Įsakymas netenka galios 2021-12-09:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. D1-711/1B-915/B1-956, 2021-12-07, paskelbta TAR 2021-12-08, i. k. 2021-25458

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-09-05 iki 2021-12-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 125-5690; Žin. 2003, Nr.5-0, i. k. 102301MISAK/831/743

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 658/831/743

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218) 4 straipsnio 3 dalies 12 punktu ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1741) nuostatomis,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

 

1. Tvirtiname Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles (pridedama).

2. Pripažįstame netekusiu galios aplinkos ministro 2001 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 517 „Dėl Laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo, išvežimo, pervežimo ir prekybos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 91-3201).

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS                             VALERIJONAS VALICKAS

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                             KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,

Muitinės departamento prie Finansų

ministerijos generalinio direktoriaus ir

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2004 m. gegužės 18 d.

įsakymu Nr. D1‑274/1B-532/B1-507

 

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės

 

I. Bendrosios Nuostatos

 

1. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės (toliau − Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų bei negyvų Lietuvos Respublikos ar kitų šalių faunai priskiriamų laukinių gyvūnų (toliau − gyvūnai), lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjų, kiaušinių, žuvų ikrų, neapdorotų bei išdirbtų kailių, gyvūnų iškamšų, kitų zoologinių kolekcijų ar kolekcionavimo objektų, gaminių, produktų ir preparatų, kurių sudėtyje, remiantis lydinčiaisiais dokumentais, užrašais ant pakuotės ar etiketės ar sprendžiant iš kitų aplinkybių, yra laukinių gyvūnų, jų dalių ar išvestinių produktų) (toliau − jų dalys ir gaminiai iš jų):

1.1. pirkimą, pardavimą, supirkimą, nuomą, mainus, siūlymą parduoti arba kitą veiksmą, kurį galima prilyginti išvardintiems veiksmams, įskaitant reklamavimą arba skelbimą parduoti skatinantį veiksmą ir kvietimą tartis;

1.2. įvežimą (išvežimą) į (iš) Lietuvos Respubliką (-os) į (iš) Europos Sąjungai nepriklausančias (-ių) šalis (-ių) (įskaitant ir įvežimą iš jūros) (toliau – įvežimas (išvežimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

1.21. vežimą komerciniais tikslais Lietuvos Respublikoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

1.3. vežimą iš Europos Sąjungai nepriklausančios šalies į kitą ar tą pačią Europos Sąjungai nepriklausančią šalį tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

1.4. viešą eksponavimą siekiant gauti pajamų ir viešų vietų papuošimą;

1.5. egzempliorių įvežimo (išvežimo) ir prekybos leidimų jiems išdavimo bei kontrolės tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-325/1B-333/B1-252, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2911 (2009-06-16), i. k. 109301MISAK3/B1-252

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

2. Taisyklės netaikomos, jei įvežama (išvežama), kitais šių Taisyklių 1 punkte nurodytais būdais prekiaujama šiais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų:

2.1. lašišomis (Salmo salar), išskyrus atvejus, kai jos yra sugautos Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse;

2.2. vynuoginėmis sraigėmis (Helix pomatia), jų išteklių naudojimą reglamentuoja Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-164 (Žin., 2007, Nr. 35-1290);

2.3. negyvais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jei tai yra asmeniniai ar namų ūkio daiktai, sudarantys arba skirti tam, kad sudarytų asmens kilnojamojo turto dalį. Ši išimtis taikoma tik įvežimo ar išvežimo atvejais ir netaikoma, jeigu Europos Sąjungos reglamentai bei Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sutartys ar konvencijos numato ką kita;

2.4. fosiliniais (iškastiniais) ir Žemėje išnykusių ne mažiau kaip prieš šimtą metų rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų;

2.5. šaldytomis, konservuotomis, džiovintomis, sūdytomis ar kitaip apdorotomis (t. y. negyvomis) žuvimis, žūklės trofėjais ir bet kokiais kitais gaminiais, pagamintais iš žuvies, moliuskų ir kitų bestuburių gyvūnų, skirtų žmonių maistui, medicinai, gyvūnų pašarui ar kitiems tikslams, išskyrus Taisyklių 6 ir 62 punktuose nurodytų rūšių gyvūnus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

2.6. jakais, šiauriniais elniais, kupranugariais, lamomis, alpakomis, naminiais šeškais (Mustelo putorius furo), domestikuotais šinšilų egzemplioriais, stručiais, patarškomis, uoliniais karveliais, kanarėlėmis, zebrinėmis amadinomis, neišskiriamosiomis papūgomis (Agapornis roseicollis), banguotosiomis papūgėlėmis (Melopsittacus undulatus), papūgomis nimfomis (Nymphicus hollandicus), Kramerio papūgomis (Psittacula krameri), paprastaisiais povais (Pavo cristatus), fazanais (medžiojamaisiais fazanais (Phasianus colchicus) (kai jie yra gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir yra Taisyklių 3 punkte nurodyti jų teisėtą įgijimą patvirtinantys dokumentai), karališkaisiais fazanais (Syrmaticus reevesii), deimantiniais fazanais (Chrysolophus amherstiae), auksiniais fazanais (Chrysolophus pictus), sidabriniais fazanais (Lophura nycthemera)), bitėmis, šilkverpiais ir kitais istoriškai domestikuotais saugomoms ir invazinėms rūšims nepriskiriamais gyvūnais ar jų hibridais). AAA dėl šio punkto išimčių taikymo konsultuojasi su Aplinkos ministerija ir mokslo institucijomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

2.7. gyvais ar negyvais kailiniais žvėreliais (kanadinėmis audinėmis (Mustela vison), rudosiomis lapėmis (Vulpes vulpes), poliarinėmis lapėmis (Alopex lagopus) bei jų įvairiais hibridais), jų kailiais ar gaminiais iš jų, usūrinių šunų (mangutų) (Nyctereutes procyonoides) ir nutrijų (Myocastor coypus) negyvais gyvūnais, jų kailiais ar gaminiais iš jų (jei įvežama ar išvežama iš Europos Sąjungos šalių), kai šie žvėreliai buvo veisti bei išauginti specializuotuose ūkiuose (fermose) ar jų kailiai buvo įsigyti specializuotuose kailių aukcionuose ir įvežimo, išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami tai įrodantys dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

2.8. tvenkiniuose užaugintomis, taip pat akvariuminėmis žuvimis, nenurodytomis Taisyklių 6 ir 62 punktuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

2.9. medžioklės trofėjais, jei tai yra trofėjai teisėtai sumedžiotų gyvūnų ar teisėtai įgyti trofėjai gyvūnų rūšių, nenurodytų Taisyklių 6, 61 ir 62 punktuose, trofėjai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

2.10. numestais (be kaukolės ar jos dalies) briedžių, danielių, tauriųjų ir dėmėtųjų elnių, stirnų ragais;

2.11. gyvūnais, veistais ir išaugintais specializuotuose ūkiuose arba veislynuose, kurie pagal buvimo vietą bent kartą per metus teikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) informaciją raštu apie veisiamų ar auginamų gyvūnų rūšis, jų skaičių ir vietą, o išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami gyvūno kilmę įrodantys teisėto įgijimo dokumentai ir jei jie yra šių rūšių ar aukštesnių sistematinių taksonų (po taksono pavadinimo rašomas trumpinys „spp.“, čia ir toliau reiškia, kad vienodas reikalavimas taikomas visoms sistematinio taksono rūšims, po kurio jis parašytas): afrikiniai stručiai (Strutio camelus), putpelės (Coturnix spp.), taurieji elniai (Cervus elaphus), danieliai (Cervus dama), dėmėtieji elniai (Cervus nippon), Dovydo elniai (Elaphurus davidianus), medžiojamieji fazanai (Phasianus colchicus), šinšilos (Chinchilla spp.), banguotosios papūgėlės (Melopsittacus undulatus), nimfos (korelos) (Nyphicus hollandicus), povai (Pavo cristatus), didžiosios antys (Anas platyrhynchos);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

2.12. pagamintais ar įgytais ne mažiau kaip prieš 50 metų ir išvežimo, įvežimo ar prekybos atvejais pateikiami tai įrodantys dokumentai.

2.13. Penktos ir vėlesnių kartų gyvūnų hibridais, kurių linijose yra vienas ar daugiau į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) (toliau – Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 338/97) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 29 d., Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 750/2013 (OL 2013 L 212, p. 1), A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių ir įvežimo (išvežimo) ar kitos prekybos atvejais pateikiami kilmės dokumentai su nurodyta gyvūnų hibridų karta;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

2.14. peliniais graužikais, varliagyviais, moliuskais, vorais, vabzdžiais ir kitais bestuburiais gyvūnais, išskyrus Taisyklių 6, 62 ir 64 punktuose nurodytų rūšių gyvūnus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-325/1B-333/B1-252, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2911 (2009-06-16), i. k. 109301MISAK3/B1-252

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

3. Teisėtą gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įsigijimą Lietuvos Respublikoje bei jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtinės aplinkos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes) patvirtinantys dokumentai yra:

3.1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97 4308), numatyti leidimai ir kiti dokumentai (jų kopijos) medžiojamajam gyvūnui sumedžioti, jei jiems sumedžioti yra būtinas toks leidimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-584/1B-1019/B1-987, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 167-6158 (2004-11-17), i. k. 104301MISAK19/B1-98

 

3.2. žvejybos leidimai (limitai) arba išrašai iš šių gyvūnų žvejybos žurnalų – žuvims ir vėžiagyviams;

3.3. laisvos formos veisimą nelaisvėje patvirtinančios pažymos ar aktai, iki 2018 m. birželio 30 d. išduoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinio arba nuo 2018 m. liepos 1 d. išduoti Aplinkos apsaugos departamento – nelaisvėje išveistiems gyvūnams, nenurodytiems Taisyklių 6.2 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

3.4. leidimas naudoti laukinius gyvūnus ar saugomų rūšių gyvūnus, jei vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200) ar kitų teisės aktų reikalavimais, toks leidimas yra būtinas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

 

3.41. pažyma dėl rasto saugomos rūšies egzemplioriaus, išduota vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

3.5. pirkimo ir pardavimo dokumentai su tiksliai nurodytais įsigytų gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų kilme, rūšimis, požymiais bei kiekiu;

3.6. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L166, p. 1) (toliau – Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 865/2006), nustatyti dokumentai (leidimai, sertifikatai, etiketės) išduoti bet kurioje Europos Sąjungos šalyje narėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-584/1B-1019/B1-987, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 167-6158 (2004-11-17), i. k. 104301MISAK19/B1-98

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

3.7. pažyma, atitinkanti 2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL 2010 L 216, p. 1) (toliau – Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 737/2010), reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

3.8. kiti vadovaujantis Taisyklėmis išduoti leidimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

 

3.9. kiti teisės aktų nustatyti dokumentai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

 

4. Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir zoologijos sodų tvarkymo reikalavimus nustato Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298, „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas), ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310, „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

5. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat jais prekiaujant, būtina laikytis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L3, p. 1.) (toliau – Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2005) bei kitų teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

51. Prieš įvežant gyvus, į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių gyvūnus, juos įvežti ketinantis asmuo privalo raštu kreiptis į Gamtos tyrimų centrą su prašymu įvertinti gyvūnų laikymui numatytas skirti vietas. Gamtos tyrimų centras, įvertinęs laikymo vietų tinkamumą konkrečios rūšies gyvūnams laikyti, per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia išvadas pareiškėjui ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

II. prekyba gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų vidaus rinkoje

 

6. Draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai prieštarautų Taisyklių nuostatoms, Nykstančių laukinės faunos  ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES  konvencija) nuostatoms bei CITES papildomų konvencijos rezoliucijų, priimtų šalių narių konferencijose, reikalavimams, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento  (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL 2009 L 286, p. 36) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009), Komisijos Reglamento (ES) Nr. 737/2010 reikalavimams arba prekyba jais keltų ekologinę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su kompetentingomis mokslinėmis institucijomis, nustato Aplinkos ministerija) ar gyvūnų užkrečiamųjų ligų išplitimo grėsmę (tai atskiru sprendimu, pasikonsultavusi su Aplinkos ministerija, nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

Be Leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų (Taisyklių 3 priedas) draudžiama prekiauti (išskyrus (išvežimą)) gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jei gyvūnai yra šių rūšių:

6.1. nurodytų Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“;

6.2. nurodytų Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A-D prieduose, kurie šio reglamento nustatyta tvarka keičiami ir papildomi Europos Komisijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-325/1B-333/B1-252, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2911 (2009-06-16), i. k. 109301MISAK3/B1-252

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

61. Draudžiama parduoti, pardavimo tikslu transportuoti ar laikyti, siūlyti parduoti gyvus ar negyvus paukščius, jų lengvai atpažįstamas dalis ir gaminius iš jų, jeigu šie paukščiai priskiriami bet kuriai Europos Sąjungos teritorijoje natūraliai paplitusiai paukščių rūšiai, išskyrus:

61.1. kai jie yra gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d. ir yra Taisyklių 3 punkte nurodyti jų teisėtą įgijimą patvirtinantys dokumentai;

61.2. didžiąją antį (Anas platyrhynchos), žvyrę (Škotijos ir Airijos porūšiai) (Lagopus lagopus scoticus et hibericus), raudonkojį kekliką (Alectoris rufa), barzdotąjį kekliką (Alectoris barbara), kurapką (Perdix perdix), medžiojamąjį fazaną (Phasianus colchicus), keršulį (Columba  palumbus), ir kai šių rūšių paukščiai buvo paimti iš gamtos vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo reikalavimais arba kitaip teisėtai įgyti ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

61.3. jei siekiama Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų ir visais atvejais turint jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų buvimą įrodo:

61.3.1. Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos patvirtinti gamtotvarkos planai ir saugomų rūšių apsaugos ar veiksmų planai, pagal šiuos planus vykdomos saugomų rūšių veisimo programos ir įgyvendinamos priemonės, vykdomas saugomų rūšių perkėlimas, reintrodukcijos programos;

61.3.2. vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu išduoti leidimai naudoti saugomas rūšis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais;

61.4. kai turimi į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus įtrauktų rūšių Komisijos Reglamente (EB) 865/2006 nurodyti sertifikatai ar importo leidimai, kuriuose nurodyta, kad egzemplioriams netaikomas vienas ar keli Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti draudimai arba nurodytas komercinio naudojimo tikslas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

62. Draudžiama parduoti ar mainyti, pardavimo tikslu transportuoti ar laikyti, siūlyti parduoti ar mainyti gyvus ar negyvus gyvūnus, jų lengvai atpažįstamas dalis ir gaminius iš jų, jei jie pagauti ar kitaip paimti iš gamtos europinėje valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje ir priskiriami bet kuriai rūšiai, įtrauktai į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“, išskyrus:

62.1. kai jie yra išveisti nelaisvėje, teisėtai pagauti ar kitaip paimti iš gamtos europinėje valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijoje iki 2004 m. gegužės 1 d. ir yra Taisyklių 3 punkte nurodyti jų teisėtą įgijimą patvirtinantys dokumentai;

62.2. jei siekiama Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų ir visais atvejais turint jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų buvimą įrodo:

62.2.1. Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos patvirtinti gamtotvarkos planai ir saugomų rūšių apsaugos ar veiksmų planai, pagal šiuos planus vykdomos saugomų rūšių veisimo programos ir įgyvendinamos priemonės, vykdomas saugomų rūšių perkėlimas, reintrodukcijos programos;

62.2.2. vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu išduoti leidimai naudoti saugomas rūšis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais;

62.3. kai turimi į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus įtrauktų rūšių Komisijos Reglamente (EB) 865/2006 nurodyti sertifikatai ar importo leidimai, kuriuose nurodyta, kad egzemplioriams netaikomas vienas ar keli Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti draudimai arba nurodytas komercinio naudojimo tikslas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

63. Draudžiama prekiauti gyvais gyvūnais, jei jie priskiriami šiems sistematiniams taksonams (draudimas netaikomas, kai gyvūnų savininkas turi Taisyklių 3 punkte nurodytus jų teisėtą įgijimą patvirtinančius dokumentus ir tai yra: gyvūnai, gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d.; arba gyvūnai, kurie naudojami veisimo ir paleidimo į laisvę programose pagal Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos patvirtintus gamtotvarkos planus ir saugomų rūšių apsaugos ar veiksmų planus; vykdomos reintrodukcijos programos; arba gyvūnai laikomi zoologijos soduose, turinčiuose leidimą įkurti zoologijos sodą pagal Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą; arba šiuos gyvūnus išvežant į Europos Sąjungai nepriklausančias trečiąsias šalis ir įvežant iš Europos Sąjungai nepriklausančių trečiųjų šalių, kai paskirties šalis yra ne Lietuva; arba vežant šiuos gyvūnus Lietuvos Respublikos teritorija iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą):

63.1. primatams (Primates);

63.2. kloakiniams (Monotremata);

63.3. kaguaniniams (Dermoptera);

63.4. nepilnadančiams (Edentata);

63.5. skujuočiams (Pholidota);

63.6. viveriniams (Viverridae);

63.7. hieniniams (Hyaenidae);

63.8. šuniniams (Canidae), išskyrus rudąją lapę (Vulpes vulpes), (pilkasis vilkas (Canis lupus) ir paprastasis šakalas (Canis aureus) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.9. katiniams (Felidae), (vilpišis (miškinė katė) (Felis silvestris) ir paprastoji lūšis (Lynx lynx) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.10. lokiniams (Ursidae), (rudoji meška (Ursus arctos) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.11. mažajai pandai (Ailurus fulgens);

63.12. didžiajai pandai (Ailuropoda melanoleuca);

63.13. irklakojams (ruoniniams) (Pinnipedia);

63.14. banginiams (Cetacea);

63.15. vamzdžiadančiams (Tubulidentata);

63.16. sirenoms (Sirenia);

63.17. raganosiams (Rhinocerotidae);

63.18. tapyriniams (Tapiridae);

63.19. hipopotaminiams (Hippopotamidae);

63.20. žirafiniams (Giraffidae);

63.21. straubliniams (Proboscidea);

63.22. kiauniniams (Mustelidae), išskyrus šeško naminę formą (Mustela putorius furo) (nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.23. krokodilams (Crocodylia), (nuo 2015 m. sausio 1 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

64. Gyvais laukiniais gyvūnais, kurių rūšys įtrauktos į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317 p. 35) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1143/2014) nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, prekiauti ar kitaip naudoti leidžiama vadovaujantis šiuo reglamentu ir Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarka), ir (arba) turint Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje ir Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytus leidimus.

Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, nurodytų rūšių laukiniais gyvūnais, kurių rūšys neįtrauktos į Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, prekiaujama ar jie kitaip naudojami laikantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkoje nustatytų reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

65. Draudžiama į Lietuvos Respubliką įvežti Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzempliorius neturint teigiamos Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto išvados dėl numatomų gyvūnų laikymui skirtų vietų įvertinimo;

Papildyta punktu:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

66. Draudžiama prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

67. Draudžiama prekiauti į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais neturint Komisijos Reglamente (EB) 865/2006 48 straipsnyje numatytų komercinio naudojimo sertifikatų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

7. Norint prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų (išskyrus įvežimą (išvežimą)), būtina gauti leidimą prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų (Taisyklių 3 priedas). Prekiaujant produktais iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae), be šiame punkte nurodytų dokumentų, būtina turėti Taisyklių 3.7 papunktyje nurodytą pažymą.

Jei prekyba gyvais laukiniais gyvūnais vykdoma ne specializuotose gyvūnų parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 (OL 2012, L 10, p.19) (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012), nustatytos formos leidimas ar sertifikatas suteikia teisę jais prekiauti, išskyrus atvejus, kai minėtas leidimas ar sertifikatas teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas gyvūnų, jų dalių ar gaminių naudojimui nekomerciniais tikslais.

Specializuotomis gyvūnų parduotuvėmis ar kitomis prekybos vietomis laikomos prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos (toliau – specializuotos gyvūnų prekybos vietos), kurios yra patvirtintos vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 792/2012 nustatytos formos importo leidime, suteikiančiame teisę prekiauti jais, turi būti įrašas apie komercinį gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo ar naudojimo tikslą, leidimo pateikimas muitiniam įforminimui turi būti patvirtintas Taisyklių 32−36 punktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

8. Taisyklių 3, 7 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai turi būti laikomi gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų prekybos vietoje.

Asmenys, turintys leidimus prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, gali verstis šia veikla tik toje vietoje, kuri nurodyta leidime. Jeigu asmuo, turintis leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, verčiasi šia veikla keliuose savo padaliniuose (filialuose, parduotuvėse ir pan.), leidime turi būti nurodyti visi padalinių adresai.

Asmuo, gavęs leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, turi laikyti leidimo originalą įmonėje. Kituose į leidimą įrašytuose padaliniuose, kurie verčiasi leidime nurodyta veikla, turi būti leidimo nuorašai.

Asmenims, įsigyjantiems prekybos vietose Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytus gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, pageidaujant turi būti įteikiamos Taisyklių 3 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

Leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduodamas asmenims, išveisusiems Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytų rūšių gyvūnus nelaisvėje, Taisyklių 61 ir 62 punktuose nurodytais atvejais, kai leidžiama prekiauti nurodytų rūšių laukiniais gyvūnais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turėdami Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir vykdantys teisės aktus nustatančius reikalavimus gyvų gyvūnų sveikatingumui ir gerovei užtikrinti, Lietuvos Respublikoje gali laisvai prekiauti (išskyrus įvežimą (išvežimą)) nesaugomų  rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, išskyrus nurodytus Taisyklių 6 ir 61–63 punktuose, ir atvejus, kai prekyba gyvais laukiniais gyvūnais vykdoma specializuotose gyvūnų prekybos vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-325/1B-333/B1-252, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2911 (2009-06-16), i. k. 109301MISAK3/B1-252

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

III. GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ IŠ JŲ ĮVEŽIMAS (IŠVEŽIMAS), VEŽIMAS TRANZITU

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

10. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, vadovaujamasi Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir būtina turėti šiuose reglamentuose nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus, taip pat veterinarinius sertifikatus. Įvežant produktus iš ruonių (Phocidae, Otariidae, Odobenidae), būtina turėti šiam punkte nurodytus dokumentus ir pažymą, atitinkančią Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 reikalavimus, išskyrus atvejus, nurodytus šio reglamento 4 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

 

11. Jei įvežami (išvežami) gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra nenurodyti Taisyklių 2 punkte ir 6.2 papunktyje, būtina pateikti Leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-325/1B-333/B1-252, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2911 (2009-06-16), i. k. 109301MISAK3/B1-252

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

12. Kiekvienai įvežamai (išvežamai) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų siuntai turi būti pateiktas atskiras leidimas.

13. Įvežti gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių (toliau – trečiosios šalys) bei išvežti juos iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis, pateikiant atitinkamam muitinės sankcionuotam veiksmui arba muitinės procedūrai įforminti, leidžiama tik pateikus Taisyklių 10 arba 11 punktuose nurodytus leidimus.

14. Gabenant gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų iš trečiųjų šalių per Lietuvos teritoriją tranzitu iš vienos pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos į kitą pasienio kontrolės punkte veikiančią muitinės įstaigą, yra taikoma Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 bei Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 tranzitui nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

IV. Dokumentų leidimams įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat prekiauti jais pateikimas bei leidimų išdavimas

 

15. Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus išduoda Aplinkos apsaugos agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

151. Taisyklių 3.7, 7 ir 10 punkte nurodytą pažymą išduoda įstaiga, įtraukta į Europos Komisijos pripažintų įstaigų sąrašą, atitinkanti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 737/2010 nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

16. Leidimui įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys  Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti (dokumentai gali būti pateikiami naudojant elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (toliau – ALIS), kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-963 „Dėl aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“):

16.1. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatyto pavyzdžio paraišką, jei ketinama įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, kitais atvejais – prašymą, kuriame turi būti nurodyta įvežančio (išvežančio) fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens – pavadinimas, kodas, buveinė), įvežamų (išvežamų) gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, žymeklių (žiedų, mikroschemų ir kt.) įrašai, kiekis, lytis (jeigu gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminių pavadinimai, gyvūnų rūšių, iš kurių jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai), kilmės šalis, transportavimo būdas ir sąlygos, įvežimo (išvežimo) tikslas, data arba laikotarpis (laikinojo įvežimo (išvežimo) atveju);

16.2. teisėtą įsigijimą patvirtinančių ir Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir/ar kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-317/1B-291/B1-320, 2012-04-16, Žin., 2012, Nr. 46-2265 (2012-04-19), i. k. 112301MISAK1/B1-320

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

17. CITES konvencijos nustatytais atvejais, pateikiant dokumentus CITES leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ar išvežti iš jos į trečiąsias šalis gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti, turi būti pateiktas analogiškas kompetentingos institucijos užsienio šalyje, iš kurios šie gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų išvežami arba į kurią įvežami, išduotas leidimas įvežti (išvežti) šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų ar jo kopija (dokumentai gali būti pateikiami naudojant ALIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-317/1B-291/B1-320, 2012-04-16, Žin., 2012, Nr. 46-2265 (2012-04-19), i. k. 112301MISAK1/B1-320

 

18. Juridiniai ir fiziniai asmenys, siekiantys gauti Leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų ir prekiauti (išskyrus įvežimą (išvežimą)) Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų ar specializuotose prekybos vietose gyvais laukiniais gyvūnais, kuriems netaikomos Taisyklių išimtys, nurodytos Taisyklių 2 punkte, Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti prašymą išduoti leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), jeigu bus prekiaujama gyvais laukiniais gyvūnais - numatomų prekiauti gyvų gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos) (prašymas gali būti pateikiamas naudojant ALIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-317/1B-291/B1-320, 2012-04-16, Žin., 2012, Nr. 46-2265 (2012-04-19), i. k. 112301MISAK1/B1-320

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

19. Dokumentus dėl Taisyklių 7 bei 11 punktuose nurodytų leidimų gavimo trečiųjų šalių užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, Užsienio reikalų ministeriją arba naudojant ALIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-317/1B-291/B1-320, 2012-04-16, Žin., 2012, Nr. 46-2265 (2012-04-19), i. k. 112301MISAK1/B1-320

 

191.Gavusi prašymą, leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą raštu arba elektroniniu paštu, kad prašymas yra gautas. Šiame pranešime pateikiama informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje.

Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų prašymą arba pateikia ne visą informaciją, kurios reikia leidimui prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduoti, leidimą išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos praneša pareiškėjui raštu arba el. paštu apie būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ir apie tai, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintų duomenų ir visos reikiamos informacijos leidimui išduoti gavimo dienos.

Aplinkos apsaugos agentūrai neišdavus leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų ar nepateikus motyvuoto atsakymo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo dienos, laikoma, kad leidimas išduotas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

20. Aplinkos apsaugos agentūra leidimą įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, išduoda vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka ir terminais. Kitais atvejais leidimus įvežti (išvežti), prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų Aplinkos apsaugos agentūra išduoda arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą leidimo neišduoti per 30 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

21. Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų išrašomas trim egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, įvežančiam (išvežančiam) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, antrasis – muitinei, trečiasis – Aplinkos apsaugos agentūrai kontrolės reikmėms.

Taisyklių 3 priede nurodytos formos leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išrašomas trim egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, prekiausiančiam gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, kiti – Aplinkos apsaugos agentūrai kontrolės reikmėms.

Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami Aplinkos apsaugos agentūroje. Jeigu leidimus iki 2014 m. liepos 1 d. yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, jie registruojami Aplinkos apsaugos departamente nustatyta tvarka ir informacija apie grąžintus bei pripažintus negaliojančiais leidimus per 5 darbo dienas pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.

Iki kiekvienų metų vasario 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos ministerijai pateikia detalią ataskaitą apie praėjusiais metais išduotus leidimus, nurodydama leidimų skaičių, numerius, vežtų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų gyvūnų rūšis, gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų kiekį, eksporto, importo bei kilmės šalis, parduodamų gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų rūšis ir kitą informaciją, kuri nurodoma išduotuose leidimuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-584/1B-1019/B1-987, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 167-6158 (2004-11-17), i. k. 104301MISAK19/B1-98

Nr. D1-28/1B-10/B1-22, 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 8-384 (2010-01-21), i. k. 110301MISAK10/B1-22

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

22. Leidimų įvežti (išvežti) Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų galiojimo trukmė nustatoma pagal CITES konvencijos ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 reikalavimus.

Kitų leidimų įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų galiojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 6 mėnesiai nuo leidimo išdavimo datos. Leidimai prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išduodami neterminuotam laikui.

Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų ūkio subjektų vykdyti leidimu, nurodytu Taisyklių 7, 10 ar 11 punkte, leistą veiklą.

Jei ketinama įvežti (išvežti) arba vežti tranzitu gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6 punkte, veterinariniai dokumentai šiems gyvūnams, jų dalims ar gaminiams iš jų išduodami tik pateikus 10 ar 11 punktuose nurodytus leidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

23. Asmeniui, praradusiam Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus, pateikus prašymą ir motyvuotą paaiškinimą, leidimą išdavusi institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Jeigu leidimus yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, po 2014 m. liepos 1 d., Asmuo prašymą ir motyvuotą paaiškinimą pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai. Aplinkos apsaugos agentūra per 2 darbo dienas kreipiasi į Aplinkos apsaugos departamentą dėl informacijos ir su leidimo išdavimu susijusių dokumentų kopijų pateikimo. Aplinkos apsaugos departamentas per 2 darbo dienas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai šią informaciją ir dokumentų kopijas, Aplinkos apsaugos agentūra per 2 darbo dienas išduoda naują leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

24. Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, leidimas gali būti papildytas – jame gali būti:

24.1. padidintas parduodamų laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų asortimentas;

24.2. įrašyti papildomų padalinių, kuriuose bus vykdoma prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, adresai.

Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą bei Taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytus dokumentus (jei leidimas buvo išduotas įvežimui (išvežimui) ir padalinių teisinio registravimo dokumentų arba sutarčių, kurių pagrindu asmuo naudojasi prekybos vietomis, nuorašus (jei leidimas buvo išduotas prekybai). Dokumentai gali būti pateikiami naudojant ALIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-317/1B-291/B1-320, 2012-04-16, Žin., 2012, Nr. 46-2265 (2012-04-19), i. k. 112301MISAK1/B1-320

 

241. Jeigu leidimams gauti dokumentai, nurodyti Taisyklių 16-19 ir 24 punkte, pateikiami naudojant ALIS, leidimus išduodanti Aplinkos apsaugos agentūra, naudodamasi ALIS (jeigu pareiškėjui toks informavimo būdas priimtinas), informuoja pareiškėją apie dokumentų priėmimą; apie prašymo nagrinėjimą, apie leidimo išdavimą, apie priimtą sprendimą leidimo neišduoti, taip pat pateikia užklausimus dėl duomenų patikslinimo. Jeigu dokumentai pateikiami nesinaudojant ALIS, ši informacija pareiškėjui pateikiama tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. D1-317/1B-291/B1-320, 2012-04-16, Žin., 2012, Nr. 46-2265 (2012-04-19), i. k. 112301MISAK1/B1-320

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

25. Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, leidimas gali būti patikslintas, jeigu pasikeičia leidime nurodytas juridinio asmens adresas arba pavadinimas (jeigu nepasikeičia kiti juridinį asmenį identifikuojantys duomenys). Leidimą turintis asmuo privalo informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie pasikeitusius juridinio asmens duomenis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai motyvuotą prašymą bei dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, po 2014 m. liepos 1 d., tikslinant leidime nurodytus duomenis, informaciją ir sąlygas, leidimą turinčiam asmeniui Aplinkos apsaugos agentūra išduoda naują leidimą ir apie tai informuoja Aplinkos apsaugos departamentą. Ankstesniojo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento išduoto leidimo galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos departamento direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

26. Leidimo prašančiam asmeniui pageidaujant (jeigu tai nurodyta prašyme išduoti leidimą), išduotas leidimas gali būti išsiunčiamas paštu.

27. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų neišduodami, jeigu:

27.1. leidimo išdavimas prieštarautų CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nuostatoms;

27.2. dokumentai leidimams gauti pateikti nesilaikant Tarybos Reglamente (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatytų reikalavimų;

27.3. leidimo išdavimas prieštarautų Europos Komisijos reglamentų, sustabdančių tam tikrų laukinių gyvūnų ir augalų rūšių įvežimą į Bendriją, reikalavimams;

27.4. pateikti ne visi reikiami dokumentai, numatyti Taisyklių 16, 17 ir 18 punktuose, juose yra ne visi būtini duomenys arba jie yra netinkamai įforminti;

27.5. asmeniui, prašančiam leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų arba leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, ankstesnio leidimo galiojimas buvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytų priežasčių ir nuo šio leidimo galiojimo panaikinimo nėra praėję 12 mėnesių;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

27.6. pageidaujamų įvežti gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimas keltų ekologinę, ekonominę ar užkrečiamų ligų išplitimo grėsmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

28. Leidimas įvežti (išvežti) gali būti neišduodamas, jei į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą, o kai kuriais atvejais ir į B priedą įtrauktų rūšių gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų dėl nepateisinamų priežasčių (to neįmanoma padaryti dėl gyvūno fiziologinių ypatumų, gaminio dydžio ir pan.) vadovaujantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka nepaženklinti žymekliais (žiedu, mikroschema su originaliu numeriu ar pažymėti kitokiu būdu), kuriuos būtų sunku pašalinti ar suklastoti ir kuriuos būtų įmanoma perskaityti. Nelaisvėje laikomus Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytus gyvūnus ženklinti leidžiama tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskirtiems veterinarijos gydytojams.

Leidimas prekiauti Taisyklių 6.1 punkte nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai planuojama prekiauti teisėtai, prekybos tikslu įvežtais į Lietuvos Respubliką ar Lietuvos Respublikoje nelaisvėje išveistais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų. Išveistais nelaisvėje gyvūnais laikomi tik tie gyvūnai, kurių tėvai taip pat buvo išveisti nelaisvėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

29. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų ir (arba) teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Taisyklių 3 punkte, yra būtini šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų laikant, transportuojant, eksponuojant viešose vietose, kolekcionuojant, jais prekiaujant bei naudojant juos kitokiu būdu.

30. Leidimo įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją ar iš jos išvežti laukinius gyvūnus ar jų dalis ir gaminius galiojimas panaikinamas vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi. Leidimą panaikina jį išdavusi institucija, apie tai raštu informuoja Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos.

Leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų galiojimas sustabdomas, jeigu asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas, pažeidžia Taisykles, prekybos ir gyvūnų laikymo vietose pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles neužtikrina gyvūnų gerovės. Leidimo prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų galiojimas panaikinamas vadovaujantis Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi.

Nustačiusios, kad asmuo, kuriam išduotas leidimas prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, pažeidžia Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos naudojimą, reikalavimus ir ne per ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą nevykdo privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus, kontroliuojančios valstybės institucijos privalo per 5 darbo dienas apie tai informuoti raštu Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos apsaugos agentūra, remdamasi kontroliuojančios valstybės institucijos pateikta informacija, priima sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo. Apie priimtą sprendimą leidimo turėtojas informuojamas per 5 darbo dienas.

Leidimo galiojimą sustabdo ir panaikina jį išdavusi institucija. Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų iki 2014 m. liepos 1 d. yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, apie leidimo galiojimo sustabdymą ir panaikinimą Aplinkos apsaugos departamentas per 2 darbo dienas informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą. Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų yra išdavusi Aplinkos apsaugos agentūra, apie leidimo galiojimo sustabdymą ir panaikinimą per 2 darbo dienas informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas.

Jeigu leidimo galiojimas panaikintas dėl priežasčių, nurodytų Laukinės gyvūnijos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 6 dalies 2 ar 3 punkte, naujas leidimas šiam asmeniui gali būti išduotas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

31. Už Taisyklių nurodytų leidimų išdavimą, papildymą, patikslinimą arba dublikatų išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) nustatyta tvarka.

 

V. LEIDIMŲ MUITINIS ĮFORMINIMAS GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ ĮVEŽIMO IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ AR IŠVEŽIMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS ATVEJAIS

 

32. Įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, nustatyta tvarka.

33. Taisyklių 10 punkte nurodytais atvejais muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių įvežimui (išvežimui) įforminti, privaloma pateikti Tarybos Reglamente (EB) Nr. 338/97 ir Komisijos Reglamente (EB) Nr. 865/2006 nurodytus dokumentus. Įvežant produktus iš ruonių, papildomai pateikiama pažyma, atitinkanti Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

 

34. Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinis įforminimas atliekamas Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nustatyta tvarka. Užbaigus Taisyklių 33 punkte nurodytų dokumentų muitinį įforminimą, jie perduodami juos išdavusiai institucijai Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nurodyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

35. Įvežant (išvežant) Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat kitus Taisyklių 1 priedo 1 punkte išvardytus gyvus gyvūnus, kuriems netaikomos Taisyklių 2 punkto nustatytos išimtys ir kurie nepaminėti Taisyklių 6.2 papunktyje, pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos, per kurią įvežama (išvežama) ši siunta, muitinės pareigūnas užpildo kartu su muitinės deklaracija pateikto Taisyklių 2 priede nurodytos formos leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų asmeniui ir muitinei skirto egzemplioriaus muitinės žymoms skirtą langelį, kuriame įrašo faktinį nurodytų leidime įvežamų (išvežamų) gyvūnų skaičių ar kiekį bei nurodo įvežimo (išvežimo) datą.

Langelio įrašai tvirtinami juos padariusio muitinės pareigūno parašu, C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir numeruotu muitinės įstaigos antspaudu.

Atlikus šiuos veiksmus, vienas leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų egzempliorius grąžinamas gyvūnus įvežančiajam (išvežančiajam) asmeniui, antras egzempliorius lieka muitinės įstaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-584/1B-1019/B1-987, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 167-6158 (2004-11-17), i. k. 104301MISAK19/B1-98

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

 

36. Gabenant iš trečiųjų šalių Taisyklių 6.2 punkte nurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, išvykimo bei paskirties muitinėms turi būti pateikti CITES konvencijos numatyta tvarka kitų šalių institucijų išduoti leidimai.

 

VI. Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo (išvežimo) ir prekybos kontrolė

 

37. Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo (išvežimo) bei prekybos kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-28/1B-10/B1-22, 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 8-384 (2010-01-21), i. k. 110301MISAK10/B1-22

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

38. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų į šalies teritoriją bei iš jos gali būti vežami tik per pasienio punktus, nurodytus Pasienio kontrolės punktų, per kuriuos leidžiama išvežti iš Lietuvos Respublikos ir įvežti į ją laukinių gyvūnų ir augalų rūšių, įrašytų į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinių gyvūnų ir augalų rūšių apsaugos kontroliuojant prekybą jais priedus ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos priedėlius, egzempliorius, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 904 (Žin., 2003, Nr. 70-3191), ar per vėlesniais nutarimais papildomai nustatytus pasienio kontrolės punktus.

39. Išvežant iš Lietuvos Respublikos Taisyklių 2.7, 2.8, 2.9 ir 2.11 punktuose nurodytus laukinius gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių išvežimui įforminti, privaloma pateikti Taisyklių 3 punkte nurodytus įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-325/1B-333/B1-252, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2911 (2009-06-16), i. k. 109301MISAK3/B1-252

 

vII. gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų sulaikymas ir konfiskavimas

 

40. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų gali būti sulaikomi, grąžinami šalies, iš kurios buvo atvežti valdymo institucijai, atsakingai už CITES konvencijos reikalavimų įgyvendinimą, konfiskuojami, nugaišinami ar sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka, tais atvejais, kai jie įvežami (išvežami) arba jais prekiaujama pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006 ar šių Taisyklių reikalavimus, be to:

40.1. bandoma įvežti, išvežti ar prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų be nustatyto leidimo, pateikus suklastotą, negaliojantį, išduotą kitiems gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų leidimą ar kitą dokumentą;

40.2. nesilaikoma išduotame leidime nurodytų sąlygų;

40.3. leidimas buvo gautas pateikus klaidingą informaciją;

40.4. gyvi gyvūnai gabenami ar laikomi tinkamai jų neparuošus, dėl to kyla grėsmė jų sveikatai arba nesumažėja jų sužalojimo arba žiauraus elgesio su jais pavojus;

40.5. pažeidžiamos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2005 bei kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus gyvūnų gerovei nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

41. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami į Lietuvos Respubliką ar išvežami iš jos pažeidžiant CITES konvencijos, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 865/2006, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1007/2009, Komisijos Reglamento (EB) Nr. 737/2010 ar Taisyklių nuostatas, sulaikomi ar konfiskuojami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Aplinkos apsaugos departamentas, Lietuvos Respublikos muitinė konfiskavę negyvus laukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, per 30 kalendorinių dienų nuo šių daiktų konfiskavimo kreipiasi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl šių daiktų laikymo, tolesnio perdavimo sąlygų; o gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atveju – nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi tokį paklausimą, per 30 kalendorinių dienų (o gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atveju – nedelsdama, t. y. tą pačią darbo dieną) nuo paklausimo gavimo informuoja instituciją, kurios žinioje yra sulaikyti ar konfiskuoti gyvi ar negyvi laukiniai gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Aplinkos apsaugos agentūra dėl sulaikytų ar konfiskuotų gyvų ar negyvų laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų gali konsultuotis su Aplinkos ministerija ar mokslo institucijomis, kur ir kokiomis sąlygomis šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atvejais visa gyvūnų gabenimo bei laikymo rizika ir išlaidos tenka asmeniui, ketinusiam įvežti (išvežti) ar parduoti sulaikytus ar konfiskuotus gyvūnus. Konfiskuoti gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų realizuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Nr. D1-28/1B-10/B1-22, 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 8-384 (2010-01-21), i. k. 110301MISAK10/B1-22

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

 

42. Tuo atveju, kai gavėjas nepripažįsta, kad laukiniai gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų skirti jam (gavėjas atsisako prekių), šios prekės turi būti grąžintos siuntėjo šalies valdymo institucijai, atsakingai už CITES konvencijos reikalavimų įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

 

43. Kilus bet kokiems neaiškumams dėl įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų, muitinės pareigūnai gali kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą bei, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 20-767), – į Gamtos tyrimų centrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

 

VIII. Atsakomybė už taisyklių pažeidimus

 

44. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką, išvežantys iš jos, pervežantys gyvūnus, jų dalis, gaminius iš jų ar prekiaujantys jais, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45. Taisyklių 37 punkte nurodytos institucijos neatsako už asmenų nuostolius, patirtus dėl Taisyklių nesilaikymo.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-274/1B-532/B1-507, 2004-05-18, Žin., 2004, Nr. 85-3097 (2004-05-26), i. k. 104301MISAK2/B1-507

 

 

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių

1 priedas

 

Laukinių gyvūnų, lengvai atpažįstamų jų dalių

ir gaminių iš jų sąrašas

 

Eil. Nr.

KN kodas*

Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų pavadinimai

1. Visų rūšių gyvi laukiniai gyvūnai:

1.1.

ex0101.90.11.,

ex0101.90.19.

Laukiniai arkliai

1.2.

ex0102.90.90.

Laukiniai galvijai

1.3.

ex0103.91.90., ex0103.92.90.

Laukinės kiaulės

1.4.

ex0104.10.30.

Laukiniai ėriukai

1.5.

ex0104.10.80.

Laukinės avys

1.6.

ex0104.20.90.

Laukinės ožkos

1.7.

ex0106.19.90.

Kiti laukiniai žinduoliai

1.8.

0106.20.00.

Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

1.9.

0106.31.00.

Plėšrieji paukščiai

1.10.

0106.32.00.

Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

1.11.

0106.39.10.

Balandžiai

1.12.

0106.39.90.

Kiti laukiniai paukščiai

1.13.

0106.90.00.

Kiti laukiniai gyvūnai

1.14.

0301.10.10.

Dekoratyvinės gėlavandenės žuvys

1.15.

0301.10.90.

Dekoratyvinės jūrinės žuvys

1.16.

0301.91

Upėtakiai

1.17.

0301.92.00.

Unguriai

1.18.

0301.99.11.

Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Dunojaus lašišos

1.19.

0301.99.19.

Kitos gėlavandenės žuvys

1.20.

0301.99.90.

Jūrinės žuvys

1.21.

ex0306.21.00.

Langustai ir kiti jūriniai vėžiai

1.22.

0306.22.10.

Omarai

1.23.

ex0306.23.10., ex0306.23.39., ex0306.23.90.

Krevetės

1.24.

ex0306.24.30., ex0306.24.80

Krabai

1.25.

ex0306.29.10.

Gėlavandeniai vėžiai

1.26.

ex0306.29.30.

Norveginiai omarai

1.27.

ex0306.29.90.

Kiti vėžiagyviai

1.28.

ex0307.10.10., ex0307.10.90.

Austrės

1.29.

ex0307.21.00.

Didžiosios šukutės, jūrinės šukutės arba pektunkuliusai

1.30.

ex0307.31.10., ex0307.31.90.

Midijos

1.31.

ex0307.41.10.

Sepijos

1.32.

ex0307.41.91., ex0307.41.99.

Kalmarai

1.33.

ex0307.51.00.

Aštuonkojai

1.34.

ex0307.60.00.

Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

1.35.

ex0307.91.00.

Kiti vandens bestuburiai

1.36.

9508.10.00.,

ex9508.90.00.

Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai; keliaujantys teatrai

2. Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai:

2.1.

0208.20.00.

Varlių kojelės

 

2.2.

0208.50.00., 0210.93.00.

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

2.3.

0208.90.20., 0208.90.40.

Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių

2.4.

0208.90.95.

Kitų laukinių gyvūnų

3.

0407.00.90., ex0410.00.00., ex0511.99.90.

Laukinių paukščių ir roplių kiaušiniai (valgomi arba nevalgomi)

4.

ex05.06

Laukinių gyvūnų kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos

5.

ex0507.90.00.

Vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, laukinių gyvūnų ragai, elnių ragai, laukinių gyvūnų kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

6.

ex0511.99.90

Nugaišę laukiniai gyvūnai, jų mėsa ir mėsos subproduktai, netinkami naudoti žmonių maistui

7.

1504.30

Jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos

8.

4103.20.00.,

4106.40

Roplių odos

9.

ex4103.90.00., ex4106.91.00., ex4106.92.00., ex4114.10.90.

Kitų laukinių gyvūnų odos

 

10.

ex4202.11,

ex4202.21.00., ex4202.31.00., ex4202.91, ex4203.10,

ex4203.29,

ex4203.30,

ex4203.40,

ex4205.00.00.

Gaminiai iš laukinių gyvūnų odos (lagaminai, portfeliai, rankinės, krepšiai ir panašūs dirbiniai; drabužiai, drabužių priedai; kiti dirbiniai)

 

 

 

 

 

 

 

11. Laukinių gyvūnų kailiai arba jų dalys; dirbiniai iš jų

11.1

ex4301.80.80., ex4302.19.95., ex4302.30.95.

laukinių gyvūnų

11.2.

ex4301.90.00., ex4302.20.00.

Laukinių gyvūnų galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba atraižos

11.3.

ex4302.19.35.,

ex4302.30.25.

Kiškių

11.4.

ex4303.10.90., ex4303.90.00.

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai iš laukinių gyvūnų

12.

ex96.01

Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti kaulai, vėžlių šarvai, laukinių gyvūnų ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir kitos gyvūninės raižybos medžiagos bei šių medžiagų dirbiniai

13.

ex9705.00.00.

Zoologijos kolekcionavimo objektai, medžioklės trofėjai (medžiojamųjų gyvūnų iltys ir dantys, kaukolės, ragai su visa galva, preparuota ar nepreparuota kaukole arba jos dalimi, raganosių ragai)

 

* – šiame priede prekių kodai pateikti pagal Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 2004 metų versiją.

 

______________

 

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių

2 priedas

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(Leidimą išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA IŠVEŽTI IŠ JOS GYVŪNUS, JŲ DALIS IR GAMINIUS IŠ JŲ

 

________________________ Nr. ___________

                                                                                      (data)

______________________________________________

(vieta)

 

Leidžiama pagal pateiktą _____________________________________________________

                                                                                (juridinio asmens pavadinimas ir kodas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________

juridinio ar fizinio asmens adresas,

________________________________________________________________________________

juridinio asmens pagrindinės veiklos rūšys)

                                                                                                                                          

prašymą įvežti iš, išvežti į (reikalingą pabraukti) _________________________________________

                                                                                                                                               (šalies pavadinimas)

gyvūnus, gyvūnų dalis, gaminius iš gyvūnų

(reikalingą pabraukti):

________________________________________________________________________________

(gyvūnų rūšys, tikslus gyvūnų ar jų dalių skaičius, gaminiai iš jų, kiekis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Leidimas galioja _______________________________________________  nuo jo išdavimo datos.

                                                                                            (galiojimo laikas)

 

_______________________              ____________________              _______________________

(pareigūno pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)

 

                                                 A. V.

 

Muitinės žyma apie gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimą / išvežimą (būtina tik įvežimo (išvežimo) iš trečiųjų šalių atveju):

 

__________________________                                                            _______________________

(muitinės pareigūno pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)

 

A. V.

__________________________            

             (Muitinės žymos data)

______________

 

 

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių

3 priedas

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

LEIDIMAS

PREKIAUTI GYVŪNAIS, JŲ DALIMIS IR GAMINIAIS IŠ JŲ

 

_______________________Nr. __________

(data)_____________________________

(vieta)

 

 

Leidžiama pagal pateiktą ______________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas (fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas),

_______________________________________________________________________________________

juridinio ar fizinio asmens adresas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

prašymą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų laikantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių reikalavimų.

 

Prekybos vietos (stacionarios ir laikinos): ____________________________________________

(adresai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

___________________ A.V.     ____________________________           __________________________

(pareigūno pareigų pavadinimas)                           (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. D1-274/1B-532/B1-507, 2004-05-18, Žin., 2004, Nr. 85-3097 (2004-05-26), i. k. 104301MISAK2/B1-507

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. D1-584/1B-1019/B1-987, 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 167-6158 (2004-11-17), i. k. 104301MISAK19/B1-98

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. D1-134/1B-169/B1-267, 2007-03-05, Žin., 2007, Nr. 29-1068 (2007-03-08), i. k. 107301MISAK9/B1-267

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-325/1B-333/B1-252, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 71-2911 (2009-06-16), i. k. 109301MISAK3/B1-252

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-28/1B-10/B1-22, 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 8-384 (2010-01-21), i. k. 110301MISAK10/B1-22

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/74 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-800/1B-550/B1-604, 2011-10-17, Žin., 2011, Nr. 126-5998 (2011-10-20), i. k. 111301MISAK0/B1-604

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-317/1B-291/B1-320, 2012-04-16, Žin., 2012, Nr. 46-2265 (2012-04-19), i. k. 112301MISAK1/B1-320

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. D1-504/1B-353/B1-498, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07248

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 "Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. D1-409/1B-403/B1-411, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08475

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. D1-791/1B-720/B1-752, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13905

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo