Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 24-1002

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL VIEŠO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLUOSE NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONTROLĖS ir RIBOJAMOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PLATINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 5 d. Nr. 290

Vilnius

 

Įgyvendindama teisės derinimo priemonių 2002 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 (Žin., 2002, Nr. 25-910), 3.3.6-T3 priemonę ir 1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1999/276/EB, patvirtinantį ilgalaikį Bendrijos veiksmų planą, kaip skatinti saugiau naudotis internetu kovojant su neteisėtu ir žalingu tarptautinių tinklų turiniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarką (pridedama).

 

2. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

3. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

4. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 750, 2004-06-15, Žin., 2004, Nr. 96-3530 (2004-06-19)

 

5. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                               Juozas Bernatonis

________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290

 

VIEŠO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLUOSE NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONTROLĖS IR RIBOJAMOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PLATINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka) parengta vadovaujantis 1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 1999/276/EB, patvirtinančio ilgalaikį Bendrijos veiksmų planą, kaip skatinti saugiau naudotis internetu kovojant su neteisėtu ir žalingu tarptautinių tinklų turiniu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 91-3890; 2009, Nr. 86-3637), Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

2. Šios Tvarkos tikslas – nustatyti viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo šiuose tinkluose nuostatas, jų įgyvendinimą ir laikymosi kontrolę.

3. Ši Tvarka taikoma Lietuvos Respublikos teisės subjektams, taip pat užsienio valstybių teisės subjektams, kurie nors ir negyvena (nėra įsteigti) Lietuvos Respublikoje, tačiau visą savo veiklą, susijusią su viešosios informacijos platinimu viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, arba šios veiklos dalį sutelkia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (ar) viešajai informacijai platinti naudojasi Lietuvos Respublikoje įregistruotų tinklo paslaugų teikėjų ir (ar) Lietuvos Respublikoje veikiančių informacijos prieglobos paslaugų teikėjų paslaugomis.

 

4. Šioje Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos:

Adresų sritis  – skaitmeniniu adresu apibrėžiama adresų erdvės dalis, kuriai gali būti suteiktas ir simbolinis pavadinimas.

Elektroninės visuomenės informavimo priemonės – visuomenės informavimo priemonių (spaudos leidinių, televizijos, radijo) interneto tinklalapiai, kuriuose elektronine forma perteikiama viešoji informacija, platinama įprastu būdu, nesvarbu, ar į interneto tinklalapį būtų perkeliamas visas turinys, ar tik jo dalis. Elektronines visuomenės informavimo priemones įstatymų nustatyta tvarka gali kurti ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pageidaujantys vykdyti arba faktiškai vykdantys visuomenės informavimo veiklą viešo naudojimo kompiuterių tinkluose. Elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis nelaikomi valstybės institucijų ir įstaigų (toliau vadinama – valstybės institucijos), valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų (darbuotojų) interneto tinklalapiai, skirti oficialiems dokumentams ir informacijai apie valstybės institucijos darbą platinti, taip pat asmenų privatūs interneto tinklalapiai, kuriuose dedama informacija apie pačius interneto tinklalapių įkūrėjus, jų duomenys, kūriniai, informacija apie jų gaminamą ir parduodamą produkciją, teikiamas paslaugas ir panašiai.

Filtravimo priemonės – programinė įranga, išskirianti pageidaujamą arba ribojanti nepageidaujamą viešo naudojimo kompiuterių tinklų informaciją pagal vartotojo nustatytus parametrus.

Informacijos platinimas viešo naudojimo kompiuterių tinkluose – informacijos pateikimas elektroninėse visuomenės informavimo priemonėse arba kituose interneto tinklalapiuose, siuntimas elektroniniu paštu neapibrėžtam gavėjų skaičiui arba pagal iš anksto sudarytus sąrašus, skleidimas elektroninėse konferencijose arba pateikimas visuomenei kitokiu viešai prieinamu būdu viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, nesvarbu, ar paslauga mokama.

Informacijos prieglobos paslaugų teikėjas – asmuo, faktiškai teikiantis interneto tinklalapių prieglobos (angl. hosting) viešo naudojimo kompiuterių tinkluose paslaugas.

Sisteminių įrašų byla (angl. log file)– automatiškai generuojama byla, kurioje įrašyta informacija apie veiklą tarnybinėje stotyje.

Neskelbtina informacija – informacija, kurią paviešinti ir (ar) platinti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Protokolas – duomenų formatą ir perdavimą apibrėžiančios taisyklės.

Ribojama viešoji informacija – kenkianti nepilnamečių fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi viešoji informacija, kurios platinimas ribojamas siekiant apsaugoti nepilnamečius, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas, kiti nacionaliniai teisės aktai, Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

Tinklo paslaugų teikėjas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis informacijos perdavimo viešo naudojimo kompiuterių tinklais arba prieigos prie šių tinklų paslaugas.

Viešo naudojimo kompiuterių tinklas – bendros prieigos informacinis tinklas (visų pirma internetas), tarptinklinės sąveikos protokolais vienijantis techninę įrangą (kompiuterius) ir tinklus, priklausančius informacijos išteklių ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Tarpusavyje sujungti vidaus kompiuterių tinklai taip pat laikomi viešo naudojimo kompiuterių tinklais.

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382).

Punkto pakeitimai:

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

 

II. DRAUDIMAS PLATINTI NESKELBTINĄ INFORMACIJĄ

 

5. Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose draudžiama paviešinti ir (ar) platinti neskelbtiną informaciją, nustatytą Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir kituose įstatymuose.

 

 

III. RIBOJAMOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PLATINIMAS

 

6. Ribojama viešoji informacija gali būti pateikiama elektroninėse visuomenės informavimo priemonėse arba kituose interneto tinklalapiuose tik tinkamai pažymėta, kaip numatyta Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121 (Žin., 2010, Nr. 90-4779). Draudžiama informaciją, kuri ribojama skelbti ir platinti, laikyti laisvai prieinamą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose tarnybinėse stotyse, skleisti elektroninėse konferencijose, siųsti elektroniniu paštu neapibrėžtam gavėjų skaičiui arba kitaip platinti viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, kai informacija, kuri ribojama skelbti ir platinti, gali tapti laisvai prieinama nepilnamečiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 750, 2004-06-15, Žin., 2004, Nr. 96-3530 (2004-06-19)

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

7. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 750, 2004-06-15, Žin., 2004, Nr. 96-3530 (2004-06-19)

 

 

IV. REIKALAVIMAI JURIDINIŲ ASMENŲ interneto TINKLALAPIAMS

 

8. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, turintys ir valdantys interneto tinklalapius, privalo interneto tinklalapio pradiniame puslapyje lengvai įskaitomu šriftu kontrastiškame fone nurodyti šiuos savo duomenis: juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, buveinę, kodą, registrą, kuriame kaupiami duomenys apie tą juridinį asmenį.

 

 

V. ELEKTRONINIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ REGLAMENTAVIMAS

 

9. Elektroninių visuomenės informavimo priemonių įkūrėjai (valdytojai), viešo naudojimo kompiuterių tinkluose pateikiamos viešosios informacijos rengėjai ir platintojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, šios Tvarkos ir kitų teisės aktų nuostatomis. Savo veikloje jie privalo laikytis visuomenės informavimo profesinės etikos normų.

10. Elektroninėse visuomenės informavimo priemonėse, greta šios Tvarkos 8 punkte nurodytų duomenų, tokia pat tvarka rekomenduojama išdėstyti užrašą: „Apie Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos pažeidimus prašome pranešti (Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skirto specialaus telefono numeris ir elektroninio pašto dėžutės adresas)“.

 

 

VI. ATSAKOMYBĖ UŽ interneto TINKLALAPIO TURINĮ

 

11. Už interneto tinklalapio turinį atsako to interneto tinklalapio įkūrėjas (valdytojas). Kai interneto tinklalapio įkūrėjas ir valdytojas nėra tas pats asmuo, už interneto tinklalapio turinį atsako valdytojas.

12. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjas atsako už informaciją, kurią saugo interneto tinklalapio įkūrėjo (valdytojo) ir (arba) paslaugų gavėjo prašymu, tik šiais atvejais:

12.1. jeigu jis teikia paslaugas turėdamas faktinių žinių apie šios Tvarkos pažeidimus, vykdomus naudojantis jo teikiamomis paslaugomis arba naudojant jo tarnybinę stotį;

12.2. jeigu jis, sužinojęs apie tarnybinėje stotyje laikomą neskelbtiną informaciją, nedelsdamas jos nepanaikina arba nenutraukia prieigos prie jos, atsižvelgdamas į šios Tvarkos 14 punkto nuostatas.

 

 

VII. INFORMACIJOS prieglobos PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR TINKLO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PAREIGOS

 

13. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikia kriminalinės žvalgybos subjektams ir žvalgybos institucijoms šią informaciją, fiksuojamą savo ūkinei veiklai užtikrinti:

13.1. paslaugų, susijusių su informacijos priegloba tarnybinėje stotyje, sisteminių įrašų bylas;

13.2. asmenų, kuriems informacijos prieglobos paslaugų teikėjas teikia nuolatines paslaugas, duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 45, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 10-428 (2013-01-26)

 

14. Informacijos prieglobos paslaugų teikėjai ir (arba) tinklo paslaugų teikėjai privalo nutraukti prieigą prie tarnybinėje stotyje esančios informacijos šiais atvejais:

14.1. jeigu to reikalauja teismas;

14.2. jeigu informacijos prieglobos paslaugų teikėjas arba tinklo paslaugų teikėjas sužino apie jo tarnybinėje stotyje saugomą neskelbtiną informaciją, o prieigą nutraukti techniškai yra įmanoma.

15. Sudarydami su viešo naudojimo kompiuterių tinklais susijusių paslaugų teikimo sutartis, informacijos prieglobos paslaugų teikėjai privalo informuoti paslaugų gavėjus apie šios Tvarkos reikalavimus.

 

 

VIII. VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PAREIGOS

 

16. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos turi:

16.1. užtikrinti tinkamą skirtų specialaus telefono numerio ir elektroninio pašto dėžutės veikimą, kad suinteresuoti asmenys galėtų pranešti apie šios Tvarkos pažeidimus;

16.2. nustatęs šios Tvarkos pažeidimą, informuoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą, kitas suinteresuotas institucijas, o jeigu pažeidimą padarė elektroninė visuomenės informavimo priemonė, – pranešti dar ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai, žurnalistų etikos inspektoriui;

16.3. apie nustatytą pažeidimą pranešti informacijos prieglobos paslaugų teikėjui arba tinklo paslaugų teikėjui. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

17. Nustačius šios Tvarkos pažeidimą, Lietuvos kriminalinės policijos biuras pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka atlieka tyrimą.

18. Kiti kriminalinės žvalgybos subjektai ar žvalgybos institucijos, gavę pranešimą apie galimą šios Tvarkos pažeidimą, informuoja Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir pagal kompetenciją atlieka tyrimą įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 45, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 10-428 (2013-01-26)

 

19. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba:

19.1. kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją apie šios Tvarkos pažeidimus;

19.2. organizuoja tinklo paslaugų teikėjų ir viešo naudojimo kompiuterių tinklų vartotojų susitikimus, kad būtų steigiamos jų asociacijos ir rengiamas tinklo paslaugų teikėjų etikos kodeksas;

19.3. organizuoja filtravimo priemonių testavimo darbus, skelbia rekomendacijas dėl jų tinkamumo naudoti;

19.4. kartu su Vidaus reikalų ministerija plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą, kad užkirstų kelią neskelbtinos ir ribojamos informacijos platinimui viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, dalyvauja atitinkamose tarptautinėse programose ir projektuose;

19.5. prireikus teikia ataskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybei apie tai, kaip laikomasi šios Tvarkos, taip pat pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su informacijos platinimu viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, pakeitimo ir papildymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako pagal įstatymus.

21. Ginčai, kylantys dėl šios Tvarkos pažeidimų, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 750, 2004-06-15, Žin., 2004, Nr. 96-3530 (2004-06-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 290 "DĖL VIEŠO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLUOSE NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONTROLĖS IR RIBOJAMOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PLATINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 62, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-510 (2012-01-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 290 "DĖL VIEŠO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLUOSE NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONTROLĖS IR RIBOJAMOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PLATINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 45, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 10-428 (2013-01-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 290 "DĖL VIEŠO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLUOSE NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONTROLĖS IR RIBOJAMOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PLATINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-01-28)

                  aubodi@lrs.lt