Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 11-396, i. k. 1031100NUTA00000099

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. sausio 28 d. Nr. 99

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Nr. 14, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00860

 

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

1.2. Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas taikomas 2003 metais prasidedančio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 527, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2556 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000527

 

2.2. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės taikomos apskaičiuojant komandiruočių kompensacijų (išskyrus kompensacijas, mokamas biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams) dydžius, laikantis nuostatos, kad šių kompensacijų dydžiai, išskyrus 2.3 ir 2.5 punktuose nustatytus atvejus, atitinka apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną iš pajamų atskaitomas komandiruočių sąnaudas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1133, 2003-09-05, Žin., 2003, Nr. 86-3911 (2003-09-10), i. k. 1031100NUTA00001133

Nr. 1212, 2003-10-01, Žin., 2003, Nr. 93-4222 (2003-10-03), i. k. 1031100NUTA00001212

Nr. 527, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2556 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000527

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

2.3. Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje metu komandiruočių kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį.

Papildyta punktu:

Nr. 1133, 2003-09-05, Žin., 2003, Nr. 86-3911 (2003-09-10), i. k. 1031100NUTA00001133

Punkto pakeitimai:

Nr. 1212, 2003-10-01, Žin., 2003, Nr. 93-4222 (2003-10-03), i. k. 1031100NUTA00001212

Nr. 527, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2556 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000527

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 14, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00860

 

2.4. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 527, 2004-04-29, Žin. 2004, Nr. 74-2556 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000527

Papildyta punktu:

Nr. 1212, 2003-10-01, Žin., 2003, Nr. 93-4222 (2003-10-03), i. k. 1031100NUTA00001212

 

2.5. Komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,65, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,65. Šio punkto nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams mokamiems dienpinigiams.

Papildyta punktu:

Nr. 1212, 2003-10-01, Žin., 2003, Nr. 93-4222 (2003-10-03), i. k. 1031100NUTA00001212

Punkto pakeitimai:

Nr. 527, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2556 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000527

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 14, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00860

TAR pastaba. Taikomas apskaičiuojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

Nr. 1038, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16481

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. sausio 28 d. nutarimu

Nr. 99

 

KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato, kaip apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną iš pajamų atskaitomos komandiruočių sąnaudos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

II. KOMANDIRUOTĖS Į UŽSIENĮ

 

2. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos šios patirtos su vieneto darbuotojo, individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario komandiruote į užsienį susijusios išlaidos, išskyrus 61, 62 ir 63 punktuose nustatytais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 77, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01276

2.1. dienpinigių išlaidos;

2.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

2.3. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje, o kai darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, – šios užsienio valstybės teritorijoje, į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

2.4. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas. Kai vienetas moka vienkartinę metinę kelionių draudimo įmoką, išlaidos komandiruotės sąnaudomis pripažįstamos kiekvieną draudimo mėnesį bendrą draudimo įmokos sumą padalijus iš mėnesių skaičiaus, išskyrus tą atvejį, kai per draudimo galiojimo laikotarpį nė vienas apdraustasis vieneto darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys nevyko į komandiruotę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

 

2.5. mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

2.6. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota arba vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruotojo asmens transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

2.7. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

2.8. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais;

2.9. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis, kai ši valiuta ar jos dalis skirta šių Taisyklių 2.1-2.8 punktuose nurodytoms išlaidoms apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

3. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų apskaičiuota už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienas, o kai darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, – išvykimo iš šios užsienio valstybės ir parvykimo į ją dienas), taikant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas), nustatytus dienpinigių dydžius (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena).

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 77, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01276

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

 

4. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1038, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16481

Punkto pakeitimai:

Nr. 914, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3228 (2003-07-18), i. k. 1031100NUTA00000914

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

 

5. Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams dienpinigiai mokami vadovaujantis Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklėmis, patvirtintomis šiuo nutarimu. Vieneto darbuotojui, komandiruojamam atlikti darbo funkcijų, susijusių su laivo eksploatavimu arba priežiūra, į plaukiojančius ne Lietuvos Respublikos teritorijoje laivus, dienpinigiai apskaičiuojami pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytus dienpinigių dydžius, atsižvelgiant į laivo plaukiojimo regionų valstybėms numatytą vidutinę dienpinigių mokėjimo normą (pagal Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklių priedą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 1022, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 112-4274 (2006-10-21), i. k. 1061100NUTA00001022

Nr. 77, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01276

 

6. Jeigu komandiruojamam į užsienį vieneto darbuotojui, individualios įmonės savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui ar mažosios bendrijos nariui dienpinigius skiria kitas (-i) vienetas (-i) ar asmuo (-enys), įskaitant užsienio vienetus ar asmenis, vienetas, kurio darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys komandiruojamas, iš pajamų gali atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių sumos (ji apskaičiuojama už faktiškai išbūtą užsienyje laiką pagal šių Taisyklių 3 punkto nuostatas) ir komandiruojamam asmeniui kitų vienetų ar asmenų skirtų dienpinigių sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

 

61. Jeigu specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu minėtų specialiųjų derybų komitetų posėdžiuose, pagal susitarimą apmoka Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės steigime dalyvaujantis Lietuvos vienetas, nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų. Jeigu specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu specialiojo derybų komiteto posėdžiuose, pagal susitarimą apmoka vienos valstybės ribas peržengiančiame ribotos atsakomybės bendrovių jungimesi dalyvaujantis Lietuvos vienetas, nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų.

Papildyta punktu:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Nr. 14, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00860

 

62. Jeigu Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu Europos bendrovės darbo tarybos, Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose, apmoka Lietuvos vienetas (Europos bendrovė, Europos kooperatinė bendrovė), nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų. Jeigu administravimo, priežiūros ar kito organo, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu minėtų organų posėdžiuose, apmoka Lietuvos vienetas (po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi veikianti bendrovė), nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų.

Papildyta punktu:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

63. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos Lietuvos vieneto patirtos išlaidos, skirtos:

63.1. specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu minėtų specialiųjų derybų komitetų posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas pagal susitarimą apmoka Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės steigime dalyvaujantis kitas vienetas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

63.2. Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu Europos bendrovės darbo tarybos, Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas apmoka kitas vienetas (Europos bendrovė, Europos kooperatinė bendrovė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

63.3. specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu specialiojo derybų komiteto posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas pagal susitarimą apmoka vienos valstybės ribas peržengiančiame ribotos atsakomybės bendrovių jungimesi dalyvaujantis kitas vienetas;

Papildyta punktu:

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

63.4. administravimo, priežiūros ar kito organo, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 2.1–2.7 ir 2.9 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu minėtų organų posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas apmoka kitas vienetas (po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi veikianti bendrovė).

Papildyta punktu:

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

Papildyta punktu:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

7. Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimo išlaidos, neįskaitytos į apgyvendinimo kainą, ir kita), negali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais.

 

III. KOMANDIRUOTĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

 

8. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos šios patirtos su vieneto darbuotojo, individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario komandiruote Lietuvos Respublikos teritorijoje susijusios išlaidos, išskyrus 111, 112 ir 113 punktuose nustatytus atvejus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 77, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01276

8.1. dienpinigių išlaidos;

8.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

8.3. kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinio darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (išskyrus vieneto ar komandiruojamo asmens transportą, vieneto ar komandiruojamo asmens išsinuomotą arba vienetui ar komandiruojamam asmeniui pagal panaudos sutartį perduotą transportą);

8.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruoto asmens transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

8.5. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

8.6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais.

9. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų apskaičiuota kiekvienai komandiruotės dienai taikant Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytus dienpinigių dydžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1133, 2003-09-05, Žin., 2003, Nr. 86-3911 (2003-09-10), i. k. 1031100NUTA00001133

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

 

10. Neteko galios nuo 2018-04-27

Punkto naikinimas:

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

11. Jeigu komandiruojamam vieneto darbuotojui, individualios įmonės savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui ar mažosios bendrijos nariui dienpinigius skiria kitas (-i) vienetas (-i) ar asmuo (-enys), įskaitant užsienio vienetus ar asmenis, vienetas, kurio darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys komandiruojamas, iš pajamų gali atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių sumos (ji apskaičiuojama už faktiškai išbūtą komandiruotėje laiką pagal šių Taisyklių 9 punkto   nuostatą) ir komandiruojamam asmeniui kitų vienetų ar asmenų skirtų dienpinigių sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

 

111. Jeigu specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu minėtų specialiųjų derybų komitetų posėdžiuose, pagal susitarimą apmoka Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės steigime dalyvaujantis Lietuvos vienetas, nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų. Jeigu specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu specialiojo derybų komiteto posėdžiuose, pagal susitarimą apmoka vienos valstybės ribas peržengiančiame ribotos atsakomybės bendrovių jungimesi dalyvaujantis Lietuvos vienetas, nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų.

Papildyta punktu:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

112. Jeigu Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu Europos bendrovės darbo tarybos, Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose, apmoka Lietuvos vienetas (Europos bendrovė, Europos kooperatinė bendrovė), nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų. Jeigu administravimo, priežiūros ar kito organo, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidas, nurodytas šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusias su šio nario dalyvavimu minėtų organų posėdžiuose, apmoka Lietuvos vienetas (po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi veikianti bendrovė), nors šis narys nėra jo darbuotojas, nariui apmokėtos išlaidos atskaitomos iš šio Lietuvos vieneto pajamų.

Papildyta punktu:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

113. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos Lietuvos vieneto patirtos išlaidos, skirtos:

113.1. specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu minėtų specialiųjų derybų komitetų posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas pagal susitarimą apmoka Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės steigime dalyvaujantis kitas vienetas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

113.2. Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu Europos bendrovės darbo tarybos, Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas apmoka kitas vienetas (Europos bendrovė, Europos kooperatinė bendrovė);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

113.3. specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu specialiojo derybų komiteto posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas pagal susitarimą apmoka vienos valstybės ribas peržengiančiame ribotos atsakomybės bendrovių jungimesi dalyvaujantis kitas vienetas;

Papildyta punktu:

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

113.4. administravimo, priežiūros ar kito organo, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario išlaidoms, nurodytoms šių Taisyklių 8.1–8.5 punktuose ir susijusioms su šio nario dalyvavimu minėtų organų posėdžiuose, apmokėti, jeigu minėtas išlaidas apmoka kitas vienetas (po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi veikianti bendrovė).

Papildyta punktu:

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

Papildyta punktu:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

IV. KOMANDIRUOTĖS IŠ UŽSIENIO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

 

114. Lietuvos vienetui apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos šios patirtos su šio vieneto darbuotojo, kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, komandiruote į Lietuvos Respublikos teritoriją susijusios išlaidos:

114.1. dienpinigių išlaidos;

114.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

114.3. kelionės į Lietuvos Respublikos teritoriją ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis užsienio valstybėje, kurioje yra darbuotojo nuolatinė darbo vieta, teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos;

114.4. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į Lietuvos Respublikos teritoriją kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;

114.5. mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

114.6. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota arba vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruoto asmens transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

114.7. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

114.8. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais;

114.9. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis, kai ši valiuta ar jos dalis skirta šių Taisyklių 114.1–114.8 punktuose nurodytoms išlaidoms apmokėti.

115. Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės steigime dalyvaujančiam Lietuvos vienetui, pagal susitarimą apmokančiam tam tikras išlaidas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos su specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario komandiruote į Lietuvos Respublikos teritoriją dalyvauti minėtų specialiųjų derybų komitetų posėdžiuose susijusios šio vieneto patirtos šių Taisyklių 114.1–114.7 ir 114.9 punktuose nurodytos išlaidos. Vienos valstybės ribas peržengiančiame ribotos atsakomybės bendrovių jungimesi dalyvaujančiam Lietuvos vienetui, pagal susitarimą apmokančiam tam tikras išlaidas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos su specialiojo derybų komiteto, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario komandiruote į Lietuvos Respublikos teritoriją dalyvauti specialiojo derybų komiteto posėdžiuose susijusios šio vieneto patirtos šių Taisyklių 114.1–114.7 ir 114.9 punktuose nurodytos išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

116. Lietuvos vienetui (Europos bendrovei, Europos kooperatinei bendrovei) apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos su Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, ar Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“, nario komandiruote į Lietuvos Respublikos teritoriją dalyvauti Europos bendrovės darbo tarybos, Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos ir Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose susijusios šio vieneto patirtos šių Taisyklių 114.1–114.7 ir 114.9 punktuose nurodytos išlaidos. Lietuvos vienetui (po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi veikiančiai bendrovei), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos su administravimo, priežiūros ar kito organo, sudaryto pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“, nario komandiruote į Lietuvos Respublikos teritoriją dalyvauti minėtų organų posėdžiuose susijusios šio vieneto patirtos šių Taisyklių 114.1–114.7 ir 114.9 punktuose nurodytos išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

 

117. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų apskaičiuota už faktiškai išbūtą Lietuvos Respublikos teritorijoje laiką (įskaitant išvykimo į Lietuvos Respubliką ir parvykimo iš jos dienas), taikant tos užsienio valstybės, kurioje yra darbuotojo ar nario nuolatinė darbo vieta, vykstantiesiems į Lietuvos Respublikos teritoriją nustatytas dienpinigių ar jiems analogiškų sumų normas. Vienetas turi turėti laisvos formos dokumentą, kuriame pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus detaliai apskaičiuota priklausanti išmokėti dienpinigių suma.

118. Jeigu komandiruojamam į Lietuvos Respublikos teritoriją vieneto darbuotojui dienpinigius skiria kitas (-i) vienetas (-ai) ar asmuo (-enys), įskaitant užsienio vienetus ar asmenis, vienetas, kurio darbuotojas komandiruojamas, iš pajamų gali atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių sumos (ji apskaičiuojama už faktiškai išbūtą Lietuvos Respublikos teritorijoje laiką pagal šių Taisyklių 117 punkto nuostatas) ir komandiruojamam asmeniui kitų vienetų ar asmenų skirtų dienpinigių sumos.

119. Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimo išlaidos, neįskaitytos į apgyvendinimo kainą, ir kita), negali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus atvejus, kai šios išlaidos dengiamos dienpinigiais.

Papildyta skyriumi:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Neteko galios nuo 2009-03-06

Punkto naikinimas:

Nr. 134, 2009-02-25, Žin. 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

 

121. Neteko galios nuo 2009-03-06

Punkto naikinimas:

Nr. 134, 2009-02-25, Žin. 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Punkto pakeitimai:

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

 

13. Šių Taisyklių 2.2–2.9, 8.2–8.6 ir 114.2–114.9 punktuose nurodytas išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu, tačiau kiekvienu atveju jie turi atitikti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 ir 6 dalių reikalavimus.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. sausio 28 d. nutarimu

Nr. 99

 

DIENPINIGIŲ MOKĖJIMO JŪREIVIAMS TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

1. Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja dienpinigių mokėjimą Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams. Laivo įgulai, dirbančiai kelių užsienio valstybių uostuose, dienpinigiai apskaičiuojami pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas), nustatytus dienpinigių dydžius, atsižvelgiant į laivų plaukiojimo regionų valstybėms numatytą vidutinę dienpinigių mokėjimo normą (pagal Taisyklių priedą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Nr. 77, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01276

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

 

2. Pagal apskaičiuotas vidutines regiono arba vienos valstybės dienpinigių normas nustatoma normatyvinė įgulos ir visų vieneto jūreivių ketvirčio dienpinigių suma atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuojant dienpinigius įguloms, dirbančioms užsienyje plaukiojančiuose laivuose, komandiruotės laikas sutampa su laivo reiso laiku (neįskaitant kelionės tarp uostų laiko).

3. Dienpinigiai kiekvienam įgulos nariui išmokami pagal vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens nustatytus dydžius, neviršijant ketvirčio fondo, kuris apskaičiuojamas pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytus dienpinigių dydžius. Dalis dienpinigių išmokama grynaisiais, o kita dalis panaudojama maitinimo išlaidoms apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Nr. 77, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01276

 

______________

 

Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklių

priedas

 

LAIVŲ PLAUKIOJIMO REGIONAI

 

I. BALTIJOS JŪROS REGIONAS

Latvija

Estija

Rusija

Suomija

Švedija

Danija

Lenkija

Vokietija

 

II. VIDURŽEMIO JŪROS REGIONAS

Ispanija

Prancūzija

Italija

Jugoslavija

Slovėnija

Graikija

Turkija

 

III. JUODOSIOS JŪROS REGIONAS

Turkija

Bulgarija

Rumunija

Ukraina

 

IV. RAUDONOSIOS JŪROS REGIONAS

Egiptas

Sudanas

Etiopija

Saudo Arabija

Jemenas

Somalis

 

V. RAMIOJO VANDENYNO REGIONAS

Korėja

Japonija

Taivanas

 

VI. INDIJOS VANDENYNO REGIONAS

Singapūras

Filipinai

Tailandas

Indija

 

VII. VAKARŲ EUROPOS REGIONAS

Norvegija

Vokietija

Belgija

Didžioji Britanija

Airija

Prancūzija

Ispanija

Portugalija

Nyderlandai

 

VIII. AFRIKOS REGIONAS

Izraelis

Egiptas

Libija

Tunisas

Alžyras

Marokas

 

IX. LOTYNŲ AMERIKOS REGIONAS

Čilė

Argentina

Brazilija

Panama

Meksika

 

X. ŠIAURĖS AMERIKOS REGIONAS

Kanada

JAV

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 914, 2003-07-15, Žin., 2003, Nr. 71-3228 (2003-07-18), i. k. 1031100NUTA00000914

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1133, 2003-09-05, Žin., 2003, Nr. 86-3911 (2003-09-10), i. k. 1031100NUTA00001133

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1212, 2003-10-01, Žin., 2003, Nr. 93-4222 (2003-10-03), i. k. 1031100NUTA00001212

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 527, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2556 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000527

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 633, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 72-2716 (2006-06-28), i. k. 1061100NUTA00000633

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1022, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 112-4274 (2006-10-21), i. k. 1061100NUTA00001022

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1006, 2007-09-19, Žin., 2007, Nr. 102-4165 (2007-09-29), i. k. 1071100NUTA00001006

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 134, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 25-987 (2009-03-05), i. k. 1091100NUTA00000134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 14, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-13, i. k. 2017-00860

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 77, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01276

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 384, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06627

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1038, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16481

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo