Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 92-3943

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL BIBLIOTEKŲ RENOVACIJOS IR MODERNIZAVIMO 2003–2013 METų PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 17 d. Nr. 1454

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 (Žin., 2001, Nr. 86-3015), IV skyriaus „Kultūra“ 109 punktą ir siekdama plėtoti informacinę visuomenę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programą (pridedama).

2. Nustatyti, kad lėšos Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programai įgyvendinti numatomos pagal šalies finansines galimybes kiekvienais metais rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir Valstybės investicijų programą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                             Roma Dovydėnienė

___________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454

 

 

BIBLIOTEKŲ RENOVACIJOS IR MODERNIZAVIMO 2003–2013 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši programa padės racionaliai naudoti kultūrai skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, bus siekiama užtikrinti valstybės paramą bibliotekų fondams nuolat papildyti, regionų kultūrinės veiklos laisvę ir savarankiškumą, sudaryti sąlygas investuoti į kultūros objektus.

2. Lietuvos kultūros politikos nuostatose, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542 (Žin., 2001, Nr. 42-1454), pažymėta, kad vienas svarbiausių strateginių šalies kultūros politikos tikslų – informacinės visuomenės plėtra, o bibliotekos – pagrindinės kultūros įstaigos, kurių tiesioginė pareiga – skleisti informaciją apie pasaulį ir užtikrinti prieigą prie informacijos visiems gyventojų sluoksniams. Lietuvos nacionalinėje informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 229 (Žin., 2001, Nr. 20-652), ir Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginiame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 984 (Žin., 2001, Nr. 71-2534), nustatyta, kad bibliotekos turi prisidėti prie informacinės visuomenės plėtros. Daug dėmesio skiriama kaimo kultūrai. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. VIII-1728 (Žin., 2000, Nr. 50-1435), numatyta užtikrinti tolygią kaimo ekonominę ir socialinę plėtrą, atitinkančią regionų ypatumus, teikti valstybės paramą kaimui atnaujinti ir infrastruktūrai plėtoti.

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Viešosios bibliotekos labai priklauso nuo visuomeninės, politinės ir ekonominės aplinkos, socialinių poreikių, reaguoja į kintantį pasaulį. Kad būtų įgyvendinta svarbiausia viešosios bibliotekos paskirtis visuomenėje – saugoti, tvarkyti, skleisti mintis, idėjas, žinias, informaciją ir patirtį, užfiksuotas dokumentuose, būtinas valstybės dėmesys.

4. Šiuo metu svarbiausieji bibliotekų renovacijos ir modernizavimo tikslai yra šie:

4.1. užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių ir kvalifikaciją, kurios leistų prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose;

4.2. panaikinti miesto ir provincijos ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus ir suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms;

4.3. sudaryti bibliotekose tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti visuomenei nacionalinio kultūros ir mokslo paveldo objektus, užtikrinti bibliotekų fondų prieinamumą.

5. Kad nurodytieji tikslai būtų pasiekti, reikia:

5.1. sudaryti sąlygas viešųjų bibliotekų vartotojams naudotis bibliotekų fondais, kuriuose sukaupti ir tradiciniai informacijos šaltiniai (knygos, periodiniai leidiniai), ir nauji – garsiniai ir garsiniai regimieji, taip pat kompiuterizuotomis Lietuvos ir užsienio bibliotekų paslaugomis ir informacijos priemonėmis;

5.2. sukurti kompiuterinio duomenų kaupimo, apdorojimo ir teikimo naudotojams priemones miestų ir periferijos gyventojams, ugdyti jų informacinius įgūdžius;

5.3. įdiegti Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS);

5.4. gerinti bibliotekų veiklą, šiuo tikslu renovuoti senus bibliotekų pastatus ir statyti naujus, atitinkančius bibliotekų specifiką.

 

III. PROGRAMOS CHARAKTERISTIKA

 

6. Lietuvoje veikia 3677 bibliotekos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 5 valstybinės reikšmės bibliotekos (Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos aklųjų, Lietuvos technikos, Lietuvos medicinos), Lietuvos žemės ūkio, 5 apskričių viešosios bibliotekos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) ir 60 savivaldybių viešųjų bibliotekų (įgyvendinus administracinių vienetų reformą, šių bibliotekų bus 93) su 1367 filialais kaimuose, miesteliuose ir miestų mikrorajonuose. Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priklauso ir 15 muziejų, 1 kultūros ir mokslo įstaigų biblioteka.

Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldi 2141 biblioteka – 15 aukštųjų mokyklų, 7 kolegijų ir 2119 kitų švietimo ir mokymo įstaigų bibliotekų.

Lietuvoje nemaža medicinos bibliotekų (47 sveikatos priežiūros įstaigų bibliotekos), veikia 7 žemės ūkio, 27 techninės bibliotekos, 3 valstybinių mokslinių institutų bibliotekos.

Visų Lietuvos bibliotekų dokumentų fondas 2001 metais padidėjo 1183,9 tūkstančio, lankytojų – 3764,3 tūkstančio, o dokumentų išduotis – nuo 46497,4 iki 48583,5 tūkstančio vienetų.

7. Pasikeitus Lietuvos informacijos ir kultūros politikai, vykstant politiniams ir ekonominiams pokyčiams, bibliotekos pradėjo naują savo raidos etapą. Atviroje demokratinėje visuomenėje, kurioje valstybės reikalai tvarkomi decentralizuotai, plėtojantis rinkos ekonomikai būtina laisva prieiga prie informacijos, taigi bibliotekos sprendžia naujus sudėtingus uždavinius, atsiranda kiti prioritetai, naujos bendradarbiavimo ir darbo koordinavimo kryptys.

8. Keičiantis bibliotekų vaidmeniui visuomenėje, atsiranda naujas požiūris į jas, joms keliami nauji reikalavimai. Tam bibliotekos nebuvo reikiamai pasirengusios. Jų veikla priklauso ne tik nuo pačių bibliotekų struktūros tobulinimo ar darbuotojų profesionalumo, bet ir nuo veiksnių, kurie šiuolaikinėmis sąlygomis nuolat keičiasi: leidybos ir leidinių platinimo sistemos, informacinių technologijų plėtros, pašto, transporto ir kitų paslaugų. Naujus bibliotekų paslaugų teikimo reikalavimus kelia šių paslaugų vartotojų gyvenimo lygio ir užimtumo struktūros pokyčiai, naujų socialinių grupių, turinčių visiškai naujus kultūrinius, švietimo ir informacinius poreikius, atsiradimas.

9. Dabar labai svarbus vaidmuo tenka viešosioms bibliotekoms. Paskutinį dešimtmetį Europos Tarybos globojamuose seminaruose ir darbo grupėse daugiausia dėmesio buvo skiriama viešųjų bibliotekų veiklos klausimams, jų vietai nacionalinėse bibliotekų sistemose. Šių bibliotekų paskirtis – aprūpinti vietos bendruomenę reikiama informacija, kaupti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą, tenkinantį visas vartotojų grupes, taigi būti demokratiškiausia visuomenės institucija. Viešoji biblioteka užtikrina ir įtvirtina išraiškos ir intelektualiąją laisvę, yra bendruomenės kultūros centras, rinkos sąlygomis sudarantis galimybę nemokamai naudotis sukauptomis žiniomis, bendrauti, lankyti kultūros renginius. Tokį vaidmenį viešosioms bibliotekoms skiria ir UNESCO viešųjų bibliotekų manifestas, kuriame teigiama, kad svarbiausioji viešųjų bibliotekų funkcija – informacinė. Tarptautinė bibliotekų asociacijų federacija (toliau vadinama – IFLA), kurios veiklą globoja UNESCO, taip pat daugiausio dėmesio skiria viešosioms bibliotekoms.

Šios bibliotekos 2001 metais aptarnavo 52 procentus visų Lietuvos bibliotekų vartotojų.

Lietuvos savivaldybių ir apskričių viešosios bibliotekos, kaip ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos aklųjų biblioteka, priklauso Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai. Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos 1449 bibliotekos 2001 metais turėjo: 31085604 fizinių vienetų fondą, 871499 vartotojus, 12150334 lankytojus ir išdavė 26829571 dokumentą.

 

IV. BIBLIOTEKŲ FONDŲ KOMPLEKTAVIMAS

           

10. Šiuo metu bibliotekos nepajėgia tinkamai atlikti savo funkcijų, nes nepakankamai aprūpinamos spaudiniais ir kitais dokumentais.

Tarptautinės bibliotekų statistikos programos LIBECON, kurioje pateikta 31 Europos valstybės bibliotekų statistika, duomenimis, vienam gyventojui dokumentams komplektuoti viešosiose bibliotekose tenka: Lietuvoje – 0,89 lito, Latvijoje – 1,14 lito, Estijoje – 6,45 lito, Danijoje – 31,45 lito, Suomijoje – 22,59 lito, Europos Sąjungos valstybėse vidutiniškai – 6,54 lito. Dokumentų bibliotekose vienam gyventojui tenka: Lietuvoje – 6,5, o Europos Sąjungos valstybėse – 2.

11. Šie duomenys rodo, kad Lietuvos viešosiose bibliotekose skiriama mažiausia lėšų dokumentų fondams papildyti, o dokumentų vienam gyventojui daugiau nei Europos Sąjungos valstybių vidurkis. Būtina pažymėti, kad daugiau kaip 60 procentų bibliotekų fonduose esančių dokumentų yra 10 metų ir senesni leidiniai, kurie nebeatitinka vartotojų poreikių (Vakarų Europos valstybių viešosiose bibliotekose 10–15 metų senumo leidiniai sudaro tik iki 10 procentų šių bibliotekų fondų). Lietuvos gyventojai viešosiose bibliotekose apsilanko vidutiniškai 1,9 karto per metus (Latvijoje – 2,1, Estijoje – 3,3, Suomijoje – 12,8, Europos Sąjungos valstybėse – 5,3 karto). Šie duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojų netenkina viešųjų bibliotekų fondai ir bibliotekų teikiamos paslaugos.

12. Lėšos viešųjų bibliotekų fondams komplektuoti skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (knygoms pirkti) ir savivaldybių biudžetų (periodiniams leidiniams komplektuoti). Bibliotekos nemokamai gauna leidinių iš įvairių paramos fondų ir privačių asmenų, tačiau šis šaltinis ne nuolatinis, iš jo gaunama tik 5–7 procentai visų gaunamų dokumentų, be to, dažnai tai būna praradę vertę leidiniai.

13. Valstybės lėšų, skiriamų knygoms ir kitiems dokumentams įsigyti, nepakanka. 2001 metais savivaldybių viešosioms bibliotekoms spaudiniams įsigyti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirta 2340 tūkst. litų – vidutiniškai 0,65 lito vienam gyventojui (Šiaurės valstybėse – 20–40 litų, Estijoje – 6 litai). Spaudiniai nuolat brangsta (vidutinė knygos kaina – 17–20 litų, užsienyje išleistos – apie 50–60 eurų), didėja periodikos prenumeratos kaina, taigi skiriamų lėšų nepakanka net minimaliems poreikiams patenkinti. Be to, lėšų skiriama tik knygoms pirkti ir periodiniams leidiniams prenumeruoti, o moderni biblioteka privalo teikti lankytojams ir kitokius – garsinius, garsinius regimuosius ir elektroninius – dokumentus.

14. Pagal IFLA rekomendacijas kasmet bibliotekų knygų fondas turi būti papildomas laikantis šios proporcijos: 250 knygų 1000 gyventojų, o mažiausiuose administraciniuose vienetuose – 300 knygų 1000 gyventojų. Be to, viešojoje bibliotekoje turi būti fondas, skirtas etninėms ir kalbinėms mažumoms. Biblioteka taip pat privalo aprūpinti gyventojus informaciniais leidiniais. Lėšų poreikio bibliotekų fondams komplektuoti suvestinė (pagal 1 priedą) pateikiama remiantis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro duomenimis.

15. Apie šiuolaikinę biblioteką sprendžiama ne vien iš fondų dydžio, bet ir iš prenumeruojamų duomenų bazių skaičiaus. Brangias elektronines duomenų bazes užsienio bibliotekos prenumeruoja susijungusios į susivienijimus. 2001 metais įsteigta Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA), kuri ėmėsi prenumeruoti elektronines duomenų bazes asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms. Lietuvos bibliotekos jau irgi bendrai prenumeruoja elektronines duomenų bazes. 1999 metų pabaigoje bendrovė „EBSCO Publishing“ ir Atviros visuomenės institutas pradėjo įgyvendinti vieną didžiausių pasaulyje „EIFL Direct“ projektą (elektroninė informacija bibliotekoms). Pagal šį projektą sujungtos 39 valstybių bibliotekos, joms suteikta galimybė naudotis duomenų bazės „EBSCO Publishing“ pilnateksčiais leidiniais ir bibliografine–referacine informacija. Lietuva, kaip ir kitos Centrinės ir Rytų Europos, taip pat Pietų Afrikos valstybės, prisijungė prie šio projekto. Jį įgyvendinant nutarė dalyvauti 11 organizacijų ir 22 bibliotekos (tarp jų 6 viešosios).

Kelerius metus tai buvo vienintelė pasaulinė duomenų bazė, kuria galėjo naudotis ne tik sostinės, bet ir kitų Lietuvos miestų – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Tauragės – skaitytojai. Vartotojui suteikiamas slaptažodis, kuris leidžia naudotis duomenų baze ne tik bibliotekos lankytojui, bet ir visiems Lietuvos gyventojams, turintiems interneto ryšį. Šia duomenų baze Lietuvos viešosiose bibliotekose naudojamasi vis dažniau.

16. Elektroninių dokumentų paklausa didėja, jų pateikiama vis įvairesnių, todėl planuojant duomenų bazių prenumeratą 2003–2013 metais reikia į tai atsižvelgti. Bibliotekose turėtų būti prieiga prie šių duomenų bazių: Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės, LITLEX duomenų bazės, EBSCO duomenų bazės, „Penkių kontinentų“ virtualaus spaudos kiosko. Lėšų poreikis elektroniniams dokumentams prenumeruoti pateikiamas 2 priede.

Elektroniniams dokumentams prenumeruoti bibliotekose reikėtų 4905,8 tūkst. litų per dešimt metų.

17. Iš viso pagal pateiktus duomenis 2003–2013 metais Kultūros ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų bibliotekų fondams komplektuoti reikėtų 104780 tūkst. litų (iš jų ir elektroniniams dokumentams prenumeruoti). Per metus reikėtų 10478 tūkst. litų. Vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui tektų po 3 litus.

 

V. BIBLIOTEKŲ KOMPIUTERIZAVIMAS

 

18. Būtina šiuolaikinės visuomenės raidos sąlyga – informacinės visuomenės sukūrimas. Šiuo tikslu būtina visų pirma sukurti modernią kompiuterinę ir informacinę infrastruktūrą, leisiančią greitai ir tinkamai valdyti ir naudoti informaciją.

19. Keičiasi socialinis bibliotekų vaidmuo: tradicinėmis laikomos bibliotekų funkcijos (kultūra ir švietimas, spausdinto palikimo kaupimas, saugojimas, naudojimo organizavimas) jau netenkina visuomenės poreikių. Visuomenė reikalauja iš bibliotekų užtikrinti prieigą ne tik prie turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų, duomenų bazių. Keičiasi įprasta bibliotekų darbo technologija, bibliotekinis informacinis vartotojų aptarnavimas, santykiai su valdžia, visuomenės grupėmis.

Šiandien informaciją skleisti neįmanoma be naujos komunikacijos įrangos ir laikmenų. Nuo 1996 metų kuriama Lietuvos integruota bibliotekų informacijos sistema (LIBIS).

20. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginį prioritetą – plėtoti informacinę visuomenę, Kultūros ministerija pradėjo vykdyti programą „Visuomenės informacinis aprūpinimas“. Šios programos tikslas – sukurti informacinę visuomenę ir išplėsti gyventojų prieigos prie interneto galimybes. Reikia sudaryti tinkamas sąlygas vykdyti šią programą – aprūpinti apskričių, savivaldybių viešąsias bibliotekas kompiuterine technika ir interneto įranga, mokyti darbuotojus.

Šiai programai vykdyti 2001 metų Kultūros ministerijos biudžete buvo numatyta lėšų. Ją įgyvendindama Kultūros ministerija atviro konkurso būdu nupirko 275 kompiuterius, 87 spausdintuvus ir 30 bibliotekų interneto įrangą, kurie perduoti savivaldybėms ir apskričių viešosioms bibliotekoms.

21. Šiai ilgalaikei programai įgyvendinti 2002 metais lėšų neskirta. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemones, siekiant plėtoti informacinę visuomenę ir užtikrinti informacijos prieinamumą, programą reikia vykdyti toliau. Būtina ne tik plėsti interneto skaityklas, bet pamažu kompiuterizuoti kaimo filialus ir taip panaikinti miesto ir provincijos ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus.

Aprūpinant bibliotekas kompiuterine įranga (kompiuteriais, spausdintuvais, skeneriais), nedera pamiršti, kad ši technika labai greitai technologiškai sensta ir fiziškai susidėvi, todėl per 10 metų turėtų būti nupirkta 6700 kompiuterių (vidutiniškai per metus 10 vienai bibliotekai), bibliotekoms kompiuterizuoti reikėtų 39706 tūkst. litų (per 10 metų). Lėšų poreikis bibliotekų techninei bazei plėsti ir palaikyti pateiktas 3 priede.

 

VI. BIBLIOTEKŲ PASTATŲ IR PATALPŲ BŪKLĖ

 

22. Lietuvos bibliotekų pastatai ir patalpos neatitinka šiuolaikinės bibliotekos reikalavimų. Daugelis jų įsikūrusios nepritaikytuose pastatuose ar patalpose: darželiuose, butuose, mokymo įstaigų klasėse ir panašiai. Kai kurios jų iki šiol yra privačiose patalpose. Daug kur labai ankšta.

Dalis bibliotekų įsikūrusios architektūros paminkluose: Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus ir Klaipėdos apskričių viešosios bibliotekos, Alytaus savivaldybės viešoji biblioteka, Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos Vėžaičių kaimo filialas, Marijampolės savivaldybės viešosios bibliotekos Mockų kaimo filialas, Mažeikių savivaldybės viešosios bibliotekos Renavo filialas, Plungės savivaldybės viešoji biblioteka, Prienų savivaldybės viešosios bibliotekos Veiverių filialas, Šalčininkų savivaldybės viešosios bibliotekos Gornostajiškių filialas, Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos Kurtuvėnų filialas, Švenčionių savivaldybės viešosios bibliotekos Stanislavavo filialas, Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Telšių savivaldybės viešosios bibliotekos Biržuvėnų filialas, Vilkaviškio savivaldybės viešoji biblioteka, Vilniaus savivaldybės viešosios bibliotekos Pikeliškių ir Glitiškių filialai ir kitos. Šiems pastatams reikia skirti ypač daug dėmesio. Daugelis jų remontuotini, o bibliotekos dėl lėšų stokos negali to padaryti.

23. Pastarąjį dešimtmetį bibliotekų pastatams ir patalpoms statyti, rekonstruoti ir kapitaliai remontuoti buvo skiriama labai mažai lėšų. Dažniausiai apsiribojama einamąja pastato priežiūra. Pastaraisiais metais statyta ir rekonstruota: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos priestatas (statyba nebaigta), Lietuvos aklųjų biblioteka (vienas aukštas dar neįrengtas), Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka (rekonstruota), Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka (statyti pradėta 1998 metais), Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (pastatai rekonstruoti pradėti 1998 metais).

24. Estijoje viešųjų bibliotekų įstatyme numatyta, kad vietos valdžia privalo aprūpinti bibliotekas patalpomis ir reikiamais įrengimais, tačiau pagal Kultūros ministerijos rekomendacijas iš valstybės biudžeto gali būti finansuojamos nacionalinės programos. Viena iš tokių nacionalinių programų – viešųjų bibliotekų patalpų statyba ir renovacija – šiuo metu įgyvendinama.

Čekijos bibliotekų įstatyme numatyta, kad bibliotekos iš valstybės biudžeto gali gauti paramą patalpoms statyti, atnaujinti, jų apsaugai (ir priešgaisrinei) organizuoti.

25. 1998 m. lapkričio 23–25 d. Strasbūre vykusioje konferencijoje „Bibliotekos ir demokratija“ pristatyta 28 Europos valstybių bibliotekų įstatymų analizė, iš kurios matyti, kad valstybė nustato bibliotekų tikslus, paslaugų standartus ir skiria lėšų toms savivaldybėms, kurios šiuos standartus įgyvendina geriausiai. Gali būti skiriama parama bibliotekoms statyti, patalpoms atnaujinti, naujoms technologijoms diegti, suteikiamas aukštesnis statusas kai kurioms viešosioms bibliotekoms, pavedant joms vykdyti regioninių ar centrinių viešųjų bibliotekų funkcijas (valstybė jas iš dalies finansuoja).

26. Kultūros ministerija kartu su savivaldybių institucijomis, statybos, architektūros ir bibliotekų specialistais susipažino su joms priklausančių bibliotekų pastatų fizine būkle ir pateikė pasiūlymus dėl konkrečių bibliotekų pastatų sutvarkymo.

27. Paaiškėjo, kad daugelis pastatų labai apleisti:

27.1. susidėvėjusios stogų konstrukcijos ir danga, surūdiję, kiauri lietvamzdžiai, todėl krituliai patenka į leidinių saugyklas, skaityklas, gadina pastatus; medinės pastatų dalys pūva, o tinkas byra ir krinta, sukeldamas pavojų skaitytojams ir bibliotekų darbuotojams;

27.2. susidėvėję vidaus elektros tinklai, todėl bet kada gali kilti gaisras;

27.3. nešiltintos sienos ir stogai, nesandarios durys, langai, pasenusios šildymo sistemos, todėl labai maža pastatų šiluminė varža, didelės šildymo išlaidos, o temperatūra patalpose neatitinka nustatytųjų normatyvų;

27.4. vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynai surūdiję, dėl to dažnai būna avarijos – užpilamos patalpos, kurioms sutvarkyti reikia daug lėšų;

27.5. vidaus sanitariniai mazgai neatitinka Visuomenės sveikatos centro nustatytų higienos ir sanitarinių reikalavimų;

27.6. apsauginės ir priešgaisrinės sistemos dažniausiai susidėvėjusios, nebeveikia arba iš viso neįrengtos. Bibliotekos įsigyja brangios kompiuterinės technikos, vaizdo ir garso aparatūros, kuri dėl prastų sąlygų visai neapsaugota;

27.7. daugelyje bibliotekų nėra skaityklų, patalpų kultūros ir švietimo renginiams, trūksta darbo kabinetų;

27.8. būtinos papildomos patalpos interneto skaitykloms įrengti.

28. Kadangi esant sunkiai šalies ekonominei būklei neskiriama pakankamai lėšų pastatams remontuoti ir sutvarkyti, dauguma pastatų merdi, jų būklė sparčiai prastėja. Šaltose, nesuremontuotose patalpose skaitytojams ir bibliotekų personalui nesudaromos elementariausios darbo sąlygos. 27 procentai savivaldybių viešųjų bibliotekų ir jų filialų pastatų šildomi tik buitiniais elektros prietaisais, 57 procentai neturi telefonų.

 

29. Siekiant tinkamai ir taupiai naudoti biudžeto lėšas, naujas bibliotekas statyti numatyta tik ten, kur būtiniausia – Kretingos, Plungės ir Trakų rajonuose. Naujiems 4 pastatams statyti reikėtų apie 11,5 mln. litų. Kituose miestuose ir rajonuose siūloma esamus pastatus rekonstruoti, statyti priestatus arba pastatus kapitaliai suremontuoti.

Naujos statybos ir rekonstrukcijos sąmatinė vertė apskaičiuota vadovaujantis aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakyme Nr. 19 „Dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų ekonominių rodiklių“ (Žin., 2001, Nr. 12-363) rekomenduojamomis kainomis socialinės paskirties pastatams. Pastatų, kuriems parengtas statinio statybos pagrindimas, sąmatinė vertė nustatoma pagal šias kainas, jeigu bendro ploto 1 kv. metro  kaina nedaug skiriasi nuo Aplinkos ministerijos rekomenduotų kainų.

Atliktinų darbų pobūdis ir skirtinos lėšos nurodyti 4, 5, 6 ir 9 prieduose, o pagal Investicijų 2002 metų programą įgyvendinami investicijų projektai – 7 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 428, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2174 (2011-04-16)

 

VII. FINANSAVIMAS

 

30. Įgyvendinus šią programą, viešosios bibliotekos galėtų aprūpinti vietos bendruomenę reikiama informacija, kaupti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą. Siekiama atgaivinti bibliotekas, sukurti atvirus visuomenei prieigos taškus, ypač provincijoje, kad gyventojai, neturintys kompiuterių, galėtų mokytis, įgyti kvalifikaciją, kaupti informacinių technologijų naudojimo patirtį, naudotis Lietuvos ir užsienio informacinių tinklų teikiamomis galimybėmis. Lėšų poreikis šiai programai įgyvendinti nurodytas 8 priede.

 

Ši programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų programų ir fondų. Bibliotekos bus skatinamos aktyviau ieškoti rėmėjų, dalyvauti įvairių paramos fondų programose ir projektuose.

Lėšos šiai programai įgyvendinti numatomos rengiant kiekvienų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir Valstybės investicijų programą. Kultūros ministerijos ir nepriklausomi ekspertai lėšas programai įgyvendinti skirstys pagal iš anksto aptartus ir patvirtintus kriterijus (fondams komplektuoti – pagal gyventojų skaičių, kompiuterizavimui – pagal pasirengimą panaudoti lėšas, patalpų tinkamumą, jau turimas priemones ir darbuotojų pasirengimą dirbti naujomis sąlygomis, statyboms – pagal savivaldybių skiriamas lėšas ir parengtą dokumentaciją), nustatys programos priemonių vykdymo eiliškumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 428, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2174 (2011-04-16)

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Siekiant vartotojus geriau aprūpinti literatūra ir informacija, bibliotekoms reikėtų skirti daugiau lėšų spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti (viešosioms bibliotekoms vidutiniškai vienam gyventojui 3 litus).

33. Būtina kompiuterizuoti bibliotekas, aprūpinti jas kompiuterine technika, programine įranga (pagal 3 priedą).

34. Svarbu modernizuoti bibliotekų pastatus ir patalpas, pritaikyti juos bibliotekų reikmėms: pastatyti 4 naujus pastatus, nurodytus 4 priede, rekonstruoti, suremontuoti pastatus ir patalpas, nurodytus 5 ir 6 prieduose.

––––––––––––––––

 


 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
1 priedas

 

 

 

LĖŠŲ POREIKIO BIBLIOTEKŲ FONDAMS KOMPLEKTUOTI SUVESTINĖ (TŪKST. LITŲ)

 

 

 

2003 metai

2004 metai

2005 metai

2006 metai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1050

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1750

1850

1950

2050

Apskričių viešosios bibliotekos

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3800

Savivaldybių viešosios bibliotekos

3300

3700

4070

4440

4810

5180

5550

5920

6290

6660

7030

Lietuvos aklųjų biblioteka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Iš viso

6080

6790

7470

8150

8830

9510

10190

10870

11550

12230

13110

 

 

 

––––––––––––––––

 


 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
2 priedas

 

 

LĖŠŲ POREIKIS ELEKTRONINIAMS DOKUMENTAMS PRENUMERUOTI (TŪKST. LITŲ)

 

 

Bazės pavadinimas

Bibliotekų skaičius

Vienai bibliotekai per metus

Iš viso per metus

Iš viso per 10 metų

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės prenumerata metams

67

0,5

33,5

335

LITLEX duomenų bazės prenumerata metams

67

0,4

26,8

268

EBSCO duomenų bazės prenumerata metams

67

240

2400

„Penkių kontinentų“ virtualus spaudos kioskas

67

0,84

56,28

562,8

Kompaktinių plokštelių biblioteka (įvairios enciklopedijos, kalbų mokymosi programos ir kita), po 10 vnt.

67

2

134

1340

Iš viso

 

3,74

490,58

4905,8

 

 

 

––––––––––––––––

 


 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
3 priedas

 

 

LĖŠŲ POREIKIS BIBLIOTEKŲ TECHNINEI BAZEI PLĖSTI IR PALAIKYTI (TŪKST. LITŲ)

 

 

Priemonė

Bibliotekų skaičius

Vienai bibliotekai per metus

Iš viso per metus

Iš viso per 10 metų

Kompiuterinė įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, kompiuteriniai projektoriai ir kita)

67

40

2680

26800

Interneto ryšio įranga

30

15

450

4500

Mokestis už interneto paslaugas (metams)

67

0,8

53,6

536

Mokestis už LIBIS aptarnavimą (metams)

67

6

402

4020

Nenumatytos išlaidos (įvairūs programos įgyvendinimo, instaliavimo darbai ir kita)

385

3850,2

Iš viso

 

 

3970,6

39706

 

 

 

––––––––––––––––

 


 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
4 priedas

 

 

BIBLIOTEKŲ NAUJŲ PASTATŲ STATYBA

 

 

Rajonų viešosios bibliotekos

Dokumentų fondas,
tūkst. vnt.

Bendras naudingas plotas, kv. metrais

Sąmatinė vertė,
tūkst. litų

Užsakovo rezervas
(10 procentų)

1 kv. metro bendro naudingo ploto kaina

Pastabos

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka

60

1909

4218,9

421,9

2210

 

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (administracinis pastatas Plungėje, Laisvės al. 19)

198,2

1500

3315

331,5

2210

 

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

252,8

1000

2210

221

2210

 

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario miesto filialas

40

800

1768

176,8

2210

 

Lėšų poreikis

 

 

11511,9

1151,2

 

 

 

 

 

––––––––––––––––

 


 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
5 priedas

 

 

BIBLIOTEKŲ PASTATŲ REKONSTRAVIMAS

 

Miestų ir rajonų viešosios bibliotekos

Dokumentų fondas,
tūkst. vnt.

Bendras naudingas plotas,
kv. metrais

Sąmatinė vertė,
tūkst. litų

Užsakovo rezervas (10 procentų)

1 kv. metro bendro naudingo ploto kaina, litais

Pastabos

I. Miestų viešosios bibliotekos

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės viešoji biblioteka

131,9

2000

1000

100

500

 

Birštono miesto savivaldybės viešoji biblioteka

86,6

989

1869,2

186,9

1890

 

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

136,2

900

1557

155,7

1730

 

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

161,9

1600

3563

356,3

2210

 

 

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vievio miesto filialas

 

170

321,3

32,1

1890

 

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Beižonių kaimo filialas

 

80

151,2

15,1

1890

 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

771

 

 

 

 

 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialas Kaune, Taikos pr. 113 b

 

424,7

849,4

84,9

2000

 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialas Kaune, Mapų g. 18

 

303,9

560,5

56,1

1844,4

 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialas Kaune, P.Lukšio g. 58/60

 

207,6

430,1

43

2071,6

 

Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka

29,3

1039

2207,8

220,8

2125

parengtas statybos pagrindimas

Vilniaus miesto centrinė biblioteka

899,7

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto centrinės bibliotekos filialas,
Žirmūnų g. 6

899,6

600

840

84

1400

 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

607,5

3088

7398,8

739,8

2396

parengtas statybos pagrindimas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos centrinių rūmų kapitalinis remontas

(neteko galios) Nr. 428, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2174 (2011-04-16)

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal I skyrių

 

 

20748,3

2074,8

 

 

II. Rajonų viešosios bibliotekos

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

197,5

500

600

60

1200

parengtas statybos pagrindimas

Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

349,8

2060

1266,9

126,7

615

 

Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Troškūnų filialas

 

300

199,8

19,9

666

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

323,5

330

566,9

56,7

1718

 

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

324,9

1200,65

1016,9

101,7

847

 

Pasvalio savivaldybės Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Saločių filialas

 

68,65

151,3

15,1

2204

 

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

100

1825

2255,7

225,6

1236

parengtas statybos pagrindimas

Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

379,7

 

 

 

 

 

Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ariogalos miesto filialas

379,6

700

1547

154,7

2210

 

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

311,7

360

795,6

79,6

2210

 

Šilutės rajono savivaldybės Frydricho Bajoraičio viešoji biblioteka

315,7

993,3

2195,2

219,5

2210

parengtas statybos pagrindimas

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

205,8

503

1111,6

111,2

2210

 

Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gelvonų filialas

 

70

154,7

15,5

2210

 

Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Musninkų filialas

 

43

95

9,5

2210

 

Širvintų rajono viešosios bibliotekos Lapelių filialas

 

88

194,5

19,5

2210

 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

330,8

691

1382

138,2

2000

 

Ukmergės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

386,9

1406,1

352,9

35,3

251

 

Utenos rajono savivaldybės Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka

470,8

1830

4044,3

404,4

2210

 

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

330,4

1784,5

2889,1

288,9

1619

parengtas statybos pagrindimas

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dusetų filialas

 

183

345,9

34,6

1890

 

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Antalieptės filialas

 

202

381,8

38,2

1890

 

Iš viso pagal II skyrių

 

 

21547,1

2154,7

 

 

Iš viso

 

 

42295,5

4229,5

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 428, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2174 (2011-04-16)

 

 

 

––––––––––––––––

 


 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
6 priedas

 

 

BIBLIOTEKŲ PASTATŲ REMONTAS

 

Miestų ir rajonų viešosios bibliotekos

Dokumentų fondas,
tūkst. vnt.

Bendras naudingas plotas,
kv. metrais

Sąmatinė vertė,
tūkst. litų

Užsakovo rezervas (10 procentų)

1 kv. metro bendro naudingo ploto kaina, litais

Pastabos

I. Miestų viešosios bibliotekos

 

 

 

 

 

 

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

108

558

132,1

13,2

236,7

 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Aistiškių filialas

 

113,5

54,1

5,4

476,9

 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Akmenynų filialas

 

50

10,1

1

202,4

 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Brukų filialas

 

62

18,7

1,9

301

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

375

 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialas

 

401,9

888,1

88,8

2209,7

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialas (įkurdinimas buvusiose Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos patalpose)

 

218

385,9

38,6

1770,2

 

Marijampolės savivaldybės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

162,3

2664,1

540,8

54,1

203

 

Marijampolės savivaldybės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos filialas

 

289,71

52,4

5,2

181

 

Marijampolės savivaldybės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Igliškėlių filialas

 

68

122,1

12,2

1796

 

Marijampolės savivaldybės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Meškučių filialas

 

66

79,3

7,9

1201

 

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

183

243

72,9

7,3

300

 

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka (Kniaudiškių g. 34)

213,6

244

109,5

10,9

448,8

 

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialas (Kniaudiškių g. 38)

 

121,8

77,2

7,7

633,7

 

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialas (Vasario 16-osios g. 10)

 

88,7

21,9

2,2

247

 

Rietavo savivaldybės viešoji biblioteka

78,6

360

289

29

805

 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka
Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius
(Aido g. 27)
Vaikų literatūros skyrius (Gvazdikų takas 8)

324,6

633,6

699,5

69,9

1104

 

Iš viso pagal I skyrių

 

 

3553,6

355,4

 

 

II. Rajonų viešosios bibliotekos

 

 

 

 

 

 

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

438

349

351,31

35,1

1006

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Butrimonių filialas

 

355

218,9

21,9

616,9

 

Biržų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

100,2

1812

1122,6

112,3

619

 

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

258

780

499,9

50

641

 

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

262,3

 

 

 

 

 

Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rimkų filialas

 

95

8,1

0,8

84,9

 

Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ruklos filialas

262,3

68,8

130,03

13

1890

 

Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Užusalių filialas

 

96

19,9

1,9

208,33

 

Joniškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

265,2

679

753,7

75,4

1110

darbai pradėti, panaudota 102,5 tūkst. litų

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

319,3

360

324

32,4

900

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

 

160

144

14,4

900

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialas

 

60

54

5,4

900

 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Garliava)

379,5

938

994

99,4

1059,7

parengtas statybos pagrindimas (be finansinės dalies)

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kulautuvos biblioteka

 

115

122

12,2

1060

 

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkijos miesto biblioteka

 

186

197,2

19,7

1060

 

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ežerėlio filialas

 

157,3

10,6

1,6

67,4

parengtas statybos pagrindimas (nėra finansinės dalies)

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

336,5

667

260,8

26,1

391

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Kolainių filialas

 

40

8,8

0,9

220

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Pagryžuvio filialas

 

65

14,4

1,4

221

 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Mockaičių filialas

 

64

14,1

1,4

220

 

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

497,9

3137,9

125,5

12,6

40

 

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Liepų filialas

 

160

42,4

4,2

265

 

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Šėtos filialas

 

204

110,4

11

541,1

 

Kėdainių rajono Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Josvainių filialas

 

203

144,6

14,5

712,5

 

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

379,6

2651,7

528,8

52,9

199,4

parengtas statybos pagrindimas

Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji vaikų biblioteka (Gargždai, Žemaitės g. 15)

 

349,1

261,5

26,2

749

parengtas statybos pagrindimas

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka

263

 

 

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialas

 

127

93,9

9,4

740

 

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialas

 

120

78

7,8

650

 

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filialas

 

108

90,7

9,1

840

 

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

282,2

1287

514,8

51,5

400

 

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus filialas

 

645

258

25,8

400

 

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

276,5

204,9

189,7

18,9

926

 

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Abarauskų filialas

 

228,5

55,9

5,6

245

 

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Seirijų filialas

 

95

23,3

2,3

245

 

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Avižienių filialas

 

134

31,2

3,1

233

 

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

409,9

591,4

243,2

24,3

411,3

 

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Inturkės filialas

 

101,5

30,5

3

301

 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

 

 

 

 

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Linkuvos filialas

238,2

250

60

6

240

 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Klovainių filialas

 

40

49,9

4,9

1247

 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Rozalimo filialas

 

68

26,5

2,6

389

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

389,3

626

131,9

13,2

210,8

 

Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

317,7

1266,6

2006,3

200,6

1584

parengtas statybos pagrindimas

Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Joniškėlio miesto filialas

 

340

69,7

7

205

 

Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Švobiškio filialas

 

84,49

56,6

5,7

670

 

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

198,2

150

265,7

26,6

1771,5

 

Prienų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

287,9

570,64

555,2

55,5

973

 

Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

379,7

1822

1237,1

123,9

679

 

Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

444,7

652,4

1233

143,5

1890

 

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

 

 

 

 

 

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Griškabūdžio filialas

8,8

50

12

1,2

240

 

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lekėčių filialas

7,8

78

23,5

2,3

301

 

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lukšių filialas

10,1

80

16,2

1,6

202

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

369,1

650

208

20,9

320

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Eišiškių miesto filialas

 

164

85,1

8,5

518,6

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Eišiškių vaikų biblioteka

 

113

79,7

7,9

705

 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Baltosios Vokės filialas

 

100

18,4

1,8

184,4

 

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

 

 

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų filialas

52,8

701

761,3

76,1

1086

 

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

234,9

690,84

523

52,4

757,1

parengtas statybos pagrindimas

Šilutės rajono savivaldybės Frydricho Bajoraičio viešoji biblioteka

315,7

 

 

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės Frydricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Šilutės miesto filialas

 

68,3

21,5

2,2

315

 

Šilutės rajono savivaldybės Frydricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Juknaičių filialas

 

132

38,9

3,9

295

 

Šilutės rajono savivaldybės Frydricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filialas

 

46

24,9

2,5

543

 

Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

279,8

800

218

21,8

272,5

 

Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

338,6

708

250,6

25,1

354

 

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aukštadvario kaimo filialas

14,6

118

223

22,3

1890

 

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paluknio miestelio filialas

11,4

60

113,4

11,3

1890

 

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Senųjų Trakų miestelio filialas

8,8

82,6

156,1

15,6

1890

 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

300,6

 

 

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Matuizų filialas

 

142

268,4

26,8

1890

 

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Valkininkų filialas

 

86

162,5

16,3

1890

 

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dubičių filialas

 

120

226,8

22,7

1890

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

359,2

600

528

52,8

880

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kybartų filialas

 

560

358,4

35,8

640

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbalio filialas

 

95

21,8

2,2

229

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gižų filialas

 

80

28,9

2,9

362,4

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

472,9

337,3

252,9

25,3

750

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Nemenčinės filialas

 

90,8

8,1

6,8

750

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Nemenčinės vaikų filialas

 

135,7

101,8

10,2

750

 

Vilniaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Mostiškių kaimo filialas

 

108

81

8,1

750

 

Lietuvos aklųjų viešoji biblioteka

437,1

500

700

70

1400

 

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2191,4

10943

1174,2

117,4

107,3

 

Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka

1024,6

 

 

 

 

 

Pastato Klaipėdoje (H.Manto g. 45) pritaikymas regiono bibliotekininkystės kvalifikacijos kėlimo centrui

 

550

279,3

27,9

507,9

 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

691,6

4494

3082,1

308,2

685,82

 

Iš viso pagal II skyrių

 

 

23870,44

2387

 

 

Iš viso

 

 

27423,6

2742,4

 

 

 

 

 

––––––––––––––––

 


 

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
7 priedas

 

 

PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2002 METŲ PROGRAMĄ ĮGYVENDINAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI

 

Investicijų projektas

Panaudota lėšų 2002 m. sausio 1 d. duomenimis

Lėšų poreikis 2002 m. sausio 1 d. duomenimis

Valstybės investicijų
2002 metų programoje skirta lėšų

Lėšų poreikis 2003 m. sausio 1 d. duomenimis

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos centrinių rūmų kapitalinis remontas

28563

18029

8000

10029

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos statyba

5521

25621

1706

23915

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos „C“ korpuso rekonstravimas

1716

756

756

_

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rekonstravimas

581

20607

300

20307

Varėnos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų rekonstravimas

1022

465

557

Iš viso

36381

66035

11227

54808

 

 

 

––––––––––––––––


 

 

 

Nauja priedo redakcija (nuo 2011-04-17):

Nr. 428, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2174 (2011-04-16)

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
8 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr.
428
redakcija)

 

 

LĖŠŲ POREIKIS BIBLIOTEKŲ RENOVACIJOS IR MODERNIZAVIMO
2003–2013 METŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI (TŪKST. LITŲ)

 

Priemonės pavadinimas

Lėšos

Fondams komplektuoti

104 780

Bibliotekoms kompiuterizuoti

39 706

Investicijų projektams įgyvendinti

139 508

Naujoms bibliotekoms statyti

11 511,9

Bibliotekų pastatams rekonstruoti

42 295,5

Bibliotekų pastatams remontuoti

27 423,6

Užsakovo rezervas (10 procentų)

8 123

Iš viso

373 348

 

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

Papildyta priedu:

Nr. 428, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2174 (2011-04-16)

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos
9 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr.
428
redakcija)

 

 

investicijų projekto „Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr. 51, rekonstravimas“ vykdymas 2011 metais

 

Investicijų projekto pavadinimas

Vykdytojas

Investicijų projekto vykdymo terminas (metai)

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

Finansavimo šaltiniai
(tūkst. litų)

Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr. 51, rekonstravimas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2006–2013

85 700

pastato energiją taupančios priemonės, finansuojamos iš Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (toliau – ES paramos lėšos), – iki 8 000;

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – valstybės biudžeto lėšos) – apie 77 700

Panaudota lėšų iki 2011 m. sausio 1 d.

11 445

valstybės biudžeto lėšos

Lėšų poreikis 2011 metais

9 000

valstybės biudžeto lėšos

8 000

ES paramos lėšos

 

––––––––––––––––––––

 


 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 428, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2174 (2011-04-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGSĖJO 17 D. NUTARIMO NR. 1454 "DĖL BIBLIOTEKŲ RENOVACIJOS IR MODERNIZAVIMO 2003-2013 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2011-04-18)

                  aubodi@lrs.lt