Įsakymas netenka galios 2021-04-21:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-265, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06661

Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-12-14 iki 2021-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 111-4955, i. k. 102110MISAK00000515

 

Nauja redakcija nuo 2009-09-09:

Nr. B1-384, 2009-09-03, Žin. 2009, Nr. 107-4510 (2009-09-08), i. k. 109110MISAK00B1-384

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ KUILIŲ SPERMAI PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 14 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 10 tomas, p. 172), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 176/2012 (OL 2012 L 61, p. 1):

1. Tvirtinu pridedamus Veterinarijos reikalavimus kuilių spermai.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams ir pasienio veterinarijos postams (skyriams);

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriams.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d.

įsakymu Nr. 515

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymo

Nr. B1-384 redakcija)

 

Veterinarijos reikalavimAI kuilių spermai

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

1. Veterinarijos reikalavimai kuilių spermai (toliau – Reikalavimai) taikomi prekiaujant kuilių sperma su Europos Sąjungos šalimis narėmis ir importuojant ją iš trečiųjų šalių.

2. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Kuilių sperma – natūralus, paruoštas ar praskiestas kuilio ejakuliatas.

Kuilių spermos surinkimo centras – kompetentingos institucijos oficialiai patvirtinta ir kontroliuojama įmonė, esanti Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos arba trečiosios šalies, kurioje imama, apdorojama ir laikoma dirbtiniam sėklinimui skirta kuilių sperma, teritorijoje.

Kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, atsakingas už nuolatinį Reikalavimų taikymą kuilių spermos surinkimo centre.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau –VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

 

II SKYRIUS
PREKYBA SU EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIMIS NARĖMIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

3. VMVT turi užtikrinti, kad iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis nares būtų siunčiama tik šiuos reikalavimus atitinkanti kuilių sperma:

3.1. dirbtinam apsėklinimui skirta kuilių sperma turi būti surinkta ir apdorota kuilių spermos surinkimo centre, patvirtintame pagal 4 punkto reikalavimus;

3.2. turi būti paimta iš kuilių, kurių sveikatos būklė atitinka V ir VI skyrių reikalavimus;

3.3. turi būti paimta, apdorota, laikoma, vežama laikantis Reikalavimų III, IV ir VI skyrių, tyrimai turi būti atliekami patvirtintoje laboratorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

4. Veterinarinio patvirtinimo numeris kuilių spermos surinkimo centrams, kurie atitinka Reikalavimų 9–10 punktus, suteikiamas vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

5. Kuilių spermos surinkimo centras turi būti kontroliuojamas kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo, kuris gali pasiūlyti panaikinti veterinarinį patvirtinimą, jei kuilių spermos surinkimo centras neatitinka jam keliamų reikalavimų.

6. VMVT sudaro ir nuolat atnaujina patvirtintų kuilių spermos surinkimo centrų sąrašą, kuriame nurodomi kuilių spermos surinkimo centrams suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai ir kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje.

7. Kiekvienai kuilių spermos siuntai valstybinis veterinarijos gydytojas išduoda veterinarijos sertifikatą, kurio pavyzdys nurodytas 2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 176/2012, kuriuo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su brucelioze ir Aujeskio liga, iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 90/429/EEB B, C, ir D priedai (OL 2012 L 61, p. 1), priede ir kuris turi:

7.1. būti surašytas lietuvių kalba ir paskirties šalies kalba;

7.2. lydėti siuntą iki paskirties vietos;

7.3. būti surašytas ant vieno lapo;

7.4. būti skirtas vienam gavėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

8. Paskirties šalies kompetentinga institucija gali imtis visų reikalingų priemonių, įskaitant kuilių spermos karantinavimą neveikiant kuilių spermos kokybės, jei įtariama, kad spermoje gali būti patogeninių mikroorganizmų.

 

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI KUILIŲ SPERMOS SURINKIMO CENTRAMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

9. Kuilių spermos surinkimo centras turi:

9.1. būti nuolat kontroliuojamas spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo;

9.2. turėti patalpas:

9.2.1. kuilių laikymui, įskaitant patalpas sergančių ar įtariamų, kad serga, kuilių izoliavimui,

9.2.2. kuilių spermos surinkimui, įrankių valymui ir dezinfekcijai arba sterilizacijai,

9.2.3. kuilių spermai apdoroti (esančias ne tik kuilių spermos surinkimo centre),

9.2.4. kuilių spermai laikyti (esančias ne tik kuilių spermos surinkimo centre);

9.3. būti suprojektuotas ar atskirtas taip, kad:

9.3.1. būtų išvengta kontakto su kitais už kuilių spermos surinkimo centro ribų laikomais gyvūnais,

9.3.2. kuilių laikymo, kuilių spermos surinkimo, apdorojimo ir laikymo patalpas būtų lengva valyti ir dezinfekuoti,

9.3.3. kuilių laikymo patalpos būtų fiziškai atskirtos nuo kuilių spermos apdorojimo patalpų, o šios – nuo kuilių spermos laikymo patalpų.

 

IV SKYRIUS
KUILIŲ SPERMOS SURINKIMO CENTRŲ VETERINARINĖ PRIEŽIŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

10. Kuilių spermos surinkimo centre turi būti:

10.1. laikomi tik tie kuiliai, kurių sperma surenkama;

10.2. šie duomenys apie kuilius: kuilio veislė, gimimo data, identifikacijos numeris, duomenys apie visus patikrinimus, ligų tyrimus, vakcinacijas ir kiekvieno kuilio ligos istorija;

10.3. reguliariai, mažiausiai 2 kartus per metus, valstybinio veterinarijos gydytojo atliekami patikrinimai dėl kuilių spermos surinkimo centro atitikties patvirtintiems reikalavimams;

10.4. taikomos priemonės, kad į kuilių spermos surinkimo centrą negalėtų patekti pašaliniai asmenys; lankytojai gali būti įleidžiami tik kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojui leidus;

10.5. įdarbintas tinkamai apmokytas pagalbinis personalas, turintis žinių apie dezinfekavimo ir higienos metodus, tinkamus kontroliuoti užkrečiamųjų ligų plitimą;

10.6. veterinarinė priežiūra organizuojama taip, kad:

10.6.1. tik kuilių sperma, surinkta patvirtintame kuilių spermos surinkimo centre, būtų apdorojama ir laikoma patvirtintame kuilių spermos surinkimo centre ir neturėtų jokio kontakto su kita kuilių sperma,

10.6.2. kuilių sperma būtų surenkama, apdorojama ir laikoma tik tam skirtose patalpose, laikantis griežtų higienos reikalavimų,

10.6.3. visos priemonės, kurios turi kontaktą su kuilių sperma ar kuiliu donoru, kuilių spermos paėmimo ar apdorojimo laikotarpiu būtų tinkamai dezinfekuotos arba sterilizuotos prieš naudojimą,

10.6.4. gyvūniniai produktai, naudojami kuilių spermos apdorojimui, įskaitant priedus arba skiediklius, nekeltų pavojaus gyvulių sveikatai arba būtų apdoroti taip, kad tokios rizikos būtų išvengta,

10.6.5. kuilių spermos laikymo ir transportavimo talpyklos būtų gerai dezinfekuotos arba sterilizuotos prieš naudojimą,

10.6.6. naudojamas šaldymo agentas prieš tai nebūtų naudotas kitiems gyvūniniams produktams šaldyti,

10.6.7. paimta kuilių sperma, padalyta arba nepadalyta į atskiras dozes, būtų paženklinta tokiu būdu, kad būtų galima nustatyti kuilių spermos paėmimo datą, kuilio donoro identifikacijos numerį ir veislę, kuilių spermos surinkimo centro pavadinimą ir registracijos numerį bei kilmės šalį; kuilių sperma gali būti ženklinama brūkšniniu kodu.

 

V SKYRIUS
KUILIŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

11. Visi kuiliai iki jų priėmimo į kuilių spermos surinkimo centrą dienos turi būti laikomi ne trumpiau kaip 30 dienų VMVT teritorinio padalinio patvirtintose karantino patalpose, kuriose leidžiama laikyti tik tos pačios sveikatos būklės kuilius.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

12. Į kuilių spermos surinkimo centrą priimami kuiliai:

12.1. turi būti kilę iš bandų ar laikymo vietų:

12.1.1. kuriose nebuvo nustatyta bruceliozės atvejų pagal Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso skyrių dėl kiaulių bruceliozės,

12.1.2. kuriose per pastaruosius 12 mėnesių nebuvo laikomas nė vienas gyvūnas, vakcinuotas nuo snukio ir nagų ligos,

12.1.3. kuriose per pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nustatyta klinikinių, serologinių, virusologinių arba patologinių Aujeskio ligos požymių,

12.1.4. nesančių teritorijoje, kuriai pagal ES teisės aktus taikomi apribojimai dėl infekcinių arba užkrečiamųjų kiaulių ligų, įskaitant snukio ir nagų bei kiaulių vezikulinę ligas, vezikulinį stomatitą, klasikinį kiaulių ir afrikinį kiaulių marus, protrūkių;

12.2. kurie iki jų priėmimo į karantino patalpas nebuvo laikomi bandoje, kurios sveikatos būklė blogesnė, nei nurodyta Reikalavimų 12.1 punkte.

13. Kuiliai per 30 dienų iki jų priėmimo į karantino patalpas:

13.1. turi būti ištirti dėl bruceliozės buferinio brucella antigeno nustatymo (rose Bengal) metodu arba cIFA ar iIFA metodais ir gauti neigiami tyrimo rezultatai; jeigu nors vieno kuilio tyrimų dėl bruceliozės rezultatai buvo teigiami, kuiliai iš tos laikymo vietos negali būti priimami į karantino patalpas tol, kol patvirtinama, kad tos bandos ar laikymo vietos nėra užkrėstos brucelioze;

13.2. nevakcinuoti nuo Aujeskio ligos kuiliai turi būti ištirti IFA metodu dėl Aujeskio ligos viruso arba jo glikoproteino B (ADV-gB) arba glikoproteino D (ADV-gD) antikūnų nustatymo arba serumo neutralizacijos tyrimo metodu ir gauti neigiami tyrimo rezultatai; vakcinuoti gE antigeno neturinčia vakcina kuiliai turi būti ištirti IFA metodu dėl Aujeskio ligos viruso glikoproteino E (ADV-gE) antikūnų nustatymo ir gauti neigiami tyrimo rezultatai; serologiniai tyrimai dėl Aujeskio ligos turi atitikti 2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimo 2008/185/EB dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga, Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą (OL 2008 L 59, p. 19), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/648/ES (OL 2011 L 260, p. 19), III priede nustatytas normas;

13.3. turi būti ištirti dėl klasikinio kiaulių maro IFA metodu arba serumo neutralizacijos metodu.

14. Per Reikalavimų 11 punkte nurodyto karantino laikotarpio paskutines 15 dienų paimti kuilių kraujo mėginiai:

14.1. turi būti ištirti dėl bruceliozės buferinio brucella antigeno nustatymo (rose Bengal) metodu arba cIFA ar iIFA metodais ir gauti neigiami tyrimo rezultatai; jeigu nors vieno kuilio tyrimų dėl bruceliozės rezultatai buvo teigiami ir įtarimas nepaneigiamas atlikus tyrimą pagal Reikalavimų 16 punktą, toks kuilys turi būti nedelsiant pašalintas iš karantino patalpų;

14.2. nevakcinuoti nuo Aujeskio ligos kuiliai turi būti ištirti IFA metodu dėl Aujeskio ligos viruso arba jo glikoproteino B (ADV-gB) arba glikoproteino D (ADV-gD) antikūnų nustatymo arba serumo neutralizacijos metodu ir gauti neigiami tyrimo rezultatai; vakcinuoti gE antigeno neturinčia vakcina kuiliai turi būti ištirti IFA metodu dėl Aujeskio ligos viruso glikoproteino E (ADV-gE) antikūnų nustatymo ir gauti neigiami tyrimo rezultatai; jei atlikus šiame Reikalavimų punkte nurodytus tyrimus, gaunami teigiami tyrimo rezultatai, kuiliai, kurių tyrimų rezultatai yra teigiami, turi būti nedelsiant pašalinti iš karantino patalpų.

VMVT gali leisti atlikti karantino patalpose Reikalavimų 13 punkte nurodytus tyrimus, jeigu šių tyrimų rezultatai gaunami iki Reikalavimų 11 punkte nustatyto karantino laikotarpio pradžios. Tuo atveju, kai atlikus tyrimus, nurodytus Reikalavimų 14 punkte, gaunami teigiami tyrimų rezultatai, o karantino patalpose laikoma kuilių grupė, VMVT turi imtis visų būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad kuiliai, kurių Reikalavimų 14 punkte numatytų tyrimų rezultatai buvo neigiami, prieš perkeliant juos į kuilių spermos surinkimo centrą, atitiktų Reikalavimų 12–19 punktus.

15. Jei tiriant kuilius dėl bruceliozės, gaunami teigiami tyrimų rezultatai:

15.1. kuiliams turi būti atliekami pakartotiniai kraujo mėginių tyrimai, taikant Reikalavimų 14.1 punkte nurodytą tyrimo metodą, kuris dar nebuvo taikytas atliekant tyrimus pagal Reikalavimų 14.1 punktą;

15.2. turi būt atliekamas kilmės laikymo vietos epizootinis tyrimas;

15.3. turi būt atliekamas kuilių, kurių tyrimų dėl bruceliozės, atliktų pagal Reikalavimų 14.1 ir 15.1 punktus, rezultatai buvo teigiami, mėginių, paimtų praėjus bent septynioms dienoms nuo Reikalavimų 14.1 punkte nurodytų mėginių paėmimo dienos, tyrimas buferinio brucella antigeno nustatymo (rose Bengal) metodu, serumo agliutinacijos, komplemento sujungimo, cIFA arba iIFA tyrimo metodais.

16. Įtarimas, kad kuiliai serga brucelioze, laikomas nepasitvirtinusiu, jei:

16.1. Reikalavimų 15.1 punkte nurodyti pakartotiniai kraujo mėginių tyrimų rezultatai yra neigiami, kuilių kilmės laikymo vietoje atliekant epizootinį tyrimą kiaulių bruceliozės atvejų nenustatyta, o Reikalavimų 15.3 punkte nurodytų tyrimų rezultatai yra neigiami; arba

16.2. kuilių kilmės laikymo vietoje atliekant epizootinį tyrimą kiaulių bruceliozės atvejų nebuvo nustatyta, o visų kuilių mėginių, nurodytų Reikalavimų 15.1 arba 15.3 punkte, tyrimų rezultatai buvo teigiami, tyrimo post mortem ir kiaulių bruceliozės sukėlėjo nustatymo tyrimo rezultatai buvo neigiami.

Įtarimui dėl bruceliozės nepasitvirtinus, visi karantino patalpose laikomi kuiliai, nurodyti Reikalavimų 14.1 punkte, gali būti perkeliami į kuilių spermos surinkimo centrą.

17. Reikalavimai kuilių judėjimui:

17.1. kuiliai į kuilių spermos surinkimo centrą priimami tik gavus kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo leidimą;

17.2. kuilių įvežimas į kuilių spermos surinkimo centrą ir išvežimas iš jo turi būti registruojamas;

17.3. kuiliai priėmimo į kuilių spermos surinkimo centrą dieną turi būti kliniškai sveiki;

17.4. kuiliai, išskyrus nurodytus Reikalavimų 17.5 punkte, į kuilių spermos surinkimo centrą gali būti atvežami tik iš karantino patalpų, kurios kuilių išvežimo iš karantino patalpų dieną, atitiko šiuos reikalavimus:

17.4.1. kurios nebuvo teritorijoje, kuriai pagal ES teisės aktus taikomi apribojimai dėl infekcinių arba užkrečiamųjų kiaulių ligų, įskaitant snukio ir nagų, kiaulių vezikulinę ligas, vezikulinį stomatitą, klasikinį ir afrikinį kiaulių marus, protrūkių,

17.4.2. kuriose laikomiems kuiliams per nustatytą 30 dienų karantino laikotarpį nebuvo nustatyta klinikinių, virusologinių, patologinių ar serologinių Aujeskio ligos požymių;

17.5. kuiliai iš vieno kuilių spermos surinkimo centro į kitą gali būti perkeliami nelaikant jų karantino patalpose, jei pastarajame laikomi tos pačios sveikatos būklės kuiliai ir jei per paskutinius 12 mėnesių buvo laikomasi Reikalavimų 17.4 punkto nuostatų, o kuiliai buvo tiriami, kaip nurodyta Reikalavimų 19–22 punktuose; šiame Reikalavimų punkte nurodyti kuiliai pervežant neturi turėti tiesioginio ar netiesioginio kontakto su kitais porakanopiais gyvūnais, o pervežimui naudojamos transporto priemonės prieš kuilių pervežimą turi būti išvalytos ir išdezinfekuotos.

18. Jei kuiliai skirti prekybai su ES šalimis narėmis, juos turi lydėti nustatytos formos veterinarijos sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta, kad kuiliai atvežti tiesiai iš:

18.1. spermos surinkimo centro, atitinkančio direktyvos 90/429/EEB nuostatas; arba

18.2. karantino patalpų ir atitinka priėmimo į spermos surinkimo centrą sąlygas, nustatytas direktyvos 90/429/EEB B priedo I skyriuje; arba

18.3. laikymo vietos, kurioje jiems atliktos procedūros pagal priėmimo į karantino patalpą reikalavimus, ir atitinka priėmimo į karantino patalpą sąlygas, nustatytas direktyvos 90/429/EEB B priedo I skyriaus 1.2, 1.3 ir 2 punktuose.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

 

VI SKYRIUS
KUILIŲ, LAIKOMŲ KUILIŲ SPERMOS SURINKIMO CENTRE, TYRIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

19. Kuiliai, laikomi kuilių spermos surinkimo centre, turi būti ištirti dėl:

19.1. bruceliozės buferiniu antigeno nustatymo metodu (rose Bengal) arba cIFA ar iIFA metodais ir gauti neigiami tyrimų rezultatai;

19.2. Aujeskio ligos ir gauti neigiami tyrimų rezultatai; jei kuiliai nevakcinuoti nuo Aujeskio ligos, jiems turi būti atliekamas tyrimas IFA metodu dėl Aujeskio ligos viruso arba jo glikoproteino B (ADV-gB) arba glikoproteino D (ADV-gD) antikūnų nustatymo arba serumo neutralizacijos metodu; jei kuiliai vakcinuoti gE antigeno neturinčia vakcina, jiems turi būti atliekamas tyrimas IFA metodu dėl Aujeskio ligos viruso glikoproteino E (ADV-gE) antikūnų nustatymo;

19.3 klasikinio kiaulių maro, taikant IFA metodą antikūnų nustatymui arba serumo neutralizacijos metodą, ir gauti neigiami tyrimų rezultatai.

20. Reikalavimų 19 punkte nurodyti tyrimai atliekami:

20.1. visiems kuiliams prieš jų išvežimą iš kuilių spermos surinkimo centro arba tik atvežus į skerdyklą, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo kuilių priėmimo į kuilių spermos surinkimo centrą; arba

20.2. kas tris mėnesius ne mažiau kaip 25 procentams kuilių, laikomų kuilių spermos surinkimo centre. Šiuo atveju kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojas turi užtikrinti, kad tyrimams būtų paimtas pakankamas kiekis mėginių atsižvelgiant į kuilių skaičių, amžių ir laikymo būdą. Kai tyrimai atliekami pagal šį Reikalavimų punktą, kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojas turi užtikrinti, kad visi kuilių spermos surinkimo centre laikomi kuiliai būtų ištirti pagal Reikalavimų 19 punktą ne mažiau kaip vieną kartą per jų buvimo kuilių spermos surinkimo centre laiką ir ne mažiau kaip vieną kartą nuo jų priėmimo į kuilių spermos surinkimo centrą, jeigu jame jie laikomi ilgiau kaip 12 mėnesių.

21. Jei nors vieno Reikalavimų 19 punkte nurodyto tyrimo rezultatas yra teigiamas, kuilys turi būti izoliuojamas; šio kuilio sperma, paimta po paskutinio tyrimo, kurio rezultatas buvo neigiamas, prekiauti su ES šalimis narėmis draudžiama.

22. Kuilių sperma, surinkta iš kuilių, kurių tyrimų rezultatai neigiami, turi būti laikoma atskirai nuo kitos kuilių spermos ir ja draudžiama prekiauti su ES šalimis narėmis, kol VMVT nenustato, kad kuilių spermos surinkimo centre laikomų kuilių sveikata atitinka Reikalavimų nuostatas dėl kuilių sveikatos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

 

VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI KUILIŲ SPERMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

23. Kuilių sperma turi būti paimta iš kuilių, kurie:

23.1. kuilių spermos ėmimo dieną neturi klinikinių ligų požymių;

23.2. nebuvo vakcinuoti nuo snukio ir nagų ligos;

23.3. atitinka V skyriaus reikalavimus;

23.4. nenaudojami natūraliam kergimui;

23.5. laikomi kuilių spermos surinkimo centre, nesančiame teritorijoje, kuriai pagal ES teisės aktus taikomi apribojimai dėl infekcinių arba užkrečiamųjų kiaulių ligų, įskaitant snukio ir nagų, kiaulių vezikulinę ligas, vezikulinį stomatitą, klasikinį ir afrikinį kiaulių marus, protrūkių;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

23.6. laikomi kuilių spermos surinkimo centre, kuriame paskutines 30 dienų iki spermos surinkimo nebuvo nustatyta klinikinių, serologinių, virusologinių ar patologinių Aujeskio ligos požymių.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

24. Į praskiestą spermą arba į jos skiediklį turi būti įdėta antibiotikų, veikiančių leptospiras.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

25. Jei kuilių sperma užšaldoma, antibiotikai turi būti įdedami prieš jos užšaldymą.

26. Antibiotikų koncentracija spermoje negali būti mažesnė kaip 500 µg streptomicino, 500 IU penicilino, 150 µg linkomicino, 300 µg spektinomicino 1 ml atskiestos kuilių spermos. Įdėjus antibiotikų, kuilių sperma turi būti laikoma 15 °C temperatūroje ne mažiau kaip 45 minutes.

27. Kuilių sperma, skirta prekiauti su ES šalimis narėmis, turi būti:

27.1. prieš vežimą laikoma, kaip nurodyta III ir IV skyriuose;

27.2. transportuojama į paskirties ES šalį narę talpyklomis, kurios buvo išvalytos ir išdezinfekuotos arba sterilizuotos ir užplombuotos prieš išvežimą iš patvirtintų kuilių spermos surinkimo centrų.

28. Paskirties šalies kompetentinga institucija gali neleisti įvežti kuilių spermos, paimtos iš kuilių, kurie vakcinuojami nuo Aujeskio ligos, jeigu ji siunčiama į Aujeskio ligos neapimtą šalį arba jos teritorijos dalį.

 

VIII SKYRIUS
IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

29. Leidžiama importuoti kuilių spermą iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Europos Komisijos patvirtintų šalių sąrašą.

30. Europos Komisija, sudarydama patvirtintų trečiųjų šalių sąrašą, atsižvelgia į:

30.1. gyvūnų sveikatos būklę toje šalyje, diagnozuojamas užkrečiamąsias ligas ir aplinkos užterštumą;

30.2. informacijos apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų, perduodamų per spermą, ir kitų ligų, nurodytų Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos sąrašuose, toje šalyje perdavimo pastovumą ir operatyvumą;

30.3. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir likvidavimo reikalavimus toje šalyje;

30.4. šalies kompetentingos institucijos struktūrą ir jos įgaliojimus;

30.5. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą;

30.6. garantijas, kurias trečioji šalis gali suteikti, vykdant Reikalavimų nuostatas.

31. Leidžiama importuoti kuilių spermą iš kuilių spermos surinkimo centro, esančio trečiojoje šalyje, įtrauktoje į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, kuriam trečiosios šalies kompetentinga institucija gali pateikti garantijas, kad jis:

31.1. atitinka kuilių spermos surinkimo centrų patvirtinimo reikalavimus, nurodytus III skyriuje;

31.2. atitinka kuilių spermos surinkimo centrų priežiūros reikalavimus, nurodytus IV skyriuje;

31.3. yra oficialiai patvirtintas eksportui į Europos Bendriją trečiosios šalies kompetentingos institucijos;

31.4. yra nuolat kontroliuojamas kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo;

31.5. yra tikrinamas mažiausiai du kartus per metus trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo.

32. Trečiųjų šalių, įtrauktų į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, kompetentingų institucijų patvirtintų kuilių spermos surinkimo centrų, iš kurių leidžiama importuoti spermą į Europos Bendriją, sąrašai pateikiami Europos Komisijai.

33. Kuilių spermos surinkimo centro patvirtinimą kompetentinga institucija nedelsdama sustabdo ar panaikina, jei jis neatitinka 31 punkto reikalavimų, ir apie tai praneša ES.

34. Kuilių sperma turi būti imama iš kuilių, kurie išbuvo trečiosios šalies, įtrauktos į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, teritorijoje mažiausiai tris mėnesius.

35. VMVT gali neleisti importuoti kuilių spermos iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, jeigu kuilių sperma neatitinka jai keliamų veterinarijos reikalavimų.

36. Nustatant veterinarijos reikalavimus, taikomus kuilių spermos importui į ES, atsižvelgiama į:

36.1. teritorijos, kurioje yra kuilių spermos surinkimo centras, epizootinę situaciją, ypač dėl Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos sudaryto sąrašo ligų;

36.2. kuilių, laikomų kuilių spermos surinkimo centre, sveikatos būklę ir tyrimų metodikas;

36.3. kuilių donorų sveikatos būklę ir tyrimų metodikas;

36.4. kuilių spermos tyrimo metodikas.

37. Importo į ES gyvūnų sveikatos sąlygos nurodytos V skyriuje.

38. VMVT leidžia importuoti kuilių spermą, jei pateikiamas trečiosios šalies, kurioje surinkta kuilių sperma, valstybinio veterinarijos gydytojo surašytas ir pasirašytas veterinarijos sertifikatas, kuris:

38.1. surašytas paskirties šalies narės kalba ir ES šalies narės, kurioje atliekamas pasienio veterinarijos tikrinimas, kalba;

38.2. turi lydėti siuntą iki paskirties vietos;

38.3. surašytas viename lape;

38.4. skirtas vienam gavėjui;

38.4. atitinka nustatytą formą.

39. Iš trečiųjų šalių importuojamos kuilių spermos siuntos Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postuose tikrinamos vadovaujantis 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL 2017 L 95, p. 1), ir jį įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

40. Draudžiama importuoti kuilių spermą, jeigu nustatoma, kad:

40.1. kuilių sperma surinkta trečiojoje šalyje, kuri neįtraukta į 29 punkte nurodytą sąrašą;

40.2. kuilių sperma surinkta kuilių spermos surinkimo centruose, kurie neįtraukti į 31 punkte nurodytą sąrašą;

40.3. kuilių sperma surinkta trečiosios šalies teritorijoje, iš kurios importas yra draudžiamas;

40.4. veterinarijos sertifikatas, kuris lydi kuilių spermos siuntą, neatitinka reikalavimų, nurodytų 17 punkte.

41. Reikalavimai, nurodyti 40 punkte, netaikomi kuilių spermos siuntoms, kurios per Lietuvos Respubliką vežamos tranzitu į trečiąją šalį, vykdant visas muitinės procedūras. Tačiau 40 punkto reikalavimai taikomi kuilių spermos siuntoms, kurios per Lietuvos Respubliką vežamos tranzitu, kai nevykdomos muitinės procedūros.

42. Paskirties šalis narė turi imtis visų reikalingų priemonių, įskaitant kuilių spermos karantinavimą nepaveikiant kuilių spermos kokybės, jei įtariama, kad spermoje gali būti patogeninių mikroorganizmų.

43. Jei importuojamą kuilių spermą draudžiama importuoti remiantis 40 ir 42 punktų reikalavimais ir eksportuojanti trečioji šalis neleidžia grąžinti užšaldytos kuilių spermos per 30 dienų, o šviežios kuilių spermos – nedelsiant, VMVT gali nurodyti tokią spermą sunaikinti.

44. Kiekvieną kuilių spermos siuntą, kuri importuojama per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus pagal 38 punkto reikalavimus ir yra skirta kitai ES šaliai narei, turi lydėti originalus veterinarijos sertifikatas ar jo patvirtinta kopija, kurią pagal 39 punkto reikalavimus patikrinimą atlikęs pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas patvirtina savo parašu.

45. Jei VMVT nusprendžia, kad kuilių spermos siuntą reikia sunaikinti, kaip nurodyta 43 punkte, visas išlaidas apmoka siuntėjas, gavėjas ar jo įgaliotas asmuo.

 

IX SKYRIUS
KONTROLĖS PRIEMONĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

46. Kuilių spermos siuntos tikrinamos kilmės ir paskirties vietose ir joms papildomos apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/625 ir jį įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

47. Neteko galios nuo 2019-12-14

Punkto naikinimas:

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-384, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4510 (2009-09-08), i. k. 109110MISAK00B1-384

 

Priedas. Neteko galios nuo 2012-05-09

Priedo naikinimas:

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin. 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-384, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4510 (2009-09-08), i. k. 109110MISAK00B1-384

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-353, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2665 (2012-05-08), i. k. 112110MISAK00B1-353

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-392, 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08948

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo“ pakeitimo