Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 127-5753

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

 

DĖL adresų formavimo taisyklių patvirtinimo

 

2002 m. gruodžio 23 d. Nr. 2092

Vilnius

 

Siekdama nustatyti bendrą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų adresų struktūrą ir adresų rašymo taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Adresų formavimo taisykles (pridedama).

2. Pasiūlyti savivaldybėms iki 2003 m. birželio 30 dienos:

2.1. Suteikti adresų objektams numerius gyvenamosiose vietovėse, kuriose adresų objektų nėra daugiau kaip 20.

2.2. Suteikti trūkstamus unikalius gatvių pavadinimus gyvenamosiose vietovėse ir adresų objektams – numerius gatvėje.

2.3. Suteikti esančioms gyvenamosiose vietovėse sodų bendrijoms unikalius gatvių pavadinimus gyvenamosiose vietovėse ir adresų objektams – numerius gatvėje.

2.4. Suderinus su vietos bendruomene, parengti atitinkamus sprendimų projektus ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kad nesančioms gyvenamosiose vietovėse sodų bendrijoms būtų suteiktas gyvenamosios vietovės pavadinimas arba jos būtų priskirtos artimiausiai gyvenamajai vietovei; suteikti unikalius pavadinimus jose esančioms gatvėms ir numerius adresų objektams gatvėje.

2.5. Pasirūpinti gatvių pavadinimų ir adresų objektų numerių lentelių gamyba ir keitimu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Juozas Bernatonis

____________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092

 

adresų formavimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato bendrą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų adresų struktūrą ir adresų rašymą, kad vienodai būtų suprantama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta. Adresų formavimo taisyklės yra privalomos valstybės ir savivaldybių informacinėms sistemoms, kur reikia nurodyti fizinio asmens adresą arba juridinio asmens buveinę (kitoms informacinėms sistemoms ir rašytiniams bendriesiems dokumentams šių taisyklių taikymas yra rekomendacinio pobūdžio).

2. Nekilnojamųjų daiktų adresų komponentų kodavimo sistemą reglamentuoja Lietuvos standarto LST 1334-2:1994 ir LST 1334-3:1994 „Informacijos technologija. Kadastro, klasifikatoriaus, registro informacijos klasifikavimo, kodavimo ir sandaros aprašymas“ 2 ir 3 dalys.

 

II. ADRESO SĄVOKA IR ADRESŲ OBJEKTAI

 

3. Adresas valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose yra skaitmeniniais kodais ir tekstiniais duomenimis išreikšta konkreti fizinio asmens gyvenamoji vieta, juridinio asmens buveinė ar nekilnojamojo daikto buvimo vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Adresų objektai yra šie:

4.1. žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų žemės sklypai, neužstatyti pastatais;

4.2. žemės sklypai su juose esančiais pastatais, suformuoti kaip vienas nekilnojamasis daiktas;

4.3. pastatai ar jų kompleksai, kurie yra arba gali būti suformuoti kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

4.4. pastatuose esančios gyvenamosios patalpos (toliau vadinama – butai) ir negyvenamosios patalpos, kurios yra arba gali būti suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

5. Adreso objektas nėra tie pastatų priklausiniai, laikinieji pastatai, kurie negali būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai.

 

III. ADRESO STRUKTŪRA IR JO SUDEDAMOSIOS DALYS

 

6. Adresas formuojamas iš nustatytąja eilės tvarka išdėstytų sudedamųjų dalių ir yra unikalus.

7. Adreso sudedamosios dalys yra:

7.1. savivaldybės kodas ir pavadinimas;

7.2. seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas;

7.3. gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas;

7.4. gatvės kodas ir pavadinimas;

7.5. žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

7.6. korpuso numeris;

7.7. buto ar negyvenamosios patalpos numeris pastate;

7.8. adreso objekto pavadinimas.

 

8. Privalomos sudedamosios dalys, nustatančios nekilnojamojo daikto adresą, yra šios:

8.1. savivaldybės, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre, kodas ir pavadinimas;

8.2. savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas;

8.3. gyvenamosios vietovės, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre, kodas ir pavadinimas;

8.4. gatvės, įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre, išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose adreso objektų nėra daugiau kaip 20, kodas ir pavadinimas;

8.5. žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso, įregistruoto Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

8.6. korpuso, suprantamo kaip pastato ar pastatų komplekso dalis, kai pastato ar pastatų komplekso numerio nepakanka adreso objekto buvimo vietai apibūdinti (vienu adresu pažymėtas ir kaip vienas nekilnojamasis daiktas suformuotas kelių ar keliolikos funkciškai susijusių pastatų kompleksas, esantis viename žemės sklype), įregistruoto Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, numeris (korpuso numeris nesuteikiamas viename nekilnojamajame daikte esantiems pastatams, kurie negali būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai);

8.7. buto ar negyvenamosios patalpos, įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, numeris, jeigu patalpa yra adreso objektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

 

9. Adreso objekto pavadinimas nėra privaloma adreso sudedamoji dalis.

10. Adresui nustatyti valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose vartojami adreso sudedamųjų dalių kodai, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso, buto ar negyvenamosios patalpos numeriai.

 

IV. ADRESO RAŠYMAS

 

11. Rašytiniuose bendruosiuose arba jiems prilygintuose dokumentuose adreso sudedamųjų dalių kodai adresui nustatyti nėra privalomi.

12. Rašant adresą, jo sudedamosios dalys išdėstomos taip:

12.1. savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre);

12.2. seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas);

12.3. gyvenamoji vietovė;

12.4. gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos);

12.5. žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

12.6. korpuso numeris, jeigu jis yra suteiktas;

12.7. buto ar negyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas);

12.8. adreso objekto pavadinimas (jeigu jis suteiktas).

13. Rašant adreso sudedamąsias dalis, vartojami žodžių trumpiniai: rajonas – r., savivaldybė – sav., seniūnija – sen., miestas – m., miestelis – mstl., kaimas – k., gatvė – g., prospektas – pr., bulvaras – bul., alėja – al., skersgatvis – skg., akligatvis – aklg., skveras – skv., aikštė – a., plentas – pl., kelias – kel., takas – tak., sklypas – skl., korpusas – K ir skaičius (-iai) arba K, skaičius (-iai) ir didžioji raidė.

Rašant adresą, miesto trumpinys vartojamas tik savivaldybės pavadinimui parašyti. Pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais) arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija. Žemės sklypo numeris rašomas skaitmenų arba skaitmenų ir specialaus (-ių) simbolio (-ių) kombinacija. Korpuso numeris gali būti rašomas skaičiumi
(-iais) arba skaičiumi (-iais) ir didžiąja raide. Buto ar patalpos numeris rašomas skaičiumi
(-iais) arba skaičiumi (-iais) ir didžiąja raide po objekto (pastato) ir korpuso numerio per brūkšnelį.

14. Adreso rašymo pavyzdžiai pateikti šių taisyklių priede.

––––––––––––––––

Adresų formavimo taisyklių
priedas

 

ADRESO RAŠYMO PAVYZDŽIAI

 

1. Jeigu adreso objektas yra savivaldybės centre, rašant adresą, jo sudedamosios dalys (miestas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) išdėstomos taip:

1.1. Kaunas, Savanorių pr. 120 K5-12.

1.2. Utena, J.Basanavičiaus g. 10-5.

1.3. Elektrėnai, Laisvės g. 10.

1.4. Vilnius, Vilniaus g. 12A-6.

1.5. Klaipėda, J.Basanavičiaus g. 17-24B.

2. Jeigu adreso objektas yra ne savivaldybės centre, rašant adresą, jo sudedamosios dalys (savivaldybė, miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra), arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra) išdėstomos taip:

2.1. Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15.

2.2. Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10.

2.3. Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 255 skl.

2.4. Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5.

2.5. Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15.

2.6. Utenos r. sav., Daugailių sen., Radeikių k., Alyvų g. 12.

___________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR GATVIŲ VALSTYBĖS REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2004-06-24)

anrups@lrs.lt