Suvestinė redakcija nuo 2011-07-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 17-766, i. k. 103110MISAK00B1-128

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ETILO ALKOHOLIO, KURĮ SVEIKATINIMO REIKMĖMS VETERINARIJOJE ĮSIGYJA IR NAUDOJA VALSTYBINEI MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS, PRIVAČIŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ VETERINARINIO APTARNAVIMO (PASLAUGŲ), VETERINARINĖS FARMACIJOS ĮMONĖS, ĮSIGIJIMO, LAIKYMO, APSKAITOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 4 d. Nr. B1-128

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 960 „Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2620):

1. Tvirtinu Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisykles.

2. Nurodau valstybinių maisto ir veterinarijos įstaigų vadovams:

2.1. su šiomis taisyklėmis supažindinti valstybinių maisto ir veterinarijos įstaigų specialistus ir privačius veterinarijos gydytojus bei kontroliuoti jų vykdymą;

2.2. užtikrinti, kad kiekviename ūkio subjekte, kuris sveikatinimo reikmėms veterinarijoje be akcizų įsigyja ir naudoja etilo alkoholį, būtų patikslintos ir patvirtintos etilo alkoholio naudojimo, apskaitos, laikymo ir naudojimo taisyklės bei paskirti atsakingi specialistai už jų vykdymą bei kontrolę.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės veterinarijos tarnybos 1997 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 4-194 „Dėl Nedenatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir vartojimo veterinarijos reikmėms taisyklių patvirtinimo“.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-336, 2008-06-27, Žin., 2008, Nr. 75-2991 (2008-07-03), i. k. 108110MISAK00B1-336

Nr. B1-326, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4482 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-326

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2003 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. B1-128

 

ETILO ALKOHOLIO, KURĮ SVEIKATINIMO REIKMĖMS VETERINARIJOJE ĮSIGYJA IR NAUDOJA VALSTYBINEI MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS, PRIVAČIŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ VETERINARINIO APTARNAVIMO (PASLAUGŲ), VETERINARINĖS FARMACIJOS ĮMONĖS, ĮSIGIJIMO, LAIKYMO, APSKAITOS IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės, kada privatūs veterinarijos gydytojai tiesiogiai atlieka gyvūnų ligų diagnostikos, profilaktikos ir gydymo darbus, veterinarinės farmacijos įmonės, turinčios licencijas verstis farmacine veikla veterinarijoje ir gaminančios veterinarinius vaistus (toliau – sveikatos sistemos subjektai), etilo alkoholio įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo tvarką.

 

II. ETILO ALKOHOLIO ĮSIGIJIMAS SVEIKATINIMO REIKMĖMS VETERINARIJOJE

 

2. Etilo alkoholį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje sveikatos sistemos subjektai įsigyja pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 960 patvirtintą Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarką (Žin., 2002, Nr. 64-2620).

3. Sveikatos sistemos subjektai, pageidaujantys įsigyti etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms veterinarijoje, kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. pateikia VMVT paraiškas pagal VMVT direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 641 patvirtintas paraiškų formas (Žin., 2002, Nr. 120-5458).

4. Sveikatos sistemos subjektai kartu su paraiška privalo pateikti ir vadovo įsakymą, kuriuo patvirtintos Etilo alkoholio įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklės ir nurodytas asmuo, atsakingas už Taisyklių laikymąsi.

5. Paraiškoje turi būti nurodyta, iš kurio akcizais apmokestinamo prekių sandėlio arba vaistų platinimo įmonės, turinčių teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu, ir kiek etilo alkoholio (perskaičiuoto į gryną etilo alkoholį) numatoma įsigyti ateinančiais kalendoriniais metais.

6. Pagal sveikatos sistemos subjektų pateiktas paraiškas VMVT sudaro sąrašus, juos suderina su Valstybine tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba bei centriniu mokesčių administratoriumi. Pagal suderintus sąrašus sveikatos sistemos subjektai be akcizo gali įsigyti etilo alkoholio iš teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių arba vaistų platinimo įmonių, turinčių teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu.

7. Įsteigti nauji sveikatos sistemos subjektai, taip pat sveikatos sistemos subjektai, kurie einamaisiais metais pageidauja papildomai įsigyti etilo alkoholio be akcizų ir kurie pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą ir Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarką turi teisę sveikatinimo reikmėms įsigyti etilo alkoholio be akcizų, turi teisę einamaisiais metais pateikti paraiškas, kartu nurodydami tokio paraiškų teikimo priežastis.

 

III. ETILO ALKOHOLIO NAUDOJIMAS SVEIKATINIMO REIKMĖMS

 

8. Etilo alkoholis sveikatinimo reikmėms veterinarijoje naudojamas:

8.1. gyvūnų ligų diagnostikos, profilaktikos ir gydymo darbams atlikti;

8.2. laboratoriniams tyrimams, susijusiems su maisto, veterinarinių vaistų, biologinių preparatų, vandens, pašarų ir jų priedų saugos ir kokybės įvertinimu, gyvūnų ligų, iš jų ir bendrų žmonėms ir gyvūnams, diagnostiniams tyrimams atlikti;

8.3. farmacine veikla užsiimančiose įmonėse veterinarinių vaistų gamybai.

 

IV. ETILO ALKOHOLIO APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

9. Sveikatos sistemos subjektai privalo pildyti be akcizų įsigyto ir sunaudoto etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms apskaitos žurnalą, kuriame turi būti šios grafos:

9.1. eilės numeris;

9.2. etilo alkoholio įsigijimo data;

9.3. įmonės arba akcizais apmokestinamo sandėlio, iš kurio įsigytas etilo alkoholis, pavadinimas, įmonės kodas (identifikavimo numeris);

9.4. sąskaitos faktūros numeris;

9.5. įsigyto etilo alkoholio kiekis;

9.6. etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais;

9.7. gryno etilo alkoholio kiekis;

9.8. sunaudoto etilo alkoholio kiekis per mėnesį:

9.8.1. faktinis kiekis,

9.8.2. gryno etilo alkoholio kiekis;

9.9. etilo alkoholio likutis mėnesio pabaigoje:

9.9.1. faktinis kiekis;

9.9.2. gryno etilo alkoholio kiekis.

10. Apskaitos žurnale faktinis be akcizų įsigytas ir sunaudotas sveikatinimo reikmėms etilo alkoholio kiekis perskaičiuojamas į gryną etilo alkoholį litrais esant 20°C temperatūrai, laikantis Etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, gabenimo ir apskaitos taisyklėse (Žin., 1997, Nr. 105-2662) nustatytos tvarkos.

11. Mėnesiui pasibaigus, pirminės apskaitos dokumentų pagrindu etilo alkoholis nurašomos bendru aktu pagal faktinį kiekį ir kiekį, perskaičiuotą į gryną alkoholį, tai pažymint apskaitos žurnalo išlaidų grafoje ir sulyginant etilo alkoholio kiekį apskaitos žurnale su faktiniu etilo alkoholio kiekiu.

12. Esant neatitikimams tarp faktinio etilo alkoholio kiekio ir nustatyto kiekio, turi būti išaiškinamos neatitikimų priežastys, atliekant apskaitos dokumentų patikrinimą.

13. Išaiškinus etilo alkoholio trūkumą, viršijantį leistinas normas, susidarantys nuostoliai išskaičiuojami iš kaltų asmenų įstatymų nustatyta tvarka.

14. Etilo alkoholio saugojimo nuostoliai, neviršijantys natūralaus sumažėjimo normų, nurašomi aktu, patvirtintu įstaigos ar įmonės vadovo.

15. Etilo alkoholis gabenamas, išduodamas, saugojamas laikantis Etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, gabenimo ir apskaitos taisyklėse nurodytų sąlygų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos norminių dokumentų.

16. Talpyklos, kuriose laikomas etilo alkoholis, turi būti sandariai užkimštos kamščiu, užplombuotos ir užantspauduotos bei laikomos rakinamose patalpose.

17. Kiekvienoje įstaigoje, įmonėje turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už etilo alkoholio gavimo, laikymo apskaitos ir naudojimo tvarką. Su šia tvarka darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

 

V. ETILO ALKOHOLIO NAUDOJIMO SVEIKATINIMO REIKMĖMS APSKAITOS, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

18. Taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkų, kitų VMVT pavaldžių įstaigų vadovų paskirti specialistai. Nustačius be akcizų įsigyto etilo alkoholio panaudojimo ne pagal paskirtį atvejus, apie tai per 5 dienas privaloma informuoti vietos mokesčio administratorių, kurio teritorijoje yra asmuo, panaudojęs be akcizų sveikatinimo reikmėms įsigytą etilo alkoholį, ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-326, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4482 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-326

 

19. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-336, 2008-06-27, Žin., 2008, Nr. 75-2991 (2008-07-03), i. k. 108110MISAK00B1-336

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. B1-128 "Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-326, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4482 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-326

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. B1-128 "Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo