Neoficialus dekreto tekstas

Dekretas skelbtas: Žin., 1995, Nr. 56-1394

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

DEKRETAS

 

DĖL APDOVANOJIMO DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO

GEDIMINO ORDINU

 

 

1. Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos proga apdovanoju Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu šiuos Lietuvos valstybei, jos ūkiui, kultūrai, menui, mokslui ir švietimui nusipelniusius asmeninis:

 

3-ojo laipsnio ordinu

 

            Gražiną BALANDYTĘ-ČIGIENĘ - Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorę;

            Joną BIRŽIŠKĮ - pirmąjį atkurtos Nepriklausomos Lietuvos susisiekimo ministrą;

            Vaclovą BLĖDĮ - Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorių, režisierių;

            Jadvygą JOVAIŠAITĘ-OLEKIENĘ - Lietuvos baleto veteranę, pedagogę;

            Juozą KAPOČIŲ - Lietuvių enciklopedijos leidėją, visuomenės veikėją (JAV);

            Algirdą PETRULĮ - dailininką-tapytoją, docentą;

            Liudviką STROLĮ - dailininką-keramiką, profesorių;

            Algirdą STROPŲ - Kauno medicinos akademijos docentą;

            Petrą VASINAUSKĄ - agronomą, Mokslų akademijos narį korespondentą, profesorių;

            Levą VLADIMIROVĄ - bibliotekininką, kultūros istoriką, buvusį ilgametį Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos direktorių, profesorių.

 

4-ojo laipsnio ordinu

 

            Petrą BINGELĮ - Kauno valstybinio choro vyriausiąjį dirigentą;

            Mykolą GIEDRAITĮ - mokslininką, Lietuvos kultūros mecenatą (Didžioji Britanija);

            Vytautą JAKELAITĮ - kultūros ir visuomenės veikėją, docentą;

            Vytautą KANCLERĮ - Klaipėdos dramos teatro aktorių;

Napaleoną KITKAUSKĄ - architektą, Pilių tyrimo centro "Lietuvos pilys" architektūros skyriaus vadovą;

            Joną MIKELINSKĄ - rašytoją, pedagogą;

            Virgilijų Kęstutį NOREIKĄ - Lietuvos operos ir baleto teatro solistą, Lietuvos muzikos akademijos profesorių;

            Joną PETROŠIŲ - kunigą, lietuvių bendruomenės veikėją (Prancūzija);

            Romualdą SAKALAUSKĄ - Vilniaus technikos universiteto docentą;

            Vincą SERCEVIČIŲ - sporto veteraną;

            Stanislovą STONKŲ - Lietuvos kūno kultūros instituto profesorių;

            Antaną SUČILĄ - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorių;

            Adakrą Vincentą ŠEŠTAKAUSKĄ - Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentą;

            Ireną VEISAITĘ - teatrologę, Vilniaus pedagoginio universiteto docentę;

            Alfonsą VIETRINĄ - sporto veteraną;

            Petrą VIŠČINĮ - buvusį ilgametį Bostono lietuvių radijo vadovą, lietuvių bendruomenės veikėją (JAV);

            Genę ZAVECKIENĘ - Akcinės bendrovės "Lelija" generalinę direktorę;

 

5-ojo laipsnio ordinu

 

            Stasį ANKEVIČIŲ - pedagogą, Vilkaviškio krašto muziejaus V.Kudirkos klėtelės filialo Paežerių kaime neetatinį vadovą;

            Kazimierą GEROJIMĄ - Švenčionių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos komisarą inspektorių;

            Valentiną JUNOKĄ - Valstybės saugumo departamento skyriaus viršininką;

            Stasį KASPERAVIČIŲ - Žemaičių istorijos muziejaus "Alka" direktorių, Žemaičių kultūros draugijos prezidentą;

            Justiną LAGUNAVIČIŲ - Lietuvos kūno kultūros instituto docentą;

            Benediktą Algimantą MASAITĮ - Vilniaus rajono Marijampolio vidurinės mokyklos direktorių;

            Vladislovą MATULEVIČIŲ - Vilkaviškio rajono centrinės ligoninės chirurgijos skyriaus vedėją;

            Praną SLIŽĮ - muziką, buvusį ilgametį Vilniaus universiteto studentų choro meno vadovą ir vyriausiąjį dirigentą, docentą.

Punkto pakeitimas:

Nr. 686, 1995-07-04, Žin., 1995, Nr. 56-1401 (1995-07-08)

 

2. Dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                 ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Vilnius, 1995 m. liepos 3 d.

Nr. 679

 

______________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 686, 1995-07-04, Žin., 1995, Nr. 56-1401 (1995-07-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETO PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2007-03-16)

                 autrap@lrs.lt