Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 97-4304; Žin. 2002, Nr.105-0, i. k. 102301MISAK0487/361

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 487/361

Vilnius

 

Siekdami užtikrinti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 5 straipsnio 2 dalies 6 punkto įgyvendinimą:

1. Tvirtiname Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatus (pridedama).

2. Nustatome, kad Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatai įsigalioja nuo 2002 m. spalio 1 d.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 487/361

 

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti (toliau – Komisija) sudaroma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo šios savivaldybės teritorijoje projektams rengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, kitais įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. Komisijos sudarymas

 

3. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 6 asmenų, vienodu Komisijos narių skaičiumi atstovaujančių šioms savivaldybės teritorijoje veikiančioms Įstaigoms ir organizacijoms: savivaldybės administracijai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), atitinkamam Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui, valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai, medžiotojų asociacijoms, vienijančioms medžiotojų klubus ir būrelius, ir žemės, miško sklypų savininkų savivaldos organizacijoms (toliau − Įstaigos). Komisijos sudėtį savivaldybės administracijos direktorius formuoja apklausos būdu, išsiųsdamas raštiškus paklausimus į visas aukščiau išvardytas savivaldybės teritorijoje veikiančias Įstaigas ir prašydamas skirti po vienodą atstovų į sudaromą Komisiją skaičių. Komisijos nariais siūlomi asmenys, atsižvelgiant į jų turimas žinias medžioklės teisinio reglamentavimo srityje bei gebėjimą nešališkai spręsti Komisijai pavestus klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

Nr. D1-597/3D-424, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10621

Nr. D1-1040/3D-869, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19792

 

4. Komisija sudaroma ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Komisija pradeda veikti nuo įsakymo sudaryti Komisiją pasirašymo dienos. Atskiri Komisijos nariai kitais asmenimis gali būti pakeičiami anksčiau, jeigu jie pasitraukia iš tarnybos įstaigose (arba nutraukia narystę asociacijose ar organizacijose), iš kurių atstovų sudaroma Komisija, patys pateikia atitinkamą prašymą arba dėl kitų svarbių priežasčių turi būti pakeisti. Komisijos narių pakeitimas turi būti suderintas su įstaigomis, kurioms jie atstovauja. Sudarant Komisiją bei pakeičiant atskirus jos narius, Komisijos narių, atstovaujančių skirtingoms šių Nuostatų 3 punkte nurodytoms įstaigoms, skaičius turi išlikti pastovus

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

Nr. D1-1040/3D-869, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19792

 

III. Komisijos funkcijos

 

5. Komisijos užduotis – parengti medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą, pateikti jį patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui, o patvirtintą dokumentą pateikti savivaldybės administracijai, AAD ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo iniciatoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

Nr. D1-597/3D-424, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10621

 

6. Parengtą ir patvirtintą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą sudaro šie dokumentai:

6.1. medžioklės plotų vieneto planas masteliu 1:10 000 (didesnio kaip 7 000 ha ploto medžioklės plotų vieneto atveju – 1:50 000) su pažymėtomis medžioklės plotų vieneto ribomis bei teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta;

6.2. žodinis medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas;

6.3. priedas apie medžioklės plotų dydį bei jų pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.

7. Komisija, įgyvendindama jai priskirtą užduotį, vykdo šias funkcijas, susijusias su medžioklės plotų vienetų sudarymu bei jų ribų pakeitimu savivaldybės teritorijoje:

7.1. priima ir nagrinėja pasiūlymus medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti;

7.2. priima pateikiamą bei savo iniciatyva renka teisinę, grafinę, ekologinę ir kitą informaciją apie medžioklės plotus, kuriuose siūloma sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas, bei analizuoja šią informaciją;

7.3. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintais medžioklės plotų vientisumo kriterijais ir reikalavimais medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti, priima sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto ribų nustatymo, pažymėdama jas preliminariame medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projekte (medžioklės plotų vieneto plane);

7.4. suteikia medžioklės plotų vienetui pavadinimą, atsižvelgdama į pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą teikėjo siūlymą arba medžioklės plotų vieneto teritorijoje naudojamus vietovardžius;

7.5. nustato teritorijas, kuriose, Komisijos nuomone, negali būti medžiojama, atsižvelgiant į vietos sąlygas (medžioklės saugos požiūriu nepatogios formos medžioklės plotų intarpai urbanizuotose teritorijose bei kiti atvejai), pažymėdama tokias teritorijas preliminariame medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projekte (medžioklės plotų vieneto plane). Komisija taip pat pažymi kitas teritorijas, kuriose medžioti uždrausta įstatymais ar kitais teisės aktais arba kuriose medžioti uždraudė žemės sklypų savininkai;

7.6. apskaičiuoja medžioklės plotų vieneto teritorijos, kurioje medžioklė nėra uždrausta, dydį bei jos pasiskirstymą pagal kategorijas, užpildydama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintos Medžioklėtvarkos projekto rengimo tvarkos priedą „Medžioklės plotų dydis ir tinkamumas medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis“;

7.7. ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas gavimo parengia preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą, šio projekto dokumentus iškabina viešai prieinamose savivaldybės administracijos patalpose ir apie šio projekto parengimą paskelbia šalies ir vietinėje spaudoje. Spaudoje skelbiama informacija turi apimti taip pat informaciją apie Komisijos funkcijas, vykdomas pagal šios Tvarkos 7.8 ir 7.9 punktus. Visiems privačios žemės sklypų, kurie patenka į sudaromą medžioklės plotų vienetą, bet nepatenka į Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas, savininkams Komisija registruotais laiškais išsiunčia informacinius pranešimus apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą (1 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

 

7.8. tris mėnesius po paskelbimo spaudoje apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą priima suinteresuotų asmenų pastabas dėl parengto preliminaraus projekto, teikia suinteresuotiems asmenims rengiamų dokumentų paaiškinimus ir priima privačios žemės sklypų savininkų, kurių žemę numatoma priskirti arba ji priskirta medžioklės plotų vienetui, rašytinius sprendimus dėl draudimo medžioti, buvusio draudimo medžioti panaikinimo arba papildomų medžiojimo sąlygų nustatymo jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (2 priedas). Projekto rengimo metu ar vėliau gautus žemės sklypų savininkų rašytinius sprendimus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio sprendimo gavimo perduoda AAD ir medžioklės plotų naudotojui, jeigu Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete konkrečiam naudotojui jau yra išduotas. Prieš perduodama žemės sklypo savininko sprendimą, kreipiasi į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, prašydama pateikti informaciją apie nuosavybės teises į žemės sklypą ir įsitikina, kad šį sprendimą pateikė žemės sklypo savininkas ar reikiamus įgaliojimus turintis asmuo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

Nr. D1-597/3D-424, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10621

 

7.9. per tris mėnesius po paskelbimo spaudoje apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą numato ne mažiau kaip vieną dieną, kada suinteresuoti asmenys galės asmeniškai susitikti su Komisija aptarti parengtą projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

 

7.10. pasibaigus nustatytam 3 mėnesių laikotarpiui, ne vėliau kaip per 1 mėnesį išnagrinėja gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus, prireikus parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą pakeičia ar patikslina;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

 

7.11. teikia medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

 

7.12. pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą savivaldybės administracijai, AAD ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo iniciatoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

Nr. D1-597/3D-424, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10621

 

8. Komisijai gali būti pavedamos vykdyti ir kitos savivaldybei priskirtos su medžioklės tvarkymu susijusios funkcijos ir užduotys, iš anksto informuojant apie tai siūlomus į Komisiją įtraukti asmenis bei nustatant šias funkcijas sprendime dėl Komisijos sudarymo.

 

IV. Komisijos darbo organizavimas

 

9. Komisija dirba visuomeniniais pagrindais, ir atlyginimas Komisijos nariams už dalyvavimą Komisijos darbe nemokamas.

10. Darbo sąlygas Komisijai suteikia savivaldybės administracija, išsiunčia kitiems asmenims adresuotą Komisijos parengtą korespondenciją bei teikia kitą techninę pagalbą.

11. Savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas sprendimą dėl Komisijos sudarymo, paskiria Komisijos pirmininką ir Komisijos narį – savivaldybės administracijos tarnautoją, atsakingą už Komisijos posėdžių protokolavimą, Komisijai pateikiamų dokumentų priėmimą, informacijos suinteresuotiems asmenims teikimą ir kitų nuolatinio pobūdžio veiksmų, susijusių su Komisijos vykdomomis funkcijomis, atlikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

 

12. Sprendimus Komisija priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.

13. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje, Komisija iš savo narių išsirenka narį, pavaduosiantį šiame posėdyje primininką.

14. Sprendimus posėdyje Komisija priima paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

15. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Kitus Komisijos parengtus dokumentus, kuriems buvo pritarta posėdyje, savo parašu patvirtina Komisijos pirmininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 317/3D-247, 2003-06-24, Žin., 2003, Nr. 60-2740 (2003-06-25), i. k. 103301MISAK7/3D-247

 

16. Pasiūlymams, kuriais siūloma medžioklės plotų vienetą sudaryti daugiau kaip vienos savivaldybės teritorijoje, nagrinėti gretimų savivaldybių atitinkamos komisijos organizuoja bendrus posėdžius, nusistatydamos tokių bendrų posėdžių organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, neprieštaraujančią šiems Nuostatams.

17. Esant didelei darbo apimčiai, Komisija gali parengti Komisijos darbo planą ir jį patvirtinti savo sprendimu.

18. Komisijos parengti ar priimti dokumentai tvarkomi ir saugomi savivaldybės archyve pagal Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

V. Komisijos teisės ir pareigos

 

19. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

19.1. nustatyta tvarka gauti iš medžioklės plotų naudotojų, AAD, valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, savivaldybės, kitų valstybinės žemės valdytojų ir kitų valstybės institucijų informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-597/3D-424, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10621

 

19.2. gauti funkcijoms vykdyti reikalingą grafinę medžiagą iš atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

 

19.3. kviesti tam tikrų sričių ekspertus iškilusioms problemoms išsiaiškinti;

19.4. prašyti, kad asmenys, pateikę pasiūlymą medžioklės plotų vienetui sudaryti ar jo riboms pakeisti, paaiškintų savo pasiūlymą.

20. Komisija privalo:

20.1. objektyviai ir nešališkai vykdyti šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas ir kitas administracijos direktoriaus sprendimu jai pavestas užduotis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

 

20.2. vykdydama funkcijas, laikytis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintų medžioklės plotų vienetų vientisumo kriterijų bei reikalavimų medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti, kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

20.3. savivaldybės administracijos direktoriui ar AAD pareikalavus, teikti savo veiksmų ir sprendimų paaiškinimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

Nr. D1-597/3D-424, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10621

 

VI. baigiamosios nuostatos

 

21. Komisija už savo veiklą atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

 

22. Komisijos veikla pasibaigia pasibaigus terminui, kuriam ji buvo sudaryta.

23. Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti

bei jų riboms pakeisti nuostatų

1 priedas

 

(Informacinio pranešimo forma)

 

____________________________SAVIVALDYBĖS KOMISIJA MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI

_____________________________________________

(Įstaigos duomenys)

 

 

Kam______________________________________________,

(Vardas, pavardė)

gyvenančiam________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ PRELIMINARŲ MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETO PROJEKTĄ

_____________Nr. _______

(Data)

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostatomis, informuojame, kad Jūsų nuosavybės teise valdomą (-us) žemės sklypą (-us), esantį (-ius) ___________________________savivaldybės teritorijoje, kadastrinis (-iai) Nr.______________

(Savivaldybės pavadinimas)

____________________________________________________________________________

numatoma priskirti nustatyta tvarka sudaromam medžioklės plotų vienetui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis, per 3 mėnesius nuo šio informacinio pranešimo gavimo ar bet kuriuo kitu metu vėliau turite teisę Jums nuosavybės teise priklausančiame (-uose) žemės sklype (-uose) uždrausti medžioti, panaikinti ankstesnį (-ius) draudimą (-us) medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas.

Jeigu per nurodytą terminą nepateiksite rašytinio sprendimo pasinaudoti LR medžioklės įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatytomis teisėmis, bus laikoma, kad neprieštaraujate, kad Jums nuosavybės teise priklausančiame (-uose) sklype (-uose) būtų laikinai medžiojama ir nepageidaujate nustatyti papildomų medžiojimo sąlygų.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 7 dalies nuostatomis, žemės sklypo savininkui nustatyta tvarka uždraudus medžioti jam nuosavybės teise priklausančiame sklype, medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala neatlyginama.

 

 

Komisijos pirmininkas                      _______________________    ________________________

(Parašas)                                                                      (Vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

 

 

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti

bei jų riboms pakeisti nuostatų

2 priedas

 

(Rašytinio sprendimo forma)

 

______________________________________________________________________________

(Vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________

(Gyvenamoji vieta)

 

 

_____________________________savivaldybės komisijai

(Savivaldybės pavadinimas)

medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti

 

 

 

 

RAŠYTINIS SPRENDIMAS

____________

(Data)

 

pasinaudoti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatytomis teisėmis

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apsisprendžiu ir man nuosavybės teise priklausančiame (-iuose) žemės sklype (-uose) (kadastrinis (-iai) numeris (-iai), esančiame (-uose) __________________________savivaldybėje, uždraudžiu medžioti, atšaukiu buvusį draudimą medžioti, noriu nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas (kas netinka, išbraukti).

 

 

 

___________________      _________________________________

(Parašas)                                                    (Vardas, pavardė)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 317/3D-247, 2003-06-24, Žin., 2003, Nr. 60-2740 (2003-06-25), i. k. 103301MISAK7/3D-247

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 "Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-544/3D-575, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3782 (2010-06-26), i. k. 110301MISAK4/3D-575

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 "Dėl Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-86/3D-60, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-02-04, i. k. 2014-01030

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 „Dėl Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-597/3D-424, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10621

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 „Dėl Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1040/3D-869, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19792

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 „Dėl Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo