Suvestinė redakcija nuo 2021-12-04 iki 2021-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 2-57, i. k. 1022270ISAK00000400

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 30 d. Nr. 400

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1R-125, 2009-04-21, Žin., 2009, Nr. 47-1885 (2009-04-28), i. k. 1092270ISAK001R-125

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 2 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu ir 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013  m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-207, 2015-07-30, paskelbta TAR 2015-07-30, i. k. 2015-11765

 

T v i r t i n u pridedamus:

1. Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatus;

2. Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-125, 2009-04-21, Žin., 2009, Nr. 47-1885 (2009-04-28), i. k. 1092270ISAK001R-125

 

3. Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-125, 2009-04-21, Žin., 2009, Nr. 47-1885 (2009-04-28), i. k. 1092270ISAK001R-125

 

4. Antstolių informacinės sistemos nuostatus;

5. Antstolių atestavimo komisijos nuostatus;

6. Antstolių atestavimo taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-125, 2009-04-21, Žin., 2009, Nr. 47-1885 (2009-04-28), i. k. 1092270ISAK001R-125

 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                Vytautas Markevičius


1

 

part_c4b5c9cef949497fbb68b4de70fde270_end

part_9b04235e8c094110acc4a9c2a781d7a4_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1R-272

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Šie nuostatai reguliuoja Antstolių viešo konkurso komisijos (toliau – komisija) sudarymą, jos veiklą organizuojant viešus konkursus antstolio vietai užimti (toliau – konkursas) ir antstolio kvalifikacinius egzaminus (toliau – egzaminas).

2. Organizuodama konkursą ir egzaminą, komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – ministras) tvirtinamu antstolių viešo konkurso tvarkos aprašu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Komisiją ketveriems metams įsakymu sudaro ministras, vadovaudamasis Antstolių įstatymu. Komisijos nario įgaliojimai pasibaigia suėjus komisijos sudarymo terminui, komisijos nariui atsistatydinus savo noru arba komisijos narį atšaukus į komisiją jį paskyrusio subjekto.

4. Komisijos darbo forma – komisijos posėdžiai. Visus klausimus dėl konkurso ir egzamino sprendžia komisija. Jei sprendžiamu klausimu nėra komisijos narių bendro sutarimo, komisija balsuoja ir priima sprendimą.

5. Komisijos darbą organizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO TVARKA 

 

6. Komisijos posėdžiams pirmininkauja komisijos pirmininkas. Jei komisijos posėdyje komisijos pirmininkas nedalyvauja arba nuo jo nusišalina (yra nuo jo nušalinamas), posėdžiui pirmininkauja vienas iš ministro paskirtų posėdyje dalyvaujančių komisijos narių.

7. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi komisijos nariai: iš jų du nariai skirti ministro ir du – Lietuvos antstolių rūmų. 

8. Komisija su konkurso dalyvių ir asmenų, pageidaujančių laikyti tik egzaminą, pateiktais dokumentais susipažįsta parengiamajame posėdyje, kuriame sprendžia, ar šie asmenys atitinka Antstolių įstatyme nustatytus reikalavimus. Apie atitiktį minėtiems reikalavimams komisijos sekretorius pažymi konkurso dalyvio ir asmens, laikančio tik egzaminą, anketoje. Šiame posėdyje taip pat aptariami kiti būtini klausimai, susiję su komisijos darbu, konkurso, egzamino organizavimu: testų atnaujinimo būtinybė, konkurso, egzamino data, laikas, vieta ir pan.

9. Komisijos narys, kuris yra konkurso dalyvio sutuoktinis, artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ar kitais ryšiais, arba kurio atžvilgiu nustatomos aplinkybės, galinčios sukelti abejonių dėl jo nešališkumo, objektyvumo, turi nusišalinti nuo egzamino vykdymo, konkurso dalyvių privalumų vertinimo. Nusišalinęs komisijos narys neturi teisės siūlyti testo klausimų. Apie nusišalinimą komisijos narys informuoja komisiją parengiamajame posėdyje.

10. Iki konkurso dienos arba egzamino laikymo dienos, jei organizuojamas tik egzamino laikymas, konkurso dalyvis arba asmuo, laikantis tik egzaminą, gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui. Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus.

11. Konkurso vykdymo arba egzamino laikymo dieną, jei organizuojamas tik egzamino laikymas, uždarame komisijos posėdyje, dalyvaujant komisijos nariui, kuriam pareikštas nušalinimas, komisijos narių balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Komisijos narys, kuriam pareikštas nušalinimas, balsavime nedalyvauja. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis komisijos narys nušalinamas nuo egzamino vykdymo ir konkurso dalyvių privalumų vertinimo.

12. Apie komisijos nario nusišalinimą, komisijos nariui pareikštą nušalinimą ir komisijos sprendimą dėl šio nario nušalinimo pažymima komisijos posėdžio protokole.

13. Komisijos posėdžius protokoluoja ministro paskirtas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisijos sekretorius taip pat priima konkurso dalyvių ir asmenų, laikančių tik egzaminą, pateiktus dokumentus, komisijos pirmininko pavedimu praneša komisijos nariams, konkurso dalyviams, asmenims, laikantiems tik egzaminą, apie posėdžių organizavimo datą, laiką ir vietą, atlieka kitas funkcijas, būtinas komisijos darbui organizuoti.

14. Komisijos sekretorius per penkias darbo dienas nuo parengiamojo posėdžio konkurso dalyviui ar asmeniui, laikančiam tik egzaminą, registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia pranešimą apie konkurso ar egzamino datą, laiką ir vietą, o konkurso dalyviui ar asmeniui, laikančiam tik egzaminą, kuris neatitinka Antstolių įstatyme nustatytų reikalavimų, – pranešimą apie komisijos priimtą sprendimą neleisti dalyvauti konkurse ar laikyti egzamino.

15. Komisijos posėdžiuose, išskyrus parengiamąjį posėdį ir posėdžio dalį, kurioje komisija priima sprendimą dėl konkurso rezultatų bei laimėtojo, gali dalyvauti konkurso dalyviai ir asmenys, laikantys tik egzaminą.

______________


 

part_1d15173381d84f2c898af22ede108e2c_end

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-272, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15039

 

part_a6e56da0d2894a9db35a5668cfac7099_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1R-272

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti (toliau – konkursas) paskelbimo ir organizavimo, konkurso rezultatų vertinimo tvarką, kitus konkurso organizavimo ypatumus, taip pat antstolio kvalifikacinio egzamino (toliau – egzaminas) paskelbimo asmenims, pageidaujantiems laikyti tik egzaminą, ir organizavimo taisykles.

2. Konkursas skelbiamas esant laisvai antstolio vietai. Konkursą sudaro egzaminas ir konkurso dalyvių vertinimas.

3. Paskelbus konkursą, asmenys, laikantys tik egzaminą, gali jį laikyti kartu su konkurso dalyviais. Neskelbiant konkurso, egzaminas organizuojamas gavus ne mažiau kaip 10-ies asmenų prašymus leisti laikyti egzaminą.

4. Konkurso dalyviui, kuris pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalį gali būti skiriamas antstoliu nelaikęs egzaminų, už egzaminą skiriami 7 balai. Ši nuostata neatima iš jo teisės laikyti egzaminą kartu su kitais konkurso dalyviais.

5. Konkursas arba egzaminas turi įvykti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jų paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ministerija) interneto svetainėje dienos.

6. Asmuo, neatvykęs į konkursą arba egzaminą, jei organizuojamas tik egzamino laikymas, raštu neinformavęs komisijos apie neatvykimo į konkursą arba egzaminą priežastis, pakartotinai dalyvauti konkurse arba laikyti egzaminą gali ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams nuo konkurso arba egzamino, į kurį jis neatvyko, dienos. Šis ribojimas taikomas ir tais atvejais, kai asmens nurodytos neatvykimo į konkursą arba egzaminą priežastys komisijos pripažįstamos nesvarbiomis.

 

II SKYRIUS

KONKURSO IR EGZAMINO PASKELBIMAS

 

7. Apie organizuojamą konkursą skelbiama ministerijos interneto svetainėje. Skelbime apie konkursą nurodoma: laisvų antstolių vietų skaičius ir veiklos teritorijos, į kurias gali pretenduoti konkurso dalyviai, dokumentai, kuriuos konkurso dalyviams būtina pateikti, dokumentų pateikimo vieta ir terminas. Taip pat nurodomas konkurso dalyvių atrankos būdas – testas raštu bei konkurso dalyvių vertinimas žodžiu ir vieta, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą.

8. Informacija apie organizuojamą egzaminą asmenims, laikantiems tik egzaminą, skelbiama ministerijos interneto svetainėje. Skelbime nurodomi dokumentai, kuriuos asmenims, laikantiems tik egzaminą, būtina pateikti, dokumentų pateikimo vieta ir terminas, taip pat – kur galima gauti išsamesnę informaciją apie organizuojamą egzaminą.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

9. Konkurso dalyviai ir asmenys, laikantys tik egzaminą, ministerijai privalo pateikti:

9.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse arba prašymą leisti laikyti egzaminą. Prašyme leisti dalyvauti konkurse prioritetine eilės tvarka, kuri yra nekeičiama, gali būti nurodytos kelios veiklos teritorijos, kuriose pageidaujama eiti antstolio pareigas.

9.2. Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas.

9.3. Aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (vienpakopį ar bakalauro) patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.

9.4. Teisinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus, jų kopijas ir pareigybių aprašymus, jei konkurso dalyvis ar asmuo, laikantis tik egzaminą, ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (-uose). Konkurso dalyvis ar asmuo, laikantis tik egzaminą, Antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinio darbo stažą privalo turėti dokumentų pateikimo dieną.

9.5. Išsamų gyvenimo aprašymą.

9.6. Pažymą apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Antstolių įstatymo 5 straipsnio 5 punkte ir nuo atleidimo iš pareigų nepraėjo penkeri metai.

9.7. Dokumentą, patvirtinantį suteiktą mokslo laipsnį, jei konkurso dalyvis yra socialinių mokslų srities teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras.

9.8. Užpildytą antstolių viešo konkurso dalyvio ir asmens, pageidaujančio laikyti tik egzaminą, anketą (Aprašo 1 priedas).

10. Konkurso dalyviai ir asmenys, laikantys tik egzaminą, Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis (prašymas leisti dalyvauti konkurse ar prašymas leisti laikyti egzaminą turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso ar egzamino paskelbimo ministerijos interneto svetainėje dienos įskaitytinai. Praleidus nustatytą terminą, dokumentai nepriimami.      

11. Jei konkurso dalyviai ar asmenys, laikantys tik egzaminą, Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ministerijai pateikia asmeniškai, komisijos sekretorius Aprašo 9.2–9.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalus, patikrinęs jų atitiktį pateikiamoms kopijoms, grąžina per dokumentų priėmimą.

12. Jei Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai ministerijai siunčiami registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiamos Aprašo 9.2–9.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

13. Jei konkurso dalyvio ar asmens, laikančio tik egzaminą, pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos notaro, konkurso dalyvis ar asmuo, laikantis tik egzaminą, notaro patvirtintas dokumentų kopijas arba dokumentų originalus privalo pateikti iki konkurso ar egzamino pradžios.

14. Konkurso dalyvio ar asmens, laikančio tik egzaminą, pateikti dokumentai registruojami prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registravimo žurnale (Aprašo 2 priedas). Užregistravusi dokumentus, ministerija patikrina duomenis ir informaciją apie konkurso dalyvių ir asmenų, laikančių tik egzaminą, teistumą.

 

IV SKYRIUS

EGZAMINAS

 

15. Egzaminas yra konkurso dalyvių ir asmenų, laikančių tik egzaminą, privalomų teisinių žinių patikrinimas ir įvertinimas.

16. Egzaminas pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną.  

17. Egzaminas vykdomas raštu, pateikiant atlikti testą.

18. Už testo klausimų rengimą ir konfidencialumą atsakinga ministerija. Klausimai rengiami pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  (toliau – ministras) tvirtinamą antstolio kvalifikacinio egzamino programą. Komisijos nariai ir Lietuvos antstolių rūmai turi teisę ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki konkurso ar egzamino pradžios pasiūlyti ministerijai testo klausimų.

19. Testą sudaro 100 klausimų ir atsakymų į kiekvieną iš jų trys variantai. Iš parengtų atsakymų vienas yra teisingas. Atsakydamas į klausimą, asmuo turi nurodyti atsakymą, kuris, jo nuomone, yra teisingas. Testui atlikti skiriama viena valanda 30 minučių. Atliekant testą draudžiama naudotis teisine literatūra, užrašais, informacinėmis, ryšio ar kitomis priemonėmis. Asmuo, nesilaikantis egzamino tvarkos reikalavimų, pašalinamas iš egzamino ir tai įrašoma komisijos posėdžio protokole.

20. Asmuo, atvykdamas į egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pateikti jį komisijos sekretoriui.

21. Komisijos sekretorius, patikrinęs asmens tapatybę, suteikia asmeniui šifrą, kurį sudaro šeši ženklai: unikalus trijų raidžių ir trijų skaičių derinys konkurso dalyviams bei unikalus trijų skaičių ir trijų raidžių derinys asmenims, laikantiems tik egzaminą. Šifro kortelių, teikiamų traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis už atvykusių į egzaminą asmenų skaičių.

22. Egzamino vykdymas:

22.1. Egzamino pradžioje komisijos pirmininkas informuoja atvykusius į egzaminą asmenis apie komisijos sudėtį, egzamino laikymo ir vertinimo tvarką.

22.2. Atvykusiems į egzaminą asmenims testas įteikiamas užklijuotuose vokuose, kurie atplėšiami komisijos sekretoriaus nurodymu. Atplėšus testo vokus pradedamas skaičiuoti testo atlikimo laikas.

22.3. Asmenys turimą šifrą užrašo testo kiekvieno lapo viršutiniame dešiniajame kampe. Šifro kortelė turi būti saugoma visą testo atlikimo laiką ir grąžinta komisijos sekretoriui Aprašo 22.7 papunktyje bei 32 punkte nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka asmeniui, turinčiam šifrą.

22.4. Atlikus testą ar pasibaigus testui atlikti skirtam laikui, komisijos sekretorius surenka testo atsakymus. Testo atsakymus tikrina ir vertina komisijos nariai, naudodami teisingų atsakymų lapą. Testo atsakymai gali būti tikrinami dalyvaujant egzaminą laikiusiems asmenims. Patikrinęs testą, komisijos narys teste užrašo teisingų atsakymų skaičių ir pasirašo.

22.5. Testo atsakymų balas apskaičiuojamas teisingų atsakymų skaičių padalijus iš 10.

22.6. Išlaikiusiu egzaminą laikomas asmuo, surinkęs septynis ir daugiau balų. Asmuo, kurio atsakymai į testo klausimus buvo įvertinti penkiais ar mažiau balų, pakartotinai laikyti egzaminą gali ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

22.7. Komisijos sekretorius perskaito egzamino neišlaikiusių konkurso dalyvių ir asmenų, laikiusių tik egzaminą, šifrus. Minėti asmenys prisistato pasakydami vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius asmens vardą, pavardę, šifrą ir įvertinimą įrašo komisijos posėdžio protokolo (Aprašo 3 priedas) egzamino vertinimo lentelėje.

23. Egzamino rezultatai tvirtinami komisijos nutarimu dėl egzamino rezultatų (Aprašo 4 priedas). Konkurso dalyvio ar asmens, laikiusio tik egzaminą, rašytiniu prašymu gali būti išduodamas minėto nutarimo išrašas apie jo egzamino rezultatą. Komisijos nutarimo išrašas išsiunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo konkurso rezultatų paskelbimo. Konkurso dalyvis ar asmuo, laikęs tik egzaminą, turi teisę apskųsti savo egzamino rezultatą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

24. Paskelbus egzamino rezultatus, egzaminą laikę asmenys turi teisę susipažinti su savo testo atsakymais. Susipažįstant su testo atsakymais, draudžiama daryti testo kopijas, jį fotografuoti, filmuoti ar daryti jo išrašus.

 

V SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR KONKURSO REZULTATAI

 

25. Konkurso dalyviai, išlaikę egzaminą, dalyvauja vertinant jų privalumus. Vertinimas vyksta žodžiu, pateikiant konkurso dalyviams klausimų.

26. Konkursas prasideda ir baigiasi tą pačią dieną, išskyrus atvejus, kai vertinant dalyvauja daugiau nei 10 konkurso dalyvių ir komisijos sprendimu sudaromos dvi arba daugiau konkurso dalyvių grupių. Tokiu atveju tarp pirmos ir paskutinės konkurso dalyvių grupių vertinimo datų turi būti ne ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpis. Konkurso rezultatai skelbiami paskutinę konkurso vykdymo dieną.

27. Konkurso eigai fiksuoti daromas garso įrašas. Taip pat gali būti daromas vaizdo ir garso įrašas. Jeigu konkurso rezultatai Antstolių įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka neapskundžiami, garso ir vaizdo įrašai saugomi vieną mėnesį nuo konkurso rezultatų patvirtinimo.

28. Per vertinimą vertinamos konkurso dalyvių asmeninės ir dalykinės savybės, gebėjimas bendrauti ir organizuoti komandinį darbą, psichologinis pasirengimas antstolio darbui, motyvacija eiti antstolio pareigas, taip pat konkurso dalyvių žinios, susijusios su antstolio profesine veikla.

29. Konkurso dalyvių privalumai vertinami individualiai, kitiems konkurso dalyviams nedalyvaujant. Konkurso dalyviai kviečiami pagal abėcėlę. Per vertinimą kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems konkurso dalyviams. Gali būti pateikiama atsakymus tikslinančių klausimų.

30. Konkurso dalyvių privalumai vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertindami kiekvieną konkurso dalyvį, komisijos nariai pildo konkurso dalyvių individualaus vertinimo lenteles (Aprašo 5 priedas).

31. Komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas konkurso dalyvių individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Komisijos narių konkurso dalyviams skirtus balus komisijos sekretorius įrašo į komisijos posėdžio protokolo konkurso dalyvių vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji šio protokolo dalis, o komisijos narių užpildytos konkurso dalyvių individualaus vertinimo lentelės kaip priedai pridedamos prie komisijos posėdžio protokolo. Konkurso dalyvio įvertinimo balai gaunami susumavus visų komisijos narių skirtus balus, apskaičiavus jų vidurkį ir suapvalinus jį dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Gautus balus komisijos sekretorius įrašo į komisijos posėdžio protokolo konkurso dalyvių vertinimo suvestinę lentelę.

32. Pasibaigus vertinimui ir komisijos sekretoriui perskaičius konkurso dalyvio šifrą, kiekvienas konkurso dalyvis prisistato pasakydamas vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius asmens duomenis, šifrą ir įvertinimą įrašo komisijos posėdžio protokolo egzamino vertinimo lentelėje.

33. Bendras konkurso dalyvio rezultatų įvertinimas gaunamas susumavus egzamino ir vertinimo balus. Komisijos sekretorius šiuos balus įrašo į konkurso dalyvių egzamino ir vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji komisijos posėdžio protokolo dalis.

34 Konkursas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo nors vienas konkurso dalyvis ir nors vienas iš jų gavo 14 ir daugiau balų bendrą įvertinimą.

35. Laimėjusiu konkursą laikomas konkurso dalyvis, gavęs didžiausią bendrą konkurso rezultatų įvertinimą. Jeigu vienodą didžiausią bendrą įvertinimą gavo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju skelbiamas asmuo, gavęs didžiausią egzamino vertinimo balą. Jeigu konkurso dalyvių egzamino vertinimo balai vienodi, komisijos nariai konkurso dalyviams užduoda po vieną papildomą klausimą. Vertindami kiekvieno konkurso dalyvio atsakymą, komisijos nariai pildo papildomas konkurso dalyvių individualaus vertinimo lenteles. Konkurso laimėtoju laikomas konkurso dalyvis, kuris, susumavus egzamino ir vertinimo balus, gauna didžiausią bendrą įvertinimą.

36. Jeigu organizuojamas konkursas į antstolio vietą keliose veiklos teritorijose, laimėtojas nustatomas atsižvelgiant į Aprašo 9.1 papunktyje nurodytuose prašymuose konkurso dalyvių nurodytą prioritetinę pageidavimo dalyvauti konkurse į antstolio vietą keliose veiklos teritorijose eilę.

37. Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka nustatoma ir kitų konkurso dalyvių, gavusių vienodą bendrą konkurso rezultatų įvertinimą, konkurse užimta vieta.

38. Komisijos sekretorius kiekvieno konkurso dalyvio konkurse užimtą vietą fiksuoja komisijos posėdžio protokole, atskirai nurodo konkurso laimėtojus ir kitas vietas užėmusius konkurso dalyvius skirtingose veiklos teritorijose.

39. Su konkurso rezultatais konkurso dalyviai supažindinami pasirašytinai. Nesant galimybės su konkurso rezultatais supažindinti pasirašytinai, konkurso dalyviui registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną po konkurso rezultatų paskelbimo išsiunčiamas komisijos posėdžio protokolo išrašas, kuriame nurodoma kiekvieno konkurso dalyvio užimta vieta.

40. Konkurso dalyviai po konkurso rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su komisijos posėdžio protokolu ir savo pokalbio garso bei vaizdo įrašu. 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Konkurso dalyvis turi teisę per penkias kalendorines dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos pateikti ministrui motyvuotą skundą dėl konkurso vykdymo. Skundą ministras išnagrinėja per 10 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo ir priima sprendimą dėl konkurso rezultatų patvirtinimo. Nepatvirtinus konkurso rezultatų, konkursas skelbiamas iš naujo.

42. Ministro įsakymo dėl konkurso rezultatų patvirtinimo ar atsisakymo juos patvirtinti kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsakymo priėmimo siunčiama konkurso laimėtojui (laimėtojams).

43. Jei asmuo iki ministro įsakymo skirti jį antstoliu priėmimo atsisako eiti antstolio pareigas, laimėjusiu konkursą laikomas toje veiklos teritorijoje didžiausią bendrą įvertinimą po antstolio pareigas eiti atsisakiusio asmens gavęs konkurso dalyvis. Jei tokių konkurso dalyvių nėra, konkursas skelbiamas iš naujo.

44. Asmenims, laikiusiems tik egzaminą ir jį išlaikiusiems, egzamino rezultatai galioja penkerius metus. Jei asmuo po egzamino išlaikymo dienos buvo paskirtas antstolio atstovu, egzamino rezultatai netenka galios pasibaigus antstolio atstovavimo terminui, bet ne anksčiau kaip po penkerių metų nuo egzamino išlaikymo dienos.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-272, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15039

 

part_848c9dec02504fa6a9321c38ed4dd2e7_end


 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

1 priedas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.img?p_id=198188&p_name=image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO ANTSTOLIO VIETAI UŽIMTI DALYVIO IR ASMENS, PAGEIDAUJANČIO LAIKYTI TIK ANTSTOLIO KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ, ANKETA

 

1. Vardas (-ai)

 

2. Pavardė

 

3. Ar esate pakeitęs (-usi) pavardę  ar vardą? Jei taip, nurodykite:

 

3.1. priežastį;

3.2. datą;

3.3. ankstesnę pavardę ar vardą

Pakeitęs (-usi)

Nepakeitęs (-usi)

 

 

 

 

 

4. Gimimo data (metai, mėnuo, diena)

 

5. Pilietybė

 

6. Išsilavinimas ir specialybė: kada ir kokią mokslo įstaigą esate baigęs (-usi)

Mokslo įstaigos pavadinimas

 

 

Specialybė

 

Studijų pabaiga (metai)

 

 

 

 

 

7. Mokslo laipsnis, pedagoginis vardas

 

8. Namų adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

Namų adresas

Telefono Nr.                                 Fakso Nr.

El. pašto adresas:

 

9. Kokį darbą ir kokiose įstaigose dirbote?

 

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Darbovietė ir pareigos

Įstaigos, organizacijos, įmonės adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ar buvote nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Jei taip, kada ir pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Ar buvote teistas? Jei taip, kada ir pagal kokį Baudžiamojo kodekso straipsnį?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Ar buvote atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus?_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Ar einate kitas apmokamas pareigas įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir ar dirbate kitą darbą, išskyrus darbą antstolių savivaldos institucijose, mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą? ______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14. Ar piktnaudžiaujate alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis?________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Ar esate uždraustų organizacijų narys? _____________________________________________

 

16. Ar esate pripažintas neveiksniu? __________________________________________________

 

17. Ar yra kitų teisės aktuose nurodytų reikalavimų ar apribojimų, dėl kurių negalėtumėte dirbti ar būti skiriamas antstoliu?_________________________________________________________

 

 

 

Parašas _________________________

 

Data_______________________________________________

 

Žyma apie asmens atitiktį Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme nurodytiems reikalavimams___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Komisijos sekretorius                                       

 

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

___________________________

 

part_9935ab66e29a4ae8811add3b58070591_end


 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registravimo žurnalas

 

 

Eilės Nr.

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, vardas ir pavardė

Pateikti dokumentai (nurodyti)

Prašymo ir dokumentų pateikimo data

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmusio asmens pavardė ir parašas

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

part_86d61ced8e3e48aa91520eaed4267d5d_end


Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

20…. m. ……………d. Nr.

Vilnius

 

Antstolių viešo konkurso komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20....m. .…………… d. įsakymu Nr. …… (toliau – komisija), posėdis įvyko …………………...…, posėdžio pradžia……………………….., posėdžio pabaiga ….......................

(nurodoma data)                                            (nurodomas laikas)                                               (nurodomas laikas).

 

Komisijos pirmininkas ……………………………………

Komisijos sekretorius……………………………………..

Komisijos nariai: ………………………………………………………………….....……………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti (toliau – konkursas) dalyviai ir asmenys, pageidaujantys laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą (nurodomi vardai, pavardės): ………….......................…….................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

Antstolio kvalifikacinio egzamino vertinimo lentelė

 

Eilės Nr.

Konkurso dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, šifras

 

Konkurso dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

Išlaikė / neišlaikė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                        

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Konkurso dalyvių privalumų vertinimo suvestinė lentelė

 

 

Eil.

 

Nr.

 

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

 

Komisijos nariai ir jų įvertinimas

 

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

Komisijos sekretorius                                        

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Konkurso dalyvių antstolio kvalifikacinio egzamino ir privalumų vertinimo suvestinė lentelė

 

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

Antstolio kvalifikacinio egzamino įvertinimo balai

Privalumų

įvertinimo

balai

Bendras įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

Komisijos sekretorius                                        

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

 

 

Konkurso į antstolio vietą  .................................................... veiklos teritorijoje rezultatai

 

Konkurse užimta vieta

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

Bendras įvertinimas balais

Konkurso dalyvio parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso į antstolio vietą  ................................................... veiklos teritorijoje rezultatai

 

Konkurse užimta vieta

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

Bendras įvertinimas balais

Konkurso dalyvio parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                       

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:                  ________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius                                        

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_________________________

 

part_e05bfaa87ce44bc5abbfdfc409e811bd_end


 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

ANTSTOLIŲ viešo konkurso komisijA

 

Nutarimas

DĖL aNTSTOLIO kValifikacinio EGZAMINO REZULTATŲ

 

20    m. ............................. ......... d.

Vilnius

 

Antstolių viešo konkurso komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20..... m. ..........................d. įsakymu Nr. ....., 20..... m. ........................... .........d. posėdyje įvertinusi antstolio kvalifikacinį egzaminą laikiusių asmenų žinias, nutarė:

 

Eilės Nr.

Viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio ar asmens,  laikiusio tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

Išlaikė / neišlaikė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                 ________________________________

                         (parašas)                       (vardas, pavardė

 

Komisijos nariai:                                 _________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

___________________

part_ddf9958e3e514e4cb49d2092df68e1cd_end


 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

5 priedas

 

Antstolių VIEŠO KONKURSO ANTSTOLIO VIETAI UŽIMTI DALYVIŲ

Individualaus vertinimo lentelė

 

Eilės Nr.

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys                          __________________________________

 

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

part_098b2a22d2f14c8fa8c1a342bf125444_end


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo

Nr. 1R-338 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) nustatoma antstolių veiklos tikrinimo, kurį atlieka Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai, tvarka.

2. Antstolių veiklos eilinį ir neeilinį patikrinimus atlieka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu įgalioti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai. Antstolių veiklos neeilinį patikrinimą taip pat atlieka Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimu įgalioti asmenys. Apraše nurodytais atvejais antstolių veiklos neeilinis patikrinimas gali būti atliekamas ir be teisingumo ministro įsakymo ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimo.

3. Teisingumo ministro įsakymo dėl antstolių veiklos tikrinimo plano patvirtinimo kopijos elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamos tikrinamiems antstoliams ir Lietuvos antstolių rūmams. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimo dėl antstolių veiklos neeilinio patikrinimo kopijos išsiunčiamos tikrinamiems antstoliams ir Teisingumo ministerijai.

4. Vadovaujantis Aprašu atliekamas ir antstolių atstovų, pavaduojančių antstolių, antstolių padėjėjų veiklos patikrinimas.

5. Siekiant užtikrinti patikrinimo skaidrumą, patikrinimo eigai fiksuoti daromas garso įrašas.

6. Antstolio veiklos patikrinimo objektas – Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo, Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, Antstolių profesinės etikos kodekso, vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, nesusijusios su vykdymo išlaidų dydžio apskaičiavimu, kitų teisingumo ministro tvirtinamų teisės aktų, reguliuojančių antstolių veiklą ir vykdant antstolio funkcijas gautų piniginių lėšų tvarkymą, nuostatų laikymasis.

7. Eilinis antstolio veiklos patikrinimas atliekamas pagal teisingumo ministro tvirtinamą metinį antstolių veiklos tikrinimo planą. Eilinį patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du valstybės tarnautojai. Kiekvieno antstolio veiklos eilinis patikrinimas atliekamas vieną kartą per penkerius metus. Naujai paskirto antstolio veiklos eilinis patikrinimas atliekamas praėjus vieniems metams nuo jo profesinės veiklos pradžios.

8. Neeilinis antstolio veiklos patikrinimas atliekamas Antstolių atestavimo komisijos sprendimu ir gali būti vykdomas gavus skundą, pareiškimą, prašymą ar kitą informaciją, kur nurodomi faktai ar aplinkybės, kad antstolis nesilaiko teisės aktuose, nurodytuose Aprašo 6 punkte, nustatytų reikalavimų, taip pat – remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo nustatyti neteisėti antstolio veiksmai. 

9. Gavus informaciją, kad antstolis darbo vietoje yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba nustatytu antstolio priėmimo laiku jo nėra kontoroje, taip pat kitais atvejais, kai informaciją būtina patikrinti nedelsiant, antstolio veiklos patikrinimas gali būti atliekamas be teisingumo ministro įsakymo ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimo. Jei ši informacija gauta žodžiu, valstybės tarnautojas, gavęs informaciją, nedelsdamas surašo tarnybinį pranešimą ir jį perduoda registruoti dokumentų valdymo sistemoje. Jei dėl pranešimo buvo atliktas neeilinis patikrinimas, jo rezultatai įforminami neeilinio patikrinimo aktu.

10. Teisingumo ministro įsakyme ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarime dėl antstolio (antstolio padėjėjo) veiklos neeilinio patikrinimo nurodoma:

10.1. įsakymo ar nutarimo priėmimo data;

10.2. antstolio (antstolio padėjėjo), pavaduojančio antstolio, antstolio atstovo, kurio veikla bus tikrinama, vardas, pavardė;

10.3. patikrinimą atliekantys asmenys;

10.4. patikrinimo pagrindas.

 

 

II SKYRIUS

ANTSTOLIO VEIKLOS PATIKRINIMAS

 

11. Antstolio veiklos eilinio ar neeilinio patikrinimo datą patikrinimą atliekantys asmenys derina su tikrinamu antstoliu. Nepavykus suderinti datos, antstolio veiklos patikrinimo datą nustato jį atliekantys asmenys ir ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms elektroninių ryšių priemonėmis apie tai informuoja antstolį, išskyrus, kai neeilinis patikrinimas atliekamas Aprašo 9 punkte nustatytais atvejais. Eilinis antstolio veiklos patikrinimas atliekamas antstolio (antstolių) kontoroje ir antstolio (antstolių) kontoros skyriuje. Neeilinis antstolio veiklos patikrinimas atliekamas antstolio (antstolių) kontoroje ar antstolio (antstolių) kontoros skyriuje arba kitoje vietoje, siekiant patikrinti tikrintinus faktus ar aplinkybes.

12. Antstolio veiklos patikrinime privalo dalyvauti antstolis, kurio veikla tikrinama. Kartu su antstoliu gali dalyvauti tik jo kontoros darbuotojai. Patikrinimą atliekantiems asmenims pareikalavus, antstolis privalo pateikti paaiškinimus, patikrinimui reikalingus duomenis ir dokumentus, vykdomas ir įvykdytas vykdomąsias bylas, taip pat – dokumentų ir tikrinamų vykdomųjų bylų kopijas.

13. Atliekant antstolio veiklos patikrinimą dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, įvertinami požymiai, kurių esant galima įtarti, kad antstolis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo minėtų medžiagų:

13.1. iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;

13.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai);

13.3. nerišli kalba;

13.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;

13.5. kiti požymiai, kuriems nustatyti galima naudoti technines neblaivumą ar apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nustatančias priemones.

14. Įvertinus Aprašo 13 punkte nurodytus požymius ir esant pagrįstam įtarimui, kad antstolis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, antstolis ir antstolio veiklos patikrinimą atliekantys asmenys nedelsdami vyksta į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Jei antstolis atsisako atlikti medicininę apžiūrą, laikoma, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.

15. Asmenys, atlikę antstolio veiklos patikrinimą, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo atlikto patikrinimo surašo antstolio veiklos patikrinimo aktą, kuriame nurodoma:

15.1. akto surašymo data;

15.2. patikrinimo pradžios ir pabaigos laikas;

15.3. patikrinimo pagrindas (-ai);

15.4. patikrinimą atlikę asmenys;

15.5. per patikrinimą konstatuoti faktai ir aplinkybės;

15.6. atliekant patikrinimą ar iki akto surašymo dienos pateikti antstolio paaiškinimai;

15.7. nurodymai, pasiūlymai, rekomendacijos ir priemonės per patikrinimą nustatytiems pažeidimams ar trūkumams pašalinti;

15.8. patikrinimo aktą surašiusių asmenų parašai.

16. Antstolio veiklos patikrinimo akto kopija elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo akto surašymo išsiunčiama antstoliui, Lietuvos antstolių rūmams (kai patikrinimą atliko Teisingumo ministerija), Teisingumo ministerijai (kai patikrinimą atliko Lietuvos antstolių rūmai), Antstolių atestavimo komisijai (jeigu neeilinis patikrinimas inicijuotas šios komisijos sprendimu).

17. Antstolis, gavęs savo veiklos patikrinimo aktą, turi teisę per penkias darbo dienas nuo akto gavimo pateikti raštu paaiškinimą dėl akto ir papildomus dokumentus.

18. Jei per antstolio veiklos patikrinimą nustatoma antstolio veiklos pažeidimų, patikrinimo medžiaga perduodama teisingumo ministrui ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui ir siūloma spręsti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo arba neeilinės atestacijos inicijavimo antstoliui.

19. Jei antstolio paaiškinimas dėl antstolio veiklos patikrinimo akto per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą nepateikiamas, drausmės bylos iškėlimo arba neeilinės atestacijos inicijavimo klausimas sprendžiamas remiantis akte išdėstytais duomenimis.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Antstolių veiklos patikrinimo aktai saugomi antstolių asmens bylose.

21. Antstolių veiklos patikrinimo garso įrašai saugomi:

21.1. 60 kalendorinių dienų nuo antstolio veiklos patikrinimo akto surašymo dienos;

21.2. jei antstoliui iškelta drausmės byla dėl nustatytų pažeidimų per jo veiklos patikrinimą, –iki Antstolių garbės teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

21.3. jei antstolio veiklos neeilinis patikrinimas buvo atliekamas remiantis Antstolių atestavimo komisijos sprendimu, – iki galutinio Antstolių atestavimo komisijos sprendimo dėl antstolio atestavimo įsiteisėjimo.

22. Teisingumo ministro įsakymas, kuriuo tvirtinamas antstolių veiklos eilinių patikrinimų planas, ir apibendrinta informacija apie antstolių profesinės veiklos pažeidimus, nustatytus per patikrinimus, skelbiami Teisingumo ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėse.    

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

part_88ea454dca824493b5a8780a84bf261a_end

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2021 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1R-40

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Antstolių informacinės sistemos (toliau – AIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo, naudojimo ir taisymo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. AIS steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.419 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 713 straipsnis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 23 straipsnio 5 dalis, 37 straipsnio 1 ir 2 dalys, 431 straipsnio 3 ir 4 dalys.

3. AIS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas), Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), ir Nuostatais.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679, Civilinio proceso kodekse, Antstolių įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“, vartojamas sąvokas.

5. AIS tikslas – sudaryti sąlygas antstoliams vykdyti jiems įstatymų nustatytas funkcijas, vykdymo proceso dalyviams – nuotoliniu būdu dalyvauti vykdymo procese, o gyventojams ir verslo subjektams – varžytynėse, turto pirkimo–pardavimo aukcionuose (toliau – aukcionai), turto nuomos konkursuose (toliau – nuomos konkursai), teikiant elektroninių vykdomųjų bylų, elektroninių varžytynių, elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų paslaugas, užtikrinant proceso skaidrumą ir konfidencialumą.

6. AIS uždaviniai:

6.1. centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams teisės aktų pavestoms funkcijoms atlikti, antstolių veiklos kontrolės ir finansinės apskaitos procesams užtikrinti, integracinėms sąsajoms su valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis palaikyti;

6.2. automatizuoti vykdymo procesą, turto pardavimą iš varžytynių ir aukcionuose, nuomos konkursus, taip pat – duomenų, susijusių su vykdymo procesu, elektroninėmis varžytynėmis, elektroniniais aukcionais ir elektroniniais nuomos konkursais, rinkimą ir apdorojimą;

6.3. formuoti elektronines vykdomąsias bylas, organizuoti elektronines varžytynes.

7. Pagrindinės AIS funkcijos:

7.1. rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis, susijusius su antstolių procesinių veiksmų vykdymu;

7.2. atlikti duomenų statistinę analizę ir rengti ataskaitas;

7.3. automatizuoti AIS naudotojų darbą (vykdomųjų bylų tvarkymą, varžytynių, aukcionų, nuomos konkursų rengimą ir valdymą);

7.4. viešai skelbti ir vykdyti elektronines varžytynes, viešai skelbti raginimus įvykdyti sprendimus;

7.5. centralizuoti vykdomųjų dokumentų tvarkymą, dokumentų, procesinių dokumentų įteikimą, faktinių aplinkybių konstatavimą, elektroninių varžytynių, elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų duomenų tvarkymą;

7.6. įgyvendinti AIS sąveiką su valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

7.7. skirstyti antstoliams vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo;

7.8. teikti duomenis AIS naudotojams ir duomenų gavėjams;

7.9. AIS taip pat naudojama elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų paslaugoms teikti.

8. Asmens duomenų tvarkymo AIS tikslas – identifikuoti AIS naudotojus ir asmenis vykdymo procese, elektroninėse varžytynėse, elektroniniuose aukcionuose, elektroniniuose nuomos konkursuose, taip pat – užtikrinti elektroninių varžytynių, aukcionų, nuomos konkursų administravimą.

 

II SKYRIUS

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. AIS valdytoja ir šioje sistemoje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

10. AIS tvarkytojai ir šioje sistemoje tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra valstybės įmonė Registrų centras ir asociacija Lietuvos antstolių rūmai, kurie:

10.1. vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas;

10.2. užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, ir atsako už AIS duomenų saugos reikalavimų laikymąsi;

10.3. AIS valdytojo vardu užtikrina duomenų subjektų teisių, nustatytų Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje, įgyvendinimą pagal AIS valdytojo tvirtinamas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles;

10.4. užtikrina AIS duomenų saugos priemonių įgyvendinimą ir už jį atsako;

10.5. AIS valdytojo nustatytais atvejais teikia pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus AIS valdytojui, asmens duomenų priežiūros institucijai ir duomenų subjektui bei atlieka kitas reikiamas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo procedūras pagal AIS valdytojo tvirtinamas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles;

10.6. teikia AIS valdytojui informaciją apie AIS veiklą, Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytų prievolių vykdymą, sudaro sąlygas bei padeda AIS tvarkomų asmens duomenų valdytojui arba kitam jo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus;

10.61. turėdami išankstinį konkretų AIS valdytojo leidimą, asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti kitų duomenų tvarkytojų. Jeigu pasitelkiamas kitas duomenų tvarkytojas, jis turi tas pačias duomenų apsaugos prievoles, kaip ir AIS tvarkytojas. Jeigu kitas duomenų tvarkytojas nevykdo duomenų apsaugos prievolių, AIS tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas AIS valdytojui už kito duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1R-415, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25171

 

10.7. užtikrina tinkamą AIS valdytojo priimtų teisės aktų ir rekomendacijų įgyvendinimą;

10.8. Registrų centras:

10.8.1. tvarko ir administruoja AIS duomenų bazę;

10.8.2. užtikrina nepertraukiamą AIS funkcionavimą;

10.8.3. sudaro sutartis su duomenų teikėjais, duomenų gavėjais ir AIS naudotojais, taip pat su aukcionų ar nuomos konkursų organizatoriais dėl duomenų, paslaugų teikimo ir naudojimosi AIS;

10.8.4. užtikrina AIS sąveiką su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais;

10.8.5. rengia ir įgyvendina AIS techninių ir programinių priemonių kūrimo bei plėtros planus;

10.8.6 užtikrina AIS stebėseną, informuoja jos naudotojus apie sistemos sutrikimus, užtikrina duomenų saugą, archyvuoja, naikina duomenis;

10.8.7. analizuoja ir sistemina pasiūlymus dėl AIS veiklos tobulinimo, sprendžia modernizavimo klausimus;

10.8.8. teikia bendrą informaciją ir konsultuoja AIS naudotojus dėl šios sistemos elektroninių paslaugų;

10.8.9. rengia ir tvirtina teisės aktus, skirtus elektroninėms varžytynėms, elektroniniams aukcionams ir elektroniniams nuomos konkursams administruoti;

10.9. Lietuvos antstolių rūmai:

10.9.1. teikia bendrą informaciją ir konsultuoja AIS naudotojus dėl šios sistemos elektroninių paslaugų, susijusių su antstolių veikla;

10.9.2. teikia pasiūlymus AIS valdytojui dėl AIS tvarkymo ir tobulinimo;

10.9.3. teikia pasiūlymus AIS valdytojui dėl teisės aktų, susijusių su antstolių funkcijų vykdymu ir turinčių įtakos AIS funkcinės ar informacinės struktūros pakeitimams;

10.9.4. AIS tvarkytojui – Registrų centrui teikia prašymus ištaisyti ar papildyti neteisingus, netikslius ar neišsamius sistemos duomenis.

11. AIS duomenų teikėjai:

11.1. antstoliai, kurie teikia elektroninės vykdomosios bylos, faktinių aplinkybių konstatavimo, elektroninių varžytynių duomenis;

11.2. Lietuvos antstolių rūmai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka teikia rašytinių vykdomųjų dokumentų suskaitmenintas kopijas;

11.3. Registrų centras, kuris teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos adresų registro, Turto arešto aktų registro, Lietuvos Respublikos hipotekos registro, Testamentų registro, Sutarčių registro, Vedybų sutarčių registro, Įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) duomenis;

11.4. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris teikia Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis;

11.5. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, kuris teikia Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenis;

11.6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), kuri teikia Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) duomenis;

11.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), kuri teikia Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro duomenis;

11.8. valstybės įmonė „Regitra“, kuri teikia Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenis;

11.9. viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, kuri teikia Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenis;

11.10. Lietuvos transporto saugos administracija, kuri teikia Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenis;

11.11. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris teikia Ginklų registro duomenis;

11.12. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, kuris teikia Ūkininkų ūkių, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų bei Ūkinių gyvūnų registrų duomenis;

11.13. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri teikia Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenis;

11.14. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri teikia Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenis;

11.15. teismai, kurie įstatymų nustatytais atvejais teikia vykdomuosius dokumentus, taip pat kitus dokumentus, susijusius su vykdymo procesu, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO);

11.16. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuris teikia Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemio – Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (MAKIS) duomenis;

11.17. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri teikia Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS) duomenis;

11.18. išieškotojai (ar jų atstovai) ar suinteresuoti asmenys, kurie teikia vykdomuosius dokumentus (kai jų neteikia teismai įstatymų nustatytais atvejais), išreikšdami savo valią inicijuoti priverstinį išieškojimą;

11.19. aukciono ar nuomos konkurso organizatorius, kuris teikia duomenis, susijusius su AIS savo vykdomais ir organizuojamais turto pardavimais elektroninio aukciono ar elektroninio nuomos konkurso būdu;

11.20. elektroninių paslaugų gavėjai, kurie teikia duomenis, nurodytus Nuostatų 21 punkte.

12. AIS naudotojai:

12.1. antstoliai, antstolių padėjėjai ir kiti antstolių darbuotojai, vykdantys antstolių pavestas funkcijas;

12.2. vykdymo proceso dalyviai, nuotoliniu būdu dalyvaujantys vykdymo procese;

12.3. AIS valdytojo ir tvarkytojų valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

12.4. kiti asmenys, kuriems teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti yra reikalingi AIS duomenys.

13. AIS elektroninių paslaugų gavėjai:

13.1. antstoliai, elektroniniu būdu valdantys vykdymo procesą ir tvarkantys su vykdymo procesu susijusius duomenis, elektroniniu būdu tvarkantys faktinių aplinkybių konstatavimo duomenis, skelbiantys ir vykdantys elektronines varžytynes;

13.2. asmenys, dalyvaujantys elektroninėse varžytynėse, elektroniniuose aukcionuose ar elektroniniuose nuomos konkursuose;

13.3. asmenys, kurie naudojasi elektroninėmis vykdomosios bylos paslaugomis.

14. AIS ir Elektroninių aukcionų valdymo posistemio naudotojai turi šias teises:

14.1. gauti prieigą prie AIS arba Elektroninių aukcionų valdymo posistemio:

14.1.1. Nuostatų 12.1, 12.3 ir 12.4 papunkčiuose nurodytiems naudotojams prieiga prie AIS suteikiama pagal sutartį su AIS tvarkytoju – Registrų centru;

14.1.2. aukciono ar nuomos konkurso organizatoriams prieiga prie Elektroninių aukcionų valdymo posistemio suteikiama pagal sutartį su AIS tvarkytoju – Registrų centru;

14.2. teikti informaciją AIS tvarkytojui Registrų centrui apie AIS arba Elektroninių aukcionų valdymo posistemio sutrikimus.

15. AIS ir Elektroninių aukcionų valdymo posistemio naudotojų pareigos:

15.1. užtikrinti, kad naudotojo slaptažodis netaptų žinomas tretiesiems asmenis;

15.2. nedelsiant informuoti AIS tvarkytoją Registrų centrą, jei naudotojo slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims;

15.3. informuoti AIS tvarkytoją Registrų centrą apie naudotojo vardo (-ų), pavardės (-džių), IP adreso, telefono ryšio numerio ir elektroninio pašto adreso pasikeitimus.

 

III SKYRIUS

INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16. AIS kaupiami ir tvarkomi šie antstolio, antstolio padėjėjo (-ų) ir kitų antstolio darbuotojų duomenys:

16.1. vidinės struktūros neturintis antstolio identifikacinis kodas, sugeneruotas AIS (toliau – AIS sugeneruotas identifikacinis kodas);

16.2. antstolio, antstolio padėjėjo (-ų) ir kito antstolio darbuotojo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), Gyventojų registro suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas);

16.3. jei antstolio vardu veikia antstolio padėjėjas ar kitas antstolio darbuotojas, – antstolio, kurio padėjėju ar darbuotoju jis dirba, vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

16.4. antstolio veiklos teritorijos pavadinimas;

16.5. antstolio, antstolio padėjėjo (-ų) ar kito antstolio darbuotojo (-ų) veiklos pradžia, pabaiga, veiklos sustabdymo terminai;

16.6. antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus), kurioje yra antstolio, antstolio padėjėjo (-ų) ar kito antstolio darbuotojo (-ų) darbo vieta, adresas ir telefono ryšio numeris;

16.7. kiti antstolio identifikavimo duomenys, suteikti prisijungti prie AIS posistemių;

16.8. antstolio depozitinių ir atsiskaitomųjų banko sąskaitų duomenys:

16.8.1. banko kodas BIC (angl. Bank international code – banko tarptautinis kodas) formatu;

16.8.2. banko pavadinimas;

16.8.3. banko sąskaitos numeris IBAN (angl. International bank account number – tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu.

17. AIS kaupiami šie vykdomųjų bylų duomenys:

17.1. unikalus vykdomosios bylos numeris;

17.2. vykdomosios bylos eilės numeris, sudarytas iš antstolio kodo, antstolio (-ių) kontoros (skyriaus) eilės numerio, kalendorinių metų paskutinių dviejų skaitmenų ir bylos eilės numerio kiekvienais kalendoriniais metais;

17.3. vykdomojo dokumento duomenys:

17.3.1. vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija ir jos tipas;

17.3.2. vykdomojo dokumento išdavimo data;

17.3.3. vykdomojo dokumento pavadinimas;

17.3.4. vykdomojo dokumento numeris;

17.3.5. vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti data;

17.3.6. vykdomojo dokumento registracijos numeris ir data;

17.3.7. vykdomojo dokumento būsena;

17.4. vykdomosios bylos vykdymo pradžios data, būsena, būsenos pakeitimo data ir pagrindai, reikalavimų patenkinimo eilė, antstolio (-ių) kontora ir (ar) skyrius, kuriame vykdoma byla, atsakingo antstolio ir (ar) kito darbuotojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pastabos ir žymos (ar byla susijusi su nepilnamečiais vaikais, ar išieškojimas valstybės naudai);

17.5. informacija apie išieškotoją: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai išieškotojo asmens kodas nežinomas arba kai jis neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei išieškotojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

17.6. informacija apie skolininką (-us) (ir skolininko (-ų) istorija): skolininko tipas, vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai skolininko asmens kodas nežinomas arba kai jis neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei skolininkas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

17.7. išieškojimo dalykas:

17.7.1. piniginio pobūdžio išieškojimas:

17.7.1.1. piniginio pobūdžio išieškojimo kategorija (-os);

17.7.1.2. piniginio išieškojimo apimtis;

17.7.1.3. išieškotina suma ir požymis, ar skaičiuoti palūkanas;

17.7.2. išlaikymo ir kitų periodinių išmokų išieškojimas:

17.7.2.1. išlaikymo ir kitų periodinių išmokų išieškojimo kategorija (-os);

17.7.2.2. įsiskolinimas vykdomojo dokumento pateikimo dieną;

17.7.2.3. periodinio mokėjimo periodiškumas, suma;

17.7.2.4. data, nuo kada skaičiuojama skola;

17.7.3. nepiniginio pobūdžio išieškojimas:

17.7.3.1. nepiniginio išieškojimo kategorija (-os);

17.7.3.2. nepiniginio pobūdžio išieškojimo aprašymas arba požymis – visa apimtimi;

17.8. informacija apie išieškotinas sumas:

17.8.1. pradinės išieškotinos skolos, vykdomosios bylos administravimo išlaidos ir išlaidos tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas ir antstolio atlygio sumos (iki 2020 m. liepos 1 d. pradėtose bylose – pradinės išieškotinos skolos, būtinųjų vykdymo išlaidų, papildomų vykdymo išlaidų ir antstolio atlygio sumos);

17.8.2. išieškotinos palūkanų sumos;

17.8.3. išieškotinų sumų fiksavimo datos;

17.8.4. išieškotos sumos;

17.8.5. lėšų išieškojimo datos;

17.8.6. išieškotų lėšų paskirstymo datos;

17.8.7. depozitinės sąskaitos apskaitos informacija (lėšų mokėtojo ir gavėjo duomenys: fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo); juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas ir kita su mokėjimu susijusi informacija);

17.8.8. išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos (lėšų mokėtojo ir gavėjo duomenys: fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo); juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas ir kita su mokėjimu susijusi informacija);

17.8.9. vykdymo išlaidoms apskaičiuoti naudoti vartotojų kainų indeksai;

17.9. antstolių gauti dokumentai (prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raštai dėl prašymo patikslinimo, kiti su vykdymo procesu susiję dokumentai);

17.10. antstolių parengti dokumentai.

18. AIS kaupiami šie faktinių aplinkybių konstatavimo duomenys:

18.1. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (protokolų elektroninės formos);

18.2. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo numeris;

18.3. asmens, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

18.4. faktinių aplinkybių konstatavimo data;

18.5. protokolo surašymo data;

18.6. antstolio, surašiusio ir įregistravusio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), AIS sugeneruotas identifikacinis kodas).

19. AIS kaupiami šie elektroninių varžytynių, elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų duomenys:

19.1. elektroninių varžytynių, elektroninio aukciono ir elektroninio nuomos konkurso unikalus numeris;

19.2. elektroninių varžytynių pradžios ir pabaigos, atšaukimo, paskelbimo neįvykusiomis data ir laikas, tipas (pirmosios, antrosios ar pakartotinės varžytynės), informacija arba dokumentas, pagal kurį buvo atšauktos arba paskelbtos neįvykusiomis elektroninės varžytynės;

19.3. elektroninio aukciono ar elektroninio nuomos konkurso pradžios ir pabaigos, dalyvių registracijos pradžios ir pabaigos data ir laikas, dalyvių registracijos patvirtinimo data ir laikas, atšaukimo, paskelbimo neįvykusiu data ir laikas, pirmasis ar pakartotinis aukcionas ar nuomos konkursas;

19.4. vykdytojo, kuris rengia elektronines varžytynes, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), jei vykdytojas juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, kontaktiniai duomenys (vykdytojo nurodytas adresas (korespondencijos, veiklos ar kitas adresas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), banko sąskaitos, į kurią pervedamas varžytynes laimėjusio dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, numeris ir mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas mokestis už įgytą iš varžytynių turtą, numeris;

19.5. vykdytojo, kuris rengia elektroninį aukcioną ar elektroninį nuomos konkursą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), jei vykdytojas juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, kontaktiniai duomenys (vykdytojo nurodytas adresas (korespondencijos, veiklos ar kitas adresas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), banko sąskaitos, į kurią pervedamas aukciono ar nuomos konkurso dalyvio registracijos ir dalyvio pradinio / garantinio įnašo mokestis, numeris ir mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas mokestis už aukciono būdu įgytą turtą, numeris;

19.6. turto savininko duomenys: jei savininkas yra fizinis asmuo, – vardas (-ai) ir pavardė
(-ės), asmens kodas; jei juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

19.7. turto pavadinimas, buvimo vieta, aprašymas, vaizdinė ir grafinė informacija; bendroji turto apžiūros informacija: adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

19.8. varžytynių dalyvio mokestis, elektroninio aukciono ir elektroninio nuomos konkurso dalyvio pradinio / garantinio įnašo dydis, dalyvio registracijos mokestis;

19.9. pradinė turto pardavimo kaina, pradinė turto nuomos kaina, kainos didinimo intervalas;

19.10. informacija apie turto nuosavybės apribojimus;

19.11. antstolių organizuojamų elektroninių varžytynių aktas;

19.12. antstolio ar eksperto nustatyta antstolio iš varžytynių parduodamo turto vertė;

19.13. dalyvio arba atstovo asmens duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei dalyvis arba jo atstovas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

19.14. dalyvio arba atstovo kontaktiniai duomenys: deklaruotas adresas ir (ar) juridinio asmens buveinės adresas, korespondencijos adresas, telefono ryšio numeris, mobiliojo ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

19.15. dalyvio arba atstovo banko sąskaitos numeris;

19.16. atstovaujamo asmens duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei atstovaujamasis yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, atstovavimo pagrindas;

19.17. elektroninėse varžytynėse, elektroniniame aukcione ir elektroniniame nuomos konkurse pasiūlytos kainos;

19.18. kainos pasiūlymo data ir laikas;

19.19. laimėtojo duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, jei laimėtojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, laimėtojo nurodytas adresas (deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinės gyvenamosios vietos, korespondencijos, veiklos vykdymo ar kitas adresas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, atstovaujami asmenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai); jei atstovaujamasis yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), kaina, už kurią parduotas ar nuomojamas turtas;

19.20. elektroninių varžytynių, elektroninio aukciono ir elektroninio nuomos konkurso būsena.

20. AIS kaupiami ir tvarkomi šie jos naudotojų duomenys:

20.1. asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

20.2. asmens užimamų pareigų pavadinimas;

20.3. asmeniui suteiktas AIS naudotojo slaptažodis (jei suteikiamas).

21. AIS kaupiami ir tvarkomi šie elektroninių paslaugų gavėjų duomenys:

21.1. vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

21.2. atstovo asmens duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, atstovavimo pagrindas; jei atstovas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

21.3. kredito įstaigos sąskaitos numeris;

21.4. kontaktiniai duomenys: adresas (deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinės gyvenamosios vietos, korespondencijos, veiklos ar kitas adresas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

22. AIS teikiami duomenys iš:

22.1. Gyventojų registro:

22.1.1. asmens kodas;

22.1.2. vardas (-ai);

22.1.3. pavardė (-ės);

22.1.4. gimimo data;

22.1.5. mirties data;

22.1.6. deklaruota gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos deklaravimo data;

22.1.7. nepilnamečių vaikų, sutuoktinio asmens kodai;

22.1.8. santuokos ar ištuokos data;

22.1.9. tėvų asmens kodai;

22.1.10. šeiminė padėtis, šeiminės padėties pasikeitimo data;

22.1.11. asmens veido atvaizdas.

22.2. Nekilnojamojo turto registro:

22.2.1. kadastro vietovė, kadastro blokas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastrinis numeris);

22.2.2. unikalus žemės sklypo, statinio, buto, patalpos numeris;

22.2.3. duomenys, susiję su nekilnojamojo daikto adresu;

22.2.4. nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys ir kitų nekilnojamųjų daiktų planai;

22.2.5. nekilnojamųjų daiktų priklausinių duomenys (nurodomi priklausinio priskyrimas konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimas);

22.2.6. nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, juridinių faktų įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo juridiniai pagrindai, įregistravimo, išregistravimo datos;

22.2.7. duomenys, pagal kuriuos identifikuojami daiktinių teisių turėtojai, kiti su daiktinėmis teisėmis susiję asmenys: fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), pilietybė; juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

22.2.8. daiktinių teisių, juridinių faktų rūšys;

22.2.9. specifiniai daiktinių teisių, juridinių faktų duomenys (įregistravimo, sandorio sudarymo data ir suma, specialiosios sąlygos, identifikavimo kodas, terminai ir kt.);

22.2.10. archyviniai nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenys: nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų, nuosavybės ir kitų daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų bei juridinių faktų keitimo duomenys;

22.2.11. įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių duomenys:

22.2.11.1. sutarties įregistravimo data;

22.2.11.2. sutarties sudarymo data ir sutartyje nurodyta kaina;

22.2.11.3. sutarties šalys: asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, gyvenamoji vieta, jei šalis yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas,  buveinės adresas;

22.2.11.4. perleidžiamo turto sudėtis;

22.2.11.5. sutarties priedų duomenys;

22.2.11.6. sutarties pakeitimo ar išregistravimo pagrindas ir data.

22.3. Juridinių asmenų registro duomenys, susiję su juridiniais asmenimis:

22.3.1. duomenys, susiję su juridiniais asmenimis, išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus:

22.3.1.1. juridinio asmens kodas;

22.3.1.2. juridinio asmens pavadinimas;

22.3.1.3. juridinio asmens teisinė forma;

22.3.1.4. juridinio asmens buveinė (adresas);

22.3.1.5. juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės, duomenų, steigimo dokumentų, jų pakeitimų kiekvieno įregistravimo Juridinių asmenų registre ir išregistravimo datos;

22.3.1.6. juridinio asmens organai: pavadinimai, šių organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, narių skaičius;

22.3.1.7. juridinio asmens valdymo organų narių ar administravimo organo narių duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras), jeigu Europos bendrovėje ar Europos kooperatinėje bendrovėje sudaromas administravimo organas, – jo paskyrimo ar išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos; jeigu sudaromas kolegialus valdymo organas, nurodomas ir to organo pirmininkas (nurodomi jo vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas);

22.3.1.8. asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei tai užsienio fizinis asmuo, papildomai nurodomi gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras;

22.3.1.9. juridinio asmens, filialo ar atstovybės valdymo organų nariai: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) ir juridinio asmens dalyviai: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras, jų teisių ribos, terminas, kuriuo nustatytos teisių ribos;

22.3.1.10. jeigu įregistruota prokūra, prokuristo duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas;

22.3.1.11. bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) paskyrimo ir atleidimo datos, jo duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras, teisių ribos;

22.3.1.12. juridinio asmens likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos narių ir pirmininko duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras, likvidatoriaus ir likvidacinės komisijos pirmininko teisių ribos, jeigu jos skiriasi nuo nustatytųjų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

22.3.1.13. juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, jo duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; teisių ribos;

22.3.1.14. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu;

22.3.1.15. restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, jo duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas;

22.3.1.16. juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:

22.3.1.16.1. filialo ar atstovybės kodas;

22.3.1.16.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

22.3.1.16.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

22.3.1.16.4. filialo ar atstovybės veiklos trukmė, jeigu ji ribota;

22.3.1.16.5. filialo ar atstovybės valdymo organų narių duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas;

22.3.1.16.6. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data;

22.3.1.17. juridinio asmens veiklos apribojimai: apribota juridinio asmens veikla, institucijos, priėmusios sprendimą dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar jo panaikinimo, duomenys ir sprendimo priėmimo data;

22.3.1.18. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris, institucijos, išdavusios licenciją (leidimą), duomenys, licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datos;

22.3.1.19. juridinio asmens finansinių metų pradžios ir pabaigos datos;

22.3.1.20. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

22.3.1.21. franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai:

22.3.1.21.1. sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos datos;

22.3.1.21.2. sutarties šalių duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras;

22.3.1.21.3. sutarties dalykas;

22.3.1.22. įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties šalių duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras, įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties sudarymo data, įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties įregistravimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro datos;

22.3.1.23. juridinio asmens dalyvio duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras, kai steigimo dokumentuose numatyta juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles;

22.3.1.24. steigimo dokumento ar pakeisto steigimo dokumento sudarymo data;

22.3.1.25. socialinės įmonės statusas, socialinės įmonės statuso suteikimo ir panaikinimo data;

22.3.1.26. turto vertinimo pagrindas ir turto vertinimo ataskaitos pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

22.3.1.27. metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai ir jų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

22.3.1.28. juridinio asmens teisinis statusas;

22.3.1.29. juridinio asmens reorganizavimo būdas: prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas, reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavimo procese juridinių asmenų pavadinimai ir kodai;

22.3.1.30. sprendimo dėl juridinio asmens reorganizavimo, sprendimo dėl juridinio asmens atskyrimo, sprendimo dėl vienos valstybės ribas peržengiančio juridinių asmenų jungimosi priėmimo data, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

22.3.1.31. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ar nutarties dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo juridiniam asmeniui priėmimo data, nutartį priėmusio teismo duomenys;

22.3.1.32. pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjo duomenys: juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; pasibaigusio juridinio asmens, kurio teises ir pareigas perėmė naujas juridinis asmuo, duomenys: juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; juridinio asmens, nuo kurio buvo atskirtas kitas juridinis asmuo, duomenys: juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas;

22.3.1.33. bendrovės akcininko duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras, visų akcijų įsigijimo data, visų ar dalies bendrovės akcijų perleidimo kitiems asmenims data;

22.3.1.34. tikrųjų narių duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas; jei juridinis asmuo įregistruotas užsienio valstybėje, papildomai nurodomi valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras;

22.3.1.35. individualių įmonių – savininko duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas;

22.3.1.36. įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves;

22.3.1.37. akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

22.3.2. informacija apie tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis ir jų duomenys:

22.3.2.1. juridinio asmens kodas;

22.3.2.2. juridinio asmens pavadinimas;

22.3.2.3. juridinio asmens įtraukimo į Juridinių asmenų registrą data, juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės duomenų, jų pakeitimų, kiekvieno įtraukimo į Juridinių asmenų registrą ir išbraukimo iš jo datos;

22.3.2.4. juridinio asmens teisinė forma;

22.3.2.5. asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas, jų teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų pageidavimu vietoje asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, duomenų Juridinių asmenų registre gali būti įrašoma, kad šis juridinis asmuo veikia pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas;

22.3.3. užsienio valstybėse įregistruotų juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ar atstovybių bei jų steigėjų duomenys:

22.3.3.1. filialo ar atstovybės kodas;

22.3.3.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

22.3.3.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

22.3.3.4. filialo ar atstovybės, taip pat duomenų ir dokumentų bei jų pakeitimų įregistravimo ir išregistravimo datos;

22.3.3.5. filialo veikla;

22.3.3.6. filialo ar atstovybės valdymo organų narių duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas, narių paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos;

22.3.3.7. steigėjo valdymo organų narių duomenys: vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas; jei fizinis asmuo turi užsienio valstybėje išduotus asmens dokumentus, papildomai nurodomi jo gimimo data ir valstybės, kuri juos išdavė, pavadinimas, narių paskyrimo ar išrinkimo įgaliojimų pabaigos datos ir asmenų, turinčių teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, duomenys bei narių paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos.

22.4. Adresų registro:

22.4.1. savivaldybės identifikavimo kodas;

22.4.2. savivaldybės pavadinimas;

22.4.3. seniūnijos identifikavimo kodas;

22.4.4. seniūnijos pavadinimas;

22.4.5. gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas;

22.4.6. gyvenamosios vietovės pavadinimas;

22.4.7. gatvės identifikavimo kodas;

22.4.8. gatvės pavadinimas;

22.4.9. adreso identifikavimo kodas;

22.4.10. žemės sklypo ir (ar) pastato numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje;

22.4.11. korpuso numeris (jeigu suteiktas);

22.4.12. patalpos numeris pastate ar korpuse.

22.5. Turto arešto aktų registro:

22.5.1. turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusios institucijos pavadinimas, pareigūno vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

22.5.2. turto arešto akto priėmimo data;

22.5.3. turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Turto arešto aktų registre data, laikas;

22.5.4. turto arešto akto identifikavimo kodas;

22.5.5. skolininko – fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo); juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

22.5.6. kreditoriaus – fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jei šie duomenys nurodyti turto arešto akte;

22.5.7. areštuoto turto – turto pavadinimas, kodas, pagal kurį identifikuojamas turtas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti duomenys, pagal kuriuos identifikuojamas turtas: jo buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

22.5.8. areštuoto turto savininko (bendraturčių) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo); juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

22.5.9. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

22.5.10. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

22.5.11. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

22.5.12. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma;

22.5.13. reikalavimų patenkinimo eilė ar antstolio specialusis požymis, jeigu jis taikomas;

22.5.14. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

22.5.15. kita su turto areštu susijusi informacija.

22.6. Hipotekos registro:

22.6.1. hipotekos (įkeitimo) įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Hipotekos registre data, laikas;

22.6.2. hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas;

22.6.3. skolininkas (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas));

22.6.4. įkaito davėjas (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas) (sutartinės hipotekos (įkeitimo) atveju));

22.6.5. kreditorius, jeigu jis nurodytas sandoryje (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas));

22.6.6. kreditorių atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu tai nustatyta hipotekos sandoryje kreditorių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu; nurodomi kreditorių atstovo vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas) (sutartinės hipotekos (įkeitimo) atveju);

22.6.7. hipotekos (įkeitimo) objektas (sutartine hipoteka įkeičiamo turto rūšis, buvimo vieta (adresas), jeigu sudarant hipotekos sandorį ji žinoma, identifikavimo kodas, jeigu šio sandorio sudarymo momentu jis suteiktas, vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos sandoryje, kiti duomenys, pagal kuriuos identifikuojamas daiktas; jeigu sudaromas įmonės hipotekos sandoris, gali būti nurodoma, kad įkeičiamas visas įmonės turtas, ir (ar) nurodomi daiktai, kuriems taikomi disponavimo apribojimai, sutartiniu įkeitimu įkeičiamo kilnojamojo turto ar turtinės teisės rūšis, aprašymas, pagal kurį būtų galima identifikuoti objektą, vertė, jeigu ji nurodyta įkeitimo sandoryje; turtinių kompleksų įkeitimo atveju – materialiojo ir nematerialiojo turto, įskaitant turtines teises, visuma, apibūdinta pagal rūšinius požymius, priverstine hipoteka įkeičiamo daikto rūšis, buvimo vieta, identifikavimo kodas, vertė, jeigu ji nurodyta, kiti duomenys, pagal kuriuos identifikuojamas daiktas, priverstiniu įkeitimu įkeičiamo kilnojamojo turto ar turtinės teisės rūšis, aprašymas, pagal kurį būtų galima identifikuoti objektą, vertė);

22.6.8. bendra sutartine hipoteka (įkeitimu) įkeičiamų daiktų vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos (įkeitimo) sandoryje, arba bendra hipotekos objekto vertė, jeigu registruojama įmonės hipoteka, bendra priverstine hipoteka įkeičiamų daiktų vertė, jeigu ji nurodyta nustatant priverstinę hipoteką, bendra priverstiniu įkeitimu įkeičiamų įkeitimo objektų vertė, jeigu ji nurodyta nustatant priverstinį įkeitimą;

22.6.9. sutartine hipoteka (įkeitimu) užtikrinta prievolė, priverstine hipoteka (įkeitimu) užtikrinti reikalavimai;

22.6.10. sutartine hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės konkretus ar maksimalus dydis (konkretus ir maksimalus dydžiai, jeigu taip nurodyta sandoryje), priverstinės hipotekos (įkeitimo) reikalavimo suma;

22.6.11. skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliosios hipotekos (įkeitimo) sandorį dėl jos buvo susitarta;

22.6.12. prievolės įvykdymo terminas, priverstinės hipotekos (įkeitimo) terminas;

22.6.13. palūkanos (jeigu šalys dėl jų susitarė, taip pat sutartinės ar priverstinės hipotekos (įkeitimo) atvejais), delspinigiai (priverstinės hipotekos (įkeitimo) atveju);

22.6.14. sutartinės hipotekos (įkeitimo) sąlygos ir reikalavimai;

22.6.15. įkeistų daiktų pardavimo varžytynėse eilė (bendrosios hipotekos atveju);

22.6.16. terminas, nuo kada kreditorius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jeigu jis bus vykdomas pagal reikalavimą (priverstinės hipotekos atveju), jeigu prievolė bus vykdoma pagal kreditoriaus reikalavimą, – momentas, nuo kurio kreditorius gali jį pateikti (priverstinio įkeitimo atveju);

22.6.17. informacija, kad hipotekos sandoris laikomas vertybiniu popieriumi, jeigu tai nustatyta šalių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu (sutartinės hipotekos atveju).

22.7. Testamentų registro (duomenys AIS teikiami tik testatoriui mirus):

22.7.1. duomenys, susiję su Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse sudarytais ar priimtais saugoti testamentais:

22.7.1.1. testamento identifikavimo kodas Testamentų registre;

22.7.1.2. testamento rūšis;

22.7.1.3. testatorius arba testatoriai, jeigu sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas (nurodomi gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), vardas (-ai), pavardė (-ės), prireikus, – pavardė, suteikta gimus, gyvenamosios vietos adresas);

22.7.1.4. testamento sudarymo data ir vieta;

22.7.1.5. testamento saugojimo vieta;

22.7.1.6. testamento notarinio registro numeris;

22.7.1.7. notaro (konsulinio pareigūno), patvirtinusio (priėmusio saugoti) testamentą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

22.7.1.8. testamento panaikinimo pagrindas ir data;

22.7.1.9. testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo Testamentų registre data;

22.7.1.10. pastabos, susijusios su testatoriaus pageidavimu įregistruoti testamentą užsienio valstybėje bei asmeniu, patvirtinusiu oficialiam testamentui prilygintą testamentą (nurodomos asmens, patvirtinusio oficialiam testamentui prilygintą testamentą, pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės)), taip pat kitos pastabos;

22.7.2. duomenys, susiję su užsienio valstybėse sudarytais (priimtais saugoti) testamentais:

22.7.2.1. testamento rūšis;

22.7.2.2. testatorius arba testatoriai, jeigu sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas (nurodomi gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), vardas (-ai), pavardė (-ės), prireikus, – pavardė, suteikta gimus, gyvenamosios vietos adresas);

22.7.2.3. testamento sudarymo data;

22.7.2.4. notaras, valstybės įstaiga ar asmuo (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), jei tai juridinis asmuo, – jo pavadinimas, kodas), kuris gavo testamentą arba kuriam jis perduotas saugoti;

22.7.2.5. testamento identifikavimo kodas Testamentų registre;

22.7.2.6. testamento panaikinimo pagrindas ir data;

22.7.2.7. testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo Testamentų registre data;

22.7.3. duomenys, susiję su palikimo priėmimo faktu:

22.7.3.1. palikėjas (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), paskutinės gyvenamosios vietos adresas);

22.7.3.2. palikimą priėmę asmenys (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

22.7.3.3. palikimo priėmimo data;

22.7.3.4. palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodas Testamentų registre;

22.7.3.5. palikimo priėmimo fakto įregistravimo, duomenų keitimo Testamentų registre data;

22.7.3.6. pastabos, susijusios su neperduoto saugoti asmeninio testamento patvirtinimo faktu, notaru (vardas (-ai) ir pavardė (-ės)), kuriam išsiųsta paveldėjimo byla, taip pat pastabos dėl išduoto papildomo paveldėjimo teisės liudijimo, kai jį išduoda kitas, o ne pradėjęs paveldėjimo bylą notaras,  ir pastabos dėl paveldėjimo teisių perleidimo;

22.7.3.7. notaras, kuriam pateiktas pareiškimas dėl palikimo priėmimo (vardas (-ai), pavardė (-ės), notaro biuro pavadinimas, buveinės adresas);

22.7.4. duomenys, susiję su palikimo atsisakymo faktu (duomenys Testamentų registre kaupiami nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d.):

22.7.4.1. palikimo atsisakymo fakto identifikavimo kodas Testamentų registre;

22.7.4.2. palikėjas (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), paskutinės gyvenamosios vietos adresas);

22.7.4.3. palikimo atsisakęs asmuo (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

22.7.4.4. palikimo atsisakymo data;

22.7.4.5. notaras, kuriam pateiktas pareiškimas dėl palikimo atsisakymo (vardas (-ai), pavardė (-ės), notaro biuro pavadinimas, buveinės adresas);

22.7.4.6. palikimo atsisakymo fakto įregistravimo, duomenų keitimo Testamentų registre data;

22.7.4.7. pastabos dėl neperduoto saugoti asmeninio testamento patvirtinimo fakto, taip pat pastabos, susijusios su notaru (vardas (-ai) ir pavardė (-ės)), kuriam išsiųsta paveldėjimo byla.

22.8. Sutarčių registro:

22.8.1. pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių duomenys:

22.8.1.1. sutarties identifikavimo kodas;

22.8.1.2. sutarties sudarymo data;

22.8.1.3. sutarties numeris;

22.8.1.4. sutarties šalys (nurodomi vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas));

22.8.1.5. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo Sutarčių registre data ir laikas, sutarties išregistravimo iš Sutarčių registro pagrindas, data ir laikas;

22.8.1.6. sutarties dalykas;

22.8.1.7. nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentas;

22.8.1.8. galutinis atsiskaitymo terminas;

22.8.1.9. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

22.8.1.10. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindas ir data;

22.8.1.11. kita informacija, paaiškinanti ar patikslinanti į Sutarčių registrą įrašytus duomenis, taip pat informacija apie Sutarčių registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

22.8.2. pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutarčių duomenys:

22.8.2.1. sutarties identifikavimo kodas;

22.8.2.2. sutarties sudarymo data;

22.8.2.3. sutarties numeris;

22.8.2.4. sutarties šalys (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

22.8.2.5. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo Sutarčių registre data ir laikas, sutarties išregistravimo iš Sutarčių registro pagrindas, data ir laikas;

22.8.2.6. sutarties dalykas;

22.8.2.7. atpirkimo teisės terminas;

22.8.2.8. duomenų, susijusių su pageidavimu pasinaudoti atpirkimo teise, įrašymo data ir laikas;

22.8.2.9. duomenų, susijusių su pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimu, įrašymo data ir laikas;

22.8.2.10. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

22.8.2.11. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindas ir data;

22.8.2.12. kita informacija, paaiškinanti ar patikslinanti į Sutarčių registrą įrašytus duomenis, taip pat informacija apie Sutarčių registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

22.8.3. finansinės nuomos (lizingo) sutarčių duomenys:

22.8.3.1. sutarties identifikavimo kodas;

22.8.3.2. sutarties sudarymo data;

22.8.3.3. sutarties numeris;

22.8.3.4. sutarties šalys (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

22.8.3.5. sutarties įregistravimo ar jos pakeitimo duomenų įrašymo Sutarčių registre data ir laikas, sutarties išregistravimo iš Sutarčių registro pagrindas, data ir laikas;

22.8.3.6. sutarties dalykas;

22.8.3.7. nuosavybės teisės perėjimo finansinės nuomos gavėjui momentas;

22.8.3.8. galutinis atsiskaitymo terminas;

22.8.3.9. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

22.8.3.10. sutarties pabaigos (nutraukimo) pagrindas ir data;

22.8.3.11. kita informacija, paaiškinanti ar patikslinanti į Sutarčių registrą įrašytus duomenis, taip pat informacija apie Sutarčių registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus.

