Suvestinė redakcija nuo 2022-05-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 18-785, i. k. 1032050ISAK001K-040

 

Nauja redakcija nuo 2004-06-11:

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin. 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 17 d. Nr. 1K-040

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“ 2.1.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, 27 punktą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-159, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2398 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-159

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

Nr. 1K-168, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09918

 

1. Tvirtinu Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės netaikomos ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, tvarkantiems apskaitą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytą finansinės apskaitos tvarką, taikomą ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-316, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 105-4021 (2006-09-30), i. k. 1062050ISAK001K-316

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

Nr. 1K-168, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09918

 

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1K-166 redakcija)

 

GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja nuolatinių Lietuvos gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą), ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvoje (išskyrus veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą) (toliau – gyventojai), buhalterinės apskaitos tvarkymą.

2. Gyventojai, tvarkydami buhalterinę apskaitą, taiko paprastąjį įrašą. Jei gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą, jis gali nepildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo (priedas) (toliau – Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas), jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

3. Gyventojas, išskyrus gyventoją, naudojantį kasos aparatą ir pildantį kasos aparato kasos operacijų žurnalą, kurio formą, pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Notarai, kurie pildo notarinį registrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos notariato įstatymu gali pildyti tik Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo išlaidų dalį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-159, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2398 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-159

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

31. Gyventojas, vykdantis kelių rūšių individualią veiklą, gali pasirinkti pildyti vieną Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame būtų fiksuojamos visų vykdomos individualios veiklos rūšių pajamos ir išlaidos, arba pildyti atskirus Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus pagal skirtingas individualios veiklos rūšis.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

32. Gyventojas buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti naudoti:

32.1. neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – popierinį (atspausdintą) Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą;

32.2. elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i.APS) arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriose pildomas elektroninės formos Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

33. Gyventojas, vykdantis kelių rūšių individualią veiklą, buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti naudoti vienodą visoms rūšims ar kiekvienai individualios veiklos rūšiai skirtingą buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

34. Gyventojas individualios veiklos vykdymo metu turi teisę keisti neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę į elektroninę ir atvirkščiai arba iš vienos rūšies  elektroninės buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonės pereiti į kitos rūšies elektroninės buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę. Gyventojas į apskaitą įtrauktus individualios veiklos pajamų ir išlaidų likučius turi perkelti iš vienos buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonės į kitą ir užtikrinti, kad vienos rūšies individualios veiklos tiek pajamoms, tiek išlaidoms į apskaitą traukti vienu metu būtų naudojama tik viena buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonė.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

4. Gyventojų pajamos pripažįstamos faktišku jų gavimo momentu (pinigų apskaitos principu) arba tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą (kaupimo apskaitos principu), vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis. Gyventojų padarytos išlaidos, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį laikomos leidžiamais atskaitymais, apskaitoje pripažįstamos neatsižvelgiant į tai, ar jos apmokėtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

5. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti bendra Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka, privalo pildyti visas Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo skiltis, išskyrus šių taisyklių 3 punkte numatytą išimtį. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, privalo pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo 1–5 skiltis.

6. Gyventojas pildo Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą chronologine tvarka.

7. Gyventojas privalo saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pajamos ir išlaidos, apskaitos registrus – pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus – teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų saugojimą, nustatytą laiką, tačiau trumpiausias saugojimo terminas neturi būti trumpesnis negu 10 metų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamos išlaidos. Tam tikrą laikotarpį naudojęsis elektronine buhalterinės apskaitos tvarkymo priemone gyventojas to laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentus arba popierinių (atspausdintų) buhalterinės apskaitos dokumentų skaitmenines kopijas gali pasirinkti saugoti elektroninėje buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonėje, tačiau privalo užtikrinti jų kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Kilmės autentiškumu laikomas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) tapatybės tikrumas, turinio vientisumu – buhalterinės apskaitos dokumento duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Įskaitomumas reiškia, kad buhalterinės apskaitos dokumentas yra įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

II. APSKAITOS DOKUMENTŲ ĮSIGIJIMAS IR NAUDOJIMAS

 

8. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

8.1. Neteko galios nuo 2014-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

8.2. sąskaitą faktūrą;

8.3. PVM sąskaitą faktūrą;

8.4. kasos aparato kvitą;

8.5. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

9. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau pirkėjas) vieną iš šių taisyklių 8.28.4 papunkčiuose nurodytų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas), nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-312, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 110-5616 (2012-09-22), i. k. 1122050ISAK001K-312

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

10. Neteko galios nuo 2014-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-159, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2398 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-159

 

11. Reikalavimus dėl šių taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų ir jų naudojimo nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės), tačiau tuo atveju, kai Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 5.1 papunktyje nurodytas pirkėjas yra:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

11.1. fizinis asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, – sąskaitoje faktūroje vietoje pirkėjo individualios veiklos vykdymo pažymos numerio pirkėjo pasirinkimu nurodomas asmens kodas arba verslo liudijimo numeris;

11.2. fizinis asmuo, nevykdantis individualios veiklos, – sąskaitoje faktūroje pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas nurodomi pirkėjo pageidavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

12. Reikalavimai dėl šių taisyklių 8.4 punkte nurodyto dokumento ir jo naudojimo tvarka nustatyti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše.

13. Jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, jo prekių pardavimas, paslaugų teikimas įforminamas šių taisyklių 8.2 punkte nurodytu dokumentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

14. Jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas, jis privalo pirkėjui išrašyti šių taisyklių 8.3 punkte nurodytą dokumentą, išskyrus Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 19 punkte nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

15. Jei gyventojas yra įsigijęs ir savo veikloje naudoja kasos aparatą, jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjo prašymu dokumentą, nurodytą šių taisyklių 8.2 punkte (jei gyventojas nėra PVM mokėtojas) arba šių taisyklių 8.3 punkte (jei gyventojas yra PVM mokėtojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

16. Gyventojai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigę juridinio asmens, privalo, išrašydami šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą dokumentą, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardus, pavardes, gyventojų pasirinkimu – asmens kodus arba individualios veiklos vykdymo pažymų numerius arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardą, pavardę su žodžiais „ir partneriai“ bei šio gyventojo pasirinkimu – asmens kodą arba individualios veiklos vykdymo pažymos numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

17. Notarai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

17.1. grynųjų pinigų priėmimo kvitą;

17.2. sąskaitą faktūrą;

17.3. PVM sąskaitą faktūrą (jeigu notaras yra PVM mokėtojas);

17.4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

18. Taisyklių 17.1 papunktyje nurodytas dokumentas, kurio formą nustato Lietuvos notarų rūmų prezidiumas, suderinęs su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, yra naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-337, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21931

 

19. Reikalavimus dėl šių taisyklių 17.2 ir 17.3 punktuose nurodytų dokumentų ir jų naudojimo nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės.

20. Neteko galios nuo 2021-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-337, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21931

 

21. Antstoliai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

21.1. antstolio kvitus;

21.2. sąskaitą faktūrą;

21.3. PVM sąskaitą faktūrą (jeigu antstolis yra PVM mokėtojas);

21.4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

22. Šių taisyklių 21.1 papunktyje nurodyti dokumentai yra naudojami grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Reikalavimus dėl šių dokumentų ir jų įsigijimo bei naudojimo nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

23. Reikalavimus dėl šių taisyklių 21.2 ir 21.3 punktuose nurodytų dokumentų ir jų naudojimo nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės.

24. Antstolis gali neišduoti šių taisyklių 21.2 punkte nurodyto dokumento, jeigu paslaugų gavėjas nepageidauja.

25. Advokatai naudoja tokius apskaitos dokumentus:

25.1. grynųjų pinigų priėmimo kvitą;

25.2. sąskaitą už teisines paslaugas;

25.3. PVM sąskaitą faktūrą (jeigu advokatas yra PVM mokėtojas);

25.4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

26. Šių taisyklių 25.1 punkte nurodytas dokumentas yra naudojamas grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Tuo atveju, kai grynieji pinigai gaunami už advokatų, veikiančių partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio asmens, suteiktas paslaugas, išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas, įsigytas vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovo) vardu, kuriame turi būti nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardų pirmos raidės) ir pavardės arba tik pavardės, asmens kodai, taip pat, kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovo) vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai“ bei partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) asmens kodas.

27. Advokatai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigę juridinio asmens, privalo, išrašydami šių taisyklių 25.2 punkte nurodytą dokumentą, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardus (vardų pirmas raides) ir pavardes arba tik pavardes, asmens kodus, taip pat, kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovo) vardą (vardo pirmą raidę) ir pavardę arba tik pavardę su žodžiais „ir partneriai“ bei partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) asmens kodą. Vienas iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų (atstovas) tvarko šių taisyklių 25.2 punkte nurodytų dokumentų apskaitą.

28. Apskaitos dokumentai, nurodyti šių taisyklių 25.1, 25.2 punktuose, įsigyjami Lietuvos advokatų tarybos nustatyta tvarka. Lietuvos advokatų taryba, suderinusi su Finansų ministerija, nustato šių dokumentų formas ir organizuoja jų spausdinimą.

29. Reikalavimus dėl šių taisyklių 25.3 punkte nurodyto dokumento ir jo naudojimo nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės.

30. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pirkdamas žemės ūkio produkciją iš gyventojo (kuris nėra PVM mokėtojas ir kuriam netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nurodyta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus I skirsnyje), kuris pats ją išaugino, arba pirkdamas iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir nesiverčiančio individualia veikla) daiktus, privalo išrašyti šių taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą dokumentą, išskyrus, kai besiverčiantis individualia veikla gyventojas, atsiskaitydamas už šiame punkte nurodytus daiktus, naudoja kasos aparatą ir perkamų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) kaina neviršija 100 eurų arba kitų perkamų daiktų kaina neviršija 60 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

Nr. 1K-421, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19798

 

31. Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, atitinkančiais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 8 ir 9 dalių reikalavimus. Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 290 eurų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, neprivalo turėti išlaidų pagrindimo dokumentų.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-421, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19798

 

III. GYVENTOJO, TAIKANČIO PINIGŲ APSKAITOS PRINCIPĄ, INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

32. Pirmame Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo lape nurodomas gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas arba kitoks asmens tapatybės nustatymo numeris (jei žurnalą pildo nenuolatinis Lietuvos gyventojas, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje), gyvenamoji vieta, veiklos pavadinimas.

33. Gyventojas daro atskirą įrašą Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale, kai faktiškai gauna pajamų iš individualios veiklos arba kai turi išlaidų, susijusių su faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis, neatsižvelgdamas į tai, ar jos apmokėtos.

34. Gyventojas, pildydamas žurnalą, nurodo:

34.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numerį;

34.2. 2 skiltyje – arba pajamų (pinigų) gavimo datą, arba datą, kai buvo padarytos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis susijusios išlaidos;

34.3. 3 skiltyje:

34.3.1. arba gyventojo išrašyto dokumento, nurodyto šių taisyklių 8.2 arba 17.117.2, arba 21.121.2, arba 25.125.2 punktuose, arba iki 2014 m. balandžio 30 d. išrašyto prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito datą, pavadinimą ir numerį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

34.3.2. arba išlaidų, laikomų leidžiamais atskaitymais ir susijusių su į žurnalą įtraukiamomis konkrečios individualios veiklos pajamomis, dokumento datą, pavadinimą ir numerį;

34.3.3. arba vidaus dokumento datą, pavadinimą ir numerį (inventorizacijos akto, pažymos, kasos operacijų žurnalo atitinkamo mėnesio ataskaitos ir kt.);

34.4. 4 skiltyje „Operacijos turinys“:

34.4.1. arba už ką gavo pajamų (kokių prekių pardavė, kokių paslaugų suteikė ir pan.);

34.4.2. arba kokios rūšies su faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis susijusių išlaidų turėjo;

34.5. 5 skiltyje – gautų pajamų sumą eurais. Pasikeitus aplinkybėms (pirkėjas grąžina prekes ar pan.), gyventojas išrašo patikslinamąjį apskaitos dokumentą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 15 straipsniu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis, ir, grąžinęs pinigus pirkėjui, daro įrašą žurnalo 5 skiltyje – įrašo sumą su minuso ženklu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-421, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19798

 

34.6. 6 skiltyje prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidas ir jų įsigijimo dokumento duomenis. Gyventojų pajamų  mokesčio mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atlieka inventorizaciją, kad nustatytų neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių likutį. Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodomas neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų, detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma. Jeigu gyventojas pardavė prekių, savos gamybos produkcijos (gaminių) ir išrašė šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą dokumentą arba iki 2014 m. balandžio 30 d. išrašė prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą, o pirkėjai iki mokestinių metų pabaigos neatsiskaitė, tai jis surašo pažymą, kurioje nurodo tokių parduotų prekių įsigijimo išlaidas, gaminių savikainą. Inventorizacijos dokumento ir (arba) pažymos duomenys įrašomi į žurnalą, į 6 skiltį įrašoma suma su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

34.7. gyventojas, įtraukdamas išlaidas, likusias skiltis gali pavadinti savo nuožiūra, atsižvelgdamas į su savo individualia veikla susijusias išlaidas (nuomos, reklamos, reprezentacinės, palūkanų, įrankių įsigijimo, darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo draudimo įmokos, privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kt.), ir atitinkamai jas pildyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-159, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2398 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-159

 

34.8. gyventojas, darydamas įrašą žurnale, sumą įrašo tik pajamų skiltyje arba vienoje iš išlaidų skilčių.

35. Mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atskirai sudeda pajamų skilties ir kiekvienos iš išlaidų skilčių duomenis ir pasirašo suminę eilutę. 5 skiltyje gaunama pajamų iš konkrečios individualios veiklos rūšies suma. Susumavus išlaidų skilčių galutines sumas, gaunama leidžiamų atskaitymų suma. Gautos sumos naudojamos pildant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

 

IV. GYVENTOJO, TAIKANČIO KAUPIMO APSKAITOS PRINCIPĄ, INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

36. Pirmame Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo lape nurodomas gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas arba kitoks asmens tapatybės nustatymo numeris (jei žurnalą pildo nenuolatinis Lietuvos gyventojas, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje), gyvenamoji vieta, veiklos pavadinimas.

37. Gyventojas daro atskirą įrašą Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale, kai uždirba pajamų, neatsižvelgdamas į pinigų gavimą, arba kai turi išlaidų, susijusių su uždirbtomis individualios veiklos pajamomis, neatsižvelgdamas į tai, ar jos apmokėtos.

38. Gyventojas, pildydamas žurnalą, nurodo:

38.1. 1 skiltyje – įrašo eilės numerį;

38.2. 2 skiltyje – arba pajamų uždirbimo datą, arba datą, kai buvo padarytos su per mokestinį laikotarpį uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios išlaidos;

38.3. 3 skiltyje:

38.3.1. arba gyventojo išrašyto dokumento, nurodyto šių taisyklių 8.28.3 arba 17.117.3, arba 21.121.3, arba 25.125.3 punktuose, arba iki 2014 m. balandžio 30 d. išrašyto prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito datą, pavadinimą ir numerį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

38.3.2. arba išlaidų, laikomų leidžiamais atskaitymais ir susijusių su į žurnalą įtraukiamomis konkrečios individualios veiklos pajamomis, dokumento datą, pavadinimą ir numerį;

38.3.3. arba vidaus dokumento datą, pavadinimą ir numerį (inventorizacijos akto, pažymos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo dokumento, kasos operacijų žurnalo atitinkamo mėnesio ataskaitos ir kt.);

38.4. 4 skiltyje „Operacijos turinys“:

38.4.1. arba už ką uždirbo pajamų (kokių prekių pardavė, kokių paslaugų suteikė ir pan.);

38.4.2. arba kokios rūšies su uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusių išlaidų turėjo;

38.5. 5 skiltyje – uždirbtų pajamų sumą eurais. Pasikeitus aplinkybėms (pirkėjas grąžina prekes ar pan.), gyventojas išrašo patikslinamąjį apskaitos dokumentą, vadovaudamasis  Buhalterinės apskaitos įstatymo 15 straipsniu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis, ir, grąžinęs pinigus pirkėjui, daro įrašą žurnalo 5 skiltyje – įrašo sumą su minuso ženklu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-421, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19798

 

38.6. 6 skiltyje – prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidas ir jų įsigijimo dokumento duomenis. Gyventojų pajamų mokesčio mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atlieka inventorizaciją, kad nustatytų neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių likutį. Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodomas neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų, detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma. Inventorizacijos dokumento duomenys įrašomi į žurnalą, į 6 skiltį įrašoma suma su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu;

38.7. gyventojas, įtraukdamas išlaidas, likusias skiltis gali pavadinti savo nuožiūra, atsižvelgdamas į su savo individualia veikla susijusias išlaidas (ilgalaikio turto nusidėvėjimo (kiekvieno mėnesio), eksploatavimo, remonto, rekonstravimo, nuomos, reklamos, reprezentacinės, palūkanų, įrankių įsigijimo, darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo draudimo įmokos, privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kt.), ir atitinkamai jas pildyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-159, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2398 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-159

 

38.8. gyventojas, darydamas įrašą žurnale, sumą įrašo tik pajamų skiltyje arba vienoje iš išlaidų skilčių.

39. Mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atskirai sudeda pajamų skilties ir kiekvienos iš išlaidų skilčių duomenis ir pasirašo suminę eilutę. 5 skiltyje gaunama pajamų iš konkrečios individualios veiklos rūšies suma. Susumavus išlaidų skilčių galutines sumas, gaunama leidžiamų atskaitymų suma. Gautos sumos naudojamos pildant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Jei gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, kurių išlaidoms pagrįsti turi vieną įsigijimo dokumentą ir pildo atskirus Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus, tai išlaidas individualios veiklos rūšims jis paskirsto pats pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies išlaidas (jei įmanoma) arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių ir įrašo į atitinkamus žurnalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

41. Individualios veiklos pajamų gavimo (uždirbimo) arba su tokiomis pajamomis susijusių išlaidų dokumentų duomenys į Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą įrašomi ne vėliau kaip iki paskutinės kito mėnesio dienos.

42. Pildant Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, neįrašomos pajamos, gautos ne iš individualios veiklos (ne individualios veiklos turto pardavimo ir kt.).

43. Jei per mokestinį laikotarpį į Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą įrašoma daug įrašų, tai gyventojas gali daryti tarpinių sumų įrašus (kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

44. Neteko galios nuo 2019-02-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

 

45. Pastebėjus klaidą iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašomas teisingas skaičius arba tekstas, šalia kurio pasirašoma ir nurodoma taisymo data. Gyventojas, pastebėjęs klaidą po metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, ją ištaiso, surašydamas buhalterinę pažymą, ir patikslina metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Gyventojas, naudodamasis elektronine buhalterinės apskaitos tvarkymo priemone ir pastebėjęs klaidą, ją ištaiso, anuliuodamas klaidingą dokumentą ar įrašą (nurodo tokio taisymo datą ir priežastį), ir sukuria naują teisingą dokumentą ar įrašą. Anuliuoti dokumentai ar įrašai elektroninėje buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonėje turi būti saugomi teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų saugojimą, nustatytą laiką, tačiau trumpiausias saugojimo terminas neturi būti trumpesnis negu 10 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

Nr. 1K-166, 2010-05-24, Žin., 2010, Nr. 61-3022 (2010-05-27), i. k. 1102050ISAK001K-166

 

 

Gyventojų, besiverčiančių

individualia veikla (išskyrus

gyventojus, įsigijusius verslo

liudijimus), buhalterinės apskaitos

taisyklių

priedas

 

(Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pavyzdys)

 

Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas

 

 

 

_________________________________________________________________________

(gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)

 

_________________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

 

_________________________________________________________________________

(veiklos pavadinimas)

 

 

 

 

Eilės numeris

Data

Dokumento data, pavadinimas ir numeris

Operacijos turinys

Pajamų suma (eurais)

Išlaidos ir (arba) leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu

 

 

 

 

 

Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-166, 2010-05-24, Žin., 2010, Nr. 61-3022 (2010-05-27), i. k. 1102050ISAK001K-166

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-421, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19798

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-208, 2004-06-02, Žin., 2004, Nr. 92-3373 (2004-06-10), i. k. 1042050ISAK001K-208

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 "Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-316, 2006-09-26, Žin., 2006, Nr. 105-4021 (2006-09-30), i. k. 1062050ISAK001K-316

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 "Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-166, 2010-05-24, Žin., 2010, Nr. 61-3022 (2010-05-27), i. k. 1102050ISAK001K-166

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 "Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-159, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2398 (2011-04-28), i. k. 1112050ISAK001K-159

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 "Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-312, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 110-5616 (2012-09-22), i. k. 1122050ISAK001K-312

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 "Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-096, 2014-03-28, paskelbta TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04120

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 "Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-421, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19798

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 ,,Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-44, 2019-02-08, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02316

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-337, 2020-10-16, paskelbta TAR 2020-10-22, i. k. 2020-21931

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-168, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09918

Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo