Suvestinė redakcija nuo 2019-12-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 36-1600, i. k. 1032330ISAK003D-139

 

Nauja redakcija nuo 2019-12-13:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL SPIRITINIŲ GĖRIMŲ GAMYBOS, TVARKYMO, PREKINIO PATEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ NUORODŲ APSAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-139

Vilnius

 

 

Siekdamas reglamentuoti spiritinių gėrimų gamybos ir tvarkymo procesus bei nustatyti prekinio pateikimo ir geografinių nuorodų apsaugos reikalavimus:

1. T v i r t i n u  Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo, prekinio pateikimo ir geografinių nuorodų apsaugos techninį reglamentą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiame reglamente pateikiamos nuorodos į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 110/2008) nuo 2021 m. gegužės 25 d. laikomos nuorodomis į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (toliau – Reglamentas (ES) 2019/787), ir skaitomos pagal Reglamento (ES) 2019/787 IV priede pateiktą atitikties lentelę, išskyrus geografinių nuorodų apsaugos reglamentavimą, dėl kurio nuorodos į Reglamentą (ES) 2019/787 taikomos nuo 2019 m. birželio 8 d.;

2.2. šio reglamento 122–131 punktai, išskyrus 127.1 papunktį, taikomi nuo 2021 m. gegužės 25 d.;

2.3. spiritiniai gėrimai, kurie neatitinka Reglamento (ES) 2019/787 reikalavimų, bet atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus, ir kurie buvo pagaminti iki 2021 m. gegužės 25 d., gali būti toliau tiekiami rinkai tol, kol pasibaigs jų atsargos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 50 straipsnio 1 dalyje;

2.4. spiritiniai gėrimai, kurių apibūdinimas, pateikimas ar ženklinimas neatitinka Reglamento (ES) 2019/787 21 ir 36 straipsnių, bet atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 16 ir 23 straipsnius, ir kurie buvo paženklinti iki 2019 m. birželio 8 d., gali būti toliau tiekiami rinkai tol, kol pasibaigs jų atsargos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 50 straipsnio 2 dalyje.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO Ministras                                                                   Jeronimas Kraujelis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-139

 

SPIRITINIŲ GĖRIMŲ GAMYBOS, TVARKYMO, PREKINIO PATEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ NUORODŲ APSAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

I. SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

1. Šis reglamentas taikomas spiritiniams gėrimams – degtinėms, aromatizuotoms degtinėms, kadagiais aromatizuotiems spiritiniams gėrimams, distiliuotam džinui, kartaus skonio spiritiniams gėrimams, likeriams, kitiems spiritiniams gėrimamstrauktinėms ir balzamams, gaminamiems iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, taip pat stipriam grūdų gėrimui (toliau – gėrimai arba spiritiniai gėrimai). Reglamentas nustato tokių gėrimų gamybos bei tvarkymo procesų, naudojamų žaliavų bei medžiagų, prekinio pateikimo ir geografinių nuorodų apsaugos bendruosius reikalavimus. Reglamento nuostatos privalomos visoms įmonėms, Lietuvos Respublikoje užsiimančioms šiame reglamente apibrėžtų gėrimų gamyba bei jų pardavimu, tačiau gėrimai, teisėtai pagaminti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse ir kurie atitinka 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 110/2008) ir 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (toliau – Reglamentas (ES) 2019/787), reikalavimus, gali būti tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai be jokių importo, pardavimo ar vartojimo apribojimų, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 110/2008 6 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) 2019/787 45 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

11. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Papildyta punktu:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

II. GĖRIMŲ KATEGORIJOS IR JŲ APIBŪDINIMAS

 

11. Vartojamos sąvokos:

11.1. Bendrasis dokumentas – kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 23 straipsnio 1 dalies c punkte.

11.2. Geografinė nuoroda – kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 3 straipsnio 4 dalyje. 

11.3. Geografinės nuorodos registravimo paraiška – kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 23 straipsnyje.

11.4. Produkto specifikacija – kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 3 straipsnio 5 dalyje.

11.5. Kitos šiame reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos šio reglamento 1 priede išvardytuose teisės aktuose.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

2. Degtinė kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 15 dalyje.

Geografine nuoroda Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka galima ženklinti tik tokią degtinę, kuri yra pagaminta pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

Nr. 3D-568, 2005-12-09, Žin., 2005, Nr. 145-5295 (2005-12-13), i. k. 1052330ISAK003D-568

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

21. Aromatizuota degtinė – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 31 dalyje.

Geografine nuoroda Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka galima ženklinti tik tokią aromatizuotą degtinę, kuri yra pagaminta pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą ministerijos interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

22. Kadagiais aromatizuotas spiritinis gėrimas – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 19 dalyje.

Distiliuotas džinas – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 21 dalyje.

Geografine nuoroda Vilniaus džinas / Vilnius Gin galima ženklinti tik tokį džiną, kuris yra pagamintas pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą ministerijos interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

 

3. Likeris – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 32 dalyje.

„Krupniku“ gali būti vadinamas tik gelsvai auksinės spalvos, saldus, lengvai deginančio skonio su medaus prieskoniu likeris, kurio etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 40 proc. tūrio, gaminamas iš žemės ūkio kilmės grūdinio ne žemesnės nei ekstra rūšies etilo alkoholio, atvirkštinio osmoso būdu paruošto geriamojo vandens, medaus, cukraus ir iš antpilo. Likerio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 170 g/l medaus ir ne mažiau kaip 240 g/l cukraus. Šio likerio gamybai neleidžiama naudoti papildomų kvapiųjų medžiagų.

„Žagarės vyšnių likeriu“ gali būti vadinamas raudonos spalvos, vyšninio atspalvio, būdingo naudojamoms neapdorotoms žaliavoms, saldus, lengvai deginančio skonio, vyšnių aromato likeris, kurio etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė nei 30 proc. tūrio, gaminamas iš žemės ūkio kilmės grūdinio ne žemesnės kaip ekstra rūšies etilo alkoholio, atvirkštinio osmoso būdu paruošto vandens, vyšnių sulčių ir cukraus. Jo sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 13 g/l vyšnių sulčių ekstrakto ir ne mažiau kaip 450 g/l cukraus. Leidžiama papildomai naudoti tik migdolo skonio kvapiųjų medžiagų.

„Čepkelių likeriu“ gali būti vadinamas raudonos spalvos, saldžiarūgščio skonio su karčiu prieskoniu, sudėtinio uogų kvapo su išsiskiriančiu spanguolių aromatu likeris, kuriame etilo alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 36 proc. tūrio ir kuris gaminamas iš žemės ūkio kilmės grūdinio ne žemesnės nei ekstra rūšies etilo alkoholio, atvirkštinio osmoso būdu paruošto geriamojo vandens, spanguolių ir mėlynių sulčių, vyno ir putino žievės arba lapų antpilo. Sulčių ekstrakto jame turi būti ne mažiau kaip 15 g/l, cukraus – ne mažiau nei 100 g/l. Šio likerio gamybai neleidžiama naudoti papildomų kvapiųjų medžiagų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

4. Kartaus skonio spiritinis gėrimas arba bitter - kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 30 dalyje.

Geografine nuoroda Trejos devynerios galima ženklinti tik tokį kartaus skonio spiritinį gėrimą, kuris yra pagamintas pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-198, 2005-04-07, Žin., 2005, Nr. 48-1595 (2005-04-14); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-198

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

5. Stiprus grūdų gėrimas kaip apibrėžta reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 3 dalyje.

Geografine nuoroda Samanė galima ženklinti tik tokį stiprų grūdų gėrimą, kuris yra pagamintas pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-132, 2006-04-04, Žin., 2006, Nr. 40-1442 (2006-04-11), i. k. 1062330ISAK003D-132

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

6. „Balzamu“ gali būti vadinamas spiritinis gėrimas, kuriame etilo alkoholio yra ne mažiau kaip 35 proc. tūrio, ekstrakto ne mažiau kaip 50 g/l ir kuris pasižymi savitu, dažniausiai karčiu skoniu, gaunamu aromatizuojant žemės ūkio kilmės grūdinį etilo alkoholį prieskoninių kvapiųjų žaliavų ekstraktais, antpilais, aromatizuotais spiritais. Gaminant balzamus gali būti naudojami kvapiųjų ir prieskoninių augalų eteriniai aliejai, vaisių sultys, brendis, viskis, romas, vynas. Balzamų gamyboje leidžiama naudoti tik reglamento (EB) Nr. 1334/2008 (šio reglamento 1 priedo 17 punktas) 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytus natūralius kvapiųjų medžiagų pagrindus ir d punkte nurodytus kvapiųjų medžiagų preparatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

7. Geografine nuoroda Trauktinė galima ženklinti tik tokį spiritinį gėrimą, kuris yra pagamintas pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą ministerijos interneto svetainėje.

Geografine nuoroda Trauktinė „Palanga“ galima ženklinti tik tokį spiritinį gėrimą, kuris yra pagamintas pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą ministerijos interneto svetainėje.

Geografine nuoroda Trauktinė „Dainava“ galima ženklinti tik tokį spiritinį gėrimą, kuris yra pagamintas pagal šios geografinės nuorodos produkto specifikaciją, paskelbtą ministerijos interneto svetainėje.

„Čepkelių trauktine“ gali būti vadinama nuo raudonos iki rusvai raudonos spalvos, saldžiarūgščio skonio, sudėtinio uogų aromato su išsiskiriančiu spanguolių, bruknių, mėlynių ar aviečių aromatu trauktinė, kurioje etilo alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 36 proc. tūrio ir kuri gaminama iš žemės ūkio kilmės grūdinio ne žemesnės nei ekstra rūšies etilo alkoholio, atvirkštinio osmoso būdu paruošto geriamojo vandens, uogų sulčių, vyno ir antpilo. Sulčių ekstrakto joje turi būti ne mažiau kaip 15 g/l. Terminas „Čepkelių trauktinė“ gali būti papildytas sulčių gamybai panaudotų uogų pavadinimu, pvz., „Čepkelių aviečių trauktinė“, „Čepkelių bruknių trauktinė“. Leidžiama papildomai naudoti mėlynių ir aviečių aromato kvapiųjų medžiagų. Visi „Čepkelių trauktinės“ gamybos technologiniai procesai (išskyrus vandens įpylimą ir pakavimą) atliekami Lietuvos Respublikos teritorijoje.

„Trauktine „Starka“ gali būti vadinama rudos spalvos, lengvai deginančio skonio trauktinė, kurios etilo alkoholio koncentracija yra 40–43 proc. tūrio, o pagrindines skonio savybes suteikia ekstraktas arba antpilas, pagamintas iš įvairių augalinių žaliavų, iš kurių privalomi kriaušių ir obelų lapai, ir kuri gaminama iš žemės ūkio kilmės grūdinio ne žemesnės nei ekstra rūšies etilo alkoholio, specialiai paruošto geriamojo vandens, ne kietesnio kaip 0,36 mmol/l, vyno (ne mažiau kaip 8 proc. tūrio), brendžio (ne mažiau kaip 4 proc. tūrio), cukraus (ne daugiau kaip 100 g/l). Trauktinės gamybai neleidžiama naudoti papildomų kvapiųjų medžiagų. Spalvos intensyvumui sustiprinti gali būti naudojama karamelė. Trauktinės „Starka“ visi gamybos technologiniai procesai (išskyrus vandens įpylimą ir pakavimą) atliekami Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

III. BENDROSIOS SĄVOKOS

 

8. Šiame reglamente vartojamos bendrųjų procesų sąvokos – saldinimas, sumaišymas, derinimas, brandinimas (arba išlaikymas), aromatizavimas, dažymas, pakuotė ir kt.atitinka jų apibrėžtis šio reglamento 1 priedo 2 punkte nurodytame reglamente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

9. Mišinio darymas – gėrimų gamybos technologijos operacija, kai iš atskirų receptūroje nurodytų sudedamųjų dalių paruošiamas mišinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

10. Mišinio taisymas – papildomas etilo alkoholio, minkštinto vandens, cukraus sirupo, rūgštingumą reguliuojančių medžiagų ir (ar) maisto dažiklių įpylimas į mišinį po jo sudarymo arba etilo alkoholio ar minkštinto vandens įpylimas į mišinį po filtravimo, kai nustatomi fizikinių ar cheminių rodiklių nuokrypiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

11. Gėrimo pusgaminis (toliau – pusgaminis) – ne visai baigtas gaminys, gaunamas sudarius mišinį, skirtas išpilstyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

12. Grąžinamasis neatitiktinis produktas – gėrimų gamyboje gaunamas alkoholinis tirpalas, kurio rodikliai neatitinka pusgaminio ar gėrimo reikalavimų, tačiau neperdirbtas jis gali būti pakartotinai naudojamas mišiniui sudaryti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

13. Neatitiktinis produktas – gėrimų gamyboje gaunamas alkoholinis tirpalas, kurio rodikliai neatitinka pusgaminio ar gėrimo reikalavimų, nenaudojamas mišiniui sudaryti. Toks neatitiktinis produktas perdirbamas išskiriant iš jo etilo alkoholį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

IV. GAMYBOS ŽALIAVOS IR MEDŽIAGOS

 

14. Gėrimų gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos:

14.1. pagrindinės žaliavos;

14.2. kitos žaliavos;

14.3. maisto priedai;

14.4. pagalbinės medžiagos.

15. Pagrindinės žaliavos:

15.1. žemės ūkio kilmės distiliuotas etilo alkoholis ir žemės ūkio kilmės rektifikuotas etilo alkoholis. Šios žaliavos turi atitikti šio reglamento 1 priedo 2 punkte nurodyto reglamento reikalavimus.

Iš grūdinių žaliavų pagamintas rektifikuotas etilo alkoholis pagal kokybės rodiklius gali būti priskiriamas ekstra ir liuks rūšims, iš melasos pagamintas rektifikuotas etilo alkoholis pagal kokybės rodiklius gali būti priskiriamas ekselent ir ypatingai švarus rūšims, jei rodikliai atitinka šio reglamento 1 priedo 30 punkte nurodytame reglamente nustatytus reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

15.2. minkštintas vanduo – vanduo, iš kurio pašalinta dalis magnio ir kalcio jonų, apdorojant 29 punkte nurodytais būdais.

16. Kitos žaliavos:

16.1. aromatizuotas spiritas – (75–80) tūrio proc. koncentracijos alkoholinis skystis, gautas distiliuojant vandens ir rektifikuoto etilo alkoholio mišinį, sumaišytą su augalinėmis, vaisių ir (ar) uogų žaliavomis ar eteriniais aliejais, taip suteikiant jam panaudotų žaliavų aromatą ir skonį;

16.2. antpilas pusgaminis, gaunamas vieną ar daugiau kartų užpilant augalines žaliavas (kvapiąsias žoleles ir (arba) prieskoninius augalus, ir (arba) vaisius uogas, šviežius arba džiovintus) reikiamos koncentracijos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir vandens mišiniu, žemės ūkio kilmės distiliato ir vandens mišiniu, spiritiniais gėrimais ar jų deriniais, su cukrumi, medumi ar be jų. Toks procesas vadinamas maceravimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

16.3. sultys:

16.3.1. vaisių sultys pagal šio reglamento 1 priedo 29 punkte nurodytą techninį reglamentą;

16.3.2. spirituotos sultys – vaisių sultys, konservuotos etilo alkoholiu;

16.3.3. fermentuotos spirituotos sultys - pagal šio reglamento 1 priedo 6 punkte nurodytų taisyklių 7 punkto (tose taisyklėse – spirituotas pusgaminis) reikalavimus fermentuotos vaisių sultys, po to konservuotos etilo alkoholiu;

16.3.4. koncentruotos vaisių sultys - pagal šio reglamento 1 priedo 29 punkte nurodytą techninį reglamentą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

16.4. karamelės tirpalas – karamelizuoto cukraus vandeninis tirpalas, naudojamas gaminių spalvai bei skoniui suteikti;

16.5. šio reglamento 1 priedo 2 punkte nurodytame techniniame reglamente išvardyti gėrimai, atitinkantys jiems keliamus reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

 

16.6. vynas, vaisių ir uogų vynas, alus ir kiti teisės aktų reikalavimus atitinkantys alkoholiniai gėrimai;

16.7. saldinimo medžiagos, atitinkančios šio reglamento 1 priedo 2 punkte nurodyto reglamento reikalavimus.

17. Gaminant gėrimus, leidžiama naudoti tik reglamente (EB) Nr. 1333/2008 (šio reglamento 1 priedo 21 punktas) ir Lietuvos higienos normoje HN 53:2010 (šio reglamento 1 priedo 15 punktas) nurodytus maisto priedus, naudojamos kvapiosios medžiagos ir jų preparatai turi atitikti reglamento (EB) Nr. 1334/2008 (šio reglamento 1 priedo 17 punktas) reikalavimus.

Šiuo reglamentu reglamentuojamiems spiritiniams gėrimams aromatizuoti ir vizualiai pagražinti leidžiama į butelius su gėrimais įdėti kieto pavidalo augalinės žaliavos (uogų, sėklų, šaknies ir kt.), tačiau tai neturi prieštarauti šio punkto pirmosios pastraipos nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-201, 2003-05-16, Žin., 2003, Nr. 49-2184 (2003-05-21), i. k. 1032330ISAK003D-201

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

 

18. Pagalbinės medžiagos naudojamos tam tikroms gėrimų ir (ar) jų pusgaminių kokybės savybėms pasiekti bei technologijos operacijoms atlikti. Joms priskiriamos skaidrinimo medžiagos, adsorbentai, stabilizatoriai, filtravimo priedai ir kitos medžiagos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

19. Gėrimų gamybos žaliavos ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus ir turėti atitikties deklaracijas, kuriose nurodomi jų kokybės ir saugos rodikliai. Žaliavos ir medžiagos turi atitikti šiame reglamente nurodytus terminus bei jų apibūdinimus.

 

V. BENDRIEJI GAMYBOS IR TVARKYMO PROCESAI

 

20. Gėrimai gaminami laikantis šio reglamento nuostatų, įmonėje patvirtintų technologijos instrukcijų ir receptūrų, taip pat maisto higienos reikalavimų.

21. Kiekviena įmonė privalo turėti žaliavų, medžiagų, pusgaminių ir gėrimų gamybos technologijos ir tvarkymo instrukcijas, patvirtintas įmonės vadovo. Technologijos instrukcijos rengiamos, tvirtinamos ir registruojamos pagal Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir registravimo taisykles (šio reglamento 1 priedo 8 punktas), jei Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato kitaip.

22. Gėrimų receptūrose aprašoma:

22.1. fizikiniai, cheminiai ir jusliniai gėrimo rodikliai;

22.2. žaliavų kiekis;

22.3. žaliavų sudedamųjų dalių kiekis (jeigu reikia, pvz., žaliavų kiekiai antpilo gamybai).

Žaliavų ir žaliavų sudėtinių dalių kiekį rekomenduojama nurodyti 10000 litrų gėrimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

22.1. Gėrimų receptūroje taip pat gali būti nurodomas gėrimo tinkamumo vartoti terminas.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

 

23. Gėrimų gamybos ir tvarkymo proceso kiekvienos pakopos parametrus, naudojamą įrangą, kontrolę ir valdymą nustato įmonė pagal gėrimų rūšis, kiekį ir kitus ypatumus, tačiau visi gamybos ir tvarkymo procesai turi garantuoti gėrimo nekenksmingumą vartotojų sveikatai, o naudojamos žaliavos, pusgaminiai ir gatavi gėrimai turi atitikti šio reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų nuostatas.

24. Pagal patvirtintas technologijos ir tvarkymo instrukcijas atsakingi asmenys žurnaluose ir (arba) kituose nustatytos formos dokumentuose daro įrašus apie žaliavų ir medžiagų priėmimą bei išdavimą, gamybos ir tvarkymo procesų eigą: nurodo panaudotų žaliavų, medžiagų, pusgaminių ir gatavo gėrimo (produkto) kiekį bei kitus reikiamus duomenis.

25. Gėrimai ir jų gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi būti tvarkomos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (nurodyto šio reglamento 1 priedo 25 punkte) ir HN 15:2005 (šio reglamento 1 priedo 12 punktas) reikalavimų. Gėrimų ir jų gamybai naudojamų žaliavų ir medžiagų užterštumas cheminiais teršalais negali viršyti Komisijos reglamento (nurodyto šio reglamento 1 priedo 26 punkte) leidžiamų dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

26. Gaminant spiritinius gėrimus taikomos šios tvarkymo ir technologijos operacijos:

26.1. etilo alkoholio ir etilo alkoholio turinčių žaliavų priėmimas ir saugojimas;

26.2. kitų žaliavų bei žaliavų sudedamųjų dalių priėmimas ir saugojimas;

26.3. vandens paruošimas;

26.4. žaliavų ir žaliavų sudėtinių dalių paruošimas (priklausomai nuo receptūros):

26.5. mišinio darymas ir jo taisymas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

26.6. šaldymas ir (ar) brandinimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

26.7. mišinio valymas ir filtravimas;

26.8. išpilstymas ir įforminimas;

26.9. sudėjimas į dėžes arba pakuotes, apskaita, perdavimas saugoti ir saugojimas.

27. Etilo alkoholis ir visų etilo alkoholio turinčių žaliavų priėmimo, saugojimo ir išdavimo operacijos vykdomos pagal šio reglamento 1 priedo 3, 4, 7 ir 9 punktuose nurodytas taisykles. Gėrimų gamybai atskiruose gamybos baruose etilo alkoholis priimamas iš etilo alkoholio sandėlio saikikliais (jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip), patikrintais metrologijos tarnybos nustatyta tvarka. Etilo alkoholį priima padalinio materialiai atsakingas asmuo, dalyvaujant laboratorijos darbuotojui. Priėmimo metu matuojama etilo alkoholio temperatūra ir nustatoma jo koncentracija tūrio procentais.

28. Kitos žaliavos ir medžiagos priimamos į įmonę ir joje saugomos (sandėliuojamos) pagal įmonės vadovo patvirtintas žaliavų priėmimo ir saugojimo taisykles ar kitą analogišką procedūrą. Įmonės viduje žaliavos ir žaliavų sudedamosios dalys gėrimams gaminti priimamos iš įmonės sandėlių pagal įmonėje nustatytą išdavimo ir apskaitos tvarką. Priimant žaliavas bei žaliavų sudedamąsias dalis, tikrinama jų kokybė ir galiojimo laikas pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą instrukciją.

29. Spiritinių gėrimų gamybai naudojamas specialiai paruoštas vanduo, ne kietesnis kaip 0,36 mmol/l. Jis ruošiamas tik iš geriamojo vandens, kurio kokybė atitinka HN 24:2003 (šio reglamento 1 priedo 14 punktas) reikalavimus. Priklausomai nuo geriamojo vandens kokybės rodiklių vandeniui paruošti gali būti taikomos tokios technologijos operacijos: filtravimas, koaguliavimas, minkštinimas natrio karbonato ir kalkių tirpalu, minkštinimas natrio katijonitiniais filtrais, demineralizavimas jonų mainų dervomis, valymas atvirkštinio osmoso būdu ir kitos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

30. Prieš naudojant gėrimų gamybai žaliavos ir žaliavų sudedamosios dalys turi būti tinkamai paruoštos pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas instrukcijas.

31. Etilo alkoholio koncentracijos gėrime nuokrypis neturi viršyti leidžiamų normų. Koncentracija kontroliuojama įvairiose gamybos pakopose. Nustačius etilo alkoholio koncentracijos nuokrypius, ji taisoma, kaip apibrėžta šio reglamento 10 punkte, pripilant apskaičiuotą etilo alkoholio arba specialiai paruošto geriamojo vandens kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

32. Gėrimų gamyboje taikomi valymo ir filtravimo technologijos procesai priklauso nuo naudojamų žaliavų kiekio ir fizikinių bei cheminių savybių, technologijos ypatumų ir gėrimų kokybės. Šie procesai, jų deriniai ir taikomos medžiagos bei įranga parenkami kiekvienoje įmonėje pagal produkcijos asortimentą ir gamybos apimtį.

Jeigu tradicinės valymo ir filtravimo operacijos (filtravimas aktyvintomis anglimis, smėlio filtrais ir (ar) filtro kartonu) bei joms naudojamos medžiagos įmonėje keičiamos kitomis, jų efektyvumas turi būti ne menkesnis nei tradicinių.

33. Pusgaminiui nuskaidrinti gali būti naudojamos tik tokios medžiagos, kurios veikia mechaniškai ar absorbcijos būdu ir kurios po to galėtų būti išvis pašalinamos arba jų liekana negalėtų sukelti pavojaus vartotojų sveikatai ir nepakeistų gėrimo skonio bei aromato.

34. Brandinimas taikomas norint suteikti gėrimams išskirtines juslines savybes. Brandinimo trukmė turi būti ne trumpesnė negu nurodyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje. Kitu atveju gėrimo negalima vadinti tai kategorijai nustatytu terminu.

35. Gamintojui prašant, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, gaminant specialios kategorijos gėrimus ar moksliniams tyrimams skirtus gėrimus, gali būti padarytos šiame reglamente nustatytų reikalavimų išimtys.

36. Gėrimai išpilstomi ir įforminami pagal šio reglamento IX skyriaus reikalavimus.

37. Gėrimai apskaitomi, perduodami saugoti ir saugomi pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas instrukcijas, kurios turi būti parengtos laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

371. Gėrimai sandėliuojami vėdinamose, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose patalpose, kuriose santykinis drėgnumas turi neviršyti 85 proc. Gėrimai gabenami laikantis tam tikrai transporto priemonei nustatytų reikalavimų, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių.

Gėrimus sandėliuojant ir gabenant būtina laikytis specifinių laikymo sąlygų, jeigu jos nustatytos gėrimo normatyviniuose dokumentuose

Papildyta punktu:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

 

38. Gamybos tikrinimas.

38.1. kiekvienoje įmonėje nustatomos išsamios žaliavų, žaliavų sudedamųjų dalių, medžiagų, pusgaminių ir gėrimų kokybės tikrinimo instrukcijos, kurias tvirtina įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo;

38.2. įvairūs rodikliai nustatomi ir kokybė tikrinama įmonės laboratorijose arba prireikus kitose akredituotose laboratorijose. Žaliavų, pusgaminių ir gėrimų kokybės rodikliams nustatyti gali būti taikomi įvairūs analizės metodai, tačiau viršesniais pripažįstami oficialiai patvirtinti (šio reglamento 1 priedo 10 punktas) standartiniai metodai. Ginčo atveju pirmenybė teikiama oficialiai patvirtintiems pamatiniams metodams.

 

VI. DEGTINĖS IR AROMATIZUOTOS DEGTINĖS GAMYBOS PROCESAI, KOKYBĖS RODIKLIAI IR JŲ ĮVERTINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

 

39. Gaminant degtines taikomos šios tvarkymo ir technologijos operacijos:

39.1. etilo alkoholio priėmimas ir saugojimas;

39.2. vandens ruošimas;

39.3. cukraus sirupo ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

39.4. kitų žaliavų ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

39.5. etilo alkoholio ir vandens mišinio ruošimas;

39.6. etilo alkoholio ir vandens mišinio (jame gali būti ir kitų receptūroje nurodytų žaliavų) filtravimas;

39.7. išpilstymas ir įforminimas (pagal šio reglamento IX skyriaus reikalavimus);

39.8. grąžinamojo neatitiktinio produkto ir neatitiktinio produkto surinkimas ir tvarkymas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

39.9. aktyvintų anglių ir kvarco smėlio filtrų regeneravimas (jei reikia) arba keitimas.

40. Etilo alkoholis priimamas ir saugomas pagal šio reglamento 27 punktą.

41. Vanduo ruošiamas pagal šio reglamento 29 punktą.

42. Iš receptūroje nurodyto cukraus kiekio ruošiamas cukraus sirupas arba cukraus tirpalas vandens ir etilo alkoholio mišinyje; reikiamas sirupo ar tirpalo kiekis supilamas į mišinį. Cukraus sirupas ruošiamas pagal šio reglamento 63 ir 64 punktų reikalavimus.

43. Ruošiant etilo alkoholio ir vandens mišinį, į mišinio ruošimo talpyklą pirmiausia supilamas apskaičiuotas etilo alkoholio kiekis, o po to apskaičiuotas kiekis minkštinto vandens reikiamai etilo alkoholio koncentracijai gauti. Į mišinio ruošimo talpyklą leidžiama pilti to paties pavadinimo degtinės gamybos grąžinamąjį neatitiktinį produktą, taip pat kitas receptūroje nurodytas sudedamąsias dalis. Visos mišinio sudedamosios dalys turi būti gerai sumaišomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

44. Maišant etilo alkoholį su vandeniu, išsiskiria šiluma ir mišinio tūris sumažėja. Reikiamas etilo alkoholio ir vandens kiekis apskaičiuojamas pagal šio reglamento 5 priede pateiktą lentelę; jose nurodytas vandens kiekis, kurį reikia sumaišyti su 100 tūrio vienetų tam tikros koncentracijos etilo alkoholio, nustatytos koncentracijos etilo alkoholio ir vandens mišiniui gauti.

Nustatant mišiniui reikiamo etilo alkoholio ir vandens kiekį, įvertinamas žaliavose esantis faktinis etilo alkoholio ir vandens kiekis.

45. Paruošus mišinį, išmatuojama etilo alkoholio koncentracija ir, jeigu reikia, taisoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

46. Etilo alkoholio ir vandens mišinys filtruojamas ir valomas įvairiais filtrais ir (ar) jų deriniais. Ruošiant degtinių mišinius rekomenduojama filtruoti aktyvintų anglių filtrais. Papildomai mišinys gali būti valomas pirminiais ir antriniais kvarco smėlio, membraniniais ir kitais filtrais. Aktyvintos anglys regeneruojamos garais arba cheminiu būdu. Rekomenduojami filtravimo ir regeneravimo procesai ir parametrai nurodyti šio reglamento 3 priede.

47. Filtravimo baterijos efektyvumas tikrinamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį pagal degtinės ir etilo alkoholio bei vandens mišinio oksidacijos trukmės skirtumą ir juslinius rodiklius. Rekomenduojama, kad perfiltruotos degtinės kiekis tarp regeneracijų neviršytų 100 tūkstančio dekalitrų.

48. Iš filtravimo baterijos pradėjus tekėti visiškai skaidriam filtratui, mišinys paduodamas į gatavos produkcijos talpyklas, kurios turi būti išmatuotos metrologijos tarnybos nustatyta tvarka. Talpyklos turi būti švarios, be pašalinio ar likutinio kitų jose laikytų gėrimų kvapo. Po filtravimo pusgaminyje nustatoma etilo alkoholio koncentracija, tikrinami jos fizikiniai ir cheminiai rodikliai, jeigu reikia, mišinys taisomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

49. Pusgaminio tūris matuojamas metrologijos tarnybos nustatyta tvarka išmatuotomis talpyklomis pagal pritvirtintą graduotą skalę. Pagal įmonėje patvirtintą tvarką imami bandiniai iš kiekvienos pilstyti paruoštos pusgaminio talpyklos.

50. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

 

51. Jusliniai degtinės ir aromatizuotos degtinės rodikliai vertinami 10 balų sistema: 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

51.1. jusliniai degtinės ir aromatizuotos degtinės rodikliai ir jų įvertinimas balais:

 

Rodikliai

Rodiklio apibūdinimas

Įvertinimas balais

Pastaba

1. Skaidrumas ir spalva

1. Degtinė:

1.1. skaidrus, bespalvis, be nuosėdų ir priemaišų skystis su aiškiai matomu būdingu blizgesiu;

 

1.2. skaidrus, bespalvis, be nuosėdų ir priemaišų skystis, tačiau blizgesys nepakankamas;

 

 

1,9–2,0

(labai gerai)

 

 

1,7–1,8 (gerai)

 

 

 

1.3. skaidrus, bespalvis, be nuosėdų ir priemaišų skystis, tačiau be būdingo blizgesio.

 

2. Aromatizuota degtinė:

 

2.1. skaidrus, bespalvis ar turintis kvapiosios ar dažomosios medžiagos spalvą, be nuosėdų ir priemaišų skystis su aiškiai matomu būdingu blizgesiu;

 

2.2. skaidrus, bespalvis ar turintis kvapiosios ar dažomosios medžiagos spalvą, be nuosėdų ir priemaišų skystis, tačiau blizgesys nepakankamas;

 

2.3. skaidrus, bespalvis ar turintis kvapiosios ar dažomosios medžiagos spalvą, be nuosėdų ir priemaišų skystis, tačiau be būdingo blizgesio.

1,5–1,6 (patenkinamai)

 

 

 

 

 

1,9–2,0

(labai gerai)

 

 

 

1,7–1,8 (gerai)

 

 

 

 

1,5–1,6 (patenkinamai)

Aromatizuotose degtinėse, kurios aromatizuotos vaisių sultimis, laikymo metu gali susidaryti nedidelis kiekis sulčių kilmės nuosėdų. Šiuo atveju jusliniai rodikliai „skaidrumas ir spalva“ vertinami „patenkinamai“

2. Aromatas

2.1. būdingas gaminiui, aiškiai juntamas;

2.2. būdingas gaminiui, geras;

2.3. būdingas gaminiui, tačiau menkai juntamas;

2.4. nebūdingas gaminiui, turi pašalinį nemalonų kvapą.

3,64,0 (labai gerai)

3,03,5 (gerai)

2,52,9 (patenkinamai)

 

<2,5 (blogai)

 

 

brokuojama

3. Skonis

3.1. būdingas gaminiui, grynas, švelnus;

3.2. būdingas gaminiui, tačiau truputį aštresnis;

3.3. būdingas gaminiui, tačiau aštrus, deginantis;

3.4. nebūdingas gaminiui, turi pašalinį nemalonų prieskonį.

3,64,0 (labai gerai)

3,03,5 (gerai)

 

2,52,9 (patenkinamai)

<2,5 (blogai)

 

 

brokuojama

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

51.2. juslinių rodiklių įvertinimo rezultatai susumuojami ir gaunamas bendrasis įvertinimas:

Įvertinimas

Balų suma

Įvertinimo sąlygos

Labai gerai

9,2-10,0

Visi rodikliai įvertinti „labai gerai“

Gerai

8,0-9,1

Rodikliai įvertinti tik „labai gerai“ ir „gerai“

Patenkinamai

6,5-7,9

Rodikliai įvertinti tik „labai gerai“, „gerai“ ir „patenkinamai“

Blogai

Mažiau kaip 6,5

Bent vienas rodiklis įvertintas „blogai“

 

VII. TRAUKTINIŲ, LIKERIŲ IR BALZAMŲ GAMYBOS PROCESAI, KOKYBĖS RODIKLIAI IR JŲ ĮVERTINIMAS

 

52. Gaminant trauktines, likerius ir balzamus taikomos šios tvarkymo ir technologijos operacijos:

52.1. pagrindinių ir kitų žaliavų priėmimas;

52.2. vandens ruošimas;

52.3. sulčių ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

52.4. antpilų ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

52.5. aromatizuotų spiritų ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

52.6. cukraus sirupo ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

52.7. karamelės ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

52.8. mišinio ruošimas ir jo taisymas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

52.9. mišinio šaldymas ir (ar) stabilizavimas kitais būdais, ir (ar) brandinimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

52.10. mišinio stabilizavimas ir (ar) filtravimas;

52.11. išpilstymas ir įforminimas.

53. Etilo alkoholis ir etilo alkoholio turinčios žaliavos priimamos pagal šio reglamento 27 punkto reikalavimus, kitos žaliavos - pagal šio reglamento 28 punkto reikalavimus.

54. Vanduo ruošiamas pagal šio reglamento šio reglamento 29 punkto reikalavimus.

55. Trauktinių, likerių ir balzamų gamybai naudojamos natūralios, spirituotos (konservuotos etilo alkoholiu), fermentuotos spirituotos ir koncentruotos sultys.

Sultys konservuojamos pridedant į jas ne daugiau kaip 25 tūrio proc. etilo alkoholio. Sultis spirituojant atliekamos šios operacijos:

55.1. sulčių ir etilo alkoholio supylimas į talpyklą;

55.2. sulčių ir etilo alkoholio maišymas, kol gaunamas vienalytis skystis;

55.3. spirituotų sulčių fizinių ir cheminių rodiklių tikrinimas;

55.4. spirituotų sulčių skaidrinimas ir stabilizavimas pagal šio reglamento 1 priedo 6 punkte nurodytų taisyklių reikalavimus;

55.5. spirituotų sulčių nupylimas nuo nuosėdų;

55.6. nuosėdų padavimas į neatitiktinio produkto talpyklą;

55.7. nuosėdų padavimas į distiliatorių;

55.8. etilo alkoholio išgarinimas iš nuosėdų ir gauto distiliato kiekio išmatavimas.

56. Spirituotos sultys laikomos emaliuotose, nerūdijančio plieno arba ąžuolinėse talpyklose. Prie kiekvienos talpyklos turi būti lentelė, kurioje nurodomas sulčių pavadinimas, tūris (dekalitrais), pagaminimo data, etilo alkoholio koncentracija, bendrasis ekstrakto kiekis, rūgščių ir cukraus kiekis.

57. Antpilai ruošiami iš džiovintų kvapiųjų ir kitokių leidžiamų vartoti maistui augalų, šviežių ir/ar džiovintų vaisių, uogų, ekstrahuojant juos etilo alkoholio ir vandens mišiniais. Ekstrahavimui naudojamas (30–90) tūrio proc. etilo alkoholio ir vandens mišinys. Priklausomai nuo ekstrahuojamų augalų, žaliavų ir mišinio santykis būna nuo 1:1 iki 1:20. Antpilai suteikia gėrimui būdingą panaudotų žaliavų aromatą ir skonį.

Antpilai gali būti ruošiami:

57.1. ąžuolinėse, emaliuotose arba nerūdijančio plieno talpyklose, žaliavas užpilant etilo alkoholio ir vandens mišiniu ir maišant rankiniu būdu ne mažiau kaip vieną kartą per parą. Etilo alkoholio likutis iš žaliavų išgarinamas perkrovus žaliavas į distiliatorių ar analogiško veikimo aparatą;

57.2. specialiuose ekstrahavimo aparatuose, žaliavas maišant siurbliu. Šiuo atveju etilo alkoholio likutis iš žaliavų išgarinamas tame pačiame ekstrahatoriuje;

57.3. kitais būdais, jeigu juos taikant antpilų skonio ir aromato savybės išlieka tokios pačios, kaip ir ekstrahuojant šio reglamento 57.1 ar 57.2 punktuose nurodytais būdais.

58. Antpilų ruošimo procesas susideda iš:

58.1. žaliavų priėmimo ir apskaitos;

58.2. žaliavų rūšiavimo;

58.3. žaliavų smulkinimo;

58.4. žaliavų pakrovimo;

58.5. etilo alkoholio ir vandens mišinio ruošimo;

58.6. mišinio užpylimo ir ekstrahavimo (pirmasis užpylimas);

58.7. antpilo perpumpavimo į metrologijos tarnybos nustatyta tvarka išmatuotas talpyklas ir saugojimo;

58.8. etilo alkoholio ir vandens mišinio antrojo užpylimo ir ekstrahavimo (jeigu numatyta receptūroje ar technologijos instrukcijoje);

58.9. antpilo perpumpavimo į metrologijos tarnybos nustatyta tvarka išmatuotas talpyklas ir saugojimo;

58.10. etilo alkoholio išgarinimo iš likusių žaliavų;

58.11. gauto distiliato kiekio išmatavimo metrologijos tarnybos nustatyta tvarka išmatuotomis talpyklomis ir apskaitos.

59. Aromatizuoti spiritai išskiriami distiliuojant aromatinių ir prieskoninių augalų ar eterinių aliejų mišinius su etilo alkoholio ir vandens mišiniu.

Žaliavos gaminant aromatizuotus spiritus paruošiamos kaip ir gaminant antpilus.

Paruoštos žaliavos sukraunamos į distiliavimo aparato virintuvą, užpilamos (40–60) tūrio proc. etilo alkoholio ir vandens mišiniu ir palaikomos technologijos instrukcijoje nustatytą laiką, po to distiliuojama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

60. Gali būti taikomas kombinuotas antpilo ir aromatizuoto spirito ruošimo būdas:

60.1. paruoštos žaliavos sukraunamos į distiliavimo aparato virintuvą, užpilamos etilo alkoholio ir vandens mišiniu ir laikomos receptūroje ar technologijos instrukcijoje nustatytą laiką;

60.2. nupilamas vadinamasis pirmojo užpylimo antpilas, kuris naudojamas gėrimų mišinių gamybai;

60.3. žaliavos užpilamos (40–60) tūrio proc. etilo alkoholio ir vandens mišiniu ir distiliuojama atmosferiniame slėgyje arba vakuume. Vakuuminis būdas taikomas, kai žaliavose yra karščiui neatsparių junginių.

61. Ruošiant aromatizuotą spiritą iš eterinio aliejaus, jis ištirpinamas receptūroje ar technologijos instrukcijoje nurodytos koncentracijos etilo alkoholio ir vandens mišinyje ir distiliuojamas.

Aromatizuoto spirito išeiga sudaro (50–60) proc. nuo distiliuojamo tirpalo kiekio. Etilo alkoholio koncentracija aromatizuotame spirite (75–80) tūrio proc.

62. Antpilai ir aromatizuoti spiritai laikomi sandariai uždarytose emaliuotose, nerūdijančio plieno talpyklose ar kituose induose, kurie yra pagaminti iš Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų institucijų leidžiamų naudoti medžiagų.

63. Gėrimų gamybai naudojami įvairios koncentracijos cukraus sirupai. Tradiciškai naudojami sirupai, kurių koncentracija 65,8 (1 l sirupo = 869,3 g cukraus) ar 73,2 masės proc. (1 l sirupo = 1000,95 g cukraus). Cukraus sirupas gaminamas iš cukraus karštuoju ar šaltuoju būdu.

Ruošiant sirupą karštuoju būdu cukrus ištirpinamas verdančiame vandenyje virimo katile su garų apgaubu ir maišykle ir verdamas ne ilgiau kaip 35 min. Verdant 73,2 masės proc. sirupą į jį gali būti pridedama 0,08 proc. nuo cukraus masės citrinų arba druskos rūgšties. Karštas sirupas filtruojamas ir atvėsinamas iki (15-20) °C.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

64. Invertuotasis cukraus sirupas gaminamas karštuoju būdu, naudojant inversijai citrinų arba druskos rūgštį.

Sirupas pakaitinamas iki (95–100) oC temperatūros, į jį supilamas 10 proc. koncentracijos citrinų rūgšties tirpalas (1–1,5 kg rūgšties 1 t cukraus) arba druskos rūgšties tirpalas (600 cm3 koncentruotos rūgšties 1 t cukraus). Inversijos trukmė su citrinų rūgštimi (maišant) apie 2 val., su druskos rūgštimi – 20 min.

Paruoštas sirupas filtruojamas, atvėsinamas iki (15–20) oC ir perpumpuojamas į saugojimo talpyklas.

65. Karamelė gaminama specialiuose virimo aparatuose su maišykle, kuriuose cukrus kaitinamas iki 160 °C temperatūros ir periodiškai maišomas. Po to 10–20 min. nuolat maišant temperatūra padidinama iki (175-180) °C. Išjungus kaitinimą, masė maišant (10–15) min. skiedžiama 60 oC vandeniu). Tirpalui atvėsus iki (60–65) oC, jis perpumpuojamas į saugojimo talpyklas.

Karamelės išeiga sudaro (105–108) masės proc. nuo įdėto cukraus kiekio. Jos lyginamasis tankis 20 oC turi būti 1,35.

66. Mišiniai trauktinėms, likeriams ir balzamams ruošiami emaliuotose ar nerūdijančio plieno talpyklose. Paruošus mišinį, paimamas bandinys ir nustatomi jo fizikiniai ir cheminiai rodikliai pagal kiekvieno gaminio receptūrą. Jeigu bent vienas rodiklis neatitinka receptūros reikalavimų, mišinys taisomas, pripilant į jį trūkstamų sudedamųjų dalių. Trauktinių, likerių ir balzamų mišinys koreguojamas pagal etilo alkoholio, vandens, cukraus, rūgšties kiekį ir mišinio spalvą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

67. Mišiniai gali būti laikomi technologijos instrukcijoje numatytą laiką jų ruošimo talpyklose ir po to filtruojami presais su įvairių rūšių filtro kartonu ir kitais filtravimo įrenginiais. Mišinys filtruojamas tol, kol pasiekiamas nustatytas skaidrumo lygis. Skaidrus filtratas paduodamas į pusgaminio talpyklas. Paimamas bandinys ir nustatomi gėrimo receptūroje nurodyti fizikiniai ir cheminiai rodikliai. Jeigu bent vienas rodiklis neatitinka reikalavimų, mišinys taisomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

68. Trauktinių, likerių ir balzamų juslinėms savybėms pagerinti jie gali būti brandinami ąžuolinėse statinėse arba talpyklose technologijos instrukcijoje numatytomis sąlygomis. Įvertinant gaminio tūrio padidėjimą dėl šilumos (šio reglamento 4 priedas), rekomenduojama užpildyti apie 95 procentus talpyklos tūrio. Brandinimo metu pusgaminio etilo alkoholio koncentracija sumažėja, todėl į brandinti skirtą mišinį priklausomai nuo jo kategorijos, brandinimo trukmės ir brandinimo talpyklos (naudota tam pačiam gėrimui, nauja ar specialiai apdorota po kitos kategorijos gėrimo brandinimo) rekomenduojama pilti (0,5-3,0) proc. daugiau etilo alkoholio, negu numatyta receptūroje.

Subrandintas pusgaminis filtruojamas ir išpilstomas. Neatitiktinis produktas, distiliatai, talpyklų plovimo skystis surenkami tam tikrose talpyklose ir perdirbami pagal įmonėje nustatytą tvarką.

69. Trauktinių, likerių ir balzamų stabilumui pagerinti ir nuskaidrinti taikomi fizikiniai ir cheminiai būdai:

69.1. taikant fizikinį būdą, mišinys šaldomas ir išlaikomas pagal įmonėje patvirtintą technologijos instrukciją. Po to bandinys filtruojamas ir tikrinamas jo stabilumas minusinės temperatūros sąlygomis. Rekomenduojama mišinį palaikyti ne mažiau kaip 48 val. minus (8–12) °C temperatūroje, po to patikrinti jo stabilumą (0–5) oC temperatūroje. Jeigu bandinys nesusidrumsčia, mišinys dekantuojamas (nupilamas nuo nuosėdų) ir filtruojamas;

69.2. taikant cheminį būdą, naudojami adsorbentai: baltymų medžiagos (želatina, žuvų klijai), tirpusis polivinilpirolidonas, bentonitas ir kitos Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų institucijų leidžiamos pagalbinės technologinio proceso medžiagos.

70. Jusliniai šiame skyriuje apibrėžtų gėrimų rodikliai vertinami 10 balų sistema:

70.1. jusliniai spiritinių gėrimų rodikliai ir jų įvertinimas balais

Rodikliai

Rodiklių apibūdinimas

Įvertinimas balais

Pastaba

1. Skaidrumas ir spalva

1.1. skaidrus, ryškios ir gaminiui būdingos spalvos, be nuosėdų ir priemaišų skystis su būdingu blizgesiu;

1,9–2,0 (labai gerai)

 

 

1.2. skaidrus, gaminiui būdingos spalvos, be nuosėdų ir priemaišų skystis, be būdingo blizgesio;

1,7–1,8 (gerai)

 

 

1.3. skaidrus, be nuosėdų ir priemaišų skystis, nelabai ryškios spalvos ir be būdingo blizgesio;

1,6–1,5 (patenkinamai)

Gėrimuose, kurių sudėtyje yra medaus, vaisių sulčių ir (arba) vyno, laikymo metu gali susidaryti nedidelis kiekis medaus, sulčių ir (arba) vyno medžiagų kilmės nuosėdų. Šiuo atveju jusliniai rodikliai „skaidrumas ir spalva“ vertinami „patenkinamai“

 

1.4. drumstas, nebūdingos gaminiui spalvos skystis.

< 1,5 (blogai)

brokuojama

2. Aromatas

2.1. būdingas gaminiui, aiškiai juntamas;

3,6-4,0 (labai gerai)

 

 

2.2. būdingas gaminiui, geras;

3,0-3,5 (gerai)

 

 

2.3. būdingas gaminiui, tačiau menkai juntamas;

2,5-2,9 (patenkinamai)

 

 

2.4. nebūdingas gaminiui, turi pašalinį kvapą.

< 2,5 (blogai)

brokuojama

3. Skonis

3.1. harmoningas, suderintas, būdingas gaminiui;

3,6-4,0 (labai gerai)

 

 

3.2. geras, grynas, būdingas gaminiui;

3,0-3,5 (gerai)

 

 

3.3. būdingas gaminiui, tačiau menkai išreikštas;

2,5-2,9 (patenkinamai)

 

 

3.4. nebūdingas gaminiui, su pašaliniu prieskoniu.

< 2,5 (blogai)

brokuojama

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

70.2. bendrasis įvertinimas gaunamas susumavus atskirų juslinių rodiklių įvertinimo rodiklius

Įvertinimas

Balų suma

Įvertinimo sąlygos

Labai gerai

9,2-10,0

Visi rodikliai įvertinti „labai gerai“

Gerai

7,8-9,1

Rodikliai įvertinti tik „labai gerai“ ir „gerai“

Patenkinamai

6,5-7,7

Rodikliai įvertinti tik „labai gerai“, „gerai“ ir „patenkinamai“

Blogai

Mažiau nei 6,5

Bent vienas rodiklis įvertintas „blogai“

 

701. Leidžiami maksimalūs fizikinių ir cheminių rodiklių nuokrypiai:

701.1. etilo alkoholio – 0,3 tūrio procento;

701.2. bendrojo ekstrakto ar cukraus kiekio:

gėrimuose, kuriuose bendrojo ekstrakto ar cukraus yra ne daugiau kaip 200 g/l– 3 g/l;

gėrimuose, kuriuose bendrojo ekstrakto ar cukraus yra ne mažiau kaip 200 g/l ir ne daugiau kaip 300 g/l – 6 g/l;

gėrimuose, kuriuose bendrojo ekstrakto ar cukraus yra daugiau kaip 300 g/l– 8 g/l;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

701.3. titruojamųjų rūgščių, perskaičiuotų į citrinų rūgštį, ne daugiau kaip 0,5 g/l

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

 

VIII. STIPRAUS GRŪDŲ GĖRIMO GAMYBOS PROCESAI, KOKYBĖS RODIKLIAI IR JŲ ĮVERTINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

71. Gaminant stiprų grūdų gėrimą taikomos šios tvarkymo ir technologijos operacijos:

71.1. grūdų priėmimas ir saugojimas;

71.2. grūdų smulkinimas (malimas);

71.3. raugalo paruošimas;

71.4. pirmasis ir antrasis distiliavimas;

71.5. apdorojimas šalčiu;

71.6. filtravimas;

71.7. brandinimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

71.8. vandens paruošimas

71.9. distiliato ir vandens mišinio darymas;

71.10. išpilstymas ir įforminimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

72. Grūdai priimami, sveriami, paimamas bandinys ištirti ir supilami į grūdų talpyklas pagal Grūdų, naudojamų etilo alkoholio gamybai, apskaitos ir sandėliavimo taisyklių (šio reglamento 1 priedo 11 punktas) tam tikrų skyrių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

 

73. Susmulkinta ir su vandeniu sumaišyta grūdų masė (tyrė) ruošiama periodiniu būdu. Į tyrės ruošimo talpyklą pirmiausia įpilama HN 24:2003 (šio reglamento 1 priedo 14 punktas) reikalavimus atitinkančio vandens, jis pakaitinamas, suberiami miltai ir masė išmaišoma mechanine maišykle. Krakmolas sucukrinamas amilogliukozidazės fermentais Į sucukrintą masę supilamos paruoštos mielės ir fermentuojama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

 

74. Sufermentuotas raugalas distiliuojamas tiesioginiais garais (pirmasis distiliavimas). Gautas distiliatas distiliuojamas antrąkart, kaitinant netiesioginiais garais (šilumokaityje). Antrojo distiliavimo metu atskiriamos trys frakcijos:

pirmoji – šalutinių produktų frakcija;

antroji - pagrindinė frakcija;

trečioji - liekamoji, kuri grąžinama į raugalą pirmajam distiliavimui.

Pagrindinės frakcijos kiekis nustatomas eksperimentiniu būdu pagal juslines gėrimo savybes, etilo alkoholio koncentraciją ir kitus rodiklius. Pagrindinės frakcijos negali būti mažiau, nei nustatyta 1 priedo 4 punkte nurodytose normose.

75. Pagrindinė stipraus grūdų gėrimo frakcija išmatuojama metrologijos tarnybos nustatyta tvarka išmatuotais saikikliais (jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

76. Stipraus grūdų gėrimo pusgaminis stabilizuojamas apdorojant šalčiu. Pusgaminis atšaldomas šilumokaityje ir išlaikomas termiškai izoliuotoje talpykloje pagal technologijos instrukcijoje nustatytus reikalavimus. Pusgaminis filtruojamas pagal 32 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

77. Stipraus grūdų gėrimo pusgaminis gali būti brandinamas, išlaikant ąžuolinėse statinėse arba talpyklose su ąžuolo drožlėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

771. Į pagrindinę stipraus grūdų gėrimo frakciją (stipraus grūdų gėrimo pusgaminį) gali būti pridedama pagal šio reglamento 29 punkto reikalavimus specialiai paruošto vandens. Gautas mišinys gali būti filtruojamas pagal 32 punkto reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-132, 2006-04-04, Žin., 2006, Nr. 40-1442 (2006-04-11), i. k. 1062330ISAK003D-132

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

78. Paruošti ir patikrinti laboratorijoje gaminiai perduodami pilstymo padalinio materialiai atsakingiems darbuotojams metrologijos tarnybų nustatyta tvarka išmatuotomis talpyklomis tik po to, kai įmonės laboratorija paima bandinius pagal įmonėje patvirtintas apskaitos taisykles.

79. Stipraus grūdų gėrimo kokybės rodikliai turi atitikti šio reglamento 6 priede nustatytus rodiklius; jusliniams rodikliams įvertinti taikoma šio reglamento 51 punkte nustatyta metodika.

 

IX. IŠPILSTYMAS IR ĮFORMINIMAS

 

80. Kiekvienoje įmonėje vadovas tvirtina gėrimų išpilstymo ir įforminimo instrukciją. Instrukcijos nuostatos turi garantuoti pagamintų gėrimų saugą ir atitiktį galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimams. Gėrimai prieš išpilstant filtruojami. Išpilstant gėrimus įvertinamas gėrimo išsiplėtimo nuo šilumos koeficientas (šio reglamento 4 priedas).

81. Pilstymo padalinyje atliekamos šios operacijos:

81.1. pusgaminis priimamas iš gamybos padalinių;

81.2. buteliai plaunami, skalaujami arba prapučiami oru;

81.3. pusgaminis išpilstomas į butelius;

81.4. buteliai ženklinami ir pakuojami;

81.5. gėrimai atiduodami į gatavos produkcijos sandėlį.

82. Paruošti pusgaminiai priduodami metrologijos tarnybos nustatyta tvarka išmatuotose ir kalibruotose talpyklose pagal sugraduotą lygio matavimo skalę pagal įmonės vadovo patvirtintas instrukcijas. Matuojama pusgaminio temperatūra, įvertinama gėrimo išsiplėtimo nuo šilumos koeficientas (4 priedas).

83. Prieš priduodant pusgaminius išpilstyti, iš kiekvienos talpyklos imamas bandinys kokybės rodikliams nustatyti.

84. Gaminių, kurių kokybė patvirtinta laboratorijos išduotu kokybės pažymėjimu, perdavimas ir priėmimas įforminamas nustatytos formos dokumentais.

85. Gėrimai pilstomi į stiklinius butelius, krištolo, keraminius ar kitus indus, pagamintus iš šio reglamento 1 priedo 27 punkte nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ir šio reglamento 1 priedo 13 punkte nurodytos higienos normos reikalavimus atitinkančių medžiagų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

86. Buteliai plaunami, skalaujami arba prapučiami oru. Jei buteliai prieš plovimą dezinfekuojami, naudojamos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka autorizuoti ar registruoti biocidai. Jeigu nauji buteliai yra sandariai įpakuoti ir įmonės laboratorija patvirtina, kad jie švarūs, gali būti neplaunami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

87. Pusgaminiai pilstomi automatais, pusautomačiais ar rankiniu būdu, tik gavus laboratorijos kokybės pažymėjimą arba žymą apie kokybės atitikimą, jeigu taip numatyta įmonės vadovo patvirtintoje instrukcijoje.

88. Pripilti gėrimų buteliai sandariai užkemšami kamščiais, pagamintais iš šio reglamento 1 priedo 27 punkte nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ir šio reglamento 1 priedo 13 punkte nurodytos higienos normos reikalavimus atitinkančių medžiagų. Apvertus užkimštą butelį, jo turinys neturi prasiskverbti pro kamštį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

89. Pripilti ir užkimšti buteliai tikrinami apžiūrint vizualiai ir (ar) brokavimo automatuose. Brokavimo automatą aptarnaujantis operatorius atskiria iš srauto butelius:

su neskaidriu gėrimu,

su pašalinėmis priemaišomis,

įdužusius,

nepripiltus, nepilnai pripiltus ar perpildytus,

nesandariai užkimštus ar neužkimštus.

Atskirtų butelių turinys išpilamas į neatitiktinio produkto surinkimo talpyklas ir grąžinamas perdirbti.

90. Ant kiekvieno gėrimo butelio užklijuojama ar kitu būdu pritvirtinama etiketė (priekinė etiketė). Papildomai gali būti užklijuojama ar kitu būdu pritvirtinama kontretiketė (užpakalinė etiketė) ir koloretė (kaklelio etiketė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

91. Pagal įmonėje nustatytą tvarką gėrimai ženklinami specialiais žymenimis pagal teisės aktų reikalavimus.

92. Buteliai į dėžes pakuojami automatais arba rankiniu būdu išpilstymo padalinyje arba produkcijos sandėlyje. Produkcija atiduodama į sandėlį pagal apskaitos taisykles, nurodytas šio reglamento 1 priedo 3 ir 9 punktuose.

 

X. PREKINIS PATEIKIMAS

 

93. Gėrimą galima laikyti pardavimui ir parduoti vartotojui, jeigu jis atitinka šio reglamento, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. Šiame techniniame reglamente nurodytų gėrimų ženklinimas, pateikimas vartotojams ir reklamavimas turi atitikti šio reglamento nuostatas, šio reglamento 1 priedo 2, 20 ir 21 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius alkoholinių gėrimų ženklinimą.

94. Gėrimas, parduodamas vartotojams ir priskirtas vienai iš šio reglamento II skyriuje išvardytų gėrimų kategorijų, turi atitikti tai kategorijai nustatytus reikalavimus. Jeigu gėrimas pagamintas iš tai gėrimų kategorijai nustatytų žaliavų taikant nustatytus gamybos procesus, tačiau neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jis negali būti apibūdinamas šio reglamento II skyriuje nurodytais pavadinimais.

95. Gėrimai ženklinami pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 (šio reglamento 1 priedo 2 punktas), Reglamento (ES) 2019/787 (šio reglamento 1 priedo 21 punktas), Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 (šio reglamento 1 priedo 28 punktas), HN 119:2014 (šio reglamento 1 priedo 20 punktas), šio reglamento 96 punkto, kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių alkoholinių gėrimų ženklinimą, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

96. Gėrimų ženklinimo reikalavimai:

96.1. gėrimo pavadinimas turi atitikti kategoriją pagal šio reglamento II skyrių;

96.2. sudedamųjų dalių (ingredientų) sąrašas mažėjimo eile pagal jų kiekį (degtinei nebūtina nurodyti tų žaliavų, kurios naudojamos tik tokiais kiekiais, kurie iš esmės nekeičia degtinės juslinių savybių; šiuo atveju gali būti nurodyta tik etilo alkoholio rūšis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

96.3. jeigu sudėtiniame spiritinio gėrimo pavadinime yra žodis „balzamas“, tuomet šio termino papildomai nurodyti nereikia;

96.4. ženklinant šio reglamento 6 punkte apibrėžtą spiritinį gėrimą „balzamas“ būtina nurodyti „spiritinis gėrimas“;

96.5. gėrimo sudėtiniame pavadinime draudžiama vartoti terminą „balzamas“, jei spiritinis gėrimas yra mažesnės nei 35 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos;

96.6. negalima vartoti maisto produkto sudėtinėje sąvokoje ar daryti užuominos į spiritinio gėrimo terminą „balzamas“, išskyrus atvejus, kai jame esantis etilo alkoholis gaunamas vien tik iš balzamo;

96.7. Apibūdinant, pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus, turinčius geografines nuorodas, gali būti naudojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) saugomų geografinių nuorodų simbolis, patvirtintas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 7 dalį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-198, 2005-04-07, Žin., 2005, Nr. 48-1595 (2005-04-14); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-198

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

97. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

98. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

99. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-132, 2006-04-04, Žin., 2006, Nr. 40-1442 (2006-04-11), i. k. 1062330ISAK003D-132

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

100. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

101. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

102. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

103. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

104. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

105. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

106. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

XI. GAMINIŲ SAUGA

 

107. Kiekvienoje įmonėje turi būti parengta ir vykdoma gaminių saugos valdymo ir užtikrinimo sistema pagal HN15:2003 maisto higienos bendruosius reikalavimus (šio reglamento 1 priedo 12 punktas). Tokią sistemą sudaro būtinosios programos ir rizikos veiksnių svarbiųjų valdymo taškų programa (RVASVT).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

 

XII. GAMYBOS ATLIEKOS, VANDENS NUOTEKOS IR APLINKOS TARŠA

 

108. Gėrimų gamyboje susidarančios žaliavų, žaliavų sudedamųjų dalių ir naudojamų medžiagų atliekos surenkamos ir tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

109. Gėrimų gamybos metu surinktas neatitiktinis produktas perdirbamas distiliuojant, jeigu kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitaip.

110. Butelių duženos surenkamos ir laikomos specialiai tam skirtose vietose. Tokiose duženose negali būti metalinių ir kitų pašalinių priemaišų. Stiklo duženos utilizuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

111. Vaisių, uogų ir kitų augalinių žaliavų atliekos, išgarinus iš jų etilo alkoholį, panaudojamos gyvulių šėrimui arba išvežamos į sąvartyną.

112. Panaudotas vanduo išpilamas į vietinius kanalizacijos tinklus pagal sutartyje su savivaldybe ar kitomis įgaliotomis institucijomis nustatytas sąlygas. Vandens nuotekų tarša turi neviršyti nustatytų rodiklių. Distiliavimo proceso ir technologines atliekas į bendrąjį kanalizacijos tinklą išpilti draudžiama. Jeigu įmonėje keičiami technologijos ar kiti tvarkymo procesai, dėl kurių keičiasi vandens nuotekų kiekis ir panaudoto vandens taršos rodikliai, apie tai turi būti pranešama nustatyta tvarka.

Technologijos ir kitų procesų metu susidarančių išlakų į atmosferą tarša turi neviršyti nustatytų taršos rodiklių.

113. Visos atliekos, nuotekos ir atmosferą teršiančios medžiagos turi būti tvarkomos pagal Lietuvoje galiojančius gamtos apsaugos teisės aktus. Kiekvienas gamintojas privalo turėti Gamtos išteklių naudojimo leidimą, išduotą pagal Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087), ir už aplinkos teršimą mokėti mokesčius.

114. Stipraus grūdų gėrimo gamybos metu surinkta I frakcija, t. y. šalutinis produktas, susidedantis iš aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metanolio, denatūruojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

 

XIII. ŽMONIŲ SAUGA

 

115. Visi gėrimų gamybos ir tvarkymo procesai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų. Kiekvienoje įmonėje turi būti parengtos išsamios darbo saugos instrukcijos ir tvarkoma kita teisės aktais numatyta dokumentacija.

 

XIV. SPIRITINIAMS GĖRIMAMS TAIKOMŲ NUOSTATŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

116. Spiritinių gėrimų gamintojai bei jų pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminamų ir parduodamų gėrimų prekinis pateikimas atitiktų šio reglamento reikalavimus.

117. Kiekvienai gėrimų siuntai įmonė gamintoja privalo išduoti atitiktį patvirtinančius dokumentus, parengtus pagal šio reglamento 1 priedo 22 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus.

118. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atitinkamoms institucijoms pareikalavus, turi būti pateikiama informacija apie gėrimų gamybos technologiją ir procesus, gamybai panaudotų žaliavų ir medžiagų sudėtį, kokybę bei kilmę.

119. Atitiktį patvirtinantieji dokumentai išduodami bei saugomi pagal šio reglamento 1 priedo 23 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus.

1191. Žemės ūkio ministerija yra kompetentinga institucija, atsakinga už šio reglamento, Reglamento (EB) Nr. 110/2008 (šio reglamento 1 priedo 2 punktas) ir Reglamento (ES) 2019/787 (šio reglamento 1 priedo 21 punktas) įgyvendinimą.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra kompetentinga institucija, atsakinga už spiritinių gėrimų kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 12 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (ES) 2019/787 13 straipsnio 6 dalį, 39 straipsnio 1 ir 2 dalis, 40 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį (šio reglamento 1 priedo 2 ir 21 punktai).

Ministerija Europos Komisijai praneša Reglamento (ES) 2019/787 taikymui būtiną informaciją, įskaitant paskirtų kompetentingų spiritinių gėrimų kontrolės institucijų pavadinimus ir adresus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 13 straipsnio 6 dalyje ir 39 straipsnio 3 dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

120. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS

GEOGRAFINĖS NUORODOS

Geografinės nuorodos registravimo paraiškos teikimo reikalavimai

 

121. Siekdama įregistruoti spiritinio gėrimo pavadinimą Europos Komisijos tvarkomame Spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registre, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/787 33 straipsnyje, pareiškėjų grupė pateikia ministerijai geografinės nuorodos registravimo paraišką, susijusią su Lietuvoje esančia geografine vietove, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2019/787 23 ir 24 straipsniuose.

122. Paraiška ir visi su ja susiję dokumentai pateikiami spausdintiniu būdu ir (arba) elektroninėje laikmenoje arba siunčiama elektroniniu paštu MS Word ir PDF formatais.

 

Geografinės nuorodos registravimo paraiškos nagrinėjimas nacionaliniu lygiu ir pateikimas Europos Komisijai

 

123. Ministerija ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo geografinės nuorodos registravimo paraiškos gavimo datos patikrina, ar paraiška atitinka Reglamento (ES) 2019/787 23 straipsnio reikalavimus, ir pateikia ją vertinti Saugomų nuorodų ekspertų komitetui, kuris sudaromas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – komitetas). Prireikus ministerija gali paprašyti pareiškėjų grupės papildyti arba patikslinti paraiškos dokumentus. Tokiu atveju minėtas 2 mėnesių terminas iš naujo pradedamas skaičiuoti nuo papildomų arba patikslintų dokumentų gavimo dienos.

124. Komitetas ne vėliau kaip per 2 mėnesius išnagrinėja geografinės nuorodos registravimo paraišką ir teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas ministerijai dėl paraiškos pagrįstumo ir atitikties Reglamento (ES) 2019/787 reikalavimams.

125. Jeigu išvados neigiamos, ministerija per 15 kalendorinių dienų nuo išvadų gavimo dienos grąžina geografinės nuorodos registravimo paraišką pareiškėjų grupei pataisyti arba atmeta ją, nurodydama atmetimo priežastis ir apskundimo galimybes. Ištaisyta ar papildyta paraiška vėl gali būti teikiama ministerijai.

126. Jeigu išvados teigiamos, ministerija per 15 kalendorinių dienų apie tai informuoja pareiškėjų grupę ir paraišką skelbia ministerijos interneto svetainėje, tokiu būdu inicijuodama nacionalinę prieštaravimo procedūrą.

127. Jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos paskelbimo iš bet kurio fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisėtą interesą ir gyvenančio ar įsisteigusio Lietuvos teritorijoje, ministerijoje:

127.1. gaunamas prieštaravimas dėl geografinės nuorodos registravimo paraiškos, ministerija patikrina jį ir per 15 kalendorinių dienų pateikia komitetui, kuris per 2 mėnesius pateikia rekomendacinio pobūdžio išvadas. Gavusi komiteto išvadas, ministerija per 15 kalendorinių dienų išnagrinėja gauto prieštaravimo priimtinumą pagal Reglamento (ES) 2019/787 28 straipsnyje nurodytus kriterijus ir priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Ministerija per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja prieštaravimą atsiuntusį asmenį apie prieštaravimo nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus;

127.2. prieštaravimas negaunamas arba pagal šio reglamento 127.1 papunktyje nustatytą tvarką buvo priimtas sprendimas prieštaravimą atmesti, priimamas ministerijos kanclerio potvarkis, kuriame nurodoma, kad paraiška atitinka Reglamento (ES) 2019/787 reikalavimus, ir kuris kartu su aktualia gėrimo produkto specifikacijos redakcija skelbiamas ministerijos interneto svetainėje, nurodant, kad bet kuris teisėtą interesą turintis fizinis ar juridinis asmuo turi galimybę jį apskųsti.

128. Jeigu pagal šio reglamento 127.1 papunktyje nustatytą tvarką įvertinusi gautą prieštaravimą ministerija nusprendžia, kad prieštaravimas, gautas iš fizinio arba juridinio asmens, kuris ne trumpiau kaip penkerius metus iki šio reglamento 126 punkte nurodytos paskelbimo dienos teisėtai prekiavo atitinkamais produktais, naudodamas atitinkamus pavadinimus, yra priimtinas, priimamas ministerijos kanclerio potvarkis, kuriame nurodoma, kad paraiška atitinka Reglamento (ES) 2019/787 reikalavimus, ir pateikiami priimtini prieštaravimai. Šis potvarkis kartu su gėrimo produkto specifikacija skelbiami ministerijos interneto svetainėje, nurodant, kad bet kuris teisėtą interesą turintis fizinis ar juridinis asmuo turi galimybę jį apskųsti.

129. Jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo ministerijos kanclerio potvarkio, nurodyto šio reglamento 127.2 papunktyje arba 128 punkte, paskelbimo iš bet kurio fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisėtą interesą, skundas dėl jo:

129.1. negaunamas, ministerija per 15 kalendorinių dienų perduoda Europos Komisijai dokumentus, nurodytus Reglamento (ES) 2019/787 23 straipsnyje, ir informuoja ją apie priimtinus prieštaravimus, jeigu jie buvo gauti;

129.2. gaunamas, ministerija pagal šio reglamento 127.1 papunktyje nustatytą tvarką išnagrinėja jo pagrįstumą:

129.2.1. jei skundas pagrįstas, ministerija per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja skundą atsiuntusį asmenį apie skundo tyrimo rezultatus ir priimtus sprendimus, o geografinės nuorodos registravimo paraišką grąžina pareiškėjų grupei papildyti arba patikslinti paraiškos dokumentus ir vėl pateikti ministerijai, kuri ją nagrinėja pagal šio reglamento 127.1 papunktyje nustatytą tvarką;

129.2.2. jei skundas atmetamas, ministerija per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja skundą atsiuntusį asmenį apie skundo tyrimo rezultatus ir priimtus sprendimus bei jų apskundimo galimybes, o Europos Komisijai perduoda dokumentus, nurodytus Reglamento (ES) 2019/787 23 straipsnyje, informuodama ją apie priimtinus prieštaravimus, jeigu jie buvo gauti.

130. Ministerija nuolat informuoja Europos Komisiją apie visus nacionalinius teismo procesus, kurie gali turėti įtakos registravimo procedūrai.

131. Ministerija užtikrina, kad ministerijos interneto svetainėje būtų tinkamai paskelbta gėrimo produkto specifikacijos redakcija, kuria remdamasi Europos Komisija priima sprendimą pagal Reglamento (ES) 2019/787 26 straipsnį.

 

Prieštaravimas geografinės nuorodos registravimo paraiškai po jos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje

 

132. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisėtą interesą ir gyvenantys ar įsisteigę Lietuvos Respublikos teritorijoje, gali teikti ministerijai pranešimą apie prieštaravimą ir pagrįstą prieštaravimą dėl kitų valstybių pateiktų geografinių nuorodų registravimo paraiškų per 3 mėnesius nuo jų paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. Pranešime apie prieštaravimą pareiškiama, kad paraiška gali pažeisti Reglamento (ES) 2019/787 nustatytus reikalavimus. Pranešimas apie prieštaravimą, kuriame nėra tokio pareiškimo, nenagrinėjamas.

133. Ministerija, gavusi šio reglamento 132 punkte nurodytą pagrįstą prieštaravimą, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atitinkamos geografinės nuorodos registravimo paraiškos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje dienos pateikia Europos Komisijai pranešimą apie prieštaravimą, kuriame nurodo, kad geografinės nuorodos registravimo paraiška gali pažeisti Reglamento (ES) 2019/787 reikalavimus.

134. Ministerija pagal šio reglamento 127.1 papunktyje nurodytą tvarką išnagrinėjusi pagrįstą prieštaravimą geografinės nuorodos registravimo paraiškai, gavusi komiteto išvadą ir nustačiusi, kad jis pagal Reglamento (ES) 2019/787 28 straipsnį yra priimtinas, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo atitinkamos registravimo paraiškos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje dienos pateikia Europos Komisijai pagrįstą prieštaravimo pareiškimą.

135. Ministerija, gavusi Europos Komisijos raginimą suinteresuotoms šalims pradėti konsultacijas dėl pateikto prieštaravimo, tariasi su kitos valstybės atsakinga institucija ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo konsultacijų pabaigos informuoja Europos Komisiją apie konsultacijų rezultatus, pateikdama visą susijusią informaciją, kurios pagrindu priimtas tam tikras sprendimas. Suinteresuoti asmenys ministerijai paprašius turi pateikti konsultacijoms reikalingą informaciją.

136. Europos Komisijos priimti geografinės nuorodos registravimo aktai ir sprendimai dėl atmetimo skelbiami ES oficialiajame leidinyje. Registravimo aktu geografinei nuorodai suteikiama Reglamento (ES) 2019/787 21 straipsnyje nurodyta apsauga.

 

Geografinę nuorodą turinčio spiritinio gėrimo produkto specifikacijos pakeitimas

 

137. Bet kuri teisėtą interesą turinti pareiškėjų grupė gali teikti ministerijai paraišką iš dalies pakeisti geografinę nuorodą turinčio spiritinio gėrimo produkto specifikaciją. Paraiškoje apibūdinami prašomi pakeitimai ir nurodomos jų priežastys.

138. Jeigu pagal Reglamento (ES) 2019/787 31 straipsnio 2 dalies a) punkto ir 3 dalies nuostatas pakeitimai yra ES masto, produkto specifikacijos pakeitimo paraiškai taikomi šio reglamento 121–135 punktų reikalavimai. ES masto pakeitimus tvirtina Europos Komisija. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia aktualią produkto specifikaciją.

139. Jeigu siūlomi pakeitimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 31 straipsnio 2 dalies b) punkto ir atitinkamas 3 dalies nuostatas laikytini standartiniais, ministerijos kanclerio potvarkiu pripažįstama, kad pakeitimo paraiška atitinka Reglamento (ES) 2019/787 reikalavimus ir apie tai ministerija viešai paskelbia ministerijos interneto svetainėje, kurioje skelbiama pakeista produkto specifikacija, nurodydama, kad bet kuris teisėtą interesą turintis fizinis ar juridinis asmuo turi galimybę ministerijos kanclerio potvarkį apskųsti. Jeigu per 15 kalendorinių dienų nuo ministerijos kanclerio potvarkio paskelbimo skundas dėl priimto sprendimo:

139.1. negaunamas, apie pakeitimus ir jų priežastis ministerija informuoja Europos Komisiją, o ministerijos interneto svetainėje skelbiama aktuali produkto specifikacija;

139.2. gaunamas, ministerija, pagal šio reglamento 127.1 papunktyje nurodytą tvarką gavusi komiteto išvadą, išnagrinėja jo pagrįstumą ir priima sprendimus dėl tolesnių veiksmų. Ministerija informuoja skundą atsiuntusį asmenį apie skundo tyrimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

 

Spiritinio gėrimo geografinės nuorodos registracijos panaikinimas

 

140. Bet kuris teisėtą interesą turintis Lietuvos fizinis ar juridinis asmuo gali kreiptis į ministeriją su pagrįstu prašymu panaikinti spiritinio gėrimo geografinės nuorodos registraciją.

141. Ministerija, gavusi prašymą panaikinti geografinės nuorodos registraciją ir nustačiusi jo pagrįstumą, mutatis mutandis vykdo šio reglamento 121–135 punktuose nustatytą procedūrą ir teikia Europos Komisijai prašymą ir susijusius dokumentus dėl registracijos panaikinimo.

 

Atitikties geografinės nuorodos produkto specifikacijai kontrolė

 

142. Atitikties spiritinių gėrimų geografinių nuorodų produkto specifikacijoms kontrolę prieš patiekiant produktą rinkai pagal Reglamento (ES) 2019/787 38 straipsnio 2 dalį atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – tarnyba).

Ministerija viešai skelbia pirmoje pastraipoje nurodytos kompetentingos institucijos pavadinimą ir adresą.

143. Tikrinimo procedūras, jų dažnumą, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų vartojimo apribojimus ir kitas priemones nustato tarnyba, suderinusi su ministerija. Tikrinimų išlaidas padengia gėrimo, įtraukto į Spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registrą, gamintojai. Tarnyba savo interneto svetainėje skelbia aktualų ūkio subjektų, gaminančių spiritinius gėrimus su geografine nuoroda, sąrašą.

144. Metinė tarnybos atliktos kontrolės ataskaita, pateikiant duomenis apie geografinę nuorodą turinčių spiritinių gėrimų gamintojus, gamybos apimtis ir kitą susijusią informaciją, raštu  ar el. paštu teikiama ministerijai iki ateinančių metų vasario 1 d.

145. Jeigu tarnyba nustato, kad spiritinių gėrimų geografinę nuorodą turintis produktas neatitinka produkto specifikacijos reikalavimų, ji nedelsdama raštu  ar el. paštu informuoja ministeriją apie neatitiktis ir veiksmus, kurių buvo imtasi, siekiant šias neatitiktis pašalinti.

146. Ministerija, gavusi iš tarnybos informaciją apie geografinę nuorodą turinčio gėrimo neatitiktį produkto specifikacijos reikalavimams, gali pareikšti oficialų įspėjimą, laikinai sustabdyti geografinės nuorodos naudojimą arba inicijuoti komiteto posėdį, kuriame būtų svarstomas siūlymas Europos Komisijai dėl registracijos panaikinimo pagal Reglamento (ES) 2019/787 32 straipsnio nuostatas.

 

Spiritinių gėrimų su geografine nuoroda pavadinimų naudojimo rinkoje kontrolė

 

147. Spiritinių gėrimų su geografine nuoroda pavadinimų naudojimo kontrolę rinkoje (toliau – pavadinimų naudojimo kontrolė) pagal Reglamento (ES) 2019/787 39straipsnio 1 ir 2 dalis atlieka tarnyba.

148. Pavadinimų naudojimo kontrolės procedūras, jų dažnumą, spiritinių gėrimų geografinės nuorodos vartojimo apribojimus ir kitas priemones pagal Reglamento (ES) 2019/787 nuostatas nustato tarnyba, suderinusi su ministerija. Metinė atliktos pavadinimų naudojimo kontrolės ataskaita, pateikiant duomenis apie nustatytus pažeidimus ir taikytas priemones, raštu  ar el. paštu teikiama ministerijai iki ateinančių metų vasario 1 d.

 

Kitų valstybių pateiktų skundų nagrinėjimo tvarka

 

149. Ministerija, gavusi kitos valstybės atsakingos institucijos skundą dėl Lietuvoje gaminamo spiritinio gėrimo neatitikties geografinės nuorodos produkto specifikacijos reikalavimams, nedelsdama informuoja tarnybą.

150. Tarnyba atlieka gėrimo atitikties produkto specifikacijai įvertinimą ir apie tikrinimo rezultatus informuoja ministeriją.

151. Ministerija rengia komiteto posėdį, kuriame apsvarsto skundo pagrįstumą, ir, remdamasi tarnybos tyrimo rezultatais, numato būtinus veiksmus. Ministerija informuoja skundą atsiuntusią kitos valstybės atsakingą instituciją apie skundo tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi.

Papildyta skyriumi:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos                Respublikinio mitybos centro

2003 m. kovo 5 d. raštu Nr. B6-(1.8.)-378                 2003 m. kovo 3 d. raštu Nr. 02-132

______________

 

Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio

pateikimo techninio reglamento

1 priedas

 

PRIVALOMOSIOS NUORODOS

 

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin.,1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

 

2. 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/335 (OL 2019 L 60, p. 3).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

21. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (OL 2019 L 130, p. 1).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

3. Etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 610 (Žin., 1997, Nr. 105-2662).

4. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, išpilstymo, saugojimo ir transportavimo maksimaliai leistinų nuostolių normos, patvirtintos žemės ūkio ministro 2000 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 22 (Žin., 2000, Nr. 9-232).

5. Apdoroto tabako ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 (Žin., 2004, Nr. 56-1942)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

 

6. Vaisių ir uogų vyno, vaisių ir uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 171 (Žin., 2001, Nr. 45-1605).

7. Vyno žaliavų apskaitos taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 32 (Žin., 2000, Nr. 13-331).

8. Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir registravimo taisyklės, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 285 (Žin., 1997, Nr. 43-1063).

9. Nedenatūruoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 (Žin., 1998, Nr. 52-1433; 2004, Nr. 38-1226).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

 

10. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin. 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

 

10. 2000 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 31 tomas, p. 124) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/635 (OL 2016 L 108, p. 1).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

11. Grūdų, naudojamų etilo alkoholio gamybai, apskaitos ir sandėliavimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-601 (Žin., 2004, Nr. 163-5963)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

 

12. Lietuvos higienos norma HN 15: 2005 „Maisto higiena“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 (Žin., 2005, Nr. 110-4023).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

13. Lietuvos higienos norma HN 16: 2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-371 (Žin., 2006, Nr. 58-2069).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

14. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

 

15. Lietuvos higienos norma HN 53:2010 „Leidžiami vartoti maisto priedai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-108 (Žin., 2010, Nr. 21-1009).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

16. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin. 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

 

17. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

 

17. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei direktyvą 2000/13/EB (OL 2008 L 354, p. 34), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1649 (OL 2018 L 275, p. 7).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

18. Tarptautinės alkoholio stiprumo matavimo lentelės. Pasaulinė teisinės metrologijos organizacija. Vertimas iš prancūzų k., Kaunas, „Technologija“, 2002. (Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 208 „Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-147).

19. Etilo alkoholio kiekio nustatymo vandens ir alkoholio tirpaluose lentelės. Sudarytojas standartizacijos technikos komitetas „Fermentacijos produktai“, Kaunas, „Technologija“, 2001.

20. Lietuvos higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

21. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

21. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentu (ES 2018/1497 (OL 2018 L 253, p. 36).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

22. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 (Žin., 2008, Nr. 18-666)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

23. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklės, taikomos parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 (Žin., 2008, Nr. 18-666)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

24. Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087).

25. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87 p. 109).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

 

26. 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/290 (OL 2018 L 55, p. 27).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

27. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

 

28. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Papildyta punktu:

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

 

28. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2283 (OL 2015 L 327, p. 1).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

29. Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

30. Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3D-25 „Dėl Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninio reglamento patvirtinimo.

______________

Papildyta punktu:

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2010-09-12

Priedo naikinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

 

 

Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio

pateikimo techninio reglamento

3 priedas

 

ETILO ALKOHOLIO IR VANDENS MIŠINIO FILTRAVIMO BEI VALYMO IR AKTYVINTŲ ANGLIŲ REGENERAVIMO PROCESAI IR PARAMETRAI

 

1. Filtravimo bateriją sudaro pirminiai kvarco smėlio filtrai, aktyvintų anglių kolona (viena, dvi ar trys) ir antriniai kvarco smėlio filtrai. Gaminio kokybei pagerinti papildomai gali būti naudojami membraniniai filtrai.

2. Pirminiais kvarco smėlio filtrais atskiriamos mišinio mechaninės priemaišos. Pirminiai ir antriniai kvarco smėlio filtrai užpildomi 0,5-3,0 mm (nenutrūkstamojo veikimo) arba 1-5 mm (periodinio veikimo) dalelių dydžio kvarco smėliu. Gali būti naudojamas ir labiau susmulkintas smėlis. Žemių, molio ir kalkių priemaišų filtruose neturi būti. Į smėlio filtrus patenkančio mišinio srautas prateka iš viršaus į apačią 30-60 dekalitrų per valandą greičiu. Jeigu pradinės pirminiais kvarco smėlio filtrais išvalytos filtrato porcijos būna drumstos, jos grąžinamos į mišinio ruošimo skyrių (grąžinamasis neatitiktinis produktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

3. Aktyvintų anglių filtruose adsorbuojamos organinės priemaišos, katalizuojami kai kurie oksidacijos procesai ir dėl to pagerėja jusliniai degtinės rodikliai. Taikomas vienos ir dviejų pakopų mišinio valymas aktyvintomis anglimis. Taikant dviejų pakopų būdą, mišinys pirmiausia maišomas su aktyvintomis anglimis mišinio ruošimo talpykloje apie 30 min; po to per anglių surinkimo filtrą perpumpuojamas į slėgio rezervuarą. Antrosios pakopos metu mišinys filtruojamas aktyvintų anglių kolonoje. Taikant vienos pakopos būdą, mišinys apdorojamas tik aktyvintų anglių kolonoje. Mišinys iš pirminių kvarco smėlio filtrų į aktyvintų anglių koloną lėtai paduodamas iš apačios į viršų. Pripildžius koloną, patikrinama mišinio etilo alkoholio koncentracija. Dėl etilo alkoholio įsigėrimo į aktyvintas anglis filtravimo proceso pradžioje filtrato koncentracija būna mažesnė už nustatytąją, todėl jis išpilamas atgal į mišinio talpą. Kad anglis prisisotintų alkoholio, mišinys užpildytoje kolonoje palaikomas 1-2 val., išpilamas atgal į mišinio talpyklą ir kolona vėl pripildoma mišinio. Pasiekus reikiamą etilo alkoholio koncentraciją, mišinys patenka į kvarco smėlio filtrus. Mišinio valymo aktyvintų anglių kolonoje greitis nustatomas eksperimentiniu būdu priklausomai nuo filtruotos degtinės juslinių rodiklių. Jeigu filtrato jusliniai rodikliai negerėja, procesą reikia sulėtinti. Jeigu jusliniai rodikliai negerėja ir lėtinant greitį, reikia regeneruoti aktyvintas anglis. Papildomu aktyvintų anglių darbo efektyvumo rodikliu naudojamas degtinės ir valomo mišinio oksidacijos trukmės skirtumas 20 °C, kuris turi būti ne mažesnis kaip 2 min. Jei šis skirtumas mažesnis, o aktyvintų anglių aktyvumas pagal acto rūgšties adsorbciją yra mažesnis negu 15 vnt., aktyvintos anglys keičiamos arba regeneruojamos.

4. Ilgiau nenaudojant aktyvintų anglių kolonos, joje gali padidėti aldehidų kiekis. Jei ilgesnės prastovos neišvengiamos, mišinio srauto greitis filtravimo baterijoje maksimaliai sumažinamas (iki 3-5 dal/val.). Po to, pradedant darbą visu pajėgumu, pirmosios filtrato porcijos išpilamos į grąžinamojo neatitiktinio produkto talpyklą, kol filtruojamo mišinio kokybė atitiks reikalavimus, arba degtinė iš kolonų išpilama atgal į mišinio ruošimo talpyklą ir po to iš anglių nudistiliuojamas etilo alkoholis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

5. Kvarco smėlio filtrai sulaiko smulkias dispersines aktyvintų anglių daleles ir suteikia degtinei skaidrumą. Jei pradinės kvarco smėlio filtrais išvalytos filtrato porcijos būna drumstos, jos grąžinamos į mišinio ruošimo skyrių perdirbti.

6. Gali būti taikomi ir kiti etilo alkoholio ir vandens mišinio apdorojimo būdai gaminant degtinę. Pavyzdžiui, naudojant modifikuotą krakmolą etilo alkoholio ir vandens mišinys maišomas mišinio ruošimo talpykloje su specialiai paruoštu modifikuotu krakmolu ir palaikomas tam tikrą laiką. Po to jis filtruojamas, sudedami receptūros komponentai, taisomas ir išpilstomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

 

7. Nedidelio našumo įmonėse, siekiant išvengti aktyvintų anglių kolonos prastovų, gali būti taikomas supaprastintas vienos pakopos statinis mišinio apdorojimo būdas, kai mišinys apdorojamas aktyvintomis anglimis pačioje mišinio ruošimo talpykloje. Apdorojimo parametrai (aktyvintų anglių kiekis, maišymo ir išlaikymo trukmė ir kt.) ir po apdorojimo anglimis taikomi filtravimo procesai turi būti tokie, kad gautos degtinės rodikliai nebūtų blogesni už aukščiau aprašyto dinaminio valymo ir filtravimo proceso metu gaunamus analogiškus rodiklius. Mėginio oksidacijos trukmė po apdorojimo anglimis turi padidėti ne mažiau kaip 2 min. Galima taikyti ir kitokius filtravimo per aktyvintas anglis būdus, pvz., panaudojant filtravimo diskus, kolonėles, anglies filtro kartoną bei kitas šiuolaikiškas sistemas.

8. Regeneruojant aktyvintas anglis garais, etilo alkoholio priemaišos (fuzeliai, esteriai, rūgštys, aldehidai ir kt.) termiškai desorbuojamos ir pašalinamos. Naudojamų garų parametrai priklauso nuo kolonos konstrukcinių savybių. Naudojant perkaitintus garus, jų temperatūra neturi viršyti 200 °C (titano kolonoms - 140 °C), slėgis kolonoje neturi viršyti 0,07 MPa. Kondensuojamo distiliato temperatūra neturi viršyti 18 °C. Regeneravimo metu periodiškai tikrinama etilo alkoholio koncentracija; kai ji sumažėja iki nulio, kondensatas nukreipiamas į kanalizaciją ir padidinamas į koloną paduodamų garų kiekis.

9. Regeneruojant cheminiu būdu, anglys plaunamos 0,4-0,5 proc. kalio permanganato tirpalu, paruoštu iš suminkštinto vandens, prieš tai nudistiliavus iš kolonos etilo alkoholį garais ir ją atvėsinus iki 30-40 °C. Kolona pripilama regeneravimo tirpalo, palaikoma 30 min. ir tirpalas išpilamas; procedūra pakartojama antrą kartą ir po to kolona plaunama minkštintu vandeniu 10-15 min., kol išnyksta rožinė spalva. Pabaigoje į koloną 30 min. paduodami 105-110 °C garai.

10. Smėlio filtrai ne rečiau kaip du kartus per metus išardomi arba, jeigu reikia, kvarco smėlio frakcijos surenkamos atskirai ir pirmiausia plaunamos minkštintu vandeniu, po to praplaunamos 2–3 proc. druskos rūgšties tirpalu ir vėl plaunamos minkštintu vandeniu. Prieš išardant filtrus iš jų išleidžiamas etilo alkoholio ir vandens mišinys į sumaišymo talpyklą, po to smėlis praplaunamas minkštintu vandeniu, kuris surenkamas į neatitiktinio produkto talpą. Pripildžius filtrus išplauto smėlio, pirmosios etilo alkoholio ir vandens mišinio porcijos išpilamos į distiliuojamo neatitiktinio produkto talpyklą.

______________

 

Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio

pateikimo techninio reglamento

4 priedas

 

SPIRITINIŲ GĖRIMŲ IŠSIPLĖTIMO NUO ŠILUMOS KOEFICIENTAI

 

1. Spiritinių gėrimų grupės, nustatant išsiplėtimo nuo šilumos koeficientus, pateiktos šio priedo 3 punkte. Spiritinių gėrimų, kurių parametrai neapibrėžti lentelėse, atitikimą konkrečiai grupei nustato laboratorijos vadovas pagal alkoholio ir cukraus kiekį.

 

Grupės numeris

Etilo alkoholio kiekis, tūrio proc.

Cukraus kiekis, g/100 ml

1

40–45

50

2

44–45

34–35

3

40–45

25–38

4

40

35–40

5

35

35–43

6

30–38

20–40

7

25–30

35–40

8

25–30

25–30

9

25–30

20–25

10

25

40–45

11

22–25

13–20

12

22–24

8–10

13

20

25

14

17–22

10–40

15

18

28–30

16

18

25–35

17

35–37

18

40

19

42–43

20

45–47

7–16

21

38–39

22

15–17

20–30

23

15–17

35–39

24

36–40

7–10

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

2. Degtinių išsiplėtimo nuo šilumos koeficientai

 

Temperatūra, °C

38-41 tūrio proc., kai taros tūris, l

45 tūrio proc.,

0,5 l

50 tūrio proc.,

0,5 l

0,25

0,5

0,7

0,75–0,76

1,0

35

+ 2,8

+ 5,6

+ 7,8

+ 8,4

+ 11,2

+ 5,8

+ 6,8

34

+ 2,6

+ 5,2

+ 7,2

+ 7,8

+ 10,4

+ 5,4

+ 5,9

33

+ 2,4

+ 4,8

+ 6,7

+ 7,2

+ 9,6

+ 5,0

+ 5,4

32

+ 2,2

+ 4,4

+ 6,2

+ 6,6

+ 8,8

+ 4,6

+ 5,0

31

+ 2,0

+ 4,0

+ 5,6

+ 6,0

+ 8,0

+ 4,2

+ 4,6

30

+ 1,8

+ 3,6

+ 5,0

+ 5,4

+ 7,2

+ 3,7

+ 4,2

29

+ 1,6

+ 3,3

+ 4,6

+ 4,9

+ 6,6

+ 3,4

+ 3,7

28

+ 1,4

+ 2,9

+ 4,0

+ 4,3

+ 5,8

+ 3,1

+ 3,8

27

+ 1,3

+ 2,5

+ 3,5

+ 3,8

+ 5,0

+ 2,7

+ 2,8

26

+ 1,1

+ 2,1

+ 2,9

+ 3,2

+ 4,2

+ 2,3

+ 2,5

25

+ 0,9

+ 1,6

+ 2,2

+ 2,5

+ 3,2

+ 1,9

+ 2,0

24

+ 0,7

+ 1,4

+ 1,9

+ 2,1

+ 2,8

+ 1,5

+ 1,6

23

+ 0,5

+ 1,1

+ 1,5

+ 1,6

+ 2,2

+ 1,2

+ 1,2

22

+ 0,4

+ 0,7

+ 1,0

+ 1,1

+ 1,4

+ 0,8

+ 0,8

21

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6

+ 0,8

+ 0,5

+ 0,4

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

– 0,2

– 0,3

– 0,4

– 0,5

– 0,6

– 0,4

– 0,4

18

– 0,4

– 0,7

– 1,0

– 1,1

– 1,4

– 0,8

– 0,8

17

– 0,5

– 1,0

– 1,4

– 1,5

– 2,0

– 1,2

– 1,2

16

– 0,7

– 1,4

– 2,0

– 2,1

– 2,8

– 1,6

– 1,6

15

– 0,9

– 1,7

– 2,4

– 2,6

– 3,4

– 2,0

– 2,0

14

– 1,0

– 2,1

– 2,9

– 3,1

– 4,2

– 2,3

– 2,4

13

– 1,2

– 2,4

– 3,3

– 3,6

– 4,8

– 2,6

– 2,8

12

– 1,4

– 2,7

– 3,8

– 4,1

– 5,4

– 2,9

– 3,2

11

– 1,5

– 3,1

– 4,3

– 4,6

– 6,2

– 3,3

– 3,6

10

– 1,7

– 3,4

– 4,8

– 5,1

– 6,8

– 3,6

– 3,9

9

– 1,9

– 3,7

– 5,2

– 5,6

– 7,4

– 3,9

– 4,3

8

– 2,0

– 4,0

– 5,6

– 6,0

– 8,0

– 4,2

– 4,7

7

– 2,2

– 4,3

– 6,0

– 6,5

– 8,6

– 4,5

– 5,1

6

– 2,3

– 4,7

– 6,6

– 7,0

– 9,4

– 4,8

– 5,5

5

– 2,5

– 5,0

– 7,0

– 7,5

– 10,0

– 5,1

– 5,8

4

– 2,6

– 5,3

– 7,4

– 7,9

– 10,6

– 5,4

– 6,2

3

– 2,8

– 5,6

– 7,8

– 8,4

– 11,2

– 5,7

– 6,6

2

– 3,0

– 5,9

– 8,3

– 8,9

– 11,8

– 6,0

– 7,0

1

– 3,1

– 6,2

– 8,7

– 9,3

– 12,4

– 6,3

– 7,3

0

– 3,3

– ,5

– 9,1

– 9,8

– 13,0

– 6,6

– 7,7

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

3. Kitų spiritinių gėrimų išsiplėtimo nuo šilumos koeficientai, kai taros tūris yra 0,5 l

t, °C

Grupės numeriai

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

35

+  5,4

+ 5,4

+ 5,3

+ 5,2

+ 4,9

+ 4,8

+ 4,7

+ 4,4

+ 4,3

+ 4,1

+ 4,0

+ 3,9

+ 3,8

+ 3,6

+ 3,6

+ 3,5

+ 5,0

+ 5,5

+ 5,7

+ 5,8

+ 5,0

+ 2,5

+ 3,09

+ 5,44

34

5,1

5,0

4,9

4,8

4,6

4,5

4,4

4,1

4,0

3,8

3,7

3,6

3,6

3,4

3,3

3,2

4,8

5,1

5,3

5,4

4,7

2,38

2,86

5,05

33

4,7

4,7

4,6

4,4

4,2

4,2

4,1

3,8

3,7

3,5

3,4

3,3

3,3

3,1

3,0

3,0

4,7

4,7

4,9

5,0

4,4

2,19

2,63

4,66

32

4,3

4,3

4,2

4,1

3,7

3,9

3,7

3,5

3,4

3,2

3,1

3,0

3,0

2,8

2,8

2,7

4,0

4,3

4,5

4,6

4,0

2,00

2,39

4,27

31

3,9

3,8

3,8

3,7

3,5

3,5

3,4

3,2

3,1

2,9

2,9

2,8

2,7

2,5

2,5

2,5

3,6

3,9

4,1

4,2

3,7

1,81

2,16

3,88

30

3,6

3,5

3,5

3,4

3,2

3,2

3,1

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,5

2,3

2,3

2,2

3,3

3,6

3,7

3,7

3,4

1,62

1,93

3,49

29

3,2

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

3,0

3,2

3,3

3,4

3,3

1,45

1,71

3,14

28

2,8

2,8

2,8

2,7

2,5

2,3

2,5

2,3

2,2

2,1

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

2,6

2,9

3,0

3,1

2,7

1,28

1,49

2,79

27

2,4

2,4

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,6

1,6

1,6

2,3

2,5

2,6

2,7

2,3

1,10

1,27

2,44

26

2,1

2,1

2.0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

2,0

2,1

2,2

2,3

2,0

0,93

1,05

2,08

25

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,6

1,8

1,8

1,9

1,7

0,75

0,83

1,73

24

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

1,3

1,4

1,5

1,5

1,3

0,61

0,66

1,38

23

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

1,0

1,1

1,1

1,2

1,0

0,46

0,49

1,04

22

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,8

0,7

0,30

0,30

0,69

21

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,3

0,15

0,16

0,34

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

19

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,3

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,3

– 0.13

– 0,18

– 0,33

18

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,7

0,8

0,8

0,6

0,26

0,37

0,66

17

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9

1,1

1,1

1,2

0,9

0,39

0,58

0,99

16

1,4

1,4

1,4

1,4

1,2

1,2

1,2

1,1

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

1,3

1,4

1,5

1,6

1,3

0,52

0,75

1,33

15

1,7

1,7

1,7

1,7

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

0,9

1,6

1,8

1,8

2,0

1,6

0,65

0,93

1,66

14

2,1

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,9

2,1

2,2

2,3

1,9

0,75

1,10

1,98

13

2,4

2,4

2,4

2,3

2,1

2,2

2,0

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

2,2

2,5

2,5

2,6

2,2

0,86

1,27

2,29

12

2,7

2,7

2,7

2,6

2,3

2,6

2,3

2,1

1,9

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

1,4

1,4

2,5

2,8

2,9

2,9

2,5

0,97

1,43

2,61

11

3,1

3,0

2,9

2,9

2,7

2,8

2,5

2,3

2,2

2,0

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

2,8

3,1

3,2

3,3

2,8

1,07

1,60

2,93

10

3,4

3,4

3,3

3,2

2,9

2,9

2,7

2,5

2,4

2,2

2,1

2,0

2,0

1,8

1,7,

1,7

3,0

3,4

3,6

3,6

3,1

1,18

1,77

3,30

______________

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

 

Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio

pateikimo techninio reglamento

5 priedas

 

REIKALINGAS VANDENS KIEKIS VANDENS-ETILO ALKOHOLIO MIŠINIAMS PARUOŠTI

 

Vandens etilo alkoholio mišinio koncentracija tūrio proc., esant 20 oC

 

Vandens kiekis, kurį reikia sumaišyti su 100 tūrio vienetų etilo alkoholio, kai jo koncentracija tūrio proc. 20 oC temperatūroje yra:

 

95,0

95,1

95,2

95,3

95,4

95,5

95,6

95,7

95,8

95,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

62,92

65,71

68,62

71,60

74,71

77,91

81,23

84,66

88,23

91,91

95,76

99,75

103,90

108,21

112,71

117,42

122,32

127,43

132,79

138,40

144,26

150,45

156,93

163,77

170,95

178,55

186,61

195,12

204,12

213,74

224,01

234,52

246,21

258,77

272,25

286,83

303,07

319,73

338,46

358,92

381,40

406,27

433,93

464,79

499,62

539,30

63,11

65,90

68,82

71,80

74,91

78,12

81,44

84,87

88,45

92,13

95,99

99,98

104,13

108,45

112,95

117,67

122,57

127,69

133,05

138,67

144,54

150,73

157,22

164,07

171,26

178,86

186,93

195,46

204,46

214,09

224,37

234,93

246,63

259,21

272,71

287,30

303,51

320,25

338,99

359,48

381,99

406,88

434,38

465,48

500,35

540,05

63,30

66,10

69,02

72,00

75,12

78,33

81,65

85,09

88,67

92,36

96,21

100,21

104,37

108,69

113,20

117,92

122,83

127,95

133,32

138,94

144,81

151,02

157,51

164,37

171,56

179,18

187,25

195,80

204,80

214,44

224,73

235,34

247,05

259,64

273,17

287,77

303,96

320,77

339,53

360,04

382,58

407,50

435,23

466,16

501,08

540,80

63,49

66,29

69,21

72,20

75,32

78,53

81,86

85,31

88,88

92,53

96,44

100,44

104,60

108,93

113,44

118,17

123,08

128,21

133,59

139,21

145,09

151,30

157,80

164,66

171,87

179,49

187,58

196,14

205,14

214,79

225,10

235,75

247,47

260,08

273,62

288,24

304,41

321,29

340,06

360,59

383,16

408,11

435,87

468,85

501,80

541,50

63,69

66,49

69,41

72,41

75,53

78,74

82,07

85,52

89,10

92,80

96,67

100,67

104,84

109,17

113,69

118,42

123,34

128,47

133,85

139,48

145,37

151,58

158,09

164,96

172,17

179,81

187,90

196,48

205,48

215,14

225,46

236,16

247,89

260,52

274,07

288,71

304,85

321,81

340,59

361,15

383,75

408,72

436,52

467,54

502,53

542,30

63,88

66,68

69,61

72,61

75,73

78,95

82,28

85,74

89,32

93,02

96,89

100,90

105,07

109,41

113,93

118,67

123,59

128,73

134,12

139,76

145,65

151,87

158,38

165,26

172,48

180,12

188,22

196,81

205,82

215,49

225,82

236,57

248,32

260,96

274,53

289,19

305,30

322,33

341,13

361,71

384,34

409,34

437,17

468,23

503,26

543,05

64,07

66,88

69,81

72,81

75,94

79,16

82,50

85,95

89,54

93,25

97,12

101,14

105,31

109,65

114,18

118,92

123,85

128,99

134,38

140,03

145,92

152,16

158,68

165,56

172,79

180,43

188,54

197,15

206,17

215,84

226,18

236,97

248,74

261,39

274,98

289,66

305,74

322,85

341,66

362,27

384,93

409,95

437,82

468,91

503,99

543,79

64,26

67,07

70,01

73,01

76,14

79,37

82,71

86,17

89,76

93,67

97,34

101,37

105,54

109,89

114,42

119,17

124,10

129,25

134,65

140,30

146,20

152,44

158,97

165,86

173,09

180,75

188,86

197,49

206,51

216,19

226,54

237,38

249,16

261,83

275,43

290,13

306,19

323,37

342,19

362,83

385,52

410,56

438,47

469,60

504,72

544,54

64,45

67,27

70,21

73,21

76,35

79,57

82,92

86,38

89,97

93,69

97,57

101,60

105,78

110,13

114,67

119,42

124,36

129,51

134,91

140,57

146,48

152,73

159,26

166,15

173,40

181,06

189,19

197,83

206,85

216,54

226,91

237,79

249,58

262,27

275,88

290,60

306,63

323,89

342,72

363,38

386,10

411,17

439,11

470,29

505,44

545,29

 

64,64

67,46

70,41

73,41

76,55

79,78

83,13

86,60

90,19

93,92

97,80

101,83

106,01

110,37

114,91

119,66

124,61

129,77

135,18

140,84

146,76

153,01

159,55

166,45

173,70

181,38

189,51

198,17

207,19

216,89

227,27

238,20

250,00

262,70

276,34

291,07

307,08

324,41

343,26

363,94

386,69

412,79

439,76

470,97

506,17

546,04

 

 

Vandens-etilo alkoholio mišinio koncentracija tūrio proc., esant 20 oC

 

Vandens kiekis, kurį reikia sumaišyti su 100 tūrio vienetų etilo alkoholio, kai jo koncentracija tūrio proc. 20 oC temperatūroje yra:

 

96,0

96,1

96,2

96,3

96,4

96,5

96,6

96,7

96,8

96,9

97,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

64,84

67,66

70,60

73,61

76,75

79,99

83,34

86,81

90,41

94,14

98,02

102,06

106,25

110,61

115,16

119,91

124,86

130,03

135,44

141,11

146,02

153,30

159,84

166,75

174,01

181,60

189,83

198,51

207,53

217,24

227,63

238,61

250,44

263,14

276,79

291,54

307,52

324,93

343,79

364,50

387,28

412,42

440,41

471,66

506,90

546,70

65,03

67,85

70,80

73,82

76,96

80,20

83,55

87,03

90,63

94,36

98,25

102,29

106,48

110,85

115,40

120,16

125,12

130,29

135,71

141,39

147,31

153,58

160,13

167,05

174,32

182,00

190,15

198,87

207,87

217,59

227,99

238,98

250,82

263,54

277,20

291,98

307,96

325,39

344,27

364,97

387,81

412,97

441,00

472,28

507,55

547,48

65,22

68,05

71,00

74,02

77,16

80,41

83,76

87,25

90,85

94,59

98,48

102,52

106,72

111,09

115,65

120,41

125,37

130,55

135,98

141,66

147,59

153,86

160,42

167,35

174,62

182,32

190,47

199,19

208,21

217,96

228,35

239,36

251,21

263,94

277,62

292,41

308,41

325,85

344,76

365,45

388,34

413,53

441,58

472,89

508,20

548,18

65,41

68,24

71,20

74,22

77,37

80,61

83,97

87,46

91,06

94,81

98,71

102,75

106,95

111,33

115,89

120,66

125,63

130,81

136,24

141,93

147,89

154,15

160,71

167,64

174,93

182,63

190,80

199,53

208,55

218,30

228,72

239,73

251,59

264,34

278,03

292,85

308,85

326,30

345,24

365,92

388,87

414,08

442,16

473,51

508,86

548,87

65,61

68,44

71,40

74,42

77,57

80,82

84,18

87,68

91,28

95,03

98,93

102,98

107,19

111,57

116,14

120,91

125,88

131,07

136,51

142,20

148,14

154,43

161,00

167,94

175,23

182,95

191,12

199,87

208,80

218,65

229,08,

240,10

251,98

264,74

278,44

293,29

309,30

326,75

345,72

366,40

389,40

414,64

442,75

474,13

509,51

549,57

65,80

68,63

71,60

74,62

77,78

81,03

84,39

87,89

91,50

95,25

99,16

103,21

107,42

111,81

116,38

121,16

126,14

131,33

136,77

142,47

148,42

154,72

161,29

168,24

175,54

183,26

191,44

200,20

209,23

219,00

229,44

240,48

252,36

265,14

278,86

293,73

309,74

327,21

346,21

366,87

389,93

415,19

443,33

474,75

510,16

550,26

65,99

68,83

71,80

74,82

77,98

81,24

84,61

88,11

91,72

95,48

99,39

103,45

107,66

112,05

116,63

121,41

126,39

131,59

137,04

142,74

148,70

155,00

161,59

168,54

175,85

183,57

191,76

200,54

209,58

219,35

229,80

240,85

252,74

265,53

279,27

294,16

310,18

327,66

346,69

367,34

390,45

415,74

443,91

475,36

510,81

550,95

66,19

69,02

71,99

75,02

78,19

81,45

84,82

88,32

91,94

95,70

99,62

103,68

107,89

112,29

116,87

121,66

126,64

131,85

137,30

143,01

148,98

155,29

161,88

168,84

176,15

183,89

192,08

200,88

209,92

219,70

230,16

241,22

253,13

265,93

279,68

294,60

310,63

328,12

347,17

367,82

390,98

416,30

444,50

475,98

511,46

551,65

66,38

69,22

72,19

75,23

78,39

81,65

85,03

88,54

92,15

95,92

99,84

103,91

108,13

112,53

117,12

121,91

126,90

132,11

137,57

143,29

149,25

155,57

162,17

169,13

176,46

184,20

192,41

201,22

210,26

220,05

230,53

241,59

253,51

266,13

280,09

295,04

311,07

328,57

347,65

368,29

391,53

416,95

445,08

476,60

512,12

552,34

66,57

69,41

72,39

75,43

78,59

81,86

85,24

88,75

92,37

96,15

100,07

104,14

108,36

112,77

117,36

122,16

127,15

132,37

137,83

143,56

149,53

155,85

162,46

169,43

176,76

184,52

192,73

201,56

210,60

220,40

230,89

241,96

253,90

266,73

280,51

295,47

311,52

329,03

348,14

368,77

392,04

417,41

445,67

477,21

512,77

553,04

66,77

69,61

72,59

75,63

78,80

82,07

85,45

88,97

92,59

96,37

100,30

104,37

108,60

113,01

117,61

122,41

127,41

132,63

138,10

143,83

149,81

156,14

162,75

169,73

177,07

184,83

193,05

201,90

210,94

220,75

231,25

242,34

254,30

267,13

280,93

295,91

311.96

329,48

348,62

369,24

392,57

417,96

446,25

477,83

513,42

553,73

 

Pavyzdys. Reikia pagaminti 600 dal 40 tūrio proc. koncentracijos etilo alkoholio ir vandens mišinį, naudojant 96 tūrio proc. koncentracijos etilo alkoholį. Pagal lentelę randame, kad, norint paruošti 40 tūrio proc. mišinį kiekvienam 100 dal 96 proc. koncentracijos etilo alkoholio, reikia pridėti 146,02 dal vandens esant 20o C temperatūrai. Taigi, norint paruošti 600 dal 40 tūrio proc. mišinio, reikia:

 

etilo alkoholio:

 

==250,0 dal;

 

vandens:

==365,05 dal

 

čia: x – etilo alkoholio kiekis, kurio reikia mišiniui paruošti, dal;

V – mišinio tūris, dal;

b – norima gauti vandens–etilo alkoholio mišinio koncentracija, tūrio proc.;

C – etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc.;

y –vandens kiekis, kurio reikia mišiniui paruošti, dal;

d – vandens kiekis dal, kurį reikia pridėti kiekvienam 100 dal 96 proc. koncentracijos etilo alkoholio, norint gauti reikiamos koncentracijos mišinį (randamas pagal lentelę).

______________

 

Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio

pateikimo techninio reglamento

6 priedas

 

STIPRAUS GRŪDŲ GĖRIMO KOKYBĖS RODIKLIAI

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

1. Jusliniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Charakteristika

Skaidrumas

Skaidrus, be nuosėdų ir pašalinių priemaišų skystis

Spalva

Bespalvis skystis; brandintas gėrimas gali būti šviesiai gintarinės spalvos

Skonis ir aromatas

Būdingas gamybai panaudotų grūdų kultūrai, be pašalinio prieskonio

 

2. Fizikiniai ir cheminiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

 

Etilo alkoholio kiekis, tūrio proc.

Ne mažiau kaip 35,0

Metilo alkoholio ne daugiau kaip g/l a. a.

0,15

Aldehidų, perskaičiuotų į acetaldehidą, ne daugiau kaip g/ l a. a.

0,5

Aukštesniųjų alkoholių (fuzelių), ne daugiau kaip g/l a. a.

8,0

Esterių, perskaičiuotų į etilacetatą, ne daugiau kaip g/l a. a.

0,5

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-201, 2003-05-16, Žin., 2003, Nr. 49-2184 (2003-05-21), i. k. 1032330ISAK003D-201

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-208, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 60-2155 (2004-04-24), i. k. 1042330ISAK003D-208

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-139, 2005-03-15, Žin., 2005, Nr. 36-1191 (2005-03-19); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-139

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-198, 2005-04-07, Žin., 2005, Nr. 48-1595 (2005-04-14); Žin., 2005, Nr. 58-0 (2005-05-07), i. k. 1052330ISAK003D-198

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D- 139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-526, 2005-11-11, Žin., 2005, Nr. 136-4899 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK003D-526

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-568, 2005-12-09, Žin., 2005, Nr. 145-5295 (2005-12-13), i. k. 1052330ISAK003D-568

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-132, 2006-04-04, Žin., 2006, Nr. 40-1442 (2006-04-11), i. k. 1062330ISAK003D-132

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-466, 2006-11-29, Žin., 2006, Nr. 131-4966 (2006-12-02), i. k. 1062330ISAK003D-466

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-267, 2007-05-31, Žin., 2007, Nr. 62-2393 (2007-06-05), i. k. 1072330ISAK003D-267

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-806, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5538 (2010-09-11), i. k. 1102330ISAK003D-806

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-23, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 10-457 (2011-01-25), i. k. 1112330ISAK0003D-23

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 "Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-691, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20064

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo