Suvestinė redakcija nuo 2007-05-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 115-5185, i. k. 10220EIISAK00000075

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL IŠANKSTINĖS SKUNDŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME TVARKOS DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ĮMONIŲ ĮRENGINIŲ IR APSKAITOS PRIEMONIŲ GEDIMŲ, EKSPLOATAVIMO, ENERGIJOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ, ENERGIJOS APSKAITOS IR MOKĖJIMO UŽ SUVARTOTĄ ENERGIJĄ PAŽEIDIMŲ, AVARIJŲ, ENERGIJOS TIEKIMO NUTRAUKIMO, SUSTABDYMO AR RIBOJIMO PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 27 d. Nr. 75

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 26 str. 2 punktu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų (Žin., 2002, Nr. 79-3374) 7.11 ir 13.4 punktais:

1. Tvirtinu Išankstinę skundų nagrinėjimo ne teisme tvarką dėl energetikos objektų, įmonių įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo (pridedama).

2. Pripažįstu netekusia galios Energetikos valstybinės inspekcijos viršininko prie Ūkio ministerijos 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 63 „Dėl ikiteisminių ginčų dėl nutraukto vartotojų aprūpinimo elektros energija, nesant jų kaltės, sprendimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 1-28).

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu VEI Priežiūros skyriaus vedėjui

Punkto pakeitimai:

Nr. 40, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 86-3257 (2005-07-16), i. k. 10520EIISAK00000040

 

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                             VYTAUTAS MIŠKINIS

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2007-05-16

Priedo naikinimas:

Nr. 46, 2007-05-10, Žin. 2007, Nr. 53-2075 (2007-05-15), i. k. 10720EIISAK00000046

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 40, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 86-3257 (2005-07-16), i. k. 10520EIISAK00000040

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2002-11-27 įsakymo Nr. 75 "Dėl Išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos dėl energetikos objektų, įmonių įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 03, 2006-01-17, Žin., 2006, Nr. 8-316 (2006-01-21), i. k. 10620EIISAK00000003

Dėl Išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos dėl energetikos objektų, įmonių įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo pakeitimo ir papildymo

 

3.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 49, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 71-2666 (2006-06-24), i. k. 10620EIISAK00000049

Dėl Išankstinės skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos dėl energetikos objektų, įmonių įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo pakeitimo ir papildymo

 

4.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 46, 2007-05-10, Žin., 2007, Nr. 53-2075 (2007-05-15), i. k. 10720EIISAK00000046

Dėl Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo