Nutarimas Paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 7-263

Neoficialus nutarimo tekstas

Aktuali nutarimo redakcija nuo 2013-01-19

Taisyklių 16 punktas įsigalioja 2013-01-01

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija (nuo 2008-09-01, taisyklių 247 punktas nuo 2009-07-01):

Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)

DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 3 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2003 m. balandžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/20/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių privalomą saugos diržų naudojimą mažiau kaip 3,5 t sveriančiose transporto priemonėse, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 277), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kelių eismo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Susisiekimo ministerijai organizuoti gyventojų supažindinimą su šiuo nutarimu patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis per žiniasklaidos priemones.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                       Zigmantas Balčytis

_____________________

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. liepos 16
d. d. nutarimo Nr. 768
redakcija)

 

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

Taisyklių pakeitimai:

Nr. 1222, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)

Nr. 1431, 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 121-6179 (2010-10-13)

Nr. 236, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 28-1323 (2011-03-05)

Nr. 1127, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5652 (2011-10-05)

Nr. 224, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1302 (2012-03-08)

Nr. 660, 2012-06-06, Žin., 2012, Nr. 66-3354 (2012-06-13)

Nr. 1436, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 140-7186 (2012-12-05)

 

 

––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1195, 2004-09-20, Žin., 2004, Nr. 142-5197 (2004-09-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1307, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5646 (2004-10-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1669, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 187-6980 (2004-12-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 975, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 108-4115 (2006-10-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 275, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 40-1456 (2008-04-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija įsigalioja nuo 2008-09-01, taisyklių 247 punktas - nuo 2009-07-01.

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1222, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimas įsigalioja 2010-01-01. Šio nutarimo 1.16 punktas įsigalioja 2012-07-01. Šio nutarimo 1.24.3 punktas įsigalioja 2012-01-01.

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1431, 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 121-6179 (2010-10-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 236, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 28-1323 (2011-03-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1127, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5652 (2011-10-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 224, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1302 (2012-03-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 660, 2012-06-06, Žin., 2012, Nr. 66-3354 (2012-06-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1436, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 140-7186 (2012-12-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis nutarimas, išskyrus 1.3, 1.17 ir 1.25.5 punktus, įsigalioja 2013 m. sausio 19 dieną.

Šio nutarimo 1.3 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

Šio nutarimo 1.17 ir 1.25.5 punktai įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vilija Tamaliūnienė (2012-12-05)

                  vilija.tamaliuniene@lrs.lt