Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 123-5518, i. k. 1021010ISTA0IX-1225

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS
ĮSTATYMAS

 

2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijas, priėmimą į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų, gesinančių gaisrus ir atliekančių žmonių ir turto gelbėjimo darbus (toliau – savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai), pareigas, atleidimą iš jų ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, savanorių ugniagesių statusą ir veiklą, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises ir pareigas priešgaisrinės saugos srityje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

Nr. XII-2572, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20299

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Atitikties įvertinimas – veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, ar gaminami produktai ir teikiamos paslaugos atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai.

3. Gaisravietė – vieta, kurioje kyla gaisras, ir teritorijos, patenkančios į gaisro veiksnių zoną. Gaisravietės ribas nustato gaisro gesinimo vadovas.

4. Gaisro atžvilgiu pavojingas objektas – objektas, kuriame nuolat arba laikinai gaminamos, perdirbamos, laikomos, perkraunamos, naudojamos, sandėliuojamos arba neutralizuojamos pavojingos medžiagos, jų atliekos ar komponentai, taip pat objektas, kuriame vienu metu būna daug žmonių ir kuriame kilęs gaisras sukelia staigų bei didelį pavojų žmonių, dirbančių arba esančių jame, ar aplinkinių gyvybei bei sveikatai, turtui, aplinkai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

5. Gaisrų gesinimas – aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama išgelbėti žmones, turtą bei užgesinti gaisrą.

6. Gaisrų prevencija – teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, užkertančių kelią gaisrams kilti ir plisti bei mažinančių jų galimus padarinius, visuma.

7. Objektas – nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai.

8. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) nustatyta tvarka atliekamas veiksmas, kuriuo įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas pareiškia, kad objektas atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

9. Priešgaisrinė sauga – veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

10. Priešgaisrinis režimas – konkrečiam objektui teisės aktais nustatytų priešgaisrinės saugos reikalavimų, būtinų jį saugiai eksploatuoti, visuma.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

11. Savanoris ugniagesys – fizinis asmuo, kuris yra pasirengęs savanoriškai dalyvauti gesinant gaisrus ir (ar) aktyviais veiksmais atlikti kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje, atitinka jam nustatytus amžiaus, sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus ir yra sudaręs rašytinę savanoriškos veiklos sutartį su savivaldybės priešgaisrine tarnyba ar kitu šios savanorių ugniagesių veiklos organizatoriumi.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

12. Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, arba viešoji įstaiga, kurios savininkė ar viena iš dalininkių yra savivaldybės taryba, įsteigtos gesinti gaisrus ir atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas. Kitu (kitais) dalininku (dalininkais), jeigu steigiama viešoji įstaiga, gali būti viešasis juridinis asmuo (viešieji juridiniai asmenys).

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

13. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir jam pavaldžios įstaigos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

14. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra – valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų vykdoma speciali valstybinė priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos teritorijoje laikomasi teisės aktų reikalavimų, užtikrinančių gaisrų prevenciją, bei siekiama užkirsti kelią šių reikalavimų pažeidimams.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

15. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas, įgaliotas atlikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

3 straipsnis. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistema, jos tikslai ir uždaviniai

1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą sudaro priešgaisrinės gelbėjimo ir kitos pajėgos bei teisinės, organizacinės, ekonominės, socialinės, mokslinės, techninės priemonės, skirtos gaisrų prevencijai, jiems gesinti, žmonėms ir turtui gelbėti gaisro metu.

2. Pagrindinis priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tikslas – apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų.

3. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos uždaviniai yra:

1) gaisrų prevencijos organizavimas ir priežiūra;

2) gaisrų gesinimas;

3) žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu.

 

4 straipsnis. Asmens teisių ir laisvių apribojimai užtikrinant priešgaisrinę saugą

Įgyvendinant gaisrų prevenciją, gesinant gaisrus bei gelbstint žmones ir turtą gaisro metu, šio bei kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ BEI ĮSTAIGŲ FUNKCIJOS

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS SRITYJE

 

5 straipsnis. Vyriausybė

Dalyvaudama formuojant ir įgyvendindama valstybės politiką priešgaisrinės saugos srityje, Vyriausybė:

1) nustato priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartus;

2) tvirtina Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatus;

3) skatina mokslinius tyrimus bei mokslinių projektų įgyvendinimą gaisrų prevencijos srityje;

4) rengia ir teikia Seimui svarstyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, priima priešgaisrinės saugos užtikrinimui būtinus teisės aktus.

 

6 straipsnis. Vidaus reikalų ministerija

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama šį Įstatymą:

1) koordinuoja pagal kompetenciją valstybės politikos įgyvendinimą priešgaisrinės saugos srityje;

2) Neteko galios nuo 2010-03-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin. 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

3) pagal kompetenciją priima teisės aktus, užtikrinančius įstatymų bei Vyriausybės nutarimų priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą;

4) kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiklą, atlieka valdymo priežiūrą, dalyvauja rengiant jo veiklos standartus;

5) užtikrina priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

7 straipsnis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įgyvendindamas šį Įstatymą:

1) pagal kompetenciją organizuoja gaisrų gesinimo, žmonių ir turto gelbėjimo, gaisrų padarinių mažinimo darbus ir jiems vadovauja;

2) organizuoja valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;

3) pagal kompetenciją rengia ir priima priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;

4) tvirtina įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programas ir mokymo tvarką;

5) nustato minimalius priešgaisrinės saugos mokymo programų, pagal kurias įmonėse, įstaigose ir organizacijose mokomi valstybės tarnautojai ir darbuotojai, reikalavimus;

6) nustato objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarką;

7) nustato objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarką;

8) informuoja visuomenę priešgaisrinės saugos klausimais;

9) taiko mokslines ir technines naujoves priešgaisrinės saugos srityje, koordinuoja gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių, priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimą;

10) skatina gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje;

11) nustato savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimus, suderintus su Sveikatos apsaugos ministerija, taip pat jų bendrojo fizinio parengtumo reikalavimus, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką;

12) teikia savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms metodinę pagalbą;

13) vidaus reikalų ministrui pavedus (įgaliojus) prižiūri, kaip atliekama valstybės perduota savivaldybėms priešgaisrinės saugos funkcija, kaip vykdomi savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyti jų veiklos kokybiniai ir (ar) kiekybiniai rodikliai;

14) nustato tipinę savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarką;

15) atlieka kitas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

2. Priešgaisrinę saugą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priskirtose teritorijose užtikrina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniai struktūriniai padaliniai – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priešgaisrinių gelbėjimo valdybų vadovams ir jų pavaduotojams taikoma Vidaus tarnybos statuto nustatyta pareigūnų rotacija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

Nr. XIII-1767, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20878

 

8 straipsnis. Ministerijos ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos

Ministerijos ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos, įgyvendindamos šį Įstatymą:

1) organizuoja ir kontroliuoja joms pavaldžių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklą įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones;

2) teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą jų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

3) suderinusios su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, pagal savo kompetenciją rengia ir tvirtina priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;

4) teikia pasiūlymus dėl priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

5) dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos programas.

 

9 straipsnis. Savivaldybių institucijos ir įstaigos ir savivaldybių priešgaisrinės tarnybos

1. Savivaldybių institucijos ir įstaigos, įgyvendindamos šį Įstatymą:

1) turi teisę pagal kompetenciją nustatyti savivaldybės teritorijoje griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus, negu nustatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

2) dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;

3) teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;

4) organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;

5) skatina savivaldybės gyventojų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje;

6) pagal kompetenciją savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kitų gaisrų prevencijos priemonių įgyvendinimą.

2. Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos įgyvendina priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gaisrų prevencijos priemones, vykdo visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, gesina gaisrus, atlieka pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat atlieka savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

III SKYRIUS

GYVENTOJŲ, ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS SRITYJE

 

10 straipsnis. Gyventojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje

1. Lietuvos Respublikos gyventojai turi teisę:

1) į gyvybės, sveikatos bei turto apsaugą kilus gaisrui;

2) į gaisro metu padarytos žalos atlyginimą Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka;

3) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti nustatant gaisro, padariusio žalą jų sveikatai ar turtui, priežastis;

4) gauti informaciją priešgaisrinės saugos klausimais;

5) dalyvauti užtikrinant priešgaisrinę saugą, tapti savanoriais ugniagesiais, taip pat kurti savanoriškas ugniagesių organizacijas ir į jas vienytis.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

2. Lietuvos Respublikos gyventojai privalo:

1) laikytis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

2) kilus gaisrui, imtis priemonių gelbėti žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą, jeigu tai nesukelia rimto pavojaus jų ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai;

3) vykdyti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų bei gaisro gesinimo vadovo teisėtus nurodymus;

4) mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

5) informuoti Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą apie pastebėtą gaisrą, priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, keliančius gaisro pavojų;

6) įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti jiems priklausančias gamybines, ūkines, gyvenamąsias, kitas patalpas, statinius bei teritoriją;

7) leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti jam priklausančiais vandens telkiniais, vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais (smėliu, žvyru ir kt.), transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.

 

11 straipsnis. Įmonių, įstaigų, organizacijų ir jų vadovų teisės bei pareigos priešgaisrinės saugos srityje

1. Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka steigti, pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti iš savo arba joms skirtų lėšų išlaikomus padalinius, skirtus gaisrams gesinti bei pirminiams žmonių ir turto gelbėjimo darbams gaisrų metu atlikti;

2) į gaisro metu padarytos žalos atlyginimą Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

2. Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai turi teisę:

1) teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo;

2) netrukdant kompetentingų institucijų atliekamam tyrimui, tirti objekte kilusių gaisrų priežastis ir sąlygas;

3) nustatyti ekonomines ir socialines priemones, kurios skatintų užtikrinti priešgaisrinę saugą objekte;

4) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją priešgaisrinės saugos klausimais;

5) deklaruoti objekto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

3. Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo:

1) užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustatyti priešgaisrinį režimą jame;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

2) vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus;

3) įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti jų vadovaujamos įmonės, įstaigos, organizacijos gamybines, ūkines, kitas patalpas, statinius bei teritoriją;

4) nedelsdami šalinti nustatytus priešgaisrinės saugos pažeidimus, apie juos informuoti įmonės, įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

5) nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrą ar sprogimą;

6) organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

7) aprūpinti objektą reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

8) užtikrinti, kad objekte įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų;

9) teisės aktų nustatytais atvejais atlikti objekto pavojaus ir rizikos analizę;

10) parengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir jiems išmokti rengti pratybas objekte;

11) teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdantiems pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms objekte nustatyti;

12) kilus gaisrui objekte, kol atvyks priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, imtis priemonių jį gesinti, vadovauti gaisro gesinimui, žmonių ir turto evakavimui, o atvykus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus;

13) prireikus skirti valstybės tarnautojus ir darbuotojus gaisrui objekte gesinti ir materialinėms vertybėms evakuoti;

14) leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti įmonei, įstaigai, organizacijai priklausančiais arba įmonės, įstaigos, organizacijos teritorijoje esančiais vandens telkiniais, vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais (smėliu, žvyru ir kt.), gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą;

15) nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų gaisrui kilti ir išsiplėsti;

16) Neteko galios nuo 2016-01-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

17) atleisti savanorius ugniagesius nuo tarnybos, darbo ar studijų, jeigu jie yra kviečiami dalyvauti gesinti gaisrą ar atlikti gelbėjimo darbus, sudaryti sąlygas savanoriams ugniagesiams tarnybos, darbo ar studijų metu dalyvauti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus surengtuose planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose).

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

4. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingi jų vadovai. Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių. Įmonės, įstaigos ir organizacijos vadovas gali savo vadovaujamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojui pavesti kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1575, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 71-2704 (2008-06-21), i. k. 1081010ISTA00X-1575

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

5. Priešgaisrinės saugos mokymo programą turi išklausyti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1575, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 71-2704 (2008-06-21), i. k. 1081010ISTA00X-1575

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

6. Priemonės priešgaisrinei saugai užtikrinti visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose finansuojamos iš jų arba joms skirtų lėšų.

7. Neteko galios nuo 2010-10-02

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XI-1018, 2010-09-21, Žin. 2010, Nr. 118-5992 (2010-10-02), i. k. 1101010ISTA0XI-1018

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI, PRIEMONĖS IR SUBJEKTAI, UŽTIKRINANTYS

GAISRŲ PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMĄ

 

12 straipsnis. Gaisrų prevencijos užtikrinimas

Gaisrų prevencijai užtikrinti nustatomi statinių projektavimo, teritorijų planavimo ir objektų eksploatavimo reikalavimai, užkertantys kelią gaisrams kilti ir sudarantys sąlygas gaisrams gesinti, žmonėms ir turtui gelbėti. Šie reikalavimai nustatomi vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat atsižvelgiant į patirtį gaisrų prevencijos ir gesinimo srityje ir daiktų, medžiagų, technologinių procesų, gaminių, konstrukcijų bei statinių gaisrinį pavojingumą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

13 straipsnis. Pagrindiniai gaisrų prevencijos reikalavimai

1. Siekiant užtikrinti gaisrų prevenciją, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms nustatomi šie pagrindiniai reikalavimai:

1) daiktų, medžiagų, gaminių bei įrangos gamintojai, perdirbėjai ir tiekėjai privalo atitinkamuose techniniuose dokumentuose nurodyti jų (daiktų, medžiagų, gaminių bei įrangos) priešgaisrinės saugos rodiklius ir būtinas jų naudojimo priešgaisrinės saugos priemones;

2) rengiamose bei įgyvendinamose priešgaisrinės saugos priemonėse turi būti numatyti sprendimai, kurie užtikrintų saugų žmonių ir turto evakavimą gaisrų metu;

3) įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių, turi būti parengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planai, kad būtų užtikrintas žmonių saugumas gaisrų metu;

4) gamybinės paskirties objektuose, kuriuose nuolat dirba daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, turi būti sudarytos priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės), kurios kontroliuotų objekto priešgaisrinę būklę bei imtųsi priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, organizuotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais. Kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose priešgaisrinės techninės komisijos funkcijoms atlikti turi būti paskirtas atsakingas asmuo;

5) gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose turi būti įsteigti priešgaisriniai gelbėjimo padaliniai (žinybinės priešgaisrinės pajėgos), kad jie laiku ir adekvačiai reaguotų į galimą gaisrą, arba šiuo tikslu sudaromos sutartys su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Kriterijus, pagal kuriuos tokio objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), arba atvejus, kai šiuo tikslu sudaroma sutartis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į konkretaus objekto gaisrinį pavojingumą ir galimų padarinių mastą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

6) statinių, esančių bendrosios nuosavybės teisės objektu, atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams kontroliuoja bendraturčių susitarimu paskirtas administratorius.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

2. Kitus gaisrų prevencijos reikalavimus, vadovaudamasi šio Įstatymo nuostatomis, nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

14 straipsnis. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros įgyvendinimas

1. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra įgyvendinama:

1) kontroliuojant objektų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams;

2) kontroliuojant, kaip įgyvendinti projektiniai ir techniniai sprendimai atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius objektų ir juose dirbančių arba esančių žmonių apsaugą nuo gaisrų;

3) Neteko galios nuo 2010-10-02

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XI-1018, 2010-09-21, Žin. 2010, Nr. 118-5992 (2010-10-02), i. k. 1101010ISTA0XI-1018

 

4) vertinant produktų ir paslaugų atitiktį;

5) nustatant teritorijose, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus, negu nustatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kad būtų išvengta gaisrų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

6) kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

2. Gaisrų prevencijai įgyvendinti tam įgalioti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai turi teisę:

1) tikrinti, neatsižvelgdami į objektų nuosavybės formas, ar šie atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus. Ar gyvenamosios patalpos atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus, gali būti tikrinamos tik jų savininko sutikimu, be jo sutikimo – tik teismo sprendimu. Diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų patalpos tikrinamos diplomatinius ir konsulinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

2) duoti rašytinius privalomus vykdyti nurodymus pašalinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

3) uždrausti fiziniams ir juridiniams asmenims eksploatuoti statinius, atskiras patalpas (išskyrus gyvenamąsias), įrenginius, įrangą, sustabdyti statinių statybos, rekonstravimo, remonto darbus, įrenginių gamybą, technologinių linijų naudojimą, jeigu yra priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų (įstatymų, statybos techninių reglamentų, statybos normų, standartų, taisyklių ir kitų teisės aktų, kuriuose nustatyti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų bei eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimai) pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas, taip pat jeigu neužtikrinama juose ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga arba jeigu rašytiniai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymai nevykdomi.

3. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai turi ir kitų įstatymuose bei Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose nustatytų teisių.

4. Šio straipsnio 1 dalyje išvardytų valstybinės priešgaisrinės priežiūros priemonių įgyvendinimo tvarką nustato Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatai bei kiti teisės aktai.

 

15 straipsnis. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektai ir pareigūnai

1. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektai yra valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos struktūriniai padaliniai, kuriems pavesta vykdyti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą.

2. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektų ir pareigūnų vykdomas funkcijas, įgaliojimus, pareigas bei atsakomybę reglamentuoja šis Įstatymas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatai bei kiti teisės aktai.

3. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėti nurodymai yra privalomi visoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei kitiems asmenims.

 

V SKYRIUS

GAISRŲ GESINIMO ORGANIZAVIMAS

 

16 straipsnis. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos

1. Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas sudaro Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, savivaldybių priešgaisrinės tarnybos, žinybinės priešgaisrinės pajėgos ir savanoriškos ugniagesių organizacijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

2. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus, atliekanti žmonių ir turto gelbėjimo darbus. Jos veikla organizuojama Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centruose ir gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose, kai dėl šių objektų priešgaisrinės saugos jų savininkai (valdytojai) sudaro sutartis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1767, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20878

 

3. Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus. Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklą reglamentuoja šis Įstatymas bei kiti teisės aktai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

4. Žinybinės priešgaisrinės pajėgos yra atskiruose gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose, taip pat kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų įsteigti padaliniai, gesinantys gaisrus ir atliekantys pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus gaisrų metu. Jų veiklą reglamentuoja šis Įstatymas bei kiti teisės aktai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teikia metodinę pagalbą kitoms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir pagal kompetenciją kontroliuoja jų pasirengimą veikti gesinant gaisrus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1767, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20878

 

17 straipsnis. Gaisrų gesinimo organizavimas

1. Gesinti gaisrus – priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareiga. Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos privalo išvykti gesinti gaisro bei dalyvauti jį gesinant.

2. Kad laiku būtų reaguota į pranešimus apie kilusius gaisrus, Vyriausybė arba jos įgaliota institucija visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nustato bendrą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimo telefono numerį.

3. Gaisrų gesinimo organizavimo tvarką, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sąveikos principus gaisrų metu bei priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų reagavimą į pranešimus apie kilusius gaisrus nustato vidaus reikalų ministras ar jo įgaliota institucija.

4. Gaisro gesinimo metu dalyvaujantis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas pavojui likviduoti bet kuriuo paros metu turi teisę įeiti į fizinių ar juridinių asmenų patalpas ir teritorijas tik gaisravietėje nedalyvaujant savininkui. Be savininko sutikimo įeiti į gyvenamąją patalpą galima tik tuomet, kai reikia gelbėti žmonių gyvybę, sveikatą ir turtą.

5. Kai gaisras perauga į ekstremaliąją situaciją, gaisrui gesinti ir jo padariniams šalinti Civilinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pasitelkiamos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos, kariuomenė, specialistai iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijos ir panaudojami jiems priklausantys ištekliai. Sprendimus dėl gaisro priskyrimo ekstremaliajai situacijai priima gaisro gesinimo vadovas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

18 straipsnis. Vadovavimas gaisro gesinimui

1. Gaisro gesinimui tiesiogiai vadovauja gaisro gesinimo vadovas, kuris yra Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas, turintis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suteiktą operacinio vadovavimo teisę, išskyrus šio straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nustatytus atvejus. Kai į gaisravietę pirmosios atvyksta kitos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, tol, kol atvyks Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, gaisro gesinimui vadovauja tam įgaliotas savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, žinybinių priešgaisrinių pajėgų ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos valstybės tarnautojas arba darbuotojas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

2. Gaisro gesinimo vadovas gaisro metu tiesiogiai vadovauja visoms pajėgoms, dalyvaujančioms gesinant gaisrą, neatsižvelgdamas į jų priklausomybę. Gaisro gesinimo vadovas nustato gaisro gesinimo bei žmonių ir turto gelbėjimo darbų vykdymo tvarką, būdus, priemones bei darbų mastą.

3. Gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu niekas negali trukdyti gaisro gesinimo vadovo ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. Gaisro gesinimo vadovo nurodymus turi teisę atšaukti tik pats vadovas.

4. Kilus dėl gaisro pavojui žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, gaisro gesinimo vadovas gali laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, duoti nurodymą evakuoti jose esančius žmones, sustabdyti atliekamus darbus, išjungti elektros ar kitokius įrenginius, apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą, pašalinti kliūtis, trukdančias patekti prie gaisravietės ir gesinti gaisrą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

 

5. Gaisro gesinimo vadovas atsako už žmonių, turto gelbėjimą bei gaisro gesinimą, už priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų žmonių, dalyvaujančių gesinant gaisrą, saugumą.

6. Miškų gaisrų gesinimui vadovauja miškų urėdijos vadovo paskirti atsakingi asmenys. Kuršių nerijos miškų gaisrų gesinimui vadovauja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vadovo paskirti atsakingi asmenys, iki atvyksta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskirtas statutinis valstybės tarnautojas, atsakingas už vadovavimą gaisro gesinimui.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

7. Laivo gaisro gesinimui vadovauja laivo kapitonas arba jį pavaduojantis asmuo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

8. Gaisrų tarptautiniuose oro uostuose gesinimui vadovauja šių oro uostų tarnybų atsakingi darbuotojai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

V1 SKYRIUS

SAVANORIAI UGNIAGESIAI IR JŲ VEIKLOS ORGANIZATORIAI

 

181 straipsnis. Savanorių ugniagesių ir jų veiklos organizatorių veiklos teisiniai pagrindai

1. Savanorių ugniagesių ir jų veiklos organizatorių – savivaldybių priešgaisrinių tarnybų – statusas, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos nustatomi, taip pat jų veikla organizuojama vadovaujantis šiuo Įstatymu ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo (toliau – Savanoriškos veiklos įstatymas) nuostatos savanoriams ugniagesiams ir jų veiklos organizatoriams taikomos tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip.

2. Savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašą, parengtą vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tipine tvarka, tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija.

 

182 straipsnis. Asmenų priėmimas į savanorius ugniagesius ir išbraukimas iš savanorių ugniagesių sąrašo

1. Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gesinant gaisrus, gali tapti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.

2. Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gesinant gaisrus, tačiau vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ir kitą veiklą savanorių ugniagesių rinktinėje, gali tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.

3. Savanoriais ugniagesiais negali būti teismo tvarka pripažinti neveiksniais šioje srityje ar ribotai veiksniais šioje srityje Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, taip pat kiti asmenys, kuriems užsiimti tokia veikla draudžia įstatymai. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, savanorių ugniagesių savanoriškoje veikloje gali dalyvauti, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2572, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20299

 

4. Asmuo, pretenduojantis tapti savanoriu ugniagesiu, pateikia prašymą savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovui. Prašyme pretendentas įsipareigoja vykdyti savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus, nustatytus šiame Įstatyme ir rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje.

5. Prieš priimant (įrašant) asmenį savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, tikrinama, ar pretendentas atitinka savanoriams ugniagesiams teisės aktuose nustatytus sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus šio Įstatymo nustatytus reikalavimus. Pretendentui, kuris atitinka šiuos savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus, organizuojami įvadiniai mokymai. Įvadinius mokymus baigęs pretendentas laiko egzaminą.

6. Asmuo, kuris atitinka savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus ir baigęs įvadinius mokymus sėkmingai išlaikė egzaminą (taikoma pretendentui į savanorius ugniagesius, dalyvaujančius gesinant gaisrus), priimamas (įrašomas) į savanorius ugniagesius savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovo įsakymu ir pasirašo savanoriškos veiklos sutartį 4 metams. Su asmeniu, jaunesniu kaip 18 metų ar vyresniu kaip 65 metai, kuris atitinka savanoriui ugniagesiui, nedalyvaujančiam gesinant gaisrus, keliamus reikalavimus, savanoriškos veiklos sutartis gali būti pasirašoma iki 4 metų. Šioje sutartyje savanoris ugniagesys raštu pasižada vykdyti savanorio ugniagesio funkcijas, įgyja teises ir pareigas šiame Įstatyme ir Savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir pagrindais. Pasibaigus savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui, savanoriškos veiklos sutarties galiojimas gali būti pratęstas kitiems 4 metams, jeigu savanoris ugniagesys atitinka savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus, aktyviai ir be pažeidimų vykdė jam keliamas užduotis ir yra sėkmingai baigęs kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) (pastarasis reikalavimas taikomas savanoriui ugniagesiui, dalyvaujančiam gesinant gaisrus). Apie atsisakymą su asmeniu sudaryti ar pratęsti savanoriškos veiklos sutartį per teisės aktuose nustatytą terminą pranešama pareiškėjui, nurodant priežastis.

7. Savanorių ugniagesių įvadinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) organizuoja savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ar kitas šios savanoriškos veiklos srities organizatorius. Pretendentas į savanorius ugniagesius, dalyvaujantis gesinant gaisrus, išklauso įvadinio mokymo kursą ir išlaiko egzaminą. Tai netaikoma esamiems ir buvusiems savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams. Savanoriams ugniagesiams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka ir periodiškumu organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai (mokymai ir (ar) pratybos).

8. Savanoriai ugniagesiai įgyvendina šiuos uždavinius:

1) padeda savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ir kitoms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms gesinti gaisrus, atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat įgyvendinti gaisrų prevencijos priemones;

2) telkia savivaldybės vietos gyventojus aktyviau dalyvauti įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones, saugant nuo gaisrų žmonių gyvybę, sveikatą, turtą ir aplinką;

3) vykdo savivaldybės vietos gyventojų švietimą gaisrų prevencijos srityje, organizuoja fiziniams ir juridiniams asmenims mokymus apie priešgaisrinę saugą, aiškina gaisrų priežastis ir supažindina su priešgaisrinės saugos reikalavimais.

9. Savanorio ugniagesio funkcijos, teisės ir pareigos nustatomos rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje su savivaldybės priešgaisrine tarnyba ar kitu šios savanoriškos veiklos srities organizatoriumi.

10. Savanoriui ugniagesiui išduodamas pažymėjimas ir atpažinimo ženklas. Jų formą ir nešiojimo tvarką nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Iš savanorių ugniagesių sąrašo išbraukto savanorio ugniagesio pažymėjimas ir atpažinimo ženklas turi būti grąžinti.

11. Savanoris ugniagesys savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovo įsakymu išbraukiamas iš savanorių ugniagesių sąrašo:

1) paties prašymu;

2) jeigu nevykdo rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje nustatytų savanorio ugniagesio funkcijų ir pareigų, taip pat dėl savanorio ugniagesio vardo diskreditavimo;

3) jeigu rašytinė savanoriškos veiklos sutartis su juo nepratęsiama naujam 4 metų terminui (su savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, ne ilgiau, iki jam sukaks 65 metai) ar nesudaroma nauja sutartis.

12. Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovo sprendimas dėl savanorio ugniagesio išbraukimo iš savanorių ugniagesių sąrašo gali būti apskųstas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.

13. Savanoriai ugniagesiai savo bendriems interesams tenkinti gali jungtis į savanorių ugniagesių asociacijas.

 

183 straipsnis. Savanorių ugniagesių socialinės ir kitos garantijos

1. Savanoriui ugniagesiui, kuris jo tarnybos, darbo, mokslo ar studijų laiku nustatyta tvarka yra pakviestas ir dalyvauja gesinant gaisrą ar atlieka gelbėjimo darbus, yra išsaugoma tarnybos, darbo, mokslo ar studijų vieta.

2. Jeigu savanoris ugniagesys dalyvauja planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose) ir pateikia tai patvirtinančią savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus vadovo išduotą pažymą, įstaigos, įmonės ar organizacijos, kurioje savanoris ugniagesys tarnauja, dirba ar mokosi (studijuoja), vadovas privalo jį išleisti į planinius kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) ir išsaugoti jam tarnybos, darbo, mokslo ar studijų vietą, tačiau ne daugiau kaip 10 tarnybos, darbo, mokslo ar studijų dienų per metus.

3. Gesinantiems gaisrus ar atliekantiems gelbėjimo darbus, dalyvaujantiems planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), atliekantiems kitas užduotis, nustatytas rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse, savanoriams ugniagesiams mokamas ne didesnis kaip 1 procento Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą. Atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

4. Savanoriams ugniagesiams kompensuojamos su savanorio ugniagesio atlikta veikla susijusios išlaidos. Savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėtį, jų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Savanorių ugniagesių veiklos organizatorius savanorius ugniagesius turi aprūpinti jų veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis ir darbo apranga.

6. Savanoriškos veiklos organizatoriai draudžia savanorius ugniagesius (jų sveikatą ir gyvybę) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

7. Savanoriai ugniagesiai, dalyvaujantys gaisrų gesinimo darbuose, turi teisę į nemokamus periodinius sveikatos patikrinimus vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

 

184 straipsnis. Savanorių ugniagesių veiklos organizatorius

1. Savanorių ugniagesių veiklos organizatorius – savivaldybės priešgaisrinė tarnyba atlieka šias funkcijas:

1) priima nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius, taip pat išbraukia iš  savanorių ugniagesių sąrašo, tvarko savanorių ugniagesių ir jų sugaišto laiko, atliekant rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytą veiklą, apskaitą, išduoda savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą;

2) organizuoja ir (ar) vykdo savanorių ugniagesių mokymą ir kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) nustatyto lygio kompetencijai ir bendrajam fiziniam parengtumui įgyti ir palaikyti;

3) draudžia savanorius ugniagesius (jų sveikatą ir gyvybę) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, moka jiems atlyginimą už rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytos veiklos atlikimą, taip pat kompensuoja su jų savanoriška veikla susijusias išlaidas, organizuoja periodinius savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, sveikatos patikrinimus;

4) nustato vietoves, kuriose savanoriai ugniagesiai atliks savo veiklą, aprūpina jų veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis, darbo apranga;

5) pasitelkia savanorius ugniagesius kilus gaisrui ar prireikus vykdyti gelbėjimo darbus, sudaro sąlygas vykdyti kitus jų uždavinius;

6) bendrauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirba, mokosi ar studijuoja savanoriai ugniagesiai, vadovais ir jų įgaliotais asmenimis dėl klausimų, susijusių su savanorių ugniagesių veikla ir garantijomis;

7) atlieka kitas šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2. Savanorių ugniagesių veiklos organizatoriais gali būti ir kiti Savanoriškos veiklos įstatyme nurodyti subjektai. Jų teisės ir pareigos nustatomos, taip pat veikla organizuojama vadovaujantis Savanoriškos veiklos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Papildyta skyriumi:

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

 

V2 SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ IR VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS DARBUOTOJŲ PAREIGAS, ATLEIDIMAS IŠ JŲ IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

185 straipsnis. Priėmimas į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas ir atleidimas iš jų

1. Su asmeniu, priimamu į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas, sudaroma darbo sutartis. Asmuo, priimamas į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų;

2) turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą;

3) būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu nėra šio straipsnio 4 dalies 2–5 punktuose nurodytų aplinkybių;

4) būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas. Sveikatos būklės reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

TAR pastaba. 185 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktų nuostatos savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gesinantiems gaisrus bei atliekantiems žmonių ir turto gelbėjimo darbus, kurie priimti į pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo, taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d.

5) būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas. Fizinio parengtumo reikalavimus nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius;

TAR pastaba. 185 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktų nuostatos savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gesinantiems gaisrus bei atliekantiems žmonių ir turto gelbėjimo darbus, kurie priimti į pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo, taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d.

6) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka būti baigęs įvadinius mokymus ir išlaikęs egzaminą.

2. Asmuo, priimamas į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas, taip pat turi atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Pareigybės aprašyme negali būti nustatyti tokie specialūs reikalavimai, kurie nebūtini pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti.

3. Asmuo, priimamas į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas, įvadinius mokymus baigia ir egzaminą laiko tik tada, kai atitinka šio straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir kai nėra šio straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių.

4. Į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas negali būti priimamas asmuo:

1) teismo tvarka pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;

2) kurio teisę dirbti su gaisrų gesinimu, žmonių ir turto gelbėjimu susijusį darbą yra atėmęs teismas;

3) pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

4) atleistas iš savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo ar pareigūno pareigų už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą, jei nuo atleidimo dienos nepraėjo 3 metai;

5) kuris yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

5. Jeigu į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas pretenduoja daugiau negu vienas asmuo, baigęs įvadinius mokymus ir išlaikęs egzaminą, pirmenybė priimant į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas (prioriteto mažėjimo tvarka) teikiama atsižvelgiant į:

1) šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto egzamino išlaikymo rezultatus;

2) turimą gaisrų gesinimo ir žmonių bei turto gelbėjimo darbų atlikimo patirtį;

3) fizinį parengtumą;

4) sveikatos būklę.

6. Apie planuojamą priėmimą į laisvas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas skelbiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

7. Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų sveikatos būklės atitiktis sveikatos būklės reikalavimams tikrinama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir periodiškumu.

8. Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų fizinio parengtumo atitiktis fizinio parengtumo reikalavimams tikrinama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka ir periodiškumu.

9. Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų pareigas, ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų fizinio parengtumo atitiktį fizinio parengtumo reikalavimams tikrina ir asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų pareigas, įvadinius mokymus ir egzaminų laikymą organizuoja savivaldybių priešgaisrinės tarnybos.

10. Asmenų, priimamų į Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų fizinio parengtumo atitiktį fizinio parengtumo reikalavimams tikrina ir asmenų, priimamų į Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, įvadinius mokymus ir egzaminų laikymą organizuoja Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

11. Darbo sutartis su savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotoju nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais pagrindais ir tvarka, taip pat jeigu yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) nustatoma, kad savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo sveikatos būklė ir (ar) fizinis parengtumas neatitinka sveikatos būklės ir (ar) fizinio parengtumo reikalavimų;

2) nustatoma, kad priėmimo į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas metu asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis dėl jo atitikties bendriesiems ir (ar) pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams;

3) atsiranda ar paaiškėja bent viena šio straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių.

12. Jeigu yra bent vienas iš šio straipsnio 11 dalyje nustatytų pagrindų, darbo sutartis su savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotoju nutraukiama kitą darbo dieną po šio straipsnio 11 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo. Šio straipsnio 11 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu nutraukus darbo sutartį, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu kolektyvinėse sutartyse nenustatyta kitaip.

 

186 straipsnis. Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

1. Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai privalo tobulinti savo kvalifikaciją.

2. Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą organizuoja savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, o Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų – Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

3. Reikalavimus savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką ir periodiškumą nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

Papildyta skyriumi:

Nr. XII-2572, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20299

 

VI SKYRIUS

VALSTYBINĖ GAISRŲ IR GELBĖJIMO DARBŲ APSKAITA.

GYVENTOJŲ ŠVIETIMAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS SRITYJE

 

 

19 straipsnis. Valstybinė gaisrų ir gelbėjimo darbų apskaita

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas tarnybos veiklos analizei renka ir apibendrina statistinius duomenis apie gaisrus ir gelbėjimo darbus, žuvusius ir traumuotus asmenis ir šiuos duomenis teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos statistikos departamentui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1095, 2010-11-04, Žin., 2010, Nr. 137-6996 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1095

 

20 straipsnis. Švietimas priešgaisrinės saugos srityje

1. Pirminės priešgaisrinės saugos žinios turi būti suteikiamos vykdant ir organizuojant ugdymo procesą pagal bendrąsias ugdymo programas. Pirminių priešgaisrinės saugos žinių mastą ugdymo programose nustato Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Vidaus reikalų ministerija.

2. Gyventojų švietimas gaisrų prevencijos klausimais turi būti vykdomas per spaudą, radiją, televiziją ir kitas visuomenės informavimo priemones.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Vyriausybė iki 2003 m. balandžio 1 d.:

1) parengia ir pateikia Seimui įstatymų, susijusių su Priešgaisrinės saugos įstatymo įgyvendinimu, pakeitimo ir (ar) papildymo projektus;

2) parengia ir patvirtina su Priešgaisrinės saugos įstatymo įgyvendinimu susijusius teisės aktus.

 

22 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas, išskyrus 21 straipsnį, įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1575, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 71-2704 (2008-06-21), i. k. 1081010ISTA00X-1575

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-623, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-30 (2010-01-05), i. k. 1091010ISTA00XI-623

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1018, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 118-5992 (2010-10-02), i. k. 1101010ISTA0XI-1018

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1095, 2010-11-04, Žin., 2010, Nr. 137-6996 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1095

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1330, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17985

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2572, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20299

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 7 ir 18-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-2 skyriumi įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1767, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20878

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas