Suvestinė redakcija nuo 2016-11-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 20-873, i. k. 102301MISAK00000631

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. 631

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 9 straipsnio 8 dalimi,

1. Tvirtinu Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Ūkio ministerijos ir Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. rugsėjo 26 d./ 29 d. įsakymą Nr. 300/563 „Dėl Lietuvos apvaliosios medienos matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 90-2265).

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „miškai“, „valdymo sistema“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

SUDERINTA                                                           SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras              Lietuvos Respublikos ūkio ministras

Jeronimas Kraujelis                                                   Petras Čėsna

2002 m. gruodžio 9 d.                                               2002 m. gruodžio 10 d.

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631

 

APVALIOSIOS MEDIENOS BEI NENUKIRSTO MIŠKO MATAVIMO IR TŪRIO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios taisyklės reglamentuoja apvaliosios medienos ir nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo tvarką.

1.2. Taisyklės privalomos visiems miškų savininkams, valdytojams, nepriklausomiems medienos matuotojams, pardavėjams ir pirkėjams, atsiskaitant Lietuvoje už pirktą arba parduotą medieną, vykdant mainus, medienos gamintojams, atsiskaitant už medienos ruošos darbus, taip pat visais atvejais, kai nuo pagamintos, perkamos arba parduodamos medienos kiekio tiesiogiai priklauso valstybei skirtų mokesčių apskaičiavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

1.3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 patvirtintas Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-411, 2007-07-13, Žin., 2007, Nr. 81-3336 (2007-07-21), i. k. 107301MISAK00D1-411

 

1.4. Taisyklių sudedamoji dalis yra Medienos tūrio lentelės (2 priedas), kuriose pateikiami normatyvai pagrindinėms 8 medžių rūšims (pušiai, eglei, beržui, drebulei, juodalksniui, baltalksniui, ąžuolui ir uosiui). Klevų ir liepų tūriui įvertinti naudotini juodalksnio; skroblo, guobos, vinkšnos – ąžuolo; gluosnio, blindės – baltalksnio medienos tūrio nustatymo normatyvai.

1.5. Jei taisyklės leidžia kelis apvaliosios medienos matavimo metodus, naudojamas metodas turi būti nurodytas medienos pirkimo-pardavimo sutartyje.

 

2. Terminai ir apibrėžimai

 

2.1. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.2. Atsitiktinė matavimo paklaida – matavimo rezultato paklaidos sandas, kintantis atsitiktinai (kinta ir ženklas, ir vertė) pakartotinai matuojant tos pačios vertės fizikinį dydį.

2.3. Aukštumo klasė – rodiklis, nusakantis biržėje augančių medžių aukščio indeksą, pagal kurį įvairių skersmenų augančių medžių aukštis ir tūris nustatomi taikant atitinkamą normatyvą.

2.4. Beviršūnis stiebas – stiebas, kurio viršūnė nukirsta arba nupjauta genint medžius biržėje arba stiebus pakrovus į medienos išvežimo priemones.

2.5. Be žievės – vartojamas kartu su matavimo terminu ir reiškia, kad į matmenį neįtrauktas žievės storis.

2.6. Biržė – spindžiais arba natūraliomis ribomis atribotas medyno plotas, skirtas kirsti pagrindiniais arba tarpiniais kirtimais.

2.7. Erdmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė, įskaitant tarp medienos esančius tarpus (erdm).

2.8. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.9. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.10. Ilgio užlaida – vardinio ilgio užlaida, įvertinanti nuostolius skersai pjaustant medieną.

2.11. Ilgis – trumpiausias atstumas tarp ruošinio galų.

2.12. Ilguolis – nesupjaustyta apvalioji mediena.

2.13. Likvidinė mediena – padarinė ir malkinė mediena, pagaminta iš stiebų arba likvidinių šakų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-147, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 54-1855 (2004-04-15), i. k. 104301MISAK00D1-147

 

2.14. Kamblinis rąstas – rąstas, atpjautas nuo storojo ilguolio galo.

2.15. Kamblys – sustorėjusi apatinė stiebo dalis.

2.16. Kamienas – stiebo dalis, pagal kurią vertinamas nenukirstas medis.

2.17. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.18. Kartotinio ilgio sortimentas – apvalioji mediena, skirta gaminti nustatytą skaičių vienodo ilgio ir paskirties sortimentų. Kartotinio sortimento ilgio užlaida turi būti ne mažesnė už numatytų pagaminti sortimentų bendrą ilgių užlaidų sumą.

2.19. Kelmas – virš žemės ir po žeme likusi nupjauto medžio dalis.

2.20. Kelmo antžeminė dalis – virš žemės likusi nupjauto medžio dalis.

2.21. Kietmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė be tuščių tarpų (ktm. arba m3).

2.22. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.23. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.24. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.25. Padarinė mediena – apvalioji mediena, skirta perdirbimui. Matuojama be žievės, išskyrus plokščių medieną.

2.26. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.27. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.28. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.29. Plongalys – rąsto plonesniojo galo skersgalys.

2.30. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

2.31. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.32. Rietuvės tūris – medienos rietuvės tūris su oro tarpais, nustatomas pagal išorinius matmenis.

2.33. Skersmuo – atstumas tarp dviejų lygiagrečių stiebo arba apvaliosios medienos liestinių.

2.34. Skerspjūvio vieta – numatoma skerspjūvio vieta ant ilguolio arba rąsto.

2.35. Skersgalys – rąsto skersinio pjūvio plokštuma.

2.36. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.37. Stiebas – antžeminė medžio dalis be šakų.

2.38. Storgalys – rąsto storesniojo galo skersgalys.

2.39. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2.40. Su žieve – vartojamas kartu su matavimo terminu ir reiškia, kad į matmenį įtrauktas žievės storis.

2.41. Suapvalintas matmuo – matuojamas dydis, išreikštas sveikaisiais skaičiais.

2.42. Svertinė masė – apvaliosios medienos kiekio matas, pagrįstas jos mase.

2.43. Šaknies kaklelis – medžio šaknų perėjimo į stiebą vieta.

2.44. Teorinė skerspjūvio vieta – rūšiavimo tikslu vizualiai nustatyta menama vieta ant ilguolio arba rąsto.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.45. Neteko galios nuo 2014-10-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.46. Tūris – apvaliosios medienos kiekis, pagrįstas jos matmenimis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.47. Vardinis ilgis – apibrėžtas apvaliosios medienos ilgis be užlaidos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.48. Vidurinis rąstas – rąstas, atpjautas iš ilguolio vidurinės dalies tarp kamblinio ir viršūninio rąsto.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.49. Vidurio skersmuo – skersmuo ilgio viduryje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.50. Viršūninis rąstas – rąstas, atpjautas nuo plonojo ilguolio galo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.51. Žabai – nupjauti arba nukirsti ploni, iki 6 cm skersmens medeliai ir krūmai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.52. Likvidinės šakos – ąžuolo, beržo, pušies ir uosio šakos, iš kurių galima pagaminti standartus atitinkančią padarinę ar malkinę medieną.

Papildyta punktu:

Nr. D1-147, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 54-1855 (2004-04-15), i. k. 104301MISAK00D1-147

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.53. Kirtimo atliekos – stiebo kelmo antžeminė dalis, susmulkinta pjūvių mediena, padarinės medienos užlaidos, viršūnė, šakos, išskyrus likvidines šakas, smulkių medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra 5 cm ir mažesnis, stiebai, trako medžių ir krūmų stiebai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-147, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 54-1855 (2004-04-15), i. k. 104301MISAK00D1-147

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.54. Nepriklausomas medienos matuotojas – fizinis asmuo, atestuotas aplinkos ministro nustatyta tvarka ir gavęs nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestatą bei kurio nesieja jokie darbo santykiai su medienos pirkėjais ir pardavėjais.

Papildyta punktu:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

2.55. Fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimo metodas – tai sortimentų rietuvėse tūrio nustatymas, išmatuojant į rietuvę sukrautų apvaliosios medienos sortimentų ilgį priemonėmis, kurios numatytos Taisyklių 5.4 papunktyje, ir jų skersmenį fotografuojant, skenuojant elektroniniais prietaisais bei apdorojant gautą informaciją specializuota programine įranga. Fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimas gali būti taikomas priimant medieną miško sandėlyje, pakrovus medieną į transporto priemonę ar ją nuvežus į paskirties vietą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-783, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27251

 

21. Kitos sąvokos, vartojamos Taisyklėse, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

3. Apvaliosios medienos matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos

 

3.1. Apvaliosios medienos, matuojamos rankiniu būdu, skersmuo ir ilgis matuojamas 1 cm tikslumu. 95 procentų visų matavimų atsitiktinė matavimo paklaida (toliau – Matavimo paklaida) negali būti didesnė už ±1 cm, 5 procentų visų matavimų – už ± 1,5 cm. Matavimo paklaidos nustatomos pakartotinio ir kontrolinio matavimų metu. Jei pakartotinio matavimo metu nesutariama dėl Matavimo paklaidos dydžio, atliekamas kontrolinis matavimas.

Apvaliąją medieną matuojant rąstų matavimo linijomis arba kitomis automatizuotomis tūrio matavimo priemonėmis rąstų ilgio ir skersmens matavimų tikslumas nustatomas pagal Valstybinėje metrologijos tarnyboje įregistruotos rąstų matavimo linijos arba kitų automatizuotų tūrio matavimo priemonių technines charakteristikas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

3.2. Apvaliosios medienos, matuojamos grupiniu metodu, rietuvių aukštis matuojamas ne mažesniu kaip 3 cm tikslumu, ilgis –10 cm tikslumu ir plotis 1 cm tikslumu. Matavimo paklaida matuojant rietuvės aukštį 95 % visų matavimų negali būti didesnė už ±3 cm, – 5 % visų matavimų – už ±4,5 cm. Matavimo paklaida matuojant rietuvės ilgį 95 % visų matavimų negali būti didesnė už ±10 cm, – 5 % visų matavimų – už ±15 cm. Matavimo paklaida matuojant rietuvės plotį 95 % visų matavimų negali būti didesnė už ±1 cm, – 5 % visų matavimų – už ±1,5 cm. Glaudumo koeficientas nustatomas ± 0,02 vieneto tikslumu.

3.3. Apvaliosios medienos, matuojamos vienetiniu metodu, rankiniu būdu, tūrio nustatymo paklaida neturi būti didesnė už ± 5 procentus, kai matuojamos medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 3 procentus, kai matuojamos medienos kiekis nuo 10 iki 50 kietmetrių imtinai ir neturi būti didesnė už ± 2 procentus, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

Apvaliosios medienos, matuojamos grupiniu metodu, tūrio nustatymo paklaida neturi būti didesnė ± 7 procentus, kai matuojamos medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 5 procentus, kai matuojamos medienos kiekis nuo 10 iki 50 kietmetrių imtinai ir neturi būti didesnė už ± 3 procentus, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

3.4. Apvaliąją medieną, matuojant rąstų matavimo linijomis arba kitomis automatizuotomis tūrio matavimo priemonėmis, tūrio nustatymo paklaida neturi būti didesnė už ±3 procentus, kai matuojamos medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 2 procentus, kai matuojamos medienos kiekis nuo 10 iki 50 kietmetrių imtinai, ir neturi būti didesnė už 1 procentą, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

3.41. Apvaliosios medienos tūrį nustatant fotogrametriniu apvaliosios medienos matavimo metodu, tūrio nustatymo paklaida neturi būti didesnė už ± 6 procentus, kai matuojamos medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 4 procentus, kai matuojamos medienos kiekis – nuo 10 iki 50 kietmetrių įskaitytinai, ir neturi būti didesnė už ± 3 procentus, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-783, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27251

 

3.5. Biržėje augančių medžių stiebų tūris ištisinio matavimo metodu nustatomas ne didesne kaip ± 10% paklaida. Matuojant keletą biržių leistina paklaida mažinama iki 3 % atvirkščiai proporcingai kvadratinei šakniai iš matuotų biržių skaičiaus.

3.6. Skirtumas tarp biržėje augusių medžių stiebų tūrio, nustatyto ištisinio matavimo metodu, ir pagamintų sortimentų tūrio, nustatyto grupiniu, vienetiniu arba abiem metodais negali būti didesnis nei ± 10%. Vertinant šį skirtumą keliose biržėse leistina Matavimo paklaida mažinama iki 3 % atvirkščiai proporcingai kvadratinei šakniai iš matuotų biržių skaičiaus.

3.7. Apvaliosios medienos tūrio nuodžiūvis gali būti vertinamas pagal pjautinės medienos nuodžiūvio spinduline kryptimi lenteles. Spindulinis nuodžiūvis lentelėse surandamas pagal apvaliosios medienos spindulį skersmens matavimo vietoje bei išmatuotą medienos drėgnį. Spindulinis nuodžiūvis išreiškiamas procentais nuo apvaliosios medienos skersmens jo matavimo vietoje. Gautą rezultatą padauginus iš dviejų, gaunamas apvaliosios medienos tūrio nuodžiūvio procentas.

 

4. Apvaliosios medienos matavimo vieta ir metodas

 

4.1 Apvalioji mediena matuojama gamybos, pardavimo, pirkimo ir kontrolinio matavimo vietose šalių susitarimu. Apvaliąją medieną turi teisę matuoti pirkėjas, pardavėjas arba jų įgalioti asmenys ir nepriklausomi medienos matuotojai nustatyta tvarka gavę nepriklausomų medienos matuotojų kvalifikacijos atestatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

4.2. Mediena matavimo vietoje turi būti sukrauta taip, kad būtų galima nustatyti kiekvienam savininkui priklausantį jos kiekį ir išmatuoti visus sortimentų arba rietuvių matmenis, reikalingus tūriui nustatyti.

4.3. Apvalioji mediena gali būti matuojama vienetiniu, kai išmatuojamas kiekvieno rąsto ilgis ir skersmuo, grupiniu, kai išmatuojama medienos rietuvė, ryšulys ar paketas, bei fotogrametriniu, kai medienos tūris nustatomas pagal šių Taisyklių 2.55 papunktyje numatytas sąlygas, metodais:

4.3.1. Vienetiniu matavimo metodu nustatomas stiebų, stulprąsčių, pabėgrąsčių, fanerrąsčių ir vidutinio stambumo pjautinųjų rąstų bei stambiųjų pjautinųjų rąstų tūris.

4.3.2. Grupiniu matavimo metodu nustatomas popierrąsčių, tarrąsčių, plokščių medienos, smulkių pjautinųjų rąstų ir malkų tūris.

4.3.3. Fotogrametriniu apvaliosios medienos matavimo metodu nustatomas pabėgrąsčių, fanerrąsčių, smulkiųjų pjautinųjų rąstų, vidutinio stambumo pjautinųjų rąstų, stambiųjų pjautinųjų rąstų, karčių, kietųjų lapuočių, trumpuolių, tarrąsčių, popierrąsčių, plokščių medienos ir malkų, kurių rietuvės atitinka šių Taisyklių 7ˡ.1 ir 7ˡ.2 papunkčiuose apibrėžtas sąlygas, tūris.

4.3.4. Smulkiųjų pjautinųjų rąstų, karčių, kietųjų lapuočių trumpuolių tūriui nustatyti gali būti taikomi vienetinis ir grupinis matavimo metodai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27251

 

4.4. Rąsto vidurio skersmuo gali būti nustatomas pagal laibgalio skersmenį ir vidutinį nuolaibį – 1 cm/m.

4.5. Pirkėjui ir pardavėjui susitarus, grupinis ar fotogrametrinis apvaliosios medienos  matavimo metodai bet kokiu atveju gali būti pakeičiami vienetiniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27251

 

5. Medienos matavimo metodai, būdai ir priemonės

 

5.1. Nenukirstų medžių matavimui yra naudojamas tiesioginis medžių skersmenų ir pusiau tiesioginis medžių aukščių matavimo būdas.

5.2. Nenukirstų medžių tūris nustatomas pagal medžių skersmenį 1.3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio ir medžio stiebo ilgį nuo šaknies kaklelio iki viršūninio pumpuro bei stiebų tūrio lenteles šiomis matavimo priemonėmis:

5.2.1. skersmenims matuoti naudojamos paprastos arba elektroninės žerglės ir 1.3 m ilgio liniuotė;

5.2.2. medžio stiebo ilgiui matuoti naudojamas aukštimatis. Aukštimačio skalė privalo turėti 50 cm ar smulkesnę gradaciją.

5.3. Apvaliosios medienos tūriui nustatyti yra naudojami vienetinis, grupinis ir  fotogrametrinis matavimo metodai.

5.4. Matuojant apvaliąją medieną vienetiniu, grupiniu ir fotogrametriniu matavimo metodais, rankiniu būdu sortimento ilgiui nustatyti naudojama plieninė ruletė, matavimo juosta, standi matuoklė, pagaminta iš patvarios medžiagos. Jų ilgis turi būti toks, kad vienu pridėjimu būtų galima išmatuoti visą sortimento ilgį.

5.5. Matuojant medieną vienetiniu matavimo metodu, rąstų skersmeniui nustatyti naudojama plieninė ruletė, standi matuoklė, pagaminta iš patvarios medžiagos, paprastos arba elektroninės žerglės.

5.6. Matuojant medieną grupiniu matavimo metodu, rietuvės ilgis nustatomas ne trumpesne kaip 15 m matavimo juosta, o aukštis - teleskopine, išlankstoma arba standžia aukščio matuokle, plienine rulete, matavimo juosta, pagaminta iš patvarios medžiagos. Jų ilgis turi būti toks, kad vienu pridėjimu būtų galima išmatuoti visą rietuvės sekcijos aukštį.

5.7. Rankiniam medienos matavimui ilgio bei skersmens, rietuvių aukščio matavimo priemonės:

5.7.1. privalo turėti 1 cm ar smulkesnę gradaciją;

5.7.2. pagal matavimo priemonių valstybinių bandymų ir tipo tvirtinimo taisykles privalo atitikti metrologų patvirtintą matavimo priemonių tipą bei turi būti įrašytos į matavimo priemonių registrą. Privaloma atlikti jų pirminę ir periodinę patikrą.

5.8. Apvaliąją medieną matuojant vienetiniu metodu, gali būti naudojamos rąstų matavimo linijos arba kitos automatizuotos tūrio matavimo priemonės. Matavimus gali atlikti nepriklausomi medienos matuotojai, pirkėjai ir pardavėjai arba jų įgalioti asmenys. Rąstų matavimo linija arba kitos automatizuotos tūrio matavimo priemonės privalo būti įregistruotos Valstybinėje metrologijos tarnyboje, o jų matavimo paklaida negali viršyti nurodytos 3.4 papunktyje.   

5.9. Fotogrametriniam apvaliosios medienos matavimo metodui naudojamos matavimo ir kitos priemonės:

5.9.1. etaloniniam matui nustatyti naudojamos standžios matuoklės, pagamintos iš patvarios medžiagos. Jų ilgis turi atitikti programinės įrangos gamintojo reikalavimus. Ilgio matavimo priemonės turi būti graduotos 1 cm ar smulkesne gradacija. Jų patikra vykdoma taip, kaip numatyta šių Taisyklių 5.7.2 papunktyje;

5.9.2. sortimentų ar rietuvių tūriui nustatyti naudojami planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai ar kiti prietaisai, leidžiantys specializuotos programinės įrangos pagalba apskaičiuoti sukrautos rietuvėje medienos tūrį. Fotografavimo įrenginys privalo turėti ne mažesnę kaip 3 MP (megapikselių) skiriamąją gebą, o matavimo paklaida negali būti didesnė už nurodytą 3.4ˡ papunktyje;

5.9.3. planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ar kituose prietaisuose naudojamoje specializuotoje programinėje įrangoje privalo būti įdiegtos šiose Taisyklėse nustatytos  medienos tūrio apskaičiavimo lentelės.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-783, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27251

 

6. Apvaliosios medienos tūrio nustatymas vienetiniu metodu

 

6.1. Tiksliam rąsto tūrio nustatymui matuojamas jo ilgis ir skersmuo.

6.2. Apvaliosios medienos ilgio matavimas ir matavimo tikslumas:

6.2.1. tiesios apvaliosios medienos (1 priedas, A, B, C iliustracijos) ir medienos su paprastuoju kreivumu ilgiui nustatyti matuojami trumpiausi atstumai tarp skersgalių (1 priedas, D iliustracija);

6.2.2. apvaliosios medienos su sudėtinguoju kreivumu ilgiui nustatyti sortimentas padalijamas teorinėmis skerspjūvio vietomis į paprastojo kreivumo dalis, išmatuojamas kiekvienos dalies ilgis atskirai ir šių atskirų ilgių matmenys sudedami (1 priedas, 2 iliustracija);

6.2.3. apvaliosios medienos su įpjovimu ilgis matuojamas nuo įpjovimo vidurio (1 priedas, 3 iliustracija);

6.2.4. sortimento ilgis matuojamas 1 cm tikslumu ir išreiškiamas metrais, apvalinant iki 2-jų ženklų po kablelio, atmetant centimetro dalis. Jeigu reikia nustatyti sortimento vardinį ilgį, tai išmatuotas ilgis, atmetus techninėse sąlygose ir standartuose numatytas ilgio užlaidas, apvalinamas iki artimiausio vardinio ilgio, atmetant centimetro dalis.

6.3. Apvaliosios medienos skersmens matavimo vieta ir tikslumas:

6.3.1. rąstų skersmuo be žievės matuojamas jų viduryje arba plongalyje;

6.3.2. popierrąsčių tūrio kontroliniam patikrinimui vienetiniu matavimo metodu rąstų skersmenys su žieve matuojami plongalyje (10 cm atstumu nuo skersgalio) ir storgalyje (10 cm atstumu nuo skersgalio, jei rąstai be kamblio, ir 45 cm atstumu, jei rąstai su kambliu) (1 priedas, 4 iliustracija);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

6.3.3. nukirsto medžio stiebo ir beviršūnio stiebo skersmuo su žieve matuojamas 1,2 m atstumu nuo storgalio;

6.3.4. karčių skersmuo be žievės matuojamas plongalyje arba su žieve 1 m atstumu nuo storgalio;

6.3.5. nenukirsto medžio stiebo skersmuo su žieve matuojamas 1,3 m atstumu nuo šaknies kaklelio. Išsišakojus stiebui į du stiebus žemiau 1,3 m matuojami abiejų skersmenys. Šlaite augančių medžių 1,3 m aukštis nustatomas iš aukštesniosios šlaito pusės. Medžių, kurių šaknys iškilusios virš žemės paviršiaus, 1,3 m aukštis matuojamas nuo šaknų išsiskyrimo vietos. Jei 1,3 m aukštyje yra kliuvinys, skersmenys matuojami aukščiau šios vietos (1 priedas, 6 iliustracija);

6.3.6. jei medienos pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta matuoti rąstų su žieve skersmenis, tai jų matmenys perskaičiuojami į skersmenų be žievės matmenis vienu iš šių būdų:

6.3.6.1. atėmus dvigubą žievės storį, išmatuotą kiekvieno sortimento skersmens matavimo vietoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

6.3.6.2. atėmus dvigubą žievės storį skersmens matavimo vietoje, nustatytą pagal atsitiktinai arba sisteminiu būdu atrinktų ne mažiau kaip 5 % kontrolinių sortimentų žievę;

Papildyta punktu:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

6.3.6.3. naudojant sutartyje nurodytą skersmens sumažinimą dėl žievės;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

6.3.6.4. naudojant žievės storio lenteles;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

6.3.7. skersmuo matuojamas statmenai sortimento išilginei ašiai, tarp dviejų lygiagrečių liestinių;

6.3.8. jei matavimo vietoje esantys kliuviniai neleidžia tiksliai išmatuoti skersmens, tai, matuojant plongalyje, matavimo vieta perkeliama link storgalio, matuojant sortimento viduryje, matavimo vieta perkeliama vienodais atstumais į abi puses nuo kliuvinio ir apskaičiuojamas dviejų matavimų vidurkis, matuojant rąstą abiejuose galuose, matavimo vietos nuo plongalio ir storgalio perkeliamos vienodais atstumais rąsto vidurio link (1 priedas, 5 iliustracija);

6.3.9. rąstai iki 20 cm skersmens (be žievės matavimo vietoje) matuojami matavimo priemonę pridedant vieną kartą. Storesnių kaip 20 cm ir visų ovalaus skerspjūvio rąstų matuojamas mažiausias ir didžiausias skersmuo ir apskaičiuojamas jų aritmetinis vidurkis;

6.3.10. rąsto skersmuo matuojamas ne mažesniu kaip 1 cm tikslumu ir apvalinamas atmetant centimetro dalis. Jei rąsto skersmuo matuojamas du kartus, tai jų aritmetinio vidurkio rezultatas apvalinamas į lyginio skaičiaus pusę. Karčių skersmuo apvalinamas pagal aritmetinio apvalinimo taisyklę;

6.3.11. medžio stiebo ir beviršūnio stiebo skersmuo iki 20 cm storio matuojamas 2 cm tikslumu, storesnių – 4 cm tikslumu, apvalinant pagal aritmetinio apvalinimo taisyklę;

6.3.12. nenukirsto medžio aukštis matuojamas 0,5 m tikslumu, apvalinant pagal aritmetinio matavimo taisyklę.

6.4. Atskiro sortimento tūris nustatomas iš ilgio ir skersmens matavimų taikant formules arba iš medienos tūrio lentelių, ne mažesniu kaip 0,01 m³ tikslumu. Sortimentų rietuvių tūris išreiškiamas 0,01 m³ tikslumu:

6.4.1. matuojant sortimento plongalio skersmenį ir ilgį, jo tūris be žievės nustatomas pagal atitinkamas medienos tūrio lenteles (kamblinių ir vidurinių rąstų tūrio lenteles, viršūninių rąstų tūrio lenteles, rąstų, storesnių nei 70 cm plongalio skersmens be žievės tūrio lenteles, rąstų, trumpesnių nei 1 m ilgio tūrio lenteles, 10–13,5 m ilgio rąstų tūrio lenteles, karčių tūrio lenteles);

6.4.2. matuojant skersmenį rąsto viduryje (dv) ir ilgį (l), tūris be žievės nustatomas pagal 1 m ilgio cilindro tūrio lenteles arba apskaičiuojamas pagal formulę:

               (1)

čia:

l – rąsto ilgis, m;

dv – rąsto vidurio skersmuo be žievės, padidintas 0,5 centimetro (atsižvelgiant į skersmens apvalinimo ypatumus, aprašytus 6. 3.10 punkte);

6.4.3. matuojant skersmenį be žievės sortimento plongalyje (dl) ir storgalyje (dd) bei ilgį (l), tūris apskaičiuojamas pagal formulę:

                   (2)

čia:

l – sortimento ilgis, m;

dp – sortimento plongalio skersmuo be žievės, padidintas 0,5 centimetro, cm (atsižvelgiant į skersmens apvalinimo ypatumus, aprašytus 6.3.10 punkte);

ds – sortimento storgalio skersmuo be žievės, padidintas 0,5 centimetro, cm (atsižvelgiant į skersmens apvalinimo ypatumus, aprašytus 6.3.10 punkte).

6.4.4. Rąstų tūris be žievės, matuojant rąstų matavimo linijomis arba kitomis automatizuotomis tūrio matavimo priemonėmis, nustatomas pagal skersmenų ir ilgių matavimus, skenavimo būdu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

6.5. Nenukirstų medžių stiebų tūris su žieve nustatomas vienetiniu būdu atskiriems medžiams arba grupiniu aukštumo klasių metodu jų grupėms (biržėms):

6.5.1. nustatant nenukirstų medžių stiebų tūrį vienetiniu būdu, matuojamas jų skersmuo 1,3 m aukštyje su žieve ir aukštis, taikant medžių stiebo tūrio lenteles (1);

6.5.2. medžio stiebo tūris su žieve gali būti apskaičiuojamas pagal formulę:

             (3)

čia:

d1.3 – medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje su žieve nuo šaknies kaklelio, cm;

h – medžio aukštis, m;

f – stiebo formrodis apskaičiuojamas pagal matematinį modelį;

6.5.3. nustatant medžių grupės (biržės stiebų) tūrį ištisinio matavimo metodu, matuojamas kiekvieno stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje su žieve ir nustatoma kiekvieno miško elemento aukštumo klasė. Taikomos stiebų tūrio lentelės, sudarytos pagal aukštumo klases;

6.5.4. aukštumo klasei nustatyti matuojami 7–9 vidutinio skersmens arba storesnių kiekvienos rūšies medžių skersmenys su žieve 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio ir aukščiai. Kiekvienos medžių rūšies aukštumo klasė nustatoma, palyginus išmatuotų medžių stiebų skersmens su žieve ir aukščio vidurkių reikšmes su lentelių „Aukštumo klasės nustatymas pagal medžių su žieve skersmenį 1,3 m aukštyje ir aukštį“ reikšmėmis.

6.6. Nukirstų medžių beviršūnių stiebų tūris su žieve ir be žievės nustatomas matuojant skersmenį 1,2 m atstumu nuo storgalio su žieve ir įvertinant jų aukštumo klasę. Taikomos beviršūnių stiebų tūrio lentelės, kuriose pateikiamas viso stiebo ir įvairaus ilgio beviršūnio stiebo tūris su žieve ir be žievės:

6.6.1. nukirstų beviršūnių stiebų aukštumo klasei nustatyti matuojama ne mažiau kaip po 10 visų rūšių medžių skersmenų su žieve 1,2 m ir 15 m atstumu nuo storgalio. Kiekvieno beviršūnio stiebo aukštumo klasė nustatoma pagal stiebų skersmenų su žieve 1,2 ir 15 m aukščiuose lenteles (1), apskaičiuojamas kiekvienos medžių rūšies aukštumo klasės vidurkis.

 

7. APVALIOSIOS MEDIENOS TŪRIO IR MASĖS NUSTATYMAS GRUPINIU METODU

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

7.1. Rietuvės tūrio nustatymas matuojant apvaliosios medienos erdvinį rietuvės tūrį ir įvertinant jos glaudumo koeficientą:

7.1.1. medienos tūris rietuvėje apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Vr = (H·L·B)·Kg;                          (4)

 

čia:

H – rietuvės aukštis, m;

L – rietuvės ilgis, m (1 priedas, 7 iliustracija);

B – rietuvės plotis, m;

Kg – rietuvės glaudumo koeficientas.

7.1.2. rietuvės aukštis nustatomas kaip vidutinis aritmetinis dydis, padalijus rietuvę į 1–3 m ilgio sekcijas ir matuojant aukštį abiejose rietuvės pusėse sekcijų viduryje, tariamai išlyginus atskirų sekcijų dalių aukštį. Sekcijų ilgio parinkimas priklauso nuo rietuvės ilgio ir sukrovimo kokybės. Iki 2 m ilgio rietuvėse aukštis matuojamas dviejose vietose (1 priedas, 8 iliustracija). Iki 10 m ilgio rietuvėms parenkamos 1 m ilgio sekcijos, o ilgesnėms rietuvėms – tokio ilgio sekcijos, kad susidarytų ne mažiau kaip 10 sekcijų;

7.1.3. vardinis sortimentų ilgis atitinka rietuvės plotį, kai rietuvėje sukrauti vienodo ilgio sortimentai. Kai sukrauti nevienodo ilgio sortimentai, vidutinis rietuvės plotis nustatomas išmatavus tolygiai atrinktų ne mažiau kaip 25 sortimentų faktiškus ilgius ir suapvalinus jų vidutinį ilgį 0,01 m tikslumu, pagal aritmetinio apvalinimo taisyklę;

7.1.4. rietuvės ilgis matuojamas kaip atstumas tarp rietuvės galų, o medienvežėse – kaip atstumas tarp rungų poros.

7.1.5. rietuvės tūris išreiškiamas 0,01 m³ tikslumu;

7.1.6. rietuvių glaudumo koeficientas nustatomas vizualiai, įvertinant:

7.1.6.1. medžio rūšį;

7.1.6.2. sortimentų rūšį;

7.1.6.3. vidutinį sortimentų skersmenį;

7.1.6.4. sortimentų ilgį;

7.1.6.5. sukrovimo kokybę. Glaudžiai sudėta – nėra tokio tarpo, į kurį tilptų ploniausias rietuvės sortimentas. Gerai sudėta – yra iki 5 tarpų 1 m2, kur tilptų ploniausias rietuvės sortimentas. Neglaudžiai sudėta – yra 6–10 tarpų 1 m2, kur tilptų ploniausias rietuvės sortimentas. Neglaudžiai (mašininis) – 10 m2 rietuvės galo yra iki 3 susiskersavusių sortimentų. Labai neglaudžiai sudėta – 10 m2 rietuvės galo yra 4–6 susiskersavę sortimentai. Daug sortimentų skersai – 10 m2 rietuvės galo yra daugiau kaip 6 susiskersavę sortimentai;

7.1.6.6. sortimentų kreivumą. Ploniems sortimentams (vidutinis laibgalio skersmuo (su žieve) 7cm ir mažiau) kreivumo faktoriaus reikšmė dvigubinama, 8–9 cm laibgalio skersmens didinama 1,5 karto; tiesūs – sortimentų, turinčių didesnį nei 1cm/m kreivumą, yra ne daugiau 1%. Beveik tiesūs – sortimentų, turinčių didesnį nei 1cm/m kreivumą, yra ne daugiau kaip 10%. Šiek tiek kreivi – sortimentų, turinčių didesnį nei 1cm/m kreivumą, yra ne daugiau kaip 20%;

7.1.6.7. nugenėjimo kokybę. Kokybiškas – šakų pamatų, gali būti likę tik ant keleto sortimentų, labai mažai sortimentų su matomomis menturėmis ir kambliniais sustorėjimais. Keletas šakų – trumpi šakų pamatai, ryškios menturės ir kambliniai sustorėjimai pastebimi ant mažumos sortimentų. Daug šakų – šakų pamatai, stambių šakų menturės ir priekelminiai sustorėjimai pastebimi ant daugumos sortimentų. Labai daug šakų – didžioji dauguma sortimentų su šakų pamatais, stambių šakų menturėmis ir keletu labai ryškių priekelminių sustorėjimų. Blogas nugenėjimas – grubiai nugenėta rankiniu arba mašininiu būdu;

7.1.6.8. sortimentų nulaibėjimą. Labai nedidelio nulaibėjimo sortimentų – paprastai viduriniai rąstai, su vienodu ir lygiu paviršiumi. Didelio nulaibėjimo sortimentai – rąstai su netolygiu nulaibėjimu, pastebimomis nuosmaukomis, paprastai kambliniai ir viršūniniai rąstai;

7.1.6.9. atliekų kiekį. Atliekos rietuvėje – tai iki 50 cm ilgio rąsteliai, nuoplaišos, žievės gabalai, šakos. Nužievintiems sortimentams likusi nenužievinta žievė;

7.1.6.10. snieguotumą; sniegas arba ledas rietuvėje. Tai šlapias arba suspaustas sniegas ir ledas; mažai – ne daugiau 10% snieguotų ar apledėjusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui, nedaug – ne daugiau kaip 20% snieguotų ar apledėjusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui, daug – ne daugiau kaip 30% snieguotų ar apledėjusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui;

7.1.6.11. rietuvės aukštį;

7.1.6.12. žievės storį. Labai plona žievė – Lietuvoje augantiems medžiams nebūdinga. Plona žievė – didesnioji sortimentų dalis turi veidrodinę žievę. Normali žievė – vienodas veidrodinę ir gruoblėtą žievę turinčių sortimentų kiekis. Stora žievė – didesnioji sortimentų dalis turi gruoblėtą žievę;

7.1.7. rietuvių glaudumo koeficientų vizualinio vertinimo normatyvai pateikiami medienos tūrio lentelėse;

7.1.8. plokščių medienai, kartims, malkoms, smulkiems pjautiniesiems rąstams gali būti naudojamos išvardytų sąlygų vidutinės reikšmės, atitinkančios rietuvių glaudumo koeficientų lenteles.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

7.2. Rietuvės tūrio nustatymas medieną sveriant ir nustatant medienos masės koeficientą:

7.2.1. Medienos rietuvė arba jų grupė (medienvežėje esančios rietuvės) sveriama. Medienos tūris nustatomas pagal pasvertų, atsitiktinai atrinktų kontrolinių rietuvių, kurioms vienetinio matavimo arba ksilometravimo (nardinimo) metodu yra nustatomas medienos tūris, apskaičiuotą medienos masės koeficientą. Kontrolinių rietuvių tūris turi sudaryti ne mažiau kaip 1 % visos sveriamos medienos. Medienos tūris visai siuntai apskaičiuojamas visos siuntos medienos masę padauginus iš kontrolinių rietuvių medienos masės koeficiento. Žievės tūris įvertinamas pagal kontrolinių rietuvių vienetinį matavimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

7.3. Rietuvės tūrio nustatymas medieną sveriant ir tūrį apskaičiuojant pagal masės koeficientų normatyvus:

7.3.1. Medienos rietuvė arba jų grupė (medienvežėje esančios rietuvės) sveriama. Medienos tūris su žieve nustatomas pagal medienos masės koeficientų normatyvus ir jos drėgnį, kuris įvertinamas medienos drėgnio matavimo prietaisais. Žievės tūris įvertinamas pagal kontrolinių rietuvių vienetinį matavimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

7.4. Medienos masės:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

 

7.4.1. metodas naudojamas ryšulių, laivuose ir kitose transporto priemonėse pakrautos medienos masei apskaičiuoti, papildomai įvertinus medienos drėgnį. Tam gali būti taikomas ištisinis ir atrankinis metodai;

7.4.2. medienos masė nustatoma sveriant dinamometru arba pagal laivo grimzdą 0,1 tonos tikslumu;

7.4.3. medienos masė apskaičiuojama pagal formulę:

 

Qs=Qw·(1-Kw/100);                    (5)

 

čia:

Qs – absoliučiai sausos medienos masė;

Qw – medienos masė prie faktinio drėgnio;

Kw – medienos drėgnis, %, nustatomas laboratoriniu būdu.

7ˡ. APVALIOSIOS MEDIENOS TŪRIO nustatymas fotogrametriniu APVALIOSIOS MEDIENOS MATAVIMO METODU

 

7ˡ.1. Fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimo metodas gali būti naudojamas vertinant apvaliosios medienos ryšulius, pakrautus į medienvežes ar lygioje atviroje vietoje ant padėklų sukrautas rietuves, kuriose visų sortimentų galai yra sulyginti (± 15 cm).

7ˡ.2. Fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimo metodas gali būti taikomas tik rietuvėse plongaliais į vieną pusę sukrautų pabėgrąsčių, fanerrąsčių, vidutinio stambumo pjautinųjų rąstų ir stambiųjų pjautinųjų rąstų matavimui.

7ˡ.3. Smulkiųjų pjautinųjų rąstų, karčių, kietųjų lapuočių trumpuolių, tarrąsčių, popierrąsčių, plokščių medienos ir malkų rietuvių tūris fotogrametriniu metodu nustatomas fotografuojant ar skenuojant:

7ˡ.3.1. iš vienos pusės tas rietuves, kuriose yra vienodas storgalių ir plongalių kiekis;

7ˡ.3.2. iš abiejų pusių tas rietuves, kuriose yra akimi matomas storgalių ir plongalių ne didesnis kaip 30 procentų disbalansas. Rietuvės tūris nustatomas išvedus dviejų matavimų rezultatų vidurkį.

7ˡ.4. Rietuvės matavimo eiliškumas:

7ˡ.4.1. prie rietuvės skersinio pjūvio pritvirtinamas standus ilgio/skersmens matavimo etalonas;

7ˡ.4.2. išmatuojamas į rietuvę sukrauto apvaliosios medienos sortimento ilgis;

7ˡ.4.3. elektroniniais prietaisais nufotografuojama ar nuskenuojama rietuvė;

7ˡ.4.4. nustačius rietuvės nuotraukoje ir natūroje vizualinius neatitikimus, matavimo prietaise rankiniu būdu atliekama sukrautų apvaliosios medienos sortimentų matomų klaidų korekcija;

7ˡ.4.5. matuojant medieną fotogrametriniu apvaliosios medienos matavimo metodu, pagal šiose Taisyklėse nustatytas programinėje įrangoje įdiegtas atitinkamas medienos tūrio apskaičiavimo lenteles nustatomas sortimentų tūris ir mediena priimama vadovaujantis Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672 „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papildyta skirsniu:

Nr. D1-783, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27251

 

8. MECHANIZUOTAI SUKRAUTOS ŠAKŲ KRŪVOS TŪRIO ERDMETRIAIS NUSTATYMAS.

 

8.1. Mechanizuotai sukrautos šakų krūvos, kurios ilgis paprastai yra didesnis už plotį, tūris erdmetriais apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Verdm = f x p x h x L,                                   (6)

čia:

Verdm – šakų krūvos tūris erdmetriais (erdm);

L – šakų krūvos ilgis (m);

p – šakų krūvos plotis (m);

h – šakų krūvos aukštis (m);

f – šakų krūvos skerspjūvio formos koeficientas.

8.1.1. šakų krūvos ilgis matuojamas pusėje krūvos aukščio (1 priedas, 9 iliustracija);

8.1.2. vidutinis šakų krūvos plotis matuojamas prie žemės paviršiaus;

8.1.3. vidutinis šakų krūvos aukštis matuojamas kaip atstumas tarp žemės paviršiaus ir vidutiniame aukštyje vizualiai išbrėžtos lygiagrečios žemės paviršiaus linijos (1 priedas, 9 iliustracija);

8.1.4. šakų krūvos skerspjūvio formos koeficientas priklauso nuo šakų krūvos pločio ir aukščio santykio. Šakų krūvos skerspjūvio formos koeficientai pateikti 9.1 lentelėje.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-431, 2006-09-21, Žin., 2007, Nr. 5-228 (2007-01-13), i. k. 106301MISAK00D1-431

 

9. RANKINIU BŪDU SUKRAUTOS ŠAKŲ KRŪVOS TŪRIO ERDMETRIAIS NUSTATYMAS.

 

9.1. Rankiniu būdu sukrautos šakų krūvos, kuri savo forma primena rutulio nuopjovą, tūris erdmetriais nustatomas pagal šakų krūvos aukštį ir jos pagrindo vidutinį skersmenį (9.2 lentelė);

9.1.1. šakų krūvos aukštis nustatomas kaip atstumas nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio krūvos taško;

9.1.2. vidutinis šakų krūvos skersmuo matuojamas prie žemės paviršiaus dviem kryptimis ir apskaičiuojamas jo vidurkis.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-431, 2006-09-21, Žin., 2007, Nr. 5-228 (2007-01-13), i. k. 106301MISAK00D1-431

 

10. ŠAKŲ MEDIENOS TŪRIO KIETMETRIAIS ŠAKŲ KRŪVOJE NUSTATYMAS.

 

10.1. Šakų medienos tūris šakų krūvoje kietmetriais apskaičiuojamas šakų krūvos tūrį erdmetriais dauginant iš šakų krūvos glaudumo koeficiento:

 

Vktm = k x Verdm,                                          (7)

čia:

k – šakų krūvos glaudumo koeficientas;

Verdm – šakų krūvos tūris erdmetriais (erdm).

10.1.1. šakų krūvos glaudumo koeficientas priklauso nuo medžių rūšies ir šakų laikymo trukmės;

10.1.2. šakų krūvos glaudumo koeficientai pateikti 9.3 lentelėje.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-431, 2006-09-21, Žin., 2007, Nr. 5-228 (2007-01-13), i. k. 106301MISAK00D1-431

 

11. Kontrolinio bandinio parinkimas

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-431, 2006-09-21, Žin., 2007, Nr. 5-228 (2007-01-13), i. k. 106301MISAK00D1-431

 

11.1. Ginčams tarp pirkėjų ir pardavėjų spręsti atliekamas glaudumo koeficientų kontrolinis patikrinimas, o objektyvumui užtikrinti gali būti kviečiami nepriklausomi medienos matuotojai. Šie rietuvių glaudumo koeficientai taikomi visai medienos siuntai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

 

11.2. Glaudumo koeficientams tikrinti reikia suskirstyti rietuves pagal sortimentų storį, ilgį, medžių rūšį ir kokybės rūšį. Rietuvės, ryšuliai ar medienvežės kontroliniam patikrinimui atrenkamos atsitiktiniu arba sisteminiu būdu. Atrankos imtis nustatoma pagal pasirinktą patikros tikslumą.

11.3. Kontrolinio bandinio imties tūris apskaičiuojamas matuojant sortimentus vienetiniu matavimo metodu, sveriant arba nardinant į vandenį. Kiekvienos kontrolinio bandinio rietuvės, ryšulio ar medienvežės glaudumo koeficientas nustatomas apskaičiuotą medienos tūrį dalijant iš erdvinio tūrio. Bendras visos siuntos glaudumo koeficientas apskaičiuojamas kaip kontrolinio bandinio rietuvių, ryšulių ar medienvežių glaudumo koeficientų svertinis vidurkis.

11.4. Atsižvelgiant į rietuvių ar ryšulių dydį ir sukrovimo kokybę, kontrolei atrinktų rietuvių ar ryšulių skaičius turi būti toks, kad vidutinė standartinė paklaida neviršytų 2%. Jei siuntos iki 7500 m³, kontroliniam patikrinimui atrenkama 15 rietuvių, ryšulių ar medienvežių, jeigu didesnės – 30 rietuvių, ryšulių ar medienvežių.

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-431, 2006-09-21, Žin., 2007, Nr. 5-228 (2007-01-13), i. k. 106301MISAK00D1-431

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-431, 2006-09-21, Žin., 2007, Nr. 5-228 (2007-01-13), i. k. 106301MISAK00D1-431

Nr. D1-747, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 111-5664 (2010-09-21), i. k. 110301MISAK00D1-747

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-147, 2004-03-29, Žin., 2004, Nr. 54-1855 (2004-04-15), i. k. 104301MISAK00D1-147

Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-473, 2005-09-28, Žin., 2005, Nr. 118-4290 (2005-10-06), i. k. 105301MISAK00D1-473

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-431, 2006-09-21, Žin., 2007, Nr. 5-228 (2007-01-13), i. k. 106301MISAK00D1-431

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-238, 2007-04-27, Žin., 2007, Nr. 53-2053 (2007-05-15), i. k. 107301MISAK00D1-238

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-411, 2007-07-13, Žin., 2007, Nr. 81-3336 (2007-07-21), i. k. 107301MISAK00D1-411

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 "Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-747, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 111-5664 (2010-09-21), i. k. 110301MISAK00D1-747

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-810, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13803

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-783, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27251

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 „Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo