Suvestinė redakcija nuo 2019-02-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 12-444, i. k. 1022250ISAK00000673

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. V-330, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04574

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS APIE JUOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 673

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 5 straipsnio 3 dalimi ir 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB, 6 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalimis:

1T v i r t i n u Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

sveikatos apsaugos Ministras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 673

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018  m. kovo 22 d. įsakymo   Nr. V-330

redakcija)

 

PRIVALOMOJO EPIDEMIOLOGINIO REGISTRAVIMO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS APIE JUOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja žmonių užkrečiamųjų ligų ir mirčių nuo jų, užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ir jų nešiojimo atvejų, žmonių, kuriuos apkandžiojo, apseilėjo ar apdraskė gyvūnai, įtariami ar sergantys pasiutlige, atvejų, komplikacijų po skiepų (nepageidaujamų reakcijų į skiepus) (toliau – komplikacijos po skiepų) registravimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose teritoriniu ir nacionaliniu lygiu ir informacijos apie juos teikimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Išplitęs ligos protrūkis – ligos protrūkis, esant dviem ar daugiau tos pačios užkrečiamosios ligos epidemiologiškai susijusių atvejų bei apimantis daugiau nei vieną šeimą, kolektyvą ar administracinę teritoriją.

2.2. Komplikacija po skiepoši sąvoka atitinka sąvoką „nepageidaujama reakcija“ ir vartojama ta pačia reikšme, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio 28 dalyje.

2.3. Šeiminis ligos protrūkis – ligos protrūkis, esant dviem ar daugiau tos pačios užkrečiamosios ligos epidemiologiškai susijusių atvejų vienoje šeimoje.

2.4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomenės sveikatos priežiūrą ir užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, vartojamas sąvokas.

3. Asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)  ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

 

II skyrius

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PRIVALOMAS REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS (DUOMENŲ) TEIKIMAS

 

4. Gydytojas, įtaręs ar nustatęs susirgimą užkrečiamąja liga, įrašyta į Užkrečiamųjų ligų, registruojamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą (toliau – Ligų sąrašas) (Aprašo 1 priedas), arba mirties nuo tokios užkrečiamosios ligos atvejį, užpildo Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515) (toliau – Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą), nurodydamas pirminę ligos diagnozę pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą užregistruojamas Infekcinių susirgimų registravimo žurnale (forma Nr. 060/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515) ir pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Aprašo 1 priede nurodytu laiku. Apie mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį informacija NVSC perduodama ne vėliau kaip per 2 val. žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu (faksu ar elektroniniu paštu) nuo mirties atvejo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

5. Gydytojui gavus informaciją apie laboratorinio tyrimo rezultatus, pakeitus diagnozę, informuojamas NVSC išsiunčiant jam Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą Aprašo 1 priede nurodytu laiku, nurodant galutinę diagnozę pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją (Australijos modifikaciją, TLK-10-AM), diagnozės pakeitimo datą ir laboratorinio tyrimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

6. Gydytojas, įtaręs ar nustatęs susirgimą užkrečiamąja liga, įrašyta į Ligų sąrašą, arba mirties nuo tokios užkrečiamosios ligos atvejį, duomenis apie užkrečiamąją ligą surašo atitinkamuose dokumentuose: Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), Vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025-112/a) ir Vaiko sveikatos etapinėje epikrizėje (forma Nr. 025-112-1/a), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27  d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, Dienos stacionaro ligonio kortelėje (forma Nr. 003-2/a), Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515, Asmens ambulatorinio gydymo statistinėje kortelėje (forma Nr. 025/a-LK), patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, Stacionarinėje tuberkuliozės ligos istorijoje (forma Nr. 003-9/a) ir Asmens, sergančio tuberkulioze, ambulatorinėje sveikatos istorijoje (forma Nr. 081/a), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-970 „Dėl privalomų tuberkuliozės sveikatos statistikos apskaitos formų ir privalomos sveikatos statistikos ataskaitos formos patvirtinimo“.

7. Gydytojas, dirbantis teisingumo ar vidaus reikalų sistemos uždarosiose biudžetinėse įstaigose, įtaręs ar nustatęs asmeniui, esančiam laisvės atėmimo vietoje ar policijos areštinėje, susirgimą užkrečiamąja liga, įrašyta į Ligų sąrašą, arba mirties nuo tokios užkrečiamosios ligos atvejį, užpildo Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimąužregistruoja jį Infekcinių susirgimų registravimo žurnale. Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą pateikiamas Aprašo 1 priede nurodytu laiku NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

8. Gydytojas, dirbantis krašto apsaugos sistemos uždarosiose biudžetinėse įstaigose, įtaręs ar nustatęs susirgimą užkrečiamąja liga, įrašyta į Ligų sąrašą, arba mirties nuo tokios užkrečiamosios ligos atvejį, užpildo Skubų medicinos tarnybos pranešimą apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekciją (forma Nr. KAM 40-058-1/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515, užregistruoja Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. KAM 40-060/a), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515. Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba pateikia Skubų medicinos tarnybos pranešimą apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekciją (forma Nr. KAM 40-058-1/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515, Aprašo 1 priede nurodytu laiku NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

9. NVSC, gavęs iš gydytojo Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą, registruoja jį Infekcinių susirgimų registravimo žurnale pagal pranešime pateiktus duomenis ir informaciją, užpildo Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje (toliau – ULSVIS) atitinkamas pranešimų formas ir užregistruoja nustatytą užkrečiamąją ligą ULSVIS Aprašo 1 priede nurodytu laiku. Vėliau NVSC pranešimus papildo pagal užkrečiamosios ligos atvejo epidemiologinės diagnostikos rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

10. NVSC kiekvieną mėnesį statistinę ataskaitą apie praėjusį mėnesį administracinėse teritorijose (apskrityse) užregistruotą  susirgimų  skaičių  „Sergamumas  užkrečiamosiomis  ligomis“  (forma  Nr. 4 – sveikata, mėnesinė, metinė), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-109), skelbia NVSC interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

11. Ligų protrūkių ar išplitusių ligų protrūkių susirgimų atvejai registruojami NVSC pagal užsikrėtimo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

12. Užkrečiamųjų ligų atvejai NVSC registruojami pagal asmens nuolatinę gyvenamąją vietą. Jeigu asmens gyvenamoji vieta nežinoma, asmuo gyvena užsienyje ar asmuo yra užsienio pilietis, užkrečiamųjų ligų atvejai registruojami pagal kreipimosi į ASPĮ vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

13. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (toliau – ULAC) kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 d. statistinę ataskaitą apie šalyje užregistruotą susirgimų skaičių „Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis“ (forma Nr. 4 – sveikata (mėnesinė, metinė), patvirtintą Įsakymu Nr. V-109, skelbia ULAC interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ PRIVALOMAS REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE JUOS TEIKIMAS

 

14.  Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys licenciją, kuri suteikia teisę teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka išauginusios iš tiriamosios medžiagos Aprašo 2 priede nurodytus užkrečiamųjų ligų sukėlėjus ar užkrečiamosios ligos diagnozę patvirtinusios kitais laboratoriniais tyrimais, Aprašo 2 priede nurodyta tvarka ir laiku informuoja NVSC ir ULAC. Aprašo 2 priede nurodyta tvarka ir laiku ULSVIS užregistruojamas Pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją, kurio forma Nr. 151-1/a patvirtinta Įsakymu Nr. V-109.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

IV SKYRIUS

SKUBIOS INFORMACIJOS APIE UŽKREČIAMĄSIAS LIGAS, JŲ PROTRŪKIUS TEIKIMAS

 

15. NVSC:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

15.1. gavęs iš ASPĮ Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą, Ligų sąraše nurodytu laiku ir tvarka informuoja ULAC ir teisingumo, vidaus reikalų sistemos ir krašto apsaugos sistemos uždarąsias biudžetines įstaigas apie šiose įstaigose įtariamus ar nustatytus susirgimus užkrečiamosiomis ligomis;

15.2. išaiškinęs ligos protrūkį ar išplitusį ligos protrūkį, gavęs pranešimą apie mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį, ne vėliau kaip per 2 val. žodžiu visada ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu (faksu ar elektroniniu paštu) darbo dienomis informaciją pateikia ULAC ir teisingumo, vidaus reikalų sistemos ir krašto apsaugos sistemos uždarosioms biudžetinėms įstaigoms apie šiose įstaigose išaiškintus ligų protrūkius ar išplitusius ligų protrūkius ir gautus pranešimus apie mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejus;

15.3. epidemiologinės diagnostikos metu gavęs naujos svarbios informacijos apie užkrečiamąsias ligas, Ligų sąraše pažymėtas raide A, mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį, ligos protrūkio ar išplitusio ligos protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir to protrūkio eigos pokyčius, laboratorinių tyrimų rezultatus, organizuotas ir taikytas užkrečiamosios ligos atvejo, ligos protrūkio ar išplitusio ligos protrūkio valdymo (kontrolės) ir kitas sveikatos priežiūros priemones, informaciją ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 10 val. raštu arba žodžiu pateikia ULAC;

15.4. ligos protrūkiui ar išplitusiam ligos protrūkiui pasibaigus teikia informaciją:

15.4.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apibendrintą ligos protrūkio ar išplitusio ligos protrūkio diagnostikos aprašymą – ULAC;

15.4.2. ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį (iki einamojo mėnesio 10 d. už praėjusį mėnesį) – galutinius duomenis apie per tą laikotarpį apskrityje užregistruotus šeiminius ligos protrūkius – ULAC pagal šio Aprašo 4 priede nurodytą formą;

15.5. epidemiologinės diagnostikos metu nustatę atvykusius į Lietuvos Respubliką užsienio piliečius, kurie turėjo sąlytį su infekcijos sukėlėjų šaltiniu ir kuriems kyla pavojus užsikrėsti ar būti užsikrėtusiems Ligų sąraše A raide pažymėta užkrečiamąja liga, kuri gali paplisti Europos Sąjungos mastu, per dvi dienas surenka duomenis pagal Duomenų, renkamų dėl kontaktų atsekamumo, sąrašą (Aprašo 3 priedas)  (toliau – Sąrašas). Užpildytą Sąrašą ne vėliau kaip per 24 val. nuo jo užpildymo perduoda ULAC;

15.6. NVSC vadovo nustatyta tvarka užtikrina Apraše nurodytų funkcijų vykdymą 24 val. per parą 7 dienas per savaitę.

16. Pagal kompetenciją atsakingos krašto apsaugos, teisingumo ir vidaus reikalų sistemos institucijos apie užkrečiamųjų ligų protrūkius, nustatytus jų sistemos uždarosiose biudžetinėse įstaigose, ne vėliau kaip per 2 val. žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pateikia informaciją NVSC. Teikdamos pirminę ir papildomą informaciją apie ligos protrūkį (priklausomai nuo ligos protrūkio epidemiologinės diagnostikos etapo) ir pasibaigus ligos protrūkiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šios institucijos NVSC pateikia ligos protrūkio aprašymą. NVSC, teikdamas pirminę, papildomą informaciją (priklausomai nuo išplitusio ligos protrūkio epidemiologinės diagnostikos etapo), pateikia ligos protrūkio diagnostikos aprašymą, nurodytą Aprašo 15.4.1 papunktyje. Aprašymuose pateikiami šie duomenys:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

16.1. informacija apie ligos protrūkio ar išplitusio ligos protrūkio vietą (administracinė teritorija, įstaiga, įmonė, adresas);

16.2. užkrečiamosios ligos diagnozė pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją (Australijos modifikacija, TLK-10-AM);

16.3. užkrečiamosios ligos sukėlėjas (jei yra nustatytas), tipas, kiti epidemiologiniai žymenys;

16.4. susirgusių ir turėjusių riziką susirgti asmenų skaičius, iš jų – hospitalizuotų asmenų skaičius;

16.5. klinikiniai užkrečiamosios ligos požymiai;

16.6. susirgusių asmenų skaičius pagal amžių ir lytį, gyvenamąją vietą, užsiėmimą (darbovietė, vaikų ugdymo įstaiga ir kt.);

16.7. epidemiologinės diagnostikos aprašymas (jei atliktas);

16.8. ėminių, paimtų mikrobiologiškai ištirti iš turėjusių sąlytį su pacientu asmenų, rizikos grupės asmenų, maistą tvarkančių asmenų, skaičius;

16.9. laboratoriškai ištirti paimtų maisto, vandens, įtariant, kad jie galėjo sukelti ligos protrūkį, ėminių, maisto tvarkymo vietos aplinkos plovinių skaičius;

16.10. gautų laboratorinių tyrimų rezultatai (jei yra);

16.11. įtariamas ar patvirtintas analitine epidemiologine diagnostika ir (ar) laboratoriškai ligos protrūkio rizikos veiksnys;

16.12. įtariamas ar patvirtintas užkrečiamosios ligos plitimo būdas (per aerozolį, tiesioginis, netiesioginis sąlytis, per maistą ar vandenį, platinama pernešėjų ir kt.);

16.13. informacija apie papildomus faktorius, turėjusius įtakos ligos protrūkiui ar išplitusiam ligos protrūkiui atsirasti (pvz., bloga asmens higiena, netinkamas maisto šiluminis apdorojimas, kryžminis maisto užteršimas, netinkamas laikymas, tvarkymas ir kt.);

16.14. informacija apie organizuotas ir taikytas ligos protrūkio ar išplitusio ligos protrūkio kontrolės (valdymo) priemones;

16.15. kokioms institucijoms ir visuomenės informavimo priemonėms pateikta informacija;

16.16. duomenys apie ligos protrūkio ar išplitusio ligos protrūkio metu susirgusius asmenis pateikiami pagal šią lentelę:

 

Susirgusių asmenų skaičius, iš jų:

 

Data (metai, mėnuo, diena)

Iš viso

xxxx xx xx

xxxx xx xx

xxxx xx xx

ir t. t.

kreipėsi medicinos pagalbos

 

 

 

 

 

hospitalizuotų

 

 

 

 

 

gydomų ambulatoriškai

 

 

 

 

 

laboratoriškai ištirtų

 

 

 

 

 

patvirtintų laboratoriškai

atvejų skaičius

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

17. ULAC:

17.1. gavęs iš NVSC  informacinį pranešimą apie užkrečiamosios ligos, Ligų sąraše pažymėtos raide A, mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį, per dvi darbo dienas pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) informaciją raštu (faksu ar elektroniniu paštu); įvertinęs gautą pranešimą, per 2 valandas praneša SAM telefonu (išskyrus asmens duomenis) apie epidemiologiškai svarbius atvejus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

17.2. gavęs informaciją apie ligos protrūkį ar išplitusį ligos protrūkį, įvertina ją ir atsižvelgdamas į ligos protrūkio epidemiologinę svarbą ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 10 val. raštu pateikia informaciją SAM;

17.3. epidemiologinės diagnostikos metu gavęs naujos svarbios informacijos apie užkrečiamąsias ligas, Ligų sąraše pažymėtas raide A, mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį, ligos protrūkio ar išplitusio ligos protrūkio epidemiologinės diagnostikos eigos pokyčius, laboratorinių tyrimų rezultatus, organizuotas ir taikytas užkrečiamosios ligos atvejo, ligos protrūkio valdymo (kontrolės) ir kitas sveikatos priežiūros priemones, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 10 val. pakartotinai raštu informuoja SAM;

17.4. gavęs iš NVSC informacinį pranešimą apie užkrečiamosios ligos, Ligų sąraše pažymėtos raide A, mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį, ligos protrūkį ar išplitusį ligos protrūkį, įvertina gautą informaciją ir ne vėliau kaip per 24 val. nuo informacijos gavimo momento, suderinęs su SAM, ją teikia per Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemą (toliau – IĮRS), kai:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

17.4.1. užregistruojamas užkrečiamosios ligos protrūkis, apimantis daugiau nei vieną Europos Sąjungos valstybę narę;

17.4.2. nustatyta du ar daugiau pagal vietą arba laiką susijusių panašaus tipo užkrečiamosios ligos atvejų ir yra rizika, jog liga išplis tarp Europos Sąjungos valstybių narių;

17.4.3. nustatyta du ar daugiau pagal vietą arba laiką susijusių panašaus tipo užkrečiamosios ligos atvejų už Europos Sąjungos ribų ir yra rizika, jog liga išplis Europos Sąjungoje;

17.4.4. nustatyti arba pakartotinai nustatyti užkrečiamųjų ligų sukėlėjai, dėl kurių gali prireikti imtis Europos Sąjungos koordinuojamų joms plisti neleidžiančių veiksmų;

17.5. pagal Sąrašą surinktą informaciją apie Aprašo 15.5 papunktyje nurodytus asmenis per 24 val. nuo informacijos gavimo momento teikia per IĮRS, naudodamasis minėtos sistemos atrankinio teikimo funkcija;

17.6. užtikrina, kad asmens duomenys nebūtų naudojami kitais tikslais, būtų saugomi ne ilgiau, nei reikia tikslui pasiekti, ir kad būtų nustatytos tinkamos konfidencialumo ir apsaugos priemonės per IĮRS perduodamiems ir tvarkomiems duomenims apsaugoti;

17.7. ULAC vadovo nustatyta tvarka užtikrina Apraše nurodytų funkcijų vykdymą 24 val. per parą 7 dienas per savaitę.

18. SAM užtikrina Apraše jai nurodytų funkcijų vykdymą 24 val. per parą 7 dienas per savaitę.

19. NVSC, Aprašo 15 punkte nustatytais atvejais pranešdamas apie mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejį arba Ligų sąraše pažymėtos raide A ligos atvejus, informaciniame pranešime pateikia šiuos duomenis:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

19.1. paciento, apie kurį teikiama informacija, asmens kodą (jeigu pacientas yra užsienio pilietis, gimimo datą);

19.2. paciento, apie kurį teikiama informacija, gyvenamosios vietos adresą, pilietybę, darbovietę (jei asmuo dirbantis), vaikų ugdymo ar globos įstaigos pavadinimą (jei vaikas lanko vaikų ugdymo įstaigą ar gyvena globos namuose);

19.3. šalies, miesto, iš kur atvyko pacientas, apie kurį teikiama informacija, pavadinimą (nustačius įvežtinį atvejį);

19.4. paciento, apie kurį teikiama informacija, atvykimo į Lietuvą datą ir laiką, traukinio, lėktuvo, laivo reiso, kelių transporto priemonės numerį;

19.5. susirgimo datą;

19.6. užkrečiamosios ligos diagnozę pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM);

19.7. diagnozę nustačiusio gydytojo vardą, pavardę, ASPĮ pavadinimą;

19.8. užkrečiamosios ligos ar mirties nuo užkrečiamosios ligos atvejo nustatymo datą, laiką ir vietą;

19.9. trumpą epidemiologinę anamnezę;

19.10. informaciją apie organizuotas ir taikytas užkrečiamosios ligos atvejo kontrolės (valdymo), kitas sveikatos priežiūros priemones;

19.11. kokioms institucijoms ir visuomenės informavimo priemonėms pateikta informacija;

19.12. informaciją perdavusio asmens vardą, pavardę, įstaigą, telefono ryšio, fakso numerį, el. pašto adresą;

19.13. informacijos perdavimo datą, laiką.

 

V SKYRIUS

ŽMONIŲ, KURIUOS APKANDŽIOJO, APSEILĖJO AR APDRASKĖ GYVŪNAI,
ĮTARIAMI AR SERGANTYS PASIUTLIGE, PRIVALOMASIS REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

20. Gydytojas, suteikęs asmeniui, kurį apkandžiojo, apseilėjo ar apdraskė gyvūnai, įtariami sergantys pasiutlige, būtinąją medicinos pagalbą:

20.1. įvertina apkandžiojimo, apseilėjimo ar apdraskymo aplinkybes ir užpildo Kreipimosi dėl pasiutligės kortelę (forma Nr. 045/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515) ir apkandžiojimo, apseilėjimo ar apdraskymo atvejį užregistruoja Infekcinių susirgimų registracijos žurnale. Duomenis apie apkandžiojimą, apseilėjimą ar apdraskymą surašo atitinkamuose dokumentuose: Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), Vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025-112/a), Vaiko sveikatos etapinėje epikrizėje (forma 025-112-1/a), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014  m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120, arba Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515);

20.2. apie kiekvieną užregistruotą apkandžiojimo, apseilėjimo ar apdraskymo atvejį ne vėliau kaip per 24 val. nuo asmens  kreipimosi raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pateikia Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą NVSC;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

21. Gydytojas, pabaigęs pasiutligės imunoprofilaktikos kursą, užpildytą Kreipimosi dėl pasiutligės kortelės (forma Nr. 045/a) kopiją per 7 kalendorines dienas pateikia NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

22. Neteko galios nuo 2019-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

23. NVSC, gavęs informaciją iš gydytojo apie apkandžiojimo, apseilėjimo ar apdraskymo atvejį ir užregistravęs jį Infekcinių susirgimų registravimo žurnale:

23.1. ne vėliau kaip per  24 val.  raštu  (faksu  ar  elektroniniu  paštu) nuo  informacijos, nurodytos šiame punkte, gavimo praneša teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai apie privalomą gyvūno stebėjimą, pateikdamas Informacinį pranešimą apie įtariamą / patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį (A dalį), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  ir Valstybinės  maisto   ir  veterinarijos  tarnybos   direktoriaus  2005  m.   vasario   28   d.  įsakymu   Nr. V-146/B1-140 „Dėl Informacinio pranešimo apie įtariamą / patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį formos patvirtinimo“ (toliau – Informacinis pranešimas apie įtariamą / patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį);

23.2. esant galimybei, išsiaiškina kitus asmenis, turėjusius sąlytį su tuo pačiu gyvūnu, įtariamu ar sergančiu pasiutlige, ir nurodo šiems asmenims kreiptis į ASPĮ dėl pasiutligės imunoprofilaktikos skyrimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

24. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi iš NVSC informaciją apie gyvūną, įtariamą sergantį pasiutlige:

24.1. po 14 dienų privalomo gyvūno stebėjimo raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja NVSC apie gyvūno būklę, pateikdama Informacinį pranešimą apie įtariamą / patvirtintą gyvūno pasiutligės atvejį (B dalį);

24.2. ne vėliau kaip per 2 val. nuo informacijos gavimo praneša telefonu NVSC apie gyvūno sveikatos būklės pokyčius, gyvūno pabėgimą ar kritimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

25. NVSC ir ULAC statistinę ataskaitos formą „Ataskaita apie pasiutligės profilaktiką“ (forma Nr. 49 – sveikata (ketvirtinė, pusmetinė, metinė), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1993 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 314 „Dėl pasiutligės imunoprofilaktikos ataskaitinės formos patvirtinimo“, šioje ataskaitos formoje nurodytais terminais pateikia atitinkamai ULAC ir SAM.

 

VI SKYRIUS

KOMPLIKACIJŲ PO SKIEPŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE JAS TEIKIMAS

 

26. Komplikacijos po skiepų ar skiepijimo specifiniais imunoglobulinais ir serumais yra registruojamos ULAC.

27. Gydytojas, diagnozavęs komplikacijas po skiepų ir suteikęs pacientui medicinos pagalbą:

27.1. ne vėliau kaip per 24 val. nuo komplikacijų po skiepų diagnozavimo telefonu informuoja NVSC nurodydamas skiepo, imunoglobulino arba serumo bendrinį ir prekinį pavadinimą, gamintoją bei seriją, paciento amžių, kur ir kada pacientas skiepytas bei komplikacijos po skiepo pobūdį;

27.2. užpildo Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolo formą Nr. 392-1/a, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (toliau – Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolo forma), ir per 15 kalendorinių dienų nuo komplikacijos po skiepo nustatymo (jei komplikacija po skiepo sukėlė pavojų gyvybei ar mirtį – per 1 kalendorinę dieną) jis išsiunčiamas NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

28. Esant Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolo formos pildymo netikslumų, kilus įtarimui dėl galimai susijusių komplikacijų po skiepų atvejų, NVSC surenka papildomą informaciją ir patikslina Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolo formą. NVSC pateikia Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolo formą ULSVIS per 5 darbo dienas (jei komplikacija po skiepo sukėlė pavojų gyvybei ar mirtį – per 1 darbo dieną) nuo Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolo formos gavimo ar patikslinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

VII SKYRIUS

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ EPIDEMIOLOGINĖS ANALIZĖS IR UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS SERGANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VERTINIMO DUOMENŲ TEIKIMO KRAŠTO APSAUGOS MINISTRUI, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIUI, VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIAJAM EPIDEMIOLOGUI

 

29. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės analizės ir sergančių asmenų sveikatos priežiūros vertinimo duomenis ne rečiau kaip kartą per metus iki kovo 1 d. teikia:

29.1. Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba – Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui ir krašto apsaugos ministrui;

29.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras – Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui ir vidaus reikalų ministrui;

29.3. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui.

30. Teikiamuose pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės analizės ir sergančių asmenų sveikatos priežiūros vertinimo duomenyse turi būti išdėstytos šių ligų plitimo ar protrūkių priežastys, tendencijos, sezoniškumas, rizikos grupės ir kita svarbi informacija.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-330, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04574

 

 

Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, REGISTRUOJAMŲ ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Ligos pavadinimas

Ligos kodas pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją (Australijos modifikacija) (TLK-10-AM)

Informacijos teikimo apie atvejus laikas

I SKYRIUS

SKIEPIJIMAIS VALDOMOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

1.

Difterija

A36 (A36.0–A36.3, A36.8, A36.9)

A

2.

Gripas*

J10 (J10.0, J10.1, J10.8),
J11 (J11.0, J11.1, J11.8)

3.

Haemophilus influenzae infekcija

A41.3, A49.2, G00.0

B

4.

Įgimtas raudonukės sindromas

P35.0

A

5.

Kiaulytė (epideminis parotitas)

B26 (B26.0–B26.3, B26.8, B26.9)

B

6.

Kokliušas

A37 (A37.0, A37.1, A37.8, A37.9)

B

7.

Raudonukė (vokiškieji tymai)

B06 (B06.0, B06.8, B06.9)

A

8.

Stabligė

A33, A34, A35

B

9.

Tymai

B05 (B05.0–B05.4, B05.8, B05.9)

A

10.

Ūminis poliomielitas

A80 (A80.0–A80.4, A80.9)

A

II SKYRIUS

LYTINIU BŪDU PLINTANČIOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

11.

Chlamidijų sukelta limfogranulioma (venerinė)*

A55

12.

Kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos*

A56 (A56.0–A56.4, A56.8)

13.

Gonokokinė infekcija*

A54 (A54.0–A54.6, A54.8, A54.9)

14.

Sifilis*

A51–A53

15.

Įgimtas sifilis*

A50 (A50.0–A50.7, A50.9)

16.

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga. Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito (ŽIV) virusu*

B20–B24, Z21

III SKYRIUS

VIRUSINIAI HEPATITAI

17.

Ūminis hepatitas A

B15 (B15.0, B15.9)

B

18.

Ūminis hepatitas B

B16 (B16.0–B.16.2, B16.9)

B

19.

Ūminis hepatitas C

B17.1

B

20.

Ūminis hepatitas E

B17.2

B

21.

Hepatito B nešiotojo ūminė delta (super) infekcija (ūminis hepatitas D)

B17.0

B

22.

Kitas patikslintas ūminis virusinis hepatitas

B17.8

B

23.

Lėtinis virusinis hepatitas B

B18 (B18.0, B18.1)

B

24.

Lėtinis virusinis hepatitas C

B18.2

B

25.

Kitas lėtinis virusinis hepatitas. Lėtinis virusinis hepatitas, nepatikslintas

B18.8, B18.9

B

26.

Virusinio hepatito nešiotojas

Z22.5

B

IV SKYRIUS

PER MAISTĄ IR VANDENĮ PLINTANČIOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS IR UŽKREČIAMOSIOS LIGOS, KURIOMIS UŽSIKREČIAMA PER APLINKĄ

27.

Amebiazė

A06 (A06.0–A06.9)

B

28.

Askaridozė

B77 (B77.0, B77.8, B77.9)

C

29.

Botulizmas

A05.1

B

30.

Cisticerkozė

B69 (B69.0, B69.1, B69.8, B69.9)

B

32.

Difilobotriozė

B70.0

B

33.

Enterobiozė

B80

C

34.

Enterohemoraginės Escherichia coli sukelta infekcija

A04.3

B

35.

Enteropatogeninės, enterotoksigeninės, enteroinvazinės ir kitos Escherichia coli sukeltos infekcijos

A04 (A04.0–A04.2, A04.4)

B

36.

Neteko galios nuo 2019-02-19

37.

Giardiazė (lambliazė)

A07.1

B

38.

Himenolepidozė

B71.0

B

39.

Įgimta toksoplazmozė

P37.1

B

40.

Yersinia enterocolitica sukeltas enteritas

A04.6

B

41.

Ne žarnyno jersiniozė

A28.2

B

42.

Juodligė

A22 (A22.0–A22.2, A22.7–A22.9)

A

43.

Kampilobakterijų sukeltas enteritas

A04.5

B

44.

Kitos bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu 

A05 (A05.0, A05.2–A05.4,
A05.8, A05.9)

C

45.

Kitos bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos

A04.8

B

46.

Bakterijų sukelta žarnyno infekcija, nepatikslinta. Kitas infekcinės kilmės gastroenteritas ir kolitas

A04.9, A09

C

47.

Kitos salmonelių sukeltos infekcijos

A02 (A02.0–A02.2, A02.8, A02.9)

B

48.

Kriptosporidiozė

A07.2

B

49.

Leptospirozė

A27 (A27.0, A27.8, A27.9)

B

50.

Listeriozė

A32 (A32.0, A32.1, A32.7–A32.9), P37.2

B

51.

Norovirusų (Norvalko (Norwalk) veiksnio sukeltas ūminis gastroenteritas

A08.1

C

52.

Paratifai

A01 (A01.1–A01.4)

B

53.

Paratifo sukėlėjo nešiojimas

Z.22.0

B

54.

Rotavirusų sukeltas enteritas

A08.0

C

55.

Šigeliozė

A03 (A03.0–A03.9)

B

56.

Teniazė

B68 (B68.0, B68.1, B68.9)

B

57.

Toksokarozė (visceralinė migruojanti lerva)

B83.0

B

58.

Toksoplazmozė

B58 (B58.0–B58.3, B58.8, B58.9)

B

59.

Trichineliozė

B75

B

60.

Trichurozė

B79

C

61.

Vidurių šiltinė

A01.0

B

62.

Virusų sukeltos ir kitos patikslintos žarnyno infekcijos

A08 (A08.2, A08.3, A08.5)

C

63.

Virusų sukelta žarnyno infekcija, nepatikslinta

A08.4

C

V SKYRIUS

PER ORĄ PLINTANČIOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

64.

Tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, nepatvirtinta bakteriologiškai ar histologiškai, miliarinė tuberkuliozė

A15–A19

B

65.

Legioneliozė (Legionierių liga), neplautinė legioneliozė, (Pontiako karštligė)

A48 (A48.1, A48.2)

B

66.

Meningokokinė infekcija

A39 (A39.0–A39.5, A39.8, A39.9)

A

67.

Pneumokokinė infekcija

A40.3, G00.1, J13,

B

68.

Sunkus ūmus respiracinis sindromas (SŪRS), nepatikslintas

U04.9

A

69.

Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos*

J00–J06

70.

Vėjaraupiai

B01 (B01.0–B01.2, B01.8, B01.9)

B

VI SKYRIUS

KITOS ZOONOZĖS

71.

Bruceliozė

A23 (A23.0–A23.3, A23.8, A23.9)

B

72.

Echinokokozė

B67 (B67.0–B67.9)

B

73.

Erkių platinamas virusinis encefalitas

A84 (A84.0, A84.1, A84.9)

B

74.

Gripas, sukeltas nustatyto paukščių gripo viruso

J09

A

75.

Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės

A92 (A92.0–A92.2, A92.4,
A92.8, A92.9)

A

76.

Ku (Q) karštligė

A78

B

77.

Laimo (Lyme) liga

A69.2

C

78.

Pasiutligė

A82 (A82.0, A82.1, A82.9)

A

79.

Tuliaremija

A21 (A21.0–A21.3, A21.7–A21.9)

A

80.

Vakarų Nilo virusinė infekcija

A92.3

A

81.

Zikos virusinė infekcija

A92.8

A

VII SKYRIUS

YPAČ PAVOJINGOS ĮVEŽTINĖS IR RETOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

82.

Beždžionių raupai

B04

A

83.

Cholera

A00 (A00.0, A00.1, A00.9)

A

84.

Dengės karštligė

A97

A

85.

Ebolos virusinė liga

A98.4

A

86.

Geltonoji karštligė

A95 (A95.0, A95.1, A95.9)

A

87.

Gripas, sukeltas naujo gripo viruso potipio (naujai nustatyto gripo viruso potipio)

A

88.

Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu

A98.5

A

89.

Lasos karštligė

A96.2

A

90.

Maliarija

B50, B51, B52, B53, B54

B

91.

Maras

A20 (A20.0–A20.3, A20.7–A20.9)

A

92.

Marburgo virusinė liga

A98.3

A

93.

Raupai

B03

A

 

VIII SKYRIUS

KITOS LIGOS

94.

Bakterinis meningitas

G00 (G00.2, G00.3, G00.8, G00.9)

B

95.

Chlamydia psittaci sukelta infekcija

A70

B

96.

Dėmėtoji (epideminė) šiltinė ir recidyvinė šiltinė (Brilo liga)

A75 (A75.0, A75.1)

A

97.

Infekcinė mononukleozė

B27

C

98.

Kroictfeldo-Jakobo (Creutzfeldt-Jakob) liga

A81.0

B

99.

Moskitų platinamas virusinis encefalitas

A83 (A83.0–A83.6, A83.8–A83.9)

B

100.

Niežai

B86

B

101.

Retos tropinės parazitozės

B55, B56, B57, B65, B66, B72, B73, B74, B78, B81

B

102.

Skarlatina

A38

B

103.

Virusinis meningitas

A87 (A87.0–A87.2, A87.8, A87.9)

 

C

IX SKYRIUS

SPECIFINĖS SVEIKATOS PROBLEMOS

104.

Atsparumas antimikrobiniams preparatams*

105.

Hospitalinės infekcijos*

106.

Ūmus vangus paralyžius

B

107.

Neuroboreliozė

 

B

108.

Difterijos toksigeninio sukėlėjo nešiojimas

Z.22.2

A

109.

Vidurių šiltinės sukėlėjo nešiojimas

Z.22.0

B

 

Pastabos:

1.   Informacijos teikimo apie atvejus laiko žymėjimo reikšmės paaiškinimai:

A – Ligos, apie kurias, gydytojui užregistravus, ne vėliau kaip per 2 val. pranešama telefonu ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pateikiamas Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC). NVSC ne vėliau kaip per 2 val. telefonu praneša Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui apie visus ir atitinkamai teisingumo, vidaus reikalų sistemos ar krašto apsaugos sistemos uždarajai biudžetinei įstaigai apie šiose įstaigose įtariamus ar nustatytus susirgimus užkrečiamosiomis ligomis ir ne vėliau kaip per 24 val. duomenis įveda į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą (toliau – ULSVIS).

B – Ligos,  apie  kurias,  gydytojui  užregistravus,  ne  vėliau  kaip   per  24  val.  raštu  (faksu  ar  elektroniniu  paštu)  pateikiamas  Pranešimas  apie  nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) NVSC. NVSC ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo duomenis apie kiekvieną atvejį įveda į ULSVIS ir raštu praneša atitinkamai teisingumo, vidaus reikalų sistemos ar krašto apsaugos sistemos uždarajai biudžetinei įstaigai apie šiose įstaigose įtariamus ar nustatytus susirgimus užkrečiamosiomis ligomis.

C – Ligos, apie kurias, gydytojui užregistravus, ne vėliau kaip per 72 val. raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pateikiamas Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) NVSC. NVSC informaciją apie per mėnesį užregistruotus atvejus pagal galutines diagnozes įveda į ULSVIS iki mėnesio paskutinės darbo dienos ir raštu pateikia šią informaciją teisingumo, vidaus reikalų sistemos ar krašto apsaugos sistemos uždarajai biudžetinei įstaigai apie šiose įstaigose įtariamus ar nustatytus susirgimus užkrečiamosiomis ligomis.

2.    * Ligos ir specifinės sveikatos problemos, kurių registravimas ir informacijos teikimas vykdomas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėjimo ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2009-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-1110, 2008-11-14, Žin. 2008, Nr. 138-5465 (2008-12-02), i. k. 1082250ISAK00V-1110

 

 

Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

PRIVALOMAI REGISTRUOJAMŲ ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IŠAUGINTŲ IR KITAIS TYRIMO METODAIS NUSTATYTŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Sukėlėjo pavadinimas

Informacijos teikimo apie atvejus laikas

1.  

Bacillus anthracis

A

2.  

Bakterijos, atsparios antimikrobiniams preparatams*

3.  

Bordetella pertussis

B

4.  

Borrelia burgdorferi s. l.

B

5.  

Brucella spp.

B

6.  

Campylobacter spp.

B

7.  

Chlamydia trachomatis (D-K)*

8.  

Chlamydia trachomatis (L1-L3)*

 

9.  

Clostridium botulinum

B

10.

Clostridium difficile (toksigeninė, turinti toksino gamybą lemiantį geną)

B

11.

Clostridium tetani

B

12.

Corynebacterium diphtheriae (toksigeninė, turinti toksino gamybą lemiantį geną)

A

13.

Corynebacterium pseudotuberculosis

A

14.

Corynebacterium ulcerans (toksigeninė, turinti toksino gamybą lemiantį geną)

A

15.

Coxiella burnetii

A

16.

Cryptosporidium spp.

B

17.

Dengės virusas

A

18.

Entamoeba histolytica

B

19.

Enterovirusas

B

20.

Epideminio parotito virusas

B

21.

Erkinio encefalito virusas

B

22.

Francisella tularensis

B

23.

Gripo virusas*

24.

Paragripo virusas

B

25.

Haemophilus influenzae B tipo (iš kraujo, likvoro)

B

26.

Hepatito B virusas (HBsAg (+), anti-HBc (+))

B

27.

Hepatito C virusas (anti HCV (+) ir/arba HCV-RNR (+))

B

28.

Yersinia enterocolitica

B

29.

Yersinia pestis

A

30.

Yersinia pseudotuberculosis

B

31.

Gardia lamblia (Lamblia intestinalis)

B

32.

Legionella spp.

B

33.

Leptospira spp.

B

34.

Listeria monocytogenes (iš kraujo, likvoro)

B

35.

Mycobacterium tuberculosis*

36.

Naujojo potipio gripo virusas (naujai nustatytas gripo viruso potipis)

A

37.

Neisseria gonorrhoeae*

38.

Neisseria meningitidis (iš kraujo, likvoro)

A

39.

Ortopoxviridae

A

40.

Paukščių gripo virusas, išskirtas iš žmogaus

A

41.

Plasmodium spp.

B

42.

Poliomielito virusas

A

43.

Raudonukės virusas (IgM, poriniai serumai, RNR, virusas ląstelių kultūroje)

A

44.

Rhabdovirdae rabies

A

45.

Salmonella spp.

B

46.

Shigella spp.

B

47.

Staphylococcus aureus, produkuojantis enterotoksiną

B

48.

Streptococcus pneumoniae (iš kraujo, likvoro)

B

49.

SŪRS Coronaviridae

A

50.

Tymų virusas (IgM, poriniai serumai, RNR, virusas ląstelių kultūroje)

A

51.

Toksoplazma spp.

B

52.

Treponema pallidum*

53.

Trichinella spp.

B

54.

Vakarų Nilo virusas

A

55.

Verocitotoksinės, enterohemoraginės, enteropatogeninės Esherichia coli

B

56.

Vibrio cholerae O1 ir O139

A

57.

Virusinės hemoraginės karštinės sukėlėjai

A

58.

Zikos virusas

A

59.

Žmogaus imunodeficito virusas*

 

Pastabos:

 

1.  Informacijos teikimo apie atvejus laiko žymėjimo reikšmės:

A – nustatyti užkrečiamųjų ligų sukėlėjai, apie kuriuos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos ne vėliau kaip per 2 val. nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų išauginimo ar patvirtinimo kitais laboratoriniais tyrimais momento telefonu informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (toliau – NVSC) ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos, turinčios prieigą  prie Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos (toliau – ULSVIS), ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų išauginimo ar patvirtinimo kitais laboratoriniais tyrimais momento užpildo ir užregistruoja ULSVIS Pranešimą apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją (forma Nr. 151-1/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos formų patvirtinimo“ (toliau – Pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją). 

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos, neturinčios prieigos prie ULSVIS, ne vėliau kaip per 24 val. nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų išauginimo ar patvirtinimo kitais laboratoriniais tyrimais momento informuoja NVSC pateikdamos raštu (faksu ar elektroniniu paštu) užpildytą Pranešimą apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją. NVSC užregistruoja šį pranešimą ULSVIS ne vėliau kaip per 24 val. nuo jo gavimo.

B – nustatyti užkrečiamųjų ligų sukėlėjai, apie kuriuos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos ne vėliau kaip per 24 val. nuo nustatymo momento duomenis įveda į ULSVIS, o laboratorijos, neturinčios prieigos prie ULSVIS, praneša NVSC pateikdamos raštu (faksu ar elektroniniu paštu) užpildytą Pranešimą apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją. NVSC užregistruoja šį pranešimą ULSVIS ne vėliau kaip per 24 val. nuo jo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

 

2.  * Sukėlėjų registravimas ir informacijos teikimas vykdomas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėjimo ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

 

___________________

Papildyta priedu:

Nr. V-38, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 13-407 (2005-01-28), i. k. 1052250ISAK0000V-38

Priedo pakeitimai:

Nr. V-69, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 14-604 (2011-02-03), i. k. 1112250ISAK0000V-69

 

 

Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

DUOMENŲ, RENKAMŲ DĖL KONTAKTŲ ATSEKAMUMO, SĄRAŠAS

 

1. Asmens duomenys:

1.1. vardas, pavardė;

1.2. gimimo data, lytis, pilietybė;

1.3. asmens dokumento rūšis, numeris, jį išdavusios institucijos pavadinimas;

1.4. dabartinė gyvenamoji vieta (gatvė, namo, buto numeris, miestas, šalis);

1.5. telefono ryšio (mobiliojo, namų, darbo) numeriai;

1.6. el. paštas (privatus, tarnybinis).

2. Informacija apie kelionę:

2.1. su transportu susiję duomenys (pavyzdžiui, skrydžio numeris, data, laivo pavadinimas, kelių transporto priemonės numeris);

2.2. keleivio vieta, kajutės, kabinos numeris.

3. Kontaktų duomenys:

3.1. aplankytų asmenų vardai ir pavardės, nakvynės vietos;

3.2. nakvynės datos ir adresai (gatvė ir namo numeris, miestas, šalis);

3.3. el. paštas (privatus, tarnybinis);

3.4. telefono ryšio (mobiliojo, namų, darbo) numeriai.

4. Informacija apie drauge keliavusius asmenis:

4.1. vardas (-ai), pavardė (-ės), pilietybė;

4.2. asmens duomenys pagal šio sąrašo 1.3–1.6 papunkčius.

5. Asmens, į kurį turi būti kreipiamasi nelaimės atveju, duomenys:

5.1. asmens, į kurį turi būti kreipiamasi nelaimės atveju, vardas, pavardė;

5.2. dabartinis adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas, šalis);

5.3. telefono ryšio (mobiliojo, namų, darbo) numeriai;

5.4. el. paštas (privatus, tarnybinis).

_____________________

 

 

Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Duomenų apie šeiminius ligos protrūkius, užregistruotus administracinėse teritorijose, teikimo forma)

 

_______________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

DUOMENYS APIE ŠEIMINIUS LIGOS PROTRŪKIUS, UŽREGISTRUOTUS _____________________________ PER ______________

(administracinė teritorija)                                               (laikotarpis)

 

__________ Nr.  ___________

(data)          (registracijos numeris)

 

______________________

(sudarymo vieta)

 

 

Eil. Nr.

Gyvenamosios vietos adresas

Susirgimo data (-os)

Susirgusių asmenų skaičius

Susirgusių asmenų amžius

Hospitalizuotų asmenų skaičius

Diagnozė pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją (Australijos modifikacija,

TLK-10-AM)

Išskirtas ligos sukėlėjas

Įtariamas ar nustatytas infekcijos šaltinis, rizikos veiksnys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Vienoje eilutėje pateikiami duomenys apie vieną ligos protrūkį šeimoje.

 

 

(pareigų pavadinimas)                                                                                   (parašas)                                                                                                       (vardas, pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-348, 2004-05-10, Žin., 2004, Nr. 82-2961 (2004-05-20), i. k. 1042250ISAK000V-348

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 "Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-397, 2004-05-28, Žin., 2004, Nr. 90-3317 (2004-06-08), i. k. 1042250ISAK000V-397

Dėl Užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių turi būti atliekama epidemiologinė priežiūra, sąrašo ir informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-38, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 13-407 (2005-01-28), i. k. 1052250ISAK0000V-38

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 "Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-10, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-252 (2008-01-17), i. k. 1082250ISAK0000V-10

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 "Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-696, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3585 (2008-08-05), i. k. 1082250ISAK000V-696

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 "Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1110, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 138-5465 (2008-12-02), i. k. 1082250ISAK00V-1110

Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-69, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 14-604 (2011-02-03), i. k. 1112250ISAK0000V-69

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 "Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-958, 2017-08-09, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13346

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-330, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04574

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-195, 2019-02-12, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02489

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo