Suvestinė redakcija nuo 2022-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 90-3856, i. k. 1021100NUTA00001422

 

Nauja redakcija nuo 2022-06-30:

Nr. 689, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14050

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1422

Vilnius

 

DĖL ĮVAIKINIMO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ IR ASMENŲ, NORINČIŲ ĮVAIKINTI VAIKUS, IR GALIMŲ ĮVAIKINTI VAIKŲ APSKAITOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.210 straipsnio 1 dalimi ir 3.219 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

Patvirtinti pridedamus:

1.       Įvaikinimo organizavimo nuostatus;

2.       Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 689

redakcija)

 

ĮVAIKINIMO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įvaikinimo organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (toliau – asmenys, norintys įvaikinti vaiką), pasirengimo įvaikinti vaiką procedūras, ikiteismines vaikų, įtrauktų į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (toliau – galimas įvaikinti vaikas), nacionalinio ir tarptautinio įvaikinimo procedūras.

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) organizuoja galimų įvaikinti vaikų įvaikinimą, vadovaudamasi 1993 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (toliau – Hagos konvencija), kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, reguliuojančiomis teisinius santykius civilinėse ir šeimos bylose, bei šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu (toliau – Apskaitos aprašas).

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Apskaitos apraše.

4. Organizuojant vaiko įvaikinimą, vadovaujamasi geriausių vaiko interesų prioriteto užtikrinimo principu bei kitais Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintais vaiko teisių ir laisvių apsaugos įgyvendinimo principais.

5. Įvaikinimo organizavimo etapai yra šie:

5.1. asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, pasirengimas įvaikinti vaiką;

5.2. ikiteisminė galimo įvaikinti vaiko įvaikinimo procedūra;

5.3. vaiko įvaikinimas.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, NORINČIŲ ĮVAIKINTI VAIKĄ, PASIRENGIMAS JĮ ĮVAIKINTI

 

6. Asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, pa(si)rengimas įvaikinti vaiką apima: asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinį įvertinimą, dalyvavimą mokymuose pagal Tarnybos direktoriaus tvirtinamą programą, skirtuose pasirengti įvaikinti vaiką (toliau – mokymai), ir išvados dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pasirengimo jį įvaikinti (toliau – Išvada) parengimą.

7. Asmuo, norintis įvaikinti vaiką (-us), savo gyvenamosios vietos Tarnybos įgaliotam teritoriniam (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius) skyriui turi pateikti rašytinį prašymą įvaikinti vaiką (-us) (toliau – prašymas), jame nurodydamas savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, šeiminę padėtį (vedęs (ištekėjusi), išsituokęs (-usi), našlys (-ė), nesusituokęs asmuo), pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę, įvaikinimo motyvus ir šiuos dokumentus arba jų kopijas (toliau – dokumentai):

7.1. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a);

7.2. rašytinį sutuoktinio sutikimą įvaikinti vaiką, jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių. Laisvos formos sutikime nurodomi šie duomenys: asmens vardas, pavardė, gimimo data, ryšys su asmeniu, norinčiu įvaikinti vaiką (nurodomas vardas, pavardė ir ryšys su šiuo asmeniu), ar su galimu įvaikinti vaiku (nurodomas vaiko vardas, pavardė ir ryšys su juo), sutikimas įvaikinti galimą įvaikinti vaiką. Rašytinis sutuoktinio sutikimas įvaikinti vaiką neteikiamas, jei teismas priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba jei sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu šioje srityje;

7.3. teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium rezoliucinės dalies kopiją (jei sutuoktiniai gyvena skyrium);

7.4. teismo sprendimo dėl sutuoktinio paskelbimo nežinia kur esančiu rezoliucinės dalies kopiją (jei sutuoktinis pripažintas nežinia kur esančiu);

7.5. ribotai veiksnaus šioje srityje sutuoktinio ir jo rūpintojo rašytinį sutikimą įvaikinti (jei kitas sutuoktinis ribotai veiksnus šioje srityje). Laisvos formos sutikime nurodomi šie duomenys: sutuoktinio ir jo rūpintojo vardai, pavardės, gimimo datos, sutuoktinio ryšys su asmeniu, norinčiu įvaikinti vaiką (nurodomas vardas, pavardė ir ryšys su šiuo asmeniu), ar su galimu įvaikinti vaiku (nurodomas vaiko vardas, pavardė ir ryšys su juo), sutikimas įvaikinti galimą įvaikinti vaiką (jeigu rūpintojas sutikimo įvaikinti neduoda, pateikiama teismo sprendimo, kuriuo patvirtintas ribotai veiksnaus šioje srityje sutuoktinio rašytinis sutikimas, rezoliucinės dalies kopija);

7.6. Lietuvos Respublikos pilietis, iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienio valstybėje gyvenęs ilgiau nei vienerius metus, užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, – užsienio valstybės, kurios pilietis jis yra, ir (ar) paskutinės jo gyvenamosios vietos valstybės, kurioje jis gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kompetentingos institucijos išduotą pažymą apie teistumą toje užsienio valstybėje, jei šios informacijos Tarnybos teritorinis skyrius negali gauti iš Lietuvos Respublikos registrų ir valstybės informacinių sistemų.

8. Prašymas ir dokumentai gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui gali būti pateikti tiesiogiai atvykus, registruotu laišku (teikiami dokumentų originalai arba dokumentų kopijos), elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (teikiamos dokumentų kopijos). Teikiant prašymą ir dokumentus tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį skyrių, prašymą ir dokumentus priėmęs darbuotojas padaro pateiktų dokumentų kopijas, o dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Asmuo dokumentus gali pateikti pats arba per įgaliotą atstovą.

9. Jei asmuo ar jo įgaliotas atstovas prašymą ir dokumentus pateikia tiesiogiai atvykęs į Tarnybos teritorinį skyrių, jis turi pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje), o jo atstovas – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir dokumentą, patvirtinantį jo teisę atstovauti asmeniui. Tarnybos teritorinio skyriaus darbuotojas, įsitikinęs tiesiogiai dokumentus teikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma.

Jei asmuo ar jo įgaliotas atstovas prašymą ir dokumentus pateikia registruotu laišku, kartu su jais turi būti pateikta notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, patvirtinta asmens ar asmens ir jo įgalioto atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija bei dokumento, patvirtinančio įgalioto atstovo teisę atstovauti asmeniui, kopija.

Jei asmuo ar jo įgaliotas atstovas prašymą ir dokumentus pateikia elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jei asmuo prašymą ir dokumentus teikia kitomis elektroninių ryšių priemonėmis ir jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, kartu su dokumentais juos teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

10. Dokumentai, nurodyti Nuostatų 7.2–7.5 papunkčiuose, turi būti išduoti likus ne daugiau kaip 3 mėnesiams iki prašymo įvaikinti vaiką pateikimo dienos.

11. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs dokumentus, privalo surinkti:

11.1. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis:

11.1.1. įrodančius asmens santuoką, jeigu asmuo susituokęs (santuokos sudarymo data), ištuoką, jeigu asmuo išsituokęs (ištuokos data), sutuoktinio mirtį, jeigu asmuo yra našlys (-ė) (sutuoktinio mirties data);

11.1.2. įrodančius santuokos pripažinimą negaliojančia, jei santuoka pripažinta negaliojančia (santuokos pripažinimo negaliojančia data);

11.2. iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro – duomenis apie asmenį, norintį įvaikinti vaiką, t. y. duomenis apie tai, ar asmuo buvo teistas už nusikalstamas veikas, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas (ar asmuo buvo teistas už nusikalstamas veikas, ar nebuvo; jei buvo, nurodomas nusikalstamos veikos pavadinimas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis (jo dalis, punktas), kuriame nurodyta ši nusikalstama veika);

11.3. iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) – duomenis apie tai:

11.3.1. ar nuo asmens, norinčio įvaikinti vaiką, nėra atskirtas vaikas (ar nuo šio asmens yra atskirtas vaikas, ar nėra; jei atskirtas, nurodomas vaiko globos (rūpybos) laikotarpis, atskyrimo priežastys, atskyrimo data);

11.3.2. ar asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, nėra ar nebuvo apribota tėvų valdžia (ar šiam asmeniui yra (buvo) apribota tėvų valdžia, ar nėra (nebuvo); jei asmeniui buvo ar yra apribota tėvų valdžia, nurodoma tėvų valdžios apribojimo data);

11.3.3. ar asmuo, norintis įvaikinti vaiką, nėra nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų (ar buvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų, ar nebuvo; jei buvo, nurodomas vaiko globos (rūpybos) laikotarpis, nušalinimo nuo globėjo (rūpintojo) pareigų data);

11.3.4. ar su asmeniu, norinčiu įvaikinti vaiką, dėl netinkamo sutarties vykdymo nebuvo nutraukta jo ir globos centro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis (ar su šiuo asmeniu dėl netinkamo sutarties vykdymo buvo nutraukta jo ir globos centro tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis, ar nebuvo; jei buvo, nurodoma tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties nutraukimo data, priežastys);

11.4. iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis apie tai:

11.4.1. ar asmuo, norintis įvaikinti vaiką, nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu šioje srityje (ar asmuo yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu šioje srityje, ar nėra; jei yra, nurodoma teismo sprendimo (nutarties) priėmimo data ir jo (jos) įsiteisėjimo data);

11.4.2. ar asmens, norinčio įvaikinti vaiką, sutuoktinis yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu šioje srityje (ar asmuo yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu šioje srityje, ar nėra; jei yra, nurodoma teismo sprendimo (nutarties) priėmimo data ir jo (jos) įsiteisėjimo data).

12. Tarnybos teritorinis skyrius, įvertinęs dokumentus ir  Nuostatų 11 punkte nurodytus duomenis, per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos priima teigiamą arba neigiamą sprendimą dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinio įvertinimo (nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, priimtas sprendimas (jei priimtas neigiamas sprendimas, papildomai nurodomos jo priežastys).

13. Jei nustatomas bent vienas iš Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytų pagrindų, išskyrus atvejus, kai asmuo nuteistas už kitas nusikalstamas veikas ir kai dėl teisės įvaikinti sprendžia teismas, Tarnybos teritorinis skyrius priima neigiamą sprendimą dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinio įvertinimo ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos jį arba jo kopiją išsiunčia asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar elektroniniu paštu (siunčiant gyvenamosios vietos adresu, teikiama sprendimo kopija; siunčiant elektroniniu paštu, teikiama sprendimo kopija arba elektroninis dokumentas).

14. Jei nenustatomas nė vienas iš Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytų pagrindų, Tarnybos teritorinis skyrius priima teigiamą sprendimą dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinio įvertinimo ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos jį arba jo kopiją išsiunčia asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar elektroniniu paštu (siunčiant gyvenamosios vietos adresu, teikiama sprendimo kopija; siunčiant elektroniniu paštu, teikiama sprendimo kopija arba elektroninis dokumentas).

15. Tarnybos teritorinis skyrius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinio įvertinimo, per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos jį kartu su dokumentais (teikiamos dokumentų kopijos) raštu pateikia mokymus vykdysiančiam globos centrui. Jei savivaldybės teritorijoje veikia daugiau nei vienas globos centras, dokumentai siunčiami savivaldybės administracijai, kuri per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka persiunčia juos globos centrui, vykdysiančiam mokymus.

16. Asmuo, norintis įvaikinti vaiką, gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus neigiamą sprendimą dėl jo pradinio įvertinimo, išnykus priežastims, dėl kurių jis buvo priimtas, gali iš naujo kreiptis į savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį skyrių dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo Nuostatų nustatyta tvarka. Jei dėl šiame punkte nurodytų priežasčių, prašymas teikiamas ne vėliau nei po 5 metų, pakartotinai neturi būti teikiami dokumentai nurodyti Nuostatų 7.3, 7.4, ir 7.6 papunkčiuose, jei Tarnybos teritoriniam skyriui jie jau buvo teikti su ankstesniu (-iais) prašymu (-ais).

17. Globos centras, gavęs Nuostatų 15 punkte nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos raštu praneša asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, preliminarią mokymų datą ir laiką.

18. Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka mokymus vykdo, asmens pasirengimą įvaikinti vaiką vertina bei Išvadą rengia Tarnybos atestuoti asmenys.

19. Mokymai, privalomi kiekvienam asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, dėl kurio pradinio įvertinimo Tarnybos teritorinis skyrius yra priėmęs teigiamą sprendimą, privalo prasidėti per 20 darbo dienų nuo Nuostatų 15 punkte nurodytų dokumentų gavimo globos centre dienos. Mokymus išklausiusiam asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos parengiama Išvada.

20. Išvadoje nurodomi duomenys ir informacija, kurie gaunami individualių susitikimų su asmeniu, norinčiu įvaikinti vaiką, metu:

20.1. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, tautybė (siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 20 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą), nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris;

20.2. informacija apie asmens, norinčio įvaikinti vaiką, išsilavinimą (įgyto išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos pavadinimas, kvalifikacinis laipsnis), darbovietę (darbdavio juridinio asmens pavadinimas ar savarankiškos darbinės veiklos pavadinimas), einamas pareigas (pareigų pavadinimas);

20.3. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, nepilnamečių vaikų ir faktiškai kartu gyvenančių suaugusių asmenų duomenys (vardai, pavardės, gimimo datos), jų ryšiai su asmeniu;

20.4. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, motyvų įvaikinti vaiką įvertinimas;

20.5. informacija apie pageidaujamą (-us) įvaikinti vaiką (-us) (vaikų skaičius, lytis, amžius, galimi vaiko sveikatos sutrikimai (konkretūs galimai įgyti ar paveldėti psichikos ir fiziniai sveikatos sutrikimai, kuriuos turinčio vaiko nesutiktų įvaikinti, galimi vaiko tėvų sveikatos sutrikimai, priklausomybės (konkretūs paveldimi ir įgyti psichikos ir fiziniai sveikatos sutrikimai, kuriuos turinčių tėvų vaiko nesutiktų įvaikinti, galimo įvaikinti vaiko socialinė kilmė, žalingi jo tėvų įpročiai);

20.6. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, gebėjimas užtikrinti vaikui saugią aplinką ir jo vystymosi poreikių tenkinimą (būsto pritaikymas pagal vaiko amžių ir poreikius, pavojingų daiktų, esančių namuose, nepasiekiamumas; finansinė asmens, norinčio įvaikinti vaiką, padėtis (gaunamas darbo užmokestis, kitos pajamos, periodinės išlaidos (pvz., paskola kredito įstaigai)); asmens, norinčio įvaikinti vaiką, sveikata, jei ji gali turėti įtakos rūpinimuisi vaiku (-ais) (diagnozė (-ės), gydymo būdai, specifiniai asmens poreikiai));

20.7. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, gebėjimo užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą ir jo raidos sunkumų kompensavimą įvertinimas (asmens, norinčio įvaikinti vaiką, gyvenimo būdas (darbo pobūdis, laisvalaikio leidimo būdai, pomėgiai ir pan.), įpročiai, išgyventos netektys, planuojamas vaiko ugdymas, asmenys, kurie galėtų padėti prižiūrėti vaiką (-us) (šių asmenų skaičius ir ryšys su asmeniu, norinčiu įvaikinti vaiką));

20.8. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, gebėjimas padėti vaikui įgyti socialinių ir savarankiškumo įgūdžių;

20.9. asmens, norinčio įvaikinti vaiką, gebėjimas užtikrinti vaiko identiteto išsaugojimą bei saugių tarpusavio ryšių sukūrimą;

20.10. teigiamas arba neigiamas Tarnybos atestuotų asmenų sprendimas dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pasirengimo įvaikinti vaiką.

21. Išvada parengiama 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas lieka globos centre ir saugomas asmens (šeimos) byloje, kitas per 3 darbo dienas nuo jos parengimo dienos pasirašytinai įteikiamas asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, o Išvados kopija – Tarnybos teritoriniam skyriui, kuris persiuntė asmens, norinčio įvaikinti vaiką, dokumentus. Asmuo, norintis įvaikinti vaiką, nepageidaujantis gauti Išvados originalo, gali kreiptis raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis į globos centrą dėl Išvados kopijos pateikimo elektroniniu paštu (prašyme nurodo vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, kuriuo turi būti atsiųsta Išvados kopija). Gautą Išvadą, pasirašęs elektroniniu parašu, arba skaitmeninę jos kopiją asmuo, norintis įvaikinti vaiką, privalo grąžinti globos centrui.

22. Teigiama Išvada galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią Išvadą. Jei, nesuėjus Išvados galiojimo terminui, parengiama nauja Išvada, galioja ta Išvada, kurios parengimo data vėlesnė.

23. Pasibaigus Nuostatų 22 punkte nurodytam Išvados galiojimo terminui, asmuo, norintis įvaikinti vaiką, savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui Nuostatų 8–9 punktuose nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, kad būtų atliktas Nuostatų 12 punkte numatytas pradinis jo įvertinimas ir atnaujinta Išvada. Asmeniui, norinčiam įvaikinti vaiką, pakartotinai dalyvauti mokymuose nereikia. Jei dėl šiame punkte nurodytų priežasčių prašymas teikiamas ne vėliau nei po 5 metų, pakartotinai neturi būti teikiami dokumentai, nurodyti Nuostatų 7.3, 7.4, ir 7.6 papunkčiuose, jei Tarnybos teritoriniam skyriui jie jau buvo teikti su ankstesniu (-iais) prašymu (-ais).

 

III SKYRIUS

IKITEISMINĖ GALIMO ĮVAIKINTI VAIKO ĮVAIKINimo PROCEDŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

24. Galimam įvaikinti vaikui ieškoma asmens (-enų), kuris (kurie) Apskaitos aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka yra įtrauktas (‑i) į asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, apskaitą (toliau – asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką) ir atitinka geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus.

25. Galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką, parenka Įvaikintojų parinkimo komisija (toliau – Komisija), kurios veiklą nustato šio skyriaus antrasis skirsnis.

26. Tarnyba nuasmenintą informaciją apie galimą įvaikinti vaiką (-us) (vaiko individualus kodas, informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją, jei žinoma, informacija apie vaiko brolių / seserų ir tėvų sveikatos sutrikimus, žalingus įpročius, priklausomybes; nuasmeninti duomenys apie vaiką (lytis, gimimo metai), vaiko sveikatos sutrikimus ir reikalingą specialią priežiūrą; vadovaujantis Apskaitos aprašo nustatyta tvarka į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą (toliau – Galimų įvaikinti vaikų sąrašas) įrašymo pagrindas (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai) ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį perduoda Tarnybos teritoriniams skyriams, kad jie su pateikta informacija supažindintų visus savo veiklos teritorijoje gyvenančius asmenis, pasirengusius įvaikinti vaiką, siekiant išnaudoti visas galimybes surasti asmenis, galinčius įvaikinti galimą įvaikinti vaiką.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KOMISIJA

          

27. Komisiją sudaro 7 nariai, iš kurių 4 deleguoja Tarnyba, 2 – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ir vieną – Nacionalinė globėjų, įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų asociacija. Iš Ministerijos atstovų paskiriamas Įvaikintojų parinkimo komisijos pirmininkas, o iš Tarnybos atstovų – pirmininko pavaduotojas. Įvaikintojų parinkimo komisijos sekretoriumi, kuris nėra Įvaikintojų parinkimo komisijos narys, paskiriamas Tarnybos atstovas. Tas pats asmuo Komisijos nario pareigas gali eiti ne daugiau kaip 2 Komisijos kadencijas iš eilės.

28. Įvaikintojų parinkimo komisijos personalinę sudėtį, nurodydamas jos narių vardus, pavardes, pareigas, ir jos darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius.

29. Komisija sudaroma vieniems metams.

30. Komisija:

30.1. iš asmenų, vadovaujantis Apskaitos aprašo nustatyta tvarka įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą (toliau – Įvaikintojų Lietuvoje sąrašas), parenka galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką;                     

30.2. iš asmenų, vadovaujantis Apskaitos aprašo nustatyta tvarka įrašytų į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą (toliau – Įvaikintojų užsienyje sąrašas), parenka galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką;

30.3. parenka vadovaujantis Apskaitos aprašo nustatyta tvarka į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą (toliau – Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašas) įrašyto vaiko (toliau – galimas įvaikinti vaikas, atitinkantis specialiuosius kriterijus) interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

31. Komisija parenka asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką, atsižvelgdama į galimo įvaikinti vaiko interesus, vadovaudamasi Civilinio kodekso 3.223 straipsniu, kuriame nustatyta pirmenybės įvaikinti suteikimo eilė, ir įvertinusi:

31.1. Išvadoje nurodytus asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, gebėjimus užtikrinti galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikių tenkinimą, atsižvelgdama į galimo įvaikinti vaiko sveikatos būklę, socialinę kilmę, temperamentą, asmenybės savybes, fizinius, psichologinius poreikius, išsiauklėjimą, etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklausomybę, gimtąją kalbą bei kitą aktualią Tarnybos teritorinio skyriaus pateiktą Nuostatų 32 punkte nurodytą informaciją apie jos veiklos teritorijoje galimą įvaikinti vaiką;

31.2. Išvadoje pateiktą informaciją apie asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, lūkesčius dėl vaiko lyties, amžiaus, vaiko ir jo tėvų sveikatos būklės ir kitų asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, nurodytų svarbių aplinkybių, susijusių su vaiku;

31.3. priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos akredituotos ne pelno siekiančios institucijos, įgaliotos veikti Lietuvos Respublikoje pagal Hagos konvencijos 12 straipsnį (toliau – įgaliota institucija), pateiktą informaciją apie tai, kaip asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką, galės patenkinti galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, poreikius, ir apie numatomas taikyti priemones, padėsiančias galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje, jei Komisija sprendžia dėl asmens, nurodyto Nuostatų 30.3 papunktyje, parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

32. Komisija, priimdama sprendimą dėl galimo įvaikinti vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkančio asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, parinkimo, nagrinėja šią Tarnybos pateiktą informaciją (raštu gautą iš Tarnybos teritorinio skyriaus) apie jos veiklos teritorijoje nustatytą galimą įvaikinti vaiką: 

32.1. galimo įvaikinti vaiko vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, tautybę, kalbą, kuria kalba vaikas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą;  

32.2. galimo įvaikinti vaiko gyvenimo istoriją chronologine tvarka (iki kada (data) gyveno tėvų šeimoje, kokios jo paėmimo iš tėvų priežastys, dabartinio atstovo (-ų) pagal įstatymą vardas (‑ai), pavardė (-ės), globos pradžios ir pabaigos data, informacija apie vaiko palikimą sveikatos priežiūros įstaigoje, įstaigoje, kurioje įsteigtas gyvybės langelis, ar kitoje vietoje (palikimo data ir įstaigos ar kitos vietos, kurioje buvo paliktas vaikas, pavadinimas));

32.3. duomenis apie galimo įvaikinti vaiko tėvus (gimimo metai, tautybė, tėvų valdžios apribojimo priežastys, sveikatos sutrikimai (pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 046/a) ar medicinos dokumentų išrašo (forma Nr. 027/a) kopija, jeigu turima), žalingi įpročiai, priklausomybės, tėvų ir galimo įvaikinti vaiko tarpusavio santykiai, tėvų susitikimų su vaiku dažnumas), jeigu šie duomenys žinomi;

32.4. duomenis apie galimo įvaikinti vaiko brolį (-ius) ir (ar) seserį (-eris), jei tokių yra (brolių skaičius / seserų skaičius, teisinis statusas (globojami (rūpinami), įvaikinti (jei brolis (-iai) ir (ar) sesuo (‑erys) įvaikintas (-i), nurodomas tik įvaikinimo faktas), auga šeimoje), gyvenamoji vieta (savivaldybė), sveikatos būklė (pateikiama informacija apie sveikatos sutrikimus, jei jie žinomi), emociniai ryšiai, pagrįsta informacija apie tai, ar yra galimybė siūlyti įvaikinti vaikus atskirai, jeigu šie duomenys žinomi;

32.5. duomenis apie galimo įvaikinti vaiko giminaičius (giminystės, emociniai ryšiai);

32.6. duomenis apie galimą įvaikinti vaiką lankančius asmenis (giminystės ir (ar) emociniai ryšiai), jeigu jie pateikti;

32.7. informaciją apie galimo įvaikinti vaiko sveikatą (pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 046/a) ar medicinos dokumentų išrašo (forma Nr. 027/a) kopija;

32.8. informaciją apie specifinius galimo įvaikinti vaiko poreikius ir (ar) specialiuosius ugdymo poreikius (duomenys apie vaiko gydymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius);

32.9. informaciją apie galimo įvaikinti vaiko raidą ir vaiko atstovų pagal įstatymą pateiktą laisvos formos galimo įvaikinti vaiko charakteristiką (charakteristikoje nurodomi vaiko asmenybės bruožai, jo pomėgiai, bendravimo gebėjimai ir kita vaiko atstovo pagal įstatymą pateikiama, jo nuomone, svarbi informacija, apibūdinanti vaiką);

32.10. galimo įvaikinti vaiko, gebančio išreikšti savo nuomonę, nuomonės išklausymo akto, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu, kopiją.

33. Komisija sprendimą dėl asmens, nurodyto Nuostatų 30.1–30.2 papunkčiuose, parinkimo galimam įvaikinti vaikui įformina Sprendime dėl asmens (‑enų), pasirengusio (-ių) įvaikinti vaiką, parinkimo galimam įvaikinti vaikui pagal Nuostatų 1 priede pateiktą formą (toliau – sprendimas dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką).

34. Komisija sprendimą dėl asmens, nurodyto Nuostatų 30.3 papunktyje, parinkimo galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, įformina Sprendime dėl asmens (-enų), pasirengusio (-ių) įvaikinti vaiką, parinkimo galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, pagal Nuostatų 2 priede pateiktą formą (toliau – sprendimas dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

IKITEISMINĖ GALIMO ĮVAIKINTI VAIKO NACIONALINIO ĮVAIKINIMO PROCEDŪRA

 

35. Tarnyba, įrašiusi vaiką į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną tiesiogiai arba raštu kreipiasi į Komisiją (nurodomas galimo įvaikinti vaiko vardas, pavardė, gimimo data), kad būtų organizuojamas jos posėdis dėl asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir perduoda jai Nuostatų 32 punkte nurodytą informaciją bei dokumentų kopijas.

36. Komisija posėdžio metu parenka galimam įvaikinti vaikui jo interesus ir poreikius labiausiai atitinkantį asmenį, pasirengusį įvaikinti vaiką, Nuostatų III skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

37. Komisija sprendimo dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką kopiją raštu pateikia Tarnybai per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

38. Tarnyba per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką gavimo dienos parengia informacinį raštą Komisijos parinktam asmeniui (toliau – parinktas asmuo) ir jį raštu pateikia parinkto asmens gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui. Rašte, kuriuo informuojamas parinktas asmuo, turi būti nurodyta ši informacija apie vaiką:

38.1. vardas;

38.2. gimimo metai ir mėnuo;

38.3. vaiko individualus kodas;

38.4. įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas;

38.5. vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybė;

38.6. nuasmeninti duomenys apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją, jei žinoma, informacija apie vaiko brolių / seserų ir tėvų sveikatos sutrikimus, žalingus įpročius, priklausomybes (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios ir / ar nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai);

38.7. duomenys apie vaiko sveikatos sutrikimus, įrašytus į sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a) ar medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a);

38.8. duomenys apie specifinius vaiko poreikius ir (ar) specialiuosius ugdymo poreikius (duomenys apie vaiko gydymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius), nenurodant konkrečių įstaigų, kuriose vaikas gauna paslaugas ar kitą pagalbą, yra ugdomas, pavadinimų).

39. Tarnybos teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 38 punkte nurodyto informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką gavimo dienos organizuoja susitikimą su parinktu asmeniu ir jį supažindina su informaciniu raštu. Tarnybos teritorinis skyrius turi teisę į susitikimą pakviesti Tarnybos atestuotus asmenis, vertinusius parinkto asmens pasirengimą įvaikinti vaiką (kviečiant nurodomas parinkto asmens vardas, pavardė, susitikimo data, laikas, vieta).

40. Parinktas asmuo, susipažinęs su Nuostatų 38 punkte nurodytu informaciniu raštu, įgyja teisę susipažinti su galimu įvaikinti vaiku ir Tarnybai raštu pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, vaiko, su kuriuo norima susipažinti ir apie kurį jam buvo pateikta Nuostatų 38 punkte nurodyta informacija, vardą, vaiko individualų kodą. Tarnyba per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos raštu informuoja asmenį apie vaiko atstovą pagal įstatymą, nurodydama juridinio asmens pavadinimą / fizinio asmens vardą, pavardę, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), ir rašto kopiją pateikia galimo įvaikinti vaiko atstovui pagal įstatymą. Parinktas asmuo susitikti su galimu įvaikinti vaiku gali tik iš anksto suderinęs laiką ir datą su galimo įvaikinti vaiko atstovu pagal įstatymą. Galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą per 5 darbo dienas nuo rašto kopijos gavimo dienos privalo sudaryti sąlygas parinktam asmeniui susipažinti su galimu įvaikinti vaiku. Dėl galimo įvaikinti vaiko supažindinimo su parinktu asmeniu procedūros ir jos vykdymo tvarkos, kad būtų užtikrinti geriausi galimo įvaikinti vaiko interesai, sprendžia jo atstovas pagal įstatymą.

41. Sprendimą sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką parinktas asmuo turi raštu pateikti Tarnybai per 10 darbo dienų nuo supažindinimo su informaciniu raštu, nurodytu Nuostatų 38 punkte, dienos. Sprendime parinktas asmuo nurodo savo vardą, pavardę, galimo įvaikinti vaiko vardą, vaiko individualų kodą ir sprendimą sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką.

42. Tarnyba apie parinkto asmens sprendimą sutikti ar atsisakyti (tik tuo atveju, jei asmuo Nuostatų 40 punkte nustatyta tvarka kreipėsi į Tarnybą dėl susipažinimo su galimu įvaikinti vaiku) įvaikinti galimą įvaikinti vaiką per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos raštu informuoja galimo įvaikinti vaiko atstovą pagal įstatymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, parinkto asmens vardas ir pavardė, jo sprendimas sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką). Rašto kopija taip pat išsiunčiama parinktam asmeniui.

43. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs parinkto asmens sprendimą sutikti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos aplanko vaiką, išklauso jo nuomonę dėl šio asmens parinkimo ir ją pateikia vaiko nuomonės išklausymo akte, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai susitikimo metu galimą įvaikinti vaiką, kuris geba suformuluoti savo nuomonę, informuoja, kad jis gali prašyti papildomos informacijos apie jam parinktą asmenį, taip pat prašyti susitikti arba susitikti dar kartą, jei jau buvo įvykęs susitikimas su parinktu asmeniu. Dėl galimo įvaikinti vaiko susitikimo su parinktu asmeniu procedūros ir jos vykdymo tvarkos, kad būtų užtikrinti geriausi galimo įvaikinti vaiko interesai, sprendžia jo atstovas pagal įstatymą. Jei vaikas išreiškia nenorą, kad parinktas asmuo jį įvaikintų, tokia jo nuomonė turi būti aptarta su vaiko atstovu pagal įstatymą, įvertintos tokio išreikšto nenoro priežastys, motyvai ir atitiktis geriausiems vaiko interesams. Tarnybai nustačius, kad galimo įvaikinti vaiko išreikštas nenoras, kad parinktas asmuo jį įvaikintų, yra pagrįstas ir atitinka geriausius vaiko interesus, galimam įvaikinti vaikui šio skirsnio nustatyta tvarka parenkamas kitas asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką.

44. Galimo įvaikinti vaiko atstovas pagal įstatymą, gavęs Nuostatų 42 punkte nurodytą informaciją apie parinkto asmens sutikimą įvaikinti vaiką:

44.1. atsižvelgdamas į vaiko amžių, brandą, sąmoningumą, jam suprantamu būdu pateikia informaciją apie tai, kad yra parinktas jį norintis įvaikinti asmuo, aptaria su juo tolimesnes įvaikinimo procedūras, jų trukmę, galimybę susitikti su parinktu asmeniu, padeda bendrauti, užmegzti ryšį su juo;

44.2. parinktam asmeniui suteikia išsamią informaciją, kuri galėtų padėti vaikui lengviau adaptuotis šeimoje (pvz., informaciją apie buvusią dienos rutiną, kasdienius pomėgius, mėgstamą maistą, baimes, vaiko emocijas ir kt., jo nuomone, svarbią informaciją);

44.3. parinkto asmens prašymu padeda vaikui adaptuotis šeimoje (pvz.: dalyvauja vaiko ir parinkto asmens susitikimuose, informuoja parinktą asmenį apie veiksmingus vaiko raminimo būdus, prireikus nuvyksta į parinkto asmens gyvenamąją vietą, perduoda vaiko asmeninius daiktus ir kt.).    

45. Gavus parinkto asmens sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, pradedama teisminė įvaikinimo procedūra Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

46. Gavus parinkto asmens atsisakymą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, galimam įvaikinti vaikui šio skirsnio nustatyta tvarka parenkamas kitas asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką.

47. Jei Komisijos posėdžio metu galimam įvaikinti vaikui neparenkamas joks vaiko interesus ir poreikius labiausiai atitinkantis asmuo, asmenys, pasirengę įvaikinti vaiką, su informacija apie galimą įvaikinti vaiką supažindinami Nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka.

48. Pradėjus ikiteisminę galimo įvaikinti vaiko tarptautinio įvaikinimo procedūrą, ikiteisminė nacionalinio įvaikinimo procedūra nenutraukiama ir galimam įvaikinti vaikui toliau ieškoma asmens, pasirengusio jį įvaikinti, šio skirsnio nustatyta tvarka. Ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra gali būti sustabdyta, jei Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pateikia prašymą įvaikinti ar globoti galimą įvaikinti vaiką ir jei parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, pagal Civilinio kodekso 3.223 straipsnio 1 dalį neturi pirmenybės įvaikinti šį konkretų vaiką.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

IKITEISMINĖ GALIMO ĮVAIKINTI VAIKO TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO PROCEDŪRA

 

49. Tarnyba, per 6 mėnesius nuo vaiko įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą dienos negavusi Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, prašymų įvaikinti ar globoti galimą įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas raštu kreipiasi į galimo įvaikinti vaiko atstovą pagal įstatymą, prašydama per 20 darbo dienų atnaujinti Apskaitos aprašo 10.9–10.12 papunkčiuose nurodytus duomenis ir informaciją (jei minėti duomenys ir informacija keitėsi), taip pat raštu kreipiasi į Tarnybos teritorinį skyrių ir paveda jam per 10 darbo dienų susitikti su galimu įvaikinti vaiku ir išklausyti jo nuomonę dėl tarptautinio įvaikinimo (kreipiantis nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data).

50. Tarnyba, gavusi Nuostatų 49 punkte nurodytą vaiko atstovo pagal įstatymą atnaujintą informaciją, taip pat Tarnybos teritorinio skyriaus pateiktą vaiko nuomonės išklausymo akto kopiją, per 3 darbo dienas tiesiogiai ar raštu kreipiasi į Tarpinstitucinę įvaikinimo komisiją, kurios personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, dėl posėdžio, kuris turi įvykti per vieną mėnesį nuo galimo įvaikinti vaiko atstovo pagal įstatymą atnaujintos informacijos gavimo Tarnyboje dienos, organizavimo bei rekomendacijos, kurioje turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, gimimo data ir tai, ar tarptautinis įvaikinimas atitinka geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus, ar jų neatitinka, gavimo. Šiame punkte nustatyta tvarka kreipiantis į Tarpinstitucinio įvaikinimo komisiją, teikiami šie vaiko duomenys: vardas, pavardė ir gimimo data.

51. Tarnyba, gavusi Nuostatų 50 punkte nurodytą Tarpinstitucinės įvaikinimo komisijos rekomendaciją, kad tarptautinis įvaikinimas atitinka geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus, nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną tiesiogiai ar raštu kreipiasi į Įvaikintojų parinkimo komisiją dėl  posėdžio organizavimo ir asmens (-ų), kuris (kurie) įrašytas (-i) į Įvaikintojų užsienyje  sąrašą ir kuris (kurie) labiausiai atitiktų geriausius vaiko interesus, parinkimo galimam įvaikinti vaikui. Komisijos posėdis turi įvykti per 3 darbo dienas nuo Tarpinstitucinės įvaikinimo komisijos rekomendacijos gavimo dienos. Kreipdamasi Tarnyba pateikia informaciją, nurodytą Nuostatų 32 punkte.

52. Jei galimą įvaikinti vaiką, vadovaujantis Komisijos sprendimu dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, pasiūloma įvaikinti asmeniui, kuris įrašytas į Įvaikintojų užsienyje sąrašą, ir jei asmens:

52.1. nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra vykdoma Nuostatų 38–47 punktuose nustatyta tvarka;

52.2. nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra vykdoma Nuostatų 65–73 punktuose nustatyta tvarka.

53. Tarnybos direktoriui priėmus Apskaitos aprašo 16.1 papunktyje nurodytą sprendimą, Tarnyba apie naujai į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą
įrašytą (-us) vaiką (-us) raštu informuoja įgaliotos institucijos atstovus (nurodomas vaiko individualus kodas, nuasmeninta informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją,
jei žinoma, apie vaiko brolių / seserų ir tėvų sveikatos sutrikimus, žalingus įpročius, priklausomybes; nuasmeninti duomenys apie vaiką (lytis, gimimo metai), vaiko sveikatos sutrikimus ir reikalingą specialią priežiūrą; įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai), taip pat pridedama vaiko nuotrauka), nurodydama ne ilgesnį nei 30 darbo dienų nuo minėtos informacijos išsiuntimo iš Tarnybos dienos terminą, per kurį turi būti pateikta Nuostatų 54 punkte nurodyta informacija apie asmenį (-enis), pasirengusį (-ius) įvaikinti galimą įvaikinti vaiką.

54. Įgaliota institucija, radusi asmenį (-enis), pasirengusį (-ius) įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, raštu pateikia Tarnybai informaciją, nurodytą Apskaitos aprašo 28 punkte, bei informaciją apie tai, kaip asmuo (-enys) yra pasirengęs (-ę) patenkinti specialiuosius vaiko poreikius, ir apie numatomas taikyti priemones, padėsiančias jam lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje.

55. Suėjus Nuostatų 53 punkte nustatytam terminui, Tarnyba, gavusi Nuostatų 54 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną raštu kreipiasi į Komisiją dėl posėdžio, kuris turi įvykti per 10 darbo dienų nuo Nuostatų 53 punkte nustatyto termino pabaigos, organizavimo ir jai pateikia Nuostatų 53 punkte nurodytą informaciją apie galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, taip pat gautą Nuostatų 54 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

56. Komisija, atsižvelgdama į įgaliotos institucijos pateiktą Nuostatų 54 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, bei į įgaliotos institucijos pateiktoje išvadoje dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, parengtoje atitinkamos užsienio valstybės nustatyta tvarka, nurodytus lūkesčius dėl vaiko, priima sprendimą dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

57. Komisija sprendimo dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, kopiją raštu pateikia Tarnybai per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

58. Tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens parinkimo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, gavimo dienos raštu informuoja apie šį sprendimą įgaliotą instituciją, kuri pateikė informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (nurodoma asmens, pasirengusio įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, vardas, pavardė ir galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, individualus kodas).

59. Tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo, nurodyto Nuostatų 56 punkte, priėmimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas, kad stabdoma galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, siūlymo įvaikinti procedūra (nurodomas galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, individualus kodas).

60. Tarnyba per 10 darbo dienų nuo sprendimo, nurodyto Nuostatų 56 punkte, priėmimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas, pateikusias informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, apie Komisijos sprendimą, kuriuo galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, parinktas ne jų siūlytas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, jo motyvus (nurodoma asmens, apie kurį įgaliota institucija teikė informaciją, nurodytą Nuostatų 54 punkte, vardas, pavardė ir nuasmeninta informacija, rodanti, kodėl buvo parinktas kitas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, darbo vieta, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai ir kt.)).

61. Jei parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, neįrašytas į Įvaikintojų užsienyje sąrašą, įgaliota institucija per 2 mėnesius nuo Nuostatų 58 punkte nurodytos informacijos išsiuntimo dienos turi raštu pateikti Tarnybai Apskaitos aprašo 28 punkte nurodytus dokumentus, kad ji įrašytų tokį asmenį į Įvaikintojų užsienyje sąrašą. Jei yra užsienio valstybės, kurios pilietis yra parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, kompetentingos institucijos, vykdančios funkcijas, numatytas Hagos konvencijoje (toliau – užsienio centrinė valdžios institucija), arba įgaliotos institucijos, atstovaujančios parinktam asmeniui, motyvuotas prašymas, kuriame nurodomas asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, vardas, pavardė, gimimo metai bei objektyvios aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima pateikti visų Apskaitos aprašo 28 punkte nurodytų dokumentų, Tarnyba gali priimti sprendimą šį terminą pratęsti vieną kartą, bet ne ilgesniam nei 10 darbo dienų laikotarpiui.

62. Tarnyba, gavusi Apskaitos aprašo 28 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, parinktą asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, įrašo į Įvaikintojų užsienyje sąrašą Apskaitos aprašo nustatyta tvarka.

63. Jei per Nuostatų 61 punkte nustatytą terminą įgaliota institucija Tarnybai nepateikia visų Apskaitos aprašo 28 punkte nurodytų dokumentų arba pateikia parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, atsisakymą jį įvaikinti, parengtą įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, Tarnyba per 3 darbo dienas nuo Nuostatų 61 punkte nurodyto termino pabaigos arba nuo parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, atsisakymo gavimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas, kad galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, siūlymo įvaikinti procedūra atnaujinama (nurodomas vaiko individualus kodas), ir nurodo ne ilgesnį nei 20 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo iš Tarnybos dienos terminą, per kurį turi būti pateikta Nuostatų 54 punkte nurodyta informacija apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

64. Tarnyba, gavusi Nuostatų 54 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, toliau ikiteisminę tarptautinio įvaikinimo procedūrą vykdo Nuostatų 65–75 punktuose nustatyta tvarka.

65. Tarnyba parengia informacinį raštą, kuriame nurodo Nuostatų 66 punkte nurodytą informaciją, ir jį pateikia parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, atstovaujančiai įgaliotai institucijai:

65.1. per 10 darbo dienų nuo asmens parinkimo dienos, jeigu jis buvo įrašytas į Įvaikintojų užsienyje sąrašą iki jo parinkimo dienos;

65.2. per 10 darbo dienų nuo parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, įrašymo į Įvaikintojų užsienyje sąrašą įrašomas dėl konkretaus vaiko.

66. Informaciniame rašte, kuriuo informuojamas parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, be Nuostatų 38 punkte nurodytos informacijos apie vaiką, taip pat nurodoma:

66.1. pavardė;

66.2. gimimo data;

66.3. įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą pagrindas.

67. Tarnyba apie Nuostatų 65 punkte nurodyto informacinio rašto išsiuntimą per 3 darbo dienas nuo jo išsiuntimo dienos raštu informuoja galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovą pagal įstatymą ir Tarnybos teritorinį skyrių, pateikusį Tarnybai informaciją apie galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus (nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos šalis).

68. Parinktas asmuo, pasirengęs įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, arba užsienio centrinės valdžios institucija, arba įgaliota institucija, atstovaujanti parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, pateikęs (-usi) Tarnybai Apskaitos aprašo 28 punkte nurodytus dokumentus, įgyja teisę susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, atitinkančiu specialiuosius kriterijus, ir Tarnybai raštu pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymą teikiančio asmens vardą, pavardę, vaiko, su kuriuo norima susipažinti ir apie kurį jam buvo pateikta Nuostatų 66 punkte nurodyta informacija, vardą, galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, individualų kodą. Tarnyba per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu informuoja parinktą asmenį apie vaiko atstovą pagal įstatymą, nurodydama juridinio asmens pavadinimą / fizinio asmens vardą, pavardę, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), ir rašto kopiją pateikia galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovui pagal įstatymą. Parinktas asmuo susitikti su galimu įvaikinti vaiku, atitinkančiu specialiuosius kriterijus, gali tik iš anksto suderinęs laiką ir datą su galimo įvaikinti vaiko atstovu pagal įstatymą. Galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovas pagal įstatymą per 5 darbo dienas nuo rašto kopijos gavimo dienos privalo sudaryti sąlygas parinktam asmeniui susipažinti su galimu įvaikinti vaiku, atitinkančiu specialiuosius kriterijus. Dėl galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, supažindinimo su parinktu asmeniu procedūros ir jos vykdymo tvarkos, kad būtų užtikrinti geriausi galimo įvaikinti vaiko interesai, sprendžia jo atstovas pagal įstatymą.

69. Užsienio centrinė valdžios institucija arba įgaliota institucija, atstovaujanti parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, raštu pateikia Tarnybai šio asmens minėtų institucijų nustatytos formos sutikimą ar atsisakymą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, per 30 darbo dienų nuo Nuostatų 65 punkte nurodyto informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, gavimo dienos. Jei yra užsienio centrinės valdžios institucijos arba įgaliotos institucijos, atstovaujančios parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, motyvuotas prašymas, kuriame nurodomas asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, vardas, pavardė, gimimo metai bei objektyvios aplinkybės, dėl kurių per šiame punkte nustatytą terminą nebuvo pateiktas sutikimas įvaikinti, Tarnyba gali priimti sprendimą pratęsti šį terminą vieną kartą, bet ne ilgesniam nei 10 darbo dienų laikotarpiui.

70. Tarnyba, gavusi Nuostatų 69 punkte nurodytą parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos aplanko vaiką, išklauso jo nuomonę dėl šio asmens parinkimo ir ją pateikia vaiko nuomonės išklausymo akte, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu. Tarnyba susitikimo metu galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, kuris geba išreikšti savo nuomonę, informuoja, kad jis gali prašyti papildomos informacijos apie jam parinktą asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, taip pat prašyti susitikti arba susitikti dar kartą, jei jau buvo įvykęs susitikimas su parinktu asmeniu. Dėl galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, susitikimo su parinktu asmeniu procedūros ir jos vykdymo tvarkos, kad būtų užtikrinti geriausi galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, interesai, sprendžia jo atstovas pagal įstatymą. Jei vaikas išreiškia nenorą, kad parinktas asmuo jį įvaikintų, tokia jo nuomonė turi būti aptarta su vaiko atstovu pagal įstatymą, įvertintos tokio išreikšto nenoro priežastys, motyvai ir atitiktis geriausiems vaiko interesams. Tarnybai nustačius, kad vaiko išreikštas nenoras, kad parinktas asmuo jį įvaikintų, yra pagrįstas ir atitinka geriausius vaiko interesus, galimam įvaikinti vaikui šio skirsnio nustatyta tvarka parenkamas kitas asmuo, pasirengęs įvaikinti vaiką.

71. Tarnyba, gavusi parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą ar atsisakymą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos raštu apie tai informuoja (tik tuo atveju, jei asmuo Nuostatų 68 punkte nustatyta tvarka kreipėsi į Tarnybą dėl susipažinimo su galimu įvaikinti vaiku, atitinkančiu specialiuosius kriterijus) galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovą pagal įstatymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, parinktų asmenų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos šalis ir jų sprendimas sutikti ar atsisakyti įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus).

72. Galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, atstovas pagal įstatymą, gavęs Nuostatų 71 punkte nurodytą informaciją apie parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus:

72.1. atsižvelgdamas į vaiko amžių, brandą, sąmoningumą, jam suprantamu būdu pateikia informaciją apie tai, kad yra parinktas jį norintis įvaikinti asmuo, apie šalį, kurioje jis gyvena, aptaria su juo tolimesnes įvaikinimo procedūras, jų trukmę, galimybę susitikti su juo, padeda su juo bendrauti, užmegzti ryšį;

72.2. parinktam asmeniui, pasirengusiam įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, suteikia išsamią informaciją, kuri galėtų padėti vaikui lengviau adaptuotis šeimoje (pvz., informaciją apie buvusią dienos rutiną, kasdienius pomėgius, mėgstamą maistą, baimes, vaiko emocijas ir kt.);

72.3. parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, prašymu padeda vaikui adaptuotis šeimoje (pvz., dalyvauja vaiko ir parinkto asmens susitikimuose, informuoja parinktą asmenį apie veiksmingus vaiko raminimo būdus).

73. Gavus parinkto asmens, pasirengusio įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sutikimą įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, pradedama teisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

74. Tarnybos direktoriui priėmus sprendimą, nurodytą Apskaitos aprašo 16.2 papunktyje, ikiteisminė galimo įvaikinti vaiko tarptautinio įvaikinimo procedūra vykdoma, jei asmuo, kuris įrašytas į Įvaikintojų užsienyje sąrašą, atitinka šio konkretaus vaiko interesus ir poreikius.

75. Užsienio centrinė valdžios institucija arba įgaliota institucija gali teikti Nuostatų 54 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ir praėjus Nuostatų 53 punkte nurodytam terminui, jei galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, nebuvo parinktas asmuo, pasirengęs jį įvaikinti. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytą informaciją, pradeda vykdyti ikiteisminę tarptautinio įvaikinimo procedūrą Nuostatų 55–72 punktuose nustatyta tvarka. 

76. Jei ikiteisminė ar teisminė galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, tarptautinio įvaikinimo procedūra buvo nutraukta ir galimas įvaikinti vaikas, atitinkantis specialiuosius kriterijus, nebuvo išbrauktas iš Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašo, Tarnyba per 3 darbo dienas nuo ikiteisminės ar teisminės tarptautinio įvaikinimo procedūros nutraukimo dienos raštu informuoja įgaliotas institucijas, kad ikiteisminė galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, tarptautinio įvaikinimo procedūra atnaujinama, nurodydama vaiko individualų kodą ir ne ilgesnį nei 20 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo iš Tarnybos dienos terminą, per kurį turi būti pateikta Nuostatų 54 punkte nurodyta informacija apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus.

77. Tarnyba, gavusi Nuostatų 76 punkte nurodytą informaciją apie asmenį, pasirengusį įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, ir jo galimybes patenkinti galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, poreikius, ikiteisminę tarptautinio įvaikinimo procedūrą vykdo Nuostatų 65–73 punktuose nustatyta tvarka.

78. Jei galimas įvaikinti vaikas į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą buvo įrašytas ir siūlytas įvaikinti kartu su broliu (-iais) / seserimi (-erimis), tačiau atsirado aplinkybės, nurodytos Civilinio kodekso 3.209 straipsnio 6 dalyje, dėl kurių galimas įvaikinimas išskiriant seseris ir brolius, ir galimas įvaikinti vaikas, atitinkantis specialiuosius kriterijus, buvo išbrauktas iš Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašo Apskaitos aprašo 18.2 papunktyje numatytu pagrindu, jo ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra gali būti vykdoma tik atlikus visus toliau nurodytus veiksmus:

78.1. informavus asmenis, įrašytus į Įvaikintojų Lietuvoje sąrašą, apie tai, kad galimą įvaikinti vaiką galima įvaikinti be brolio (-ų) / sesers (-erų) (nurodomas vaiko individualus kodas, pateikiama vaiko charakteristika, kaip apibrėžta Nuostatų 32.9 papunktyje, ir nuasmeninti duomenys apie vaiką: lytis, gimimo metai, vaiko sveikatos sutrikimai, tėvų sveikatos sutrikimai, ar turi brolį (-ių) / seserį (‑erų) (jeigu turi, nurodomas jų skaičius) (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai)), ir per vieną mėnesį nuo informacijos pateikimo dienos negavus prašymų įvaikinti galimą įvaikinti vaiką, taip pat prašymų globoti (rūpinti) galimą įvaikinti vaiką;

78.2. Tarnybai per 3 darbo dienas nuo Civilinio kodekso 3.209 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu kreipusis į galimo įvaikinti vaiko atstovą pagal įstatymą (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data) dėl informacijos, ar tarptautinis įvaikinimas atitiks geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus, ir dėl Apskaitos aprašo 10.9–10.12 papunkčiuose nurodytų duomenų ir informacijos pateikimo (jei minėti duomenys ir informacija keitėsi) ir iš galimo įvaikinti atstovo pagal įstatymą gavus patvirtinimą, kad tarptautinis įvaikinimas atitiks geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus;

78.3. Tarnybai raštu kreipusis į Tarpinstitucinę įvaikinimo komisiją dėl posėdžio organizavimo (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data) bei Nuostatų 48 punkte nurodytos rekomendacijos, kurioje nurodoma, kad tarptautinis įvaikinimas atitinka geriausius galimo įvaikinti vaiko interesus, gavimo ir ją gavus;

78.4. Tarnybos direktoriui priėmus Apskaitos aprašo 16.1 papunktyje nurodytą sprendimą.

79. Tarnybos direktoriui priėmus Nuostatų 78.4 papunktyje nurodytą sprendimą, ikiteisminė galimo įvaikinti vaiko tarptautinio įvaikinimo procedūra vykdoma Nuostatų III skyriaus ketvirtojo skirsnio nustatyta tvarka

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, asmens duomenys pasirengimo įvaikinti vaiką, ikiteisminių galimų įvaikinti vaikų nacionalinio ir tarptautinio įvaikinimo procedūrų vykdymo tikslais tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

81. Duomenų valdytojai, vykdydami Nuostatuose reglamentuotą asmens duomenų tvarkymą, privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šios priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.

82. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

_____________

part_6b428b1835cf4b5fbd17c970e8000352_end


 

Įvaikinimo organizavimo nuostatų

1 priedas

 

(Sprendimo dėl asmens (-enų), pasirengusio (-ių) įvaikinti vaiką, parinkimo galimam įvaikinti vaikui forma)

 

 

ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS (-ENŲ), PASIRENGUSIO (-IŲ) ĮVAIKINTI VAIKĄ, PARINKIMO GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI

 

20__ m. ___________ ___ d. Nr. ____________

Vilnius

 

Įvaikintojų parinkimo komisija, atsižvelgdama į ________________________________________________________________________________ 

(posėdžio data, laikas, protokolo registracijos numeris)

 

posėdyje įvykusį balsavimą,

 

nusprendžia, kad ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

                                   (asmens (-enų), pasirengusio (-ių) įvaikinti vaiką, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os))

gyvenantis (-ys) __________________________________________________________________ ,

                                                                                   (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

yra parenkamas (-i)________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ ,

(galimo įvaikinti vaiko vardas, pavardė, gimimo data)

pagal Civilinio kodekso 3.223 straipsnį, kuriame nustatyta pirmenybės įvaikinti suteikimo eilė (nurodomas konkretus šiame straipsnyje įvardytas prioritetas):

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

 

įvertinus:

 

1.    Įvaikinimo organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 31.1 papunktyje nurodytus asmens (-enų) gebėjimus patenkinti galimo įvaikinti vaiko poreikius (nurodoma, kokie asmens gebėjimai padėtų patenkinti tam tikrus vaiko poreikius)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.    Nuostatų 31.2 papunktyje nurodytą informaciją apie asmens (-enų) lūkesčius dėl vaiko_______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA. Įvaikintojų parinkimo komisijos posėdžio protokolas.   

 

Komisijos pirmininkas  ___________________                                                                            

                                                                    (parašas)                                                                      (vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius   ___________________                                                                            

                                                                    (parašas)                                                                      (vardas ir pavardė)

part_effe47e4094b4d1ab5c39ead54e2f32f_end


 

Įvaikinimo organizavimo nuostatų

2 priedas

 

(Sprendimo dėl asmens (-enų), pasirengusio (-ių) įvaikinti vaiką, parinkimo galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, forma)

 

 

ĮVAIKINTOJŲ PARINKIMO KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS (-ENŲ), PASIRENGUSIO (-IŲ) ĮVAIKINTI VAIKĄ, PARINKIMO GALIMAM ĮVAIKINTI VAIKUI, ATITINKANČIAM SPECIALIUOSIUS KRITERIJUS

 

20__ m. ___________ ___ d. Nr. ____________

Vilnius

 

Įvaikintojų parinkimo komisija, atsižvelgdama į ________________________________________________________________________________

 (posėdžio data, laikas, protokolo registracijos numeris)

posėdyje įvykusį balsavimą,

 

nusprendžia, kad

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

                                 (asmens (-enų), pasirengusio (-usių) įvaikinti vaiką, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os))

gyvenantis (-ys) __________________________________________________________________ ,

                                                                                   (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

yra parenkamas (-i)________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ ,

(galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, vardas, pavardė, gimimo data)

pagal Civilinio kodekso 3.223 straipsnį, kuriame nustatyta pirmenybės įvaikinti suteikimo eilė (nurodomas konkretus šiame straipsnyje įvardytas prioritetas): ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

 

įvertinus:

 

1.    Įvaikinimo organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 31.1 papunktyje nurodytus asmens (-enų) gebėjimus patenkinti galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, poreikius (nurodoma, kokie asmens gebėjimai padėtų patenkinti tam tikrus vaiko poreikius)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________

 

2.    Nuostatų 31.2 papunktyje nurodytą informaciją apie asmens (-enų) lūkesčius dėl vaiko_______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Nuostatų 31.3 papunktyje nurodytos priimančiosios (-iųjų) valstybės (-ių) kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) akredituotai (-oms) ne pelno siekiančiai (-ioms) institucijai (-oms), įgaliotai (‑oms) veikti Lietuvos Respublikoje pagal Hagos konvencijos 12 straipsnį, pateiktą informaciją apie tai, kaip asmuo (-enys), galintis (-ys) įvaikinti vaiką, galės patenkinti galimo įvaikinti vaiko, atitinkančio specialiuosius kriterijus, poreikius, ir apie numatomas taikyti priemones, padėsiančias galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA. Įvaikintojų parinkimo komisijos posėdžio protokolas.   

 

Komisijos pirmininkas  ___________________                                                                            

                                                                    (parašas)                                                                      (vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius   ___________________                                                                            

                                                                    (parašas)                                                                      (vardas ir pavardė)

part_598fe0b2d1c140fb9ae46e6b1dde7662_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. birželio 29 d.nutarimo Nr. 689

redakcija)

 

ASMENŲ, NORINČIŲ ĮVAIKINTI VAIKUS, IR GALIMŲ ĮVAIKINTI VAIKŲ APSKAITOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitą Lietuvos Respublikoje: įrašymo į sudaromus asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų sąrašus ir išbraukimo iš jų, galimų įvaikinti vaikų, kurie atitinka Apraše nustatytus specialiuosius kriterijus, sąrašo sudarymo, duomenų tvarkymo sąlygas ir tvarką.

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), organizuodama įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, tvarko:

2.1. galimų įvaikinti vaikų apskaitą, kuri apima:

2.1.1. Galimų įvaikinti vaikų sąrašą;

2.1.2. Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą;

2.2. asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, apskaitą, kuri apima:

2.2.1. Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

2.2.2. Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą. 

3. Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaita Lietuvos Respublikoje tvarkoma, į Aprašo 2 punkte nurodytus  sąrašus įrašoma ir išbraukiama iš jų vadovaujantis 1993 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (toliau – Hagos konvencija) ir kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, reguliuojančiomis teisinius santykius civilinėse ir šeimos bylose, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Civiliniame kodekse, Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

 

II SKYRIUS

GALIMŲ ĮVAIKINTI VAIKŲ APSKAITA

 

5. Tarnyba vaiką į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą įrašo, jei nustato nors vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

5.1. vaiko tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra mirę (-ęs);

5.2. vaiko tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų teismo paskelbti (-as) mirusiais (-iu);

5.3. tėvystės ar artimos giminystės ryšiai nuo vaiko radimo dienos nenustatyti per 3 mėnesius;

5.4. abiem tėvams arba turimam vieninteliam iš tėvų neterminuotai apribota tėvų valdžia;

5.5. vaiko tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų duoda teismo patvirtintą rašytinį sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas;

5.6. vaiko nepilnamečių ar neveiksnių šioje srityje tėvų tėvai arba globėjai (rūpintojai) duoda teismo patvirtintą rašytinį sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas;

5.7. vaiko ribotai veiksnūs šioje srityje tėvai ir jų rūpintojai duoda teismo patvirtintą rašytinį sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas. Jeigu rūpintojai sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu jo rašytinį sutikimą įvaikinti gali patvirtinti teismas.

6. Jei vaikui, atitinkančiam bent vieną iš Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų, nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, jis į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą įrašomas gavus teismo patvirtintą rašytinį globėjo (rūpintojo) sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas.

7. Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais užsienio valstybės, kurios pilietis yra vaikas, kompetentinga institucija, vykdanti funkcijas, numatytas Hagos konvencijoje (toliau – užsienio centrinė valdžios institucija), atsiradus bent vienai iš Aprašo 5 punkte nurodytų įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą sąlygų, remdamasi tos šalies teise, pateikia atitinkamą dokumentą, kuriame nurodytas sutikimas dėl vaiko įvaikinimo.

8. Tarnybos įgaliotas teritorinis skyrius (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius) apie savo veiklos teritorijoje esantį vaiką, kuris atitinka nors vieną iš Aprašo 5–7 punktuose nurodytų sąlygų, per 10 darbo dienų nuo bent vienos iš minėtų sąlygų atsiradimo dienos raštu informuoja Tarnybą, pateikdamas užpildytą Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formą.

9. Tarnyba, gavusi Aprašo 8 punkte nurodytą informaciją apie vaiką, per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos vaiką įrašo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą.

10. Galimų įvaikinti vaikų sąraše turi būti nurodyta ši informacija apie kiekvieną galimą įvaikinti vaiką:

10.1. įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą data;

10.2. vaiko individualus kodas;

10.3. vardas ir pavardė;

10.4. gimimo data;

10.5. asmens kodas (jeigu turi);

10.6. lytis;

10.7. gyvenamosios vietos, kurioje jis faktiškai gyvena, adresas;

10.8. įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas;

10.9. duomenys apie sveikatą (pateikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 046/a) kopija ar medicinos dokumentų išrašo (forma Nr. 027/a) kopija;

10.10. duomenys apie poreikius (specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, specialistų ir (ar) vaiko globėjo (rūpintojo) rekomendacijos dėl vaiko lavinimo, ugdymo, priežiūros, auklėjimo);

10.11. duomenys apie brolius ir seseris (vardai ir pavardės, gimimo datos, gyvenamosios vietos, kurioje jie faktiškai gyvena, adresas), jų atstovą pagal įstatymą (vardas ir pavardė, gimimo data), brolių ar / ir seserų atstovo ryšį su jais ir su galimu įvaikinti vaiku, apie tai, ar įvaikinami kartu, apie jų sveikatos sutrikimus (jei jų yra ir jei jie žinomi);

10.12. informacija apie neįgalumą (jei vaikas neįgalus, pridedama vaiko Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduotos neįgalumo lygio nustatymo pažymos kopija) ir specialiuosius poreikius (jei vaikui nustatyti specialieji poreikiai, pridedama NDNT išduotos specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija);

10.13. jeigu tėvai žinomi, – duomenys apie juos (vardai, pavardės, gimimo datos, žinoma informacija apie gyvenimo būdą, sveikatos sutrikimus (jei jų yra ir jei jie žinomi), diagnozes, darbingumo (neįgalumo) lygį, informacija apie psichoaktyviųjų medžiagų (ne)vartojimą (vartoja ar ne; jeigu vartoja, kokias medžiagas), (ne)priklausomybes (turi ar ne; jeigu turi, kokių)). 

11. Įrašydama vaiką į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, Tarnyba jam suteikia Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą individualų kodą, kurį didėjančia tvarka sudaro penkiaženklis skaičius nuo 00001 (00002, 00003 ir t. t.), priklausantis nuo Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos gavimo Tarnyboje datos. Išbraukus vaiką iš Galimų įvaikinti vaikų sąrašo, šis kodas kitam vaikui nesuteikiamas.

12. Vaiko, įrašyto į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, bylą formuoja ir saugo Tarnyba Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Byloje turi būti:

12.1. kompetentingos institucijos išduoto vaiko gimimo faktą patvirtinančio dokumento kopija (pavyzdžiui, vaiko gimimo liudijimo išrašas, gimimo įrašą liudijantis išrašas);

12.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo
(
forma Nr. 046/a) kopija
ar medicinos dokumentų išrašo (forma Nr. 027/a) kopija (vaiko iki vienų metų sveikatos pažymėjimas turi būti atnaujinamas kas 6 mėnesius, o vyresnio nei vienų metų – kas 12 mėnesių nuo jo įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą dienos) (vaiko byloje saugoma pirminė ir visos kitos atnaujintų sveikatos pažymėjimų kopijos);

12.3. jeigu vaiko tėvai žinomi, – duomenys apie juos (vardai, pavardės, gimimo datos, žinoma informacija apie gyvenimo būdą, sveikatos sutrikimus (jei jų yra ir jei jie žinomi), diagnozes, darbingumo (neįgalumo) lygį, informacija apie psichoaktyviųjų medžiagų (ne)vartojimą (vartoja ar ne; jeigu vartoja, kokias medžiagas), (ne)priklausomybes (turi ar ne, jeigu turi, kokių)); teismo sprendimų dėl tėvų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais šioje srityje, mirusiais ar nežinia kur esančiais kopijos; kompetentingos institucijos išduoto asmens mirties faktą patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, mirties liudijimo) kopija;

12.4. teismo sprendimo dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu vaikas atskirtas) kopija;

12.5. teismo sprendimo dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo (jeigu tėvų valdžia apribota neterminuotai) kopija;

12.6. teismo sprendimo dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo vaikui kopija;

12.7. dokumento apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (Nekilnojamojo turto registro išrašo) kopija;

12.8. nutarties, kuria patvirtintas sutikimas įvaikinti vaiką, kopija;

12.9. informacija apie nepilnamečius, pilnamečius, įvaikintus ir mirusius vaiko brolius ir seseris tiek iš motinos, tiek iš tėvo pusės, jeigu jų yra (jų amžius, gyvenamosios vietos savivaldybė, sveikatos sutrikimai (jei jų yra ir jei jie žinomi), diagnozės, darbingumo (neįgalumo) lygis, ar jiems nustatyta globa (rūpyba), ar jie įvaikinti);

12.10. užsienio centrinės valdžios institucijos sutikimas, nurodytas Aprašo 7 punkte;

12.11.vaiko nuomonės išklausymo aktas, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu (jei vaikas geba išreikšti savo nuomonę);

12.12. užpildyta Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką forma;

12.13. vaiko atstovo pagal įstatymą pateikta informacija apie galimo įvaikinti vaiko raidą, mokymosi gebėjimus ir laisvos formos galimo įvaikinti vaiko charakteristika (charakteristikoje nurodomi vaiko asmenybės bruožai, jo pomėgiai, bendravimo gebėjimai ir kita vaiko atstovo pagal įstatymą pateikiama, jo nuomone, svarbi informacija, apibūdinanti vaiką);

12.14. pedagoginės-psichologinės tarnybos išduotos jos patvirtintos formos pažymos apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius kopija (jei yra).

13. Vaikas į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą neįrašomas, jei gyvena su vienu iš tėvų (įtėvių) ir jį nori įvaikinti jo tėvo (įtėvio) sutuoktinė ar motinos (įmotės) sutuoktinis.

14. Tarnyba išbraukia vaiką iš Galimų įvaikinti vaikų sąrašo per 5 darbo dienas nuo bent vienos iš toliau nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos:

14.1. įsiteisėja teismo sprendimas įvaikinti vaiką;

14.2. vaikas grąžinamas tėvams;

14.3. neterminuotas tėvų valdžios apribojimas panaikinamas arba pakeičiamas į laikiną valdžios apribojimą;

14.4. vaikas sulaukia pilnametystės arba emancipuojamas;

14.5. įsiteisėja teismo nutartis, kuria patvirtintas sutikimo įvaikinti atšaukimas;

14.6. teismas nustato, kad vaiko globėjo (rūpintojo), jei vaiko globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, atsisakymo duoti sutikimą įvaikinti motyvai yra pagrįsti;

14.7. vaikas miršta;

14.8. vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje ir negaunamas globėjo (rūpintojo) sutikimas įvaikinti.

 

III SKYRIUS

GALIMŲ ĮVAIKINTI VAIKŲ, ATITINKANČIŲ SPECIALIUOSIUS

KRITERIJUS, APSKAITA

 

15. Tarnyba vaiką į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą

įrašo, jei per 6 mėnesius nuo jo įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą dienos neatsirado Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, prašymų įvaikinti ar globoti vaiką (rūpintis vaiku), išskyrus atvejus, kai galimo įvaikinti vaiko, kuriam paskirtas nuolatinis globėjas (rūpintojas) ir nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, globėjas (rūpintojas) duoda teismui rašytinį sutikimą įvaikinti, Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija, kurios personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, pateikė rekomendaciją, kad tarptautinis įvaikinimas atitinka geriausius vaiko interesus, taip pat Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąraše nėra asmenų, kurie geriausiai atitiktų galimo įvaikinti vaiko interesus, ir jei vaikas atitinka bent vieną iš toliau nurodytų specialiųjų kriterijų:

15.1. turi sunkiai išgydomų ar nepagydomų sveikatos sutrikimų, kuriuos patvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotos medicininės pažymos;

15.2. yra vyresnis nei 7 metų;

15.3. kartu siūloma įvaikinti ne mažiau nei tris vaikus (brolius ir (ar) seseris).

16. Nustačius, kad:

16.1. galimas įvaikinti vaikas atitinka Aprašo 15 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas sąlygas ir bent vieną iš Aprašo 15.1–15.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, Tarnybos direktorius per 5 darbo dienas nuo Tarpinstitucinės įvaikinimo komisijos rekomendacijos (nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, siūlymas įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, kriterijus, dėl kurio siūloma įrašyti į šį sąrašą) dėl tarptautinio įvaikinimo atitikties geriausiems vaiko interesams gavimo dienos priima Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos sprendimą įrašyti jį į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą. Šiame papunktyje nurodytas vaikas į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą įrašomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Tarnybos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos. Atsižvelgiant į sprendimo priėmimo datą, galimam įvaikinti vaikui, atitinkančiam specialiuosius kriterijus, eilės tvarka suteikiamas individualus kodas, kurį sudaro raidė (M – mergaitė, B – berniukas, G – kartu siūloma įvaikinti ne mažiau nei tris vaikus (brolius ir (ar) seseris)) ir skaičius didėjančia seka (M1, M2, M3 ir t. t.). Išbraukus vaiką iš Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašo, šis kodas kitam vaikui nesuteikiamas;

16.2. galimas įvaikinti vaikas neatitinka Aprašo 15 punkte nurodytų sąlygų ir kriterijų, Tarnybos direktorius priima Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos sprendimą neįrašyti jo į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą.

17. Vaiką įrašius į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, nauja vaiko byla neformuojama ir prie Aprašo 12 punkte nurodytos vaiko bylos pridedama:

17.1. Aprašo 16.1 papunktyje nurodytas sprendimas;

17.2. atnaujinta Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką forma;

17.3. vaiko atstovo pagal įstatymą pateikta informacija apie galimo įvaikinti vaiko raidą, mokymosi gebėjimus ir laisvos formos galimo įvaikinti vaiko charakteristika (charakteristikoje nurodomi vaiko asmenybės bruožai, jo pomėgiai, bendravimo gebėjimai ir kita vaiko atstovo pagal įstatymą pateikiama, jo nuomone, svarbi informacija, apibūdinanti vaiką);

17.4. vaiko nuomonės išklausymo aktas, kurio forma tvirtinama Tarnybos direktoriaus įsakymu ir kuriame užfiksuota vaiko nuomonė dėl tarptautinio įvaikinimo (jei vaikas geba išreikšti savo nuomonę);

17.5. pedagoginės-psichologinės tarnybos išduotos jos patvirtintos formos pažymos apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius kopija (jei yra);

17.6. Tarpinstitucinės įvaikinimo komisijos rekomendacija;

17.7. vaiko nuotrauka (-os). 

18. Tarnyba išbraukia galimą įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, iš Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašo per 5 darbo dienas nuo bent vienos iš toliau nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos:

18.1. yra bent viena iš Aprašo 14 punkte nurodytų aplinkybių;

18.2. vaikas nebeatitinka Aprašo 15.1 ir (ar) 15.3 papunktyje (-čiuose) nurodyto (-ų) kriterijaus (-ų);

18.3. vaiko globėjas (rūpintojas) Tarnybai pateikia motyvuotą išvadą, kad vaiko įvaikinimas dėl jo amžiaus, sveikatos būklės ar kitų priežasčių neatitinka geriausių jo interesų (nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, vaiko atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė ar juridinio asmens kodas, priežastys, dėl kurių vaiko įvaikinimas neatitinka geriausių jo interesų).

 

IV SKYRIUS

ĮTRAUKIMAS Į ASMENŲ, NORINČIŲ ĮVAIKINTI VAIKUS, APSKAITĄ

IR IŠBRAUKIMAS IŠ JOS

 

19. Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, gavęs Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka Tarnybos atestuotų asmenų parengtą teigiamą išvadą dėl asmens (-enų) pasirengimo įvaikinti vaiką (toliau – Išvada), rezoliucija įforminamą sprendimą įrašyti norintį įvaikinti asmenį (-is) ar jo (jų) neįrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą arba Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą priima ir įrašo asmenį (-is) į vieną iš šiame punkte nurodytų sąrašų per 3 darbo dienas nuo Išvados gavimo dienos.

20. Tarnyba asmenį (-is), norintį (-čius) įvaikinti vaiką, atsižvelgdama į jo (jų) pilietybę (-es) bei nuolatinę gyvenamąją vietą, įrašo į:

20.1. Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąraše nurodoma asmeniui (-ims), norinčiam (-tiems) įvaikinti vaiką, suteiktas Aprašo 24 punkte nurodytas kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), pilietybė (jei vienas iš sutuoktinių nėra Lietuvos Respublikos pilietis), šeiminė padėtis (sutuoktiniai, vienišas asmuo), gyvenamosios vietos apskritis, Tarnybos teritorinis skyrius, pateikęs asmens (-ų) dokumentus (pavadinimas), globos centro, kurio Tarnybos atestuoti asmenys parengė Išvadą, pavadinimas, asmens (-enų) auginamų vaikų (biologinių, įvaikintų, globojamų (rūpinamų)) skaičius bei lūkesčiai dėl norimo (-ų) įvaikinti vaiko (-ų) (pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, lytis, amžius, sveikatos būklė));

20.2. Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą (sąraše nurodoma asmeniui (-ims), norinčiam (-tiems) įvaikinti vaiką, suteiktas Aprašo 32 punkte nurodytas kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), pilietybė (-ės), šeiminė padėtis (sutuoktiniai, vienišas asmuo), gyvenamosios vietos adresas, užsienio centrinė valdžios institucija arba įgaliota institucija, pateikusi asmens (-enų) dokumentus (pavadinimas), asmens (-enų) auginamų vaikų (biologinių, įvaikintų, globojamų (rūpinamų)) skaičius bei lūkesčiai dėl norimo (-ų) įvaikinti vaiko (-ų) (pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, lytis, amžius, sveikatos būklė)).

21. Į Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus asmenis, norinčius įvaikinti sutuoktinio vaiką, arba vaiko giminaičius, sąrašą įrašomi:

21.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

21.2. sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienio valstybės pilietis ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

22. Asmuo (-enys) į Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal Išvados gavimo Tarnyboje datą įrašomas (-i) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Tarnybos sprendimo priėmimo dienos. Tarnyba, tą pačią darbo dieną gavusi teigiamas Išvadas dėl kelių Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, įrašo juos į Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal Tarnybos teritoriniame skyriuje gauto asmens (-enų) prašymo įvaikinti vaiką registracijos datą.

23. Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima rezoliucija įforminamą sprendimą neįrašyti asmens (-enų) į Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, jei paaiškėja bent viena iš Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, kurių nebuvo ar kurios negalėjo būti nustatytos pradinio vertinimo metu. Jei asmuo nuteistas už kitą (-as) nei Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytą (-as) nusikalstamą (-as) veiką (-as) ir dėl teisės įvaikinti vaiką sprendžia teismas, jis įrašomas į Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

24. Tarnyba asmenims, įrašytiems į Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, suteikia individualius kodus, kuriuos sudaro penkiaženklis skaičius nuo 00001 didėjančia seka (00002, 00003 ir t. t.). Išbraukus asmenį iš Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašo, šis kodas jokiam kitam asmeniui nesuteikiamas.

25. Tarnyba išbraukia asmenį (-is) iš Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašo per 3 darbo dienas nuo bent vienos iš toliau nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos:

25.1. per 2 mėnesius nuo Išvados galiojimo pabaigos Tarnybai nepateikiama atnaujinta išvada;

25.2. Tarnybos atestuoti asmenys pateikia neigiamą atnaujintą Išvadą;

25.3. jis (jie) pateikia rašytinį prašymą jį (juos) išbraukti iš Norinčių įvaikinti vaikus Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašo (nurodoma vardas, pavardė, gimimo data ir prašymas išbraukti iš sąrašo);

25.4. įsiteisėja teismo sprendimas dėl įvaikinimo;

25.5. paaiškėjus (nustačius) Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytoms (‑as) aplinkybėms (-es), išskyrus atvejus, kai dėl asmens, nuteisto už kitas nusikalstamas veikas, teisės įvaikinti vaiką sprendžia teismas, Tarnyba priima neigiamą sprendimą dėl asmens (-ų) pradinio įvertinimo (nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, priimto neigiamo sprendimo priežastys).

26. Į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą įrašomi:

26.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;

26.2. sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienio valstybės pilietis ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;

26.3. užsienio valstybės piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

26.4. užsienio valstybės piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje. Užsienio valstybės piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, į šį sąrašą įrašomi tik dėl konkretaus (-čių) vaiko (-ų), atitinkančio (-ių) specialiuosius kriterijus, įvaikinimo.

27. Užsienio centrinė valdžios institucija arba priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos akredituota ne pelno siekianti institucija, įgaliota veikti Lietuvos Respublikoje pagal Hagos konvencijos 12 straipsnį (toliau – įgaliota institucija), atstovaujanti asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje ir kurie nori įvaikinti Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantį vaiką, pateikia Tarnybai informacinio pobūdžio raštą, kuriame Hagos konvencijos 15 straipsnio nustatyta tvarka nurodo informaciją apie pareiškėjų tapatybę, kilmę, sugebėjimą auklėti vaiką, šeimos istoriją, vaiko ligų istoriją, socialinę aplinką, įvaikinimo priežastis, vaiko, kurį jie pasirengę įvaikinti, charakteristiką, taip pat prideda pagal Hagos konvencijos bei šių asmenų gyvenamosios vietos valstybės teisės aktų nustatytus reikalavimus įformintus dokumentus:

27.1. prašymą įvaikinti vaiką, kuriame nurodomi duomenys apie asmenį (-enis), norintį (-čius) įvaikinti vaiką: vardas, pavardė, asmens kodas (jei turi), gimimo data ir vieta, gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis (vedęs (ištekėjusi), išsiskyręs (-usi), našlys (-ė), vienišas asmuo), kartu su asmeniu (-imis), norinčiu (-iais) įvaikinti vaiką, gyvenančių asmenų vardai ir pavardės, gimimo datos, giminystės ryšiai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, įvaikinimo motyvai;

27.2. valstybėje, kurioje asmuo (-enys), norintis (-ys) įvaikinti vaiką, gyvena, nustatyta tvarka parengtą išvadą dėl jo (jų) pasirengimo įvaikinti vaiką, kurioje turi būti nurodyti duomenys apie jį (juos), jo (jų) socialinę aplinką, gebėjimus auklėti vaiką ir įvaikinimo priežastis;

27.3. asmens (-enų) tapatybę patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);

27.4. valstybėje, kurioje asmuo (-enys), norintis (-ys) įvaikinti vaiką, gyvena, nustatyta tvarka parengtos (-ų) sveikatos patikrinimo medicininės (-ių) pažymos (-ų) kopiją (-as), kurioje (kuriose) nurodyti asmens (-ų), norinčio (-ių) įvaikinti vaiką, sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą (Australijos modifikacijos sisteminį ligų sąrašą (TLK-10));

27.5. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotos pažymos (-ų) apie asmens (-ų), norinčio (-ių) įvaikinti vaiką, teistumą kopiją (-as). Jei asmuo (-enys) yra gyvenęs (-ę) keliose užsienio valstybėse, jis (jie) turi pateikti tų užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotų pažymų apie asmens (-ų) teistumą gyvenant tose užsienio valstybėse kopijas;

27.6. asmens (-ų), norinčio (-ų) įvaikinti vaiką, gimimo faktą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų), išduoto (-ų) kompetentingų institucijų, kopiją (-as);

27.7. kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos sudarymą (santuokos nutraukimą), kopiją; jei sutuoktinis miręs, reikia pateikti kompetentingos institucijos išduoto mirties faktą patvirtinančio dokumento kopiją;

27.8. priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduoto leidimo įvaikinti vaiką kopiją;

27.9. asmens (-ų), norinčio (-ių) įvaikinti vaiką, įgaliojimo įgaliotai institucijai jam (jiems) atstovauti kopiją.

28. Aprašo 27.2, 27.4, 27.5 papunkčiuose nurodyti dokumentai užsienio valstybės kompetentingų institucijų turi būti išduoti likus ne daugiau kaip 12 mėnesių iki dokumentų gavimo Tarnyboje dienos. Jei Tarnybai pateikiami ne visi būtini dokumentai, nurodyti Aprašo 27 punkte, užsienio centrinei valdžios institucijai arba įgaliotai institucijai nustatomas ne ilgesnis kaip 2 mėnesių terminas nuo Tarnybos pranešimo išsiuntimo dienos trūkstamiems dokumentams pateikti.

29. Tarnyba, gavusi iš užsienio centrinės valdžios institucijos arba įgaliotos institucijos informacinio pobūdžio raštą ir dokumentus, nurodytus Aprašo 27 punkte, per 3 darbo dienas nuo paskutinio dokumento gavimo dienos priima sprendimą dėl asmens (-ų), kurio (kurių) nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, įrašymo arba neįrašymo į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą (nurodoma asmens (‑enų) vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), priimtas sprendimas (jei priimtas sprendimas dėl asmens (-enų) neįrašymo į minėtą sąrašą, papildomai nurodomos priimto sprendimo priežastys)).

30. Asmuo (-enys) į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal informacinio rašto gavimo Tarnyboje datą įrašomas (-i) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Tarnybos sprendimo priėmimo dienos.

31. Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima rezoliucija įforminamą sprendimą neįrašyti asmens (-ų) į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, jei:

31.1. paaiškėja bent viena iš Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, išskyrus atvejus, kai dėl asmens, nuteisto už kitas nusikalstamas veikas, teisės įvaikinti sprendžia teismas;

31.2. per Aprašo 28 punkte nustatytą terminą nepateikiami visi dokumentai, nurodyti Aprašo 27 punkte.

32. Tarnyba asmenims, įrašytiems į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, suteikia individualius kodus, kuriuos sudaro penkiaženklis skaičius nuo 00001 didėjančia seka (00002, 00003 ir t. t.). Išbraukus asmenį (-is) iš Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašo, šis kodas jokiam kitam asmeniui nesuteikiamas.

33. Jei asmuo (-enys), pageidaujantis (-ys) įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, neįrašytas (-i) į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, įgaliota institucija per 2 mėnesius nuo siūlymo įvaikinti vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, sustabdymo dienos turi pateikti Tarnybai Aprašo 27 punkte nurodytus dokumentus, reikalingus šiam (šiems) asmeniui (-enims) įtraukti į minėtą sąrašą.

34. Tarnyba, gavusi Aprašo 27 punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų), pageidaujančio (-ių) įvaikinti konkretų vaiką, atitinkantį specialiuosius kriterijus, dokumentus, per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos priima Aprašo 29 punkte nurodytą sprendimą dėl asmens (-ų) įrašymo / neįrašymo į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą ir asmenį įrašo arba jo neįrašo į šį sąrašą. Jei Tarnybai pateikiami ne visi būtini dokumentai, nurodyti Aprašo 27 punkte, užsienio centrinei valdžios institucijai arba įgaliotai institucijai nustatomas ne ilgesnis kaip 2 mėnesių terminas nuo Tarnybos pranešimo išsiuntimo dienos trūkstamiems dokumentams pateikti.

35. Tarnyba išbraukia asmenį (-enis) iš Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašo per 5 darbo dienas nuo bent vienos iš toliau nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos:

35.1. pasibaigia priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduoto leidimo įvaikinti vaiką galiojimas;

35.2. jis (jie) yra įrašytas (-i) į Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą dėl konkretaus vaiko ir atsisako jį įvaikinti arba negali tęsti įvaikinimo procedūros dėl priežasčių, susijusių su vaiku (vaiko negalima įvaikinti ar jis atsisako būti įvaikintas);

35.3. įsiteisėja teismo sprendimas dėl įvaikinimo;

35.4. paaiškėjus (nustačius) Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytoms (-as) aplinkybėms (-es), išskyrus atvejus, kai dėl asmens, nuteisto už kitas nusikalstamas veikas, teisės įvaikinti sprendžia teismas, Tarnyba priima Aprašo 25.5 papunktyje nurodytą neigiamą sprendimą dėl asmens (-ų) pradinio įvertinimo;

35.5. jis (jie) pateikia rašytinį prašymą jį (juos) išbraukti iš Norinčių įvaikinti vaikus asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašo (nurodomas vardas, pavardė, gimimo data ir prašymas išbraukti iš sąrašo).

36. Tarnyba turi teisę pateikti asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, atstovaujančiai užsienio centrinei valdžios institucijai motyvuotą prašymą dėl Aprašo 27.1, 27.2,27.4, 27.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų patikslinimo (nurodoma asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), gyvenamosios vietos adresas, prašymas patikslinti konkrečius 27.1, 27.2,27.4, 27.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus).

37. Jeigu asmuo (-enys), kurio (kurių) nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje ir kuris (kurie) nori įvaikinti nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį vaiką, prašymą įvaikinti pateikia užsienio kalba, jis (jie) turi pridėti ir prašymo vertimą į lietuvių kalbą. Visi Tarnybai pateikiami dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jei tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Asmens duomenų tvarkymo įgyvendinant Aprašą tikslas – įtraukti vaikus į galimų įvaikinti vaikų apskaitą ar juos išbraukti iš jos ir įtraukti asmenis į asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, apskaitą ar išbraukti iš jos. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

part_f17eb9a382a746398e5f8c1045b1f322_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1023, 2003-08-12, Žin., 2003, Nr. 80-3660 (2003-08-16), i. k. 1031100NUTA00001023

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 "Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 457, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2486 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000457

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 "Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 268, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05776

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1135, 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18856

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 689, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14050

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo