Suvestinė redakcija nuo 2014-04-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 34-1447, i. k. 1032270ISAK00000083

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ ĮSTATŲ IR ANTSTOLIŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSO PASKELBIMO

 

2003 m. balandžio 1 d. Nr. 83

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 47 straipsnio 2 dalies 5 punktu,

Įsakau paskelbti „Valstybės žiniose“ pridedamus:

1. Neteko galios nuo 2014-04-24

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-138, 2014-04-23, paskelbta TAR 2014-04-23, i. k. 2014-04654

 

2. Neteko galios nuo 2013-03-17

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-71, 2013-03-13, Žin. 2013, Nr. 28-1342 (2013-03-16), i. k. 1132270ISAK0001R-71

 

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS