Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 97-4309, i. k. 102301MTVAR00000513

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

dėl medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo

 

2002 m. rugsėjo 30 d. Nr. 513

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 7 straipsnio 2 ir 3 dalių įgyvendinimą,

1. Tvirtinu Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarka įsigalioja nuo 2002 m. spalio 1 d.

3. Aplinkos ministerijos informacinėje kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. 513

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. balandžio 9 d.

įsakymo Nr. D1-155 redakcija)

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ GAUSOS REGULIAVIMO TERITORIJOSE, KURIOSE MEDŽIOTI DRAUDŽIAMA, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimą teritorijose, kurios nėra įtrauktos į Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) nustatyta tvarka sudaromus medžioklės plotų vienetus ir kuriose medžiojamųjų gyvūnų gausa negali būti reguliuojama planuojant ir organizuojant medžioklę:

1.1. urbanizuotose teritorijose (teritorijos, užstatytos statiniais, įrenginiais bei jų priklausiniais su naudojamais žemės sklypais, inžinerinėmis komunikacijomis ir bendrojo naudojimo želdynais, taip pat valstybinių kelių ir geležinkelių kompleksų teritorijos), kapinėse, valstybiniuose rezervatuose, rezervatuose, esančiuose valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, rezervatinėse apyrubėse ir kitose teritorijose, kuriose medžioti draudžia įstatymai ir kiti teisės aktai;

1.2. žemės sklypuose, esančiuose medžioklės plotuose, jeigu jų savininkai uždraudė medžioti juose Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka;

1.3. teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į vietos sąlygas, negali būti medžiojama ir kurias nustato Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, sudaranti medžioklės plotų vienetus ar keičianti jų ribas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97-4308), vartojamas sąvokas.

3. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. populiacijos gausos reguliavimas – specialiomis priemonėmis sukuriami veiksniai, stabilizuojantys (t. y. palaikantys pastovaus dydžio populiaciją) ar mažinantys populiacijos dydį bei darantys įtaką jos pasiskirstymą;

3.2. išvada dėl populiacijos gausos reguliavimo tikslingumo (toliau – Išvada) – dokumentas, kuriuo remiantis tam tikroje teritorijoje reguliuojama tam tikros rūšies gyvūnų populiacijos gausa.

4. Šio Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi tik reguliuojant medžiojamųjų gyvūnų, kuriems Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, populiacijų gausą teritorijose, kuriose medžioti draudžiama. Medžiojamųjų gyvūnų, kuriems minėtose taisyklėse nėra nustatyto leistino jų medžiojimo termino, populiacijų gausa reguliuojama vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 (Žin., 2010, Nr. 87-4617), ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 (Žin., 2011, Nr. 84-4111).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-376, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2799 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-376

 

5. Šio Tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi sodybų ir negyvenamųjų pastatų savininkams, valdytojams ir naudotojams, gaudantiems plėšriuosius medžiojamuosius žvėris sodybose, negyvenamuosiuose pastatuose ar jų priklausiniuose Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka.

6. Reguliuoti populiacijos gausą turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, vadovaudamiesi šio Tvarkos aprašo nustatytais reikalavimais.

7. Populiacijų gausos reguliavimas finansuojamas jį organizuojančių ir vykdančių asmenų lėšomis.

8. Tvarkos aprašo 1.2 punkte nurodytuose žemės sklypuose populiacijų gausos reguliavimas atliekamas tik tuo atveju, jei iškyla medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamų ligų pavojus. Populiacijų gausos reguliavimą minėtuose sklypuose organizuoja, įgyvendina ir su tuo susijusias išlaidas apmoka žemės sklypo savininkas.

9. Populiacijos gausos reguliavimą gamtiniuose rezervatuose atlieka konkrečios saugomos teritorijos administracijos vadovo įsakymu paskirti saugomų teritorijų administracijų darbuotojai. Medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamų ligų pavojaus atveju skubių priemonių įgyvendinimui gali būti pasitelkiami ir besiribojančių medžioklės plotų naudotojai, kurių dalyvavimą populiacijos gausos reguliavimo priemonių įgyvendinime koordinuoja ir prižiūri saugomos teritorijos direktoriaus paskirtas darbuotojas. Besiribojančių medžioklės plotų naudotojai skubioms priemonėms įgyvendinti gali būti pasitelkiami tik iš tos pačios gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio teritorijos, apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-119, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01355

 

II. POPULIACIJOS GAUSOS REGULIAVIMO TIKSLAI, BŪDAI IR PRIEMONĖS

 

10. Siekiant reguliuoti populiacijos gausą, pirmiausia įvertinama galimybė populiacijos gausą reguliuoti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytais leistinais medžiojimo terminais, būdais, įrankiais ir priemonėmis. Jei tokios galimybės nėra, įvertinama galimybė gyvūnų populiacijos gausą reguliuoti kitais terminais, būdais, įrankiais ar priemonėmis, nenustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse. Būtina užtikrinti, kad šių priemonių naudojimas netrukdys palaikyti atitinkamos rūšies populiacijos palankią apsaugos būklę jos natūralaus paplitimo areale.

11. Jei nėra jokio kito priimtino sprendimo ir reikia reguliuoti medžiojamųjų paukščių populiacijų gausą terminais, būdais, įrankiais ar priemonėmis, nenustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, populiacijos gausa gali būti reguliuojama dėl šių priežasčių:

11.1. žmonių sveikatos ir saugos labui;

11.2. oro saugos labui;

11.3. siekiant apsaugoti nuo didelės žalos pasėlius, naminius gyvulius, miškus, žuvininkystę ir vandenį;

11.4. siekiant apsaugoti florą ir fauną.

12. Jei reikia reguliuoti leidžiamų medžioti Europos Bendrijos svarbos gyvūnų populiacijų gausą terminais, būdais, įrankiais ar priemonėmis, nenustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, ir nėra jokio kito priimtino sprendimo, o populiacijos gausos reguliavimas nesutrukdys palaikyti atitinkamos rūšies populiacijos palankią apsaugos būklę jos natūralaus paplitimo areale, populiacijos gausa gali būti reguliuojama dėl šių priežasčių:

12.1. siekiant apsaugoti laukinę fauną ir florą bei išsaugoti natūralias buveines;

12.2. siekiant išvengti didelės žalos, ypač pasėliams, naminiams gyvuliams, miškams, žūklės plotams, vandenims ir kitoms nuosavybės formoms;

12.3. visuomenės sveikatos ir saugos labui arba dėl kitų įpareigojančių svarbesnio visuomenės intereso priežasčių, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio, ir svarbiausių naudingų pasekmių aplinkai.

 

III. IŠVADŲ IŠDAVIMAS IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

13. Išvadą dėl populiacijos gausos reguliavimo tikslingumo išduoda Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas), įvertinęs 10-12 punktuose nurodytus reikalavimus, išskyrus gausos reguliavimo gamtiniuose rezervatuose atvejais. Sprendimą dėl populiacijos gausos reguliavimo gamtiniuose rezervatuose priima konkrečios saugomos teritorijos direkcijos vadovas, įvertinęs 10-12 punktuose nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-119, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01355

Nr. D1-566, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10583

 

14. Išvadai gauti fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys reguliuoti populiacijos gausą, Departamentui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta vardas ir pavardė, adresas (juridinio asmens - pavadinimas, buveinė), gyvūno, kurio populiacijos gausą siekiama reguliuoti, rūšies pavadinimas, kokioje teritorijoje bus vykdomas populiacijos gausos reguliavimas, tikslas, populiacijos gausos reguliavimo priemonės, laikotarpis.

Jeigu iškyla medžiojamųjų gyvūnų platinamų užkrečiamųjų ligų pavojus ir pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimą šių gyvūnų gausa turi būti reguliuojama, rekomendaciją dėl privalomų nurodymų vykdyti šių gyvūnų gausos reguliavimą sklype, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti (toliau – Sklypas), pateikia Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Į komisijos posėdžius kviečiami ir atitinkamo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio atstovai.

Ši komisija turi įvertinti:

1) ar Sklypas yra teritorijoje, kuri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu pripažinta tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų platinamos ligos apimta teritorija;

2) atsižvelgdama į atliktos tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų populiacijos apskaitos konkrečiame medžioklės plotų vienete, į kurio teritoriją patenka Sklypas, duomenis, ar Sklype reikia reguliuoti tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų gausą; jei Sklype reikia reguliuoti tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų gausą, įvertina, kiek šios rūšies medžiojamųjų gyvūnų galėtų būti sumedžiota Sklype.

Priimdamas sprendimą dėl Išvados išdavimo, Departamentas turi atsižvelgti į minėtos komisijos pateiktą rekomendaciją ir būtinybę Sklype reguliuojant tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų gausą užtikrinti Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“, ir saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų, nustatytų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, laikymąsi.

Apie išduotą Išvadą Departamentas informuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį, kurio administruojamoje teritorijoje yra Sklypas, ir medžioklės plotų naudotoją, kurio naudojamuose medžioklės plotuose yra Sklypas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-14, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00415

Nr. D1-199, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05409

Nr. D1-566, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10583

 

15. Išvada išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo Išvadai išduoti gavimo dienos.

16. Išvada galioja ne ilgiau kaip 1 metus nuo jos pateikimo datos.

17. Išvadoje nurodoma:

17.1. asmens, kuris gali vykdyti populiacijos gausos reguliavimo darbus, vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas (juridinio asmens – buveinė);

17.2. gyvūno, kurio populiacijos gausa bus reguliuojama, rūšies pavadinimas;

17.3. vieta, kurioje bus reguliuojama populiacijos gausa;

17.4. būdai ir priemonės, kuriomis leidžiama reguliuoti populiacijos gausą;

17.5. kitos populiacijos gausos reguliavimo sąlygos;

17.6. Išvados pateikimo data;

17.7. Išvados galiojimo laikas.

18. Neigiama Išvada išduodama, jeigu:

18.1. vietovėje, kurioje siekiama reguliuoti populiacijos gausą, norimos reguliuoti populiacijos gausa jau yra sureguliuota arba reguliuoti populiacijų gausą netikslinga;

18.2. prašyme išduoti Išvadą nurodomi ne visi duomenys, kurie numatyti Tvarkos aprašo 14 punkte.

 

181. Populiacijos gausos reguliavimą gamtiniuose rezervatuose inicijuoja konkrečios saugomos teritorijos direkcija. Sprendimą dėl populiacijos gausos reguliavimo gamtiniame rezervate saugomos teritorijos administracijos vadovas įformina įsakymu, jame nustatydamas šio Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytas sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-119, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01355

 

18². Departamentas kartu su Išvada dėl populiacijos gausos reguliavimo tikslingumo pareiškėjui taip pat išduoda reikalingą medžioklės lapų kiekį, atsižvelgdamas į išvados galiojimo terminą. Medžioklės lapai, kai dėl užkrečiamų ligų plitimo pavojaus reguliuojama tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų gausa Sklype, išduodami tik tada, kai tam tikros rūšies medžiojamųjų gyvūnų populiacijos gausos reguliavimo darbus organizuojantis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka įsirengia ir turi pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę bei pateikia tai liudijančią atitinkamo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio išduotą pažymą arba raštišką susitarimą su medžioklės plotų naudotojais dėl galimybės naudotis jų įrengta pirminio žvėrių apdorojimo aikštele pagal paskirtį. Padarius pateikto dokumento kopiją, jo originalas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. Medžioklės lapai saugomos teritorijos direkcijai, organizuojančiai populiacijos gausos reguliavimą gamtiniame rezervate, išduodami tą pačią darbo dieną, kai Departamentui pateikiamas saugomos teritorijos direkcijos vadovo įsakymas, kuriuo įformintas sprendimas dėl populiacijos gausos reguliavimo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-119, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01355

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-199, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05409

Nr. D1-566, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10583

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Įvykdžius nustatytąsias populiacijos gausos reguliavimo priemones arba pasibaigus nustatytajam populiacijos gausos reguliavimo terminui, per 1 mėnesį Išvadą išdavusiai institucijai pateikiama informacija apie vykdytas populiacijos gausos reguliavimo priemones ir rezultatus. Tokią ataskaitą Departamentui pateikia ir saugomos teritorijos direkcija, organizavusi populiacijos gausos reguliavimą gamtiniame rezervate. Nevykdžius nustatytųjų populiacijos gausos reguliavimo priemonių per nustatytąjį populiacijos gausos reguliavimo terminą, per 1 mėnesį po šio termino pabaigos Išvadą išdavusiai institucijai pateikiama informacija apie priežastis, kodėl populiacijos gausos reguliavimo priemonės nebuvo vykdomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-119, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01355

Nr. D1-566, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10583

 

20. Departamentas Aplinkos ministerijai iki kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia nustatytos formos ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą populiacijų gausos reguliavimą (priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-566, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10583

 

201. Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų apdorojimui taikomi Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 24.13 papunkčio reikalavimai. Populiacijos gausos reguliavimo gamtiniuose rezervatuose atveju gali būti naudojamasi besiribojančių medžioklės plotų naudotojų pirminio žvėrių apdorojimo aikštelėmis. Įgyvendinant populiacijos gausos reguliavimo priemones pagauti arba nušauti medžiojamieji gyvūnai ar jų dalys atiduodami šias priemones įgyvendinusiems asmenims.

Papildyta punktu:

Nr. D1-119, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01355

 

21. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Medžiojamųjų gyvūnų gausos

reguliavimo teritorijose, kuriose

medžioti draudžiama, tvarkos aprašo

priedas

 

(populiacijų gausos reguliavimo ataskaitos pavyzdinė forma)

 

200     M. VYKDYTO POPULIACIJŲ GAUSOS REGULIAVIMO ATASKAITOS PAVYZDINĖ FORMA

 

Eil.

Nr.

Teritorija, kurioje buvo vykdomas gausos reguliavimas

Populiacijos gausos reguliavimo terminai

Asmens, kuris organizavo populiacijos gausos reguliavimą, vardas, pavardė (pavadinimas), adresas (buveinė)

Gyvūno, kurio populiacijos gausa buvo reguliuota, rūšies pavadinimas

Rezultatas

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą pateikė

 

____________________               ______________________________

(pareigos)                                        (vardas, pavardė, parašas)

 

____________________

(data)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-566, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10583

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-155, 2009-04-09, Žin., 2009, Nr. 42-1626 (2009-04-16), i. k. 109301MISAK00D1-155

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-376, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2799 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-376

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-119, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01355

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-14, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00415

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-199, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05409

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-566, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10583

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo