Suvestinė redakcija nuo 2022-08-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 56-1413, i. k. 0951100NUTA00000929

 

TAR pastaba. Suvestinė redakcija galioja nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-27:

Nr. 922, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17883

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1995 m. liepos 3 d. Nr. 929

Vilnius

 

Siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo 51 straipsnio 3 dalį ir užtikrinti veiksmingą atstovavimą valstybei tarptautinėse ginčų sprendimo institucijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Adolfas Šleževičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras,

pavaduojantis teisingumo ministrą                                     Romasis Vaitekūnas

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 929
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 922
redakcija)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ATSTOVO EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatai (toliau – Nuostatai) reguliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – atstovas) statusą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei veiklos organizavimą.

2. Atstovas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris atstovauja valstybei nagrinėjant Europos Žmogaus Teisių Teisme, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetuose bylas prieš Lietuvos Respubliką ir koordinuoja Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetų išvadų ir rekomendacijų, pateiktų bylose prieš Lietuvą, įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

3. Atstovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Nuostatais.

4. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka į atstovo pareigas priima ir iš jų atleidžia Vyriausybė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro teikimu.

 

II SKYRIUS

ATSTOVO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Atstovo uždaviniai yra šie:

5.1. ginti Lietuvos Respublikos interesus Europos Žmogaus Teisių Teisme;

5.2. siekti, kad Lietuvos Respublikos įstatymai atitiktų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir jos papildomų protokolų (toliau – Konvencija) nuostatas;

5.3. siekti, kad būtų formuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo politika, palanki Lietuvos Respublikai;

5.4. atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete;

5.5. atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitete;

5.6. atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete;

5.7. atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komitete;

5.8. atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitete;

Papildyta papunkčiu:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

5.9. padėti plėtoti teisės mokslą žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

6. Atstovas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia medžiagą ir argumentus, pateikia dokumentus, kurių reikia peticijai išnagrinėti Europos Žmogaus Teisių Teisme;

6.2. dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus su Konvencijos nuostatomis;

6.3. kaupia ir sistemina informacinę medžiagą apie Europos Žmogaus Teisių Teismo darbo praktiką, susijusią su Lietuvos Respublika;

6.4. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis, keičiasi informacija ir metodine medžiaga;

6.5. dalyvauja skelbiant ir platinant Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką;

6.6. bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, koordinuoja Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą;

6.7. informuoja su konkrečios bylos aplinkybėmis susijusias institucijas apie Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtus sprendimus bylose prieš Lietuvą, taip pat apie Vyriausybei perduotas naujas bylas;

6.8. rengia paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvų protokolą, nagrinėti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete;

6.9. bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, rengia paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims fakultatyvų protokolą, nagrinėti Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitete;

6.10. bendradarbiaudamas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, rengia paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal Neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvų protokolą, nagrinėti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete;

6.11. bendradarbiaudamas su Teisingumo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, rengia paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia prašymams ir pranešimams, pateiktiems pagal Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, nagrinėti Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komitete;

6.12. bendradarbiaudamas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, rengia paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal Vaiko teisių konvencijos fakultatyvų protokolą dėl pranešimų procedūros, nagrinėti Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitete;

Papildyta papunkčiu:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

6.13. bendradarbiaudamas su Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, koordinuoja Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetų išvadų ir rekomendacijų, pateiktų bylose prieš Lietuvą, įgyvendinimą.

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

III SKYRIUS

ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Atstovas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš viešojo administravimo subjektų reikalingą tarnybinę pagalbą, iš mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir organizacijų – visą jam pavestoms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir medžiagą;

7.2. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistų jam pavestoms funkcijoms atlikti, gauti jų išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų atitikties Konvencijai;

7.3. prireikus pasitelkti Lietuvos ir (ar) užsienio teisininkų paslaugas, kad būtų tinkamai ir veiksmingai ginami valstybės interesai;

7.4. teikti Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų, naujų teisės aktų, būtinų derinant teisės aktus su Konvencija ar vykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, rengimo;

7.5. Vyriausybės vardu derėtis su pareiškėju (-ais) Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų komitetų, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei, nagrinėjamose bylose prieš Lietuvą dėl taikaus susitarimo;

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

7.6. Teisingumo ministerijai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pritarus, kad Lietuvos Respublika dalyvautų Europos Žmogaus Teisių Teismo procesuose trečiosios šalies teisėmis, raštu pateikti Europos Žmogaus Teisių Teismui pastabas ir dalyvauti jo posėdžiuose;

7.7. prireikus imtis reikalingų priemonių (ar jas inicijuoti) Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymui paspartinti;

7.8. koordinuoti laikinųjų priemonių taikymą Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų komitetų, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei, nagrinėjamose bylose prieš Lietuvą;

Papildyta papunkčiu:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

7.9. atstovas turi ir kitų teisių, kurias jam nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

8. Atstovas privalo teikti Vyriausybei informaciją apie bylų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, eigą, taip pat apie priimtus Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetų išvadas ir rekomendacijas. Kasmet iki kovo 1 dienos atstovas šią informaciją pateikia Vyriausybei teikiamoje praėjusių metų veiklos ataskaitoje.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

IV SKYRIUS

ATSTOVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

9. Atstovo veiklos organizacinį ir techninį aptarnavimą vykdo Teisingumo ministerija.

10. Atstovo veikla finansuojama ir atstovo darbo užmokestis mokamas iš Teisingumo ministerijai skiriamų asignavimų.

11. Kai atstovas atostogauja, yra laikinai nedarbingas ar dėl kitų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, jo pareigas atlikti teisingumo ministras paveda kitam Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojui, jei Vyriausybė nenutaria kitaip.

12. Atstovo parengtus paaiškinimus ir pareiškimus Jungtinių Tautų komitetams, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvos Respubliką, perduoda Užsienio reikalų ministerija.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

13. Atstovas turi interneto svetainę, kurioje skelbiami vieši pranešimai apie Vyriausybei perduotas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų komitetų, kuriuose pagal Nuostatus atstovui pavesta atstovauti valstybei, bylas prieš Lietuvos Respubliką, jose priimtus sprendimus ir jų vykdymą, taip pat kita informacija.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Punkto redakcija nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Niujorke priimto Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros įsigaliojimo Lietuvos Respublikai dienos.

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2011, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5569 (2002-12-24), i. k. 1021100NUTA00002011

Nr. 922, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17883

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1517, 1998-12-30, Žin., 1999, Nr. 1-8 (1999-01-06), i. k. 0981100NUTA00001517

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių komisijoje ir Europos žmogaus teisių teisme nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 632, 1999-05-21, Žin., 1999, Nr. 58-1896 (1999-07-02), i. k. 0991100NUTA00000632

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių komisijoje ir Europos žmogaus teisių teisme nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2011, 2002-12-20, Žin., 2002, Nr. 123-5569 (2002-12-24), i. k. 1021100NUTA00002011

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių komisijoje ir Europos žmogaus teisių teisme nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 914, 2008-09-18, Žin., 2008, Nr. 110-4195 (2008-09-25), i. k. 1081100NUTA00000914

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 933, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14780

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 922, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17883

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 844, 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17426

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_f27f468b1ec844be85d9f6f399ebd8da_end