22.9. Vedybų sutarčių registro:

22.9.1. duomenys, susiję su vedybų sutartimis ir sugyventinių sutartimis dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui:

22.9.1.1. sutarties identifikavimo kodas;

22.9.1.2. sutarties rūšis;

22.9.1.3. sutarties patvirtinimo data ir vieta;

22.9.1.4. sutartį sudariusių fizinių asmenų duomenys (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės));

22.9.1.5. santuokos sudarymo data;

22.9.1.6. sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo data ar sąlyga;

22.9.1.7. sutarties notarinio registro numeris arba užsienyje sutartį patvirtinusio pareigūno suteiktas registravimo numeris;

22.9.1.8. sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio notaro vardas (-ai) ir pavardė (-ės), notaro biuro pavadinimas arba užsienyje sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio pareigūno pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), įstaigos pavadinimas arba teismo, priėmusio sprendimą dėl sutarties pakeitimo ar pabaigos, pavadinimas;

22.9.1.9. sutarties duomenų pakeitimo pagrindas ir data;

22.9.1.10. sutarties pabaigos pagrindas ir data;

22.9.1.11. sutarties įregistravimo, išregistravimo, sutarties pakeitimo duomenų įrašymo Vedybų sutarčių registre data ir laikas;

22.9.1.12. turto, dėl kurio teisinio režimo susitarta, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymas  pagal sutartyje nurodytus identifikavimo duomenis (taikomas tik sutartims, Vedybų sutarčių registre įregistruotoms iki 2016 m. sausio 1 d.);

22.9.1.13. turtui nustatytas teisinis režimas (taikomas tik sutartims, Vedybų sutarčių registre įregistruotoms iki 2016 m. sausio 1 d.);

22.9.2. duomenys, susiję su turto padalijimo faktais:

22.9.2.1. turto padalijimo fakto identifikavimo kodas Vedybų sutarčių registre;

22.9.2.2. turto padalijimo fakto nustatymo pagrindas (sutartis arba teismo sprendimas);

22.9.2.3. sutarties dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo patvirtinimo ar teismo sprendimo dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo priėmimo data;

22.9.2.4. sutartį dėl turto padalijimo sudariusių fizinių asmenų ar fizinių asmenų, kurių turtas padalytas teismo sprendimu, duomenys (nurodomi asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės));

22.9.2.5. santuokos nutraukimo data (tais atvejais, kai dokumentu, kuriuo padalijamas turtas, nutraukiama santuoka arba santuoka jau yra nutraukta anksčiau);

22.9.2.6. sutarties dėl turto padalijimo notarinio registro arba civilinės bylos, kurioje priimtas sprendimas dėl turto padalijimo, numeris;

22.9.2.7. turto padalijimo sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio notaro vardas (-ai), pavardė (-ės), notaro biuro pavadinimas arba teismo, priėmusio sprendimą dėl turto padalijimo, pavadinimas;

22.9.2.8. turto, dėl kurio padalijimo patvirtinta sutartis ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymas pateikiant teismo sprendime arba sutartyje nurodytus turto identifikavimo duomenis;

22.9.2.9. sutartimi dėl turto padalijimo ar teismo sprendimu dėl turto padalijimo turtui nustatytas teisinis režimas;

22.9.2.10. Vedybų sutarčių registro objektų duomenų pakeitimo pagrindai ir data;

22.9.2.11. turto padalijimo fakto pabaigos pagrindas ir data;

22.9.2.12. turto padalijimo fakto įregistravimo, išregistravimo, pakeitimo duomenų įrašymo Vedybų sutarčių registre data ir laikas.

22.10. Įgaliojimų registro:

22.10.1. duomenys, susiję su notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintais ir notarų patvirtintiems prilyginamais įgaliojimais:

22.10.1.1. identifikavimo kodas;

22.10.1.2. įgaliojimo sudarymo data;

22.10.1.3. įgaliojimo sudarymo vieta;

22.10.1.4. įgaliotojas (fizinio asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

22.10.1.5. įgaliotinis (fizinio asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

22.10.1.6. įgaliojimo terminas (apibrėžtas ar neapibrėžtas);

22.10.1.7. įgaliojimo įregistravimo Įgaliojimų registre data ir laikas;

22.10.1.8. įgaliojimo duomenų keitimo pagrindas ir data;

22.10.1.9. įgaliojimo duomenų pakeitimo Įgaliojimų registre data ir laikas;

22.10.1.10. įgaliojimo pasibaigimo pagrindas ir data;

22.10.1.11. įgaliojimo išregistravimo iš Įgaliojimų registro data ir laikas;

22.10.1.12. įgaliojimą patvirtinusio notaro, konsulinio pareigūno ar asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), notarų biuro ar institucijos pavadinimas;

22.10.1.13. įgaliojimo notarinio registro numeris, konsulinio pareigūno arba asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, suteiktas registracijos numeris;

22.10.1.14. pastabos dėl įgaliotinio teisės perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, kitos pastabos, patikslinančios kitus šiame papunktyje nurodytus duomenis (jeigu jos pateiktos);

22.10.1.15. įgaliojimo skaitmeninė kopija;

22.10.2. duomenys, susiję su informacinių technologijų priemonėmis sudarytais įgaliojimais:

22.10.2.1. identifikavimo kodas;

22.10.2.2. įgaliojimo sudarymo data ir laikas;

22.10.2.3. įgaliojimo sudarymo vieta;

22.10.2.4. įgaliotojas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas);

22.10.2.5. įgaliotinis (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas);

22.10.2.6. įgaliojimo terminas (apibrėžtas ar neapibrėžtas);

22.10.2.7. įgaliojimo įregistravimo Įgaliojimų registre data ir laikas;

22.10.2.8. įgaliojimo pasibaigimo pagrindas, data;

22.10.2.9. įgaliojimo išregistravimo iš Įgaliojimų registro data ir laikas;

22.10.2.10. įgaliojime nurodyto pavedimo turinys.

22.11. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – asmenų, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje arba kurių civilinis veiksnumas teismo tvarka tam tikroje srityje apribotas, duomenys:

22.11.1. asmens kodas;

22.11.2. vardas (-ai);

22.11.3. pavardė (-ės);

22.11.4. gimimo data;

22.11.5. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

22.11.6. teismo sprendimu (nutartimi) asmeniui paskirtas globėjas (rūpintojas) (jo asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

22.11.7. registro objekto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data;

22.11.8. duomenys, susiję su asmens veiksnumu (asmuo teismo tvarka pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar asmens civilinis veiksnumas teismo tvarka tam tikroje srityje apribotas).

22.12. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro – bausmės atlikimo vietos įstaigos, kurioje skolininkas atlieka laisvės atėmimo bausmę, kodas ir (ar) pavadinimas.

22.13. Patentų registro:

22.13.1. patento numeris;

22.13.2. išradimo pavadinimas;

22.13.3. patento paraiškos padavimo data (metai, mėnuo, diena);

22.13.4. patento paraiškos paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

22.13.5. patento bibliografinių duomenų ir išradimo apibrėžties paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

22.13.6. pareiškėjo, išradėjo, patento savininko, atstovo pavadinimas ar vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, juridinio ar fizinio asmens kodas;

22.13.7. patento panaikinimo, pripažinimo negaliojančiu ar patento galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena).

22.14. Prekių ženklų registro:

22.14.1. identifikavimo kodas (ženklo registracijos numeris);

22.14.2. paraiškos įregistruoti ženklą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

22.14.3. ženklo registracijos liudijimo išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

22.14.4. ženklo įregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

22.14.5. juridinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) kodas, teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą;

22.14.6. fizinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) vardas (-ai), pavardė (-ės), adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas;

22.14.7. ženklo registracijos galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena);

22.14.8. ženklo išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo teisinis pagrindas.

22.15. Dizaino registro:

22.15.1. dizaino registracijos numeris;

22.15.2. dizaino įregistravimo data;

22.15.3. dizaino registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;

22.15.4. gaminio pavadinimas;

22.15.5. dizaino vaizdas;

22.15.6. juridinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimas, buveinės adresas, valstybės kodas, juridinio asmens kodas;

22.15.7. fizinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) vardas (-ai), pavardė (-ės), adresas, valstybės kodas, asmens kodas;

22.15.8. paraiškos įregistruoti dizainą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

22.15.9. dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia data (metai, mėnuo, data);

22.15.10. dizaino išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo teisinis pagrindas.

22.16. Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro:

22.16.1. asmens, draudžiamo nustatytomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), kategorija (toliau – apdraustojo kategorija);

22.16.2. laikotarpis, per kurį asmuo buvo priskiriamas tam tikrai apdraustojo kategorijai;

22.16.3. suma, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

22.16.4. laikotarpis, už kurį apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

22.16.5. paskirtos nuolatinių išmokų (nenurodant konkrečios išmokos rūšies, išskyrus kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – motinystės (tėvystės)), ligos išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmoką, valstybinę socialinio draudimo našlių ir našlaičių, valstybinę našlių ir našlaičių, pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensijas, šalpos neįgalumo pensiją, šalpos senatvės pensiją, šalpos našlaičių pensiją, šalpos kompensaciją, šalpos pensiją už invalidų slaugą namuose, socialinę pensiją) sumos ir išmokos gavėjo kredito ar mokėjimo įstaigos, per kurias mokamos išmokos, jeigu išmokos mokamos į sąskaitas, – sąskaitų duomenys;

22.16.6. laikotarpis, per kurį asmuo turi teisę į atitinkamą išmoką;

22.16.7. išmokėtos kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – motinystės (tėvystės)), ligos išmokų, nedarbo socialinio draudimo išmokos sumos, valstybinė socialinio draudimo našlaičių, valstybinė našlaičių, pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensijos (nurodant išmokų rūšis), kitų nuolatinių ir (ar) vienkartinių išmokų sumos (nenurodant konkrečios išmokos rūšies) ir išmokos gavėjo kredito ar mokėjimo įstaigos, per kurias mokamos išmokos, jeigu išmokos mokamos į sąskaitas, – sąskaitų duomenys;

22.16.8. draudėjas:

22.16.8.1. tipas;

22.16.8.2. juridinio asmens kodas (jei draudėjui jis suteiktas) arba asmens kodas (jei draudėjui jis suteiktas);

22.16.8.3. draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, pavadinimas pagal Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis, draudėjo – fizinio asmens – vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

22.16.9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kuriame asmeniui yra paskirta kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – motinystės (tėvystės)), ligos išmoka, nedarbo socialinio draudimo išmoka, valstybinė socialinio draudimo našlių ir našlaičių, valstybinė našlių ir našlaičių, pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija ar kita vienkartinė ir (ar) nuolatinė išmoka, pavadinimas.

22.17. Pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro – duomenys, susiję su nenutrauktomis ir nepasibaigusiomis pensijų kaupimo sutartimis:

22.17.1. sudarymo data;

22.17.2. įsigaliojimo data;

22.17.3. pensijų kaupimo bendrovės juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre;

22.17.4. pensijų kaupimo bendrovės pavadinimas pagal Pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro duomenis.

22.18. Kelių transporto priemonių registro:

22.18.1. registro objekto identifikavimo kodas;

22.18.2. transporto priemonės valstybinis numeris;

22.18.3. transporto priemonės valstybinio numerio ženklo (-ų) tipas;

22.18.4. transporto priemonės valstybinio numerio ženklo (-ų) statusas (būklė);

22.18.5. sprendimo įregistruoti transporto priemonę jos valdytojo vardu numeris, jo suteikimo data, laikas;

22.18.6. transporto priemonės registracijos dokumento blanko numeris;

22.18.7. transporto priemonės registracijos ir ją patvirtinančio dokumento galiojimo data, laikas;

22.18.8. transporto priemonės registracijos ir ją patvirtinančio dokumento tipas ir statusas (būklė);

22.18.9. transporto priemonės pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme (toliau – pirmoji registracija) data;

22.18.10. transporto priemonės pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

22.18.11. transporto priemonės identifikavimo duomenys:

22.18.11.1. transporto priemonės identifikavimo numeris (suteiktas gamintojo);

22.18.11.2. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) arba modelis (gamintojo firmos pavadinimas);

22.18.11.3. tipas, variantas ir versija;

22.18.11.4. komercinis pavadinimas arba serijinis (-iai) pavadinimas (-ai);

22.18.11.5. kategorija;

22.18.11.6. transporto priemonės (Europos Bendrijos, nacionalinio) tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo (leidimo) numeris;

22.18.11.7. transporto priemonės gamintojo nustatyti transporto priemonės modelio metai;

22.18.11.8. parengtos eksploatuoti arba nepakrautos transporto priemonės masė (kilogramais);

22.18.11.9. didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (kilogramais);

22.18.11.10. variklio darbinis tūris (kub. centimetrais);

22.18.11.11. degalai (galios šaltinis);

22.18.11.12. vienos rūšies, dviejų rūšių ar mišrūs degalai;

22.18.11.13. didžiausia naudingoji galia (kW, kai sūkiai min-1) arba didžiausia nuolatinė elektrinio variklio vardinė galia (kW);

22.18.11.14. transporto priemonės spalva;

22.18.11.15. sėdimųjų vietų (tarp jų ir vairuotojo) skaičius;

22.18.12. transporto priemonės valdytojo ir savininko duomenys:

22.18.12.1. juridinio ir (ar) fizinio asmens kodas;

22.18.12.2. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

22.18.12.3. fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);

22.18.12.4. nestruktūrizuotas adresas registruojant transporto priemonę;

22.18.12.5. teisė (valdytojas, valdytojas-savininkas, naudotojas ar pirkėjas).

22.19. Civilinių orlaivių registro:

22.19.1. orlaivio identifikavimo kodas;

22.19.2. orlaivio tipas;

22.19.3. orlaivio nacionalinis ir registravimo ženklai;

22.19.4. orlaivio savininkų ir naudotojų – fizinių asmenų duomenys (asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas), vardas (-ai), pavardė (-ės), deklaruota gyvenamoji vieta (adresas);

22.19.5. orlaivio savininkų ir naudotojų – juridinių asmenų duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

22.19.6. duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į orlaivį ir apribojimais.

22.20. Geležinkelių riedmenų registro:

22.20.1. registro objekto unikalus kodas;

22.20.2. registro objekto pavadinimas;

22.20.3. registro objekto identifikavimo numeris;

22.20.4. registro objekto markė, modelis, serija, tipas, pagaminimo data ir vieta, gamyklinė markė, tipas;

22.20.5. registro objekto savininko ir valdytojo – fizinio asmens duomenys (asmens kodas (arba asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, deklaruojančių gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojančių asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose, gimimo data), vardas (-ai), pavardė (-ės), deklaruota gyvenamoji vieta (adresas);

22.20.6. registro objekto savininko ir valdytojo – juridinio asmens duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas).

22.21. Jūrų laivų registro:

22.21.1. laivo registracijos numeris;

22.21.2. laivo įregistravimo data (jei laivas įregistruotas laikinai, nurodoma laikino įregistravimo data);

22.21.3. laivo išregistravimo data (jei laivas įregistruotas laikinai, nurodoma laikino išregistravimo pabaigos data);

22.21.4. laivo unikalus identifikavimo kodas;

22.21.5. IMO numeris – Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris;

22.21.6. laivo duomenys:

22.21.6.1. bendroji ir grynoji talpa;

22.21.6.2. dedveitas (tonomis);

22.21.6.3. laivo ilgis, plotis ir borto aukštis (metrais);

22.21.6.4. laivo greitis (mazgais);

22.21.7. laivo pastatymo metai;

22.21.8. laivo paskirtis;

22.21.9. laivo kilmės šalis;

22.21.10. laivo variklio duomenys:

22.21.10.1. variklio tipas;

22.21.10.2. variklių skaičius;

22.21.10.3. variklių galingumas (kW);

22.21.10.4. variklio markė, gamybos metai, gamybos vieta;

22.21.11. laivo savininko arba valdytojo IMO numeris – Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo savininko arba valdytojo identifikavimo numeris;

22.21.12. klasifikacinė bendrovė;

22.21.13. laivo pavadinimas;

22.21.14. savininko ir valdytojo – fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta (adresas);

22.21.15. savininko ir valdytojo – juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas.

22.22. Vidaus vandenų laivų registro:

22.22.1. unikalus registro objekto identifikavimo kodas – vidaus vandenų transporto priemonės unikalus identifikavimo kodas Vidaus vandenų laivų registre;

22.22.2. vidaus vandenų transporto priemonės registro (identifikavimo) numeris;

22.22.3. vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimo data (jei vidaus vandenų transporto priemonė įregistruota laikinai, nurodoma laikino įregistravimo data);

22.22.4. vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo data (jei vidaus vandenų transporto priemonė įregistruota laikinai, nurodoma vidaus vandenų transporto priemonės laikino išregistravimo pabaigos data);

22.22.5. vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas;

22.22.6. vidaus vandenų transporto priemonės paskirtis;

22.22.7. vidaus vandenų transporto priemonės tipas;

22.22.8. vidaus vandenų transporto priemonės modelis, markė;

22.22.9. vidaus vandenų transporto priemonės pastatymo metai;

22.22.10. vidaus vandenų transporto priemonės pastatymo vieta;

22.22.11. vidaus vandenų transporto priemonės ilgis;

22.22.12. vidaus vandenų transporto priemonės plotis;

22.22.13. vidaus vandenų transporto priemonės borto aukštis;

22.22.14. vidaus vandenų transporto priemonės variklio duomenys:

22.22.14.1. variklio tipas;

22.22.14.2. variklio galingumas;

22.22.14.3. variklio markė;

22.22.14.4. variklio gamybos metai;

22.22.15. registro objekto savininkų ir valdytojų – fizinių asmenų duomenys: asmens kodas arba Lietuvos Respublikoje neregistruotų asmenų gimimo data, vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (adresas); juridinių asmenų duomenys: kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas.

22.23. Ginklų registro:

22.23.1. Ginklų registro objekto identifikavimo kodas;

22.23.2. ginklo rūšis, modelis, numeris (jei yra), kategorija, ginklo šaudmens tipas ir pagaminimo metai (jeigu žinomi), ginklo įsigijimo data ir būdas;

22.23.3. ginklo savininko – juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas, ginklininko vardas (-ai), pavardė (-ės), ginklo laikymo vieta (-os);

22.23.4. ginklo savininko – fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta (jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena), ginklo laikymo vieta (-os).

22.24. Ūkininkų ūkių registro:

22.24.1. ūkininkų vykdomos ekonominės veiklos duomenys;

22.24.2.  naudojimosi žemės sklypu arba valstybinės žemės plotu teisinis pagrindas, plotas, žemės našumo balas, kadastro duomenys;

22.24.3. ūkio identifikavimo kodas;

22.24.4. ūkio nariai: tipas (ūkininkas ar ūkininko partneris), vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), gyvenamosios vietos adresas (-ai).

22.25. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro:

22.25.1. žemės ūkio valdos identifikavimo kodas;

22.25.2. valdos narių duomenys: fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, statusas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, korespondencijos adresas.

22.26. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro:

22.26.1. identifikavimo kodas;

22.26.2. registracijos liudijimo numeris, registracijos liudijimo išdavimo data;

22.26.3. registracijos liudijimo galiojimo terminas;

22.26.4. registracijos liudijimo būklė: registracijos liudijimas išduotas, prarastas, grąžintas arba sunaikintas;

22.26.5. savivaldybės, kurios teritorijoje eksploatuojamas traktorius, savaeigė mašina, savaeigė žemės ūkio mašina, kurios variklio galia viršija 8 kW, priekaba ar puspriekabė, kodas;

22.26.6. valstybinis numeris;

22.26.7. techniniai ir eksploataciniai duomenys:

22.26.7.1. pavadinimas;

22.26.7.2. modelis (gamintojo registruotas prekės ženklas), markė;

22.26.7.3. tipas;

22.26.7.4. komercinis pavadinimas (jeigu taikoma);

22.26.7.5. tapatumo numeris;

22.26.7.6. kategorija;

22.26.7.7. didžiausia gamintojo nurodyta parengto eksploatuoti traktoriaus masė, kg;

22.26.7.8. variklio galia, kW;

22.26.7.9. gamybos metai arba pirmosios registracijos data;

22.26.7.10. naudojimo ūkinėje veikloje sritis (žemės ūkis, kita);

22.26.7.11. savininkų fizinių ir juridinių asmenų aktualūs ir istoriniai duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), juridinio asmens – kodas, teisinė forma, pavadinimas).

22.27. Ūkinių gyvūnų registro:

22.27.1. ūkinio gyvūno unikalus numeris;

22.27.2. ūkinio gyvūno rūšies kodas, galvijo, arklio paso numeris;

22.27.3. ūkinio gyvūno laikymo vietos ir bandos identifikatoriai;

22.27.4. ūkinio gyvūno laikymo vietos adresas;

22.27.5. ūkinių gyvūnų skaičius;

22.27.6. ūkinių gyvūnų savininkų duomenys: fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas; juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas.

22.28. Piniginių lėšų apribojimo informacinės sistemos (PLAIS):

22.28.1. nurodymo numeris, nurodymo data, nurodymo tipas;

22.28.2. skolininko vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ar teisinė forma ir pavadinimas;

22.28.3. skolininko asmens kodas ar juridinio asmens kodas;

22.28.4. skolininko gimimo data;

22.28.5. šalies kodas;

22.28.6. nurodymų teikėjo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ar pavadinimas;

22.28.7. PLAIS tvarkytojo antstoliui suteiktas vidinis identifikacinis kodas ar juridinio asmens kodas;

22.28.8. nurodymo suma;

22.28.9. nurodymo vykdymo eilė;

22.28.10. nurodymo būsena;

22.28.11. apribotos skolininko sąskaitos duomenys:

22.28.11.1. sąskaitos numeris;

22.28.11.2. apribojimo suma;

22.28.11.3. apribojimo galiojimo pradžios data;

22.28.11.4. skolininko laisvai disponuojama suma;

22.28.11.5. nustatytas neišieškomos sumos dydis, sąskaitos numeris, komentaras (jei buvo pateiktas nustatant neišieškomą sumą);

22.28.11.6. subjekto, nustačiusio neišieškomos sumos dydį, duomenys (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; antstolio vardas (-ai), pavardė (-ės), PLAIS tvarkytojo antstoliui suteiktas vidinis identifikacinis kodas);

22.28.11.7. neišieškomos sumos nustatymo nurodymo pateikimo data;

22.28.11.8. neišieškomos sumos nustatymo nurodymo pagrindas;

22.28.11.9. neišieškomos sumos nustatymo nurodymo būsena;

22.28.11.10. kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pateikti duomenys, susiję su nurodymo gavimo data bei laiku ir atmetimo priežastimi, jei nurodymas buvo atmestas;

22.28.12. skolininko sąskaitos, iš kurios įvykdytas nurašymas, duomenys:

22.28.12.1. sąskaitos numeris;

22.28.12.2. nurodymų teikėjo sąskaitos, į kurią pervesta suma, numeris;

22.28.12.3. nurašyta suma;

22.28.12.4. faktinė nurašymo data;

22.28.13. banko sąskaitos savininko fizinio asmens kodas ar juridinio asmens kodas;

22.28.14. banko sąskaitos savininko vardas (-ai), pavardė (-ės) ar pavadinimas;

22.28.15. sąskaitos savininko šalies kodas;

22.28.16. kredito įstaigos kodas;

22.28.17. sąskaitos numeris (IBAN formatu);

22.28.18. sąskaitos valiuta;

22.28.19. sąskaitos atidarymo data;

22.28.20. sąskaitos uždarymo data;

22.28.21. sąskaitos rūšies identifikatorius (tipas);

22.28.22. duomenys, susiję su pareiškimo dėl bankroto ir (ar) restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimu.

22.29. Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS):

22.29.1. sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, sprendimo išieškoti laiku nesumokėtas baudas už administracinius nusižengimus iš turto, sprendimo išieškoti pagal užsienio valstybės prašymą, taip pat susijusio dokumento tipas;

22.29.2. dokumento registracijos numeris ir data;

22.29.3. dokumento įsigaliojimo data;

22.29.4. dokumentą parengusio darbuotojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas;

22.29.5. dokumentą patvirtinusio darbuotojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas;

22.29.6. skolininko ir mokesčių mokėtojo, kuris Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktame prašyme grąžinti mokesčių permoką nurodė šią permoką grąžinti į kredito įstaigoje atidarytą kito asmens sąskaitą, asmens duomenys (asmens tipas (pagal MAIS klasifikaciją): vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei skolininkas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, juridinio asmens kodo tipas (pagal MAIS klasifikaciją), valstybės kodas (perduodama, kai pateikiamas identifikavimo numeris (kodas) užsienio valstybėje ir Valstybinė mokesčių inspekcija turi valstybės kodą), skolininko identifikatorius (MAIS mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas));

22.29.7. skolininko gyvenamosios vietos ir (ar) buveinės, fizinio asmens vadovaujamo juridinio asmens adresas, turto buvimo vietos adresas;

22.29.8. sprendimo priėmimo priežastis;

22.29.9. sprendimo priėmimo pagrindas;

22.29.10. sprendime nurodyta išieškotina suma;

22.29.11. įmokos kodas;

22.29.12. pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir kitų mokesčių permokų dydžiai;

22.29.13. prievolės duomenys: prievolės unikalus identifikatorius MAIS, prievolės numeris, prievolės tipo kodas, prievolės tipas, prievolės operacija, mokėjimo terminas (šie duomenys teikiami visais dokumento perdavimo atvejais);

22.29.14. sprendimo suma, administracinio nusižengimo identifikavimo kodas, procesinio sprendimo data, procesinio dokumento numeris, procesinį dokumentą parengusi institucija, administracinį nusižengimą nagrinėjanti institucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, pagal kurį skiriama bauda;

22.29.15. sprendimo pagrindimo duomenys (prievolių koregavimo duomenys, prievolių gretinimo duomenys, dokumentai, į kuriuos įtrauktos prievolės (duomenų rinkiniai perduodami su tam tikrais papildančiais ir (ar) patikslinančiais sprendimais)).

22.30. Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos:

22.30.1. teritorinės darbo biržos skyrius, kuriame įregistruotas asmuo;

22.30.2. registracijos teritorinėje darbo biržoje pradžia;

22.30.3. registracijos teritorinėje darbo biržoje pabaiga;

22.30.4. duomenų bazės įrašo sukūrimo data (registracinės kortelės sukūrimo data);

22.30.5. duomenų bazės įrašo pakeitimo data (asmens duomenų, išmokų ir (arba) registracinės kortelės informacijos pakeitimo data);

22.30.6. paskirtos išmokos tipas;

22.30.7. data, nuo kurios skirta išmoka;

22.30.8. data, iki kurios skirta išmoka;

22.30.9. priskaičiuota išmokų suma;

22.30.10. išmokėta išmokų suma;

22.30.11. papildomo rėmimo požymio kodas;

22.30.12. papildomo rėmimo požymio pavadinimas;

22.30.13. asmens deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinės gyvenamosios vietos ar kitas adresas, asmens pateiktas telefono ryšio numeris (-iai).

22.31. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos:

22.31.1. išmokos gavėjo asmens kodas;

22.31.2. asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);

22.31.3. asmens gimimo data;

22.31.4. išmokos kodas;

22.31.5. išmokos pavadinimas;

22.31.6. sprendimo skirti išmoką priėmimo data;

22.31.7. savivaldybė (pavadinimas);

22.31.8. data, nuo kurios skirta išmoka;

22.31.9. data, iki kurios skirta išmoka;

22.31.10. išmokėta suma;

22.31.11. mokėjimo mėnuo;

22.31.12. laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pradžia;

22.31.13. laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pabaiga;

22.31.14. išmokos mokėjimo būdas;

22.31.15. banko sąskaitos numeris;

22.31.16. požymis, ar banko sąskaitos savininkas yra fizinis asmuo;

22.31.17. banko sąskaitos savininko asmens kodas;

22.31.18. data, nuo kurios nutraukiamas išmokos mokėjimas.

22.32. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) – vykdomojo dokumento duomenys: bylos numeris, teismo, išdavusio vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, vykdomojo dokumento data.

22.33. Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemio – Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (MAKIS):

22.33.1. sprendimo išieškoti nepriemoką iš turto ir su juo susijusio dokumento tipas;

22.33.2. dokumento registracijos numeris ir data;

22.33.3. dokumento įsigaliojimo data;

22.33.4. dokumentą parengusio darbuotojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas;

22.33.5. dokumentą patvirtinusio darbuotojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas;

22.33.6. skolininko asmens duomenys (asmens tipas (pagal MAKIS klasifikaciją): vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas ar gimimo data (gimimo data nurodoma, kai skolininkas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo ir gimimo data yra žinoma), jei skolininkas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas; juridinio asmens kodo tipas (pagal MAKIS klasifikaciją), valstybės kodas (perduodama, kai pateikiamas kodo tipas yra 5 identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje ir Lietuvos Respublikos muitinė turi valstybės kodą), unikalus skolininko identifikatorius (MAKIS debitoriaus kodas);

22.33.7. skolininko gyvenamosios vietos / buveinės adresas;

22.33.8. sprendime išieškoti nepriemoką nurodyta iš turto išieškotina suma;

22.33.9. įmokos kodas;

22.33.10. išieškotinos sumos likutis;

22.33.11. sprendimo turinys PDF formatu;

22.33.12. dalinio ar visiško išieškotinos sumos padengimo duomenys (suma ir data (teikiama)).

22.34. Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS):

22.34.1. kreditorių susirinkimo patvirtinta turto pardavimo kaina;

22.34.2. kainos didinimo intervalas;

22.34.3. varžytynių dalyvio mokesčio dydis;

22.34.4. varžytynių pradžios data;

22.34.5. varžytynių vykdytojo fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas, elektroninio pašto adresas, kiti elektroninių ryšių priemonių adresai, telefono ryšio numeris;

22.34.6. turto duomenys (pavadinimas, buvimo vieta, aprašymas);

22.34.7. turto apžiūros vieta ir laikas;

22.34.8. varžytynių vykdytojo kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turi būti sumokėta už įgytą iš varžytynių turtą, numeris;

22.34.9. varžytynių būsena.

22.35. Aukciono organizatoriaus:

22.35.1. elektroninių aukcionų duomenys:

22.35.1.1. bendra pradinė turto pardavimo kaina;

22.35.1.2. kainos didinimo intervalas;

22.35.1.3. aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis ir jo sumokėjimo terminas;

22.35.1.4. aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis ir jo sumokėjimo terminas;

22.35.1.5. aukciono dalyvių registravimo laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas);

22.35.1.6. aukciono vykdymo laikas;

22.35.1.7. aukciono organizatoriaus – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jo paskirto darbuotojo, atsakingo už informacijos pateikimą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

22.35.1.8. turto duomenys (pavadinimas, buvimo vieta, aprašymas);

22.35.1.9. turto apžiūros laikas ir sąlygos;

22.35.1.10. aukciono organizatoriaus sąskaitų, į kurias turi būti sumokėtas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registravimo mokestis ir atsiskaitoma už parduotą turtą, rekvizitai;

22.35.1.11.informacija apie tai, kur galima susipažinti su turto pirkimo–pardavimo sutarčių projektais;

22.35.1.12. atsiskaitymo už nupirktą turtą sąlygos ir vėliausias galimas atsiskaitymo terminas;

22.35.1.13. informacija apie kredito įstaigos garantijos pateikimo terminus ir sąlygas, jeigu atsiskaityti už nupirktą turtą taikomas sąlyginės hipotekos atsiskaitymo būdas;

22.35.1.14. informacija apie mokėjimų periodiškumą ir įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant prievolę įkeisti aukciono organizatoriui kitą aukciono dalyviui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, jeigu atsiskaitant už nupirktą turtą taikomas atsiskaitymas dalimis;

22.35.1.15. dalyvio registracijos patvirtinimas;

22.35.1.16. aukciono būsena;

22.35.2. duomenys, susiję su elektroniniais nuomos konkursais:

22.35.2.1. nuomos konkurso organizatoriaus – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, kontaktinis elektroninio pašto adresas;

22.35.2.2. informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti duomenys, pagal kuriuos identifikuojamas turtas);

22.35.2.3. turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialiosios turto charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, veiklos, kuriai vykdyti bus naudojamas nuomojamas turtas, pobūdis);

22.35.2.4. pradinis nuompinigių dydis;

22.35.2.5. dalyvio pradinio / garantinio įnašo dydis;

22.35.2.6. dalyvio registracijos mokestis;

22.35.2.7. nuomos konkurso organizatoriaus nurodytos sąskaitos, į kurią turi būti sumokėti pradinis įnašas ir dalyvio registracijos mokestis, rekvizitai;

22.35.2.8. nuompinigių didinimo intervalas;

22.35.2.9. nuomos konkurso pradinio įnašo ir dalyvio registracijos mokesčio sumokėjimo terminas (pradžios ir pabaigos data, laikas);

22.35.2.10. nuomos konkurso pradžios ir pabaigos data, laikas;

22.35.2.11. nuomos konkurso dalyvių registracijos terminas (pradžios ir pabaigos data, laikas);

22.35.2.12. informacija apie nuomojamo turto apžiūrą (asmens, atsakingo už turto apžiūrą ir informacijos pateikimą, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūros data ir laikas) ir jo naudojimo sąlygas;

22.35.2.13. nuomos terminas;

22.35.2.14. kitos nuomos sąlygos.

 

IV SKYRIUS

FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

23. AIS sudaro šie posistemiai:

23.1. Elektroninių varžytynių valdymo posistemis, skirtas varžytynėms skelbti ir jų eigai koordinuoti. Posistemio vykdomos funkcijos: varžytynių kūrimas, redagavimas, paskelbimas, atšaukimas, paskelbimas neįvykusiomis, paskelbimas įvykusiomis. Posistemį sudaro šie moduliai:

23.1.1. elektroninių varžytynių paskelbimo modulis skelbimams apie rengiamas ir vykdomas elektronines varžytynes kurti ir skelbti;

23.1.2. elektroninių varžytynių vykdymo modulis, skirtas visam varžytynių vykdymo procesui valdyti: rodomi duomenys, atspindintys būsenas ir laimėtojus, antstoliai gali atlikti procesinius veiksmus, susijusius su varžytynėmis.

23.2. Elektroninių aukcionų valdymo posistemis, skirtas aukcionams, nuomos konkursams skelbti ir jų eigai koordinuoti. Posistemio funkcijos: aukcionų ar nuomos konkursų kūrimas, redagavimas, paskelbimas, atšaukimas, paskelbimas neįvykusiais, paskelbimas įvykusiais, dalyvių registracijos patvirtinimas. Posistemį sudaro šie moduliai:

23.2.1. elektroninių aukcionų paskelbimo modulis, skirtas skelbimams apie rengiamus aukcionus ir nuomos konkursus kurti bei skelbti;

23.2.2. registracijos į elektroninius aukcionus modulis, skirtas dalyvių registracijai į paskelbtus elektroninius aukcionus ir nuomos konkursus patvirtinti arba atmesti;

23.2.3. elektroninių aukcionų vykdymo modulis, skirtas visam aukcionų, nuomos konkursų vykdymo procesui valdyti: rodomi būsenos ir laimėtojų duomenys.

23.3. Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas, skirtas paskelbtoms, vykstančioms ir pasibaigusioms varžytynėms ir aukcionams, nuomos konkursams peržiūrėti, registruotis į paskelbtus ir vykstančius aukcionus, nuomos konkursus ir varžytynes bei juose dalyvauti. Naudotojui suteikiamos galimybės peržiūrėti varžytynių, aukcionų ir (ar) nuomos konkursų sąrašą, atlikti varžytynių, aukciono ir (ar) nuomos konkursų paiešką, susipažinti su varžytynių, aukciono ir (ar) nuomos konkurso duomenimis ir gauti informaciją apie parduodamą ar nuomojamą turtą.

23.4. Elektroninių varžytynių ir aukcionų vykdymo posistemis, skirtas aukcionams, nuomos konkursams ir varžytynėms vykdyti. Posistemio funkcijos: pradedami aukcionai, nuomos konkursai ir varžytynės, sekama jų eiga, atliekamas automatinis kainos didinimas pagal nustatytą kainos didinimo algoritmą, priimamas dalyvių automatiniu ar neautomatiniu būdu nustatytas kainos didinimas, fiksuojamas laimėtojas, baigiamos varžytynės, aukcionai ar nuomos konkursai. Posistemį sudaro šie moduliai:

23.4.1. varžytynių ir aukcionų būsenų nustatymo modulis, skirtas varžytynių, aukcionų, nuomos konkursų pradžios ir pabaigos datai bei laikui nustatyti, varžytynių, aukcionų, nuomos nuomos konkursų būsenoms automatiškai pakeisti, elektroniniams pranešimams formuoti, laikui, likusiam iki varžytynių pabaigos, rodyti;

23.4.2. kainų didinimo modulis, skirtas automatiniu ar neautomatiniu būdu nustatyto kainų didinimo patikroms ir skaičiavimams atlikti, didžiausiai pasiūlytai kainai ir varžytynių, aukciono, nuomos konkurso laimėtojams nustatyti.

23.5. Elektroninės vykdomosios bylos posistemis, skirtas vykdymo procesui centralizuotai valdyti ir su vykdymo procesu susijusiems duomenims tvarkyti. Elektroninį vykdomųjų bylų posistemį sudaro tokie moduliai:

23.5.1. vykdomosios bylos formavimo modulis, skirtas šiems veiksmams atlikti: vykdomosios bylos sukūrimas remiantis vykdomojo dokumento ir prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti duomenimis arba atsisakymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; vykdomosios bylos duomenų redagavimas; vykdomojo dokumento duomenų tikslinimas; ryšių tarp bylų kūrimas;

23.5.2. vykdomųjų bylų paieškos modulis, skirtas paieškoms pagal bylos unikalų numerį, skolininko ir išieškotojo asmens kodus, vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą ar pavadinimą, taip pat paieškoms, kai antstolio vykdomosios bylos grupuojamos pagal tam tikrus kriterijus (pagal bylos kategorijas, bylos vykdymo pradžios laikotarpį, bylos metus ir eilės numerį), atlikti;

23.5.3. vykdomosios bylos dokumentų formavimo modulis, kurio paskirtis – antstolio rengiamiems dokumentams formuoti iš vykdomojoje byloje saugomų duomenų pagal antstolių sukurtus šablonus arba dokumentams pagal sistemines dokumentų įvedimo sekas rengti;

23.5.4. integracijos su Piniginių lėšų apribojimų informacine sistema (PLAIS) modulis, skirtas išieškojimui iš piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose, atlikti. Jis apima priverstinio nurašymo ir apribojimų taikymo nurodymų formavimą bei pateikimą vykdyti Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai (PLAIS);

23.5.5. finansų apskaitos modulis, skirtas antstolio sąskaitos išrašui importuoti į AIS, vykdymo išlaidoms apskaičiuoti, išieškotoms piniginėms lėšoms paskirstyti išieškotojams ir antstoliams, išieškotų sumų likučiui grąžinti skolininkui. Šis modulis apima mokėjimo nurodymų, kurie gali būti pateikiami kredito įstaigoms, formavimą;

23.5.6. turto arešto aktų pateikimo Turto arešto aktų registrui modulis, skirtas turto arešto aktams elektroniniu būdu pateikti Turto arešto aktų registrui;

23.5.7. vykdomosios bylos dokumentų įteikimo modulis, skirtas dokumentams siųsti, lydraščiams kurti, siuntoms formuoti ir vykdomosios bylos šalims (skolininkui, išieškotojui) ar jų atstovams informuoti elektroninių ryšių priemonėmis apie jiems išsiųstus elektroninius vykdomosios bylos dokumentus. Modulis apima viešą raginimo įvykdyti sprendimą paskelbimą;

23.5.8. vykdomosios bylos užbaigimo modulis, apimantis bylos būsenos keitimą, vykdomojo dokumento grąžinimą, bylos ir (ar) vykdomojo dokumento būsenos keitimo pagrindo nurodymą, baigiamos vykdomosios bylos kontrolę, užtikrina, kad būtų panaikinti apribojimai, susiję su vykdymo procesu;

23.5.9. susipažinimo su vykdomąja byla modulis, skirtas vykdomosios bylos šaliai (skolininkui, išieškotojui), šalies atstovui susipažinti su vykdomąja byla. Jis leidžia suteikti teisę susipažinti su vykdomąja byla kitiems asmenims, pvz., teisėtvarkos ar antstolio veiklą kontroliuojančioms institucijoms ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems teisėtą pagrindą (susipažinimas su elektroniniais vykdomosios bylos duomenimis ir dokumentais), užtikrina, kad susipažinimo teisė galioja tik nustatytą laikotarpį, ir suteikia galimybę ją panaikinti;

23.5.10. statistikos formavimo modulis leidžia formuoti statistinę informaciją ir ataskaitas iš sistemoje laikomų duomenų.

23.6. Elektroninės vykdomosios bylos portalas, skirtas elektroniniams vykdomiesiems dokumentams, kitiems su vykdymo procesu susijusiems elektroniniams dokumentams antstoliui pateikti, bylų paieškai ir peržiūrai, taip pat antstolio pateiktų dokumentų peržiūrai atlikti. Portalą sudaro šie moduliai:

23.6.1. viešai teikiamos informacijos modulis, skirtas viešai informacijai pateikti (viešai skelbiami raginimai įvykdyti sprendimą ir kita viešai skelbiama informacija, valdoma per turinio valdymo posistemį);

23.6.2. vykdymo proceso dalyvių susipažinimo su vykdymo procesu modulis leidžia identifikuoti asmenį elektroniniu būdu ir jam, prisijungus internetiniame portale, peržiūrėti vykdomosios bylos duomenis, jei asmuo dalyvauja kaip proceso šalis, yra jos atstovas arba turi teisę susipažinti. Taip pat dokumentų gavėjai ir jų atstovai gali peržiūrėti iš antstolio gautus dokumentus;

23.6.3. dokumentų pateikimo modulis, skirtas elektroniniam vykdomajam dokumentui ir prašymui priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ar kitam su vykdymo procesu susijusiam dokumentui pateikti;

23.6.4. turinio valdymo posistemis, skirtas internetiniuose portaluose www.antstoliai.lt ir www.evarzytynes.lt teikiamos informacijos valdymui užtikrinti.

23.7. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemis, skirtas faktinių aplinkybių konstatavimo duomenims tvarkyti, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolams įkelti, protokolų paieškai ir peržiūrai atlikti. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemį sudaro tokie moduliai:

23.7.1. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo įkėlimo modulis, skirtas skaitmeninės formos faktinių aplinkybių konstatavimo protokolui įkelti į duomenų saugyklą;

23.7.2. paieškos modulis, skirtas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų paieškai pagal protokolo numerį, asmens kodą atlikti;

23.7.3. peržiūros modulis, skirtas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolui iš duomenų saugyklos paimti ir peržiūrėti.

23.8. Administravimo posistemis, skirtas AIS sisteminiams nustatymams valdyti, sistemos stebėsenai užtikrinti, sistemos administratoriams informuoti apie visos sistemos ar jos dalies darbo sutrikimus, taip pat – duomenų saugai užtikrinti, duomenims archyvuoti, naikinti.

23.9. Integracijos posistemis, skirtas sąsajoms su kitais valstybės registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis užtikrinti. Posistemio paskirtis – duomenų mainams su vidinėmis ir išorinėmis informacinėmis sistemomis vykdyti. Šis procesas leidžia teikti duomenų užklausas į registrus ir informacines sistemas dėl skolininko ar su juo susijusio asmens duomenų, turtinės padėties ir esant kitoms vykdymo proceso, elektroninių varžytynių, aukcionų ir nuomos konkursų reikmėms.

23.10. Informavimo posistemis, skirtas AIS naudotojams ir elektroninių paslaugų gavėjams informuoti elektroninių ryšių priemonėmis apie įvykius sistemoje. Informavimo posistemio paskirtis – antstoliui ir (ar) jo darbuotojams automatiškai informuoti apie svarbius įvykius sistemoje (siųsti pranešimus) ir priminti apie svarbius sistemoje numatomus atlikti veiksmus (siųsti priminimus). Informavimo posistemio funkcija – elektroninių ryšių priemonėmis informuoti AIS naudotojus ir elektroninių paslaugų gavėjus apie įvykius sistemoje, susijusius su varžytynių, aukcionų ir nuomos konkursų pradžia, registracija į elektronines varžytynes, aukcionus ir nuomos konkursus, varžytynių, aukcionų ir nuomos konkursų vykdymu, laimėtojo skelbimu, ir kitoms reikmėms.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS,

JŲ TAISYMAS

 

24. AIS duomenys teikiami duomenų gavėjams, turintiems teisę juos gauti, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

25. AIS duomenų gavėjai:

25.1. kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančios įmonės turi teisę gauti Nuostatų 28.1 ir 28.2 papunkčiuose nurodytus duomenis, leidžiamosios kreipties būdu internetu atlikdamos paiešką pagal skolininko asmens kodą ar vykdomosios bylos numerį;

25.2. Valstybinė mokesčių inspekcija ir valstybės įmonė Turto bankas turi teisę gauti Nuostatų 28.1–28.4, 28.6 ir 28.7.2 papunkčiuose nurodytus duomenis, leidžiamosios kreipties būdu internetu atlikdami paiešką pagal skolininko asmens kodą ar vykdomosios bylos numerį;

25.3. teismai ir antstolių veiklą kontroliuojančios institucijos turi teisę gauti Nuostatų 28 punkte nurodytus duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, leidžiamosios kreipties būdu internetu atlikdami paiešką pagal skolininko asmens kodą ar vykdomosios bylos numerį;

25.4. kiti asmenys, turintys teisę gauti duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, gali gauti Nuostatų 28.1–28.4 papunkčiuose nurodytus duomenis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-415, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25171

 

26. AIS tvarkytojas – Registrų centras AIS duomenis, įskaitant asmens duomenis, gavėjams teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodyti duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodyti duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas bei prašomų pateikti duomenų apimtis. Kai AIS duomenis prašoma pateikti siekiant duomenų gavėjo teisėto intereso, prašyme turi būti pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra AIS, teises ir laisves.

27. AIS duomenys duomenų gavėjams teikiami:

27.1. leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

27.2. kitais būdais naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (elektroniniu paštu, E. pristatymo sistema);

27.3. raštu.

28. AIS duomenys teikiami:

28.1. atlikus vykdomosios bylos paiešką AIS, teikiami šie duomenys:

28.1.1. vykdomosios bylos skolininko duomenys (fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (jei yra), gimimo data, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas,  šalies kodas, jei asmuo yra užsienio šalies pilietis, data, nuo kada iki kada byloje asmuo yra ar buvo skolininkas);

28.1.2. vykdomosios bylos duomenys (bylos numeris, buvęs bylos numeris (jei byla buvo perimta) ir bylos perėmimo data, bylos būsena ir būsenos pakeitimo data, bylos užbaigimo data, kategorija, pobūdis);

28.2. atlikus vykdomosios bylos išplėstinę paiešką AIS, teikiami šie duomenys:

28.2.1. antstolio, vykdančio bylą, duomenys (antstolio vardas (-ai), pavardė (-ės), AIS suteiktas kodas), antstolio bylos vykdymo laikotarpis (nuo kada iki kada);

28.2.2. vykdomosios bylos skolininko duomenys (fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (jei yra), gimimo data, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, šalies kodas, jei asmuo yra užsienio šalies pilietis, data, nuo kada iki kada byloje asmuo yra ar buvo skolininkas);

28.2.3. vykdomosios bylos išieškotojo duomenys (fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (jei yra), gimimo data, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, data, nuo kada iki kada byloje asmuo yra ar buvo išieškotojas);

28.2.4. vykdomosios bylos duomenys (bylos numeris, buvęs bylos numeris (jei byla buvo perimta) ir bylos perėmimo data, bylos būsena ir būsenos pakeitimo data, bylos užbaigimo data, kategorija, pobūdis);

28.2.5. vykdomosios bylos vykdomojo dokumento duomenys (pavadinimas, numeris, data, institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, kodas);

28.2.6. vykdomosios bylos piniginio pobūdžio duomenys (išieškotina suma pagal vykdomąjį dokumentą, metinė palūkanų norma, išieškomos skolos likutis ir data);

28.3. teikiant elektroninių varžytynių nuasmenintus protokolus, kuriuose pateikiami šie duomenys:

28.3.1. varžytynių bendroji informacija (organizatoriaus vardas (-ai), pavardė (-ės) ar pavadinimas, varžytynių numeris, turto pavadinimas, pradinė parduodamo turto kaina, varžytynių paskelbimo data, pradžios ir pabaigos data bei laikas, varžytynių būsena);

28.3.2. detali informacija apie varžytynių eigą (nuasmenintam varžytynių dalyviui suteikto identifikatoriaus numeris, kainos kėlimo data ir laikas, pasiūlymo / automatinio kainos kėlimo parametrų išsaugojimo data ir laikas, pasiūlyta kaina, kainos pokyčio dydis, kainos kėlimo būdas (automatinis ar neautomatinis);

28.4. teikiant duomenų apie asmens bylas suvestines, kuriose pateikiami šie duomenys:

28.4.1. suformuotos suvestinės paieškos sąlygos (skolininko ar išieškotojo vardas (-ai), pavardė (-ės) ar pavadinimas, bylų būsenos, bylų skaičius);

28.4.2. vykdomosios bylos duomenys (bylos numeris, bylos eilės numeris, vykdymo pradžios ir pabaigos data, bylos būsena, pobūdis (turtinis ar neturtinis), kategorija);

28.4.3. antstolio, vykdančio bylą, duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), veiklos adresas);

28.4.4. vykdomosios bylos skolininko duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas);

28.4.5. vykdomosios bylos išieškotojo duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas);

28.4.6. vykdomosios bylos vykdomojo dokumento duomenys (kategorija, vykdomojo dokumento numeris, data, vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, išieškotina suma pagal vykdomąjį dokumentą);

28.5. atlikus paiešką AIS teikiami šie duomenys, susiję su faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais:

28.5.1. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo duomenys (protokolo kopija, numeris, surašymo data, konstatavimo data);

28.5.2. asmens, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, duomenys (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), jei tai juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas);

28.5.3. antstolio, surašiusio ir įregistravusio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), AIS sugeneruotas identifikacinis kodas);

28.6. atlikus paiešką AIS teikiami šie duomenys, susiję su elektroninėmis varžytynėmis:

28.6.1. elektroninių varžytynių duomenys (unikalus numeris, elektroninių varžytynių pradžios ir pabaigos data ir laikas, tipas (pirmosios, antrosios, pakartotinės), būsena, varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis data, laikas ir pagrindas (informacija arba dokumentas), antstolių organizuojamų elektroninių varžytynių aktas, varžytynių dalyvio mokestis, pasiūlytos kainos, pateiktų kainų pasiūlymų data ir laikas;

28.6.2. vykdytojo, rengiančio elektronines varžytynes, duomenys (vardas (-ai) ir pavardė (-ės), jei vykdytojas juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, kontaktiniai duomenys: vykdytojo nurodytas adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), banko sąskaitos, į kurią pervedamas varžytynes laimėjusio dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, numeris ir mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas mokestis už parduotą iš varžytynių turtą, numeris;

28.6.3. turto savininko duomenys (fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas);

28.6.4. turto duomenys (pavadinimas, buvimo vieta, aprašymas, vaizdinė ir grafinė informacija, bendroji turto apžiūros informacija: adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie turto nuosavybės apribojimus);

28.6.5. dalyvio, atstovo, atstovaujamojo duomenys (fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, atstovavimo pagrindas);

28.6.6. laimėtojo duomenys (fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas, laimėtojo nurodytas adresas (deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinės gyvenamosios vietos, korespondencijos, veiklos ar kitas adresas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, atstovaujami asmenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai); jei atstovaujamasis yra juridinis asmuo, – juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), kaina, už kurią parduotas turtas;

28.7. atlikus paiešką AIS teikiami šie duomenys, susiję su antstolio gautais ir parengtais dokumentais:

28.7.1. antstolio gautų dokumentų duomenys (dokumento turinys, registracijos numeris, data), siuntėjo (-ų) ir gavėjo (-ų) duomenys (fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), juridinio asmens pavadinimas, siuntėjo adresas ir siuntėjo nurodytas gavėjo adresas (deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinės gyvenamosios vietos, korespondencijos, veiklos ar kitas adresas, elektroninio pašto adresas));

28.7.2. antstolio parengtų dokumentų duomenys (dokumento turinys, registracijos numeris, data),  siuntėjo (-ų) ir gavėjo (-ų) duomenys (fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), juridinio asmens pavadinimas, siuntėjo adresas ir siuntėjo nurodytas gavėjo adresas (deklaruotos gyvenamosios vietos, faktinės gyvenamosios vietos, korespondencijos, veiklos ar kitas adresas, elektroninio pašto adresas)).

29. AIS duomenys teikiami neatlygintinai, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

30. Duomenys AIS duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokiu formatu, kokie Registrų centre jau naudojami ir kurie nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo. Jeigu parengtinis perduodamų AIS duomenų turinys ar formatas neatitinka prašančio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo poreikių arba prašantis registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gautų AIS duomenų, jeigu dėl sąsajų tarp registro ir (arba) informacinės sistemos nebuvimo nėra galimybės perduoti reikalingų duomenų, AIS tvarkytojas Vyriausybės nustatyta tvarka sukuria priemones, reikalingas prašomam AIS duomenų formatui ar turiniui parengti ir (arba) apdoroti. Šių priemonių sukūrimo sąnaudų tinkamumą ir pagrįstumą vertina Vyriausybės įgaliota institucija ir šios priemonės finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjo poreikių, AIS tvarkytojas, esant techninėms galimybėms, gali duomenis pateikti kita forma.

31. Atsisakymas pateikti duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

32. AIS duomenų gavėjai negali naudotis gautais duomenimis, įskaitant asmens duomenis, kitaip ar naudoti juos kitam tikslui, negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų, jeigu Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip. Asmens duomenys naudojami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

33. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu.

34. AIS duomenų pakartotinio naudojimo sąlygas, skaitmeninių dokumentų rinkinių sudarymo ir su šiais rinkiniais susijusių paslaugų teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų įstatymas ir Registrų centro vadovo tvirtinamos tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų pakartotinio naudojimo taisyklės.

35. AIS duomenys taisomi:

35.1. AIS tvarkytojo iniciatyva;

35.2. gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio valstybės registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjektų) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus;

35.3. gavus rašytinį duomenų teikėjo prašymą pataisyti klaidingus, netikslius ar papildyti neišsamius duomenis.

36. Jeigu nustatoma, kad klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys įrašyti dėl AIS tvarkytojo kaltės, jis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo nustatymo momento tokius duomenis ištaisyti ir neatlygintinai apie tai pranešti visiems duomenų gavėjams, valstybės registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, taip pat duomenų subjektui.

37. Duomenų teikėjai, pastebėję, kad AIS nurodyti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, turi teisę reikalauti, kad klaidingi ar netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs – papildyti. Gavęs šį reikalavimą ir įsitikinęs jo pagrįstumu, AIS tvarkytojas Registrų centras šių nuostatų nustatyta tvarka privalo jį įvykdyti ir elektroniniu būdu pranešti apie tai duomenų teikėjui. Reikalavimas turi būti išnagrinėtas ir klaida ištaisyta arba pateiktas motyvuotas atsisakymas įvykdyti reikalavimą per penkias darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

38. AIS tvarkytojas Registrų centras, nustatęs duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba susijusio valstybės registro ar valstybės informacinės sistemos sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų netikslumų nustatymo dienos apie tai praneša duomenų teikėjui arba susijusio valstybės registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir pareikalauja ištaisyti netikslumus bei pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti.

39. AIS tvarkytojas Registrų centras, gavęs iš susijusio valstybės registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per tris darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos ją patikrinti ir jei ji teisinga, netikslumus ištaisyti. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo AIS tvarkytojas Registrų centras turi kreiptis į duomenų teikėją, informacinės sistemos duomenys ištaisomi per vieną darbo dieną nuo duomenų teikėjo pranešimo gavimo dienos. Ištaisęs duomenų netikslumus, AIS tvarkytojas Registrų centras nedelsdamas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo netikslumų ištaisymo dienos apie tai praneša duomenų gavėjams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio valstybės registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGA

 

40. AIS duomenų saugą reglamentuoja AIS valdytojo tvirtinami Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo bei Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas), reikalavimų.

41. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu.

42. Už duomenų saugą pagal kompetenciją atsako AIS valdytojas ir tvarkytojai.

43. AIS tvarkomi duomenys (taip pat asmens duomenys) saugomi vadovaujantis Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-140 „Dėl Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“, Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-308 „Dėl Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (toliau – Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė). AIS tvarkomi duomenys (taip pat asmens duomenys) saugomi vadovaujantis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarką, kiek tai susiję su varžytynių, aukcionų ir nuomos konkursų vykdymo procesu.

44. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis AIS, privalo laikytis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ir saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti teikti ar skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Už neteisėtą asmens duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šiame punkte nurodyti asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

45. Duomenys, susiję su antstolių vykdomomis vykdomosiomis bylomis, AIS duomenų bazėje saugomi Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nurodytą terminą. Duomenys, susiję su aukcionų, nuomos konkursų ir nemokumo administratorių organizuojamų varžytynių vykdymo procesu, AIS duomenų bazėje saugomi 10 metų nuo aukciono, nuomos konkurso ar varžytynių pabaigos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami AIS tvarkytojo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

46. AIS finansuojama:

46.1. AIS kūrimas ir įdiegimas – iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas;

46.2. AIS eksploatavimas – iš valstybės biudžeto, taip pat iš lėšų, gaunamų už naudojimąsi AIS duomenimis ir paslaugomis;

46.3. AIS tobulinimas ir plėtra – iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat iš lėšų, gaunamų už naudojimąsi AIS duomenimis ir paslaugomis.

 

VIII SKYRIUS

MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

47. AIS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

48. Likviduojant AIS, jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai arba valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Detali duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta AIS valdytojo tvirtinamose duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklėse.

 

____________________


part_93264cc103d4477a99beb9c1c03817fc_end

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-40, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02806

 

part_6c39d9768cae46db8015e0f69c770411_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2002 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. balandžio 21 d.

įsakymo Nr. 1R-125 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

1. Antstolių atestavimo komisijos nuostatai nustato Antstolių atestavimo komisijos (toliau vadinama – Komisija) sudarymą, darbo tvarką, sprendimų priėmimo tvarką, Komisijos narių teises, pareigas, įgaliojimų pasibaigimo pagrindus.

2. Komisiją ketveriems metams įsakymu sudaro teisingumo ministras. Komisijos nariais gali būti skiriami tik aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą turintys asmenys.

3. Komisija sudaroma iš penkių narių, iš kurių du narius, tarp jų – ir Komisijos pirmininką, skiria teisingumo ministras, du narius – Lietuvos antstolių rūmai, vieną narį – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

4. Teisingumo ministro įsakymu, kuriuo sudaroma Komisija, paskiriamas šios Komisijos sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.

5. Antstolių atestacija vykdoma Antstolių atestavimo taisyklėse nustatyta tvarka, siekiant patikrinti antstolių kvalifikaciją ir profesines žinias.

6. Vykdydama antstolių atestaciją, Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, Antstolių atestavimo taisyklėmis, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

7. Komisijos pirmininko, Komisijos nario įgaliojimai pasibaigia: suėjus teisingumo ministro įsakyme nurodytam Komisijos sudarymo terminui, atsistatydinus savo noru, kai Komisijos narys yra įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Naujas komisijos narys skiriamas šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

8. Komisijos darbo forma – posėdžiai. Komisijos posėdis paprastai vyksta Teisingumo ministerijos patalpose.

9. Komisijos posėdžių vietą, datą, darbotvarkę nustato Komisijos pirmininkas, suderinęs su kitais nariais.

10. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, informuoja apie tai Komisijos pirmininką.

11. Kai Komisijos pirmininkas laikinai negali atlikti numatytų funkcijų dėl ligos, išvykimo iš Lietuvos Respublikos ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas atlieka kitas teisingumo ministro paskirtas Komisijos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

12. Komisijos narys, kurį su atestuojamu antstoliu sieja artimi giminystės, šeimos ar svainystės ryšiai (atestuojamų antstolių tėvai, broliai ar seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai ar seserys ir jų vaikai) ar yra kitų aplinkybių, kurios gali kelti abejonių dėl jo objektyvumo, privalo visiškai nusišalinti nuo tokio asmens atestavimo procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

13. Komisija sprendimus jos kompetencijai priskirtais klausimais priima balsų dauguma. Komisijos posėdyje dalyvaujantis narys, balsuodamas dėl sprendimo, susilaikyti negali.  Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko (pirmininkaujančiojo) nuomonė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-98, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09704

 

14. Komisijos narys, nagrinėjant ir priimant sprendimą dėl jo nušalinimo, posėdyje nedalyvauja.

15. Komisijai tikrinant egzamino raštu (testo) atsakymus, priimant sprendimus dėl antstolių atestavimo dalyvauja tik komisijos nariai ir sekretorius.

16. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius. Protokole nurodoma: surinkta medžiaga apie kiekvieno antstolio profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį, Komisijos sprendimai, atestuoti antstoliai ir jų atestavimo rezultatai, Komisijos išvada ir rekomendacijos. Protokolą pasirašo posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir sekretorius.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

17. Techninį, materialinį aprūpinimą Komisijai teikia Teisingumo ministerija.

 

__________________

part_6bae4560266440fc9e07beddacea8750_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2002 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. balandžio 21 d.

įsakymo Nr. 1R-125 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

1. Antstolių atestavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato antstolių atestavimo organizavimą ir vykdymą. Antstolių atestavimą vykdo Antstolių atestavimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, kitais teisės aktais, šiomis Taisyklėmis ir Antstolių atestavimo komisijos nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

2. Antstoliams rengiama eilinė ir neeilinė antstolių atestacija.

3. Eilinės antstolių atestacijos tikslas – objektyviai patikrinti ir įvertinti antstolio kvalifikaciją ir profesines žinias, skatinti profesinį tobulinimąsi. Atestacijos metu tikrinama antstolio kvalifikacija ir tinkamumas vykdyti antstolio veiklą, žiūrima, ar antstolis sistemingai vykdė teisingumo ministro tvirtinamus antstolių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo nuostatų reikalavimus, gilino ir atnaujino teorines ir praktines profesinei veiklai būtinas žinias, lavino profesinius įgūdžius ir gebėjimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

4. Neeilinė antstolio atestacija inicijuojama kilus pagrįstų abejonių antstolio kvalifikacija ir profesinėmis žiniomis, kai antstolio veiklos patikrinimo metu buvo nustatyti pasikartojantys antstolio profesinės veiklos pažeidimai, tačiau nėra pagrindo antstoliui taikyti drausminę atsakomybę.

5. Eilinė antstolių atestacija vyksta periodiškai, kas ketverius metus. Atestuotinų antstolių sąrašus kasmet iki kovo mėnesio 1 d. parengia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Patvirtinti sąrašai pateikiami Lietuvos antstolių rūmams ir Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

6. Antstolis, kuris įstatymo nustatyta tvarka buvo vaiko iki trejų metų priežiūros atostogose, atestuojamas ne anksčiau kaip po vienų metų nuo grįžimo į darbą dienos.

7. Teisę inicijuoti neeilinę antstolio atestaciją turi teisingumo ministras ar Lietuvos antstolių rūmai. Neeilinė antstolio atestacija gali būti rengiama ne anksčiau kaip praėjus šešiems mėnesiams po eilinės antstolio atestacijos.

 

II SKYRIUS

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

8. Antstolių atestavimą organizuoja Komisija. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Komisijos nariai.

9. Apie Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki Komisijos posėdžio dienos Komisijos sekretorius praneša Komisijos nariams jų nurodytu elektroniniu paštu ir atestuotiniems antstoliams. Atestuotiniems antstoliams pranešimas siunčiamas oficialiu elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

10. Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas Komisijai ne vėliau kaip likus dešimt dienų iki Komisijos posėdžio pateikia turimą medžiagą apie kiekvieno šiame posėdyje atestuotino antstolio profesinę veiklą (asmens bylą, duomenis apie antstolio veiklos patikrinimus, gautus ir išnagrinėtus skundus ir kt.) ir kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį.

11. Atestuojamas antstolis ne vėliau kaip likus 10 dienų iki numatyto Komisijos posėdžio, kuriame jis bus atestuojamas, Komisijai ar Komisijos sekretoriui pateikia informaciją apie teismo išnagrinėtus ir priimtus sprendimus, kuriais atestuojamo antstolio veiksmai pripažinti neteisėtais, iš dalies neteisėtais arba iš jo priteista žala. Atestuojamas antstolis taip pat turi teisę iki Komisijos posėdžio susipažinti su visa jo atestavimui pateikta medžiaga ir pateikti Komisijai paaiškinimus ar papildomą informaciją apie savo profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą per atestavimo laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

12. Atestuojamas antstolis privalo dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame jis bus atestuojamas. Komisijos posėdžio dalyje, kurioje Komisijos nariai priima išvadą dėl atestavimo rezultatų, atestuojamas antstolis nedalyvauja. Dėl antstolio dalyvavimo Komisijos posėdyje, kuriame sprendžiama dėl jo veiklos trūkumų pašalinimo, sprendimą priima Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

13. Antstolis, negalintis atvykti į atestavimą, apie tai praneša Komisijos pirmininkui arba sekretoriui iki Komisijos posėdžio pradžios.

14. Antstoliui neatvykus į atestavimą, jo atestavimas atidedamas kitam Komisijos posėdžiui, apie tai informuojant atestuotiną antstolį šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Komisijai nusprendus, kad neatvykimo į atestavimą priežastys nesvarbios, Komisija kreipiasi į teisingumo ministrą dėl antstolio patraukimo drausminėn atsakomybėn.

15. Siekiant užtikrinti vykdomo atestavimo skaidrumą, antstoliui dalyvaujant Komisijos posėdyje atestavimo eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, išskyrus posėdžio dalį, kurioje Komisija priima Taisyklių 31 punkte nurodytą išvadą. Skaitmeninis garso įrašas pridedamas prie antstolių atestavimo protokolo (Taisyklių 1 priedas) ir saugomas Teisingumo ministerijoje vieną mėnesį. Apskundus Komisijos išvadą dėl antstolio atestavimo, garso įrašas saugomas, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas ar Komisijos išvada dėl antstolio atestavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

III SKYRIUS

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

16. Komisijos posėdis pradedamas Komisijos pirmininkui trumpai supažindinant dalyvaujančius posėdyje atestuotinus antstolius apie atestavimo tvarką.

17. Eilinė antstolių atestacija vykdoma vertinant antstolio profesinę veiklą ir žinias, kvalifikacijos kėlimo, mokymo rezultatus individualaus pokalbio metu. Vertinant antstolio profesinę veiklą ir žinias atsižvelgiama į teismo priimtuose sprendimuose, antstolio veiklos patikrinimo aktuose konstatuotus pažeidimus, jų pobūdį ir sistemiškumą, gautus skundus, antstoliui taikytą drausminę atsakomybę, atsakymų į Komisijos užduotus klausimus tikslumą, išsamumą. Kilus abejonių dėl antstolio kvalifikacijos ir profesinių žinių, nesugebėjimo jų taikyti praktikoje arba nustačius pasikartojančių antstolio profesinės veiklos pažeidimų, Komisijos sprendimu atestuojamo antstolio kvalifikacijai patikrinti gali būti vykdomas egzaminas raštu (testas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

18. Komisijos pirmininkas apžvelgia Komisijos posėdžiui Teisingumo ministerijos ir Lietuvos antstolių rūmų pateiktą medžiagą apie atestuojamo antstolio profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą per visą atestavimo laikotarpį pagal Antstolių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo nuostatus ir pokalbio metu suteikia antstoliui galimybę pareikšti savo nuomonę bei pateikti paaiškinimus, papildomus dokumentus ar informaciją dėl jo veiklos rezultatų ar kvalifikacijos kėlimo per atestavimo laikotarpį. Pokalbio metu kiekvienas Komisijos narys atestuojamam antstoliui gali užduoti klausimą (-us) iš antstolių veiklą reguliuojančių teisės aktų ir antstolių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programų per laikotarpį, už kurį vykdomas antstolio atestavimas.

19. Egzaminą raštu sudaro testo formos klausimai. Testo klausimus rengia Komisija pagal Antstolio kvalifikacinio egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1R-203 „Dėl Antstolio kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“. Nusišalinęs Komisijos narys neturi teisės siūlyti testo klausimų ir dalyvauti tikrinant testą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

20. Egzaminas raštu vykdomas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Komisijos sprendimo egzaminuoti antstolį.

21. Testą sudaro 50 klausimų ir trys atsakymų į kiekvieną klausimą variantai, iš kurių vienas yra teisingas. Kiekvienas Komisijos narys gali parengti iki 10 klausimų ir ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki egzamino vykdymo dienos pateikti Komisijos pirmininkui. Turi būti užtikrintas parengtų testo klausimų konfidencialumas. Kiekvienam atestavimui atnaujinama ne mažiau kaip 2/3 testo klausimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

22. Visiems tą pačią dieną egzaminuojamiems antstoliams pateikiami vienodi testo klausimai.

23. Komisijos sekretorius egzaminuojamiems antstoliams išdalija testo klausimus. Gavęs testo klausimus, antstolis ant kiekvieno testo lapo viršutinio dešiniojo kampo užrašo savo vardą ir pavardę.

24. Atsakydamas į klausimą egzaminuojamas antstolis pažymi, jo manymu, teisingą atsakymo variantą. Klausimų atsakymus antstolis pažymi aiškiai, įskaitomai mėlynai (juodai) rašančiu rašikliu. Žymėti atsakymus pieštuku, taip pat naudoti korektūros priemones draudžiama. Jei atsakymas taisomas, prie naujai pažymėto atsakymo antstolis pasirašo.

25. Testui spręsti skiriama 90 minučių. Pasibaigus testui spręsti skirtam laikui, testai atiduodami Komisijos sekretoriui.

26. Testus tikrina Komisijos nariai. Tikrinant testus, gali dalyvauti atestuojami antstoliai. Klaidingi atsakymai pažymimi kita spalva, nei testo atsakymus žymėjo egzaminuojami antstoliai.

27. Testo klausimų atsakymai vertinami:

27.1. pažymėjus klausimo teisingą atsakymą – 1 balu;

27.2. pažymėjus neteisingą, nepažymėjus nė vieno arba pažymėjus teisingą ir neteisingą atsakymus – 0 balų.

28. Komisijos narys, patikrinęs testą, paskutiniame lape nurodo teisingų atsakymų skaičių, užrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo. Testo lapai atiduodami Komisijos sekretoriui.

29. Komisijos sekretorius testo vertinimo rezultatus įrašo į atitinkamą antstolio atestavimo lapą (šių Taisyklių 2 priedas). Išspręsti testai pridedami prie protokolo.

30. Egzaminas raštu išlaikytas, jei atestuojamas antstolis surinko 30 ir daugiau balų.

31. Komisija, susipažinusi su medžiaga apie antstolio profesinę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą, antstolio veiklos patikrinimo aktais ir kitais pateiktais dokumentais, pasikalbėjusi su atestuojamu antstoliu, o tais atvejais, kai laikomas egzaminas raštu (testas), – įvertinusi ir egzamino rezultatus, priima vieną iš šių išvadų:

31.1. antstolį atestuoti;

31.2. antstolį atestuoti su sąlyga, kad jis per nustatytą terminą pašalins Komisijos nurodytus veiklos trūkumus ir papildomai tobulins profesinę kvalifikaciją;

31.3. antstolio neatestuoti ir pasiūlyti teisingumo ministrui spręsti klausimą dėl asmens atleidimo iš antstolių.

32. Jeigu antstolis neišlaikė egzamino raštu, jis laikomas neatestuotu. Komisija gali priimti išvadą antstolio neatestuoti, jeigu per eilinę atestaciją jis neatsakė į Komisijos užduotus klausimus, anksčiau du ar daugiau kartų iš eilės buvo atestuotas su sąlyga, kad pašalins Komisijos nurodytus veiklos trūkumus ir papildomai tobulins profesinę kvalifikaciją, ir jei Komisija nustato, kad antstolis vengia vykdyti teisingumo ministro tvirtinamus antstolių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo nuostatų reikalavimus, negilina ir neatnaujina teorinių ir praktinių profesinei veiklai vykdyti būtinų žinių, profesinių įgūdžių, gebėjimų bei jo profesinės žinios ir kvalifikacija nepakankami toliau vykdyti antstolio funkcijų.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

33. Neeilinę antstolio atestaciją sudaro dvi dalys: egzaminas raštu (testas) ir individualus pokalbis su atestuojamu antstoliu. Pokalbis ir egzaminas raštu vykdomi tą pačią dieną, dėl jų eiliškumo sprendžia Komisija. Neeilinė antstolio atestacija vykdoma vadovaujantis šių Taisyklių 16, 18, 19 ir 21–31 punktais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

34. Komisijai priėmus šių Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytą išvadą, antstolis privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Komisijos nustatyto termino pabaigos raštu informuoti Komisiją apie nurodytų veiklos trūkumų pašalinimą. Pasibaigus Komisijos nustatytam terminui, Komisija gali priimti sprendimą kreiptis į teisingumo ministrą ar Lietuvos antstolių rūmus nustatyta tvarka atlikti neeilinį antstolio veiklos patikrinimą, siekdama įsitikinti, ar per atestaciją nustatyti antstolio veikos trūkumai buvo pašalinti. Jei dėl objektyvių priežasčių antstolis negalėjo pašalinti Komisijos nurodytų veiklos trūkumų, Komisija pratęsia nustatytą veiklos trūkumų pašalinimo terminą. Jei antstolis nepašalino Komisijos nurodytų veiklos trūkumų dėl nepateisinamų priežasčių, jis laikomas neatestuotu. Šiame punkte nurodyti Komisijos sprendimai ir išvados įrašomi į antstolio atestavimo lapą. Komisijai priėmus sprendimą dėl antstolio veiklos trūkumų pašalinimo ir galutinę išvadą dėl antstolio atestavimo, atestavimo lape pasirašo Komisijos pirmininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

 

35. Su Komisijos išvada antstolis supažindinamas pasirašytinai. Jei antstolis atsisako pasirašyti, apie tai pažymima antstolio atestavimo lape.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

36. Antstolių atestacijos lapai saugomi antstolių asmens bylose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

37. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

38. Komisijai priėmus Taisyklių 31.3 papunktyje nurodytą išvadą, įsakymas dėl asmens atleidimo iš antstolių gali būti priimtas, jei Komisijos išvada nebuvo apskųsta nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

__________________

part_7b2f5fae68214848a5fafc53191dc37b_end


 

 

Antstolių atestavimo taisyklių

1 priedas

 

ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJA

 

ANTSTOLIŲ ATESTACIJOS PROTOKOLAS

 

200 ... m. ....................... ...... d.

Vilnius

 

Atestacijos pradžia _______________________

 

Atestacijos pabaiga _______________________

 

Antstolių atestavimo komisija, sudaryta ________________________________________ ,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

kurią sudaro komisijos nariai: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ atliko antstolių atestaciją.

(atestacijos vieta; komisijos nariai)

 

Asmenys, atvykę į atestaciją:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Asmenys, negalėję atvykti į atestaciją:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į atestaciją:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atestacijos procedūra: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(aprašoma visa atestacijos eiga, rezultatai)

 

Komisijos pirmininkas

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius

 

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________


 

Antstolių atestavimo taisyklių

2 priedas

 

ANTSTOLIO ATESTAVIMO LAPAS

 

20 ..... m. ....................... d.

Vilnius

 

Antstolio vardas, pavardė ...............................................................................................................

Paskutinės antstolio atestacijos data, išvados ....................................................................................

......................................................................................................................................................

Egzamino raštu įvertinimas .............................................................................................................

 

Antstolių atestavimo komisijos (toliau – Komisija) išvada (sprendimas): ............................................

.......................................................................................................................................................

 

Komisijos pirmininkas

......................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

Komisijos nariai

......................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

......................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

......................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

......................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

......................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

Su Komisijos išvada (sprendimu) susipažinau:

 

Atestuojamas antstolis

..........................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

Jeigu Komisija priėmė išvadą antstolį atestuoti su sąlyga, nurodomi duomenys apie Komisijos nurodytų sąlygų įvykdymą ir Komisijos galutinė išvada.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Komisijos pirmininkas

......................................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

Su Komisijos galutine išvada susipažinau:

 

Atestuojamas antstolis

..........................................................................................

(parašas)               (vardas, pavardė)

 

20 .... m. ............... mėn. .... d.

 

Komisijos sekretorius

..........................................................................................

(parašas)                     (vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

 

part_2713d5a839d0401596a513086b352419_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-174, 2004-07-14, Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 54-539 (2004-07-21), i. k. 1042270ISAK001R-174

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 "Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-257, 2007-06-20, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 53-806 (2007-07-11), i. k. 1072270ISAK001R-257

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-362, 2007-09-17, Žin., 2007, Nr. 99-4019 (2007-09-20), i. k. 1072270ISAK001R-362

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-145, 2008-04-04, Žin., 2008, Nr. 41-1507 (2008-04-10), i. k. 1082270ISAK001R-145

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 "Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-125, 2009-04-21, Žin., 2009, Nr. 47-1885 (2009-04-28), i. k. 1092270ISAK001R-125

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-275, 2010-12-15, Žin., 2010, Nr. 150-7689 (2010-12-21), i. k. 1102270ISAK001R-275

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-23, 2011-01-20, Žin., 2011, Nr. 10-449 (2011-01-25), i. k. 1112270ISAK0001R-23

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-223, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 100-5118 (2012-08-28), i. k. 1122270ISAK001R-223

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-95, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03561

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, antstolių informacinės sistemos nuostatų, antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-207, 2015-07-30, paskelbta TAR 2015-07-30, i. k. 2015-11765

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, antstolių informacinės sistemos nuostatų, antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-244, 2016-08-26, paskelbta TAR 2016-08-26, i. k. 2016-22761

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, antstolių informacinės sistemos nuostatų, antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-327, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29454

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-98, 2018-06-11, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09704

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-272, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-24, i. k. 2019-15039

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-338, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20334

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-40, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02806

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-415, 2021-12-03, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25171

Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_142e0f98aa854b629c10b40720bd2542_end