Suvestinė redakcija nuo 2009-12-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 115-5183, i. k. 1023030ISAK00000771

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮMOKŲ GRYNAIS PINIGAIS PRIĖMIMO MUITINĖS ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 28 d. Nr. 771

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63 2243) 83 straipsnio 1 dalimi ir Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl mokesčių mokėjimo muitinėje tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 61-1448; 2004, Nr. 57-1987), 12.1 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1B-510, 2009-09-24, Žin., 2009, Nr. 115-4928 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-510

 

1. Tvirtinu pridedamas Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisykles.

2. Pavedu:

2.1. Muitų teisės derinimo skyriui (Š. Avižienis) paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ir interneto Muitinės departamento tinklapyje;

2.2. Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojui J. Miškiniui ir teritorinių muitinių viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2003 m. kovo 1 d.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                   VALERIJONAS VALICKAS


PATVIRTINTA

Muitinės departamento direktoriaus 2002 m.

lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 771

(Muitinės departamento generalinio

direktoriaus 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymo

Nr. 1B-510 redakcija)

 

ĮMOKŲ GRYNAIS PINIGAIS PRIĖMIMO MUITINĖS ĮSTAIGOSE TAISYKLĖS

 

1. Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklės nustato muitų, kitų mokesčių, piniginio užstato, kitų Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) kompetencijai priklausančių įmokų, mokamų grynais pinigais (toliau – įmokos), priėmimo prekių muitinį įforminimą atliekančiose muitinės įstaigose (toliau – muitinės įstaiga) tvarką.

2. Įmokas muitinės įstaigose priima:

2.1. banko kasa, jeigu banko ir Muitinės departamento arba teritorinės muitinės sutartimi muitinės įstaigoje įmokoms priimti įsteigta banko kasa;

2.2. muitinės kasa, jeigu teritorinės muitinės viršininko sprendimu muitinės įstaigoje įmokoms priimti įsteigta muitinės kasa;

2.3. teritorinės muitinės viršininko įgaliojimą priimti grynuosius pinigus turintis muitinės pareigūnas (toliau – įgaliotas muitinės pareigūnas), jeigu muitinės įstaigoje nėra banko ir muitinės kasos arba ji neveikia.

3. Įmokų priėmimas patvirtinamas išduodant mokėtojui įforminto:

3.1. banko naudojamo įmokų sumokėjimą patvirtinančio dokumento egzempliorių (toliau – banko dokumentas), jeigu įmokas priima banko kasa; arba

3.2. muitinės naudojamo numeruoto kvito (toliau – kvitas) egzempliorių, jeigu įmokas priima muitinės kasa arba įgaliotas muitinės pareigūnas.

4. Banko arba muitinės kasoje įmokos priimamos muitinės pareigūno, atsakingo už įmokų paėmimą, teikimu tokia tvarka:

4.1. Muitinės pareigūnas, nustatęs įmokų sumą, įformina Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytos formos rašytinį pranešimą (toliau – pranešimas). Įformintas pranešimas atiduodamas mokėtojui.

4.2. Mokėtojas pranešime nurodytas įmokas moka banko arba muitinės kasoje.

4.3. Jeigu įmokos mokamos banko kasoje, kasos darbuotojas, priėmęs pranešime nurodytas įmokas, įformina banko dokumentą, pranešime deda žymą, patvirtinančią įmokų sumokėjimą, ir šiuos dokumentus atiduoda mokėtojui.

4.4. Jeigu įmokos mokamos muitinės kasoje, kasos darbuotojas, priėmęs pranešime nurodytas įmokas, įformina du kvito egzempliorius. Mokėtojas turi patikrinti įforminto kvito egzempliorius ir juose pasirašyti (eilutėje „Sumokėjau ir kvito antrą egz. gavau“). Kvito antrasis egzempliorius ir pranešimas su kasos darbuotojo žyma, patvirtinančia įmokų sumokėjimą, atiduodamas mokėtojui.

4.5. Mokėtojas pranešimą ir įmokų priėmimą patvirtinantį dokumentą (banko dokumentą arba kvitą) pateikia pranešimą užpildžiusiam muitinės pareigūnui.

4.6. Muitinės pareigūnas, įsitikinęs, kad mokėtojas sumokėjo pranešime nurodytas įmokas, įmokų priėmimą patvirtinantį dokumentą (banko dokumentą arba kvitą) grąžina mokėtojui. Pranešimas su kasos žyma lieka muitinės pareigūnui.

5. Jeigu muitinės įstaigoje nėra banko ir muitinės kasos, įmokos priimamos tokia tvarka:

5.1. Mokėtojas įmokas sumoka įgaliotam muitinės pareigūnui.

5.2. Priėmęs įmokas įgaliotas muitinės pareigūnas įformina du kvito egzempliorius. Mokėtojas turi patikrinti kvito egzempliorius ir juose pasirašyti (eilutėje „Sumokėjau ir kvito antrą egz. gavau“).

5.3. Įforminto kvito antrasis egzempliorius atiduodamas mokėtojui.

6. Teritorinės muitinės viršininkas turi teisę nustatyti atvejus, kai įmokos šių taisyklių nustatyta tvarka priimamos teritorinės muitinės administracijos kasoje.

7. Surinktos įmokos į Valstybės iždo sąskaitas pervedamos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 1K-169 „Dėl Valstybės biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų bei rinkliavų pervedimo į Valstybės iždo sąskaitą tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 60-2732; 2006, Nr. 100-3896) nustatyta tvarka.

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1B-510, 2009-09-24, Žin., 2009, Nr. 115-4928 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-510

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-1054, 2004-11-26, Žin., 2004, Nr. 173-6426 (2004-12-02), i. k. 1043030ISAK01B-1054

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 771 "Dėl Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklių patvirtintimo" pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-510, 2009-09-24, Žin., 2009, Nr. 115-4928 (2009-09-26), i. k. 1093030ISAK001B-510

Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 771 "Dėl Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo