Suvestinė redakcija nuo 2020-02-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 12-444, i. k. 1022250ISAK00000673

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. V-330, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04574

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS APIE JUOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 673

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 5 straipsnio 3 dalimi ir 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB, 6 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalimis:

1T v i r t i n u Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

sveikatos apsaugos Ministras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673

(Lietuvos Respublikos