Nutarimas netenka galios 2020-06-24:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 665, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13778

Dėl Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2020-06-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 24-996, i. k. 1031100NUTA00000284

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 1361, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21053

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 5 d. Nr. 284

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                                  JUOZAS BERNATONIS

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 284
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1361
redakcija)

 

 

 

VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija), kurios paskirtis – įgyvendinti saugomų asmenų ir objektų apsaugos srities valstybės politiką, o įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu, kai ji yra sudedamoji ginkluotojų pajėgų dalis, – ginti valstybę.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais ir Departamento nuostatais.

3. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, sprendžia kitus jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento adresas – Vilnius, Pamėnkalnio g. 21.

5. Departamentas yra biudžetinė vidaus reikalų centrinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

6. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje (www.vad.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Departamento nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu vidaus reikalų ministro teikimu.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

8. Departamento veiklos tikslas – apsaugoti saugomus asmenis ir objektus nuo galimų grėsmių, kylančių jų saugumui.

9. Departamentas atlieka šias funkcijas:

9.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuoja ir vykdo saugomų asmenų apsaugą nuo kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą;

9.2. koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos tarnybų ir kitų institucijų, padedančių užtikrinti saugomų asmenų ir objektų saugumą, veiksmus ir pagal kompetenciją atsako už saugomų asmenų ir objektų saugumą;

9.3. už Lietuvos Respublikos ribų užtikrina tik fizinę vadovybės apsaugą;

9.4. Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu mastu vykdo kriminalinę žvalgybą;

9.5. nustato ir užtikrina specialų režimą saugomuose objektuose;

9.6. kontroliuodamas asmenų, teisėtai turinčių su savimi ginklų, šaunamųjų ginklų dalių ar šaudmenų, patekimą į saugomus objektus, sudaro sąlygas ginklus, šaunamųjų ginklų dalis ar šaudmenis Departamento direktoriaus nustatyta tvarka palikti laikinai saugoti buvimo saugomame objekte laiką;

9.7. pagal kompetenciją vykdo teroro aktų prieš saugomus asmenis ir saugomus objektus prevenciją;

9.8. įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu, kai Departamentas yra sudedamoji ginkluotojų pajėgų dalis, gina valstybę;

9.9. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

9.10. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su Departamento uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;

9.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

10. Departamentas, atlikdamas savo funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis, kriminalinės žvalgybos subjektais, kitomis Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis ir įstaigomis, užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis.

 

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

 

11. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

11.1. neatlygintinai naudotis valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių tvarkomais valstybės registrų (kadastrų) ir žinybinių registrų, klasifikatorių, informacinių sistemų ir duomenų rinkmenų duomenimis;

11.2. naudotis kitų juridinių asmenų, taip pat fizinių asmenų turimais duomenimis pagal atskiras sutartis;

11.3. teikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Departamento veikla, tobulinimo.

12. Departamentas turi ir kitų teisių, kurios jam suteiktos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Departamento veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus strateginį veiklos planą ir metinį veiklos planą, skelbiamus Departamento interneto svetainėje.

14. Departamento struktūrinių padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojamos Departamento direktoriaus tvirtinamuose Departamento darbo reglamente, vidaus tvarkos taisyklėse, struktūrinių padalinių nuostatuose, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymuose.

15. Departamento struktūrą Departamento direktoriaus teikimu tvirtina vidaus reikalų ministras.

16. Departamentui vadovauja direktorius, kurį vidaus reikalų ministro teikimu 5 metų kadencijai skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

17. Departamento direktorius:

17.1. atsako už Departamento uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir darbo organizavimą;

17.2. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Departamento ir jo struktūrinių padalinių veiklą;

17.3. teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Departamento struktūrinių padalinių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

17.4. teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą;

17.5. tvirtina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

17.6. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Departamento pareigūnus (išskyrus Departamento direktoriaus pavaduotojus), kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

17.7. skatina Departamento pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas ir pašalpas;

17.8. vidaus reikalų ministro pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Vidaus reikalų ministerijai Departamento klausimais;

17.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

17.10. paskyrus apsaugą saugomiems asmenims, užtikrina, kad jie bus supažindinti su įgyjamomis teisėmis ir pareigomis;

17.11. nustato saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumo užtikrinimo lygius;

17.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

18. Departamento direktorius turi pavaduotojų, kuriuos jo teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras. Departamento direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Departamento direktoriui.

19. Laikinai nesant Departamento direktoriaus, jo funkcijas atlieka vidaus reikalų ministro paskirtas vienas iš Departamento direktoriaus pavaduotojų.

 

V SKYRIUS

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Departamento strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka vidaus reikalų ministras ir Departamento direktorius.

21. Departamento finansų kontrolė atliekama Departamento direktoriaus tvirtinamų Departamento finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

22. Departamento valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditą – Departamento Vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1361, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21053

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1045, 2005-09-27, Žin., 2005, Nr. 117-4230 (2005-10-01), i. k. 1051100NUTA00001045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 284 "Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 56, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-340 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000056

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 284 "Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 59, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 10-442 (2013-01-26), i. k. 1131100NUTA00000059

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 284 "Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1361, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21053

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo