Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 98-4344, i. k. 102301MISAK00000512

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 30 d. Nr. 512

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

1. T v i r t i n u Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarką (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

 

2. Nustatau, kad Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarka įsigalioja nuo 2002 m. spalio 1 d.

3. Aplinkos ministerijos informacinėje kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. 512

 

LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE TVARKA

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete (toliau – Leidimas) išdavimą, jų galiojimo pratęsimą, galiojimo sustabdymą bei išduotų leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinimą.

2. Šioje Tvarkoje naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 65-2634) naudojamas sąvokas.

3. Leidimu suteikiama teisė naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete ir nustatomos pagrindinės medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygos, kurių privalo laikytis leidimo gavėjas, įskaitant ir privalomas vykdyti biotechnines, medžiojamųjų gyvūnų gausumo reguliavimo bei kitas priemones, būtinas išlaikyti gyvybingas medžiojamųjų gyvūnų populiacijas bei išvengti žymios šių gyvūnų daromos žalos žemės, miškų ir žuvininkystės ūkiams, kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.

4. Leidimą išduoda, jo galiojimą pratęsia, sustabdo arba išduotą Leidimą panaikina Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau –AAD).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

5. Leidimas išduodamas tik vienam medžioklės plotų naudotojui ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Išduodamas Leidimas parengiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas saugoti AAD. Leidime nurodytas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygas patikslina Leidimą išdavęs AAD ne vėliau kaip per 20 darbo dienų kiekvienąkart, kai yra parengiamas medžioklės plotų vieneto medžioklėtvarkos projektas, patvirtinamas medžioklės plotų vieneto ribų pakeitimo projektas arba įsteigiama nauja saugoma teritorija, kurioje medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygos nustatomos kitokios nei iki tol buvę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-241, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 34-1667 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK00D1-241

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

II. Leidimo išdavimas

 

6. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių piliečiams, asmenims be pilietybės ir Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims, jeigu jų įstatuose numatyta veikla, susijusi su medžiokle. Užsienio juridiniams asmenims leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete gali būti išduodami, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato šį reikalavimą. Leidimo gavėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. per paskutinius 5 metus jam nebuvo panaikintas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete;

6.2. turi Lietuvos Respublikoje išduotą medžiotojo bilietą, ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukiamą medžiotojo stažą ir medžiotojo selekcininko kvalifikaciją (tik fiziniams asmenims) ir nėra pažeidęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 14 straipsnio 6 dalies reikalavimų;

6.3. nėra pažeidęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

7. Viename medžioklės plotų vienete medžiojamųjų gyvūnų išteklius leidžiama naudoti tik vienam medžioklės plotų naudotojui.

8. AAD Leidimui išduoti organizuoja konkursą pagal aplinkos ministro patvirtintą Konkurso leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete organizavimo tvarką ir laimėjusiam šį konkursą fiziniam ar juridiniam asmeniui išduoda Leidimą. Leidimas be minėto konkurso išduodamas:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

8.1. pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas – Aplinkos ministerijos pasiūlytoms biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigoms, vykdančioms laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus, studentų, medžiotojų arba siekiančių jais tapti asmenų mokymą, ir miškų urėdijoms profesionaliai medžioklei plėtoti, medžioklės turizmui organizuoti bei specialioms medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonėms įgyvendinti;

8.2. pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas – Žemės ūkio ministerijos pasiūlytiems žuvininkystės tvenkinių naudotojams;

8.3. pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 22 straipsnio nuostatas – medžioklės plotų naudotojui, kurio iki Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo įsigaliojimo (2002 m. spalio 1 d.) naudotus medžioklės plotus pripažino medžioklės plotų vienetu atitinkamos savivaldybės komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ir Leidimas jam išduodamas, laikantis medžioklės plotų naudojimo tęstinumo;

8.4. pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas – medžiotojui ar grupės medžiotojų įsteigtam juridiniam asmeniui Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytu naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo atveju.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-1139, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22042

 

9. Konkurso Leidimui išduoti laimėtojui arba šios Tvarkos 8 punkte nurodytiems asmenims nustatytos formos Leidimą (priedas) AAD išduoda per 30 dienų nuo konkurso Leidimui išduoti rezultatų paskelbimo arba nuo atitinkamų Aplinkos ar Žemės ūkio ministerijos siūlymų ar medžioklės plotų naudotojo prašymo gavimo. Sprendimas išduoti Leidimą įforminamas AAD direktoriaus įsakymu, informuojant apie tai atitinkamos savivaldybės administraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

Nr. D1-1139, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22042

 

10. Prieš išduodant Leidimą, šio Leidimo III ir IV skyriuose nurodytinos sąlygos ir apribojimai dėl žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo medžiojant, taikant biotechnines priemones, statant ir eksploatuojant medžioklės įrenginius derinamos su valstybės įmone Valstybinių miškų urėdija ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu padalinu. Jeigu medžioklės plotų vienetas ar jo dalis yra valstybiniame parke ar valstybinio rezervato apsaugos zonoje, išduodamo Leidimo 14 punkte nurodytinos sąlygos derinamos su valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys ir valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija turi teisę reikalauti, kad į Leidimą būtų įrašytos jų siūlomos konkrečios sąlygos dėl biotechninių priemonių taikymo ir aptvarų medžiojamiesiems gyvūnams laikyti įrengimo, o valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija - papildomai ir dėl maksimalaus leistino kanopinių žvėrių tankumo, jeigu nėra patvirtinto tai nustatančio medžioklėtvarkos projekto. Valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija turi teisę reikalauti, kad pateiktame derinti Leidime būtų nurodyti jų siūlomi medžioklės valstybiniame parke ar valstybinio rezervato apsaugos zonoje apribojimai, atitinkantys šių saugomų teritorijų steigimo tikslus bei tvarkymo dokumentų reikalavimus. Pastabas pateiktam derinti Leidimo projektui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys, valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija ir valstybinio parko ar valstybinio rezervato direkcija pateikia raštu per 10 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 21-907 (2003-02-27), i. k. 103301MISAK00000073

Nr. D1-979, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 157-7451 (2011-12-23), i. k. 111301MISAK00D1-979

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

11. Tuo atveju, kai į derinimui pateiktą Leidimą valstybinių miškų valdytojas neįrašo konkrečių sąlygų dėl biotechninių priemonių taikymo ir aptvarų medžiojamiesiems gyvūnams laikyti įrengimo, laikoma, kad medžioklės plotų naudotojas privalo susitarti su valstybinių miškų valdytoju dėl kiekvienos iš šių priemonių taikymo. Medžioklės plotų naudotojas visais atvejais privalo susitarti su privačios žemės, miško ar vandens telkinių savininkais ir valdytojais dėl jų žemėje taikomų biotechninių priemonių ir statomų bei eksploatuojamų stacionarių medžioklės įrenginių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 73, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 21-907 (2003-02-27), i. k. 103301MISAK00000073

 

12. Išduodamo Leidimo neatsiejamos dalys yra medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, žodinis medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas ir priedas apie medžioklės plotų dydį bei pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.

 

III. Leidimo galiojimo pratęsimas

 

13. Medžioklės plotų naudotojas, kuriam išduoto Leidimo galiojimo laikas baigėsi, norėdamas pratęsti jo galiojimą, privalo per 2 mėnesius po Leidimo galiojimo pabaigos pateikti AAD rašytinį prašymą pratęsti Leidimo galiojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

14. Medžioklės plotų naudotojui, laiku pateikusiam prašymą pratęsti Leidimą bei tinkamai vykdžiusiam Leidime nustatytas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygas, Leidimas pratęsiamas 10 metų. AAD Leidimą pratęsti arba motyvuotą atsakymą dėl atsisakymo jį pratęsti turi pateikti per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

IV. Leidimo galiojimo sustabdymas

 

15. Leidimo galiojimas gali būti 3 mėnesiams sustabdomas, jeigu medžioklės plotų naudotojas, kuriam buvo išduotas Leidimas, ilgiau kaip per vieną mėnesį nuo žalos, padarytos medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkio pasėliams ar miškui, dydžio apskaičiavimo dienos arba per kitą įsigaliojusiu teismo sprendimu nustatytą terminą neatlygina šios žalos, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka.

16. Teikimą sustabdyti išduoto Leidimo galiojimą AAD teikia atitinkamos seniūnijos seniūnas kurios teritorijoje yra žemės, miško ar vandens telkinio sklypas, kuriame žalą padarė medžiojamieji gyvūnai, ir jos neatlygino medžioklės plotų naudotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

17. Gavęs seniūnijos seniūno teikimą sustabdyti Leidimo galiojimą, AAD per 10 darbo dienų arba, prireikus atlikęs tyrimą, per 30 dienų priima sprendimą dėl Leidimo galiojimo sustabdymo. Priimtas sprendimas sustabdyti Leidimo galiojimą įforminamas AAD direktoriaus įsakymu, informuojant apie tai medžioklės plotų naudotoją ir seniūnijos seniūną.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

V. LEIDIMO GALIOJIMO PABAIGA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

 

18. Leidimo galiojimas pasibaigia dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 11 straipsnyje nurodytų priežasčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

 

19. Paaiškėjus šios Tvarkos 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, AAD prireikus atlieka tyrimą ir sprendimą dėl Leidimo panaikinimo priima per 30 dienų. Sprendimas įforminamas AAD direktoriaus įsakymu, informuojant apie tai atitinkamos savivaldybės administraciją ir medžioklės plotų naudotoją, kuriam išduotas Leidimas buvo panaikintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

20. Neteko galios nuo 2018-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 

21. AAD priimti sprendimai dėl Leidimo išdavimo, galiojimo pratęsimo, sustabdymo ar išduoto Leidimo panaikinimo gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

 

Leidimų naudoti medžiojamuosius gyvūnus medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos

priedas

 

(Leidimo forma)

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE

_______________________

(leidimo išdavimo data)

 

Šiuo leidimu medžioklės plotų naudotojui _____________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas arba medžiotojo

______________________________________________________________________ leidžiama

vardas, pavardė, asmens kodas, medžiotojo bilieto Nr.)

__________________________________________________________________ medžioklės

(medžioklės plotų vieneto pavadinimas)

plotų vienete, esančiame ______________ savivaldybėje, naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

 

I skyrius

MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOTOJO TEISĖS

 

1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka ir šiame leidime nurodytomis sąlygomis medžioti ir kitomis Laukinės gyvūnijos įstatyme nustatytomis laukinės gyvūnijos naudojimo rūšimis naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

2. Saugoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, gausinti juos, gerinti medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygas.

3. Susitarus su žemės sklypų savininkais ir valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti stacionarius medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus medžiojamiesiems gyvūnams laikyti.

4. Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų nustatyta tvarka gauti finansinę pagalbą medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygoms gerinti, retų ir nykstančių medžiojamųjų gyvūnų rūšių populiacijoms atkurti, laukinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių (epizootijų) likvidavimo priemonėms ir kitiems šiuose teisės aktuose numatytiems tikslams.

5. Pratęsti leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

 

II skyrius

MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOTOJO PAREIGOS

 

6. Racionaliai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, globoti medžiojamuosius gyvūnus ir saugoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius nuo neteisėto naudojimo.

7. Naudojant medžiojamųjų gyvūnų išteklius, laikytis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiojimą ir medžioklę, reikalavimų, taip pat šiame leidime nustatytų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų.

8. Gauti žemės sklypo savininko sutikimą statyti bei eksploatuoti stacionarius medžioklės įrenginius žemėje.

9. Gauti žemės valdytojo leidimą arba sudaryti su juo atitinkamą sutartį dėl biotechninių priemonių taikymo.

10. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka vykdyti medžiojamųjų gyvūnų išteklių tyrimo darbus.

11. Teikti medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitas pagal Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos reikalavimus.

12. Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka mokėti mokesčius už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

13. Užtikrinti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatytą privačios žemės, miško ar vandens telkinio sklypų, įtrauktų į medžioklės plotų vienetą, savininkų teisę susitarus kartu su medžioklės plotų naudotoju medžioti medžioklės plotų vienete.

 

III skyrius

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APSAUGOS IR GAUSINIMO SĄLYGOS

 

14. Medžioklės plotų vienete yra šios saugomos teritorijos, kuriose medžioklės plotų naudotojas privalo laikytis šių veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, susijusių su medžiokle (išvardijamos saugomos teritorijos ir teisės aktų reikalavimai, susiję su medžiokle).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

15. Medžioklės plotų naudotojas privalo vykdyti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos skiriamus nurodymus sureguliuoti plėšriųjų žvėrių, varninių paukščių, bebrų, šernų ar kitų medžiojamųjų gyvūnų gausumą iki tam tikro nurodyto lygio, jeigu tai yra būtina atliekant saugomų teritorijų priežiūrą.

16. Medžioklėtvarkos projektu nustatytos medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygos (išvardijamos konkrečios sąlygos arba pateikiama nuoroda į patvirtintą medžioklėtvarkos projektą).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

IV skyrius

SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI DĖL ŽEMĖS, MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJANT, TAIKANT BIOTECHNINES PRIEMONES, STATANT IR EKSPLOATUOJANT MEDŽIOKLĖS ĮRENGINIUS

 

17. Medžiojant, taikant biotechnines priemones, statant ir eksploatuojant stacionarius medžioklės įrenginius, medžioklės plotų naudotojas privalo netrukdyti žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams naudoti žemę, mišką ar vandens telkinį pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį bei nedaryti žalos kitiems jų interesams.

18. Kitos sąlygos dėl biotechninių priemonių taikymo ir stacionarių medžioklės įrenginių statymo ir eksploatavimo valstybiniuose miškuose.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

V skyrius

LEIDIMO NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE GALIOJIMO LAIKAS, GALIOJIMO PRATĘSIMO IR PANAIKINIMO SĄLYGOS

 

19. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galioja 10 metų. Šio leidimo III skyriuje nurodytos medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygos yra patikslinamos kiekvienąkart, kai yra parengiamas medžioklės plotų vieneto medžioklėtvarkos projektas, patvirtinamas medžioklės plotų vieneto ribų pakeitimo projektas arba įsteigiama nauja saugoma teritorija, kurioje medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo, apsaugos ir gausinimo sąlygos nustatomos kitokios nei iki tol buvę.

20. Pasibaigus leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimo laikui, medžioklės plotų naudotojas, norėdamas jo galiojimą pratęsti, privalo ne vėliau kaip per 2 mėnesius su atitinkamu prašymu kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.

21. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinamas, paaiškėjus priežastims, nurodytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje.

PRIDEDAMA:

1. Medžioklės plotų vieneto planas.

2. Medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas.

3. Lentelė apie medžioklės plotų dydį bei pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.

 

___________________________

(leidimas galioja nuo)

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktorius ______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 73, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 21-907 (2003-02-27), i. k. 103301MISAK00000073

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-979, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 157-7451 (2011-12-23), i. k. 111301MISAK00D1-979

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-241, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 34-1667 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK00D1-241

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-176, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1229 (2013-03-08), i. k. 113301MISAK00D1-176

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo"

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-548, 2018-06-21, paskelbta TAR 2018-06-22, i. k. 2018-10304

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1139, 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22042

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo