami Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

19.2Įstaigos, kuri atlieka ūkio subjektų veiklos priežiūrą, interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ atskirai turi būti skelbiamas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas parengtas teisės aktų, reguliuojančių įstaigos vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas.

19.3. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ sritį „Teisės aktų projektai“ sudaro šios dalys: „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“, „Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“, „Teisės aktų projektų archyvas“. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti. Teisės akto projektas, teisės akto projekto lydimieji dokumentai (raštas, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, įstatymo projekto aiškinamasis raštas, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, iš suinteresuotų asmenų ir institucijų gautos pastabos ir pasiūlymai, informacija apie konsultavimosi su visuomene būdus, jų dalyvius ir rezultatus, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) išvada, jeigu teisės akto projektas svarstytas Trišalėje taryboje, informacija apie teisės akto projekto rengimo, teisės akto projektui parengti reikalingo tyrimo pirkimą, teisės akto projektą parengusius ar tyrimą atlikusius subjektus, taip pat teisės akto projekto rengimo ir (ar) tyrimo rezultatai ir kainą, kiti su numatomu teisiniu reguliavimu susiję dokumentai) (toliau – lydimieji dokumentai) TAIS skelbiami teisingumo ministro patvirtinto Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais TAIS skelbiami teisingumo ministro patvirtinto Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Teisės aktų projektų archyvas“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS esantį teisės aktų projektų archyvą, kuriame skelbiami visi įstaigos ir jai pavaldžių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti, atmesti ar kitaip teisės akto projekto statusą praradę teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais, jeigu jų yra.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

19.4. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Tyrimai ir analizės“ turi būti skelbiami Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojamų ar pačių įstaigų atliktų tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatai (ataskaitos, išvados, studijos ar panašiai), rezultatų įvertinimai (recenzijos, atsiliepimai ar panašiai), jeigu jų yra, šiuos tyrimus ir analizes atlikusių asmenų vardas, pavardė (šie asmens duomenys skelbiami siekiant užtikrinti informacijos apie tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatų (ataskaitų, išvadų, studijų ar panašiai), taip pat rezultatų įvertinimo viešumą), taip pat tyrimų ir analizių atlikimo kaina, išskyrus tuos atvejus, kai remiantis teisės aktais ar sutartimis kaina negali būti skelbiama. Jeigu šių tyrimų ir analizių rezultatai išleidžiami atskiru leidiniu (ataskaita, monografija, straipsnis ar panašiai), skelbiama tyrimų ir analizių rezultatų santrauka, šiuos tyrimus ir analizes atlikę asmenys, tyrimų ir analizių atlikimo kaina.

19.5. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ sritį „Teisės aktų pažeidimai“ sudaro šios dalys: „Seimo kontrolierių pažymos“, „Valstybės kontrolierių sprendimai“, „Teismo sprendimai“, „Tarnybiniai nusižengimai“. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“ turi būti skelbiamos nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos apie įstaigoje atliktą skundo tyrimą ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus. Nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos paskelbiamos per 5 darbo dienas nuo tokios pažymos gavimo, o informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus – per 5 darbo dienas nuo minimos informacijos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui. Nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos ir informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus skelbiamos ne trumpiau kaip 1 metus nuo informacijos apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams dienos. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Valstybės kontrolierių sprendimai“ turi būti skelbiama nuasmeninta informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimus dėl įstaigos pagal valstybinio audito ataskaitas, taip pat apie sprendimuose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą. Jeigu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimai apskundžiami teismui, skelbiami ir atitinkami nuasmeninti teismų sprendimai. Informacija apie nuasmenintus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimus paskelbiama per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo gavimo, o informacija apie sprendime nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą – per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui ar jo pavaduotojams. Nuasmeninti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimai ir informacija skelbiami svetainėje ne trumpiau kaip 1 metus nuo informacijos apie įvykdytų nurodymų, teikimų, pasiūlymų, teisės aktų pažeidimų pašalinimą paskelbimo dienos. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Teismo sprendimai“ turi būti skelbiami įsiteisėję nuasmeninti teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami įstaigos pažeidimai, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės aktų pažeidimų pašalinimo. Nuasmeninti teismo sprendimai skelbiami jiems įsiteisėjus, o informacija apie priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų pašalinimo, – per 5 darbo dienas, pradėjus vykdyti priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų pašalinimo. Nuasmeninti teismo sprendimai ir informacija apie priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų pašalinimo, skelbiami ne trumpiau kaip 1 metus nuo informacijos apie šias priemones paskelbimo dienos. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Tarnybiniai nusižengimai“ turi būti skelbiama nuasmeninta informacija apie tais metais įstaigos valstybės tarnautojų padarytus tarnybinius nusižengimus, jų skaičių ir valstybės tarnautojams už juos skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas. Sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo paskelbiamas per 3 darbo dienas pasibaigus sprendimo dėl tarnybinės nuobaudos apskundimo terminui. Jeigu sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo apskųstas, informacija apie jį paskelbiama per 3 darbo dienas įsiteisėjus teismo sprendimui. Nuasmeninti teismo sprendimai ir informacija apie tais metais įstaigos valstybės tarnautojų padarytus tarnybinius nusižengimus skelbiami svetainėje ne trumpiau kaip 1 metus nuo šios informacijos ir (ar) teismo sprendimų paskelbimo dienos.  Šio papunkčio nuostatos taikomos ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

19.6. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas“ skelbiamos nuorodos į TAIS paskelbtus Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo“, 55 punkte nurodytus dokumentus ir skelbiama kita tame punkte nurodyta informacija apie planuojamus atlikti ar atliekamus galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

20. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ skelbiama informacija apie įstaigos veiklos sritis, atsižvelgiant į įstaigos veiklos tikslus ir atliekamas funkcijas.

Prireikus įstaigos veiklos sritys gali būti nurodomos įstaigos interneto svetainės puslapiuose, kurie turi atitikti Aprašo nuostatas.

201. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Papildyta punktu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

21. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą (apie įstaigos vadovo patvirtintą korupcijos prevencijos veiksmų planą ir jo įgyvendinimo rezultatus); išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir numatytus bei atliktus veiksmus dėl nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo ir pasiektus rezultatus; korupcijos rizikos analizėje nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą, atliktus veiksmus ir pasiektus rezultatus; teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis; korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmus; nustatyto atsparumo korupcijai lygio rezultatą; nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį ir skaičių; kur ir kaip pranešti apie korupciją; subjektą, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje. Įstaigos iniciatyva gali būti skelbiama ir kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

22. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityse teikiama ši informacija:

22.1. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigos nuostatai, įstatai ar kiti įstaigos veiklą reguliuojantys dokumentai.

22.2. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje skelbiami ir pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos, kiti su pavaldžių įstaigų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu pavaldžios įstaigos organizuoja savo veiklą, jeigu pavaldžių įstaigų interneto svetainėse minėti dokumentai neskelbiami.

22.3. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

22.4. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

22.5. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Viešieji pirkimai“ pateikiama pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą privaloma skelbti informacija.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

22.6. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai“ pateikiamos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodytos biudžeto vykdymo ataskaitos.

22.7. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Finansinių ataskaitų rinkiniai“ pateikiami įstaigos finansinių ataskaitų ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

22.8. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ūkio subjektų priežiūra“ pateikiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, kurią privalo skelbti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis subjektas. Jeigu įstaigai privaloma skelbti informaciją apie įstaigos prižiūrimus ūkio subjektus, tokia informacija turi būti skelbiama šiame papunktyje nurodytoje įstaigos interneto svetainės srityje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

22.9. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Tarnybiniai lengvieji automobiliai“ skelbiama informacija apie įstaigos naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius (gamybinė markė ir modelis, spalva, valstybinis registracijos numeris), kuriuos pagal Pavyzdines tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, privaloma žymėti, išskyrus specialiąsias transporto priemones, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

22.10. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ skelbiama informacija apie lėšas, kurias įstaiga sandorio ar administracinio sprendimo pagrindu sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų šiai įstaigai suteiktas veiklos viešinimo paslaugas (toliau šiame papunktyje – lėšos), kaip nurodyta finansų ministro įsakymu tvirtinamoje valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominėje klasifikacijoje. Šioje interneto svetainės srityje turi būti nurodyta: įstaigos (juridinio asmens) pavadinimas; įstaigos kodas; įstaigos sandorio ar administracinio sprendimo, kurio pagrindu viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai gavo lėšų, rūšis; viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas; viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas; lėšų suma; laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos; visuomenės informavimo priemonės pavadinimas, jeigu sumokėtos lėšos siejamos su konkrečia visuomenės informavimo priemone. Duomenys apie lėšas atnaujinami du kartus per metus: pirmojo kalendorinių metų pusmečio – iki rugpjūčio 15 dienos, antrojo kalendorinių metų pusmečio – iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos. Šioje interneto svetainės srityje taip pat turi būti pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 572, 2023-07-19, paskelbta TAR 2023-07-19, i. k. 2023-14857

 

23. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ nurodomi įstaigos teikiamų administracinių paslaugų arba (ir) teikiamų ar administruojamų viešųjų paslaugų pavadinimai, šalia paslaugų pavadinimų glaustai pateikiama svarbiausia informacija apie paslaugą – nurodoma, kokie asmenys gali kreiptis paslaugos, apibūdinama, koks bus suteiktos paslaugos rezultatas, nurodoma, kokia forma ir būdais gali būti pateikiamas asmens prašymas paslaugai gauti (jei toks prašymas turi būti teikiamas), ir pateikiamos nuorodos į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje paskelbtus šių paslaugų teikimo aprašymus. Teikiama informacija apie paslaugas turi būti susisteminta (sugrupuota) pagal pačios įstaigos pasirinktus kriterijus.

Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudaryta galimybė įstaigos teikiamos viešosios paslaugos, administruojamos viešosios paslaugos ir (arba) teikiamos administracinės paslaugos vartotojui balsuojant ir (arba) komentuojant įvertinti tos paslaugos, jeigu įstaiga ją teikia, kokybę.

Jeigu įstaiga teikia elektronines viešąsias paslaugas, įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ turi būti pateikiama nuoroda į e. valdžios vartų svetainę.

Jeigu įstaigos teikiamos viešosios ir (arba) administracinės paslaugos jau yra sugrupuotos, aprašytos ir paskelbtos kurioje nors valstybės informacinėje sistemoje, įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ galima pateikti tik nuorodas į jas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

24. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Atviri duomenys“ skelbiamos nuorodos į įstaigos sudarytus pakartotinai naudoti skirtų duomenų rinkinius, esančius Lietuvos atvirų duomenų portale; pakartotinai naudoti skirti duomenys, kuriems taikomos specialiosios duomenų pakartotinio naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos; informacija apie susitarimus dėl išimtinių teisių (viešosioms paslaugoms teikti, Lietuvos kultūros paveldui skaitmeninti) pakartotinai naudoti dokumentus suteikimo; nustatytas atlyginimo už dokumentų teikimą dydis ir atlyginimo mokėjimo tvarka; informacija apie nustatyto ar apskaičiuoto atlyginimo už dokumentų teikimą dydžio apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija (telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas arba informacija apie elektroninio pašto adreso sudarymo tvarką) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

26. Įstaigos interneto svetainėje gali būti sudarytos sąlygos joje naudojamomis informacinėmis technologijomis kreiptis į įstaigą, pateikti prašymus ar skundus, užduoti įstaigos reguliavimo srities klausimus ar pasiūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

27Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

271. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Papildyta punktu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

272. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Papildyta punktu:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

28Įstaigos interneto svetainėje turi būti įdiegta informacijos rodyklė, joje pateikiama nuosekli įstaigos interneto svetainės puslapių struktūra ir kita papildoma informacija.

29Įstaigos interneto svetainėje turi būti skelbiama informacija apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas.

30Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti žodinės paieškos sistemą, kuri sudarytų sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje įstaigos interneto svetainėje.

31Įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS AKTŲ SKELBIMAS ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE

 

32.  Įstaigos savo interneto svetainėse skelbia įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamus galiojančius teisės aktus su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre.

33.  Įstaigų interneto svetainėse skelbiami:

33.1. įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijas, – per 3 darbo dienas nuo jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre;

33.2. kiti įstaigos teisės aktai, kurių skelbimą konkrečios įstaigos interneto svetainėje nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, – per 3 darbo dienas nuo jų oficialaus paskelbimo ar įsigaliojimo dienos;

33.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijos – jų pasirašymo dieną.

34. Įstaigų, išskyrus įstaigas, nurodytas Aprašo 3 punkto antrojoje pastraipoje, neturinčių savo interneto svetainės, teisės aktai skelbiami ministerijų, kurių reguliavimo sričiai priskirtos šios įstaigos, portalo „Mano vyriausybė“ dalyje. Įstaigos, neturinčios savo interneto svetainės, teisės aktai skelbiami ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, interneto svetainėje.

Šios įstaigos teisės aktus ir už jų skelbimą atsakingų asmenų pavardes, telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus privalo elektroniniu paštu pateikti ministerijų, kurių reguliavimo sričiai priskirtos šios įstaigos, darbuotojui, atsakingam už portalo „Mano vyriausybė“ priežiūrą. Šios įstaigos teisės aktus ir už jų skelbimą atsakingų asmenų pavardes, telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus privalo elektroniniu paštu pateikti ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, darbuotojui, atsakingam už interneto svetainės priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1261, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20544

Nr. 946, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14810

 

35.  Teisės aktus juos priėmusios įstaigos interneto svetainėje skelbia įstaigos vadovo paskirtas už įstaigos interneto svetainės priežiūrą atsakingas asmuo.

Teisės aktai, nurodyti Aprašo 33.1 ir 33.2 papunkčiuose, skelbti interneto svetainėje pateikiami už įstaigos interneto svetainės priežiūrą atsakingam asmeniui elektroniniu paštu jų pateikimo Teisės aktų registrui dieną, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijos – jų pasirašymo dieną. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijos įstaigos interneto svetainėje skelbiami vienus metus.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS AR MOBILIOSIOS PROGRAMOS PRITAIKYMAS PRIEINAMUMO REIKALAVIMAMS

 

36Įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos, įskaitant jose teikiamas elektronines viešąsias ir administracines paslaugas, taip pat kitos įstaigų valdomos interneto svetainės ar mobiliosios programos, jeigu jose pateikiama tikslinėms grupėms aktuali informacija, privalo būti prieinamos siekiant užtikrinti, kad jos būtų suvokiamos (informacija turi būti pasiekiama naudotojams priimtinais būdais), valdomos (interneto svetainė ar mobilioji programa neturi reikalauti iš naudotojo veiksmų, kurių jis negali atlikti), suprantamos (informacija arba veiksmas negali viršyti naudotojo suvokimo galimybių) ir tvarios (vystantis technologijoms interneto svetainė ar mobilioji programa turi išlikti pasiekiama).

37Laikoma, kad įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos atitinka Aprašo 36 punkto reikalavimus, jeigu įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programos pritaikytos pagal darniojo standarto, į kurį ar jo dalį Europos Komisija paskelbė nuorodą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 (toliau – nuoroda į darnųjį standartą ar jo dalį), reikalavimus.

38. Jeigu nėra paskelbtų nuorodų į darniuosius standartus ar jų dalis, laikoma, kad įstaigų mobiliosios programos atitinka Aprašo 36 punkto reikalavimus, jeigu jos atitinka Europos Komisijos pagal 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimus parengtų techninių specifikacijų arba jų dalių nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

 

39Jeigu nėra paskelbta nuorodų į darniuosius standartus ar jų dalis, laikoma, kad įstaigų interneto svetainės atitinka Aprašo 36 punkto reikalavimus, jeigu jos atitinka Europos standarte LST EN 301 549 V1.1.2:2015 nustatytus reikalavimus ar jų dalis. 

40Jeigu nėra paskelbta nuorodų į darniuosius standartus ar jų dalis ir jeigu Europos Komisija nėra priėmusi pagal Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimus numatytų techninių specifikacijų, laikoma, kad įstaigų mobiliosios programos atitinka Aprašo 36 punkto reikalavimus, jeigu jos atitinka Europos standarte LST EN 301 549 V1.1.2: 2015 nustatytus reikalavimus ar jų dalis.

41. Įstaigos, išskyrus įstaigas, kurių tikslinė grupė – asmenys su negalia, gali nesilaikyti Aprašo 36 punkto reikalavimų, jeigu šių reikalavimų laikymasis įstaigai sudarytų neproporcingą naštą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

 

42Prieš priimdama sprendimą nesilaikyti Aprašo 36 punkto reikalavimų, įstaiga visais atvejais privalo įvertinti, ar Aprašo 36 punkto reikalavimų laikymasis jai sudarytų neproporcingą naštą. Vertindama, ar Aprašo 36 punkto reikalavimų laikymasis sudarytų neproporcingą naštą, įstaiga atsižvelgia į:

42.1. įstaigos finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, įstaigos veiklos tikslą;

42.2. įstaigos numatomas išlaidas siekdama, kad įstaigos interneto svetainė ar mobilioji programa atitiktų Aprašo 36 punkto reikalavimus ir numatomą naudą tikslinėms grupėms; vertinant įstaigos numatomas išlaidas siekiant, kad įstaigos interneto svetainė ar mobilioji programa atitiktų Aprašo 36 punkto reikalavimus ir numatomą naudą tikslinėms grupėms, taip pat atsižvelgiama į įstaigos interneto svetainės ar mobiliosios programos naudojimo dažnumą ir trukmę.

43Aprašo 36 punkto reikalavimas netaikomas šiam įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų turiniui:

43.1. raštinės programinės įrangos dokumentų rinkmenoms, paskelbtoms anksčiau kaip 2018 m. rugsėjo 23 d., nebent raštinės programinės įrangos dokumentų rinkmenų turinio reikia įstaigos viešosioms ir (ar) administracinėms paslaugoms teikti ar kitoms įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti;

43.2. iš anksto įrašytiems apibrėžtos trukmės įrašams, kuriuos įstaiga interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje paskelbė anksčiau kaip 2020 m. rugsėjo 23 d.;

43.3. tiesiogiai įrašytiems apibrėžtos trukmės įrašams;

43.4. internetiniams žemėlapiams ir skaitmeninio kartografavimo paslaugoms, jei jie naudojami navigacijos tikslu ir jeigu esminė informacija pateikiama paprasta ir daugumai naudotojų prieinama forma prieinamu skaitmeniniu būdu;

43.5.  kurio įstaiga nekūrė, nefinansuoja, nerengia ir nekontroliuoja;

43.6. paveldo kolekcijų objektų reprodukcijoms, kurios negali būti visiškai prieinamos dėl vienos iš šių priežasčių:

43.6.1. dėl prieinamumo reikalavimų nesuderinamumo su atitinkamo objekto išsaugojimu arba su reprodukcijos autentiškumu (pvz., kontrastu);

43.6.2. jeigu neįmanomi automatizuoti ir ekonomiškai efektyvūs sprendimai, kuriais būtų sudaromos sąlygos lengvai gauti rankraščių arba kitų paveldo kolekcijų objektų tekstą ir konvertuoti jį į turinį, suderinamą su prieinamumo reikalavimais;

43.7. ekstraneto ir intraneto turiniui, paskelbtam anksčiau kaip 2019 m. rugsėjo 23 d., kol bus atlikta esminė tokių interneto svetainių peržiūra;

43.8. archyvuotam interneto svetainių ir mobiliųjų programų turiniui, kurio nereikia įstaigos viešosioms ar administracinėms paslaugoms teikti ar kitoms įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti ir kuris nėra atnaujinamas arba redaguojamas po 2019 m. rugsėjo 23 d.

44Aprašo 36 punkto reikalavimai netaikomi valstybinių ir savivaldybių mokyklų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, išskyrus jų turinį, susijusį su informacija apie valstybės ir savivaldybių mokyklose vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus (toliau esminės mokyklų internetu vykdomos administracinės funkcijos). Jeigu valstybinės ir savivaldybių mokyklos savo svetainės neturi, turinys, susijęs su esminėmis mokyklų internetu atliekamomis administracinėmis funkcijomis, pateikiamas savivaldybei, į kurios veiklos teritoriją mokykla patenka, kad savivaldybė paskelbtų jį savo interneto svetainėje ir (ar) mobiliojoje programoje.

45Aprašo 36 punkto reikalavimai netaikomi valstybinių ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, išskyrus jų turinį, susijusį su informacija apie vykdomas ikimokyklinio ugdymo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, auklėtojų kvalifikaciją, svarbiausius įstaigos išorinio vertinimo rezultatus, įstaigos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus (toliau esminės ikimokyklinio ugdymo įstaigų internetu vykdomos administracinės funkcijos). Jeigu valstybinės ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigos savo svetainės neturi, turinys, susijęs su esminėmis ikimokyklinio ugdymo įstaigų internetu atliekamomis administracinėmis funkcijomis, pateikiamas savivaldybei, į kurios veiklos teritoriją ikimokyklinio ugdymo įstaiga patenka, kad savivaldybė paskelbtų jį savo interneto svetainėje ir (ar) mobiliojoje programoje.

 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS AR MOBILIOSIOS PROGRAMOS ATITIKTIES PRIEINAMUMO REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

46Įstaigų interneto svetainėje prieinamu formatu ir parsisiunčiant mobiliąją programą pateikiamoje informacijoje privalo būti skelbiama įstaigos interneto svetainės ar mobiliosios programos atitikties paraiška. Atitikties paraiška rengiama pagal pavyzdį, Europos Komisijos parengtą ir patvirtintą pagal Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimus.

47Įstaigos privalo įvertinti savo interneto svetainės ir mobiliosios programos atitiktį Aprašo 36 punkto reikalavimams ir atnaujinti atitikties paraišką ne rečiau kaip kartą per metus arba atlikus esminius įstaigos interneto svetainės ar mobiliosios programos turinio pakeitimus.

48Jeigu įstaiga nesilaiko Aprašo 36 punkto reikalavimų dėl to, kad tai įstaigai sudarytų neproporcingą naštą, atlikus Aprašo 42 punkte nurodytą vertinimą, atitikties paraiškoje privalo būti nurodyta, kurių Aprašo 36 punkte nustatytų prieinamumo reikalavimų įstaigos interneto svetainė ar mobilioji programa neatitinka, arba būti paaiškinta, kurios įstaigos interneto svetainės ar mobiliosios programos dalys neatitinka Aprašo 36 punkte nustatytų prieinamumo reikalavimų, ir pateikiama informacija apie šių dalių prieinamas alternatyvas.

49Įstaiga privalo užtikrinti, kad atitikties paraiškoje būtų pateiktas abipusio ryšio tarp interneto vartotojo ir įstaigos mechanizmo aprašymas ir nuoroda, kuria pasinaudojęs asmuo gali kreiptis į įstaigą dėl įstaigos interneto svetainės ar mobiliosios programos dalies (-ių) neatitikties Aprašo 36 punkto reikalavimams ir prašyti pateikti informaciją, kuriai pagal Aprašo 41 ir 43 punktus nėra taikomi Aprašo 36 punkto reikalavimai, taip pat informacija apie subjektą, kuriam galima apskųsti įstaigos veiksmą ar neveikimą, susijusį su įstaigos interneto svetainės ar mobiliosios programos atitikties Apraše nustatytiems prieinamumo reikalavimams nesilaikymu ar netinkamu laikymusi. Įstaiga privalo pateikti atsakymą į tokį paklausimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

50Jeigu yra gautas asmens prašymas pateikti informacijos, kuri nėra prieinama pagal Aprašo 36 punkto reikalavimus, prieinamas alternatyvas, įstaiga, šias alternatyvas arba paaiškinimus, jeigu tokių alternatyvų nėra„ privalo pateikti asmeniui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos.

51Asmuo turi teisę apskųsti įstaigos veiksmą ar neveikimą dėl Apraše nustatytų prieinamumo reikalavimų įstaigų interneto svetainėms ar mobiliosioms programoms nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, taip pat dėl netinkamo įstaigos atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys įstaigai neproporcingą naštą, taip pat turi teisę apskųsti įstaigos veiksmą ar neveikimą dėl atitikties paraiškos įstaigos interneto svetainėje ar mobiliojoje programoje skelbimo ir (ar) joje pateiktos, netinkamai pateiktos, nepateiktos informacijos. Skundas turi būti paduotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (toliau – įgaliotoji institucija) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo skunde nurodytų galimų pažeidimų padarymo dienos arba nuo tos dienos, kada asmeniui tapo žinoma apie galimą pažeidimą. Skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

52Įgaliotosios institucijos sprendimai yra privalomi asmenims ir įstaigoms. Įstaiga privalo informuoti įgaliotąją instituciją apie sprendimo vykdymo eigą ir nurodyti terminą, per kurį planuoja įgyvendinti sprendimą.

53Įgaliotoji institucija yra atsakinga už įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams stebėseną, kurią atlieka remdamasi Europos Komisijos pagal Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimus parengta stebėsenos metodika.

54Įgaliotoji institucija ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 23 d., o vėliau kas trejus metus pateikia Europos Komisijai stebėsenos rezultatų, įskaitant įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimo duomenis, ataskaitą (toliau – ataskaita), vadovaudamasi Europos Komisijos nustatyta valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka. Ataskaitoje, be kita ko, pateikiama informacija apie skundų dėl įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų neatitikties ar netinkamos atitikties prieinamumo reikalavimams ir (ar) netinkamo institucijos atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys įstaigai neproporcingą naštą, nagrinėjimą. Ataskaitoje nereikia nurodyti analizuotų įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų sąrašo. Pirmojoje ataskaitoje, kurią įgaliotoji institucija pateiks Europos Komisijai, be kita ko, pateikiamas konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais dėl įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo aprašymas; informacija apie procedūras, kurios taikomos viešai skelbiant informaciją apie įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo politikos pokyčius; patirtis ir išvados, susijusios su atitikties Aprašo 36 punkte nustatytiems įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimams įgyvendinimu, ir informacija apie mokymo ir informacijos apie prieinamumo reikalavimus sklaidos veiklą. Ataskaita skelbiama įgaliotosios institucijos interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINIŲ IR MOBILIŲJŲ PROGRAMŲ PRIEINAMUMO REIKALAVIMUS SKLAIDA

 

55. Įgaliotoji institucija, konsultuodamasi su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja asmenų su negalia tikslinei grupei, rengia su įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu susijusias mokymo programas ir organizuoja mokymus įstaigų darbuotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios atstovauja tikslinėms grupėms. Šios mokymo programos skirtos mokyti, kaip kurti, valdyti ir atnaujinti prieinamą interneto svetainių ir mobiliųjų programų turinį, taip pat informuoti apie Pasaulinio saityno konsorciumo parengtų Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijų aukščiausio prieinamumo lygio kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

 

56Įgaliotoji institucija rengia ir įgyvendina priemones, kurios sudaro galimybę skleisti informaciją apie Aprašo 36 punkte nustatytus įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimus ir jų naudą interneto svetainių ir mobiliųjų programų naudotojams ir įstaigoms, taip pat apie galimybę teikti skundus, jeigu įstaigos nesilaiko Aprašo 36 punkto reikalavimų.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS

 

57Įstaigoje turi būti paskirtas darbuotojas arba atitinkamas padalinys, atsakingas už informacijos teikimą įstaigos interneto svetainėje.

58Įstaigų interneto svetainėse siūloma laikytis Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo rekomendacijų, apibrėžiančių interneto tinklalapių modeliavimo kalbų naudojimą (rekomendacijos skelbiamos tinklalapyje http://www.w3.org/TR). Įstaigų interneto svetainių peržiūrai negali būti reikalaujama specialios komercinės programinės įrangos. Dokumentai įstaigų interneto svetainėse turi būti prieinami naudojant ir atvirus (aprašytus) duomenų failų formatus (HTML, PDF ir kita).

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59Už Apraše nurodytų reikalavimų taikymą įstaigų interneto svetainėse atsako šių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1054, 2006-10-25, Žin., 2006, Nr. 115-4376 (2006-10-28), i. k. 1061100NUTA00001054

Nr. 1721, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6976 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001721

Nr. 1261, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20544

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 13, 2005-01-12, Žin., 2005, Nr. 6-159 (2005-01-15), i. k. 1051100NUTA00000013

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 831, 2005-08-05, Žin., 2005, Nr. 97-3642 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000831

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1054, 2006-10-25, Žin., 2006, Nr. 115-4376 (2006-10-28), i. k. 1061100NUTA00001054

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 408, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 49-1889 (2007-05-05), i. k. 1071100NUTA00000408

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 312, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 49-1959 (2009-04-30), i. k. 1091100NUTA00000312

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 673, 2009-07-01, Žin., 2009, Nr. 81-3373 (2009-07-09), i. k. 1091100NUTA00000673

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1721, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6976 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001721

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 870, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3964 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000870

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1326, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5769 (2010-09-25), i. k. 1101100NUTA00001326

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1579, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6791 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001579

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 68, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-352 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000068

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001156

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1480, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 158-7469 (2011-12-24), i. k. 1111100NUTA00001480

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1288, 2012-10-24, Žin., 2012, Nr. 125-6279 (2012-10-27), i. k. 1121100NUTA00001288

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 46, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 10-429 (2013-01-26), i. k. 1131100NUTA00000046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1109, 2013-11-27, Žin., 2013, Nr. 125-6385 (2013-12-07), i. k. 1131100NUTA00001109

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 522, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07576

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1389, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-12, i. k. 2014-19576

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 642, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17574

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 455, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07727

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 456, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07728

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1261, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20544

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 4, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-11, i. k. 2019-00427

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 946, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-19, i. k. 2019-14810

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 572, 2023-07-19, paskelbta TAR 2023-07-19, i. k. 2023-14857

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 53, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-12, i. k. 2024-00487

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo