Suvestinė redakcija nuo 2004-06-01 iki 2006-06-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 100-4487, i. k. 1022055ISAK00000289

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 8 d. Nr. 289

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 50 straipsniu ir siekdama pagerinti avansinio pelno mokesčio administravimo tvarką:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą;

1.2. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles.

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Duomenų valdymo skyriui, vadovaujantis VMI prie FM viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ patvirtinta tvarka, į Dokumentų formų registrą įtraukti avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą.

2.2. VMI prie FM Reikalų skyriui organizuoti pelno avansinio mokesčio deklaracijos FR0430 formos blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas.

2.3. VMI prie FM Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad laiku būtų parengta programinė įranga avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formoje pateikiamiems duomenims apdoroti.

2.4. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms kontroliuoti, kad nuo 2003 metų prasidėsiančio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojai naudotų šiuo įsakymu patvirtintą avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą.

2.5. VMI prie FM viršininko pavaduotojams šio įsakymo vykdymą kontroliuoti pagal jų kuruojamus klausimus.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-53, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 98-3676 (2004-06-24), i. k. 1042055ISAK000VA-53

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. spalio 8 d.

įsakymu Nr. 289

 

AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos (toliau – deklaracija) užpildymo tvarką. Deklaracija naudojama nuo 2003 metų prasidėsiančio mokestinio laikotarpio avansiniam pelno mokesčiui deklaruoti.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

vienetas – tai Lietuvos Respublikos juridinis asmuo arba užsienio valstybės juridinio asmens ar organizacijos nuolatinė buveinė;

mokestiniai metai – kalendoriniai mokestiniai metai arba kitas 12 mėnesių mokestinis laikotarpis, nustatytas atsižvelgiant į vieneto veiklos ypatybes.

4. Remiantis Įstatymo 47 str. 2 dalimi, avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais: pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą. Kiekvienų mokestinių metų pradžioje vienetas pasirenka avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą (vieną iš nurodytųjų), kurį taiko tų (einamųjų) mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumoms apskaičiuoti.

5. Kai avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, deklaracija pateikiama:

5.1. einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčių (pirmųjų devynių mėnesių) – iki einamųjų mokestinių metų pirmojo mėnesio paskutinės dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki sausio 31 dienos);

5.2. einamųjų mokestinių metų IV ketvirčio (dešimto–dvylikto mėnesių) – iki einamųjų mokestinių metų dešimto mėnesio paskutinės dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki spalio 31 dienos).

6. Kai avansinis pelno mokestis skaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, deklaracija pateikiama iki einamųjų mokestinių metų pirmo mėnesio paskutinės dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki sausio 31 dienos).

7. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų rezultatus, teikdamas I–III ketvirčių deklaraciją, pildo šios deklaracijos A ir B dalis. Teikdamas IV ketvirčio deklaraciją, vienetas pildo šios deklaracijos A ir C dalis. Jeigu vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų rezultatus, iki einamųjų mokestinių metų pirmojo mėnesio paskutinės dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais, – iki sausio 31 dienos) apskaičiuoja praėjusių mokestinių metų pelno mokesčio sumą, tai jis gali pateikti vieną visų metų deklaraciją, kurioje užpildo A, B ir C dalis.

8. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, pildo šios deklaracijos A ir D dalis.

9. Vienetas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą (toliau – AVMI) turi pateikti (asmeniškai arba atsiųsti paštu) po du užpildytos deklaracijos egzempliorius. Vienas deklaracijos egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir deklaraciją priėmusio atsakingo AVMI darbuotojo parašu grąžinamas vienetui.

10. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mokestinių metų ketvirčio dieną, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį – ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos.

11. Deklaracija AVMI teritoriniam skyriui pateikiama neatsižvelgiant į tai, ar tą ataskaitinį laikotarpį vienetui reikia mokėti avansinį pelno mokestį, ar ne (išskyrus šių Taisyklių 12 ir 13 punktuose nurodytus atvejus).

12. Remiantis Įstatymo nuostatomis, deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka:

12.1. einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai;

12.2. vienetai, kurių praėjusių mokestinių metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 100 tūkst. litų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).

13. Naujai įregistruoti vienetai, pasirinkę avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, antrųjų mokestinių metų (einančių po mokestinių metų, kuriais vienetas buvo įregistruotas) I–III ketvirčių deklaracijos neteikia ir šių ketvirčių avansinio pelno mokesčio nemoka (t. y. šie vienetai antraisiais mokestiniais metais avansinį pelno mokestį pradeda mokėti nuo einamųjų metų IV ketvirčio ir teikia tik IV ketvirčio deklaracijas).

14. Vienetai turi naudoti AVMI gautus, spaustuviniu būdu pagamintus deklaracijų blankus arba kokybiškas (nepadidintas ir nesumažintas) tokių blankų kopijas. Vienetai taip pat gali teikti užpildytas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje (www.vmi.lt) paskelbtas deklaracijų formas.

15. Pildydamas deklaraciją vienetas turi laikytis tokių taisyklių:

15.1. pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;

15.2. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisti nurodytų laukų linijų.

Kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu kad atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti tarpeliai) gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus atvejį, kai 1 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kurį įrašant tuščios vietos paliekamos laukelio dešinėje pusėje);

15.3. tekstą pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

15.4. įrašomas sumas apvalinti: 49 centus ir mažiau – atmesti, 50 centų ir daugiau – laikyti litu;

15.5. prie įrašomų skaičių nepridėti jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.);

15.6. laukelius, kurių vienetas nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių brūkšnelių, kryželių, nulių ar kitokių simbolių);

15.7. kompiuteriu duomenis įrašyti į apibrėžtus laukus, nepažeisti jų laukų linijų;

15.8. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti nustatytos deklaracijos formos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių kryželių ir atstumai tarp kryželių bei pildomų laukų).

16. Užpildytą deklaraciją pasirašo ją pateikusio vieneto vadovas (savininkas) ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas (jei savininkas yra vienas asmuo). Kai užpildytą deklaraciją pateikia nuolatinė buveinė, ją pasirašo užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos pagrindinės įmonės arba jos filialo Lietuvoje įgaliotasis asmuo arba kitas įgaliotasis atstovas, veikiantis pagal patvirtintą įgaliojimą. Deklaraciją pasirašantys asmenys deklaracijos atitinkamose eilutėse turi nurodyti savo vardus ir pavardes. Jei vienetas neturi vyr. finansininko (buhalterio) ir pagal sutartį jam deklaraciją rengia kitas vienetas, tai deklaraciją vietoj vyr. finansininko (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo (deklaracijos atitinkamose eilutėse turi būti nurodomas to įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei to vieneto pavadinimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 98-3676 (2004-06-24), i. k. 1042055ISAK000VA-53

 

II. DEKLARACIJOS A DALIES PILDYMO TAISYKLĖS

 

17. Deklaracijos A dalyje „Vieneto duomenys“ nurodomi deklaraciją pateikiančio vieneto rekvizitai:

17.1. 1 laukelyje įrašomas deklaraciją pateikiančio vieneto identifikacinis numeris (kodas);

17.2. 2 laukelyje – pavadinimas;

17.3. 3 laukelyje – buveinės adresas;

17.4. 4 laukelyje – telefono numeris;

17.5. 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas (jei turi);

17.6. 6 laukelyje – fakso numeris;

17.7. 7 laukelyje reikia įrašyti vieneto faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (nurodyti klasę arba poklasį, t. y. ne mažiau kaip 4 kodo reikšminius skaitmenis).

18. Po deklaracijos pavadinimu atitinkamuose laukeliuose nurodoma deklaracijos pildymo data ir deklaracijos registracijos numeris pagal vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Šią tvarką vienetas nusistato remdamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintomis Raštvedybos taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 5-211).

19. Kai deklaracija teikiama pirmą kartą, tai „X“ ženklu turi būti pažymimas 8 laukelio „Pirminė“ langelis.

Kai teikiama patikslinta deklaracija, tai „X“ ženklu turi būti pažymimas 8 laukelio „Patikslinta“ langelis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 98-3676 (2004-06-24), i. k. 1042055ISAK000VA-53

 

20. Deklaracijos tikslinamos tokiais atvejais:

20.1. kai vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno mokesčio apskaičiavimuose suranda klaidų;

20.2. kai vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, nustato, kad einamųjų metų avansinio pelno mokesčio suma sudarys mažiau kaip 80 proc. faktiškos metinio pelno mokesčio sumos;

20.3. kai einamaisiais mokestiniais metais vienetui pagal veiklos ypatybes nustatomas kitoks (ne kalendorinių metų) mokestinis laikotarpis.

21. Deklaracijos 9, 10 ir 11 laukeliuose įrašomi vieneto mokestiniai metai:

21.1. Deklaracijos 9 laukelis užpildomas, kai vieneto mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

21.2. Deklaracijos 10 ir 11 laukelius užpildo tik tie vienetai, kuriems pagal veiklos ypatybes nustatytas kitoks (ne kalendorinių metų) mokestinis laikotarpis. Tokiu atveju 10 ir 11 laukeliuose nurodomos einamųjų mokestinių metų pradžios ir pabaigos datos. Pavyzdžiui, teikiant 2003-iųjų mokestinių metų I–III ketvirčio deklaraciją, 9 laukelyje įrašoma 03 (kai mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais). Kai atsižvelgus į veiklos ypatybes vienetui yra nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis (pvz., nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d.), deklaracijos 10 laukelyje įrašoma 03 10 01, o 11 laukelyje – 04 09 30.

22. Deklaracijos 12 laukelyje „X“ ženklu pažymimas atitinkamas langelis, nurodantis vieneto pasirinktą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą ir kokių ketvirčių (-io) deklaracija yra teikiama:

22.1. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, 12 laukelio atitinkamame langelyje „X“ ženklu pažymi, kokių einamųjų mokestinių metų ketvirčių (-io) (I–III ar IV ketvirčių) deklaracija yra teikiama. Jeigu vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų rezultatus, iki einamųjų mokestinių metų pirmojo mėnesio paskutinės dienos (jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais – iki sausio 31 dienos) apskaičiuoja praėjusių mokestinių metų pelno mokesčio sumą ir teikia visų metų deklaraciją, tai jis „X“ ženklu pažymi du atitinkamus 12 laukelio langelius (t. y. pažymi, kad deklaracija teikiama ir už I–III ketvirčius, ir už IV ketvirtį).

22.2. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, „X“ ženklu pažymi atitinkamą 12 laukelio langelį.

 

III. DEKLARACIJOS B DALIES PILDYMO TAISYKLĖS

 

23. Deklaracijos B dalyje „Einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčių avansinio mokesčio skaičiavimas“ apskaičiuojamos einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumos.

23.1. Einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas, atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais. Kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

23.2. Jeigu mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, laikotarpis buvo trumpesnis negu 12 mėnesių, tai apskaičiuojant einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčių avansinį pelno mokestį faktiškai sumokėta pelno mokesčio suma laikoma už tą mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma, padalyta iš to mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus ir padauginta iš dvylikos.

23.3. Jeigu vienetas mokestiniais metais, buvusiais prieš praėjusius mokestinius metus, neskaičiavo (nedeklaravo) pelno mokesčio sumos (deklaravo mokestinį nuostolį, apmokestinamąjį pelną lygų nuliui arba apmokestinamąjį pelną apmokestino pagal nulinį (0 proc.) pelno mokesčio tarifą), tai jis einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčių deklaracijoje užpildo tik A dalį (B dalies nepildo).

24. Deklaracijos 13 laukelyje vienetas įrašo mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotą (deklaruotą) pelno mokesčio sumą.

25. Deklaracijos 13 laukelyje nurodyta pelno mokesčio suma dalijama iš 4 (iš keturių ketvirčių) ir apskaičiuota vieno mokestinių metų ketvirčio avansinio mokesčio suma įrašoma deklaracijos 14 laukelyje.

26. Deklaracijos 15, 16 ir 17 laukeliuose įrašomos einamųjų mokestinių metų I, II ir III ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos (kiekvieno ketvirčio suma bus ta pati kaip ir 14 laukelyje nurodytoji suma).

27. Deklaracijos 18 laukelyje įrašoma bendra einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčių (15, 16 ir 17 laukelių) avansinio pelno mokesčio suma.

 

IV. DEKLARACIJOS C DALIES PILDYMO TAISYKLĖS

 

28. Deklaracijos C dalyje „Einamųjų mokestinių metų IV ketvirčio avansinio mokesčio skaičiavimas“ apskaičiuojama einamųjų mokestinių metų IV ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma.

28.1. Einamųjų mokestinių metų IV ketvirčio avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių mokestinių metų faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas, atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais. Ketvirto einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

28.2. Jeigu praėjusių mokestinių metų laikotarpis buvo trumpesnis kaip 12 mėnesių, tai apskaičiuojant einamųjų mokestinių metų IV ketvirčio avansinį pelno mokestį faktiškai sumokėta pelno mokesčio suma laikoma už tą mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma, padalyta iš to mokestinio laikotarpio mėnesių skaičiaus ir padauginta iš dvylikos.

28.3. Jeigu vienetas praėjusiais mokestiniais metais neskaičiavo (nedeklaravo) pelno mokesčio sumos (deklaravo mokestinį nuostolį, apmokestinamąjį pelną lygų nuliui), tai jis, rengdamas einamųjų mokestinių metų IV ketvirčio deklaraciją, užpildo tik jos A dalį (C dalies nepildo).

29. Deklaracijos 19 laukelyje vienetas įrašo praėjusių mokestinių metų faktiškai apskaičiuotą (deklaruotą) pelno mokesčio sumą.

30. Deklaracijos 19 laukelyje nurodyta pelno mokesčio suma dalijama iš 4 (iš keturių ketvirčių) ir apskaičiuota ketvirto einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinio mokesčio suma įrašoma deklaracijos 20 laukelyje.

 

V. DEKLARACIJOS D DALIES PILDYMO TAISYKLĖS

 

31. Deklaracijos D dalyje „Einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio skaičiavimas“ pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą apskaičiuojamos tų metų visų (I–IV) ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos.

31.1. Pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą apskaičiuota avansinio pelno mokesčio suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų faktiškos metinio pelno mokesčio sumos.

32.2. Jeigu avansinio pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota numatyta pelno mokesčio suma yra mažesnė kaip 80 proc. metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, tai nuo kiekvieną mokestinių metų ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) nustatyta tvarka. Todėl, kai vienetas nustato, kad einamųjų metų avansinio pelno mokesčio suma sudarys mažiau kaip 80 procentų faktiškos metinio pelno mokesčio sumos, jis gali patikslinti deklaraciją, apskaičiuodamas kiekvieno mokestinių metų ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą lygiomis dalimis nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

33. Deklaracijos 21 laukelyje vienetai įrašo einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumą.

34. Deklaracijos 21 laukelyje nurodyta avansinio pelno mokesčio suma dalijama iš 4 (iš keturių ketvirčių) ir apskaičiuota vieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinio mokesčio suma įrašoma deklaracijos 22 laukelyje.

35. Deklaracijos 23, 24, 25 ir 26 laukeliuose įrašomos I, II, III ir IV ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos (kiekvieno ketvirčio suma bus ta pati, kaip ir 22 laukelyje nurodytoji suma).

 

VI. DEKLARACIJOS DUOMENŲ TAISYMAS

 

36. Deklaraciją pateikiantis vienetas, norėdamas patikslinti kai kuriuos jau pateiktos deklaracijos rodiklius, turi pateikti patikslintą deklaraciją. Tokiu atveju šios patikslintos deklaracijos 8 laukelis pažymimas „X“ ženklu. Kartu „X“ ženklu pažymimas 12 laukelio atitinkamas langelis:

36.1. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, deklaracijos 12 laukelio atitinkamame langelyje „X“ ženklu pažymi, kurių einamųjų mokestinių metų ketvirčių (I–III ar IV ketvirčių) avansinio pelno mokesčio sumos tikslinamos, ir pagal tikslinamus duomenis atitinkamai užpildo deklaracijos B arba C dalis. Kai tikslinamos ir I–III ketvirčių, ir IV ketvirčio pelno avansinio mokesčio sumos, „X“ ženklu pažymimi du atitinkami 12 laukelio langeliai bei pagal tikslinamus duomenis užpildomos deklaracijos B ir C dalys.

36.2. Vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tikslindamas einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumas, „X“ ženklu pažymi atitinkamą 12 laukelio langelį ir pagal tikslinamus duomenis užpildo deklaracijos D dalį.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Deklaracijos formos, užpildytos nesilaikant šių Taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytų reikalavimų, gali būti nepriimamos. Mokesčių administratorius deklaraciją pateikiančiam vienetui gali nurodyti ją pataisyti ir vėl pateikti AVMI.

38. Už deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą ar neteisingą jos užpildymą atsako vieneto vadovas.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-53, 2004-04-19, Žin., 2004, Nr. 98-3676 (2004-06-24), i. k. 1042055ISAK000VA-53

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintų avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių pakeitimo